Dinsdag 4 Februari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. gg» 217 II"' jaargang. Jonge Liefde. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post- 1.50. Por week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. 'Afzonderlijke nummers - ©.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50. Elko rogol meer O.IO. Dionstaanbiodingon 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lottors naar phiataruimto. Voor handel en bedrijf bostaan zeor voordeoligo bepalingen tot hot horhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnoment. Eono oirculairo, bovattonde do voorwaarden, wordt op aunvraag toegozonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. X>e Burgemeester van Amersfoort. Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer ge meente, dab het door den Directeur vau 's Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht executoir ver klaard kohier der Grondbelasting over liet dienstjaar 1913 aan den Ontvanger van 's Ryks directe belai- tingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet be paalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort den 3. Februari 1913. De Burgemeester voornoemd, H. W. VAN ES VELD, Weth. L.-B. Politiek Overzicht. Wederom oorlog. De oorlogstoestand is weder ingetreden. Gis terenavond, om zeven uur precies, zijn de vijandelijkheden hervat aan dc Tsjataldja- liriiën en is hel bombardement van Adriano- pcl heropend. Eene verrassing zal dit wel voor niemand zijn, die den loop der gebeurtenissen, met cenige aandacht heelt gevolgd. Dc groote mogendheden zijn er niet toe kunnen komen, in Sofia hel machtwoord te spreken, dat Bulgarije kon terugbrengen van zijne op de hervatting van den oorlog aanstu rende houding. Er zijn stappen in Sofia en ook in de andere hoofdsteden der Balkansla- ten gedaan, maar men is niet verder gegaan dan lot vriendschappelijke opmerkingen en raadgevingen; die zijn individueel gedaan, zoodat het indrukwekkende van een gezamen lijk optreden, dat zich in Konstantinopel deed gelden, hier werd gemist. Onder die omstan digheden was het niet te verwachten, dal er van deze actie der mogendheden kracht zou uitgaan. Het eenige wal is bereikt, is dat, wanneer het zwaard weder wordt getrokken, de pen niet geheel zal blijven rusten; wanneer hel kanon buldert in de vlakten van Tliracie, dan zullen daarnaast toch dc onderhandelaars aan het werk blijven. En verder troost men zich in de kabinetten der mogendheden er mee, dat zij onderling eensgezind zullen blij ven in het voornemen om het beginsel van do onzijdigheid in dezen oorlog niet te ver laten. Als een door de mogendheden verkregen succes is door Reuter's bureau te Londen ver kondigd, dat Bulgarije ten volle bereid is hun voorstel aan te nemen, dat na de overgave van Adrianopel aan de bondgenoolen een ver tegenwoordiger Yan den kalif zal worden be noemd en in de stad gevestigd. Men zal toe geven, dat, als dit eene compensatie moest wor den beschouwd voor hel prijsgeven van de vesting, liet eene uiterst magere was. Nu is andermaal de beslissing van het zwaard aangeroepen in den grooten worstel strijd aan den Balkan. Mahmoed Ghcfket Pacha-, de Turksche grootvizier, heeft tegenover een interviewer de verantwoordelijkheid voor het nieuw te vergieten bloed van zich afgeworpen; die ver antwoordelijkheid zal neerkomen op Bulga rije, niet op Turkije. Met diepe ontroering ver klaarde hij: „Ik heb mij in mijn antwoord aan de mogendheden zoo ver op den rand van den afgrond gewaagd als ik kon; als ik een haar breedte verder ga, dan val ik in den afgrond. Wij hebben 75 pel. gegeven van wat laatste lijk van ons werd gevraagd. Wij"hebben 160,000 K.M.2 prijs gegeven. De geheele kwestie loopt nu over een paar nietige K.M.2 grond. Wij Turken zijn soldaten, geene schacheraars. De Bulgaren hebben zoo goed als ons geheele Europeesche gebied gekregen, maar deze schraperige, inhalige boeren willen nog een paar Kilometers meer hebben, en zij gaan voor die paar Kilometers ons den oorlog aandoen." Tegenover dit verwijt, dal Bulgarije in ile laatste dagen ook, zij 'l ook in zachtereii vorm, van anderen heeft moeten hooren, heeft de Bulgaarsche gezant te Wee- nen, dr. Iwaai Salabaschew, in een interview het Bulgaarsche standpunt uiteengezet. Hij zegt: „liet verwijt, dal Bulgarije den twee den oorlog slechts begim om nog meer Tunkseh gebied te veroveren, treft ons on billijk. Wij voeren den tweeden oorlog slechts oni eindelijk 'het beginsel te verwezenlijken, dat dc oorzaak van den eersten oorlog was. Bulgarije heeft gedurende zijn ganschc po liliek -leven altijd het éóne doel voor oogen gehad, dat zijne slamgenooten in Turkije in veiligheid kunnen leven en zich vrij kunnen ontwikkelen. Zij zijn lot hel inzicht gekomen, dal zii hunne onderdrukte stambroeders slechts zouden kunnen helpen door de volle dige bevrijding van hel juk der Turksche heerschappij. Dat was het beginsel, Ier wille van welks verwezenlijking zij nu ar dc wa penen grepen." Men had verwacht, dat de Turksche gede legeerden in Londen eene grens zouden voor stellen, waarbij alle door niet-mohammeda- nen bewoonde streken van Turkije werden afgescheiden en aan de Balkanstatcn toege wezen, dus ook Adrianopel en omgeving, die minstens tot de door de rivieren Maritza en Ergene gevormde dijn door Bulgaren bewoond is. „Maar wij zagen ons in deze verwachting teleurgesteld. De Turken hielden ons zes weken, aan de praat, zonder dat wij van hen de erkenning van ons beginsel konden hereiken, En ook hot .Donderdag overhandigde antwoord van Turkije op de collectieve nota der groote mogendheden bewijst, dal Turkije ook he den nog ver er vandaan is, dit beginsel te erkennen. Het onderhoud van ons leger eischt dagelijks drie millioen, de onderhan delingen in Londen kosten ons dus nicer da» honderd millioen, zonder dat wij .ons begin sel naderbij gekomen zijn. Bovendien zijn onze soldaten, die heden in hei veld staan, meest hoeren, die in Maart reeds op hunne akkers moeten zijn, om hunne werkzaamhe den te hervatten. Wie wil ons nu een verwijl er van maken, dat wij opnieuw den oorlog beginnen in de hoop aan dezen onhoudba- ren toestand door den strijd! een sneller einde te maken dan door de eindeloos zich voorlsleepende onderhandelingen?" Wat de door Turkije voorgestelde split sing van Adrianopel betreft, zegt dr Salaba schew, dat die splitsing aan Bulgarije de uilvoering van zijn beginsel onmogelijk zou maken. Adrianopel en omstreken moeten Bulgaarsch worden; de heilige mohamme- daansohe pdaa-lsen binnen dc stad kunnen voor de souvereinitcil van den sultan be houden blijven, maar slechts deze. „Dat is het Bulgaarsche standpunt, en zoolang Tur kije het niet erkent, zullen wij verder strij den, want wij moeten voor goed alle kwes- tiën uit den weg ruimen, die, als éénmaal de bevrijding van onze stamgenoolen is uit gevoerd. in de toekomst de verhouding tus- scihen Turkije en Bulgarije zouden kunnen storen." Wc Itnl kan-oorlog. Londen, 3 Fcbr. Reuter is gemachtigd tot dir verklaring, dat Bulgarije volkomen be reid is om toe le stemmen in het voorstel van de mogendheden, dat een vertegenwoordiger van de kalif zat worden benoemd en geves tigd in Aürianopel na den afstand van de stad aan de bondgenoolen. P a r ij s3 F e b r. De Petit Parisien be richt: De vertegenwoordigers van de groote mogendheden hebben gisteren ecu laatsten ger wichtigen stap gedaan bij alle kanselarijen, die betrokken zijn in het Ooslersche conflict, Rumenié daaronder begrepen, om de hervat ting van de vijandelijkheden te ontraden en aan te toonen, dal de Turksche nota kan die nen als grondslag voor de onderhandelingen. Du mogendheden dringen er op aan, dat, als de vijandelijkheden niet kunnen worden ver meden, de besprekingen zullen worden voort gezet, opdal zij kunnen slagen voor den groo ten slag. Konstantinopel, 3 Febr. Dc vijanrïelijkliecten zgu hedenavond precies om 7 nur hervat, zoowel iu de Tsjataldja-linlën als rondom Adrianopel. Eene schermutseling had plaats hij Tsjataldja. liet bombardement van Adrianopel ls heropend. Sofia, 4 F'ebr. In de welingelichte- krin gen is bericht ontvangen, dal gisterenavond om acht uur de eerste schoten zijn gelost in den omtrek van AdrianopeL W eene n, 3 F e b r. De avondbladen ge- looven algemeen, dat de vijandelijkheden zul len worden hervalt. Dc Reichspost ziet nog duistere' redenen om tot de hervatting van de vijandelijkheden over te gaan. De Wiener Allgemeime Zedtung zegt, dat hel eenige werkelijke politieke doel van Bulgarije is de verovering van Konstantinopel, die vol gens de berichten, welke de regeering hebben bereikt, weinig moeielijk schijnt te zullen zijn. Sofia, 3 Fcbr., 5.30 namiddags. Wan neer om 7 uur de regecring niet hel bericht heeft ontvangen, dat Turkije de nota van de mogendheden niet ton volle thee ft aangeno men, zullen dc vijandelijkheden voor Adria nopel hervat worden. Konstantin óp el, 3 Feb r. De Turk sche regeringskringen hebben alle hoop nog niet venlwen om nieuwe vijandelijkheden te vermijden. Men verzekert, dat de gezanten van Engeland en Duitschland te Sofia drin gende verloogen hebben gehouden. Dc Duit- sehc gezant zou hebben gezegd, dait zijne re geering dc laatste Turksche voorstellen be schouwt als vatbaar voor discussie. Men ge looft, dat deze stap een kalmeerenden invloed zal h'-bben. Turkije heeft groote voorzorgsmaatregelen legen iedere gebeurlijkheid genomen. Er wor den belangrijke bewegingen van troepen cn munitie bericht. De sjeik-ul-islam heeft aan dc godsdienstige autoriteiten eene circulaire gezonden om hen uit te noodagon hun invloed op de bevolking aan te wenden, opdat zij door giften zal bij dragen tot de verdediging van het vaderland. Parijs, 3 Febr. Dainew, de Bulgaarsche gevolmachtigde, heeft aan een vertegenwoor diger van de Temps verklaard, dat men niet behoeft te vreezeui, dat de nieuwe vijande lijkheden algemeen zullen worden. Wanneer de bondgenoolen mi et eene nieuwe interventie van d'e mogendheden hebben afgewacht, dan komt dat omdat de eerste voldoende was om de bewonderenswaardige solidariteit van Europa aan den dag te brengen. De 'hervatting van de vijandelijkheden heeft slechts ten doel de Jong-T luiken te bewegen, do voorwaarden onmiddellijk en volledig aan te -nemen. Zoo niet, dan zullen de bondgenoo len tot het einde -toe gaan. Zij zullen nieuwe ©ischcn stellen. Op geen enkel tijdstip zullen zij in -een nieuwen wapenstilstand toestem men. De' bondgenoolen blijven volkomen eens gezind en solidair. Hun'blok zial even ondoor dringbaar voor verdeeldheid zijn als in Lon den- Konstantinopel, 3 Fcbr. Dc in Adrianopel gevestigde consuls hebben in een telegram aan de ambassadeurs verzocht, dat met het oog op de waarschijnlijkheid dei- her valling vau de vijandelijkheden en van hot bombardement van Adrianopel -eene regeling zal worden getroffen mei de Bulgaarsche militaire overheid om eene bijzondere wijk aau te wijzen als verblijfplaats voor de vreemdelingen of anders aan de vreemdelin gen toe te staan door cle Bulgaarsche llniën heen te gaan. Het aantal vrecnndelingen is om streeks 120. De Ru%aarscihe ml nis Iers zijn Zondag tol 's avonds laat vergaderd geweest. Nadat de zitting gesloten was, werd hot bekend, dat de finitief het besluit genomen was, Maandag avond de vijandelijkheden te hervatten. Over dc in Konstantinopel heerschende stemming bericht de correspondent van de Viossische Ztg. van eergisteren, dat nog door velen betwijfeld wordt, dat de oorlog weder zal beginnen. De Porie moet de mogendheden verzocht hebben, wederom tusschen beide te k-omen, ditmaal natuurlijk naar de andere zijde, en het antwoord gekregen hebben, dat dit slechts dan kan geschieden, als de Porte de in de coUfeotieve nota gedane raadgevin gen der mogendheden aanneemt. Blijkens een bericht uit Sofia, van eergis teren, kan men daar in regecringskringeai no,g altijd hetzelfde stijve, onverzettelijke stand punt omtrent de voorzetting van de ondcr- handeiingen waarnemen, dat in alle uitingen van den laats-ten tijd voorkomt. Men schijnt nauwkeurige inlichtingen te hebben omtrent de troostelooze toestanden in het Turksche kamp en verwacht daarom van de voortzet ting van den oorlog stellige resultaten. Ook de openbare meaning in Bulgarije rekent met de zekerheid, dat de oorlog zal worden voort gezet. Nadat de eindelooze onderhandelingen algemeen ontzenuwend hadden gewerkt, heerscht nu het gevoel, dal de voortzetting van den oorlog aan een on dragelijk en toe stand een einde maakt. Het Fremdenbkutt, het officieuse orgaan van de Oostemrdjk9che regeering, schrijftln het 'belang van dien vrede en van den op d« beëindiging van don oorlogstoestand gericht» bemoeiingen van Europa is het besluit noo* dig, dait Turkije, dal zich Ln het antwoord op de collectieve nota van de mogendheden tege moetkomend heeft getoond, zich ook volko men aansluit aan den iraad van de mogend heden, omdat de mogendheden niet zullen af gaan van de opvatting, die zij in de collectieve nota hebben neergelegd. Aan den anderen kant zulten de mogendheden geen druk op de Balkanstatcn uitoefenen om hen lol do aam neming van de Turksche voorstellen te bewegen, die immens tot dusver niet geheel beantwoorden aan do wensohen van dc groot* mogendheden. Dc Turksche op er b e v clhcbb e rs Izzet Pacha heeft van zijne benoeming lot dit ambt aan de korpscommandanten kennis gegeven in een dagorder, waarin hij zegt: In het vertrouwen op den bijstand en op de aangeboren, uitstekende dapperheid van hot Turksche leger heb ik dit hoogc ambt aan genomen, waaraan ik mijn geheele beslaan zal wijden. Gij allen weet, dat onze vijanden zeer wreed tegen ons handelen, doordat zij zeer onrecht waardige eischen stellen. Het le ven cn de toekomst van het vaderland en de historische eer van de natie zijn heden aam onze handen loevcrlrwoud. De hoop en hel' leven van de natie berusten er op, dat alle mdhschappen cn officieren met doodsverach ting hun leven aan de vervulling van iiun soldatcnplicht wijden. Het noodlot roept ons heden op, het vaderland en dc regeering lo verdedigen. Laai ons bewijzen, dat wij waar dig© zonen van onze voorvaderen zijn cn dat liot Turksche bloed niet verloren is gegaan. Eene natie, die besloten is voor haar geloof en voor haar vaderland te sterven, is altijd' zeker van dc overwinning cn leeft eeuwig. De wedcrzijdsche strijdkrachten staan m drie groote groepen tegenover elkaar. De hoofdmacht is een tegenover dc Ts-jataldja» stelling, eene tweede groep bij Gailipoli en de derde groep bij Adrianopel. Over de wijze waarop' dé Buigaren zijn opgesteld, worden dc Volgende opgaven toegeschreven aan gene» laai Paprilcow, con der gedelegeerden bij de vredesconferentie: Voor dc Tsjataldja-stelling staat het derde Bulgaarscche leger van gene raal Dimitriew, 125,000 man; in de streek Cor- loe-Rodoslo het eerste leger van generaal Koetinccw, 50,000 60,000 man, met een ster' ken troep noordoostelijk van de liniën va» Boelair (Gailipoli); voor Adrianopel het twee de leger van generaal Ivapow, twee Bulgaar» sche en twee Servische divisicn, te zameif 100,000 man. Do totale sterkte van dc Bulga* ren en Serven wordt opgegeven als 285,000 man. Volgens andere berichten moet zich bij Dimotika nog eene Bulgaarsche reserve, 30,000 man sterk, bevinden. Dc Turken slaan met omstreeks 150,000 man in liet gebied Tsjataldja—Konstantinopel, met 45,000 man op Gailipoli en met 30,000 man in Adrianopel. Zij hebben verder als reserve be schikbaar aan de KJein-Azialische kust van de Marmara zee bij Ismid 12,000, bij Pandemia 12,000, bij Adabadzar 7000, bij Kastel 10,000; bij Skutari, tegenover Konstantinopel, een© kavallerie-divisie. Ilct gebrek aan artillerie bjj de veldformaliën moet voor een deel ver* holpen zijn; de divisién beschikken in ieder Oorspronkelijkheid is ui ets anders clan de eerste opvoering, de première van een bana liteit. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 81 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. Toen Fïreule Von Wald -den volgen-den mor gen mei haar moeder aan de koffie zat, ver- Lelde zij deze dat de redactie van de courant haar roman geweigerd had. De oude dame, die met het oog op haar zwak gezicht een groen ootgenscherm droeg, .grèep de hand van 'haai* kind en streelde -die zacht. Vooral den moed niet opgeven, kind, dat moert je vooral niet doen. En dandie re dacteur heeft toch niet voor alle couranten te beslissen." „In dit geval eigenlijk wel, mama. Ik zie namelijk zeilf dn, dat ie gelijk heeft." „En zeg je dit op zoo ldchtigen toon?" „Och, ja, mama. Van 't zomerreisje zal nu wel niet veel komen. Maar misschien zal dk met ander werk wel gelukkiger zijn. En de herfst is tooh eigenlijk veel mooier. Dan ma- 'ken we hier of .daar den wijnoogst nog mee." Zij legde een arm om den hals van haar moeder. „Ziet u, moedertje, ik behoef 'l me heuscb niet erg aan te trekken, dal 'l misgeloopen is met mijn roman. Ik zou anders 'tóch -te eeni- gerlijd tusschen allerlei onverkwikkelijke on derwerpen zij-n verzeild geraakt. En de schoon heid van de vrouw komt waarlijk niet tot haar reoht Ln de sociale politiek." „Vroeger sprak je heel anders." „Och, lieve moeder, elk meisje schijnt haar tijd van emancipatie-neigingen te hebben, evenals er voor de jongens 'm tijd aanbreekt, waarin ze vurig verlangen om naar zee, of de olifanten jacht -te gaan. Dat zijn kinderziekten. De vrouw heeft in deze wereld toch 'n heel andere bestemming. Is 't niet veel mooier als ze in *i gezin de liefhebbende echtgenoot© van haar man, de zorgzame moeder, de vriende lijke gastvrouw is. in plaats van zoon ge ëmancipeerd schepsel, dat door haar bri'lle- glazen alles verdraaid bekijkt? De gewone huisvrouw verheugt zich in 'n zalig, vredig gevoel, de andere ds meestal nerveus, onte vreden, opgewonden. En waarom? Omdat ze, ondanks al haar wetenschap en haar boeken, toch jaloersch, afgunstig is. Gelooft u niet, dat er 'n massa van die zoogenaamde vrije vrou wen zijn, die dikwijls bij zich zelve denken: kon ik dien geleerden rommel maar wegwer pen, en 'n gewone, degelijke huisvrouw zijn, hartelijk geliefd door man en kinderen in 'n vreedzame woning? "Waarom kijkt u me zoo verwonderd en zoo lachend aan?" ver volgde zij, blozend, en op vroolijken toon. „Weet u wie er de schuld van dragen, dat er al meer en meer van die geëmancipeerde vrouwen in de wereld komen? Dat zijn de vrijgezellen," „Maar, lieve kind, kom jij eens even hier," zei Mevrouw Von Wald. En zij bracht het blonde kopje van de jeugdige spreekster heel (licht bij haar oogen. „Wat zijn dat in eens voor redenaties? Zou je hij geval ook 'n beetje verliefd zijn?" pMoeder!" riep Gertrude, terwijl zij zich haastig vrij maakte. En het was maar goed dafc de oude dame niet zien Icon, hoe het bloed haar dochter plotseling naar de wan gen steeg, ia zelfs haar huid kleurde tot on der de blonde haren toe. „Och, moedertje,vervolgde zij vleiend, ..evenals in alles, heeft u ook in dit opzicht- zeker weer te groote verwachtingen van uw dochter. Verliefd? Wie zou.zoo 'n arme kerkmuis, als, willen 'trouwen? Wees maar gerust. Ik ben immers schrijfster, en als zoo danig houdt men zich natuurlijk met allerlei dingen van -dien aard berig." ,,'t Komt me loch voor, Truusje, dal je be schouwingen de vruchten zijn van studies, die ie naar de natuur gemaakt hebt." „Alleen maar oppervlakkig, mama," ant woordde zij levendig, „alleen maar opper vlakkig. Brave meisjes moeten zich daarmee tevreden stellen." Er werd gebeld, en Gertrude hoorde dat er iets in de bus werd gegooid. Zij ging er da delijk heen. „Brieven, kind?" vroeg de moeder, nadat ze in de kamer was leruggekomen. „Alleen 'n brief voor mij, mama." „Van Lisa Friedrich?" „Nee," antwoordde het meisje langzaam, terwijl zij het luxe couvert opende en vlug naar de onderteekening keek. Jozef Schoner las zij. „Van wie dan?" drong de moeder aan. „O, 't is van ide courant, mama. Eigenilijk niet anders dan 'n schriftelijke bevestiging van de mondelinge medcdeelingen van gis teren op 't redactie-bureau." „Die menschen schijnen (haast 1e hebben, om je goede stemming nóg eens te beder ven." meende Mevrouw Von Wald!. „Trek er je nu maar niets meer van aan, kind." En na deze woorden ging zij naar de keu ken. om haar zorgen te wijden aan het mid dageten. Het jokken ging Gertruda maar slecht af. Gelukkig dat de moefder niet al te best zien kon. want anders zou zij zeker hebben waar genomen hoe de kleur op het gelaal van de dochter snel afwisselde. Daarbij kwam. dat Gertruda zich er absoluut geen rekenschap van kon geven, dat zij de waarheid voor haar moeder verzwegen liad. Dit was nog nooit gebeurd. Tusschen beiden had altijd, het grootste vertrouwen geheerscht. Maar Gertrude had dadelijk gezien dal d'e brief, hoewel Schöners onderteekening dra gend, met zaken betreifende de redactie niets te maken had. Zij gevoelde zich hevig ontroerd. Zij voeuw- dc hel papier geheeil open en zag met ver wondering naar den inhoud. „Lieve hemel! Verzen Gertrude ging bfj het venster staan en las het eenvoudig gedicht, dat Sdhöner den vo- rigen avond, dadelijk na terugkomst van de wandeling, en ter herinnering hieraan, ln der haast aan zijn Muze had ontrukt! In ranke boot 'n meisje voer, Met Hood als stuurman aan 't roer Od hooge zee. Maar Hoof) blijkt vaak 'n ijdel woord. 'n Golf sloeg eensklaps over boord; 1 Meisje meel 't Maagdelijn zonk in <len slroom, Had geen hou-vasl aan plank of boom» 'Noch roer. noch mast. Zij drukt' aan 't hart, met vaste hand, n Zelf ficsohreven folianly 'n Zwaren ilaslil 'n Inktvisch, huizend) ln don vloed. Zag '1 sdhoonc kind, 'i deed hem goed; Hij was verheugd! Slechts brille-mensdhen zag hij meest, Maar nooit zóó 'n maagd met slanke le«A 'n Groot geneugt'! 'De inklvisch sloeg,, zoo waar, met-een Polypenarmen om haar heen, En sprak: ei!-ei! Ze zei: mijn bootj' is omgekipt; Ik offer u mijn manuscript, Maar laat me vrij! De ander, op zijn beurt weer, roept: Wie van den inkt eens heeft gesnoept; Verlangt naa-r meer. Als heksen-wrat ten, zwart alls roet, Ontsiert o, foei! dat nare goed Uw handje teer. Hob d' inktvisdh slechts *n weinig lief?. Hij schrijft voor u dan schets of brief En u blijft rein!" Wat heeft 't meisje toen gedaan? Wenscht' zij misschien hem naar de maan? Of werd ze zijn?. Wordt veroylgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1