DE E EM LAN DER". Donderdag 6 Februari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. N° 289 IP" Jaargang Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. V Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: fcer 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en boriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogols.. f 0.50» Flko regel meerO. ÏO. Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bostaan zoor voordeelige bopalingon tot liet herhaald advortooren in dit Blad, by abonnement. Bono oiroulnire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Oorlog en «le Vredesconferenties. (Uit „Vrede "door Recht.) De 's Gravenhaagsche Vredesconferen ties hebben de oorlogen niet belet. Dit is voor hen die dit hoopten en verwachtten een droe vige teleurstelling .geweest, voor hen die deze congressen als onnutte vertooningen veroor deelden een reden van leedvermaak. Zij die onbevangen en belangstellend den arbeid der Vredesconferenties hebben gadegeslagen we ten evenwel dat deze bijeenkomsten zich w el tol doel hebben gesteld om den oorlog zooveel mogelijk te voorkomen, maar tevens om, voor het geval dat hij toch uitbrak, zijne nadecligc gevolgen tol het onvermijdelijke te beperken en zijne uitbreiding legen te gaan. Voor het laatstgenoemde doel ddenen de bepalingen om- I rent het oorlogsrecht en die «betreffende de rechten en verplichtingen van onzijdLgen. Voor liet eerstgenoemde de instelling van het Haag- sche Hof van arbitrage dat eerlang naar wij hopen in het door de vorstelijke gift van A. Carnegie tot stand .gekomen paleis op den Schevendngschen weg een zijner waardig on derkomen zal erlangen. De rechtspraak van dat rechtscollege heeft aanleiding gegeven tot de opmerking, .dal het lot nog toe alleen ge schillen heeft beslecht die toch nimmer lot een oorlog zo-u den hebben geleid, maar deze opmerking is wel eemigszins oppervlakkig. Het moge waar zijn dal de geschillen door het Hof van Arbitrage vereffend, niet dadelijk tot oen oorlog zouden hebben aanleiding gege ven, maar hel is zeker, dat, waren zij onbe slist gebleven, de bestaande wrijving tusschen de partij en zoude hebben voortgeduurd en al licht een scherper karakter hebben verkre gen. Hoe langer een tusschen twee landen be sta-and .geschil zich voortsleept, des te meeg bestaat de kans dal de wed-crzljdsebe .gevoe ligheid cr door geprikkeld wordt. In het smeulende A-uur ligt altijd ecnJg gevaar ver scholen, eerst wanneer het is uitgedoofd kan men volkomen gerust zijn. W«ie de vruchten van de Vredesconferentie* met juistheid wil beoord. elen moet ook acht slaan op hunne middellijke «gevolgen, op den zedelijken invloed die van hen is uitgegaan. Het is uit den aard der zaak ondoenlijk om uit te maken hoe ver deze invloed in de maat schappij is doorgedrongen, maar dit ls toch zeker, dot door en tengevolge van de Vredes conferenties .gezonde denkbeelden omtrent den oorlog moer algemeen ingang hebben gevon den. Ik geloof niet dal tegenwoordig een Eu- ropeesch staatsman meer in het openbaar zou de durven herhalen wat Bismarck vóór meer dan een halve eeuw zeide: „het geld voor een oorlog is dikwijls nuttiger be steed dan dat voor den aanleg van een spooi- weg". Wel zal iedereen erkennen dat oorlogen somtijds in hunne gevolgen heilzaam zijn ge- w-ecs-t maar levens dal deze gelukkige uitslag even goed had 'kunnen bereikt worden zon der oorlog, De afschaffing der slavernij «in de Vereenigde Staten van Amerik^ is voorzeker een der schoonste hervormingen van de vo rige eeuw geweest; zij kwamen tot stand, na en door een der bloedigste en langdurigste oorlogen die de geschieden Ls van -de negen tiende eeuw vermeldt. Wie zal echter ontken nen dat zij zonder dien afschuwelijken strijd niet evenzeer, zij het ook wat later en wat geleidelijker zoude zijn tot stand gekomen. N-iet alleen de overtuiging, dat -de oorlog on der de beschaafde Staten niet noodig is, schijnt zich meer en meer tc vestigen maar ook die, dat zelfs de meest gelukkige oorlog toch ten slotte den overwinnaar meer nadoelen dan voordeden aanbrengt. Voor een deel is de verbreiding van deze denkbeelden ook aan de vredesconferentie te danken. Zij hebben in elk geval de meening! vasten grond gegeven, dat de regelmatige wijze van «beslissing van geschillen tusschen stalen niet meer is de oorlog maar het scheids gerecht. Zij hebben de gelegenheid om van dezen weg gebruik te maken geopend voor allen en zullen zeker ook in het vervolg de bezwaren, die nog mochten, bestaan tegen het gebruik van dezen weg voor zooveel diit nog noodig is, trachten op te ruimen. Het ls niet het onmogelijke van de toekomst te wenschen, indien wij de verwachting uitspreken dat voortaan de beschaafd e Stalen van West-Eu ropa het scheidsgerecht «boven den oorlog zullen verkiezen en ook bij die geschillen van zeer teederen aard, die voor een scheidsrech terlijke uitspraak niet wel vatbaar zijn dert weg van bet recht boven dien van het geweld zullen verkiezen. Politiek Overzicht. De nieuwe Duitsche plannen tot legeruitbreiding. Ia het vorige jaar heeft de Duitsche regee ring, zonder ernstigen strijd, van don rijks dag de goedkeuring verkregen van eene leger- udtbreadii/ng, die eene aanmerkelijke verhoo- grng van de uitgaven meebrengt. Ditmaal is er weder eene legervoordraoht in aantocht; maar thans zal de zaak niet zoo gemakkelijk loopen als in liet vorige jaar. Hoewel de voordracht nog niet eens is ingediend, wordt nu reeds voorspeld, dat zij tot eene ernstige krisis aanleiding zal geven. Het bezwaar zit minder in de zaaik zelf dan in den f.nan- cieelen nasleep, die er aan verbonden i-s. Door de aanneming van de voordracht zullen de jaarlijksche uitgaven ten behoeve van het leger met 70 millioen mark vermeerderen, ongerekend nog de 30 millioen, die gevorderd worden voor de uitbreiding van de lucht vloot en voor andere bijzondere doeleinden Waar de middelen van daan moeten (kom n om deze aanzienlijke vermeerdering van de uitgaven te dekken, is vooreerst nog geheel onzeker; het staat zelfs niet eens vast op welke wijze moet worden voorzien in de kos ten, waarmee de in het vorige jaar aange nomen legerwet het rijiksbudget belast. Die onzekerheid zal niet lang meer duren. Vóór 1 April is de indiening van de finan- cieele voorstellcai cloor den rijkskanselier toe gezegd, cai in verband daarmee kan ook de indiening van de logervoordracht tegemoet worden gezien. Men zaïl dus weldra den om vang van de plannen der regeering kunnen beoordeelen. Of die plannen, echter eene meerderheid in den rijksdag zullen vinden, zal vooreerst wel onzeker blijven. Wel wordt verwacht, dat. behalve de conservatieven ook alle liberale partijen er voor stemmen. Con servatieven en liberalen vormen echter samen geenie meerderheid. Aan den anderen karnt zullon de sociaal-democraten tegen stemmen. Alles komt dus aan op de houding van het centrum. Het centrum nu zal eene versterking van de oorlogstoerustingen in beginsel niet weigeren. Maar in de kwestie van de dek king dei* kosten zal het den rijkskanselier, met wien het ter zake van de Jezuïeten wet op gespannen voet staat, zijne macht doen voelen. Voor de eerste maanden zal de rijksregee- ring zrch over de mooielijkheid heen kunnen zetten. Dc rij les dag zal in dit voorjaar vroeg naar huis gaan lei* wille van de groote na tionale feesten, die in de ami and Juni te wach ten zijn. Er is dus alle aa .leiding «om nut de behandeling van deze plannen geen haast te maken en die tot de najaarszjtting uit te stellen. Maar uitstel is geen afsbolin liet na jaar zal de zaak aan de orde moeten komen en afgedaan moeten worden. Dan dreigen van alle karnton moeielijkheden voor den rijkskanselier. Het centrum heeft zich uitgesproken voor eene rijksbelasting, die het bezit trefthet gaat daarin samen met de nationaal-li'bera- tem. Maar bij die samenstelling van het ont werp dezer belasting sbuit de rijkskanselier op bezwaren iin den bondsraad want eene dergelijke rijlksdirectc belasting zou het be- lastingveld van de bondsstaten aantasten. Hier moet dus de rijkskanselier een uitweg zoeken, die den rijksdag bevredigt en den bondsraad niet ontstemt. Ilij kan geene rijiks- suecessiebelasting voorstellen, want dat zou hem in onmin brongen met de conservatie ven, wier steun hij in Pruisen niet kan mis sen hij kan geene rij'ks directe belasting voorstellen, want daartegen opponeert de bondsraadhij kan geene nieuwe militaire lasten voorstellen, zonder dat tevens wordt voorzien in de wijze van dekking, want dan zou de rijksdag zijne voorstellen zeker verwer pt. Vu,i Men ziet, dat de rijkskanselier zich ïh eene zeer lastige positie bevindt. Het debat zal niet loopeai over de militaire zijde van de plannen, maar over de financieel e regeling. De natie zal geen bezwaar mak-en om den last op hare schouders te laden; maar hoe de last moet worden aangepakt, daarover zal de discussie loopen. Misschien zal de regeering den rijksdag moeten ontbinden, maar dan zal het niet de nationale kwestie zijn, waarover dc kiezers zich hebben uit te spreken, maar eene financieels kwestie, en dat zal voor de regeering de kaas op de overwinning niet verhoogen. l>e Balkau-ooi-Iog. Sofia, 5 Fcbr. Dc kanonnade, die eer gisterenavond voor Adrianopel is begonnen, werd gisteren voortgezet op alle sectoren, «die de vesting omringen. In de Tsjataldja-liniën is de dag van gis teren kalm voorbijgegaan. «Konstantinopel, 5 F e ib r. Groot vizier Makmoed Qhefket Pacha is heden voormiddag om elf uur vertrokken naar dc Tsialaklia-linién. Athene, 5 Febr. (Van den bijzonderen correspondent van Havas.) Volgens inlichtin gen uit goede bron heeft het bombardement van de Turksclic stellingen in Janina gedu rende de belde laatste dagen bevredigende resultaten opgeleverd. Verscheidene Turksche stukken werden tot zwijgen gebracht, met name de batterijen van het fort Sint-Nicolaas, •dat gelegen is bij den weg van Janina. Konstantinopel, 5 Febr. Blijkens een officieel bericht, heeft een gevecht plnats gehad bij Knvaklidere «bij Gallipoli, dat drie uren duurde. Londen, 5 Febr. Reuter bericht het volgende officiecle bericht uit Konstantino- pel: De commandant van Adrianopel seint, dat de vijand de stad bombardeert. 138 gra naten en elf shrapnells kwamen in de stad terecht. Acht inwoners werden gedood, tien gewond. 53 huizen zijn in brand gestoken. Het bombardement duurt voort. Belgrado, 5 F e b r. Men zegt, dat de dliviisie-Saravow uit Tsjoadoc is ontboden naar Adrianopel om de insluTtoingstroepen te ver sterken. Volgens uit Sofia ontvangen berichten heb ben de gezanten nog niet allen instructiën ge kregen van li/u/nne rc.gearLngen. Zij zuilicn waarschijnlijk morgen aan minister-president Geschow den wenscli van de vreemde con suls te Adrianopel overbrengen 'tot het nemen van maatregelen door de oorlogvoerenden om hot leven van de Europeanen te beveiligen. Men .gelooft in de Bulgoarsche militaire lerin gen, dat het zeer mocielijk zal zijn, nu het bombardement begonnen is, maatregelen te nemen om «fce beantwoorden aan den wensch van 'die consuls, die aannemelijk zijn voor beide partijen. Volgens plaatselijke berichten heeft het bombardement van Adrianopel reeds eene bevredigende uitwerking gehad. Vooral dc zuidelijke en oostelijk» wijken zijn be dreigd. De Bulgaarsche kavallerie heeft in een met aanvalsdoeleinden ondernomen marsch var- schil lende vijandelijke stellingen aan de zijde van Galtiipoli genomen. Konstantinopel, 5 Febr. Heden mongen begon een gevecht tusschen twee Bulgaarse he regimenten en Turksche troepen bij Kavaklytepe in de streek van GaBipoü De uitslag is onbekend. De kanonneerboot Zahof bombardeerde de Bulgaarsche stellingen te Myrofyto aan dc zee van Marmara. 300 Bulgaren moeten ge dood zijn. De correspondenten van de Frankf. Ztg. en de Vossisclie Ztg. te Konstantinopel belich ten eensluidend, dat verleden Maandag een Servische officier den commandant van Adrianopel kennis gaf van eene vierdaag- sohe verlenging van den wapenstilstand en dal niettemin een uur later de vijand een hevig artillerievuur begon. Deze krijgslist, die» de vcrbilling onder dc belegerden zeer heeft doen stijgen, is niet geslaagd, want de waakzaamheid van de Turksche forten ver slapte wiet; zij beantwoordden krachtig het vijandelijke vuur. Uil Sofia wordt aan de Vos«s. Ztig. bericht, dat ingewijde kringen verzekeren, dat het bombardement van Adrianopel met alle he vigheid hervat is en dat men tegen Zondag als resultaat daarvan verwacht, dat de ves ting capituleert. Na de capitulatie van Adria nopel zal men dc Turken nogmaals voor de keuze stellen, alle voorwaarden van den Ral- kanbond aan te nemen. Als zij ddt ook dan nog weigeren, zullen de operatiën ook op de overige oorlogslooneelcn met alle lievig held voortgezet worden, totdat de Tvtrkca volledig ten onder gebracht en hun veel bar dere voorwaarden gedicteerd zijn. Er zijn echter vele aanwijzingen voor aanwezig, daf de Turken na den val van Adrianopel voor goed zullen toegeven. De Fraukf. Ztg. verneemt uit Konslnnti- ivopel, dut, als het bombardement ook dit maal voor Bulgarije niet den gcwonschten uitslag voor den val der vesting mocht heb ben. het «rceds voor cenigcn tijd door Siï Edward Grey geopperde voorstel van de on- zijdigverklaring van Adrianopel weder zal worden opgevat Over den Pocsland van Adrianopel heeft: de Pall Mall Gazette vernomen, dat den 3en Februari bij de Portc een telegram van Sjn* kri Pacha is ontvangen, de verzekering ra- houdende, dat hij nog voorraden heeft voor verscheidene weken, en dal de stemming vam de troepen en van de bevolking voortref felijk is. Volgens in Londen ontvangen be richten, is er nog een aanzienlijke meelvoor- raad .in Adirianopel. Petroleum is schaarsch; berichten per draadloozc telegrafie zijn daarom zeldzaam want dit apparaat wordt met petroleum gedreven. Athene, 5 Feb r. Alle voorbereidende maatregelen voor den aanval op Janina zijn voltooid. Do Neu Emcra zegt, dat hel onjuist is. dat overblijfselen van het Turksche leger van Monastic. onder bevel van Djavid Pacha, on derweg zijn om zich tc voegen bij het leger van Janina. Dit leger, dat ongeveer 8000 Tur ken sterk zou zijn, ontbloot van artillerie en munitie, moet zich bevinden ibij Galighia. De voorhoede van de derde Gricksche divisie, die (zicli bij Kiaz bevindt, houdt een oog op dc bewegingen van de Turken, die door ziekte zijn gedecimeerd. Verder zijn er vele desertlên. Nu hel einde van den wapenstilstand ls gekomen, zonder dat de mogendheden tus schen beide gekomen zijn om dc Balkan- bondgenooten tc noodzaken hunne oischon te verminderen, is het overheerschende ge voel in Konstantinopel, dat van verontwaar diging en wanhoop. De hoop is verdwenen en cr beslaat nog slechts een gevoel van verbittering en wraak van eene gchcele na tie tegen ongerechtigheid. De liaat legenden viiand heeft elk ander gevoel verdrongen. De algemccne mecning is, dal de strijd zeer bloedig zal zijn, omdat alle Turken hem be schouwen als eene kwestie van leven of dood voor Konstantinopel. Konstantinopel, 5 Febr. #Dc sultan liceft 25,000 Turksche ponden gegeven voor de nationale verdediging. Zoolang Mahmocd Clicfkel naar hel oor- logstoonecl is, zullen de function van groot vizier en minister van oorlog worden waar genomen door den voorzitter van de Raaci fan State Said Pacha. Konstantinopel, 4 Febr. 10 uur na/ middags. De ministerraad heeft zioh bezig gehouden mot <leu tinancieelen toestand Geen van de beraamde plannen is nog voof goed geslaagd. Sofia, 5 Febr. De opperbevelhebber Sa* vow verklaart in een nieuwe dagorde^ De ware beschaving leert ons altijd dc waarheid en onze eigen meening te zeggen, doch dit op zoo'n wijze te doen, dat wij an deren niet beleedigen. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 33 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. Oogenblikkelijk liet die oude den arm zak ken, en eensklaps trad hiij op Vllma toe, om haar warm aan zijn borst te drukken. Hij' wilde spreken, maar hij scheen geen woord te kunnen uiten. En herhaaldelijk kuste hij haar op de donkere haren. Diep onder den indruk van dit toonoedtje, was Heinrich ter zijde getreden. Hij zou in huilen hebben kunnen uitbarsten, zonder te weten waarom. Wat zou het hem niet waard zijn geweest, wanneer het ook hèm vergund ware «geworden dit bleeke gezichtje tusschen aijn «handen te nemen en een glimlach op te wekken in haar oog! Maar met ges.ioi oogen liet zij nog steeds het kopie aan de borst van haar vader rus ten. Deze geleidde haar naar de sofa, waarop «hii haar deed plaats nemen, terwijl hij haar zachtjes de wangen streelde. „Lief, goed kind! Mija dappere Vilma tea ie!" Nu lachte zij hem toe en stond haastig op. „Heb maar geen zorg, vadertje, laat u maar niet opwinden. U zult zien, dat alles nog wel goed zal gaan met ons!" En terwijl zij hem liefdevol toeknikte, ging zii hem voorbij, om in de keuken voor een boterhammetje te zorgen. Toen wendde de oude musicus zich tot zijn gast. „Bewondert u haar niet?" vroeg hij, bijna zuchtend. Tot eenio* antwoord dirukle Heinrich hem hartelijk de band. ..'t Is geen kunst," vervolgde Meinard, „om met 'n soort vermetelheid op betere tijden, te hoüen. wanneer men in armoede is opge groeid. Menschen in div omstandigheden kunnen er alleen bij winnen, omdat ze toch niets te verliezen hebben. Maar wanneer men ecnigszins in weelde is opgevoed en men ver liest dan den moed niet, wanneer men plot seling in de laagste klasse Yan de maatschap pij wordt geslooten Hij haalde diep adem. „Warut voor zulke menschen is 't zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, om er weer bovenop te komen." Heinrich trachtte hem een beetje te troosten U heeft toch altijd uw muzieklessen nog. meneer Meinard „Die paar lessen? Nu ja, die zijn pre cies voldoende om te voorkomen dat men beDaald honger behoeft te lijden." ..En uw vrienden dan? Re hoop dat u mij daaronder toch ook wel zuil rekenen, al be zit ik dan niet veel. Juffrouw Vilma zegt im mers zelf, «dat alles nog wel goed zal wor den'" „En als mij u plotseling eens iets over kwam? Dan was alles uit!" ..Maar kunt u dan gelooven, dat ik, in zoo'n geval, met de handen in de zakken zou blij ven toekijken? Ik heb vertrouwen in de «toe komst, en zoo lang ik dót heb, kunt u iederen avond rustig slapen gaan. Wilt u niet 'n beetje vertrouwen in mij stellen, meneer Meinard, al ben ik pas twintig jaar?" De oude heer keek «den enthusiasten jon geling strak aan- dieneer Pfalzdorf, ongeluk maakt 'n mensch wantrouwend. Wanneer iemand an ders zoo tot me sprak, dan zou ik hem ver zoeken maar op zijn eigen stoep te blijven slaan, al kan ie zich dan ook heel wat ruimer in de wereld bewegen dan ik, a«l was ie veel meer onafhankelijk. Maar u ja. «dat is heel wat anders. Ik voel heel veel syinpathip •voor u. Tusschen ons «blijft alles bij 't oude. En ik za«l u voortaan niet meer vervelen met mijn klaagliederen." Hij iging naar 'de kas' en nam de sigaren. jKom, we zullen er den brand nog maar eens insteken." Even later trad Vilma weer binnen. Haar oogen zochten Heinrich en «bleven lang op don aardigen, fliulcen jongen rusten. Toen verzocht z;; beiden aan tafel te ikomen. In den loop van den avond bracht Hein rich het gesprek weer op het concert, dat Meinard in het begin van het winterseizoen, volgens ziin meening, «behoorde te geven. En welke bezwaren de oude heer ook opspmde. de ionge -man hield hardnekkig voet bij stuk „U moet 't heusoli doen! U moet'! U is 't aan u zelve en aan uw dochter verplicht." ..Wie zal er nu van mijn bestaan eenige no titie nemen?" sprak Meiniard- moedeloos, „'t Zal allemaal moeite voor niets zijn „Gevoelt u dan heelemaal geen lust meer om in 't openbaar op te treden, om 't oude geluk nog eens te beproeven Er kwam een schittering in Meinard's oogen. ..Of ik er lust toegevoel? Natuurlijk wel, 'n onweerstaanbaren lust zelfs! Ik «kan u ver zekeren. dat 't voortdurend in me woelt en dringt Tot aan mijn laatsten ademtocht zal 'n vurig verlangen me naar 't oude vaarwa ter driiven, zooals 'n afgedankt cavalerie- paard wordt gedreven naar 't escadron. Maar '1 paard is nu eenmaal op reform gesteld. De crilick zal niet eens notitie nemen van zoo 'n vergeten musicus. Ze zal mij niet voor vol aanzien!" „De criliek?" herhaalde Heinrich in ge dachten. „Dat zou u kunnen meevallen n Man met zulk een talent? De crilievk zal uw optreden wel degelijk in vollen ernst be schouwen, hierop kunt u vast en zeker reke nen. Ik ken 'n redacteur van ons grootste dag blad. Ilem zal ik 'n bezoek brengen en de zaak «met hem bespreken. Voor zoo ver ik kan nagaan, zal die man zich «dadelijk voor u inleresseeren." De oude liet helt hoofxi zakken. Men kon het beni aanzien, hoe de zoo lang terugge drongen verlangens in hem werkten en hoe de. doodgewaande hoop begon te herleven. „Goed" sprak hij eindelijk. „Ik «ben geen lafaard, ik zal 'i wagen; miaar 't is voor uw verantwoording, meneer Pfalzdorf." «De tranen sprongen Vilma in de oogen. Zij ging de deur uit om «het te verbergen. Hel werd voor «Heinrich langzamerhand tijd om aan naar huis gaan te denken, ten einde de kans te ontloopen, «buiten de Witte Zwaan te worden gesloten. «Hij stond dus op en nam afscheid van zijn ouden vriend, die, onder den indruk van alles wat er gespro ken was, in gedachten verzonken zat. Tocd Heinrich in de gang .trad en naar Volma omzag, stond/ zij reeds naast hem. „Goeie-nacht" sprak hij, en hij voelde zich eensklaps «merkwaardig verlegen. „Goeie-nacht." Hij bleef staan. „Heeft u geschreid „Van blijdschap." „Vilma Zij hief liet mooie kopje op en zog hem aan. „Lieve Vilma Zij legde hem de handen op de schouders en bracht het hoofd hc-ei dicht hij het zijne. „Lieve Vilma." sprak hij nogmaals. „Goeie-nacaV „Noem me uu hij mijn voornaam „Goeie-nadht, Ilcinrich." Hoven hem welfde zich dc schitterende sterrenhemel, en hij liep door den nacht als een gelukzalig wandelaar door een lachend Lente-J and schap. Hij floot en zong en sprak in zichzelvc, en het was alsof zijn hart ge vuld was meL 9dboono liederen. En op alle hoeken van de slralen «moest hij even stil staan, om diep adem te halen. Want het bloed «bruirie hem snel door de aderen, dat het zijn borst beklemde. „Verloofd? In stilte verloofd?" fhiisterd'o hij in zich zelve. ■Hij had hel <zic{h heel anders voongesteld^ maar niet1 zóó zoet, Jang niet zóó zoel! Behoorde dat verrukkelijk schepseltje hem nu werkelDijk toe? En over enkele jaren, ge heel en «a«l? Weer bleef hij staan, en daarna keerde hij op zijn schreden terug, om nog even gauw liaar woning te zien. Vervolgen» liep hij op een drafje naar huis. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1