Donderdag 13 Februari 1913. R'. EEMLANDE J3UITEN LANDk_ FEUILLETON. N° 220 Jonge Liefde. 11° Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: jPer 8 maanden voor Amersfoort f 1«©0* Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. (Afzonderlijke nummers ©.05. ï)eze Courant verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regola.. t 0.50» Elke rogol moer 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents b(J vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het horhaald advortoeron in dit Blud, bij abonnement. Eeno circulaire, bovattcnde do voorwaarden, wordt op aanvraag toogezondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. HERIJK VAN MATEN EN' GEWICHTEN. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, maken bij deze bekend a. dat dit jaar voor den heryk der maten en ge- triohten zitting zaj worden gehouden in liet gebouw Èoeatraa t No. 9 te Amersfoort, op 24, 25, 26 37, 28 Februari, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 en 17 Maarten wel Voor een ge eJgenaara van groote partijen, die een oproepingsbriefje ontvangen Maandag «u Dinsdag 24 en 25 Februari. Voor hen, wier familienaam begint met A en C, Woensdag 26 Februari, des voormiddag* B, Woensdag 26 Februari, des namiddags. B, Donderdag 27 Februari. D, Vrydag 28 Februari, dea namiddags. E en F, Maandag 3 Maart, des voormiddags. G, Maandag 3 Maart, des namiddags. H, I en J, Dinsdag 4 Maart. K en L, Woensdag 6 Maart. M en N, Donderdag 6 Maart. O en P, Maandag 10 Maart, dea voormiddag#. Q en R, Maandag 10 Maart, des namiddag». S en T, Dinsdag 11 Maart. U en V, Woensdag 12 Maart. W, X, IJ en Z, Donderdag 13 Maart. De duur der zittingen op bovengemelde dagen l*t des voormiddaga van tot 12 en des namiddags van 1 tot uur. Voor Apotheker», Goud- en Zdversmeden (fijnere weging), Maandag 17 Maart, van 10 tot 12 en van 1 tot 2 uur b. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden, om onderzocht to kunnen worden c. dat betaald moet worden voor het justeer en van gewichten en wel ten bate van 's Rijks schatk st d. dat de maten en gewiohten die gestem peld worden me* het afkeuringsmerk «gj met in winkels enz. teruggebracht mogen worden c. dat de maten en gewichten vóór het einde van hot jaar 1913 gestempeld moeten z\jn met de let ter t> en dat er, bij verzuim of verhindering om van de onder a. genoemde zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gew»chten te laten herijken aan het IJkkantoor te Utrecht des Zater dags van 9 tot 1 uur f. dat de milligram-gewichten niet op de herijk- xittlng, maar alleen aan do IJkkantoren herijkt kun nen worden. (Opzending per post franco). Amersfoort, 12 Februari 1913. De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VAN RANDWüUGK. "Van vóór honderd Jaren, door J. L. VAN DER MOER. En thans willen wij den dezer niet langer de ikennismaking onthouden met de merk waardige proclamatie, waarop wij hiervoren reeds gedoeld hebben. Dit stuik luidt als volgt: Vrijheid Gelijkheid Broederschap of de Dood. Declaratoir door hel Commit té Revolutionair. Aan de van hunne Posten ontslagen Staats*- Lecden van den Lande van Utrecht j Met vernietiging van de Twee voorstemmende Leden van Staat Zo ver van hunne instelling afgeweken, dat jpeene andere gelijkenis daar van dan eene flaauwe schaduw te bemerken ia. en bovendien niet bestaanbaar met de rechten van den mensoh, bestaande in V r ij h e i d en G e 1 ijk h e i dl Burger»! Het Committé Revolutionair van het Utrechtsche Volk, en zo veel het nood zij geauthordseerd', en geadsisteerd door de Municipalitcit van de thans vrije stad Utrecht, vervoegt zich in deeze Vergaderzaal tot Uw heden zoo in derzelver pcrsoneele als thans Representeerende Qualitciten. Het Grootmoedige Fransche Volk, bij uwe Decreten en door uwe Zendelingen, afgeschildert, als het schuim van den aardbodem, met hu ine Ze- gempraalende Legere, door Gods aanbiddelijk zoo zigtbaar bestuur, tot voorkoming van onze algemeen© verwoesting, in het midden van ons geleidt, zo dat gij ons, als het waare, aan hunne discretie hebt overgegeven, zonder eens van uw besluit kennis gegeven, veel min, gelijk het behoorlijk geweest was, het volk deswegens genaadipleegt te hebben. Ditzelve grootmoedige Fran sche Volk, deze Edelmoedige overwin naaren, door hunne daaden eerbiedigende den Heiligen wil van onzen Schepper, roept ons toe G i j, z ij t v r.ijl De lang gewenschte dag der Vrijheid is dan verschenen, waar op de Nederlandsche Ingezetenen de ocf'fe- ning hunner menseh eigen Rechten willen herneemen, welke hun zo onrechtvaardig zijn ontnomen, daar wij als onder een Oosters ■dis>potiek bestuur, in deeze laatste tijden gc- bragt schenen. Het Eerste Lid in dien Staat, waarin het allengs gebragt is, het onbevoeji- z a a m s t e, hoeft niet onze geweeze Stads Regenten, en het despotick gezag van eenen onwaardigen Stadhouder, de Confiscatie van Goederen, door den Spaanschen Dwingeland ingevoerd, en naderhand bij eètie daarop spe ciale bcschreve Staatsvergadering wederom wettig afgeschaft, doorgedreven. De waardigste Ingezetenen door hunne Regenten, en onder hun opzicht en goedkeuring, een Reglement van de Stads Regering hebbende opgesteld, zijn wegens de Introductie van het zelve in Rechten vervolgt, en met gevangenis, bannissement en Confiscatie van Goederen gestraft geworden. De oproermakers en deugnie ten met Eer, en anderen Amptcn begiftigt Een buitenlands Dwingeland Is met verbreking van de be zworen Unie i n g er o e p e n, en de In gezetenen zijn door zijne roofzieke benden uit geplunderd, mishandeld, en gevangclijik weg gevoerd Ja de Inlandsehe Militie, 'bezol digd met het zweet der Burgers, is gebruikt, om deezer Stads Ingezetenen te plunderen, zonder dat de minste str af o ef feningen deswegens heeft plaats gehad. De Volksstem is alom ge- (1) Bedoeld wordt de Hertog van Brunswijk WoLfeniwttel, die met een Pruisisch leger hier het stadhouderlijk gezag hersteld had. s m o o r d geworden, zoodat het niet meer geoorlooft was, de bezwaren aan zijne vertegenwoordigers over te geven, of daar over met clkanderen te spreken. Do Militie is gebruikt om de Burgers onder een knellend juk te houden, en zelfs heeft men te dien einde krijgsgevangenen ge maakt zijnde Troupen overgehaald om tegen hun gegeven woord en gopresten Eed de waapenen in handen te neemen. Dit oogenblik dan, waarin het Groot moedige Fransche Volk ons de Vrijheid, het grootste geschenk der waereld wedergeeft, doet ons besluiten, met ver nietiging van het Eerste en Tweede Lid tot veranderen van het Re- geerings bestuur, hetwelk door waare ver- teegenwoordigers des Volks, die niet dan het geluk en den welvaart van het geheel ten oog merk hebben, zal vervangen worden. Het Committé Revolutionair verklaard dan In ha are Qualiteit, dat de pos ten, waarin gij Burgers het publicq en ieders Lids bestuur hebt uitgeoeflfend, en die van Uwe Ministers van dit oogenblik af aan zijn geëindigt, en dat Gijlieden allen en een ieder in het hijzonder van nu af zijt weder gekeerd tol den ikring van ampte- looze Burgers Het Committé verklaart U lie den mitsdien onbcvoegt om van nu afaaneenige daad of daaden van Regering uit te oeffenen, en stelt ulieden ten doezen opzigteh voor alle tegengestelde handelingen aanspraakelijk. Het Committé vordert einde- 1 ij k van Ulieden om deeze Vergader zaal onverwijld te verlaten, en naar uwe w o- ningon als Burgers te rug te ktecren, in welke betrekikinge Gijlieden die volkomen veiligheid voor uwe perzonen en bezittingen genieten zult, waar orp ieder Burger aanspraak heeft, en waar door aan geheel Europa oip eene den vijanden der vrijheid ibeschaamende wijze zal worden getoond, hoe veel eene omwenteling, die ten gevalle van dwingelanden moes. die nen om de Bataafsohe vrijheid te vertrappen, verschild van die, door welke die zelve vrij heid aan een Edelmoedig Volk weder gege ven, en alle onderdrukking voor altoos van den Bataafsohen grond verbannen wordt. Gedaan te Utrecht, den 28 Januari 1795. Het Eerste Jaar der vrijheid (Geteekend) JACOBUS VAN DAM, Secretaris. Te Utrecht bij G. T. van Paddenburg en Zoon, en L. de Visser, Boekdrukkers en Boekverkopers. o— Men ziet hetaan bombast cn groote woor den had men geen gebrek. Het zoogenaamd Comité van Verweer, dat in 1903 in Amsterdam óók een oogenblik getracht heeft oproerljc te spelen, had bij de Utrechtsche voorzalen van 1795 in dat opzicht nog wel een lesje kunnen nemen, ofschoon hel tijdens de beruchte spoorwegstaking aan groote woorden evenmin ontbroken heeft. De veel geroemde Bataafscke Vrij- h e i d zou spoedig genoeg blijken nog wel een en ander te wenschen over te laten, en het Edelmoedige Fransche Volk, dat, ondanks zijn edelmoedigheid, niet schroomde om duizenden medebur^rs vaak zonder vorm van proces naar de guil lotine te verwijzen, wilde voor die edelmoe digheid van de Hollanders toch wèl eenige vergoeding genieten. In Mei werd he t Haag- schc Verdrag gesloten, tevens aanvallend en verdedigend, verbond (vooral tegen Engeland), waarbij Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo werden afgestaan. Vlissingen kroeg een Fransche bezetting, dc Balaafschc Republiek moest 100 millioen betalen en een Fransch leger van 25.000 man ais bezetting bezoldi gen, ikleeden en voeden. Werkelijk zeer edel moedig! De Engelschen na-men ons verschillende ko loniën af, o. m. de Kaap. Dit was ook al een gevolg van onze nauwe vriendschap met de Fransoozcn. UJat dc staatsregeling der Republiek betreft, zij herinnerd dal het land in districten werd verdeeld, en deze weer in grondvergaderin gen, die elk écn kiezer aanwezen. De geza menlijke kiezers van een district benoemden één vertegenwoordiger ter Nationale Vergar dering. Deze werd 1 Maart 17% geopend. Zij benoemde een oommissie om ecu grondwet samen te stellen. Maar weldra brak onder dc leden een groote oneenigheid los. Reeds da delijk vormden zich 2 partijen, de F o e d e- r a 1 i s t e n, die een bondgenootschap der ge westen wilden, cn de Unitarissen, die een volstrekte eenheid van den staat verlang den en die den steun van Frankrijk genoten. Enkelen van hen, die wat meer gematigd op traden (o. nik Schim melpenni nek) werden Moderaten genoemd. In Nov. 1797 werd een ontwerip-constibutic gedeeltelijk goedgekeurd, maar door het volk verworpen. Een nieuw gekozen Nat. verg. koos een nieuwe grondwetscommissie, die óók al weer een nutteloozen strijd voerde, o. m. over het iuncn der belastingen. Aan dc vele ruzie's werd aanvankelijk een eind ge maakt door den coup d'état van 22 Jan 1798, voorbereid door Midderigh, Daendels cn den Fransehen generaal Jou'bert, waarna een uit voerend bewind van 5 directeuren (Directoire) werd Ingesteld. Na allerlei geharrewar werd ten slotte in Juni de eerste constitutie afge kondigd. Grondbeginselen warenVolks- souverciniteit, staatseenhcid, koloniën staatsbezit, schei ding van kerk en staat. De Unitariërs hadden dus hun zin. Het land werd in 8 departementen verdeeld, het Rechtswezen overal op den zelfden leest ge schoeid, de O.-I. Compagnie ontbonden. De bezittingen en schulden van deze laatsto wer den door den Slaat overgenomen, evenals de ambtenaren, met den gouverneur-generaal aan het hoofd De pijnba ik en allerlei over blijfselen uit dc Middeleeuwen en van het Leenstelsel werden afgeschaft. Er hecrschte dus eindelijk eens wat orde. Maar de vreugde hierover mocht niet lang duren, want in 1799 (Sept.) vielen de Engel schen cn Russen in Noord-IIolland. Men wilde den Franschen invloed hier breken en een poging doen om een tegenomwenteling te veroorzaken ten gunste van den oudsten zoon van Willem V. Nadat evenwel de Engelschen en Russen, met behulp van een Fransch leger waren verslagen bij Bergen en Castrieum, kon men zeggen dat de poging mislukt was. Intusschen hadden wij er de vloot bij inge schoten. Wordt vervolgd. Politiek Overzicht De verzoening tusschen Hohenzollern en Cumberland. Wij hel,beu gisteren de mccnwng uitgedrukt dat politieke overwegingen met vreemd ge weest zijn aan het tol stand kooien van da verloving vah prins Ernst August, den ccnig overgebleven zoon van den hertog van Cum berland en daardoor erfgenaam van dc Welk fisclie aanspraken,, niet de dochter van dea. Dwilschen Keizer, hel hoofd vun het huift Hohenzollern. Inderdaad lag liet zóózeer voor dc hand bier te denken aan eene ver» bintenis, die met een politiek dioel gesloten werd, dat daaruit terstond dc conclusie werd getrokken, dat nu ook de strijd, di»e zoolang heeft bestaan tusschen de huizen Hohenzol lern en Rrunswijk-Lunebm'g, tot oplossing ii gekomen en dat bet bcldlscl is uit den weg geruimd, dat aan de troonsbeklimming in Bronswijk van den aanstaanden schoonzoon van den Duiilschen Keizer in den weg stond. Intu&sohen wordt ten stelligste verzekerd, dat de verbintenis tusschen deze twee jon ge menschen uitot uil politieke redenen is voortgekomen, maar werkelijk eene zaak va n het hart is, zooals zij bij andere mcns-aheu ook behoort to zijn. Met is geen geheim, dot prinses Victoria Loudse genegenheid voor pri-njs Ernst August heeft opgevat cn döt hare liefde beantwoord werd. Bloedverwan ten van beide zijden hebben de wenschen va» de jonge lieden ondersteund, en zoo is het tot deze verloving gekomen. In «fzienbaren lijd zal deze verloving ook er too leiden, dat eene regeling getroffen wordt voor de Brunswijks^hc erfopvolgiings- kweshie. Dat zot editor niet het doel zijn waarmee do verbintenis gesloten wordt, maar het zal hel gevolg er van aijin. Tot toelichting daarvan wordt uit Berlijn aan dc Frartkf. Ztg. geschreven: De hertog van Cumberland, di'c niet alleen in deze verloving heeft toegestemd, maar haar ook gaarne ziet, heeft tot dusver niét het besluit genomen, ran zijne aanspraken op Hannover afstand te doen,, en het is mo gelijk, dat hij dal besluit ook riüct nemen zal. Niet omdat hij plannen op Hannover heelt d)at was nooit hel geval maai* hij houdt zich ton slotte door woord en trouw ook te genover de oude aanhangers van zijn» huis ini Hannover voor gebonden», en handhaaft zoo een beginsel, aan welks practisohe ver wezenlijking hij nooit hccfl gedacht. Wan neer de hertog geen afstand doet en wam neer men, hetgeen waarschijnlijk is, dat ook niet meer van hem vergt, dun is er misschien een uitweg, namelijk deze, dat in plaats vaa dc uitdrukkelijke verklaring van afstand, ter zake di'encndo handelingen treden. Als zoo- dJairög kunnen gelden het huwelijk van den eenigen zoon en erfgenaam van den hertog met de doahter van den Duitschen Keizer, koning van Pruisen. Eveneens dc inlijving van den prins bij het Pruisische leger, die op zijn wensch zal geschieden en waarbij hij aan den Kondng van Pruisen den eed van trouw moet afleggen. Hel is mogelijk, dat op voorstel van Pruisen dc bondsraad met tertijd zijn besduit Yan 1907 zal «opheffen ol wijzigen en zal verklaren, datzoomin do Nooit raakt ge het rechte spoor bijster, als ige aan den drang uws harten en de stem van uw geweten gehoor geeft. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 89 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. .rfZde zoo, nu is mijn avond heelemaal voor jou, beste vriend. En vertel me nu maar eens dadelijk wat er met diien pillendraaier aan de hand is." Waarop Konrad uitvoerig mededeelde wat er in de Witte Zwaan was voorgevallen. (Meermalen keek (de gastheer verwonderd op, maar zeide ndels. Ilij vergenoegde zich er slechts mee, van tijd tot tijd even te hum men. Toen Barenfeld zijn verbaal evenwel ten einde had gebracht, barstte Schoner in lachen uit. ,,'t Is kostelijk^ meer dan kostelijk „Dat vind ik volstrekt niet," zei Konrad somber. „Zeg, kerel, je moet me niet kwalijk ne men. dat ik me zoo «vroolijk maak om die geschiedenis. Maar die plebejische pillen draaier en die giftmenger of hoe noem je zoo 'in vent? die provisor, dien ie nu ge confisqueerd heeft, vormen toch wel zoo 'n zeldzaam .ploertig span, zoo 'n miserabel stel nee. waarachtig 't is ól te kostelijk!" Barenfeld maakte «en onwillekeurige be weging, we£4 Schoner niet ontging. „Jij ergert je er over, Konrad, o-mdat ik de zaak alleen van den komischen kant be kijk. Maar heusch, kerel, erger je niet. Of valt 't afscheid van dien vergiftwinkel je soms bizonder zwaar?" „In elk geval niet licht." Barenfeld keek eran peinzend vóór zich. „Ik laat daar men schen achter, die tegen die poenen wel tien maal, en meer, opwegen. Ik zou gaarne in hun midden zijn gebleven, nog afgescheiden hiervan, dat ik hoopte van de zaak wat goeds te kunnen maken." „Wie bedoel je eigenlijk?" „Wel, daar heb je in «de eerste plaats den jongen Pfalzidorf, 'n jongen met 'n degelijk karakter en verder Dorus, 'n eenvoudige knecht, zeker, maar braaf, en eerlijk als goud „En verder?" „Nu Dorus en PfaJzdorf, dat zijn er toch al twee? „Maar je vergeet nog iemand anders, Kon rad. Kom. wees eerlijk, biecht eens op 'Biirenfeld wierp zijn eindje sigaret in het asc Atkie en bleef er naar staren lot hel laa'Lsle vonkie er van gedoofd was. ..Heb ie niet 'n slok wijm voor me, Jozef?" Schoner sloeg zioh met de handen op dc knieën en sprong op. „Wel goede hemel," riep hij in komische vertwijfeling oiit, „je moert me wel voor 'n eche tbarbaar houden, dat ik in koelen (bloede, je van dorst laat versmachten. Hier is mijn wijnkelder," hii maakte een 'kast open „laten we er in nederdalen. Kijk eens hier, Rauentaler van zes en tachligi Of heb je misschien liever 'n glas Medoc? Goed belegen, hoor, daar sta ik je borg voor. Maar «ik geloof toch, da«t ik ie den Rijnwijn nog eerder moet aanbevelen." „Dan maar 'n gl^s Rauentaler." Schoner haalde een paar mooi geslepen roemers te voorschijn en vulde ze met den geurenden drank. „Zes en tachtig was toch maar 'n gezegend wijnjaar!" En hij genoot zichtbaar van den heerlijken bouquet. „Prosit, Konrad, ik drink je gezondheid en die van heel je nakomelingschap." „Deze is nog in 'n ver verschiet," antwoord de de ander met een droeven glimlach, ^rositl" Met langzame teugen dronk Schoner zijn glas achter elkaar leeg, en Barenfeld volgde zijn voorbeeld. Daarop vulde Schoner de gla zen opnieuw. „Beste vriend, ik ben eigenlijk 't meest on dankbare wezen van olie ondankbaren uit de viif werelcldeelen. Ik brand van verlan- cen, om je verdere mededeelingen te hooren want dat 't meest gewichtige nog komen moet, dat kon ik wel op mijn vingers natel len maar toch moet ik jou eerst mijn biecht, die alles behalve fraai is, doen hooren. Eigenlijk zal mijn biecht uit twee afdeelin- •gen beslaan. Uit de eene zul je 't leelijke, uit de andere 't schoone vernemen. Met 't oog on dit laatste, zal t je misschien mogelijk ziin mij *t eerste te vergeven." ,.'t Zal wel niet zoo heel erg zijn." „Oordeel niet te haastig en luister maar eens goed! Wel beschouwd, .ben jij toch eigen lijk zooveel ais mijn levensredder, en wel in dubbelen zin maar hierover spreek ik la ter nog. In plaats dat ik nu alle mogelijke moeite djoe, om jouw geluk te (bevorderen, moet ik tot mijn groote schaamte bekennen, dat ik niet heelemaal onschuldig' ben aaD hetgeen iou vandaag is overkomen." „Jii?" vroeg Barenfeld ongeloovig. „Ja. ik! Schrik maar niet van wat ik je nu zefigen zal: al die exercities met de Zwaan, al die verzendingen aan 't adres van den anotheker, heb ik geregeld cn bestierd." Hii trok zulk een vertwijfeld gezicht, dat Barenfeld zijn lachen niet langer laten kon. „Maar, Jozef, hoe ben je toch in 's hemels naam op dat ongelukzalige denkbeeld geko men? Was je repertoire dan zóó uitgeput, dat je tot zulk 'n kwajongensstreek moest overgaan, om aan je ouwen overmoed toe te geven?" Schoner schudde van neen. .jNee. dat niel> maar ik wilde me wreken over 't verjaren van mijn voorouders uit o^s stamslot, en over de profane bestemming, die de opgeblazen apotheker aan 't huis heeft gegeven. De gedachte kwam heel onverwacht bii me op. Je weet 't trouwens, bij mij komen zulke gedachten altijd plotseling op, en dan verlangen ze ook (dat er oogenblikkelijk ge- vol« aan zal worden gegeven. Op zekeren dap dan wandel ik voorbij de Wille Zwaan, waar jouw, nu gewezen, patroon aan de deur staat, om zijn vetten buik in 1 zonnetje te koesteren. Ik neem mijn hoed af natuur lijk ivoor den ouwen wapenvogcl. En die ke rel, die pillendraaier, die wel weten moest wie ik was, en idie dus óók wel begrijpen kon dat er tooh altijd nog 'n zekere betrek king tusschen mij en ons ouwe huis bestond^ keert me waarachtig den rug toe, om zijn rooien provisor naar voren te roepen en. mij aan dit heer aanwijzend, leenziame rede te houden over 't in verval geraken van mijn familie. Ik ben heelemaal niet trotsoh op mijn adel, dal weet je wel. 't Dwaze daarvan heb Ik al lang geleden leeren inzien. Maar ideze hoon, die mij dan toch .geheel onrechtvaardig trof. aangezien mijn geachte voorvaderen financieren nog veel slechter verstonden dan ik. hinderde'mij ontzettend. Ik ga naar mijn bureau en laat 'n paar zetters iroepcn, bruik bare Jongens, die, als ik 't verlangde, .'den SolUan ran Turkije voor me zouden stcieai en de rest yan 't zaakje verliep precies vol« gens 't programma, dal ik opmaakte. „Terwijl twee van m-ijn mannetjes in 'n naburig bierhuis met den nachtwacht broe derschap dronken, haalden de anderen dc zwaan naar beneden, 't Goeie dier werd neties ingepakt en verzonden. „Sedert dien tijd zonid ik den vogel meer» malen aan 'dat poenig beerscliap toe, als "u waarschuwend «Menetckel, om hem, door 't neerhalen van de Zwaan van haar verheven standplaats, aan zijn verstand te brengen? „Mannetje, «bedenk dat jij óók maar iemand van vleesch en been bent Wees voorzichtig! Ook jij kunt op 'n goeien dag je ratte buikje wel eens verliezen, en anderen zuilen na jo» komen Zie zoo, dit is nu ihiecht num mer één." .Alaar hoe was 't mogelijk, dat j© FriedriCb den vogel zelfs op reis nazond'l?" „O, dat was vrij eenvoudig. Op zekerea middag ontmoette ik je vriend Pfialzdorf, die kalmpjes door de stad boemelde. „Wel, niet veel haast? Is de patroon niet thuis?" riep ik hem toe. „Nee, die is op reis, naar 'n brui loft bij 'de familie X, daar en daar." Enfin, je (begrijpt dat ik er «toen al genoeg van wis*. Drnzelfden avond nog werd dc kist met den vogel per trein aan den eigenaar yan d« Zwaan verzonden. Ik (heb er me altijd over verbaasd dat ie nooit eens 'n klacht by d# politie «beeft ingediend" Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1