„DEE E M L A N D E R". BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. U° 283 18"° Jaargang* Vrijdag 31 Januari 1913. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALK H OFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzondorlijko nummers O.05. Deze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentién gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRE C HTSCH EST RAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols.. f 0.50. Flko regel meurO. ÏO, Dionataanbiodingon 25 cent* b(J vooruitbetaling. Groote lottors naar plaatsruimto. Voor handol on l>odryt bestaan 'zoor voordeolige bopalingon tot het herhaald advertooron in dit Blad, by abounomonL Eeno ciroulniro, bovuttondo do voorwaardon, wordt op aanvraag toogozonden. Politiek Overzicht. Oorlog o> vrede Du viHJuêsconiercnlie is'afgcbrokeii. Dc wa penstilstand opgezegd. De Turksche ant- woord-nota overhandigd. Men zou bijna zeggen: Het is te veel op eens. Maar alle drie deze tijdingen zijn aanwijzingen, dat het oogenblik tier beslissing nadert. Iloe zal die beslissing zijn? Zal zij de voortzetting van den oorlog ol liet herstel van den vrede bren gen? Voorshands gelooven wij niet, dat men dc hoop op hel herstel van den vrede geheel behoeft prijs te geven. Dc brief, waarin de gedelegeerden van dc Balkanstaten verkla ren, ctaft zij de vredesconferentie als geëin digd beschouwen, is eergLslerennamiddag aan den eersten Turkschen gevolmachtigde be zorgd en in afschrift aan het Foreign Office medegedeeld. Maar dc gedelegeerden «zijn nog in Londen en de gelegenheid is nog open om hen aan t verstand te brengen, dat hunne opvatting niet juist is. Aan het Bulgaarsclie hoofdkwartier is op gedragen den wapenstilstand op te zeggen en hel heelt aan die opdracht gevolg gegeven. Maar tussclicn die opzegging en de feitelijke hervatting van de vijandelijkheden liggen vier dagen en in dien tijd «kan er lieel wat gebeu ren. In Sofia blaast men de alarmtrompet. Een correspondent van dc Köln. Zlg. bericht uit de Bulgaarsclie hoofdstad: „Men geeft hier elke hoop op den vrede prijs. De minis ters geven ronduit toe, dat de toestand on oplosbaar is en de hervalling van den oor log voor de deur staat. Generaal Savow heeft een legerorder uitgevaardigd, waarin hij de herinnering wakker roept aan de heldhaftig gewonnen veldslagen en dc soldalen aan spoort zich loc te rusten tol nieuwe over winningenDat klinkt zeer krijgshaftig; maar als men nuchter de zaken beziet, dan kan men niet onopgemerkt laten, dat de be richten uit Sofia den indruk toelaten, dat tot opzegging van den wapenstilstand alleen van Bulgaarsclie zijde last gegeven is. De 'Bulgaren echter hebben niet alleen daarin te zeggen. De correspondent van du Temps te Londen herinnert er aan, dat ook de Scr- vcn deelnemen aan het beleg van Adrianopcl. Zij hebben daarin zelfs een belangrijk aan deel De Serven hebben 65 000 man aange voerd voor de operation van den zuid weste lijken cn westelijken aanvaissector, den sec tor waardoor het mogelijk is de vesting het dichtst te naderen. Het zijn dus de Serven, die bij een eventueelen aanval tegen Adria nopel het zwaarste wenk moeten doen. Mis schien hebben zij daarom tot dusver eene ze kere reserve in acht geniomen tegenover de noodzakelijkheid om de vijandelijkheden on middellijk tc hervatten. In ieder geval wordt hierdoor de 'beleekenis van hel van Bulgaar- sohe zijde gegeven bevel tot opzegging van den wapenstilstand verzwakt. Daar komt nog bij, dat dc mogendheden hun invloed op de strijdende partijen nu veel krachtiger kunnen doen gelden dan vroeger, omdat aan beide zijden behoefte bestaat aan rust en ontspanning. Het Frem- denblatt, het orgaan van het departement van buitenlands olie zaken te Ween en, heeft te verstaan gegeven, dat alle mogendheden 't er over eens waren, dal het nieuwe Turk sche kabinet in geen enkel opzicht op hun steun zou kunnen rekenen, als het ndet toe gaf aan den vvcnsch, die in de gemeenschap pelijke nota is uilige drukt. Dat was eene dui delijke waarschuwing aan de Forte om in hare antwoordnota geene onverzoenlijke houding aan te nemen, maar den weg om te overleggen open te houden. Nu is de anit- woord-nola, die gisteren is overhandigd, geenszins in onverzoenlijkcn geest gesteld wat Adrianopel betreft, liet hoofdpunt van geschil. De nota verlangt, dat dc aan den Linkeroever van de Maritza gelegen wijk, waarin de heilige plaatsen gelegen zijn. in het bezit van Turkije zal blijven- Dat verlan gen staat n/ict zeer vei* af van de door dc mogendheden in hunne nota toegezegde eer biediging van de gebouwen cn terreinen, waaraan voor dc belijders van den moham- medaansohen godsdienst groote herinnerin gen verbonden zijn. Als men dit alles in aanmerking neemt, dan is men geneigd de conclusie te onder schrijven, waartoe de Frankf. Zlg. komt naar aanleiding van hel bericht van het afbreken der vredesonderhandelingen, die aldus luidt: „Wanneer het juist is, dat de nota den wensch van de Forte naar een vreedzaam overleg duidelijk zal doen kennen, dan is het ook le verwachten, dal de mogendheden der beide groepen (driebond cn triple-entente) verder zullen onderhandelen en de wcderuitbarsling van den oorlog althans zóó lang zullen ver hoeden als er nog kans beslaat, dat men zich vreedzaam zal verstaan. Hel alarmschot van dc Balkanstaten maakt, en dal is zijn hoofddoel, cenig lawaai, maar het behoeft niemand le doen schrikken. Zij, d"ic het schol hebben afgevuurd, «zullen voorloopig wel niet verder iets doen. Voordat zij wer kelijk weer scherp beginnen te schieten, zul len zij zeker nog eene poos wachten, en het b volstrekt nog niet zeker, «lal niet ook zij nog' wat kunnen toegeven. Miaar t^ct geduld van Europa, da-l zich wegcr.s di/cn weerzrn- wekkenden Baïkanstrijd cn dc ooslersche methodes van dc heide partijen in blijvende onrust bevindt, wordt op eene zware .proef gesteld." De Malkan-oorlog. K o n s I a n l i n o p c 1, 3 0 Jan. He; antwoord van Turkije op -de nola van de mogendheden is heden morgen overhandigd. Tweede lelcgra m. Hel antwoord van dc Forte op dc nota van de mogendhe den moet eene transactie voorstellen op de zen grondslag, dal Turkije de wijken van Adrianopcl zou behouden, die dc heilige gra ven bevallen. Derde <t e 1 e g r a m. De grootvizier heeft heden voormiddag om elf uur aan mar kies Palloviqini -het antwoord van. Turkije op de nota van de mogendheden overhandigd. Het is een vrij lang stuk, dat vier bladen vult. De -loon is gematigd. De nola houdt in het behoud van de wij ken van Adrianopel, waarin dc heilige plaat sen liggen. Dc rechteroever van de Maritza wordt ter beschikking van de mogendheden gesteld. Mei betrekking tot de eilanden in de Êgeische zee wordt de hand-having van de Turksche sonvercinitcit gewenscht op grond van hunne strategische beleekenis, als gevolg van hunne ligging dicht (bij de kust met dit voorbehoud, dat aan de mogendheden de re geling van hei hestuursstelscl der eilanden wordt overgelaten. Verder wordt nota ge nomen van de beloften der mogendheden be treffende den steun, dien zij zich voorstellen te verlcenen voor -dc ontwikkeling van het land. De nota somt de godsdienstige cn his torische redenen op, die Turkije nopen al thans een gedeelte van Adrianopel te behou den. Zij stemt loe iu de onimautefling van dc vestingwerken. Ko n s ta n 11 n apc 130 Jan. Ilct schijnt, dat de formtcle overhandiging van de nola aan markgraaf Pallavicini op het laatste oogcn biik verdaagd is toi den namiddag. De minis ter van bui tenia nclsche zaken was reeds ver schenen op den drempel van liet Ooslenrijk- sclie gezantschapsgebouw, toen hij door een bijzondere boodschapper werd tegengehou den. Het afbreken van de onderhandelingen in Lonclfn zou eene kleine verandering noo- dig maken iu dc redactie van dc nota, welker inhoud in hoofdzaak blijft zooals is geseind. Konstantinopel, 3 0 Ja n., 3 uur namiddags. De minister van buHenlandsche zaken heeft zoo juist aan don ambassadeur van Oosteiirijik-Hodiganije het antwoord van de Porie op de nota -der mogendheden mede gedeeld. Tweede telegram, 315 namiddags. Said Alim hoeft om 2 15 de nota van dc Porbc aam markies Pallavicimi overhandigd. Hij keerde daarna terug naar hot ministerie van buitenlandsohe zaken, wiaaq- de eerste diplo matieke receptie plaats had. Derde telegram. Men zegt, dat de antwoord-nota van de Porta als grens voor Adrianopel voorstelt de Toen dj a-rivier met afstand van een gedeelte van de stad aan Bulgarije. Verder vraagt Turkije de vier eilanden, gelegen aau den ingang van de Dar- danellen, te mogen, behouden. Aan de andere eilanden wil het autonomie toestaan zooals dc Ldbanoïr eir •ftatiios genieten. Konstantinopel, 30 Jan. Malunoed Chefket, die in den morgen de ambassadeurs bezocht, liet aan de deur van het gezant schap van Oostenrrjk-Hongarije een adju dant achter, die Said Halim tegenhield op het oogenblik, toen hij aankwam om de nota van de Porto te overhandigen. Zonder int de auto mobiel te slappen, keerde Said Ilalim naar de Porie terug, waar dc ministerraad verga derd was. Londen, 30 J a n. De bondgenooten heb ben aan Reuter medegedeeld dat, voordat verdere discussie mogelijk is. Turkije op het slagveld vredespreliminaires zal moeten on derteekenen. \V e e n e n, 3 J a n, Het bericht van het aflbreken der onderhandelingen in Londen verwekt te meer sensatie, ornaat tot gisteren het OD.imismc ovcrheerschend was in dc po litieke kringen.. De Neue J'rcic Presse is van oordeel, dat de Balkanstaten eene groote verantwoorde lijkheid op zich laden, door den wapenstil stand on te zeggen. Gelukkig rijn dc mogend heden eensgezind. De oorlog zal precies zoo als vroeger gelocaliscerd blijven. Men mag aannemen, dat de Balkan-bond- genooten rekenen met de mogelijkheid van eene spoedige hervatting van dc onderhande lingen. Uit Londen wordt bericht, dat de ver tegenwoordigers van dc Balkanstaten waar schijnlijk Zaterdag ol Zondag Londen zullen verlaten. De mcesten zullen ecnige dagen in Parijs blijven en naar Londen tcrugkceren, als dc gebeurtenissen mochten toelaten de on derhandelingen tc hervatten. Van iedere dele gatie echter blijft een lid tot nader order in Londen; de Montencgrijnsehe vertegenwoor digers blijven zelfs allemaal K o li s t n t i n o p e 12 0 Jan. Een regce- ringsbcricht houdt in, dut de bondgenooten den wapenstilstand hebben opgezegd, ingaan de 7 uur 's avonds. Sofia, 3 0 Jan. De wapenstilstand is op gezegd met ingang van 7 uur heden avond. De vijandelijkheden zullen Maandag op het zelfde uur hervat worden. Londen, 3 0 Jan. Reuter verneemt, dat Skuludis, Vesnics en Popowics, respectieve lijk leden van dc Gricksohc, Servische en Mon tencgrijnsehe missiën, nog ccnigcn tijd in Londen zullen blijven om voeling te houden met diet Foreign Office cn met de ambassa deurs. Dc Bulgaarsclie gezant Majarow zal waken voor dc Bulgaarsclie belangen. Eenigcn van de gedelegeerden zullen waar schijnlijk het levóe van den koning van 14 Februari bijwonen; anderen zullen echter ge noodzaakt zijn tc vertrekken. Vcnizelos ver trekt Zaterdag naar Parijs, van waar hij zal terugreizen over Wecnen, Belgrado cn Salo- niki. De Montenegrin Mijoclskowics vertrekt na het levée naar Cettinje. Grootvizier Malunoed Cliefkct heeft in een pesjxrek met den correspondent van dc Daily Telegraph zijn standpunt uitgedrukt in dezen volzinWiij willen den vrede, als Europa aannemelijke voorwaarden stelt. Maar wij kunnen niet den blaam van dc gansche mo- hammcdaansdkc wereld op ons laden. De verklaring van don grootvizier luidt woordelijk aldus: „Wij wenschen den vrede onder de voorwaarde, daft Europa hem ons mogelijk maakt. Wij zijn niet «an de regee ring gekomen om Europa tc trotseeren en zijne raadgevingen met brommende f ra zen te beantwoorden. Gij kunt overtuigd zijn, dat wij het bewind aanvaard hebben om tot Europa le spreken met den nadruk en de ernst, die Je toestand vordert, en een beroep te doen op zijn geweten, opdat het ik her haal dit don vrede mogelijk zal maken, waarnaar wij zoo vurig verlangen uil menscli- lievendheid en ook in het bewustzijn van on zen plicht als Europeesche slaat. Wij zijn niet verlangend het zwaard le trekken, en wij zullen hel slechts trekken als wij staan tegen over dc keus. Oorlog of blaam niet alleen van de openbare meening Ln Turkije, maar in dp gansche mohammeduansche wereld Wanneer het mocht komen lot de hervat ting van de vijandelijkheden, dan schijnt hel nagenoeg zeker, dat zij zich bijna uitsluitend om Adrianopel zullen conoentreeren. De reden hiervan is, dal, zoolang Adrianopel niet gevallen is en liet belegeringsgeschut er wordt vastgehouden, de Bulgaren er geen belang b.j hebben een aanval op Tsjataldja le wagen, die hun vele manschappen zou koslan. Dc Bul garen hebben het hoofdkwartier van hun derde leger meer naar achteren verplaatst, omdat men den indruk heeft, dat de Turken, al zijn zij sterk achter hunne verschansingen niet in staat zijn aanvallend op te treden ïf, liet open veld. Door den afstand lussolien lion en liet Turksohe leger, dal zich wel kan ver dedigen, maar niet kan aanvallen, te ver» grootcm, moenon de Bulgaren, dat zij rustig zullen kunnen afwachten wat het resultaat van hunne onderneming tegen Adrianopel za zijn. Sofia, 29 Ju n. De opperbevelhebber, generaal Savow, (heeft aan het leger Ccn dagorder gericht, waarin wordt gezegd: He Joop van de vredesonderhandelingen maak', liet duidelijk, dat de vijand geen duimbreedte gronds, dloor onze zegevierende legers ver overd, wil afstaan. Zullen de Bulgaarscha holden deze beleediging ann ons roemrijk leger ongestraft laten, zonder haar op tc vat. tan? Bereidt u dus voorop nieuwe overwin, ningen en toont inet onweerstaanbaar vuur aan den vijand cn aan <le gansche wereld dat het Bulgaarsclie vaderland meer achting verdient. iB c 1 g r a d o, 2 9 Jan Een koninklijk besluit kent aan 7011 officieren, die zich iu den oorlog bobben onderscheiden, eene bui» tencewone bevordering 'loc. Een ander besluit roept verscheidene ge- pensionneerde troepen weder in actieve» dienst, K o n sili'a n ti n o a c t, 2 9 Jan. (Oflfi cieell). Dc door Bckir Ragha gecommandeer de trocnen hebben in dc streek van Metsovo twee Grieksche bataillons vernietigd, die 600 man verloren. Cettinje, 30 Jan. Gisteren duurde hel arlilleriegcveclU den gebeden dag. De Turken begonnen te sctóclen met hunne kanonnen in Tanabosch cn hunne andere stollingen. Daar na trachtten zij een uitval tc doen met hel dool ecnige in de laatste dagen verloren stellingen le hernemen. De Monlenogrijnen bleven in eene verdcdigcn.de stelling. De Turken worden bij hunne nadering ontvaageu door een kraoh- 'tig vuur van mitrailleuses en shrapnclls; zq leden groote verliezen cn worden in verwar ring gebracht. De Montencgrijncn hadden twee dooden en acht gewonden, de verliezen van de Turken zijn niot bekend. Konstantinopel, 29 Jan. D< vijandelijke colonnes, die zich bevinden in de streek van Aidcna, zijn teruggeslagen. Naziin Pacha, oud-vali van Damascus, is benoemd tot va li van Aidcna. De voorzitter van den Senaat is naar het buitenland vertrokken. Said Padha, oud-grootvizier, is benoemd tot voorzitter van den raad van state. Konstantinopel, 30 Jan. Gene raal Sjukri Paiclia, de bevelhebber van Adria» nopel, is benoemd Hol divisie-generaal 1« klasse, kolonel Hassan Riza, dc commandant van Skutari, tot brigade-generaal. Petersibu r g, 3 0 J a n. In wel in ges lichte fleringen wordt het door dc Börse» Zeilung vermeld gerucht, dat Rusland zou toestemmen in de inlijving van Skutari cn Janina bij bet toekomstige Albanië, met kracht tegengesproken. Nooit, zegt men, zal de Russische diplomatic zich zoo tegenover de Russische openbare raeening stallen. Uit Petersburg wordt aan dc Temps bericht dat de besturende kringen van Petersburg Wij kunnen niets als het .onze beschouwen behalve hel tegenwoordige oogenblik. Het verleden is weg en het toekomstige is er nog niet. Het een:,ge, wat ons overblijft, is het tegenwoordige oogenbTk good te besteden. ROMAN VAN RUDOLF I1ERZOG 28 naar het Hoogduitaoh door J. L. VAN DER MOER. Ze hadden reed's een heel eind geloopen, zonder dat er tussohen hen een woord ge wisseld was. Eindelijk vroeg Lisa onverschil- „Waarom was u vandaag niel met uw vriend samen? De heeren zijn anders altijd zoo onafscheidelijk. Er is toch geen oneenig- heid?" „Mei meneer Barenfeld?" vroeg hij ver baasd. „Ja, met meneer Barenfeld," antwoordde zij kalm. „Oneenigheid Hij schudde van neen. „Met zoo iemand krijgt men geen onaange naamheden. Daarvoor staat die man te hoog. heeft ie 'n veel te degelijk karakter!" „Vindt u?" „Ja, zeker vind ik dat, juffrouw." Hoe was het mogelijk dat iemand daaraan nog twijfelen kon! En thans begon zijn jong dankbaar hart zich te openen, en schelste hij met vuur het beeld' van den man, dien hij zoo hoog achtte en voor wien hij zulke innige gevoelens van vriendschap koesterde. Hij weidde uit ever zijn vaderlijk en sympathiek optreden tegen over hem, die zooveel jonger was; over de verrukkelijke uurtjes welke hij op de kamer van Barenfeld doorbracht; over de interes sante reizen en de vele ervaringen van dezen en over de achting en de onderscheiding waarmede zijn kennissen hem behandelden, waaronder heeren waren, die een voorname plaats in de maatschappij innamen. Naarmate hij verder sprak, woud hij zich al meer cn meer op. En Lisa, die naast -hem liep, hoor de telkens niet eerbied dien zelfden naam noemen, en rvoor haar oogen stond de hooge, ridderlijke gestalte van dien man met zijn donkeren haren cn zijn ernstig .gelaal, door een donkeren baard versierd. Slechts éénmaal had zij hem anders gezien, één maal! Dat was toen hij een oogenblik zijn kalmte verloor, en haar in de armen geslo ten had. Toen had hij zonderlinge woorden lol haar gesproken, woorden van vurige liefde, toen had hij zich week geloond, weck als een knaap! Daartoe had zij hem gebracht! Haar borst ging heilig op en neer, zij had hel gevoel alsof haar kleed te eng was. Dal bewuste looneel stond haar op dit oogenblik weer zoo klasr? «*i duidelijk voor den geest, en zii had behoefte even dc oogen te sluiten, om niet, evenals toen, weer dn een toestand van belooiering ie geraken. Zij beet zich bij na het bloed uit de lippen, maai' behield haar zelfbeheersching. „Meneer Barenfeld heeft zéker geen enkel geheim voor u? vroeg zij kalm. ,,Dat weet ik niet," antwoordde Heinrich. „Maar ik geloof trouwens niet, dat hij iets voor mij .te verzwijgen heeft." Zij keek hem even aan en begreep dal hij de waarheid sprak. Maar dn plaats van zich nu wij en rusu^g te igevoelen, steeg liet bloed haar «net «he£tig(en aandrang naar hel hoofd. „Slaap wel, meneer Palfzdorf," i/ei ze, hem vriendelijk groetend. Ze stonden vóór dc apotheek ,en belden aan. Toen ze daarbinnen raderende slappen, en vervolgens het omdraaien van den sleutel in het slot boorden, voegde zij er nog haastig bij: „Na zoo 'n mooi on dag als vandaag zal 't zeker wel overbodig zijn, u nog 'in schoonen droom toe te wenschcn Zij liep Dorus, diie de deur open maakte, voorbij en ging langzaam de trap naar het woonhuis op. Ilcinrich had niel veel lust meer, om nog een praatje te maken. Zoodra «hij op rijn ka mer kwam, wierip hij zich dadelijk op zijn bed en begon de gebcurtenntsseai van den dag nog eons te overdenken. Maar de slaap van de jeugd sneed zachtjes den draad 'der herinne ringen af. Toen hij zeker wol reeds een «uur geslapen had, schrikte hij plotseling op. Hij zag dat iemand op den rand van zijn bed zat en hem aankeek. „Heb ik je wakker gemaakt? Neem 'm£ niet kwalijk. Maar vertél me toch eens, waar je den heel en middag gezeten hebt." „Bij Vilma,antwoordde Heinrich, nog slaapdronken. „Maar Dorus, die mij inliet, vertelde me dat jc met juffrouw Lisa was thuisgekomen." Nu werd de jonge man eerst goed wakker. „O, meneer iBarenfeld, is u daar?" Hij rees plotseling overeind. En een kwar tier later -wist Barenfeld, woord voor woord wal er tusschen Lisa en Pfalzdorf gespro ken was. „Slaap lekker, Pfalzdorf." Maar Heinrich wilde nog gaarne een beet je over Vilma spreken. Hij was zoo diep over tuigd, dat de heele wereld zich voor haar moest inleresseercn. En Barenfeld hoorde geduldig al zijn, van de dweperij der jeugd getuigende, mededcelingen aan. Eindelijk streek hij hem vriendelijk met dc hand over het verhitte voorhoofd en sprak: „Dat is heel goed), Heinrich, dat is braaf. Daar moeten we samen nog eens over pralen, hoe we die menschen 'l beste zullen helpen. Maar nu hef fen wc de zitting op, hoon! En jij doet jc oogen loe." Heinrich stribbelde niet meer legen cn lag weldra in een heerlijken slaap. Barenfeld bleef nog even bij hem staan en fluisterde voor zich zelve: „Zalige jeugdl Zij kent alleen maar hoop, al zou alles rondom haar ook 'n sombere woestenij zijn. Ben ik dan waarlijk al zóó oud geworden?" Tn zijn kamer gekomen, bleef hij nog lang zitten, met het hoofd in de handen." «HOOFDSTUK IX, Graaf Jozef Schoner zat op zijn redactie bureau in een omvangrijk manuscript tc bla deren. Sedert het begin van de maand was hem als redacteur de verzorging van hei feuilleton opgedragen, aangezien zijn voor ganger van het hem verleend verlof had ge bruik gemaakt, om ergens aan den Boven- Rijn een klein dagblad over te nemen. Scho ner. die de betrekking slechts lusschentijds had waargenomen, had den lust langzamer hand in zich yoelen opkomen om een vaste benoeming te verkrijgen. Op 7-»«n verziek. toonden dc uitgevers van de courant ziet dadelijk beneid, liem die vaste aanstelling ff verlcenen. En zijn salaris was ruim voldoen, de. ora er behoorlijk mee te kunnen rond komen. Onder het rooken van een sigaret, leunde liij in zijn bureaustoel behaaglijk achterover en zat op zijn gemak te lezen, want het voor. naamste gedeelte van den dagelijkscken ar beid was afgeloopen. Een enkele maal wend de hij even het hoofd om, ter beantwoording van den groet van collega's, die naar hui» gingen en langs zijn open kamerdeur liepen, of om den chef-zeiler kopie voor het ochtend blad tc ovcrhandiigen, dan wel om van een loopjongen proefvellen in ontvangst te ne men van kopie, welke reeds vooruit wanen gezet. Vanavond handelde hij, tegen ziju gewoon te. de zaken heel kort af. Anders gebeurde het niel zeidien dat li ij dezen en genen ecus op een aardige „mop" vergastte. Maar hij had het nu le druk met zijn lectuur. Er werd geklopt. „Binnen 1" riep Schoner, roet een blik op do deur gevestigd. „Wel, freule, komt u binnen als 't u blieft? Wilt u bier plaats nemen?" Uil bood haar zeer hoffelijk een stoel aan, na er een pak couranten afgenomen, en op den grond gedeponeerd te hebben. „Gaat u zitten, freule, gaat u ritten, En mag ik be- ginnen miet naar uw welzijn te informeeren?* Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1