„DE EEMLANDER". BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. IP. 216 Maandag 3 Februari 1913. IP*Jaargang, Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Idem franco per post1.5©. 1 Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.l©. (Afzonderlijke nummers ©.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Eoe8tdagon. Advertentiën geliovo men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in to zendeq. Elko rogol racor ©.1©, Dienstaanbiedingen 25 oonlfl bij vooruitbotaling. Grooto lettors naar plaatsruiinto. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordooligo bopalingoa tot hot herhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnomont. Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRE CHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht Vrede of oorlog lieden avond om zeven uur loopt de ter mijn van vier dagen al, waarin, na de op zegging van den wapenstilstand, de wapenen mc-eten blijven crus/ten. Zal met dit uur de oorlogstoestand weder beginnen? Of zal bet gehi'kiken nog op hel uiterste oogienblik het oorlogsgevaar af te wenden? Dat is de vraag; die op aller lippen is. Missdjiien zijn wij aan liet einde van deze beschouwing in staat daar op een antwoord te geven. Maar op dit oogen blik, nu wij aan het begin zijn, te rade gaan de met de gegevens die wij thans bezitten, kunnen wij niet anders zeggen danWij we ten het niet. De Turksehe antwoordnota is veel tege moetkomender uitgevallen dan werd ver wacht. liet verschil tusschen het standpunt van het kabinet-Kiamil en dat van zijn op volger in de regeering is slechts zeer gering. Kiamil wilde de exterritorialiteit van de heilige plaatsen in Adrianopel, en dit verlan gen is in de collectieve nota der mogendhe den uitdrukkelijk als volkomen rechtmatig •vkend. Thans verlangt de Turksehe regeering et bezit van liet gedeelte van Adrianopel, waarin dc heilige plaatsen van de moham medanen zich bevinden. Zij zou bereid zijn, de vestingwerken van Adrianopel te sloopcn en daarmee de waarde van de stad uil krijgs kundig oogpunt te vernietigenhet overige deel van Adrianopel, aan den rechteroever van de Marilza gelegen, was zij bereid in bet feitelijke bezit van de Bulgaren te doen over gaan. De Jong-Turksche regeering heeft volstrekt niet de onverzettelijkheid getoond, die van haar werd verwacht Zij heeft veel water in haren wijn gedaan en slechts gezocht naar ren uitweg, die dc eer van Turkije kon red den. Zij wenscht de Turksehe souvereiniteit te handhaven over de eilanden van d-e Egei- sche zee, die liggen in de nabijheid van dc in vaart der Dardanellen en van de kus! yan Klein-Azië. Ten aanzien van de overige eilan den zou Turkije er mee tevreden zijn, dat de mogendheden het stelsel zouden bepalen, waarnaar zij zullen worden bestuurd. Wat Adrianopel betreft, verlangt Turkije niets an ders dan een militair waardeloos stuk van eene stad, waaraan groote, door historische gebeurtenissen geheiligde herinneringen ver bonden zijn. Deze zeker niet overdreven voorwaarden zijn met een handgebaar afgewezen. Da new, de eerste gevolmachtigde der Bulgaren, heeft verklaard, dat het antwoord van de Po-rte niet een voldoenden grondslag voor onder handelingen kan opleveren. Hei is eigenaar dig te zien hoe Bulgarije zijn wil aan alle bondgenooten heeft opgedrongen. Het be sluit om den wapenstilstand op te zeggen, is door de regeering te Sofia genomen, zonder de andere verbonden regeeringen te raadple gen. Op hetzelfde oogenblik waarop generaal Savow tot de opzegging overging, sprak men op het Servische gezantschap van de moge lijkheid om de onderhand dingen voort te zetten. Op het Grieksahe geza tschap heeft men het bericht van de opzegging vernomen van een nieuwsagentschap Tegenover het voldongen feit der opzegging hebben de bond- genooten bonne mine a mauvais jeu gemaakt; zij treden gezamenlijk tegen Turkije op. Maar dal kan het feit niet te niet doen, dat de opzegging feitelijk, het werk van Bulgarije is. De haast, waarmee Bulgarije gehandeld heeft, de wijze waarop dc opzegging is geschied, dit alles geeft aanleiding om te denken, dat het kabinet te Sofia den loop der zaken heeft wil len dwingenbegrijpende dat het Turksehe antwoord misschien voor eene nieuwe dis cussie de gelegenheid zou bieden, heeft hel dit willen voorkomen, door brutaalweg het feit te stellen der opzegging van den wapen stilstand nog voordat de antwoord-nota van de Porte was ingediend. Nu is de groote vraag deze: Zai het moge lijk zijn Bulgarije te doen terugkomen op het besluit, dat hel heeft doorgedreven legen ieder en allen in? Men ziet uil de telegram men hieronder, dat de gezantenconferentie te Londen tot tweemalen toe zich heeft bezig gehouden mei den toestand, die door Bulga- rije's drijven is teweeggebracht. Zij heeft er lang over beraadslaagd en is tot het besluit gekomen, dat liet antwoord van de Porte wel als grondslag voor verdere vredesonderhan delingen kan dienen. Dat is dus juist het tegendeel van wat Bulgarije beweert. De te Londen vergaderde gezanten hebben aan hunne regecringen in overweging gegeven, dit aan de regeering te Sofia mede te deelen. Men mag aannemen, dat dit is geschied. De vraag is echter of het niet den vereisehlen nadruk is geschied. Als de mogendheden er toe kun nen komen werkelijk een machtwoord in Sofia te spreken, dan zal Bulgarije daaraan gehoor geven. Maar wanneer zij de treurige rol verder blijven spelen om aain het over wonnen Turkije met dreigementen doorspek te raadgevingen te doen, maar gedwee te dul den, dat Bulgarije zich aanmatigt hun raad in den wind te slaan, dan zal hedenavond de oorlogstoestand weder beginnen. Van de berichten, die de telegrammen heden morgen hebben gebracht, is het laatste het belangrijkste. Hel opent liet uitzicht, dat de bemoeiingen van de mogendheden toch niet geheel zonder uitwerking zullen blijven. Mis schien zullen wij eene nieuwe verrassing bele ven: die van een oorlogstoestand zonder oor logshandelingen. Laat ons afwachten. l>e Jialkau-oorlog. Londen, 1 Feb r. Alle leden van de Ser vische missie, behalve Vesnics, zijn heden mor gen vertrokken. Zij gaan rechtstreeks naar Belgrado. Aan het station werden zij gegroet door het personeel van het Servische gezant schap en door den heer Norman, van het Foreign Office, den Engelschen secretaris van dc conferentie. Tweede telegram. De Grieksche vre- desgedclegeerden Venizelos en Streit zijn ver trokken. Yenizelos, die heden voor zijn vertrek ge ïnterviewd werd door een vertegenwoordiger van Reuter, seinde tot dezen: „Dit is geen af scheid, maar veeleer een Tot weerziens. Ik ben overtuigd dal wij over eenige weken weer in Londen zullen zijn om vrede te sluilen. Maar vooraf zullen de Turken hunne nederlaag er kend en vredespreliminaires op het slagveld onderleekend moeten hebben. Kons I a 111 i n o p e 1, 1 F e b i\ Do d i plo- matieke kringen houden geen rekening meer met de mogelijkheid, dat de mogendheden een stap zullen doen om de hervatting van de vijandelijkheden te voorkomen. Konstantinopel, 1 Fcbr. In regee- rinsgkringen wordt de hervatting van de vijandelijkheden voor onvermijdelijk ver klaard. Grootvizier Mahinoed Chefket verklaarde, dal de zeer beknopte nota, die Donderdag is ter hand gesteld aan markies Pallavicini, zeer veel verschilt van die, welke de vorige regee ring had gereed gemaakt. Hij zcide verder: „Ik heb de overtuiging, dat Runienië zich met Bul garije zal verslaan. Ik wensch oprecht, dat Rmnemc zijne houding in hel tegenwoordige conflict niet zal hebben le beklagen." Londen, 1 Febr. Reuier verneemt, dat de ambassadeurs, na twee dagen achtereen vergaderd te zijn geweest, telegrammen aan hunne regeeringen hebbeu gezonden, die hunne inzichten bevatten over het Turksehe ant woord, dat algemeen beschouwd werd als eene mogelijke basis bevallende voor de hervatting van de vredesonderhandelingen. Zij hebben in hunne telegrammen in overweging gegeven deze ineening ter kennis le brengen van dc Bulgaarsche regeering. Men gelooft, dat de zelfde meening ook heerschl in de regeerings- kringen te Londen en hel bezoek, <lal Daucw heden heeft gebracht aan hel Foreign Office, wordt beschouwd als hiermee in verband staande. Hel: schijnt dus, dat de mogendhe den zullen trachten de hervatting van de vijandelijkheden te voorkomen; maar het is aan ernstigen twijfel onderhevig of deze pogingen zullen slagen. B e r 1 ij n 2 F e b r. De Nordd. Allg. Zeitung schrijft in hare Wocheurundscliau: Op het oogenblik, waarop deze regelen verschijnen, is de hoop nog niet verdwenen, dat het aan de eensgezinde bemoeiingen der groote mogend heden zou kunnen gelukken hernieuwd bloed vergieten. te vermijden. Over den ernst van de Europeesche vredesbemoeiingen kunnen Turkije en de Balkanstaten, na de door beide partijen ontvangen welgemeende raadgevin gen, niet in twijfel verkeeren. Deze pogingen om invloed uit te oefenen, zullen de mogend heden niet laten rusten. Indien, legen dc hoop in, de vijandelijkheden nogmaals mochten be ginnen, dan staat nu reeds vast, dat in dit geval de mogendheden ook voor hel tweede, waar schijnlijk slechts korte gedeelte van den Bal kanoorlog eene neutrale reserve in acht zul len nemen cn iedere afzonderlijke onderne ming zullen vermijden, waardoor de beper' king van den strijd lot zijn haard zou worden bemoeielijkt. .Sofia, 2 Febr. Volgens inlichtingen uit bevoegde bron zouden de Turksehe gedele geerden te Londen aan de Balkangedelegeer de n te verstaan .gegeven hebben, dat zij be reid zouden zijn de onderhandelingen voort te zetten. Dc Ba Ik an gedelegeerd en zouden ge antwoord hebben, dat zij dit voorstel aanna men, mits de Turken bij voorbaat de voor waarden van den Bal'kanbond aannamen. Het antwoord van de Turken Is nog niet be kend. P a r ij s, 2 Febr. De Temps bericht uit Petersburg: Rusland heeft in Sofia zijne mea ning laten kenbaar maken, dat het Turksehe antwoord een goeden grondslag voor de vredesonderhandelingen opleverde, en heeft den wiendschappelijken raad gegeven de her- meuwang van dc vijandelijkheden le vermij den en do besprekingen mei Turkije le her vatten. De Bulgaarsche regeering is echter van oordeel, dat de bemoeiingen van de groo te mogendheden geen resultaat kunnen heb ben, omdat de bondgenooten van meening zijn, dat dc door hen in Londen te berde ge brachte aanspraken een minimum uitmaken. Men denkt, dat de Bulgaarsche operation zich zullen bepalen tot een bombardement van Adrianopel. De eerste Grieksche gevolmachtigde Veni zelos verklaarde in oen interview aan de Temps, dat de Balkan-ge delegeerden, evenals hij zelf, allen do overtuiging hebben, dal de hervatting van dc vijandelijkheden het «enige middel is om liet sluiten van den vrede te verhaasten. Dc hondgonooton hadden niets meer te verwachten van de giroote mogendhe den, die door hunne laatste nota liet maxi mum deden van wat zij voor de bondgenoo- ten konden doen. Venizelos voegde hieraan toe, dal men tot oen einde moest komen. De bondgenoot en kunnen niet langer wachten; hunne budgetten 'laten hen dit niet langer loc. Dc oorlog zal dus weder beginnen; maar Venizelos is overtuigd, dat hij niet lang zal duren. Do Servische gevolmachtigde Novakowios verklaarde in een interview aan de Temps, dat do wapenstilstand is opgezegd om aan de onverzoeiiiijkcn in Konstantinopel een duide lijk inzicht te geven in den militairen toe stand, dien zij schijnen le hebben vergoten. Het is onmogelijk vooruit te loopen op de nieuwe oorlogspha&e; maar de hulp van Ser vië is volkomen verzekerd aan de Bulgaren. Servië zal geld cn manschappen aan de Bul garen geven. Er zijn 45,000 Serven rond om Adrian-opeL Wij hebben de noodigo me- nntie aan de Bulgaren verschaft. De Balkan- bond werkt even innig als op den eersten dag; de overeenstemming is volkomen tuss- sohen Belgrado en Sofia. Be 1 gr a do, 2 Febr. Het schijnL zich te (bevestigen, dat de hervatting van de vijan delijkheden niet effectief zal plaat® hebben terstond na den afloop van den bij den wa penstilstand bepaalden termijn en dat de Bul gaarsche troepen voorshands werkeloos zul len blijven, ten einde niet de aotae tegen te werken, die, naar men gelooft, indirect door sommige groote mogendheden is ter hand ge nomen. Konstantinopel, 2 Febr. Eene of- ficieuse nota bericht, dat de Porte de Turk sehe gedelegeerden te Londen heeft bevolen slechts te vertrekken, nadat de vijandelijk heden heropend zijn. De Porie heeft aan dc Turksehe troepen bevel gegeven geen vuur te geven voordat de bondgenooten de vijan delijkheden zijn begonnen. De Porte heeft het noodig geoordeeld deze instruction te geven opdat het publiek overtuigd zal zijn, dat de hervatting van de vijandelijkheden uitsluitend op de bondgenooten neerkomt. Lo-nden, 3 Febr. De Daily Telegraph bericht: De ambassadeurs hebben Zaterdag de waarborgen besproken, die moeten ver schaft worden voor de heilige plaatsen van den mohammedaanschen godsdienst in het geval, dal Turkije de sLad overgeeft. Dc mo gendheden hevelen aan, dat Bulgarije den kalif hel reohit zal ycrlccncu zich te laten vei*» tegenwoordigen door een lioogen godsdien- sjligen ambtenaar, zooals ook in Tripoli. Nu de vergadering van de ambassadeurs heeft Sir Edward Grey deze aanbeveling doorge zonden naar Dancw. Het Turksehe vredesvoorstel is wel door de Bulgaren en, in navolging van hen, door de gezamenlijke BaLkunbondgcnoolcn afge wezen; maar nu het door dc gezantenconfe- renlie vorldaandiis voor een geschikten grond slag om verder tc onderhandelen, zal hel laatste woord nog wel niet er over gezegd zijn; hel is dus noodig de juiste beteckcnis er van lo kennen. Adrianopel Ligl aan dc samenvloeiing van jde Maritz i en hare bijrivieren Tociwlsja cn Arda, die in de stad onder bijna rechte hoe ken zich met elkaar vereenigen. De stad Adri.ajnopel, zonder voorsleden, ligt op den linkcr-oever van de Toeivdsja cn van de Ma rilza, nadat de samenvloeiing is gcsched. Op den rechteroever van de beide rivieren be vinden zich de voorsteden, die hoofd zakelijk door Bulgaren bewoond zijn, cn wel op den; rcchlcr Maritza-ocver de voorstad Karagoo met hel spoorwegstation en de wijk Dcinindes, op den rechter Toendsja-oever de voorsteden Jildcrim en Jcna-Imnre. De Turken zouden dus dc eigenlijke stad behouden en de wes telijke cn noordelijke voorsteden aan de Bul garen overlaten. l)e Osmaniscli-isla mielische 'heiligdommen, de moskeeën van de sullans Moerad I, Sclim if cn Bajazod II en de an dere Turksehe gebouwen, ter wille waarvan dc Turksehe regeering Adrianopel wil behou den, liggen op den linkeroever van dc Toendsja cn zouden dus, volgens het Turk sehe voorstel, in Tudksoh bcziil blijven. Welken loop de grenslijn ten oosten cn ten zuiden van Adrianopel volgens de nieuwe Turksehe voorstellen «al nemen, is nog nie' bekend. Londen, 1 Febr. Bij de feestelijke vie- ring van den geboortedag van keizer Wilhelm, •die heden avond plaats had, wees dc ambas sadeur Licbnowsky op het streven van den Duitschcn keizer om de vriendschap mei het machtige verwante volk der Brit sche eilan den tc bevorderen. Vooral in de 'laatste maan den heeft dc regeering van den keizer liet als haar plicht beschouwd, in overeenstemming met Duitschlauds bond.genoo'lcn, cn met do nauw bevriende Brit se he regeering werkzaanv le zijn in dew zin der handhaving van denii vrede van Europa. Dc groote mogendheden zijn ook verdier er op uit de oplossing van do vraagstukken, -die zie kunnen voordoen, ter hamd le nemen. Men mag dus hopen, dal do igez a ntenconf ere nt i e ook verder aan haar doel zal beantwoorden en zal leiden tot het door allen igewensohfle behoud van den Euro.po©» schen wede. Mew doet zijn 'best de betrokkea. staten aan te raden zich te matigen, om ver« ■der bloedvergieten le voorkomen. P a r ij s, 1 Febr. De minister-president heeft heden avond den Griekschen minister» president Venizelos ontvangen op zijne door* reis naar Athene. C e 11 i n j e, 1 Febr. Het bericht van do opzegging van den wapenstilstand is met vreugde begroet door hot leger cn door het land. Belgrado, 1 Febr. Generaal Pcteliulc^ de chef van den genera Ion staf, is weder oaaj\ Uskub vertrokken. iDe liefde van den man gaat door de zinnen naar de ziel, de liefde van de vrouw door de ziel naar de zinnen. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 80 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. „Als u er zóó over denkt," verklaarde Schoner, terwijl ihij zijn hoed nam, „dan neem ik aan, dat ik uw toestemming gekre gen 'heb. Ik ben Idaar, Als u 't goedvindt, dan gaan we." Lachend schudde zij het hoofd. „Er blijft me niet veel anders over „(Nee, niets, freule, heelemaal nietsI Nog af gescheiden van de belangstelling, die ik voor u gevoel, waag ik me af, hoe ik anders mijn vriend Barenfeld onder de oogen zou durven komen, die uw belangen bij mij heeft bepleit, alsof bi}" uw broer was. Wanneer u zooveel goedheid toont tegenover die kerels in uw roman, die 't in de verste verte niet verdienen, dan moet de consequentie alléén Q al gebieden, niet wreed te zijn tegenover 'n armen stakker, als ik, die ten minste zijn beet doet zich uw goedheid waardig te ma ken. En zoudt u nu eindelijk 't beslissende woord, waar ik zoo zeer naar hunker, niet willen uitspreken?" .jKomt u dan maar mee," sprak ze lachend „Anders word ik door uw argumenten noig heelemaal vernietigd. Maar 't beste zal zijn, da't u meegaat niet alleen als menscli, maar ook als redacteur," voegde zij er ondeugend aan toe. „Dan houdt de een den ander in evenwicht." Hii keek haar met groote oogen aan, ver baasd over haar wilskracht, om zich over de ondervonden teleurstelling heen te zetten, en bovendien onder don indruk van haar knappe verschijning. „Als u me nog zoudt willen toestaan, 'n opmerking te maken, die wöl eenigszins hui ten de algemeene 'beschouwingen valt „Wanneer ze niet él te erg is, mijnheer de graaf „U is 'n 'n diiizendkunslenarcs!" „Vriendelijk dank. Is dit uw laatste opmer king?" „De laatste, de alpha en de omega van de algemeene beschouwingen. Mag iik u beleefd verzoeken Hij opende de deur. Builen was het heer lijk zomerweer. „Zullen we 'n roeitochje doen op den Rijn?" stelde Schoner voor. „Waar denkt u aan, mijnheer Schoner?" protesteerde zij levendig. „Mag ik u verzoe ken dadelijk 'n beetje meer redacteur te zijn?" „Dan sla ik 'n wandeling langs de rivier voor. Hiertegen zouden zelfs dames van de Inwendige Zending of van de Ethische Ver- eeniging geen bezwaar kunnen maken." „U is 'n spotterI" I „Ja, waarlijk! Op dit oogenbilk voel ik dat zelf. Waarom, vraag ik me af, zouden twee bevriende menschen niet kalm samen in 'n bootje mogen varen, als men hun 'n geza menlijke wandeling niet verbiedt? 't Water is toch niet in staal om 't gedrag van 'n gent leman ite „verwateren"?" ,.'1 Bootje zou kunnen kantelen, en dan vielen we in '4 water." ,jDat zou prachtig, dat zou heerlijk zijnl Ik zou u dadelijk naduiken, u grijpen op mijn armen dragen en aan den Watergod betwis ten. Aa.ii den oever gekomen, zou ik u zacht jes cm 't zand neerleggen, en ilk zou u zoo lang b" -uw naam roepen tot u ontwaakte, de oogen opsloeg en mij aankeek met 'n bllik, zooals ja, zooals men iemand pleegt aan le zien, die ons 't leven heeft gered, en wien men somtijds, uit dankbaarheid, nog iets meer schenktt dan 'n blik, en „Wilt u zoo goed zijn niet zoo voort te ga-an? Ik kan dat a'lles toch niet onthouden." „,Ik zal 't voor u opschrijven," verzekerde hii haar, op een toon van den diepslen ernst. „Och, lieve hemel,*' zuchtte Freule Von Wald. „had ik u toch maar op redactie- bureau gelaten!" „lik zal zwijgen; maar ik doe 'it alleen, om 't dubbele genot te smaken, uw lieve stem te hooren." ..Ik ben volstrekt niet van plan, om zoo Lief met u te spreken." ,„Daar zafl ik u wel toe dwingen." „Maar 't zal u niet gelukken!" „Mag ik zoo vrij zijn u eens te vragen hoe Mevrouw uw Mama 'it maakt? Ha, ziet u wel, dat u kleur moet bekennen?" Züi aarzelde even. Toen keek zij hem met een warmen, dankbaren blik aan. „Ik waar deer 't in u, dajt u aan mijn moeder denkt. Zij is zoo'n lieve vrouw en verdient M: wel." „Wilt u me niet eens wait meer van haar vertelllen?" Hij was werkelijk ernstig geworden. En Gertrude vertelde. „Mijn vader was Regeeringsraad cn had 'n zeer mooie carrière in 't vooruitzichl, toen hii kwam te overlijden. Aangezien mijn ouders niet gefortuneerd waren en mijn moe der dus was aangewezen op haar pensioen tje, trok zij zich geheel uit de wereld lerug, om alleen voor mij .te leven. Ik heb dan ook ontzettend veel aan haar te danken. Zij wist op haar karige inkomsten nog zóó veel te bezuinigen, dat zij mij 'n opvoeding kon ge ven. diie niet beter had kunnen zijn, wanneer vader was blijven leven. Haar grootste geluk bestond hierin, dat ze 't mij aan niets liet ontbreken. Dit was reeds zoo in mijn vroegste jeugd, en 't is nóg zoo. Wanneer ik eens 't een of ander schreef, dan toonde zij daarvoor altijd 'n zeer groote belangsteling, en zij ver heugde zich nog veel meer dan ik zelve, als er iets van me in druk versoheen." „Die vreugde heb ik dus nu voor haar be dorven," riep Schoner. „Integendeel! Zij zal er zich over verheu gen, wanneer ze van mij hoort, dat u juist mijn belangen bevordert door mijn roman niet aan te nemen. Zij is volstrekt geen kleinzielige vrouw en weet goud en verguld koper wel van elkaar tc onderscheiden." „U maakt me beschaamd." „Waarom? Omdat ik u voor "n eerlijk mensch houd?" „Zulk een meening heeft in onzen tegen woordigen tijd veel waarde. En denkt u dal z«j op waarheid berust?" „Anders zou lik niet zoo vol vertrouwen md u mee gaan." „Schenk me dan de bevestiging van uW woorden, door me spoedig In de gelegenheid te stollen nogmaals samen 'n wandeling met u te doen?" Zij scheen een beelje ontstemd en kreeg een kleun „Natuurlijk uitsluitend op grond van door u vastgestelde eerlijkheid," voegde hij d\ haastig bij. Freule Von Wald bleef staan. „En weLk os uw besluit, freule? Ik onder-» werp er mij bij voorbaat aan, al® mensch en als redacteur." „Ik zal er over nadenken," antwoordde zj| gejaagdu „Voor heden, adieu, meneer Schö- ner." „Ho! Ho! U zult me toch wel 'n hand tot afscheid waardig keuren, freule?.... Zoo..f ik dank u. Tot weerziens dus?" Hij nam den hoed af en iliet haar voor zich! heen gaan. Toen liep hij, diep in gedachten verzonkei^ ook naar huis terug. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1