Zaterdag 8 Maart 1913. EEMLANDER". BUITENLAND. BINNENLAND.^ Uit den omtrek. lld" Jaargang. i i Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: jPer 8 maanden voor Amersfoort f 1*00. Idem franco per post- 1.50. I Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. (Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50. Elke regel moorO.IO» Dionstnanbiedingon 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bodrijt bestaan zoor voordeolige bopalïngon tot het horhnald advertooren in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezondoo. 1 I De Balkan-oorlog. P a r ij s, 6 Maart. Het Grieksche ge zantschap deelt de volgende dépêche mede: Eminaga, 2 uur namiddags. Den 5en moes ten de rechtervleugel en de middentocht de aandacht gaande houden van het gros van het Turksche leger, terwijl de linkerzijde den vijand moest verrassen. Deze beweging slaagde. Om 7 uur 's morgens gaf het kloos ter Trocka zich over met 4 kanonnen en 250 gevangenen. De linkervleugel bezette tegen 10 uur voormiddag den bergketen Mansiassa en nam daarbij zes kanonnen en een batail- lon met mitrailleuses. Den middentocht, den linkervleugel steunend, nam het fort St.-Ni- colaas met 10 kanonnen en maakte hres in de vijandelijke liniën. De Turken namen den terugtocht aan. Twee derden van het Turk sche leger werden verstrooid. Zij namen de vlucht naai* Janina, door de Grieksche gra naten vervolgd. De vlakte van Janina w^rd door lijken bedekt. Tegen zonsondergang zond Essad Pacha een detachement om de vluchtelingen tegen te houden. De Turken voohlen onderweg. Al leen het fort Bizani bood tegenstand. De commandant van het fort, begrijpende dat de verdediging onmogelijk was, liet de witte vlag hijsohen en bood aan zich over te geven. Essad Pacha het den diadoclius weten, dat de stad en de forten van Jaiuua gereed wa ren zich over te geven. De diadoclius ant woordde, dat hij slechts de onvoorwaarde lijke overgave zou aannemen. De Turksche generaal stemde hierin toe. 35,000 krijgsge vangenen met 128 kanonnen en eene groote hoeveelheid munitie vielen in handen van het Grieksche leger, dat zijn zegevierenden intocht hield in de hoofdstad van Epirus. Athene, 6 M a a r t. De Kamer wijdde bare zitting geheel aan de in Epirus behaalde overwinning. Minister-president Venizelos las onder toejuichingen de telegrammen van den diadochus voor. Alle leiders van de op positie brachten hunne gelukwenschen aan den diadochus en aan "het leger. De voorzitter las het telegram van gelukwensching voor, dal hij namens de Kamer zond aan den dia- do chus en het leger. Na afloep van de zitting begaven de mi inisters, het bureau van de Kamer, gevolgd door alle oppositieleiders en door de Kamer, zich onder geleide van eene groote menigte naar de hoofdkerk, waar een Te Deum werd gehouden. Dc stad was bcvlagd en verlicht. Volgens verkregen inlichtingen is op ver zoek van Essad Pacha een stap bij den dia- dochus gedaan door de consuls van Frank rijk, Rusland, Oostenrijk en Rumenië. De con suls vroegen de slaking van de vijandelijk heden i»ls gevolg van een gelijkluidende be vel, gegeven door Essad Pacha. Deze brief werd aan den diadochus overhandigd door eene delegatie, aan welker hoofd Reoef Pacha stond. De diadochus antwoordde door be middeling van de consuls, dat hij de over gave aannam op voorwaarde, dat de Turk sche troepen de witte vlag zouden uitsteken en z-ich zouden overgeven, in welke stellin gen ook zij zich bevonden. Uit wel ingelichte bron wordt vernomen, dat prins George, de oudste zoon van den dia dochus, een dag of acht geleden, toen hij het schieten van de Grieksche artillerie obser veerde, door een springende Turksche gra naat licht gewond is aan de hand en aan het oor. Athene, 7 Maart. Koning Ferdinnad zond gelukwenschen aan de Grieksche mi nisters naar aanleiding van de verovering van Janina. Het aantal Turksche krijgsgevangenen van de Grieken bedraagt thans 78,000. Athene, 7 Maart. Uit Janina wordt bericht, dal Grieksche detachementen en de militaire attachés heden morgen Janina zijn binnengetrokken. De Grieksche vlag is ge- heschen op de regeeringsgebouwen. Foresti, oud-consul van Griekenland, is met de leiding van de administratieve diensten be last. De Turksche troepen zijn begonnen met de overgave van d<e wapenen. Onder den fuit telt men 100 kanonnen. Er zijrt maatregelen ge nomen tot vervolging van de Turksche troe pen, die Janina hebben verlaten. C e t 11 n j e, 6 Maart. De 'Koning ont ving heden dc uit Amerika teruggekomen Montenegrijnen. Hij bedankte hen voor de zelfverloochening, die zij aan den dag heb ben gelegd en voegde daaraan toe: De oor log zal binnen kort een strenger karakter «annemen. Het is mogelijk, dat anderen de hand leggen op streken, die met Montene- grijnsch bloed zijn gedrenkt; maar wij zijn allen bereid liever te sterven dan toe te la ten, dat Montenegro van ue vrucht zijner overwinningen wordt beroofd. Konstantinopel,7 Maart. In regee- ringskringen geeft anen te verstaan, dat de Porte de in de collectieve nota van de mo gendheden aangegeven bemiddeling heeft ge vraagd, want zij stemt toe in den aistand van Adrianopel; maar zij voegt daaraan toe, dat zij rekent op de goede diensten van Rusland, om te verkrijgen, dat Bulgarije sommige con cession doet. Het verzoek om bemiddeling is met onte vredenheid ontvangen in Turksche kringen, vooral bij de Jong-Turken. Het comité zal zich in een slechte postuur bevinden voor de Turksche openbare meening, want na den staatsgreep te hebben gepleegd om Adriano pel te redden, moet het vrede sluiten op nar genoeg dezelfde voorwaarden als Kiamil zou hebben gedaan. Er waren in de laatste dagen heftige discussiën in- den boezem van het cen trale comité over den vrede, maar er is vol strekt geen sprake van geweest het kabinet te vragen, den oorlog voort te zetten of ont slag te nemen en plaats te maken voor een krachtiger kabinet. Men gelooft algemeen, dat de val van Adria nopel aanstaande is. De stad wordJt door hon gersnood geteisterd. De onmogelijkheid, ten gevolge van den reusaehtigen sneeuwval van de laatste weken, om tijdig eene aanvaisbe- weging te ondernemen tot bevrijding vain Adrianopel, heeft de regeering bewogen de bemiddeling te vragen. De regeering is na melijk van meendng, dat zij sterker zal zijn in dc onderhandelingen, wanneer Adrianopel zich staande houdt. Niemand gelooft, dat Adrianopel nog danger dan eenige weken staande zal blijven. Er zou een minimum van drie weken onafgebroken mooi weer moeten heersohen, voordat men de operation, zou kun nen hervatten. Aan den anderen kant zegt men, dat gene raal Izzet Pacha, die na het afbreken van den wapenstilstand bemoedigende rapporten zond, waarin hij verzekerde, dat het gemak kelijk zou zijn de Bulgaren te verslaan, ver moeid en ontmoedigd zou zijn. De generale staf zou geen vertrouwen meer hebben in de door de koude verzwakte troepen; hij zou niet het laatste leger, dat aan Turkije blijft, wil len blootstellen. In ieder geval is het een feit, dat het aan de troepen in Tsjataldja uit' drakkelijk is verheden aanvallend op tc tre den, in welke omstandigheid ook. Zoo kon men dc Bulgaren 'loopgraven zien graven en versterkingen zien oprichten op 1000 meter afstand van de Turken, zonder dat dezen een enkel geweerschot losten. Men is niet zonder ongerustheid over het geen gebeuren zal na het sluiten van den vrede. De oppositie trekt handig partij van het feit, dat de regeering van Mahmoed Chef- ket onderhandelt over dezelfde voorwaarden als Kiamil. Zij heeft afgezanten gezonden om voorstellen te doen aan het leger in Isja- taldja. Zij verzekert, dat En ver Bey van San Stefano gekomen is met 40,000 man om een evenlueelcn marsch van de opgestane troe pen tegen de hoofdstad legen te houden. Londen, 7 Maart. Reuter bericht, dat het antwoord van de Ballcanstaten op de door de mogendheden aangeboden bemiddeling waarschijnlijk zal inkomen voor de volgende bijeenkomst van ambassadeurs. Alle aanspraken öp de stad en de 'haven van Valona, die oorspronkelijk beschouwd werden als vallende binnen de Grieksche sfeer, zijn door Griekenland prijsgegeven uit deferentie voor de wenschen van Italië. Over het antwoord, dat de Balkanbondge- nooten zullen geven op bet 'bemiddelings voorstel van de mogendheden, wordt uit So fia bericht, dat het de reeds bekende e'sdhen zal bevatten, maar niet als laatste woord be hoeft te worden opgevat. Het bezit van Ro- dosto en de oorlogsschadever-gocding komen er in voor. "Weenen, 7 Maart Volgens inlichtin gen uil particulieren bron uit Bukarest heb ben de groote mogendheden het standpunt van Rumenië aangenomen over de wijz* waarop hunne bemiddeling zal geschieden Prins Ghika is naar Petersburg vertrokken waar eene vergadering van ambassadeurs zal plaats hebben, die zich uitsluitend zal bezig houden met het Rumeensch-Bulgaarsche conflict. Sofia, 7 M a a r t. De regeering hoeft aan de vartegenwoord/i/gers van de mogendheden eene memorie doen toekomen over het Bul- gaansoh-Ruimeensche geschil. Daarin wor den niet zonde rl eed wezen de aanvallen ge releveerd, die door sommige Servische bla den zijn gericht tegen den gezant van Bul garije te Belgrado. De Mir zegt, dait de ge ruchten over ontevredenheid van de regee ring met den vertegenwoordiger te Belgra do van grond ontbloot ziinï. Frankrijk. P a r ij s, 7 Maart. De parlementaire groep der socialistische partij heeft besloten bij de Kamer in te dienen een wetsontwerp tot op richting van eene nationale militie en een ander voorstel, waarbij de regeering wordt uitgenoodigd aan de andere staten eene ge lijktijdige en progressieve beperking in de toerustingen voor te stellen. De radicaal-socialistische groep heeft zich bereid verklaard toe te stemmen in de finan- cicele en militaire lasten, die ais noodig voor de nationale verdediging zullen worden er ken, maar geeft als haar besluit te kennen, dat zij met alle bedachtzaamheid en koelbloe digheid, die gevorderd worden, niet alleen het regeerings-ontwerp maar ook de andere voor stellen en amendementen, op deze zaak be trekking hebbende, zal onderzoeken. Engeland. Londen, 7 Maart In de heden gehou den zitting van het hoogerhuis werd, na voor lezing van de sluitingsrede, het parlement verdaagd. De nieuwe zitting begint den lOen Maart De sluitingsrede is buitengewoon kort. Z. M. betreurt, dat de leden na eene langdurige en inspannende zitting slechts een nominaal tijd perk van bevrijding van werk genieten. Er wordt bijgevoegd, dat Z. M. wanneer de leden over weinige dagen weer bijeenkomen, ge legenheid zal hebben langs regelmatigen weg weder het woord tot ben te richten. Oostenrijk-Hongarije* W e e n e n, 6 Maart De Kamer van afgevaardigden beeft een voorstel verworpen om eene door de socialisten voorgestelde mo tie, strekkende tot het naar huis zenden van de onder de wapenen geroepen reservisten, aan de orde te stellen. Budapest, 7 Maart. De Kamer hééft he tdoor de regeering voorgestelde wetsont werp tot herziening van de regeling van het kiesrecht aangenomen. Rusland. Petersburg, 7 Maart. In den Maria- schouwburg werd heden eene gaila-voorstel ling gegeven, die werd bijgewoond door dien Keizer, hel hof, de ministers enz. Er heersch- te eene grootie vaderlandslievende geestdrift in den schouwburg. Petersburg, 6 Maart. In alle ste den van het rijk werd het jubileum van het huis Romanow op even schitterende wijze gevierd als in Petersburg. Overal waren feestvoorstellingen, volksvermaken, volksspe len. dlluminatiën, enz. Bijzonder prachtig waren de feesten, die in Moskou, Kicw, TiQit en Riga werd gegeven. Par ij s, 7 Maart. Bij gelegenheid van het jubileum van het huis Romanow seinde president Poinoaré een gelukwensch aan den Czaar. De Czaar antwoordde met aan Poin- caré zijne onveranderlijke vriendschap yoor Frankrijk te vragen. Allerlei. P a r ij s, 6 Maart. Heden ochtend 8 uur ging op den boulevard Saint-Martin een automobiel, die voor een autobus wilde uit wijken, over den kop. De heeren Jacob Dal- meijer. een Ncderlandsch zeeofficier, en Bernard Serné, tijdelijk in Parijs verblijf hou dende, die in het rijtuig zaten, werden, even als de chauffeur, ernstig gewond. Zij werden alle <lrie naar het Hotel Dieu overgebracht. De namen der betrokkenen zijn, vo'gens het Hbld.B. M. Serné, candidaat-notaris» werkzaam op het kantoor van de notarissen Koolhoven en Van der Poest Clement te Haarlem; J. Dalmeyer, superintendent in dienst van de Kon. Stoomvaartmaatschappij le Singapore. De heer Dalmeyer was met verlof in Ne derland. Beiden waren sinds Maandag voor een pleizierreisje naar Parijs gegaan Uit informaties, door de familie ingewon nen, blijkt, dat beiden slechts licht gewond zijn. Ze komen morgen naar Nederland te rug). Nader wordt medegedeeld, dat bij de fa milie te Haarlem bericht is ingekomen, dat de gekwetsten wel niet gevaarlek gewond zijn, maar toch niet vervoerd mogen wor den. De heer Serné js aan het hoofd ver wond, de heer Dalmeyer inwendig gekneusd Kameroverzicht. Twee«le Kamer. Bij de eindstemming werd Vrijdag de In validiteitswet aangenomen met 54 tegen 35 stemmen. Dc geheele rechterzijde stemde voor, alle vrijzinnigen en sociaal-demoicralen legen. Er was veel belangstelling op de tri bunes. Minister Talma ontving van de aan wezige leden der rechterzijde gelukwenschen. De Tweede Kamer heeft verder be¥ wets ontwerp tot wijziging der Landweerwet met 61 tegen 1 slem aangenomen. Tegen stemde de heer Ter Laan. De overige sociaal-democraten waren afwezig. Hiermee is (behoudens de goedkeuring der Eerste Kamer) beslist, dat de diensttijd bij de landweer wordt teruggebracht van zeven lot vijf jaar en dat de militairen, die na 1907 lot de landweer zijn overgegaan, slechts een maal voor herhalingsoefeningen onder de wapenen behoeven te komen, uitgezonderd het kader, dat tweemaal opkomt De Tweede Kamer heeft voorts dc conclu sie van het verslag der Commissie voor de Verzoekschriften, den minister van Oorlog uitnoodigen, de gewezen onderofficieren P. van der Linden te 's Gravenhage, A. Tuin- mans te Leeuwarden en A. N. M. Heyurn tc Breda (die om toekenning van pensioen hod den gevraagd), alsnog voor het geleden ver- hes schadeloos te stellen, tegen het advies van den minister in, met 54 tegen 34 stemmen aangenomen. Daarna is het wetsontwerp op do land storm met 59 tegen 2 stemmen aangca>uen, waarna de Kamer op reces gegaan is. Berichten. De Staatscourant van Zaterdag 8 Maart bevat o.a. de volgende Koninklijke besluiten: bevorderd bij den burgerlijken en militai ren pensioenraad tot commies J. lloo^en- doorn, adjunct-commies; benoemd tot 2e kanselier bij het gezant schap te Berlijn C. E. Stutterheim, thans idem te Parijs; te Parijs J. ten Catc, com mies bij de Algemeene Rekenkamer; te Brus sel H. J. D. Doorman, te s Gravenhage op non-activiteit gesteld wegens tijdelijke ongesteldheid de officier van gezondiieid le klasse J. van Leent. Een gisteren avond in h'et Gebouw voor K. en W. te 's Gravenhage gegeven concert ten bate van het pensioenfonds der leden van het Residentie-orkest heeft een bate opgele verd van f 2700. Zoowel II. M. de Koningin, als H. M. do Koningin-Moeder, die een gedeelte van -*et concert bijwoonde, hebben door een vorste lijke gift tot dit mooie financieele resultaat bijgedragen. S 's Prinsen adjudant majoor Van Suchte- len vertrekt Maandag weer naar Ober-Ursel, ten einde den dienst van den tijdelijken adju dant luitenant ter zee Bijl do Vroc over te nemen. Minister Talma is heden, rn af wachting van de behandeling der Ziektewet in de Tweede Kamer, met een kort buiten- la ndsch verlof vertrokken. De minister van Marine a. de heer Colijn, heeft een telegram gezonden aan den thiitsahen staatssecretaris van Marine om zijn deelneming te betuigen met den onder gang van do Duitsche torpedoboot S 178. Naar men verneemt heeft de dirigceren- de officier van gezondheid 2e kl. der zee macht dr. B. Snellen, chef van het hospitaal te Hellevoet sluis, met 1 Mei ontslag uit den zeedienst gevraagd. De minister van Oorlog heeft bepaald, dat de militaire autoriteit voor de in 1913 te houden historische optochten militairen met of zonder paarden beschikbaar kan stellen. Zij mogen tot zoodanige verrichting in geen geval gedwongen worden en zul len voor de deelneming een vergoeding ont vangen. De Borneo-sche expeditie van 1 86 0—61. Gisteren was het 50 jaar geleden, dat de officieren, onderofficieren en minde ren van de zee- en landmacht, die in de jaren 1860 en 1861 aan den veldtocht in de Zuider en Oosterafdeeling van Borneo hebben deel genomen en zich daarbij hebben onderschei den, zijn benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde. Van hen, schrijft het N. v. d. D., aan wien toen het ridderkruis is toegekend, zijn voor zoover wij hebben kunnen nagaan nog in leven: de gepens. schout-bij-nacht W. baron van Hogendorp, adjudant in buitenge wonen dienst van II. M. de Koningin, te Doorn bij Utrecht; de gepens. majoor der genie van het O.-I. leger K. F. Caspersz, te Nijmegen, en de gep. luiL-kolonel der artillerie O.-L leger A. C. H. Winter, te Wiesbaden. Luitenan Fabius. Uit Rome komt het bericht, dat luitenant Fabius 'aldaar, op de terugreis van 'het oorlogstooncel, door roodvonk aangetast is. Blijkens een telegram van den Nederland- schen gezant was de toestand bevredigend. N v d. D. Jubileum-postzegels. Het Hbld. kan aan het bericht der Maasbode omtrent de jubileum-postzegels toevoegen, dat de be doeling is, de zegels eerst tegen November in omloop te brengen en ze voor een beperk ten tijd geldig te doen zijn. Oneerlijke concurrentie. In ccne te Ticl gehouden bijeenkomst vanwege de Middenslandsvereenigmg aldaar na een lezing van den heer J. Das, uit Utrecht is het denkbeeld geopperd en besproken, om tot alle Middenstandsvereenigingen alsmede tot dien bond in ons land het verzoek te rich ten en in overweging le geven, aan de Can dida ten voor de a.s. Tweede Kamerverkie zingen te vragen of zij willen medewerken dat in de a.s. zittingsperiode eene wetgeving Ier bestrijding der oneerlijke concurrentie en op de levensmiddelen tot stand komt Het conflict in de sigaren-industrie. Uit Amsterdam wordt ons gemeld: Naar wij vernemen zijn in de Donderdag gehouden vergadering van de gedelegeerden der hoofdbesturen der vier arbeidersorgani saties in de sigaren-industrie geen definitie ve besluiten genomen. Binnenkort zal weder om een vergadering worden gebonden waar in een aan de patroons te richten schrijven zal worden ontworpen. In strijd niet loo-* pende geruchten, vernemen wij dat er abso luut geen sprake van is dat de stakingen ta Rotterdam, Dordrecht cn Gorinchcm zullen worden opgelievcn. Naar men weet is dit do van patroonszijde gestelde voorwaarde lot op heffing der uitsluiting. Bij dc arbeidersorganisaties in dc sigaren- industrie is bericht ontvangen dal dc Duitscha en Oostenrijksche vakgcnqolen een steun bcwe- gng ten behoeve van de Hollandsóhe uitge sloten sigarenmakers op touw gezet hebben. Ook uit Engeland is steun toegezegd. Reeds is uit Londen een bedrag aan geld ontvan gen. \V i 9 s e 1 v c r valse her aange houden. Door dc politie le Nijmegen Js aangehouden de Duitscher J. W., oud 33 jaar, verdacht van wisselvervalsching voor onge veer 20.000 Mark. Het ongeluk op de Prins Ilemd r i (fc k a d e. Men schrijft ons uit. Amsterdam: Onder enorme belangstel ling heeft Vrijdag morgen op d'C (begraafplaats „VrcdenhoT" aan den Haarlemmerweg dc teraardebestelling plaats gehad van dc vier kindertjes van schipper Van -don Akker, die op zoo jammer lijke wijze jl. Zondagavond bij het plotseling zinken van hun zandscheepje, verdronken. Reeds lang voor half tien, het tijdstip waar op dc droeve stoet het Binnengasthuis zou verlaten, stond het in de om-geving van het ziekenhuis zwart vun de menschen. Toen de stoet, voorafgegaan door eenige politicagen ten, zich in 'beweging zette, werd langs do Kloveniersburgwal cn GeWcrschckade naaf de Prins Hendrikkade gereden, waar men de plaats waar hel ongeluk plaats greep, pas seerde. Van alle schepen in de Gcldcrsche- kade woei dc vlag ten tedkon van rouw, half stok. Ook op „Vrcdenhof" [had zich reed* vroeg In den morgen een groote menigte verzameld. Onder diepe sti'lte, slee hits ver broken door het hartroerende snikken van den zoo zwaar beproefden vader en van d® familieleden, werden de vier kistjes, elk mei een krans gedekt, door leden van de Ncd. Vereen, van Zandsehippcrs grafwaarts ge dragen. Nadat zij in twee graven waren bij gezet, wend door een drie-jarig zoontje van een staf-officier van hel Leger des HeiU bloemen op de kistjes gestrooid). Hierna schetste dc -heer Schipper, ecre-Hd der Vereeniging van Zandschippcrs, in tref fende bewoordingen het verlies door v. d. Akker en zijn vrouw geledon. Verder sp,rak de heer Buitenman, afge vaardigd door den commandant van hel Lo- ger des Heils, don bedroefden vader woor den van troost toe. Ton slotte sprak dc heer Klein, voorzitter der Zandschippcrs-vcreenl- ging. School- en Kerknieuws. B. en W. van Hilversum hebben den gemetw teraad <k> volgende voordracht aangeboden ter be» noeming bot rector van het gymnasium aldaar: L dr. G. Blokhui* vector van het gymnasium te Alk* maar; 2. or J. Nicmeycr, rector van het pym naai urn te Zwolle3. dr. Y. H. Rogge, reotor van het gym nasium te Hengelo. Kunst en Wetenschap. Naar P a r ij s. Uit Amsterdam wordt ons gemeld: Naar wij vernemen Is er zeer ernstig sprake van dat het Amsterdomschc toonkunst koor m samenwerking met het Concértgebouw-orkest in Mei eenigo uitvoeringen te Parijs zal ga ven. Maandag a.s. zal* het verbondsbesluur van het Verbond van Sigarenfabrikant-Vcr- eenigingen in Nederland te Utrecht ver gaderen, ter behandeling van de voorstellen der looncommissic. Voor den krijgsraad te Arnhem stond terecht de genie-sergeant aan wiens schuld het le wijlen was, dat het ongeluk plaats had op 5 Sept. 1912 aan het fort Vossegat ta Utrecht, waarbij 6 miliciens verdronken. De krijgsraad sprak als zijn mecning uit dat aan het vlot, dat onder leiding van be klaagde was vervaardigd technische fouten kleefde en veroordeelde hem tot 1 maand hechtenis. De Bilt Op den 26en Maart a.s. zal al hier de verkiezing plaats hebben voor een lid van den gemeenteraad vacatur e-Jos. M. van Mens. De stemming is bepaald op 8 April; de her stemming zoo noodig op 21 April a.s. Zeist Gisterenavond had aam den Berg* v;eg nabij Huis ter Heide een treurig voor val plaats. Dc machinist van den trein, die te 5.29 uit Zeist vertrekt, kwam, toen, hij den overweg van den Bergweg was gepasseerd, bot de ontdekking, dat een man was over reden. Bii onderzoek voand ment het vrees*-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1