IrflU li* 228 Eerste Blad lld* Jaargang ■j^ Cffü dSÊk r pi ("TA HA pi j uj IV IV BIB „DE EEMLANDER' Zaterdag 15 Februari 1913. BUITENLAND. m Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: JPer 8 maanden voor Amersfoort f 1«00» Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongolukken) - 0.10. Afzonderlijke numuiors O.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTltëNt Van 15 regold 1 O.SO. Elko regel moorO.IO» Dionstn inbiodingon 25 cents by vooruilbotaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodryt bestaan zoor voordoolige bopalingei tot het horhnald advortooron in dit Blad, bij ubonnomonV Eeno circulaire, bovattondo do voorwaardon, wordt o| aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, ma kend belanghebbenden opmerkzaam op liet bepaalde in art. 27 der Drankwet, luidende ,,Van verbouwing of herbouw van ecne localifceit, waarvoor eene vergunning is verleend, wordt ut p lijk eene maand vóór het einde van het vergun ningsjaar, waarin de verbouwing of herbouw is aan gevangen, onder overlegging van het plan, kennis gegeven aan Burgemeester en Wethouders of voor- zooveel betreft een logement, waarin de verkoop alleen geschiedt aan logeergasten of de loeahte t van eene sociëteit aan Gedeputeerde Staten." Voortfl vestigen zij de aandacht van belangheb benden cr op. dat, wanneer niet -aan gemeld voor schrift wordt voldaan, de vergunning moet worden Ingetrokken. Amersfoort, den 14. Februari 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester. 3. D. WERKMAN. v. RANDWI.ICK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, brengen ter openbare kennis, dat bij Ivun bc luit van heden aan G. Brom, ingevolge art. 8 der Hin derwet, vergunning is verleend tot het opricht n van eene rookerij, in het perceel, alhier gelegen aau de Pnntenhurgerlaan no. 35, kadastraal bekend ge meente Amersfoort, sectie D, no. 2706. Amersfoort, 11 Februari 1913. Burgemeester en Wethouders voonoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VAN RANDWlJClv Politiek Overzicht. De Turksche geldnood. Het is voor Turkije een reden lot biltere grief, dat het in zijne pogingen om zich het geld te verschaffen, dat het behoeft om den oorlog te kunnen voortzetten, door de groote mogendheden gedwarsboomd wordt. De Bal- kanstaten ondervinden die bezwaren niet Zoo wordt uit Athene bericht, dat de gouver neur vaji de Grieksche nationale bank Valao- ritis in zijne poghigen tot het vorkrijgen van nieuwe voorscholleeningen in Londen is ge slaagd; bij de reeds vroeger door Fransche banken gegeven 40 millioen heeft hij nog 25 gekregen van eene Fransch-Engelsche bank- groep. Ook de kans op het verkrijgen van eene groote leening tot aflossing van deze voorschotten staat gunstig. Wanneer Turkije echter aanklopt om steun, dan sluit het op openlijke of verholen tegenwerking. In het vorige nummer werd onder de telegrammen bericht, dat de besprekingen over een voorschot van twee Dïülioen Turksche ponden zijn mislukt, om dat een der betrokken banken van hare re geering niet de machtiging had kunnen krij gen tot deelneming aan deze financieele ope ratie onder voorwendsel, dat de onzijdigheid niet mocht worden geschonden. In de Fran'kf. Ztg. vinden wij over deze zaak eenige nadere bijzonderheden, waaruit blijkt, dat de directeur-generaal van de Ban que Ottomaine reeds geruimen tijd werkzaam geweest is om aan Turkije een „pension alimentaire" te ver schaffen in den vorm van maandelijksche •voorschotten, die zouden dienen tol betaling van de ambtenaarstrajelem-cnten. Daarover was overeenstemming verkregen tusschen Engelsche, Fransche en Duilsche groepen van financiers. Maar hel plan is mislukt, om dat de Fransche regeering zich beslist op het standpunt heeft gesteld, dat het verleenwi van financieele hulp aan Turkije, zelfs al blijft die tot dit nauw omschreven doel be perkt, inbreuk maakt op de plichten der on zijdigheid. Daar de Duilsche regeering een afzonderlijk optreden van de Duilsche finan ciers niet schijnt te wenschen en de Engel sche financieele groep niet zal optreden zon der de Fransohe, moet Turkije zich er in schikken, dat van dit geheele plan niets zal komen. De vraag doet zich op, of en hoe de Turk sche regeerders er in zullen slagen, nadat deze internationale poging tot het verkrij gen van financieele hulp is mislukt, zich financieel boven water te houden Lot aan het sluiten van den vrede, waarmee men ondanks alles voor een niet al te zeer algelegen tijd stip bepaald meent te kunnen rekenen. Daar over wordt aan de Frankl. Ztg. geschreven: „Kenners van de Turksche toe*minden zijn van meeniitg, dat de Turksche regeering, als rij maar eenigszins opereert zooa^s de om- srtanvj'igheden dit meebrengen, in slaat zou moeten zijn zich binnen den kortsten lijd aan zienlijke sommen te verschaffen. Onder an deren is de kwestie der vernieuwing van de iabaksregie acuut, en de financieele groep ■der tabaksregie heelt zich reeds sin'ls langen tijd voor het geval der vernieuwing bereid verklaard dadelijk een belangrijk voorschol te verleenen. Men kan toch bezwaarlijk aan nemen, dat het plotselinge onzijdigheklsfa- natisme van de Fransche regeering en hare materieele onbaatzuchtigheid zoo ver zullen gaan, aan de voornamelijk hel Fransc-he ka pitaal inleresseerende regie-maatschappij door een veto het voortbestaan onmogelijk te maken. Men spreekt verder sints gerui- men tijd van onderhamdelineen der Turk sche regeerin'g met de Turksche vuairloren- maatschappij, waarbij eveneen» het Fran sche kapitaal overwegend betrokken is. Do concessie van deze maatschappij loopt wel is waar nog een aantal jaren; maar er wordl sedert eenigen tijd over de verlenging on derhandeld tegen het equivalent van finan cieel hulpbetoon txx wel niet alleen met de tegenwoordige Fransche concessdonarisse, maar ook met anderen. Verder moet een syndicaat, waarbij Engelsch-Egypfisohe be langhebbenden zijn betrokken, de voor eenige ja»rcn mishikl'è onderhandelingen- over den aamlkoop van groote staa Isla nd er ijen in Sy rië weder opgevat hebben. Ook hot l>estuur van de Turksche Dette Publique, dat in deze dagen de betalingen voor spoorweggarantiën enz. likwideerl, zal ondanks de besnoeiing van de inkomsten door de* oorlog, nadat deze betalingen zijn vereffend, niet onaan zienlijke saldo's aan de Turksche regeering hebben uil te keeren. Ondanks de Europee- sclie onzijdigheidsbedenkingen, schijnt dus aan Turkije de adem nog niet geheel te ont breken voor eene laatste krachtsinspanning ook op financieel gebied." De Bnlkati-oorlog. Konstantinopel, 13 Febr. 178 Bulgaarsche gevangenen werden hier aange bracht- Konstantinopel, 14 Febr. De eer ste adjudant van den sultan zal zich naar Tsjataldja begeven om de troepen de igeluk- wenseh van don sultan met het behaalde suc ces over te brengen. De Turksche rogeerinjg heeft besloten dn Tsjataldja de Turksche 'bestuursorganen te herstellen. Gisteren zijn hier 250 gewonden uit Galti- poli aangekomen. Konstantinopel, 14 Febr. Volgens een officieel bericht was igdsteren de dag in Adrianopel rustig. Een Turksch detachement rhkite gisteren van Tsjataldja op naar Soerghunkoui en nood zaakte den vijand terug 4e gaan. De berichten van het oorlogsloóneel blij ven eene zeer kritische beoordeeling vinden. Aan beide zijden zend/l men bulletins van behaalde overwinningen in de wereld. Men voelt echter zelf, dat een oorlog waarin niets dan overwinningen worden behaald, eene onmogelijkheid is, en voert daarom strijd te gen de overwinningsberichtcn van de tegen partij. liet Bulgaarsche hoofdkwartier te Di- motika Iheeft door de ambtenaren van het censu/urbuJreau een communiqué laten opstel len, waarin met nadruk alle berichten uit Konstantinopel worden tegengesproken, die gewagen van overwinningen van de Turk sche troepen op welk .punt ook. Die tegen spraak kou meer indruk maken, wanneer zij hare bevestiging \ond in de feilen, zooals in de eerste phase van den oorLog, toen de Bulgaajrsche overwinningen, die in eene ver bijsterende reeks op elkaar volgden, getuig den van de zware slagen, die aan liet Turk sche leger werden lor gebracht. Maar thans merkt men daarvan niets. Dc tegenstand, die van Turksche zijde wordt ondervonden, schijnt ditmaal toch wel wat «neer van br- teekenis -te zijn. In Belgrado heeft een mi nisterraad plaats jgc-had, waariln de vraag is overwogen, op welike wijze de oorlog in Thracic -door een gemeenschappelijk Ser- viscb-Bulgaarsch handelen het snelst kan worden beëindigd. Men heeft daarvoor dus niet genoeg aan de thans beschikbare krach ten. De berichten uit Konstantinopel gewagen van een nieuwen strijd voor Boelair, waar van men den uitslag nog niet kent. Men verklaart, 'dal het Bulgaarsche leger aan die zijde geen duimbreedte is vooruit geko-men. Aan de Tsjataldja-linie hebben de Bulgaren in de lniurt van hel meer Derkos, bij Jenis- keui, getracht ue linie door te breken; maar zij werden na een hevigen strijd zegevierend afgeslagen. Van den rechter Tiurkschen vleu gel rukten verkennersafdeclingen voorwaarts noordoostelijk van den heuvelketen van Akalan, ten oosten Yan Kalfakeui. De sultan heeft een adjudant gezonden, om de troepen met hunne houding geluk te wen schen. Eld Ts denkt men hierover meer skep- tisch; men vindt deze beweging onbeteeke- nend, omdat dc Bulgaren aan die zijdp slechts voorhoede-posten, of, als men dal liever wil, achteahoede-posten hebben laten staan en de heuvels van Akalan in de on middellijke buurt va-n de Turksche liniën zijn. In deskundige kringen hecht men aaD de Tunkiacihe berichten over een Bulgaar- schen terugtocht op verschillende punten slechts in zóóver beleekenia, dat men daarin het streven meent te zien om het TuTksche leger builen de beschermende 'linie van zijne verschansingen 4e lokken, ten einde het op eeniren afstand van zijne basis in een groo- len, beslissenden slag te kuranen verwikkelen. •Met de pogingen om uit zee troepen aan land te brengen, is men niet gelukkig ge weest; dat wordlt ook van Turksche zijde er kend. De paniser-kTuiser Assar-i-Tewfik. die deze pogingen aan de Zwarte zee-kust moest beschermen, heeft daaraan zijne stranding le danken gehad. Er is nog niet bericht, dat deze kjnuïser weer vlot gewobden is; hoe groot de beschadiging ds, is onbekend. Een gerucht gewaagt van het zinken van een klein Turksch transportschip aan de kust van de Marmara-zee, tengevolge van het stooten op eene zeemij-n. liet iis onbekend, hoe vele troepen daarbij zijn omgekomen. Sofia, 14 Febr. De Bulgaarsche regee- ring schijnt bezield te zijn door den wensch om voldoening te verschaffen aan den door de Fransche regeering uitgedrukten wensch betreffende den toestand van de Fransche kolonie le Adrianopel. Zij heeft de militaire autoriteiten aanbevolen te onderzoeken of het mogelijk is een gedeelte van de stad onzijdig te verklaren. Dat zou dan dienen als wijk plaats voor de vreemdelingen. Dc wijk, dio daarvoor gekozen wordt, zal zijn de voor' stad Kargarosoli. Konstantinopel, 14 Febr. Men be richt, dajt in een pas nil Adrianopel onlvan gon telegram de commandant Sjukri Pacha zou hebben verklaard, dat hij zou strijden totdat zijn laatste patroon verschoten was Als hij genoodzaakt is te capituleoren, zal hij de stad verbranden alvorens haar over le geven. Sofia, 14 Febr. Het bombardement van Adrianopel duurt voort. In sommige wijken ontstond brand. Een Turksch detachement deserteerde mot de wapenen en begaf zich naar het Bulgaarsche kamp. Op alle andere punten van liet oorlogs- looneel was de dag van gisteren rustig. Konstantinopel, 14 Febr. Volgens de Sabah hebben de asswmplionislcn Le Adri anopel geseind, dal de stad nog voor acht maanden levensmiddelen heoit. In de scholen ga-at men voort mot onderwijs geven. De ge zondheidstoestand in de stad is uitmuntend. Suiker, petroleum en zout zijn de eenige ar tikelen, waaraan gebrek is. Een Turksche of- fiaier heeft aan zijne familie bericht, dat cr overvloed vah levensmiddelen en munitie is. Konstantinopel. 14 Febr. De dag van gisteren is in Ad'rianopel rustig ver- loopen. Aan de zijde van Boelair is de toe stand onveranderd. De troepen bezetten Or- manlekeny in de streek van Tsjataldja. De verkenningen gingen vooTW^arts in de rich ting van Arkalam en Karadjaloeui. De toe stand op de andere plaa'lsen is onveran derd. Cettinje, 14 Febr. Officieel wordt be richt: Gisteren en eergisteren bombardeerden de Monleiiegrijnsche artillerie de vesting Skutari, Tepe en de batterijen van de stel lingen in de vlakte van Skutari. Do Turksche artillerie antwoordde flauw. Weinig belang rijke schermutselingen hadden plaats over de geheele linie. Het aanzienlijke cijfer van de Turksche verliezen is te wijten aan het feit, dat de Turken, na hunne eerste stellingen op de Bardagnolt le hebben verloren, drie tegen aanvallen deden om le trachten ze le her nemen. Rome, 1 4 F e b r. De gezant van Monte negro verklaarde aan het Giornale d'llalia, dat als- de Monlenegrijnen Skutari nemen, zij hel niet meer zullen prijsgeven. Rusland steunt Montenegro, dal eveneens Ipek en l)ja- kova verlangt. Li-evcr dan Le zien van jenc logische en natuurlijke vergrooting van zijn 'gebied, zou Montenegro willen verdwijnen als politieke factor in de Balkanlanden Malta, 14 F e b r. De Turksche krui ser Hamidieh is hier aangekomen. Tweede telegram. De Hamidich werd hier niet verwacht maar is .wegens den storm de haven van Malta binnengcloopen. Ofschoon het onmogelijk is eenige in.ichting .te verkrij gen, gelooft men, dal de bestemming van de Hamidich zou zijn ,de Jonische zoe; in ieder geval zal zij niet naar Konstantinopel terug- keeren, tenzij zij schade mocht oploopen. De Hamidich zal binnen 24 «ren moeten -vertrek ken. Malta, 14 Febr. De kruiser Hamicliek werd vervolgd door vier Grieksche torpodo- boolen, die in zee moeten kruisen. De com mandant van de Ilaimidieh heeft hij den_gou- fverneur koffie gedronken. Men zal den krui- iscr 500 ton kolen laten innemen. De dag van vertrek en de*plaals van beslemming zijn on tberend. De termijn van 24 uren verstrijkt ■morgen vroeg. Officieel wordt heriaht, dat de comman dant «aan de Engelsche autoriteiten heeft ver zocht 72 uren te mogen blijven voor sommige 'dringende herstel li «gen. Daarop is nog igeen antwoord gegeven. Malta, 1 4 F e b r. De Hamidich heeft kolen geladen en zal terstond daarna ver trekken. Konstantinopel, 13 Febr. De besprekingen over een voorschot van twee millioen Turksche ponden zijn mislukt, om dat een van de betrokken banken geene machtiging van zijne regeerirg heeft ontvan gen om aan de operatie deel te nemen, on der voorwendsel, dat de onzijdigheid niet moet geschonden worden. Konstantinopel, 14 Febr. De Por.te heeft aan de ambassadeurs van Frank rijk, Rusland en Engeland den wensch uit gedrukt), om dc lusschcn Turkije en deze dirie mogendheden hangende kwesliön te re gelen. Het waren d-e regeeringen van dezo mogendheden, die overeenkomstig de collec tieve nota van 17 Januari verboden het voor schot van een half imillioem le verleenen, dat dc Bauque Otlomanc, de Deutsche Bank en de Bnnque nationale de Turquie wilden ven- schaffen aan Turkije. Konstantinopel, 14 F e b r. Dc chole ra is uitgebroken in Carbol aan de Marmara- zee. Gisteren zijn 20 gevallen geconstateerd. Parijs, 14 Febr. Het Turksche ge zantschap spreekt hel bericht tegen, dat do Turksche soldaten de christelijke bevolking van Boejook Tsjekmedje, Kesenik en Okladi hebben venmoord. België. Brussel, 14 Febr. In het begin van dc Kamerzitting van heden heeft de minister president de gisteren uitgestel le verklaringen over den internationalen toestand afgelegd. Brussel, 14 Febr. Volgens de Etoile beige heeft de minister van oorlog in het comité-genera 1 van de Kamer eene nota voor gelezen, waarin gezegd wordt, dat de mo gendheden den weusch uitdrukten, dat Bel gië in staala zou zijn de verplichtingen te ver vullen, die het door zijne onzijdigheid z.jn opgelegd. De minister noemde niet den naam van eenigen staat. Volgens de Dernière Ileure verklaarde dc minister, dat de internationale toestand zeer verward is. Belangrijke strijdkrachten zijn opgehoopt ten zuidoosten en oosten van België. Het is van groot gewicht, dat h.-t land in slaat is de onschendbaarheid van zija gebied le doen eerbiedigen. In de openbare zitting gaf de minister-pre sident in ecne lange rede een overzicht van de nationale verdediging. Hij zeide, dat België niet het voorwerp was van eene bedreiging van wien of van welken staat ook. Frankrijk. Parijs, 14 Febr. Tot besluit van eene interpellatie over de sardijnen'krisis, heelt de Kamer zonder hoofdelijke stemming cenc motie aangenomen, waarin hel vertrouwen wcurdt uitgedrukt, dat de regeering een on derzoek zal instellen naar de oorzaken van de krisis en de middelen van herstel en dal zij reeds dadelijk door een accoord tusschen de belanghebbenden de hervatting van den ar beid in de fabrieken tot bereiding van de sardines zal verzekeren. P a r ij s, 1 4 F e b r. De prefect van politic Lépine heeft het dagbladbeririit bevestigd, dat hel zijn voornemen is binnen kort af te tTeden, omdat zijn geneesheer hem aanraadt rust te nemen. Hij is van meening, dat de tegenwoordige rustige toestand zal toelaten, dat hij heengaat zonder moeilijkheden voor zijn opvolger le veroorzaken. De dag van zijn aftreden is nog niet bepaald; hij zou overigens op zijn post temgkeeren als men hem noodig mocht hebben. Engeland. Londen, 14 Febr. Het lagerhuis heeft zijne zitimgen verdaagd tot 6 Maart. De slui ting van -de zitting zal den 7en Maart ge schieden. Het uitstel van'de sluiting is noo dig geworden om aan de wetsontwerpen be treffende Ilomerule in Ierland -en Disestablish ment in Wales de voordeden te verschaffen van de Parliament Act, die bepaalt, dat een wetsontwerp eene maand voordat de zit ting gesloten wordt naar het hoagerhuis moet worden gezonden. Het wetsontwerp lot op heffing van de staatskerk in Wales heeft eerst de-u 6en Februari liet hoogerhuds bereikt. L o n d e n, 1 4 F e b r. Na eene conferentie, die vijf dagen duurde, hebben de drie voor naamste vercenigingen van spoorwegperso neel, namelijk de Amalgamaled Society of Railway Servants, de General Railway Wor kers Union en de United Signalmen and Pointsmiens Society besloten alle drie ver- eenigingen lot éénc samen te smelten onder (len titel National Union of Railwaymen. Hot totale getal leden van dc drie vereenigingen te zamen is omsl reeks 180,000. Rusland. Petersburg, 14 Febr. (Telegraaf- agentschap). De kringen der Russische graan- exporteurs wijzen er op, dat de beslissing van het opperschridsgerecht te Hamburg van No vember j'l., inhoudende dat de sluiting van de Dardanellen geen bel tsel is voor de inacht neming van de gesloten overeenkomsten, door de Russische exporteurs geen princi pieel standpunt uitmaakt in de kwestie der beteekenis van de sluiting van de Dardanel len. De samenstelling van het scheidsgerecht van e°rsten aanleg waarborgt niet eene on partijdige beslissing bij geschillen tusschen de Russische en de Duitsche korenhandelaars. Bovendien bemoeielijken processueele eigen aardigheden bij het oppersoheidsgerecht de opheffing van de in eerste instantie genomen beslissing. Daarom 'zijn dc Russische graan handelaars voornemens eene doelmatige wij ziging in de samenstelling van de Duitsche *>cneidsgerechten ter sprake te brengen. Vereenigde Staten. Washington, 14 Febr. President Taift heeft zijn veto uitgebracht tegen hel onfc werp van de nieuwe wet op de landverhui zing, waarbij de toelating van analphabetc» wordt verboden. Mexico. Mexico, 14 Febr. De vijfde dag van gevechten in de hoofdstad heeft lot aan het Invallen wan den nacht geen enkel voordeel aan de eene of dc andere zijde gebracht, maar bracht sohrik cn ontsteltenis aan duizenden niet-vechtendcn, waaronder talrijke vreemde lingen. Granaten veegden de hoofdstraten schoon en drongen evengoed door in dc par ticuliere en dc handelshuizen als in de open bare gebouwen, waarvoor zij bestemd waren; de 'kogels van mitrailleuses cn geweren kwa men in allo hoeken van dc stad terecht. Dc gezantschapsgebouwen yan Cuba cn van België zijn onbewoonbaar gemankt; hunne be woners namen <le wijk naar andere plaatsen. Het Fransche consulaat moest zijne bureaux overbrengen naar het gezantschapsgebouw. Dc regeering cn de opstandelingen staan op een gevecht tot hel uiterste. Ten gevolge van deze verklaring heeft de giz.mt van Cuba aan zijne regeering niaohtigi g gevraagd lot het huren van bijzondere treinen om de Cu banen naar Veracruz le breogen, waar zij zicir zullen inschepen. De andere gezanten, zullen zijn voorbeeld volgen. Onpartijdige waarnemers beschouwen de kansen van dc regecring als volstrekt uiei sohitterend. Gedurende het laatste uur dur vijandelijkheden van gisterenavond rukte ccn detachement bondstroepen op tegen het arse naal; maar het werd met gevoelige verliezen teruggedreven. Washington, 14 Febr. Uit dc tele grammen van den Amerikaanschen gezant Wilson blijkt, dat de vreemdelingen in <he stad Mexico besloten schijnen te zijn om in de gevaar-zóne te blijven, ten einde het veohtcn gade le slaan. Onder iedere ruslpoos. zond hij automobielen door dc geheele stad om niel-vc-chtenden in veiligheid tc brengen, liet was hem niet mogelijk op het staalsde- parlemenl een wissel van 10,UG0 dollars l* trekken, zooals hem gelast was, omdat het bankbedrijf verlamd is. Een officier, die 5000 „ruralcs" onder zijn bevel had, bezette gisteren cenc stelling te genover liet Duitsche gezaiilschapsgebouw. Men bericht, dat zij den Duitsdlien gezant met .groote onverschilligheid vertelden, dat zij niet wisten welke zaak zij -dienden. Zij voeg den daaraan toe, dat hun kolonel toen juist een onderhoud met Diaz had. Mexico, 14 Febr. De geregelde honds- troepen zijn er in geslaagd hunne stellingen le behouden. C500 man doen op dit oo gen blik een aanval op de citadel. Tweede telegram. Kort na 8 uur werd een klooster, dal vijf blokken verder dan hel paleis gelegen is, vernield door een: granaat van dc rebellen; een aantal van de bewoners werden gedood. Madero heeft voor de tweede maal ecu. ulliimatum gezonden aan Diaz. Het antwoord' werd ontvangen in den vorm van een ha gel- ja ehl granaten. Mexico, 14 Febr. Dc particuliere w>- nlng van president Madero stond om 2 nu* heden namiddag in brand. Het detachem-enit bondstroepen, dat opge steld was tusschen hot paleis on het arsenaal is in opstand gokocrien en heeft zijne officie ren doodgeschoten. Het detachement Irachlte zich met Diaz te verecnigen. De muiters wer den echter overmand en veertig van hen wer den maar het jpaleis gebradhL N e w-Y o r k, 15 Febr. Uit Mexico is belicht ontvangen, dal Madero zijn ontslag hoeft genomen. Waarschijnlijk zal dc la Barrel voorloopig als zijn opvolger optreden. Als aanvulling van wat onder de telegram men in de laatste Jagen werd bericht over len burgeroorlog in Mexico kunnen de vol gende bijzonderheden dienen, die uit Wash ington door de Köln. Ztg. zijn ontvangen: President Taft is besloten dc beslissing over dc inmenging van de Vereenigde Staten in dt zaken van Mexico aan het co gres over t« laten; 35 000 man worden marschvaardig ge houden. Zaterdag zullen vier linieschepen, d* Georgia, Vermont, Nebraska en Virginia, on der sohout-bij-nacht Fletcher, voor Veracruz, de Colorado en South Dacota voor Acapulco aan de Pacific liggen. Vijl kruisers cn kanon- neerbooten zijn onderweg naar Centraal Ame rika en tien lini-schepen zijn van het station Guba als versterking besohikbaar. De binnenstad van de hoofdstad Mexico moet een puinhoop zijn. De vrees voor een hongersnood nrtomt toe, want de stad is van den aanvoer van levensmiddelen afgesneden. De plundering is reeds begonnen. En groot gevaar wordt gevreesd van de 3000 gevange nen, die door Diaz in vrijheid zijn gc-steld» dat kan werken als de vonk in het kruitvat en een algemeenen opstand tegen de vreem delingen veroorzaken. Er wonen thans 17,000 vreemdelingen in Mexico.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1