N° 223 llde Jaarpang» Maandag 10 Februari 1913. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO* (Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentión gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. PK IJS DEK AD VERTENTIËN: Van 15 regels.» f 0.50» Elke regel moor0.10» Dienstaanbiedingen 25 ccnta by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en boaryf bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnomont. Eeno ciroulaire, bovuttondo de voorvvaardun, wordt op aanvraag toegozondon. "Van vóór honderd Jaren door J. L. VAN DER MOER. Heel Nederland maakt zkih op om de ge- beurieroisscin te herdenken, wetffce honderd $euar geleden dn oois vaderland voorvielen, in hot bijzonder om aiit'iing te geven aan igevoe- lens van dankbaarheid en weugde voor het herwinnen van ons onafhankelijk volksbe staan. Wij hopen -dat het den lezers niert onaan genaam zal wezen, in gedachten eens -een oogenbflik te worden teruggevoerd naar die woelige tijden, en daarbij tevens enkele op merkelijke feiten, voorvallen, berichten, enz. to vernemen, die zij in gewone verhalen of romans, op don zjoogenaamden „Fra nsdhen Tijd" betrekking 'hebbende, vermoedelijk niet zullen te liezen krijigen. Wie heden ten dage des avonds knusjes zijn stoel bij het warme haardvuur schuift en rijp krant openslaat, die nog vochtig is van de pers, verneemt allerlei bijziendere gebeurte nissen, welke heden of gisteren plaats had den in Nieuw-Zceland. Canada, Tibet, Tur kije of Madagaskar; hij glimlacht, wanneer hij te 8 uur in de Rotterdammer leest, hoe te 3 uur de geachte algevaardigden Mar- dhant en Ter Laan in de Kamer aan het ful- mineeren warenof hoe de minister er den '-por Duymaor fijntjes .t'ussohen nam", en hij rb'aast er zich voftsbrekL niet over. wan- •I' iliilj na enkele uren reeds haarfijn de meeste bijzonderheden te weten komt van hetgeen er op het Con,gres te Versailles of op een vergadering van kiesrecht vrouwen te Londen is voorg-eva&len. Telegraaf en telefoon staan voor niets Heel anders was dat honderd jaren gele den. O, zeker 1 ook destijds reeds was de Pers de voorlichtster vain het publiek. Maar zaj. beschikte rog niet over al die buitenge wone middelen, wellke wij niet eens zóó bui tengewoon meer vindenen hoewel de uit gevers van couranten ongetwijfeld hun best gedian hebben om den lezers het laatste nieuws voor te zetten, waren zij toch afhan- k-eQiik van de snelheid, welke de paarden van koferiers en van diligences wisten te ontwik kelen, in verband mot de niet zeiden slecht begaanbare wegen. Van de. telegraaf (tenzij de optische zooals we later zullen zien) of van de telefoon was toen nog .geen sprake. Daohr er iemand in den „Fransöhen Tijd" aan een rijwiel of aan een autoaain -een posttrein een tweedekker of aan draadLooze telegra,ticWel waren er reeds menschen in een luchtballon opgeste gen, maar het zou toch nog een eeuw moeten duren, voordat de luchtvaart werkelijk „een groote vaart" nam. Kwam Napoleon niet mi'. Rusland terug in ren 'boeren sllede? En duurde hot niet weken lang, eer de 'berichten omtrent het verba-ou den van de oude Czarenstad Moskon. of die betreffende den ellendigöh dood van tiendui zenden ongelukkige soldaten in de ijskoude wateren van de Berizina, de oevers ran den Rijn bereikten? Wat half November in Rusland voorviel* vermeldden de Nederlandsch nieuwsbladen pas in het laatst van December. We willen eens een oogenbliik bij deze nieuwsbladen stilstaan, er enkele bijzonder heden van vermelden en er een en ander uit overnemen. De meesten verschenen 2 3 maal per week, veelal in een enkel blad. Van och tend-, middag- en avond-édilies was dus evenmin spralke als van bladen A, B of C. Een feuilleton of sportrubnieik zou men er te vergeefs ln zoeken, en voor uitgebreide beuns- noteering of voor een letterkundig overzicht voélde men toen blijkbaar ook nog weinig ofschoon Amerika reeds Hang ontdekt, de windhandel in Europa bekend, en de 'boek drukkunst bereids uitgevonden was. We hebben vóór ons liggen de Middelburg- sche Courant van 24 Dec. 1789, het merk waardige jaar waarin de groote Fransdhe Revolutie begon. Genoemd büad bevat buiten- lamdsdh nieuws uit Rusland, Poolen, Itallen en Duitschland; binnen- landsch nieuws uit De Nederlanden, en 21 advertenties, welke onder elkaar, over bijna de geheele 'breedte van het blad, en ge deeltelijk ook langs de lange zijde, in gewone letters zijn afgedrukt Stlooh-ts de beginletters zijn groot en vet gedrukt, zoomede eenlge woorden, die bijzondere aandacht vergen. We behoeven zeker niet bang be zijn, te zondigen tegen de bepalingen van de Auteurs wet, wanneer we hier uit die courant een ge deelte overnemen. Het nieuws uit Petersburg dateert van 13 November, is dus 42 dagen oud. Wij lezen daar hijv. „Dezer da,gen zijn verschelden. Corpsen, doorgaans meest Oavalljrie, uit Finland hier door terug naar hunne Winterkwartie ren gepasseerd. Onder dezelve zijn ook drie Battaillons Gardes die op de Galcivloot ge diend hebben. De Vdoe-admdraal K r u s e is voor tien of twaalf dagen niet alleen met zijn eig-e Esca- der, waar mede voor drie of vier maanden ln zee gestoken was. maar ook nog met een gedeelte vam de Vü'oot van den Admiraal Tschitschagor, en dus in alles met om trent 13 a 14 schepen van Linie en Fregat't n te Kroonstad teruggekomenen z< dort is aldaar ook «gearriveerd de Vice-admiraal Koslanjew, met nog 9 A 10 Schepen van Linie en Fregatten van de voornoemde Vloot. Terwijl alle deze schepen van deze beide Di vision in de Haven van Kroonstad zullen blij ven Overwinteren, ten welken einde dezelve terstond na haare aankomst afgedankt en ont wapend wierden.enz." En verder „Het eiland Bares und door de Rus sen eerst genomen, vervolgens door de Z wee d en 'hernomen, en daarop andermaal door de Russen g-eatlaicqueerd en ver overd, is ten laatsten, zonder dat de Z w e c- den nadere pogingen gewaagd hebben om het zelve weder te bemagbigen, door onze Troupen uit hun zelven verlaten, vermits die Post hun, wegen® het op handen zijnde Win ter saizon, van geen nut en voordeel konde wezen, en ook zeer bezwaarlijk zoude hebbe-i kunnen gehouden worden. De verovering van dien Post'heeft evenwel, 'behalve do twee sche pen van Linie, die er bij verloren zijn ge gaan, aan dezen kant nog 2 h 300 Man aan do oden en gekwetsten gekost, waarvoor de zelve zeer weinig tijds buiten eendg merke lijk nadoel van de Vijand in ons bezit is ge weest. Een bericht uit Warschau van 1 Dec. ge waagt er van, „dat 30,000 Man Russische Troupen, zoo Ruijterij als Voetvolk, bereid staan om binnen de vi er-en-twintig uur en le kunnen optrokken, maar alle waarschijnlijk heid, om dn PooHen de winterkwartieren te komen betrekken. Zulks baart alhier groot opzdens, en de Krijgs-commissie heeft ter stond bevel gegeven om de Grenzen sterk te bezetten en onze Troupen met den grootsten spoed van alle noodwendigheden te voorzien, dewijl men niet genegen is, om de Russen in dit Rijik te ontvangen." Uiit Romen ontving men 27 November de lijding „Een Courier uit Bolognen heeft aan den Kardinaal Y ork, Afstammeling van den Pretendent van Engeland, alhier aangébnagt het testament van wijlen de Hertogiinne d'A 1 b a n y, zijne Nicht, bij hetwelk zij aan liaaren Oom bemaakte alle de Koninglijlke Ju woelen van het Huis van S t u a r i en hem wijders tot Haarcn al'igem oenen Erfgenaam benoemdaan «haar Moeder, die te P a r ij s leeft, laat zdj een Pensioen van 3000 soudi 's Ja ars, met verzoek aan haaren Oom, dat hij aan haare gemelde Moedor de vrijheid zoude l'aten, om bij haar overlijden haare eigene Familie te mogen begiftigen met 50000 Livres; aan Mevrouw Norton, S taart - Dame van de Hertogiime d'Albany, zijn ge legateerd 2000 Livres 's Jaains en twee gouden Morologiênaan den Heer W a 11 e r s 100 soudi 's Jiaars voor don dienst, dien hij aan Haar Koninglijken vader en aan haar heeft bewezen, enz- enz." Uit een bericht van 7 Dcc. uit Weepen blrijlkit, dat men zich dJaar ongerust maakt over de toenemende onrust in Polen. Men gaat zelfs een Observations Armée van 20,000 man aan de grenzen samentrekken, en „daarom worden in Brody Considerabele Magajzijnen opgericht. Ook worden alle ves tingen dm Boihenien ini sfbant van defensie ge steld- Verscheidene hooge Generaals Persoo- nen equiperen zich tot den Veldtocht, en de Keizer zelve heeft bevel gegeven, om tegen het einde van Januari zijne veld-equipage in gereedheid te brengen. De gezondheid van onzen Souverei-n ds ze- dert eenige dagen met naar wensdh, blijven de Zijne Majesteit veelal met een zwaaren hoest gekweld." „U-it Gend wordt .gemeld, dait geheel het Regiment van Vdrset tot de Patriotten is overgelopen, en dat de desertie den* Oostenrij kers onophoudelijk voortgaat." Hier volge nog: „Een Extract «eener Missive uit Brussel van 20 Deo. 1789. „Vrijdag hebben de Staats-Leden met hun nen Minister den Heer van der Noot, hunne plechtige Intrede in deeze stad gedaan, ln de beste order en stilte, rijdende door 20,000 wel Gewapende Burgers. „Voorts zegd men als zeker, dat de Graaf van Trautmannsdorff in het passee- ren te Luik zioh niet veilig achtende, schie lijk naar Aakem was vertrokken. Dat de Ge neraal d'A 11 o n op zijn hoogst van zijn Corps Troupen bij zich over had 1000 Man, waarmede hij hoopte Luxemburg te be reiken, indien niet door de Patriotsehe Arm'-e wier afgesneden, die in drie Cofl.om.men op hem avanceerde. „Dat de geheele Provincie van Namc-n aan de zijde der Patriotten was overgegaan. Dat het Guarnizoen van het Kasteel van Antwer pen nog bestond uit 900 Mam „Vrijdag avond, wanneer de gchecle Stad! ge illumineer d was, stond vóór dc deur van Van der Noot: Porte que nos Tynans, dans leur rage Odieuse, Onit osé renverser avee indignitó; Tu deviens aujour d'bui «La I'orte Glorieuse Du Temple de H'honneur et de la Liberté. ,,'t Welk men ten naastenbij du® zoaule kun nen verlaalent Gij Deur, door 't woen der Landverdrukkers Omvergerukt, word, nu ter lijd, Een Tempeldeur, tot lof van dapp're Lou- worp lukkers Aan de Eer en Vrijheid toegewijd." Wordt vervolgd. Politiek Overzicht De strijd om het algemeene en gelijke kiesrecht in België. De Belgische Kamer heeft in eenc stem- ming* waarbij, het zuiver ging rechts tegen links, geweigerd hel voorstel van de sociaal democratische Kamerfractie om door wijzi ging van het 'betrekkelijke grondwetsartikel den weg te effenen voor de invoering van hel algemeene en gelijke kiesrecht in Bclgié, in behandeling te nemen. Daarmede is -geenszins uitgesproken, dal de bestaande regeling van het kiesrecht in België het beste stolsel is, dat is te bedenken. Dat het meervoudige kiesrecht in zijn tegenwoor- digen vorm op den duur niet gehandhaafd kan blijven, is eene overtuiging, die ook in de kringen van de rechterzijde diep is doorge drongen. Wel wil men hier, gelijk trouwens ook een niet gering deel van de liberalen, niet weten van het algemeene en gelijke kiesrecht maar de gedachte om de aan het bezit ge bonden meervoudige stem af te schaffen, zou ook bij de tegenwoordige regeeringsparlij op geen onverzettelijlken tegenstand stuiten. De liberalen nemen een bemiddelend standpunt in; zij willen zich voorshands niet binden aan eene bepaalde formule, maar hadden ge wild, dat over het voorstel, dat nu aanhan gig was gemaakt, niet dadelijk het doodvon nis was uitgesproken men had het dc eer van de parlementaire behandeling moeten gunnen, opdat zou kunnen blijken of in ge meen overleg eene nieuwe regeling zou zijn tot stand te brongen. Daarmee zou aan de sociaal-democratie het voorwendsel zijn ont nomen, dat kon dienen tot rechtvaardiging van eene geweldpolitiek. De regcering heeft echter haar standpunt niet willen prijsgeven. Gelijk le voren reeds de leider van de rechterzijde in de Ka mer Woeste had gedaan, vertelaarde de minister-president de Broquéville, dat de re geering onder den druk van de bedreiging met^ene artgemeene werkstaking de oplossing van het kiesrechtvraagsbuk, ni. t ter hand wil nemen. Daarmede was de oorlog vuklaard; de stemming in de Kamer heeft deze oorlogs verklaring bekrachtigd. Nu is liet woord aan het bestuur van de sociaal-democratische partij. Hoe haar ant woord zal luiden, is op te maken uit de ver klaring, die in de Kamer is afgelegd nament de partij door den BnisseLschen afgevaardigd de Vandcrvelde. Die verklaring houdt de aar» kondiging ln, dat de algcinccne staking zal worden uitgeroepen. Wanneer de staking zal beginnen zal in eene nadere vergadering vaq den grooten raad der partij worden vastge» steld. Er zal dus uitvoering gegeven worden aw» de bedreiging, die men zoo lang reeds heeft laten'klinkenhet dreigement der algemeene staking zal ln eene daad worden omgezet Het „hooge en heilige recht", zooals men de staking zoo gaarne noemt, zal worden aange wend als een wapen in den politicken strijd^ als een dwangmiddel om den eigen wil door te drijven en tot verovering van de maohL In dc verklaring, die in de Kamerzitting van 7 Februari door Vandervelde werd afge legd, wordt gezegd, dat de leden van d« •partij, die „den iunigstcn en oprcchtstcn wcnsch hadden om de staking le vermijden, •niet de minst flinken en krachtigon zullen zijn op den na bijzij nden dag waarop onze wertkliedcnonganisatien zullen besluiten te. tooncn, dal hunne besluiten gcenc ijdclo \soorden zijn." Daaruit blijkt, dal er hceiwat bezwaren in den boezem der partij te over winnen zijn geweest, om tot hel besluit der staking te komen. Dal is niet te verwonde ren, want het is een oorlogstoestand, waarin men nu zioh zal begeven, en in den oorlog moet men altijd ook rekening houden met de kans van nict-slagen, In eene corresponden tie uit Brussel vinden wij het aantal socialis tisch georganiseerde werklieden in België opgegeven als 100,000 125,000. waartegenover 80,000 christelijke georganiseer den staan, die aan eene staking met een politiek doel niet zullen meedoen. 'Die cijfers cm- vatten natuurlijk op verre na niet do Belgische arbeiders wereld. Dc leiders van de beweging schijnen te rekenen op steun uit dc rijen van de honderdduizenden die niet 'bij vakverecnlgingcn zijn aaugc- sloten, niet alleen onder de werklieden van de groot-Industrie, maar ook onder de an dere categorieën van werklieden en onder hen, die niet tot de eigenlijke werklieden ge rekend kunnen worden, kleine ambtenaren; handelsbedienden en der-gelijken. Of men daarvoor goeden grond hc«efl, moet nog blij ken. Dan blijft nog de groote vraag over of men financieel voldoende ls toegerust om. eene staking van eon omvang, die ;illes wat op dit gebied te voren is gezien, zal over treffen, lang genoeg vol tc houden om het succes tc verzekeren. Men verwacht steun uit het 'buitenland, steun in -geld, maar ook in dezen vorm, dat geestverwanten in den vreem de dc verzorging van de kinderen uit de ge zinnen der stakers op zich nemen, totdat dc strijd ten einde is. Men wil handelen naar een bepaald, deugdelijk voorbereid plan de campagne. Maar met dit al blijft het eene on zekere zaak of men zal slagen. Dc Balkan-oorlog. K o n s t a n; U ii n o p, ie 8 F e h r. Do vijand zet zijne terugtrekkende beweging aan de zijde van Tsjatalclja voort. Er heb ben verscheidene gevechten plaats gehad tij dens deze operatie, die allen eindigden met den terugtocht van den vijand. Een tamelijk hevige veldslag is geleverd (bij Rollaiia. Dq ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 86 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. Het begon den apoitheker te duizelen. De jielte provisor knikte bevestigend. „Juist, zo6 is 't. Herliaal'delijic gi.ig ie onder kantoortijd de stad in, om jufrouw Lisa on gestoord le kunnen ontmoeten en spreken. Met ailerlei mooie, lieve «woordjes heeft ie haar in ziin netten verstrikt. Daar is geen iwiii'el aan. Ik was er toch zelf eens gcituige van. 'dat ze, na zulk een wandeling, elkaar bi- zonder warm de hand druklen." „Wat 'n schavuit!" riep de heer Friedrich, en hii sloeg zich voor het voorhoofd. „Nu be ginnen de schellen me van de oogen te val len. nu begin ik 'n heelcn boel te begrijpen." ^Wat begrijpt u?" vroeg de provisor snel. „Alles! Nu zie ik 't net, dat ze voor me heb ben willen spannen. Daarom wilde Lisa de deur uit, daarom wilde zij bij 't too- neel "aan! Juist! juist, ik moest ge dwongen worden van twee kwaden 't minste te kiezen, ik moest haar dden Barenfeld blin delings in de armen werpen, wanneer ie bij me zou komen om haar hand te vragen. OI Nu doorzie ik al die intriges!" De nrovisor had deze iaailste woorden met groote nieuwsgierigheid aangehoord, en tri omfantelijk riep 'hij uit: „Ziel u wel, daar heeft u 't nu all Nu zegt u 't zelf!" De heer Friedrich wilde dadelijk naar bo ven gaan. Hij zou de schuldigen oogenblik- kelijk voor den rechterstoel dagen. En het kostte Rose vrij wal moeite, om een overijld ontreden te voorkomen. Zachtjes drong hij den patroon in zijn stoel terug. ..Nee. nee. dat moet zóó niet! Eerst moe ten we krijgsraad houden en 'n modus vin den. om ze in-eens schaakmat Ite zeilen. Dat moeten we samen kalm overleggen. Dan slui ten we de apotheek onmiddellijk vóór avondeten, en boven, waar Barenfeld in 't bijzijn van de dames verplicht zal zijn zich te bedwingen, valt u hem plotseling krachtig aan en vernietigt hem onmiddellijk!' Deze raad vond de* apotheker wel o,pvol- genswaardig. Daar boven in den familiekring voelde hij zich altijd zekerder. En zoo zaten deze twee eecbiedwaardige mannen dan nog een tijdlang te zamen, om het veldtochtsplan op te maken en den ver- moedelijken uitslag te berekenen. „Er is maar één ding," zuchtte de heer Friedrich vol droefenis, tijdens diit onder houd. „er ls maar één ding, dat ik erg ver velend vind. dat ikde zaak dan tóch -zal moe ten aanhouden. Daar zie ik vreeselijk tegen op. Ik ben geen jongnvensch meer, en al dat pakken en verzenden hangt me de keel uit." „Od welk bedrag schalt u den groothandel, meneer Friedrich?" ,Jk hadi de koopsom voor de zaak, met 't magazijn, voor (Barenfeld op tachtig duizend mark gesteld." ..En welke som zou de apotheek volgens uw taxatie moeten opbrengen?" „Nu, voor 'n vrind is ze honderdzeventig duizend mark wel waar<L" ,,'n Aardig sommetje. Ik zou 'l wel eens in baar geld vóór me willen zien." ..U? Ach. kom! U beziil op '4 oogenblik wel tweemaal zoo veel," zei de apotheker schou- der-onhalenicL .jDat niet iheelemaaL cd zuur ver diend. meneer Friedrich, heel zuur ver diend! 't Beetje geld, dat men bezit, moet inen maar goed bij elkaar houden „Zegt u dól wel. Wat mij betreft, ik had mijn kapilaallje ook liever in de brandkas! dan in -deze ouwe kast. Daarom vind ik 't wel jammer, dat de overeenkomst met dien Barenfeld nu niet zal doorgaan. Nu moert ik zelf maar aan '4 werk, totdat er zich eens 'n geschikt opvolger voordoet." De heer Rose stond op en ging naar de buitendeur, keek rechts en links of er soms nog klanten in aantocht waren, en keerde vervolgens met afgemeten passen terug. .Meneer Friedrich," sprak hij, en hij kuch te een paar malen, „u weert 'hoeveel belang ik stel in u en in alles wat uw huis betreft. Daarbij mag ik mezelve rekenen onder de kapitaalkrachtige mannen. Ik heb zoo lang de eer gelhad ln uw zaak le werken dat ik er me als 't ware voor vast aan verbonden acht, ik zou haasit zegggen, dat ik er mee ben sa mengegroeid. 't Doe-t mij werkelijk leed, dat u nu zoo onverwacht wordlt teleurgesteld. Daarom zou ik zoo gaarne 'n uitweg zoe ken. 'n middel vinden om u d'ien tegenvaller te besparen." Weer kuchte hij even en wierp snel cenblik naar de deur. „Ik be grijp zoo ten volle, dajl u zich in 'n nare positie bevindt, want u heeft uw rust meer dan verdiend en zulrt nu tóch gedwongen worden, de laatste mooie jaren weer hard te moeten werken. En daarbij komt dan na tuurlijk nog de izorg voor uw gezin. Laten we nu maar ronduit zoggen zooals 't is: juf frouw Lisa heeft zich beslist gecompromit teerd door den omgang met 'n man, die met schimp en schande uw huis zal worden uit gejaagd. Natuurlijk wordt die geschiedenis ruchtbaar, en dan zal juffrouw Lisa haar hoop op 'n goed huwelijk voorloopig wel moeten opgeven." De apotheker liet het hoofd op de borst zinken. Inmiddels vervolgde Rose mei verheffing van stem: .Maar in mij zult u zich in elk geval niet vergist hebben. Daar ik, zooals gezegd, als kapitaalkrachtig man voor u sta," en hij legde op dat woord kapitaalkrachtig speci aal den nadruk „kan ik gerust en zonder omwegen kenbaar maken wat er omgaat in miin binnenste. Ik heb juffrouw Lisa altijd zeer gaarne mogen lijden, steeds 'n bizon- dere belangstelin.g voor haar gevoeld', al zou 't alleen maar geweest zijn, omdat zij uw dochter is. en ik ben (bereid haar die jeug dige onbezonnenheid te vergeven." 'De heer Friedrich hi of langzaam het hoofd op. „Ik kan, zoo noodig, -dadelijk drie maal honderdduizend mark losmaken toch wel 'n aardig sommetje en ben bereid Hier werd de woordensrtroom van den heer Rose plortseling verbroken door de komst van een jongetje, dat voor vijf groschen Karls- bader zout in de apotheek kwam halen. .Moeder heeft gevraagd of wonder-olle misschien beter voor haar zou zijn," vroeg het ventje. Zonder den rustverstoorder eenlg antwoord waardig te keuren, wierp de provisor hem hert zakje zouit toe en streek hei nikkel stukje op. Toen zette hij zijn (redevoering voor.L „Drie maal honderdduizend mark." her haalde hij in vollen ernst, „en ik ben bereid mijn geluk met 't hare te verbinden. Ik ver zoek u om. de hand wan uw dochter, en te vens om de apotheek en alle verdere zaken van u «te mogen overnemen. Wat de zaken betreft, spreek ik natuurlijk niet als uw schoonzoon, zooals meneer Ba«rcnfeld van plan was te doen, nee, ik leg er twee maal honderdduizend mark in eens voor op de toonbank" hij haalde diep adem „op dc toonbank 1" De heer l-riedrieh had plotseling Jjet hoofd weer laten zinken. Er onJksrtond een drukken de pauze. .Antwoordt u niet?" vervolgde de provi sor haastig. „Kom Ik soms niet in aanmer king? Staat mijn aanbod u niet aan? Valt er iets op mij «te zeggen? Spreek dan!" „Twee honderd' en vijftig duizend mark," zei de apotheker met doffe stem. „Niet waar, tachitiff en honderd zeventig maken samen twee hondend en vijftig?" ..Wat? Witt u voor die onnoozele vijftigdui zend mark 'it geluk van uw dochter ln dea wee slaan?" riep Rose fier uit. „Sla rtoe. mijn beste meneer Friedrich!" De nrovisor dacht even na. „Welnu, ik wil u te gemoet komen. Late? we 't verschil deelen. En bedenk wel dat fil contant bc«taaL" Wordt vervolgd-.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1