„DE EEMLAN DER". Vrijdag 28 Februari 1913. N° 241 li" Jaargang. BUITENLAND. FEUILLETON^ Jonge Liefde. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familio* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50* Elke rogel meur- O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents bj) vooruitbetaling. Grooto letters naar pl mtsruiinto. Voor handel on bodryt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot hot herhaald advertoeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Mrs. Pankhurst voor het hof van assises. Mrs. Pankhurst, de reeds bejaarde maar fanatieke leidster van de strijdbare suffraget tes in Engeland, ziet haren wensch vervuld; er is eene strafvervolging tegen haar inge steld. Hare volgelingen, de vrouwen van de daad, zijn tot dusver voor de correctioneele rechtbank gebracht; maar voor haar maakt men eene uitzondering, zij zal terecht staan voor het hof van assises. Het vonnis, dat zij heeft te wachten, zal dus worden geveld, nadat eene jury van mannen uit het volk het schul dig over haar heeft uitgesproken. Men weet wat de aanleiding is tot hare ver volging. In eene openbare vergadering te Car diff heeft zij eene lofrede gehouden op de daderessen van de bomontploffing in het huis Walton Ileath, dat als woning bestemd is voor een der leden van de regeering, den kan selier der schatkist Lloyd George. Die is een voorstander van het politieke kiesrecht voor vrouwen; maar volgens de zonderlinge logica van deze dames verdient hij daarom des te meer een voorwerp van hare vervolgingen te zijn. De daderessen zijn onbekend gebleven; maar mrs. Pankhurst gaf den raad, dat men liever geen moeite moest doen hen op te spo ren; zij nam zelve de volle verantwoordelijk heid voor het gebeurde op zich. En zij knoop te daaraan de opmerking vast, dat zij zich om eene veroordeeling niet behoefde le be kommeren, want zij wist wel een middel om zich aan de gevolgen daarvan te onttrekken. Zij zeide: „Als men mij gevangen neemt, ver oordeelt of in de gevangenis werpt, dan zou ik het bewijs leveren, dat de justitie bankroet is en de bestraffing niet kan uitvoeren. Of men mij lot 5, 10 of 20 jaren veroordeelt, is mij hetzelfde; ik zal niet in de gevangenis blij ven. Ik zal weigeren voedsel le nemen en men zal mij moeten laten sterven of in vrijheid moeten stellen." Terstond na deze uitdagende verklaring regende het artikelen in dc dagbladen en verzoeken aan de overheid, waarin de ge vangenneming van mrs. Pankhurst werd ver langd. Men verklaarde, dat liet ongehoord was haar nog een uur in vrijheid te laten, en. wees er op, dat bij de laatste kolenstaking leiders van de beweging gevangen gezet waren, wier woorden ais honig waren tegen over datgene wat mrs. Pankhurst durfde zeg gen. Tegen het dreigement met de honger staking werden verschillende raadgevingen gegeven, dia meestal meer welgemeend dan praktisch waren. Het denkbeeld werd b.v. geopperd om eene wetswijziging aanhangig te maken, waardoor voor hardnekkige rust verstoorders waartoe d-cze soort suffra gettes zeker wel gerekend moeten worden verbanning naar St. Helena mogelijk zou wor den. Mrs. Pankhurst op gelijken voet te stel len met Napoleon, die eer is wel wat al le groot. Nu is door de vervolging, die tegen mrs. Pankhurst is ingesteld, en door hare verwij zing naar het hof van assises te Guildford, eene eerste voldoening verschaft aan de openbare meening, die in stijgende ve.frit tering is tegen het drijven van de suffraget tes, Men verlangt, dal het recht niet langer zal (buigen ten gunste van deze vrouwen, maar met strengheid de wet tegen hen zal worden toegepast. Men wil vooral, dat de regeering zioh niet langer door het dreigement van de hon gerstaking schrik zal laten aanjagen. Als mrs. Pankhurst in de gevangenis wil ver hongeren, laat zij haar gang gaan. Eene dame verlangt „als vrouw, moeder, Engelsehe en lady", dat voor dit soort misdrijven geese- ling in het openbaar zal worden voorge schreven. Zij verklaart, dat men er zeker van kan zijn, dat na de eerste maal, waarop deze straf wordt voltrokken, deze strijd een einde zal nemen. Want het kluchtige van .de zaak is, dat deze megaeren speculocren op de gevoeligheid, dc ridderlijkheid en het goede hart van de mannen. „Als zij zien, dat deze speculatie mislukt, dan zullen, zij kalm worden Hier is 't niet meer te doen om de kwestie van vrouwenkiesrecht, maar om de vraag of politieke eischen door schandelijke gewelddaden mogen worden afgedwongen. Als men aan deze vrouwen toegeeft, dan valt het geraamte van den slaat ineen; wij mogen ons dan er niet meer over verbazen, wan neer weldra andere lagen dei* 'bevolking eischen door moord en doodslag wiillen doen zegevieren." Scherp wordt het misdadige drijven van dc suffragettes veroordeeld door de Daily Citizen, hel orgaan van de arbeiderspartij. Het blad schrijft, dat de Women's Social and Political Union op het tegenwoordige tijd stip dc hoop is van alle vijanden van het vrouwenkiesrecht cn de wanhoop van zijne vijanden. Mrs. Pankhurst en hare volgelin gen schaden hare zaak meer dan een paar dozijn vereenigingen tot bestrijding van het vrouwenkiesrecht. Maar deze strijdbare krankzinnigheid zal voorbijgaan. De toorn van het publiek zal de onderdrukking ver langen van een drijven, dat een gevaar voor lijf, leven en bezit kan opleveren. Maar d« vrouwenbeweging zal niet voorbijgaan, totdat algemeene politieke gelijkheid tusschen man nen en vrouwen vcrkregeD is. !>e Balkan-oorlog;. Athene, 27 Febr. De commandant van de vloot divisie in de Ionische zee heeft de consuls op Corfu kennis gegeven, dat de blokkade -van de kust van Epirus alleen reikt tot Durazzo. Uit Philippiades wordt bericht, dat ae kanonnade voortduurt. Het verzet komt hier uit voort, dal de aandacht van de Turken zich richt op een bekend punt van de kust van Epirus, waar de landing van eene Gricksche divisie verwacht wordt. Hot garnizoen van Janina zou weldra versterkt worden door de aankomst uit Konitza van het overschot van het leger van Djavid Pacha met 12 kanon nen. Essad Pacha zou troepen bijeentrekken in dc omstreken van Janina, waar hij eene nieuwe verdedigingslinie schijnt te organisee- ren. Belgrado, 27 Febr. Daar de noodza kelijkheid van eene militaire actie zich niet meer doet voelen, is het hoofdkwartier van Uskub overgebracht naar Nisch. Athene, 27 Febr. De ofiicieuse Hestia verklaart het bericht, dat eene Gricksche di visie met artillerie zou landen aan de kust van Epirus, voor geheel onjuist. Weenen, 27 Febr. De Wiener Allge- meine Zeilung (bericht uit Belgrado, dat de Servische rogeering, in overeenstemming met Griekenland en Montenegro, besloten heeft een expeditiekorps te zenden lot versterking van de reeds voor Skutari. aanwezige strijd macht om mede te werken han het beleg van Skulari. Deze troepen zullen in Saloniki in gescheept worden. De ontscheping zal geschie den in Durazzo. San Giovanni <ii Medua en Antivari. De Servische strijdmacht voor Skutari zal daardoor gebracht worden op 30.000 man met 10 stukken be.egeringsgeschut, 24 veldkanon nen, een detachement genietroepen en een mu nitiepark. Er blijft rust hecrschen op alle oorlogstoo- neelen. Die rust schijnt hoofdzakelijk door de weersomstandigheden te worden teweeg gebracht. Inderdaad moet het slechte weder, dat -dagen achtereen heerschte, alle militaire bewegingen zeer belemmeren; maar in nlel- Turkschjc nik! it aire kringen wordt toch ook de meeuing uitgesproken, dat daardoor ope ration loch niet onmogelijk zouden zijn, wan neer de oorlogvoerende .partijen gedwongen waren of werkelijk lust hadden iets te doen om eene 'beslissing teweeg te brengen. Men heellt le doen met eene vermoeidheid aan beide zijden. Kleine schermutselingen schij nen dagelijks voor te komen, want telkens komen nieuwe gewonden uit Ga llip o li en Tsjataldja in Konstantinopel aan. Ook de on derhandelingen over de vreemdelingen in Adrianopel worden beschouwd als een be wijs, d'at men de zaken op de dange baan schhift. De correspondent van de Temps te Belgra do gewaagt daar van de groolc onlevreuen- heid, die daar in de politieke kringen en in het Servische lc.ger heersciit over de lang zaamheid, die de bondgenooten in acht ne men bii de militaire opera tién en over de weinig afdoende voordeelen, die zij hebben freduaald sed'ert die hervatting van de oor- logsopcralièn, vooral voor Adrianopel, waar geen enkel merkbaar voordeel is behaald. Servië z-iet zich daardoor genoopt gedurende een tijd, waarvan het einde niet is te voor zien, 300,000 man onder de wapenen te hou den, ten koste van igroote opofferingen en zonder dat het er zeLf eenig voordeel van neeft. Volgens dc verhalen van ooggetuigen en berichten, rechtstreeks uit de Servische loopgraven rondom Adrianopel ontvangen, vordert het -beleg van deze vesting niet, bij gebreke van eene voldoende hoeveelheid ar tillerie groot kaliber. Hel zijn eigenlijk alleen de 36 stukken, onlangs door Servië gezonden, welker vuur uitwerking heeft. Bovendien zijn dc Bulgaarsohc troepen uitgeput en zeer slecht gevoed; de ellende is haast even groot onder hen als onder de belegerden. Op dc betrekkingen tusschen de bondge nooten onderling wordt «en eigenaardig licht geworpen door eene klacht van de in Bulgarije verschijnende Neologos over het drijven van de Bulgaren legen -de Grieken in geheel Zuid-Tliracië. Volgens deze klacht hebben dc Bulgaren de gehcele Grieksche be volking in de Zuid-Tracische districten, in zonderheid aan de kust, vernietigd en de dorpen verbrand. Overal waar de Bulgaren den voet hebben gezet, is geen spoor van mcnsöheliike woning en menschelijk leven gebleven. De oude haat van de Bulgaren te gen de Grieken komt lot uiting in het tiran nieke opln-den tegen heil en in het neersa belen van vreedzame menschen. De Neologos berekent de verliezen van de Grieken door deze schanddaden op 300,006 zielen. In het sa-ndijak Tsjataldja alleen werden 65.000 Grieken afgemaakt; er werden 50,000 stuks vee geroofd en met waarlelooze bons betaald De verbittering van de in Konstantinopel ge vestigde Grieken is grenzeloos. Uil Belgrado wordt bericht, dat in de be voegde Servische 'kringen wc dl verklaard, dat de Balkanslaten met het oog op de hou ding van Turkije in geen geval van eene schadevergoeding in geld voor dc kosten van den oorlog zullen afzien. Daarentegen lullen de bondgenooten een deel van de Turksahe staatsschuld overnemen, om de builen la ndsohe schuldeischers van Turkije voor frcnadeeling te behoeden. Het Servische regeeringsblad iaat zich in dezen zin uit, dat het een verwonderlijk re sultaat van den veldtocht zou zijn, als dc zegevierende bondgenooten na zoovele of- ters aan goed en bloed en oonlanks de over neming van een deel der Tur-ksche slaals- sohuliL, afstand zouden doen wan het hun ongetwijfeld toekomende reaht op schade vergoeding, opdat Turkije niet te zeer ver zwakt worde. Dat zou beteekenen, dat de overwonnen de overwinnaars waren. De bewering, dat Turkije door het verlies van zijn Europeesoh bezit financieel geruï neerd is, is ij d ele praat. Deze gewesten heb ben altijd meer gekost dan zii opgeleverd hebben en bovendien wordt Turkije nog be vrijd van zijne schulden, voor zoover zij op dit gebied rusten. Dat ds eene versterking en niet eene verzwakking van Turkije. Overi gens is het nog volstrekt niet uitgemaakt of de bondgenooten naar streng recht verplicht zouden zijn deze staatsschulden over te ne men. Want staatsschulden zijn geen formee- le hypotheek, die rust op den grond, en dc schuldeischers, die door niemand gedwon gen zijn hunne gelden uit te leenen, zouden van rechtswege eigenlijk nu ook het risico moeten dragen. Wanneer de bondgenooten niettemin hunne vorderingen erkennen, dan is dat een bewijs van hun goeden wil; het gebeurt ter wille van de groote mogendhe den. Die moolen dan echter ook zoo verstan dig zijn, de bondgenooten niet te bemoeiclij- ken in Ihet doen gelden van een hun onge twijfeld toekomend recht De Echo de Paris wil weten, dat in Peters- burg tusschen den gezant van Bulgarije cn offieieuse vertegenwoordigers van Turkije nieuwe vredesonderhandelingen zijn inge leid. In tegenstelling tot de Politische Korrespon- denz, die als indruk van de Londensche poli tieke kringen vermeldde, dat het einde van den Balkanoorlog nabij is, schetst eene offi- cieusc mededeeling van de Wiener Allgemci- ne Zeitung den internationalen toestand pes simistisch en zegt, dat de 'hervatting van de vredesonderhandelingen tot dusver geene vor deringen maakt Een antwoord van de Poirle op de laatste waag van de mogendheden is nog niet ontavngen. Het Rumeensch-i Bulgaarsche geschil is eveneens in geene nieu we phase getreden. De beide staten nemen een niet onbelangrijk verschillend standpunt in, omdat Bulgarije de beslissing, Rumcnië slechts de bemiddeling van de mogendheden heeft aangenomen. In de Albaneesche kwestie is de verzoening van de mccningsverschillen nog volstrekt niet verkregen en ook niet in dc kwestie van Skutari. Volgens een bericht van de Politische Kor- respondenz uit Londen, hebben vertegenwoor digers van Duitsche, Fransche en Engelsehe fi- nancieeie groepen, die belangen hebben in Turkije, in Parijs besprekingen gehouden over de mogelijkheid om voor Turkije binnen kort geldelijke hulpbronnen te openen. Deze be raadslagingen hebben geen resultaat gehad, omdat de Fransche rogeering er in volhardt; dal zij met het oog op de neutraliteit aan zul" ke plannen hare medewerking moet weigc.» ren. Londen, 27 Febr. De ambassadeur* en Sir Edward Grey zijn lieden namiddag in het Foreign Office bijeengekomen. Tweede telegram. Dc conferentft van ambassadeurs van lieden namiddag waa niet officieel. Sir Arthur Nicolson vertegen woordigde Sir Edward Grey, die nog niet in de stad was teruggekeerd. Weenen, 27 Febr. Dc Ncuc Freie Presse brengt een interview van Danew» die verklaarde, dat Bulgarije de bemiddeling van de mogendheden zou aannemen, echter pp voorwaarde, dat Rumcnië dit eveneens doet. Dc mogendheden zullen dus allereerst Bulgarije en Rumcnie er toe moeten brengen hunne uitspraak aan te nemen. Danew is overtuigd, dat het mogelijk is, dal de inter ventie van de mogendheden eene duurzame toenadering teweegbrengt tusschen de beide tanden. Wanneer echter Rumcnie een voor behoud maakte, zou Bulgarije dit eveneens doen; (de actie van de mogendheden zou dan geen reden van bestaan meer hebben. Reeds in het begin van de onderhandelingen h.cft Bukarijc aan Rumcnie de meest mogelijke concessiën gedaan. liet zou eene dwaling zijn te mcencn, dat Bulgarije van Silistria zou kunnen afstand doen Sofia, 2 7 Febr. De gezant van Rume- nië is vertrokken naar Bukarest, om zioh mei de regeering tc onderhouden over de Ru- raeensch-Bulgaarsche kwestie. (De kabinetten hebben in Sofia voorgestel^ het Bulgaarsoh-Rumecnsche geschil aan hun ne beslissing toe tc vertrouwen. Bulgarij© heeft (hierin toegestemd onder voorwaarde, dat ook Rumenië zijne instemming verklaart Runienië echter laat fret geschil niet over aan de beslissing, maar aan de bemiddeling van de mogendheden. Vanwaar komt dit gewichtige verschil in het standpunt van tb^Lde partijen? Uit Sofia wordt aan dc Frankf. Zlg. bericht, .dat het blijkbaar voortkomt uit de verschillende aan biedingen, die in Sofia cn Bukarest zijn ge daan. Ook in Sofia hadden de vertegenwoor digers dier mogendheden oorspronkelijk nief gelijkluidende instruction Frankrijk, Enge land, Italië en Rusland boden de beslissing aan. Duilsoliland heriep zich op het voorstel van Grey, Oostenrijk-IIongarije sprak vao bemiddeling. Eerst na gemeenschappelijke beraadslaging werd imcn het eens over de Fransche formule. Ook de actie van de mo gendheden in Bukarest schijnt met derge lijke tegenstrijdigheden behept te zijn go- weest; daar schijnt men het echter niet over eene andere formule eens te zijn geworden, en zoo is de regcerinig van Rumcnië er too gekomen zich slechts te verbinden tol een© eenvoudige bemiddeling. Natuurlijk kan Bul garije ziich niet met eene strengere maat la ten (meten dan Rumcnië, cn de kabinetten staain nu in .de eerste plaats voor de taak, Bulgarije en Rumcnië te brengen tot hetzelf de platform tegenover de behandeling vaj> het geschil, die wordt voorbereid. kon den, 27 Febr. Reuter verneem^ dat, ofschoon er in beginsel overeenstemming In uitzicht is over de grensbepaling van Alba nië door den geest van verzoening, die de mo< gendheden gedurende de onderhandelingen Gebeurt 'het, dat gij een slachtoffer van den laster wordt, zeg dan; Ik zal zóó leven, dat niemand mijn lasteraars meer zal gelooven. ROMAN ;vN RUDOLF IlElUüG 50 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. iHij vertrok. Op straat vroeg hij den weg naar het theater, en toen hij dit gevonden had, besprak hij aan het bureau een heele iloge vlak bij Ihet tooneel. liicrna begaf hij zich naar een hotel, waar hij ziioh tot den avond toe -den tijd verdreef met het lezen van couranten en tijdschriften. (Lang voor het aanvangpuur z-at hij reeds in een (hoekje van zijn doge, hoed en jas naast zich. Hij verveelde zioh, ook toen -de .voorstelling reeds begonnen was. Maar legen het einde van het eerste tooneel begon hij ,wat aandachtiger toe te luisteren. De oude- jonge-juffer Irmentraut had juist het ge deelte gezongen, waarin zij lucht geeft aan haar verontwaardiging over het mannelijk geslacht. Juffrouw Friedrich kwam door «Bnadideur od. als Marie, en plaatste de bran dende lamp op de tafed. Schüner zag dat haar hand beefde. Met kritische blikken beschouw de het publiek het optreden van de nieuwe linge op de planken. „Irmentraut, ben je alleen?" vroeg zij met die beving in die sletm, waarvan eenstbegin- nenden niet zelden last hebben. „H a r .d e rl Ik versta 't n i e tl" Deze uitroep kwam uit een van de voorste loges. Juffrouw Friedrich feifelde, raakte van dc wijs, herinnerde zioh eensklaps niets meer van haar rol en verdween in de weldoen de schemering achter de schermen. Het voordoek zakte met buitengewone snelheid, en voordat het publiek vam zijn ver bazing was bekomen was de onzichtbare rustverstoorder reeds met hoed en jas uil zijn iloge verdwenen. De regisseur versoheen voor het voetlicht en deelde mede, dat mejuffrouw Walter plot seling ongesteld was geworden, (maar dat de voorstelling binnen tien minuten zou wor den voortgezet. De artiste, die heden avond door juffrouw Walter zou ziin vervangen ge worden, zou nu de rol van „Marie" zelve spe len. Op de gaanderij be?on men hartelijk tp lachen, en tegen wiil en dank lachte men ten slotte op de overige rangen maar mede. Schooier had) zioh na zijn onverwaohten uit roep gehaast, ooii zoo spoedng mogelijk op straat te komen. Na' links en rechts de stad doorkruist te hebben, niet volkomen gerust dat een wekende Nemesis hem niet op de I hielen zat, zooht hij eindelijk een toevlucht .in een wijnhuis, waar hij zich een halve- litersglas deed inschenken. En nadat hij een paar flinike teugen gedronken had, begon hij er in stilte over na te denken, dat zijn op ■treden lodli wol eens minder aangiename ge volgen voor hem thad kunnen hebben. „God zij gedankt dat ik den tempel dier Muzen on gestoord beb kunnen verlaten. Ook uitroe .pen van „ter zijde" rnioet mien ins'.udeeren." Een half uur later belde hij aan de woning van juffrouw Friedrich aan. Vllma wilde hem eerst niet binnenlaten, maar hij liet zich niet afwijzen. Een gezellig, kalm „onder-onsje" hadden de meisjes blijkbaar niet gehad. Lisa zat met de voeten over elkaar gesla gen in een lagen leuningstoel en plukte ze nuwachtig aan het garneersel van haar peig noir. Toen de vreemde heer binnentrad, Blond zij verrast op. Vilma was kiesheidshalve in de zijkamer gegaan, en Schoner 'besloot maar omLddollijk «dén aanval te beginnen. „Juffrouw Friedrich, mag ik de eer hebben •me oan u voor te stellen? Graaf Schoner, (de aanstaande van uw vriendin Freule Von iWald." „U komt op 'n eenigsarlTLs zonderling uur," antwoordde zij op matten loon. „Mag ik u vragen wat me de eer verschaft van dit late 'bezoek?" Juffrouw Fried rich, Ik klom ihaer uit naam ▼an alle menschen. .die aroote sympathie en belangstelling voor u gevoelen, om u te be zweren tooh af te zren van 'n debuut in dit theater, daat ik liever zeggen: van elk de buut." „Ik heb 't reeds achter den rug. mijnheer Schoner," antwoordde Lisa, geprikkeld. „U komt idus Le laat." „Maar uw debuut heeft nog volstrekt niet plaats gehad. Ik was zelf bij de voorstelling." „Wielnu" zij trommelde zenuwachtig mei de vingers op de leuning van haar stoel „dan waart u zelf getuige „Van de grap, die u tegenover die goedige bitrgermensohies uithaalde?" riep Schoner. „Maar natuurlijk! Ik hp.b u bewonderd, toen u, na u overtuigd te hebben van de kwaliteit van 't publiek, dit minderwaardig gezelschap eenvoudig den rug toekeerde, om aan uw collega de twijfelachtige eer te gunnen, zich door zulk een auditorium te laten huldigen met wat verdroogde .laurierbladeren." Lisa was verbluft door zijn goed bedoelde vermetelheid, om het voorgevallene precies averechts voor te stellen. Miin carrière is bedorven, voor goed be dorven. De menschen zouden me uitlachen, wanneer ik 't waagde nogmaals op te treden." Plotseling zag zij strak voor zich uit. Zij scheen te willen strijden tegen een opkomen de kwellende gdachte. Maar haar geest kracht was oebroken. Zij bracht de handen voor de oogen en begon te schreien, bevend over al haar leden. Graaf Sdhönr ging voor het venster staa® en liet haar slid uitweenon. Toen trad h$ vriendelijk op haar toe. „Mijn beste juffrouw Friedrich." Zij zag hem aan, verwonderd, dat hii nog 1% de kamer was, en verzocht hem met eea handbeweging heen te gaan. „Nee," sprak thij zaohti, ,mu ga ik niet heeu Ik verzoek u dringend], in den aanstaand© van uw vriendin oo,k uw besten vriend t© willen zien die op dit oogenblik niols liever verlangt dan uw welzijn tc behartigen. Ik kan zoo goed begrijpen wat er in u omgaat. U laat zich weerhouden door valsohe schaam te, om datgene <te doen, wat toch werkelijk voor uw geluk 't allerbeste is, namelijk uw ondoordachte plannen op te geven en terug te keeren naar huis. Geloof me, u moet dit doen, 't is uw plichtI Ik ken 'n man, wiens karakter groot cn edel is als 't uwe, en dfr maan rzal u dankbaar zijn, waneer u dien plicht vervult Er is niemand die van uw de buut 't minste vermoedt. Zij, die in 't geheiim zijn ingewijd, houden te veel van u dan dat ze er ook maar één woord over zouden spre ken. en voor de Inwoners van dit goede stadje is u immers juffrouw Walter? En dit is 'u naam, die toch wel ineer gehoord wordt?" (Slot volgt)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1