Donderdag 27 Februari 1913. EEMLAN DER". BUITENLAND. li" Jaargang; Uitgevers. VALKHOFF O Co. N. 240 ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.0IK Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.1 O* Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f O.fiO, Elko rogol meerO. A O. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar pl uitsruimte. Voor handol en bodrijt bostaan zoor voordoeligo bepalingen tot hot herhaald adverteoron in dtt Blad, bij ubuuuomont Eene circulairo, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Nabetrachting over den Gemeenteraad. 'n Vrij korte a/voiulverga/dennLg en 'n wei nig belovende agendal En tCKjh. zijn wij zeer voddiaan huiswaarts getogen. Mogelijk, om dat „lest heugt best". Het laatste, eerst eeni ge uren vóór den aanvang der vergadering; oip de agenda gebrachte punt zal de geringe belangrijkheid Maai de voorgaande punten hebben doen vergeten en vaai ons gevoel van tevredenheid oorzaak geweest zijn. Dat laatste punt betrof den door B. en W. votorgesteklen aankoop van grond, gelegen tussohen de Beek en de Watersteeg. De lezer zal vragen: is dat nu zoo belangrijk? Als aaït- woord laten wij dan volgen deze zinsnede uit de toelichting: „Het geheel grenst aan het terrein, waarop de stichting Volkshuisvesting H woningen^ denkt te bouwen en uit een u weldra toe te zenden voorstel zal blijken, da»t het l>erzi-t van den grond ook in vehband diaarmee zeer wensohelijfk is; o.a. is in cLat voorstel sprake van overbrugging der beek tegenover de Ko ningstraat. Bovendien wordt het terrein vol gens het plan van uitbreidiing geheel met straiten omlegd en doorsneden." De nadrukkelijke vermelding, diat deze grond grenst aan de terreinen van Volks huisvesting II, klonk reeds als 'n belofte, wei- re zich eenügszins raden liet door de daar op volgende mededeeling, dat binnenkomt een nieuw voorstel den Raad zou bereiken.. N'og hoopvoller stemde o<ns de burgemeester» toen hij zeicle aan de toelichting nog iets te willen toevoegen. En ook de laatste sluiers, lor geheimzinnigheid liet hij vallen, toen hij ie artikelen 32 en 33 van de Woningwet aan maakte. Toen wisten wij het ajL Onze reeds <00 vaak uitgesproken wensch zal in vervul ling tredicn: de gemeente zal zeil die hand, a«in den troffel slaan. De eerste stap hs nu gedaan in de richting, welke art. 32 c van de Woningwet wijst: Bij besluit vadi den gemeenteraad laan een bedrag beschikbaar worden gesteld: a. b. c. bot aankoop vain gronden en tot aan koop, aanbouw of verbouw van woningen in het belang der volkshuisvesting voor rekening der gemeente, in geval dir. noodzakelijk is voor de rlchtige uitvoe ring van deze wet. En. opdat angstige zielen zich niet noode- loos ongerust zooidten maken, voegde de bur gemeester er aan toe, dat volgens art 33 van die zelfde wet aan gemeenten voorschot ten uit 's Rijks kas kunnen verstrekt worden voor de doeleinden in de Yorigo artikelen der wet omsohneven. Is het wonder, dat wij na die ofticieele toe zegging voldaan huiswaarts keerden, ook al had de zitting verder niets vermeldens waards opgclevcrd7 Niets vermeldenswiaards is be veel gezegd. Want nog een belofte mochten wij beluis teren, 'n belofte voor de toekomst. Punt 15 van de agenda was het voorstel van B. en W. tot verkoop van grond aan de Barchman Wiuytderslaan. Gelijk de lezer uit de in dit blad reeds opgenomen toelichting zal we ten, is deze grcind gelegien op Birkhoven aan de oostzijde van den rijweg en zal daar binnen 2 jaar 'n eerste-klas villa gebouwd zijn. De voorspelling mag ndet te gewaagd heeten, döit de eerste' bewoner in. dit lustoord, spoedig buren zal krijgen. En dlan kan de ge meente goede ziakea doen. Nu reeds wees de heer Gerritsen er op, dat deze gjrond» welke thans f 1 per vierk. M. opbracht, des tijds gekocht was voor 5 cent de vierk. M. Weliswaar merkte de heer Van Aaklerbergh op, dat ook rekening gehouden moet wor den met de aanlegkoslen van den rijweg, welke f 60,000 bedroegen, doch zelfs dit mee gerekend, wondt de winst van de gemeembe slechts 'n luttel bedrag geringer. Vooral in deze dagen, nu de oppoailtie te gen het grondbedrijf der gemeente zoo hoog gaal, is deze verkoop wel geschikt om de vele zwaartiUcniden hun zwarte bril eens be doen afzetten. En niet ongegrond lijkt ons de verwachting, uiligesprokcn door den heer Gerritsen, dat deze verkoop menigeen op het laatste oogenhlik nog bekeeren zou. Ditzelfde lid deed ook z'n beklag, döit er zoo vaak uiït de geheime vergaderingen ge klapt werd. In het raadsversiag leze men óm cLesbetrefüende passage. De he or Van. Kalken wilde dit echter niet gelooven en op perde het vermoeden, dat de raadslieden bij het naar huis keeren misschien wel eens* wat te luidruchtig waren, zoodat voorbijgan gers kruimeltjes van den geheimen disch konden opvangen. Als dat zoo is, dan voor zien wij bij de volgende raadszitting een groe ten toeloop van alle nieuwsgierige burger» naar den Zuidsingel en 'n ongcwenscht es corte van de huis waars keepende vroede va-* deren. En wie weet of het dan binnenkort nojj niet zoover komt, d'at de straat, voordat det raadsleden het stadhuis verlaten, schoonge-^ veegd moet werden en er voor de bewoners vn den Zuidsingcl 'n verbod uitgevaardigd wordt om gedurende 'n half uur na afloop, der raadszitting hun deuren en vensters, en, vooral hun ooren, geluiddicht af te sluiten. Politiek Overzicht Nieuwe teekenen wan ontspanning. Wanneer hel Neue Wiener Tageblatt juist is ingelicht, aan heeft de regeeauig van Ru men ie noicler aan cie groote mogendheden medegedeeld, 'dat zij hunne bemiddeling in haar geschil met Bulgarije onvoorwaardelijk aanneemt. Er bestoud aanvankelijk verschil tusschen de antwoorden van de Bulg-aarsche en van de Rumeensche regeering. Dit Sofia was 'bericht ontvangen», dat de Buigaarsche regeering, „vertrouwende op den geest van hooge reditvaardiiigheid van de girooto mo- geniüheden, het voorstel aanneemt om zich voor de oplossing van het geschil toe te ver trouwen aain de ocslissing van de zes groote mogendheden, als Rumenië die ook aan neemt." Zoover ging Rumenië niet; het had zich bereid verklaard het geschil door de groote mogendheden te laten behandelen, maar slechts in den zin van art. 6 der conven tie vam 18 October 1997 voor de regeling van internationale geschillen., waarin staat, dat eenc bemiddeling slechts een raadgevend ka rakter heeft cn nooit executieve macht be zit. D»at standpunt zon Rumenië ais hel be richt van het Neue Wiener Tageblatt juist is, hetgeen inlusschen nog nadere bevestiging eisolit bij nadere overweging hebben prijs gegeven; het zou de bemiddeling hebben aan genomen, zonder daaraan eenige voorwaarde te verbinden, waarmee men dus van de beide partijen de uitdrukkelijke verklaring zou hebben, dat zij zich aan de machtspreuk van Europa zuilen onderwerpen. Daarmee zou allo gevaar zijn weggenomen, dat uit het Bulgaarseh-Rumeensche geschil een oorlog zou kunnen oiltstaan. De plaals, waar de bemiddelingsactie zich zal afspelen, is nog niet bepaald. Vermoede lijk echter zal Petersburg daarvoor gekozen worden. Volgens dagbladberichten uit Buka- rest hooft de Rumeensche minister-president tegenover den Russischen gezant den wonsah uitgedrukt, dat eene eventueele samenkomst van de vertegenwoordigers der bemiddelen de mogendheden, u-Lt bijzondere hoogachting voor den Czaa-r, die indertijd het iuitialiel genomen heeft tot het bijeenroepen van de llaagsche conferentie, in Petersburg zou plaats hebben. Wat den algemeenen toestand betreft, daarin is ge>ene merkbare verandering ge komen. Met uitzondering van het Bulgaarseh- Ru me ensche geschil, kan men nog in geen van de hangende kwestiën eene aanwijzing zien van eene definitieve oplossing. Maar de ontsipanining maakt vorderingen en wint zelfs veld in Weenen, waar men zich tol dus ver het minst geneigd toonde daaraan toe te geven. Zoo schrijft de Neue Freie Presse: „Op alle oorlogslooneelen rusten de wa penen- Sneeuwval en regenvlagen belemme ren de legers in hunne bewegingen en ont nemen hun de mogelijkheid van een aanval. Alleen uit GaJUrooli worden troepenverplaat singen bericht, teekenen van eene zekere on gerustheid bij de Turken over eene misschien voor de deur slaande landing van Servische of Grieksche troepen. De grootvizier Maih- moed Chefket Pacba moet zich na zijne te rugkomst in Konslanlinopel zeer gunstig hebben uilgela.tcn over den geest van de troepen en oven* den toestand van de Turk- sclie stellingen. De Bulgaren hebben n.og al tijd geene beslissende uitkomsten verkregen. Tot naar Tsjorloe moesten zij terugwijken, de plak waar in het la a 1st van November de Turksche troepen in ongeregelde vlucht te rugstroomden en waar misschien slechts een groote ruiteraanval had behoeven te geschieden om met een enkelen s'oot het lol vain dein gansichen oorlog te beslissen. Nu komt uit Londen eene. uitdrukking, dfe dui delijk het ongeduld en de vredesgezindheid van de Balkans tal en laat doorschemeren. De vredesvoorwaarden zullen afhankelijk ge maakt worden van den spool, waar mee Turkije besluit aan den oorlog een ein de te maken. Daarmee is als 't ware aange duid. dat de Pcwbe eindelijk in ziin schuin moet kruipen, opdat deze veldtocht, die als een naichlnverrie op Bulgarije drukt en de zwaarste offers ofsclit, een einde kan ne men." De Balkan-oorlog:. Konstantinopel, 25 F e b r. Met het oog op de weigering van de Bulgaren om de inrichting van eene neutrale zóne voor de vreemdelingen in Adrianopcl aan te ne men. hebben de ambassadeurs besloten zich te onthouden van nieuwe'stappen. De Turksche regeering spreekt met nadruk de Buigaarsche lezing over den slag bij Tsja- taldja tegen. Uit een officieel onderzoek is gebleken, dat twee oompagnieën Turksche troepen, Jae in Tsjarkeui waren ontscheept, een aanval deden legen twee Buigaarsche bataillons, die moesten teruggaan ondanks eene versterking van zes- Buigaarsche batail lons. Er ziju 35 Turksche soldaten gedood en 56 gewond. 24 Buigaarsche soldaten werden gedood; het getal Buigaarsche gewonden is ombekend. Petersburg, 26 Febr. Het wordt be vestigd, dat de Russische luchlsehipper Koslini, die in Bulgaarschen dienst was en door een ongeluk in Adrianopcl is neerge komen, gevangen gemaakt en doodgeschoten is. Sofia, 26 Febr. De bewoners van Tsjarkeui hebben een verzoekschrift gozou- den aan den commandant van de Buigaar sche troepen in de streek, waarin verzoent wordt eene commissie te zenden, ben.emd door de ambassadeurs te Konstantinopel, ten einde de moorden te constaleeren, die door het Turksohe leger gepleegd zijn onder de bevolking Yan Tsjarkeui. Het «enige misdrijf van de bevolking is geweest, dat zij het Bui gaarsche leger heeft ontvangen, dat door het aanhoudende bombardement van vier Turk sche pantserschepen niet kon worden b lel in Tsjarkeui binnen te dringen. Athene, 26 Febr. Men bericht uit Metzovo: In een aanval op den 22en vei ras ten drie compagnieën infanterie, die van het gros der troepen waren afgescheiden, de achterhoede van het Turksche leger. Bij hun terugtrekken dieten de Turken 200 dooden achter. Londen, 26 Febr. Reuter verneemt, dat de koning van Montenegro een laatste beroep heeft,gedaan op den Czaar naar aan leiding van het bericht, dat de mogendheden hebben besloten dat Skutari oen deel van Al banië moet uitmaken. Parijs, 26 Febr. De Liberté brengt ond<er voorbehoud een telegram uit Peters burg, volgens hetwelk de Russische regeering officieel heeft verklaard, dat zij voor goed er van afziet Montenegro te steunen in de kwes tie van Skutari, mits Djakova, Prizrend en Ipek aan Servië worden afgestaan. Uit Cetlinje wordt aan Havas bericht, dat de korte rust, die genomen is door het Mon- lenegrijnsche en het Servische leger, welke om Skutari opereoren, als reden van beslaan heeft de onophoudelijke toebereidselen die worden gemaakt met bet oog op eene beslis sende actie, en ook bet feit, dat de zware stukken Servische artillerie hier nog niet zijn aangekomen. Konstantinopel, 26 Febr. De Ta- nis verreemt, dat de Grieken 40,000 man uit Saloniki naar Janina zenden Volgens de bladen is de kolonel Sabri Bcy, een lid van het comité die eene groote rol in de Juii-revolutic heeft gespeeld, door de Serven gevangen genomen. IIcl gerucht, dat hij zich verscholen hield in de Enge.sche ambassade, is onjuist. Hij is een paar weken geleden door bemiddeling van de ambassade gevlucht en bevindt zich nu in Egypte. Een hospitaalschip is hi r aangekomen uit Gallipoli met 457 zieken of gewonden. De Konstanitinopelsche bladen berichten, dat de afdeelingen van generaal Dj avid Pacha Fiorina weder bezel hebben. De spoorweg verbinding Saloniki—Monastir is dientenge volge onderbroken en de treinen moeten in Modena halt maken. Als dat bericht juist is, dan zou daarmede weer ten luoneelc verschijnen de strijd macht, die de Turken in het begin van den oorlog in Macedonië hadden; bet zouden overblijfselen van die strijdmacht moeten zijn, die Djavid Pacba om zich had verza meld. Maar de Servische legatie te Parijs heeft zich gehaast het bericht tegen te spre ken, onder opmerking, dat van het voorma lige Turksohe westerleger niets meer beslaat en dat het meer clan twee maanden geleden door het Servische leger bij Monaster ver nietigd is. Volgens den correspondent van de Daily Chronicle te Konslanlinopel zijn er bij Tsja- l aid ja weder ernstige twisten voorgevallen itusschen aanbamgers van den overleden Nazim Pacba en de Jong-Turken, waarbij een aantal officieren en manschappen gevallen zijn. De commandant van de kavallerie, die is ternggeroeDen. heeft verklaard, dat on der de bestaande omstandigheden geen ver der oorlogvoeren mogelijk is. Volgens den zelfden zegsman zijn verleden Vrijdag voor Konstantinopel twee bataillons bij eene veld dienstoefening oproerig geworden. Zij ver langden het aftreden van het kabinet. De sul tan liet door een adjudant de verandering van regeeirng beloven, zoodra de vrede ge sloten zou zijn. Weenen, 26 Febr. De Politische Kor- respondenz bericht uit Londen: De gcdach- lenwisselingen me' de leidende Turksche per sonen, die verklaren, dat de wcnsch naar vrede aanhoudend sterker wordt in Konslan linopel, en de toestand op het oorlogstooneel hebben bij de diplomatie den bepaalden in druk gevestigd, dat de Balkanoorlog zijn ein de nadert. De door de oorlogvoerenden aan den dag gelegde neiging om zich met elkaar Ie verstaan, is tot zulk een graad gestegen, dat men zeer spoedig kan verwachten, dat de Porie gehoor zal geven aan de raadgevingen van de'mogendheden en dat de besprekingen over den vrede in den behoorlijken vorm zul len worden geopend. Van Kiamil Pacba, den gewezen grootvizier, heeft bet gerucht geloopen, dat hij in Cairo aan eeue beroerte gestorven of vermoord zou zijn. Dit gerucht is officieel niet bevestigd. Eene afdoende weerlegging heeft de Times gebrcahl met een bericht uit Cairo over >^en interview, waarin Kiamil zich over de vre- desvooruilzichtcn heeft uitgesproken. Hij zei- de, dat hij niet geloofde dat de Porie nu gunstiger voorwaarden zou krijgen don voor de wederuitbarsting van den oorlog. Maar ook in bet ergste geval zou men Konslantino- pcl niet verliezen. Ook in Londen is de stemming optimistisch, wal de vooruitzichten van den vrede betreft, minder nog op grond van de in de laatste dagen voorgekomen feiten, want die leveren niets bepaalds op, dan omdat men den indruk heeft, dat de bondgenooten en de Turken beiden uitgeput zijn of althans veel meer ver moeid dan zij willen bekennen, en dat het oogenblik nadert waarop zij beiden de inter ventie van de mogendheden zullen vragen en de hervatting van de onderhandelingen op hel punt, waarop zij waren loun zij door de Bulgaren werden afgebroken. Men gelooft ech ter ook, dat de mogendheden silechts gezind zullen zijn hunne tusschenkomst te verlcencn, als zij de verzekering hebben, dat hunne raad gevingen zullen worden aangehoord en ge volgd. Konstantinopel, 25 Febr. De mi nister van linanciën bericht officieel, dat voor een bedrag van 750,000 ponden sterling schat- kislbons in omloop zijn gebracht. Djavid Bey zal naar Parijs en Londen gaan om Turkije te vertegenwoordigen op de cou- terenlie, die zich zal bezig houden met de regeling vari de openbare schuld in Mace donië. Konstantinopel, 26 Febr. Volgens zekere i'nlichtingen zal Italië binnen 3 4 4 dagen het bedrag vain 50 millioen frs. storten, ^at in bot verdrag van Lausaame bepaald is als de gekapitaliseerde som van ;,1kvo sten der Dette Publique uit Tripolitanië. In gevolge oenc overeenkomst, boor de Porie gesloten mot het bestuur van de Delle, komt een derde van ideze som terecht in de Turk sche schatkist. Daar deze reeds een voor- vhol van 300.000 Turksche ponden hepft ont vangen, zal zij nog omstreeks 9,800,000 frs. krijgen. Ilci ministerie van financiën heeft mei twee baüiken overeenkomsten gesloten over twee Yoorscboiten, elk van een millioen; dt onderleekening staat voor de deur. De schatkist zal binnenkort het tractement over Januari aan de ambtenaren betalen. Sofia, 26 Febr. Het dagblad Bulgaria bericht, dat de bevolking aan de Rumeensche grens zich verbitterd toont over de eischen van Rumenië en plan heeft te protesteeren tegen den afstand van gebied. Er zijn maat regelen genomen om betoogingen van dien aard te beletten. Rome, 26 Febr. Men bericht uit Lon den, dat, daar Bulgarije heeft aangenomen zij'n geschil met Rumenië Ie onderwerpen aan de beslissing in plaals van aan de bemidde ling van de mogendheden, dezen onderzoe ken of zij er toe zullen overgaan aan Rume nië te vragen zich eveneens aan hunne beslis sing over te geven, omdat die formule zou kiden tot een zekerder en sneller besluit. I Petersburg wordt, volgens den correspon dent van de Frankf. Ztg. aldaar, over de Ru- me cnsch-Bulgaarsche kwestie verklaard, dat Rusland en Italië aan de collectieve bemid deling van alle groote mogendheden de voor keur 'hebben gegeven, wanneer bet plan van eene Russisch-Ilaliaansche delegatie vervalt. Men gelooft daar, dat de zaak aan de ambas sadeurs te Londen ter behandeling zal worden gegeven, als de conferentie tijdig -de Alhanee- sche grenskwestie afdoet. Uit Bukaresit wordt aan de Vossische Ztg. bericht, dat het daar als nagenoeg zeker wordt beschouwd, dat de groote mogendheden Duitsclüand en Rusland zullen opdragen ia bun naam de bemiddeling tusschen RnmenÜ en Bulgarije tc volbrengen, en dat Petersburg zal worden gekozen nis plaats, waar de be sprekingen hierover zullen worden gevoerd. Duitschland. B 6 r 1 ij n, 26 Febr. De Koning vaa Do- nemarken heeft aan den rijkskanselier do Olifiuitorde on aan staatssecretaris von Ja- go w, onderstaatssecretaris Zimmermoinn en den Duitsohcn gezant tc Kopenhagen Brock- dorff-Rantzau liet grootkruis vail do Dane- brogorde verleend. R e r 1 ij n, 2 6 Febr. Voor de vollrekJcm& van het huwelijk tusschen prins Ernst Augusl van Brunswijlc-Lüneburg cn prinses Victoria Louise is als datum bepaald de 2-tc Mei. Op dien dag wordt Iegelijk de zilveren bruiloft van prins en prinses Ilciorich van Pruisen aan het Bcrlijnschc hof gevierd. B e r 1 ij n, 2 6 Febr. Een bankconsortium heeft 50 inilliocii 4 pet. rij ^sle. ning en 100 millioen 1 pet. Pruisische slaatshening, bei den niet opzegbaar lot 1925, overgenomen. De uitgifte heeft den 7cn Maart plaats t gen een koers van 98.60, „Sperrstückc" legen 98.40. Het zoogenaamde Pruisische consortium heeft verder 400 millioen Pruisische scliat* kislbons, inwisselbaar in 1917, overgenomen, die eveneens den 7cn Ma »rl zullen worden uitgegeven tegen 99 pel. Aan de houders Yan op 1 Aoril 1913 vervallende schatkist-bons is hei recht toegekend d zc tegen den parir koers in betaling te geven. Frankrijk. De minister van financiën heeft aan do begrooiingscommissie van dc Kamer ceï wetsontwerp overgelegd over eene nieuwe belasting op automobielen. De belasting zoik naarmate van het aantal puardekrachtcn, 50 tot 250 frs. per jaar bedragen; de opbrengst, die op acht miilioeu frs. geschat wordt, zon besteed worden voor het onderhoud van de rijkswegen. P a r ij s 2 6 Febr. De Figaro bericht, dat de bureaux van den gencralen staf bevel licl* ben ontvangen in den kortst mogolijken tijd een wetsontwerp tc maken lot wederirovoo* ring van deu driejarigen diensttijd. Over de studiën, die thans aan hel depar* lement van oorlog in gang zijn over de kwes- lie van dc effectiefs en van den duur van den diensttijd, bericht dc Temps nader, dait het berstcl vau den driejarigen diensttijd do slotsom schijnt te zullen zijn, waartoe men zal komen. Dc oplossingen, die liggen tus schen den tweejarigen en den driejarigen diensttijd, zijn allen als onpraktisch of niet af doende verworpen. Men heeft op het oog de» driejarigen diensttijd zonder vrijstellingen Overwogen wordt het vervroegde naar hui» zenden van kostwinners; maar waarschijn lijker is, dat toelagen aan de familièn zullen worden verleend. Daarentegen heerscht d« meening, dat alle vrijstellingen voor studio moeten verdwijnen, zonder eenige uitzonde ring; aan studenten zou in hun derde dienst jaar eenig gemak kunnen worden verschaft door hen ie laten dienen in steden, waar de inrichtingen, die zij bezoeken gevestigd zijn^ maar geen vervroegde vrijstelling zou in do bedoeling liggen. Terwijl overigens de generaals, die om hunne meening zijn gevraagd, zich allen voor het herstel van den driejarigen dienst tijd hebben verklaard, maakt dc gewezen militaire gouverneur van Parijs, generaal Dalstcin, eene uitzondering. Hij acht de» driejarigen diensttijd niet noodig cn bovenr dien niet mogelijk; aan het land zouden pijn lijke offers opgelegd, worden, en de belangen van den handel, het bedrijf en dc vrije be roepen zouden benadeeld worden. Generaal Dalstcin ziet het heil in capitulaliën en >n den vrijwiliigen dienst, niet met geringe prc- miën, maar met ernstige voordcelon in den vorm van booge soldij en zekerheid van vcj> zorging in de toekomst. Met deze middelen zou Frankrijk een groot aantal soldaten kun ne nhebben, piet alleen met driejarigen, maar oolc met vier- en vijfjarigen diensttijd. Dal zou zeker groote geldelijke offers vorderen, uiaar de geldvraag mag hier niet in aaop merking komen. Engeland. Londen, 26 Febr. Mrs. Pankhurst is heden weder voor de polit.e-reoutbank Ver schenen en door deze verwezen naar het hof van assises na eene rede van dtn advo caat van de Kroon, die den afschuwelijke» aard deed uitkomen van den aanslag tegen het huis van Lloyd George, volgens de a^te van beschuldiging gepleegd door onbekende personen, aan wie zij dit doel had aangewe zen. De beklaagde werd naar de gevangenis overgebracht, omdat zij weigerde te beloven, dat zij zich behoorlijk zou gedragen in af wachting van haar proces, dat zal worden gevoerd in Mei voor het hof van assises te Guildford.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1