EEMLAN DER' Dinsdag 18 Februari 1913. BUITENLAND. N° 231 II- Jaargang. FEUILLETON. Jonge Liefde. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 mnamlen voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. I O. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagnn. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels f 0.5<K Elko rogol moor Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotaling. Grooto lettors naar pluatsruiinte. Voor handel en bodryf bestaan zeer voordooligo bepalingen tot het herhaald adverteoroii tn dit Blad, bij abonnement» Eono circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt oy aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. I U i t g e v Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op de art keieu 15 en 18 van het Kiesregle ment voor de Kamers van Arbeid Brengen ter algemeen e kennis, dat op heden zijn vastgesteld de lysten, aanwijzende de patrooie en werklieden, die tot het kiezen van leden van Ka mers van Arbeid bevoegd zijn. Dat de voorgestelde lijsten voor een ieder ter inzage liggen ter gemeente-secretarie op werkdag :n van des voormiddags negen tot des nam'ddags drie uur en dat afschriften der vastgestelde lijsten tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn dat binnen 14 dagen na heden bij Gedeputeerde Staten dezer provincie bezwaren tegen de lijsten kunnen worden ingebracht; dat die bezwaren moeten zijn ontleend aan liet feit, dat de namen van den \crzoeker of van een ander in strijd met de bepalingen der wet op de Kamera van Arbe d of van het Kiesreglement voor die Kamers dnarop voorkomen, niet voorkomen of niet behoor'ijk voorkomen. Amersfoort, 15 Februari 1913. Burgemeester cn Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. R.WDWIJCK. Tan vóór honderd Jnren, door J. L. VAN DER MOER. En zoo ging het ook in andere 'anden, bijv in Duitschland en Italië terwijl Napoleon met Oostenrijk een bondgenootschap wisl te sluiten, waarbij dit Rijk zich verbond een leger van 30000 man le leveren yoor den tocht naar Rusland, die hel begin vjii het einde zou worden voor den dwi igéland Alexander van Rusland was eigenlijk do eenige Vorst van het Europeesch vasteland, die zich niet aan Napoleons wil wenscht.- te onderwerpen, en Zweden werd Rusland's bondgenoot. In Juni 1812 begon de merkwaardige tocht, waaraan 600 000 man van allerlei nationali teit (o.a. 200.000 Duitschers) deelnamen. Hon derdduizenden hebben daarb j voor een vreemde zaak in een vreemd land het leven gelaten. Het is, gelooven wij, wel vrij algemeen be kend. dat de Russen onder den veldmaar schalk Barklay de Tolly Meeds een besliss-n- den slag ontweken en den Keizer voortdu rend verder het binnenland inlokten, nadat zij telkens zoo veel mogelijk alle voorraden levensmiddelen en fourage vernietigd, en de ontruimde plaatsen in brand gestoken had den. Napoleon's doel was Moskou! Ontevreden over hri voortdurend d-alen van Barklay, benoemde de Czaar evenwel Kutusow lot opperbevelhebber. Deze wilde de heilige stad -Moskou niet in de handen der Franschen laten vallen waarom hij bij B ro- •diinc aan dc Moskowa stand hield. Hier had een der moorddadigste veldslagen plaats, welke misschien ooit geleverd zijn 70.000 dood-en en .gewonden bleven op h l slagveld liggen. Napoleon behield het lerrei maar zijn gezondheidstoestand was oorzaak dat hij met met zijn .gewone doortastendheid te werk ging. Ondanks den aandrang van verschil lende zijner generaals bleef hij dralen, zoo dat de Russen gelegenheid ha'den on orde lijk terug le tr.kk n. Wie lii rover uitge breide bijzonderh den vernemen wil, rli ra den wij aan het interessante boek te lezen: „De Veldtocht in Rusland, Gedenkscliriften j van den generaal Graal de Sé.gur, adjudant van Napoleon, vertaling van jhr. I». Op ten Noort, met een inleiding door genera-al Wüp- permann". Oo-k in den roman Die Burg-:<in- der, van Rud. Herzog, onder don titel G e- lukskinderen, door schrijver dezes ver taald, en uitgegeven bij II Honig, te Utrecht, komt hierover veel interessants voor. Den 14en September 1S12 trok Napoleon Moskou binnen, waar hij de winterkwartie ren wilde betrekken. Maar den volgend.n dag stond de stad overal in lichterlaaie en werd bijna -geheel vernield. In October was de Keizer genoodzaakt tot deai terugtocht te besluiten. Verschrikkelijk, ja hartverscheurend zijn de tooneelen, welke zich daarbij hebben afgespeeld. Het eens zoo trotsche leger werd door honger, koude, uit putting en door het vijandelijk lood zoo goed als vernietigd De dappere veldmaarschalk Ney, dc held van den tcrugtooht, moest con- stateeren, dat er half November te Smolensk nog 40,000 strijdbare mannen over waren. En toen bij den overtocht over de Berizina (26—29 Nov.) nogmaals duizenden mcnschen den dood vonden, hield Napoleon nog S000 strijdbare soldaten over. Hij verliet hel 1 ger, met de belofte weldra met 300.000 man te zul len tcrug-keeren. en vertrek in een boe:en- sledc naar Parijs. Intusschen was Europa in rouw gedompeld! Maar het spreekwoord zegt: Waar de nood j het hoogst is. is dc redding nabij Onwillekeurig hebben we ons laten verlei den omtrent den tocht naar Rusland wat meer uit te weiden dan onze bedoeling was* of schoon de hier in herinnering gebrachte ge beurtenissen nauw verband houden met het geen er ook verder in ons vaderland voor viel We zouden echter builen ons bestek gaan, als we op deze wijze wilden vervolgen, en dus moeten we ons beperken. In Januari 1813 sloot de Koning van Prui sen een verbond met Czaar Alexander. Men begon in de Germaansche landen te beseven, dat er toch nog één groot Duitsch vaderland bestand. Alleen de koning van Saksen bleef Napoleon nog getrouw. De verbondenen werden bij Lützen en Bautzen geslagen. In Augustus trad Keizer Frans van Oostenrijk ook tot hel bondgenoot schap toe, evenals Engeland en Zweden. Na verschillende grootere en kleiner, ge vechten, waarbij met afwisselend geluk werd gestreden, had eindelijk van 16—19 October 1813 de groote V o 1 k e n s 1 a g in de vlakte van Leipzig plaats, -die voor Napoleon tot een nederlaag leidde. Te nauwernood kon hij zich een terugtocht banen. De Fransohen trokken naar den Rijn terug, door de Bondgienooten gevolgd. De berichten van Napoleon's -tegenspoed In Rusland waren ook in Nederland ontvangen. Mannen als Kemper, te Leiden, F a 1 c k, te Amsterdam, en van Hogendorp, van der Duyn van Maasdam en v a n L i m b u r g S t i r u m, in den llaa 4, be gonnen de gedachte aan een mögeljke verlos sing te koesteren. Zij stelden zich in stilt-1 met andere personen in verbinding, en wel Ira hadden er zd-ch 400 bereid verklaard om zich bij de eerste oproeping b schikbaar te 9tellen. 1 De Nationale Garde in den Haag werd ook 1 voor dc zaak gewonnen. Intusschen hacld n j de Bondgenoot-en Westfalen en Munster bezet cn vertoonden zich in November reeds afdee- lingen Kozakken in het oosten van ons land Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel werden grocrtendeels van de Franse he over- hoersching bevrijd. In Amsterdam ontstond een volksbeweging en 'begon men de pakhui zen van de douanen en andere Rijksgebou wen te plunderen. De Fransche troepen en ambtenaren verlieten de stad, en oip verzoek van Fa lok namen 17 aanzienlijke ingezetenen het 'bestuur op zich. Den 17en November ver toonden v. Limburg Stir om en de zonen van v. Hogendorp zich in den Haag met dc Oranje-kokarde op de borst in het publiek, wat spoedig algeineene navolging vond waar op de Fransche bezetting zich verwijderde en Den Haag zich o p e n 1 ij k voor den Prins verklaarde. In naam van dezen nam v. Limburg Stirum de -betrekking van gouverneur op zich. De beweging plantte zich in dc andere Hol- landsche steden voort, maar Utrecht bl?ef nog door de Franschen bezet. (Deze overrom pelden Woerden, waar het volk mishandeld en uitgeplunderd werd). Men rekende in Holland op de hulp van de Geallieerden, maar spoedig bleek dat deze niet van plan waren ons land binnen te trek ken. Evenwel men had A gezegd, cn niu moest B wel volgen. In verschillende plaatsen joeg men de Franschen weg en stelde men een voorloopige regeering in. Fagel cn dc Per- poncher gingen naar Engeland om den Prins met den stand van zaken bekend te maken. Intusschen mislukten een paar pogingen o n een algemeen landsbestuur te vormen, waarop van Hogendorp en van der Duyn het initiatief namen en het algemeen hoog be wind vormden tol de komst van den Prins. Op 21 November richtten zij een proclamatie tot het v-olk-, daags daarna door een tweede gevolgd. De inwoners van het land werden daarb ij ontslagen van gehoorzaamheid aan den Kei- zer en opgeroepen om den v ij and overal weg te jagen Aanvankelijk bleef Amsterdam, bedreigd door de Fransche troepen te Naarden en te Utrecht, nog dralen, maar na aankomst van een paar honderd Kozakken op 24 Nov. ver klaarde de stad zich den volgenden dag ook openlijk voor den Prins. Spoedig kwam nu beridht van den Prins van Oranje, die zij.n -komst en tevens de hulp van Engelland aankondigde. Ook bleken de Bondgenooten ons hun steun tóch te willen verleenen. Op 28 Nov. verlieten de Franschen Utrecht en na-m een afdeeling vai 2O00 Ko zakken de stad in naam van den Pri is in bezit. Den 30en Nov. 1813 belette Biilow Arnhem, en op den zelfden dag land de de PrlnsteSchevcningen, waar hel driemanschap hem verwelkomde. Zijn tocht met v. Sliruim, in een open rijluig va-i Scheveningen naar den Ilaag was een ware zegetocht. Overal begroette men hem als een -tweede Vader des Vad rlands, bevrijder van een vreemde dwingelandij In Maa-rt 1814 werd de ontworpen grondwet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam door de opgekomen Notabelen met algemeene stemmen aangenomen, en op den 30slcn dier mdand werd de Vorst gehuldigd. Volgens die grondwet was de soiivc- reiniteit erfelijk in het Huis v a 11 Oranje. Aan den Vorst werden alle souvereine rechten opgedragen, als dal van oorlog en vrede, 'beschikking over leger en vloot, opperbestuur der geldmiddelen eu Ko loniën. De wetgevende macht deelde hij met een Kamer van 55 leden, die benoemd werden door de Staten der provinciën. Een Raad van State lichtte de regeering yoor, een Re kenkamer controleerde het beheer der geld middelen. De godsdienst van den Vorst moest dc hervormde zijn. Wij gelooven, dal in vorenstaande regelen de lezer, mét ons. liet antwoord zal hebben gevonden op de vrag: welke de groote bc- teekenis vn dc feiten is, die heel Nederland nopen in 1913 feest le vieren. Allerwegc wor den plannen beraamd, om den honderdsten verjaardag van hel herwinnen onzer onaf hankelijkheid op luisterrijke wijze te vieren. Ieder Nederlander, tot wc4ke staatkund ge richting of secte hij ook mag behooren, moet zich dankbaar gestemd gevoelen jege: s de mannen, die een eeuw geleden de gehate on derdrukkers van ons volk het land uitjoegen en die den grondslag legden voor ons yrijo, gelukkige volksbestaan onder de zegenrijke regeering van de vorsten -uit hot Huis van Oranje. Het „Oranje boven 1" blijve dan ook steeds weerklinken van Maastricht tot Den Helder, van de Sahelde tot den Dollardl Amersfoort, Januari 1913. Politiek Overzicht De strijd om Silistria. De Nord-d. Allg. Zcitung heeft in hare Wochen-Rundschau angstige gemoederen een riem onder het hart gestoken; zij verklaart, dat de mogendheden ter zake van de Balkan- kwestie in het algemeen cn, wat het Bul- gaarsch-Rumeensche geschil betreft, in het hijzonder bereid zijn elke geschikte aanlei ding tot bemiddelende stappen aan te grijpen en hunne ernstige bemoeiingen voort le zet ten om te voorkomen, dat deze besprekingen zonder resultaat worden afgebroken. Die ver klaring komt juist van pas, want blijkens de berichten uit Sofia, waar nu dc onderhande lingen tusschen de regeeringen van Bulgarije cn Rumenic worden gevoerd, zijn die onder handelingen nu in hunne kritieke phase ge- treden. Op liet verlangen van Rumenië naar een bepaald antwoord op de laatstelijk ge stelde eischen, hebben de Bulgaarsche gevol machtigden den Rumeenschen gezant ver klaard, dat Bulgarije bereid is aan de Rumc De proclamatie van het voorloopig bewind nen de Silistria taktisch beheerschende hoog- wt:n~~ irr*■- te Medjidie Tahïa en een oeverstrook, die langer dan 5 K.M. is, ai te staan. De Rumeen- sche gezant heeft dit aanbod onaannemelijk verklaard. Uit Sofia wordt aan de Frankf. Ztg. bericht, dat men den indruk heeft, dat Rumenië wel niet op Ballsjik, maar wel op Silistria zal blijven staan; de 'berichtgever noemde hem nog Willem VI, maar de volks wil wenschle hem dc souvereinileit op le dra gen. Een .groote volksme; igfle op den Dam te Amsterdam riep hem ui'l tot Souverein Vorst Willem I. De oppermacht werd door Willem aa oge nomen onder voorbehoud van een grondwet. voegt daaraan toe: „Het is wel juist, dat*no stad na den afstand van de haar beheerscheu- dc hoogten door Bulgarije c'ke militaire waarde verliest. Bij Rumenië zal het echte* er om le doen zijn, ccne object, dat hel volk zich tastbaar kan voorstellen, te winnen. Maar juist om dezelfde reden wordt het verlies voor de Bulgaren moeielijk." De hardnekkigheid, waarmee men van bei de kanten aan Silistria vasthoudt, is tc ver klaren uil dc betcekenis, die aan het bezit' van deze stad verbonden is. Dc Nette Frei-u Presse schrijft daarover: „Silistria heeft eene groote rol in de Bul gaarsche geschiedenis gespeeld; hel maakt' een der hoeken uit van den vcslingvicrhock» dien het vormt met Roestsjock, Sjocrula cr> Varna. Als vesting heeft Silistria alle stormen gezien, die sedert den lijd der Romeinen over Bulgarije zijn heengegaan, liet werd door den beroemden Czaar Simeon, op wien dc Bul garen zich nu zoo gaarne beroepen, maar wiens opvolger door den zelfden grooten Doesjan ten val werd gebracht., dien de Ser vet» als voorvader van hun roem v ere eren, tegen dc Magyaren cn Grieken verdedigd, Later gelaakte Silistria in handen van den RiLssischcn prins Swijatoslaw cn het werd daarna aan (le Byzantijnen uitgeleverd. Dezen zelf werden echter door de Turken onder All Pacha, den grootvizier van sultan Moerad, daaruit verdreven. In de 15c eeuw, onder Mohammed I, kwain Silistria voor goed in handen van dc Tui ken. Reeds- toen was Silistria cenc bloei end o stad, volgens de kronieken viui dezen tijd de gewichtigste van allo Donaustedep. Hier lesideerde een Grieksche metropoliet, die vijl bisschoppen onder zich had. Maar de be proevingen van de stad waren nog niet tem einde. In het jaar 1810 werd zij Russisch, later weer Turksch; de gesloopte vestingwer* ken werden weder opgebouwd, en de vesting was sterk genoeg 0111 krachligen tegenstand le bieden aan generaal Diebitseh, die de stad: slechts niet een verlies van 3000 mcnschea kon bestormen. Wat Silistria toen heeft door- geslaan, bewijzen dc verschillen in zijn bevol kingscijfer. In weinige jaren ging dit van 21,000 tot 4000 terug. Wederom in 1854 moest Silistria lot bescherming van Turkije dienen. De Russen onder Paskicwitsch werden door de bezetting terug geslagen, dc vesting werken door een Engelschcn ingenieur ver sterkt. Eerst in het jaar 1877, ten tijde vai* het Berlijnsche congres, werd de vesting voor goed door de 'lurken ontruimd. Het Berlijn sche verdrag bepaalde in art. 11, dat dc ves tingwerken moesten worden gesloopt. Toch! is Silistria nu weer eene vesting geworden» Uil dezen korten liistorischen terugblik kan men zien, welke betcekenis deze stad voor Rumenië moet hebben. Daarom is het gc- hcele streven van de Rumeenschc onderhan delaars en de driebondstatcn er op gemunt Bulgarije tot toegeven te bewegen. Ook de mogendheden van de triple-entente hebben itk Sofia vermaningen laten hoorén om toe te geven en hebben de Rumeensche wenschen ondersteund." De Balltan-oorlog. Sfffia, 17 Fcbr. -De Bulgaarsche troe* ,pcn -blijven 'liunne stellingen in TsjataLdja» cn iBoclair bezet houden. -De berichten ui? Vrienden der wereld zijn trekvogels, die heengaan, als h-et ko-ud wordt. ROMAN VAN RÜDOI.F HEli/OG 43 naar het Hoogduilsch door J. L. VAN DER MOER. rVadcr is 'doodvervolgde zij „Hij was helaas. zeLf de oorzaak wa 't ongeluk. An ders zouden» wij zjn heengaan 111 ft meer Innigheid kunnen b-J.reu.e.i Wad zal ik u op di't cogènblik z n? U heeft genoeg gelegenheid g-had, on de verhoudingen in ons fjzin te tl c eren kennen. Dc* toestand had hier heel ai (Iers behooren le zijn <lan-ie was. Maar wc zullen, uit eenb ed yoor den dooc.e, hierover nu maar zwijgen Meen nódt dat ik gevoelloos iben. 'heuse'1, dat bén ik niet. Ik z u zoo gaarne willen, dat ik wer kelijk diep bedroef.1 kon zijn cn da-t ik schrei en kon. M -r,'t is me onjnogekjk. Waarom zou ik huichelen? Ik 'ben zeker diep door de rami getroffen, zoo di -p aLs '11 mensch dat maar rijft kan. Ha.d vader ons tijdens zijn loven maar 'n beetje li fde betoond, o, 'n heel (klein beetje maar Zij keerde zich om en drukte het voor hoofd tegen de vensterruit. Hein rich begreep hacr volkomen. Hij eer biedigde haar gevoelens, zooals rij ze uite. hij had dZt oprechte (karakter nu niet anders ge-wensch.it. Zij draaide zich weer -om cn za<g hem eer lijk in. de oogen. „Ik ben óók niet zoo Hier en stijfhoofdig als 11 denkt. Ik heb uw wo cordon, in verband -met zekere omstandigheden waaraan u gediaidhl heeft, ook zeer goed begrepen. Ik verzot me alleen tegen dwang." Heinrich gaf ig-een antwoord. Hij meende dat h' t thans niet gewenscht was, den naam van zijn mend -Ba-remfeld «te noemen, en ook Lisa scheen hieraan slechts van verre ge dacht le ihebben. „Laten wc ons tb malen .tot datgene wat *t naast voor de hand ligt," hernam zij. „Hoe denk! u dat 't nu met de zaken .gaan moet?" 'ben hier maar leerlin.g," antwoordde hij. k denk dat u dit beter m t meneer Ros' zult kunnen bespreken." „Degene die loont 't beste handelend te kunnen optreden is >nv:n mn En a's - nig besrihouw ik iv Zij wees op zijn ge- schrocide en b-merste k.éedi *g. „Y/c o-.ider- vln'den reeds dadel-ijk de gevolgen van vaders overdreven zuinigheids-systeem. Nu de pro curatiehouder w g 's. kunnen we. behalve over u. ove.r geen enkel degelijk v-ademan bc- solikkon." „Meneer Rcse d<eride mij eerst vandaag mede," bcigon He-nrich aarzelend, .dat hij de apotheek en de handelszaak wilde over nemen. Als dit gebeurt, dan is u van alle verdere zorgen af Een minachtend lachje speelde om Lisa's mond. „Meneer Rose zal zijn voorwaarden stellen; maaT eerder zou ik uit 'bedelen gaan dan die aan le nemen." 'Hii baradenude. Tiet grootste gevaar voor zijn vriend, van wiens liefde voor dit meisje hij reeds lang overtuigd was, was thans ge weken. „Als ik u dan 'n raad mag geven," sprak hij, nu op voel meer beslisten to jn, „dan zou ik d volgende willen voorstellen: Meneer Rose zai omder dc door u bedoelde omslan- cLLg'hpdon wol niet willen -blijven. Toch zal ie zidh aan den teravijn van ou-zegging moe ten houden, op straffe van de bij co.ni.ract bepaalde boete te ino- iten betalen, w-aarna hij .gedwongen is neg obgóveer twee maanden de apotheek le blijven beheeren. I-n dien tijd zinlt u wel '11 plaaibsrvervanger of 'n ko-oper vinden. Met dc handelszaak sta-at u -er ge heel anders voor. Maa-r wanneer u 'n ad vertentie plaatst, dam zullen- bij aanbieding van een behoorlijk salaris, zich wel liefheb ber® aanmelden, die de leiding willen o.p rich -nemen, al zou 'l dan ook maar voor den eersten tijd zijn. Er zijn natuurlijk handels mannen genoeg te vin-den, die gaarne als chef van zoo 'n mooie za-ak willen op'reden. En mocht degene, dien u benoemen zuil, mis schien op den duur niet b "vallen, welnu, dan I k,an niemand u b.-Ie.'t n kaïhn om te zien naar 'n -meer geschikt persoon of naar 'n koopcr." ,,U is 'n eerlijk, trouw mensch," antwoord de Lisa, diep bewogen. „Onrecht .gesproken, had iik 'n an'der voorstel van u verwacht, dat ik zou hebben moeten afwijzen. Ik -dank n redhit hartelijk. Alles zal gobeurem, zooals u me geraden becfL Ik mag u nu zeker nog wel één ding verzoeken, namelijk de adver tentie voor ons te willen opstellen?" tH-einrich boog. Ook hem was het zonder ling te moede, waci't »:lk hij had natuurlijk aan -Barenfeld gedachlt als aan een redder in 'd m nood. Hij w:nschte Lisa hel beste toe voor baarmoeder en verliet daarna zachtjes de kamer, om Doms lie gaan opzoeken, bij wicm hij zonderling toeval dein heer Ro c aantrof, die daar leuter uit nieuwsgie righeid gekomen was. Zoodira Lisa zich alleen bevond, barstte zij plotseling in een zenuwachtig snikken uit. In dit 0ogenblik, nu zij haar vader had verloren, voor wien zij .geen liefde had kun nen gevoelen, greep haar een geweldige smart aan over het verlies van een anderen man, dien zij zoo hartelijk en innig lief had. Maar M le wreed gevoelde zij tlians, welk een ontzettende leeg'.e zijn (heengaan in heur (hart had doen ontslaan. En »nu moest rij hoewel voor de eersi'.e maal, zich wel beken nen, hoe groot haar liefde was voior den ridderlijken, sympalhiiekem Barenfeld, dien rij door haar trots voor immer van zich had gesloot en. 'De ooeen brandden 'haa-r in het hoofd •haar hart-kromp ineen van droefheid en be rouw. Maar met h ovenm en seine 1 ijk e inspan ning iwist zij eindelijk haar gevoelens te be dwingen. En met een kalm gelaat trad zij, de kamer binuicn, waar haar moeder, 'die ont waakt was, naar haai* komst zat te verlan gen. HOOFDSTUK XIV. 'De winter was in het land gekomen, dc koude winter met sneeuw en ijs. Op straat slo- .gien de mensehen dc kragen hoog op, en wie niet builen behoefde te blijven, haastte zich naa-r binnen, o<m de verkleumde lecle- ma'len te warmen bij het haardvuur. Ook de Witte Zwaan boven de 'deur van de apolbteek was in een d/iehten smeeuwma-ntel gehuld, waarboven zij den ikop angjslig uR- slaik. De Witte Zwaan scheen niet mec.r de oude van vroeger. Ze zat kwijnend wegge*, doken onder de dikke sneeuwlaag, haar tri< onufanlclijk uiterlijk was verdwenen, en fa haar droeve oogen kon men duidelijk, lezen, dal zij begaan was met het -lot van biet oud® huiisi, waarvoor zij zoo vele ja n trouw ais uithangbord had gediend. Mevrouw Fricdrich had, op aandringen van Lisa, den raad van Hcinridh Pfalzdorf opgevolgd. Nog sleeds behjeerde de heer Rosa d-e apotheek, zij het dan oo-k met grooten tegenzin, Nia tevergeefs gelradhit te hetofaea op de dochter des huizes cenigen indruk maken, had hij zijn betrekking tegen 1 Janu* ari definitief opgezegd. Een kooper was nog niet 'gevonden. Een nieuwe procuratiehouder was voor dn handelszaak aangesneld. Deze beschouwde do helreik-king evenwel meer als een gemak kelijk -baantje, dat hom in de gelegenheid «Jt'elde gedurende ecnigen tijd een aange* naam, rustig leventje tc leiden. Samen met een nieuwen, bkwömcn klerk; had Heinrich Pfalzdorf de 'handen vol, om die zaak voor ól tc snellen achteruitgang te behoeden. Do rus deed) zijn i>liioh>t, zooals hi^ altijd gedaan had, eu ito-t zijn groiote verba zing stond ILannus hem bij Jbet werk trouvn ter zij Gek Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1