DE E EM LAN DER". Dinsdag 11 Maart 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 251 Hd* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant versohynt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols.» f 0.50» Elko regel moorO.IO# Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bedrit bostaan zoor voordeolige bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnomentr Eeno oirculairo, bovattondo do voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De bemiddeling voor den vrede Do leidende ministers -der Balkanstaten heb ben van het aanbod tot bemiddeling dat door do groote mogendheden is gedaan dankbaar kennis genomen, doch verklaard een ant woord daarop slechts te kunnen geven wan neer alle verbonden Balkanstaten het daar over eens zijn. Zulk een accoord is .enwel tol dusver nog niet getroffen en dienovereen komstig is tot nog toe aan de mogendheden geen antwoord toegezonden. Te oordeelen naar alles wat men er van hoort, valt ook niet aan te nemen dat het antwoord der Bal kanstaten een bruikbare basis voor de be middeling der mogendheden zal opleveren, al is .het misschien mogelijk dat de bewering oer Norddeutsche Allgemeine Zei-tung, volgens welke de verwachting bestaat dal hel ant woord de voortzetting der bemiddelingspo gingen niet zal bemoeilijken, oo<k uitkomt. Maar wanneer de Balkanstaten op de beta ling eener oorlogsschatting, op de Ageïsche "ihuiden, en op Adrianopel en op S'kutari blij- •■■1 aandringen, dan valt het nauwelijks aan -men dat Turkije, waar een machtige oor- partij nog steeds veel invloed heeft, daar op zal ingaan. In zulk een geval zou de moei te door de mogendheden genomen voor de zooveelste maal vruchteloos blijken. Het antwoord der verbonden Balkanstaten kan evenwel ook vertraging ondervinden doordat de eensgezindheid onder hen reeds bedenkelijk aan het wankelen is. Tusschen Bulgarije en Servië zullen grens-kweslies op te lossen zijn, die het bestaande bondgenoot schap aan een buitengewoon zware proef zul ten onderwerpen. Tusschen Griekenland cn Bulgarije bestaat de kwestie van Saloniki. De, Servische pers spreekt, niettegenstaande voor- loopig nog niet kan begonnen worden n cene regeling der strijdpunten, over Bulgarije op een allesbehalve vriend schap pelij ken toon en zelfs zijn in de Bulgaarsche Sobranje al maatregelen besproken die tegen Servië zou den genomen kunnen worden. Men heeft voor speld dal de verdeeling van den buit onder de verbondenen moeilijk zal gaan, in het bi zonder tusschen Bulgarije en Servië, en onder deze. moeilijkheden moeten natuurlijk de on derhandelingen over den vrede lijden, wel ken de Balkanbondgenooten in den grond der zaak even hard noodig hebben als Turkije. De Bulgaarsche regeering heeft liet verzoek om landweer-troepen beschikbaar te stel len voor den landarbeid moeten afwijzen daar het deze troepen voorloopig nog niet missen kan. Servië en Griekenland die van den aan vang af zich niet voor zulke enorme militaire moelelijkheden hebben geplaatst gezien, zou den voor zichzelf beter tot zoo iets in staat zijn,, maar Servië beeft troepen aan het Bul gaarsche leger verschaft en zendt thans hulp naar de Montenegrijnen die Skutari belege ren. De Griek-en hebben met de inneming van Janina verkregen wat ze bereiken wilden, doch zij alleen zullen geen vrede kunnen slui ten. Naar aanleiding van een en ander conclu deert de Neue Freie Presse: „De behoefte aan vrede bestaat aan alle kanten; daaruit mag1 men de hoop putten, dat de Balkanstaten ein delijk den raad der mogendheden zullen op volgen. Markies di San Giuliano, de Italiaan- schc minister van builenlandsche zaken heeft in het Italiaansche parlement verklaringen af gelegd, waaruit* blijkt dat hij aan een spoe dig vredesluiten op den Balkan en aan een behoud van den Europeeschen vrede gelooft. Hij heeft gewag gemaakt van de goede re sultaten der gezanten-conferentie te Londen. Qndanks de moeilijkheden-die de vrede nog in desr weg staan en die men geenszins mag on derschatten, laat zicli de hoop koesteren dat eindelijk het gezond verstand aan het woord zal komen. De bemiddeling tusschen Bulgarije en Rumenië is in gang, aan de ontspanning tusschen Oostenrijk en Rusland kan niet meer worden getwijfeld wellicht zal ook op den Balkan weldra de lente des Vredes aanbre ken." De Ral kan-oorlog. Weenen, 10 Maar t. Verschillende bladen ontvingen de volgende tijding: „De fortificatiën van Adrianopel hadden gisteren den geheelen dag een zeer hevig bombarde ment te verduren der Bulgaren. Na een moorddadig gevecht vermeesterden deze laatste het fort Heitan. Tarla, waar ze 800 Turksche soldaten en 5 0*11101 eren gevangen namen. De Turken trachtten tevergeefs het fort te heroveren. C e 11 i n j e, 10 Maart. Een Turksch ba- taillon, dal gisteren een uitval wilde doen uit de stelling van Berditza opende een krach- lig artillerie- en geweervuur op de Montene- grijnsche voorposten aan de zijde van Drig note en Sirge. Een Montenegrijnsch detache ment kwam de voorposten ter hulp en )>egon een hevigen strijd met den vijand. Na een gevecht van vier uren gingen de Turken te rug, 50 gewonden en 25 dooden achterlatend. De Montenegrijnen, van wie een klein aan tal gewond werd, maakten 25 gevangenen en maakten zich meester van 23 mausergeweren. Uit Belgrado wordt aan de Vossische Ztg. bericht: De gang der krijgsoperatiën voor Skoetari geeft hier geenszins voldoening. Speciaal hebben de eerst thans bekend ge worden berichten over den mislukten aan val der Servische troepen Legen het -krachtig versterkte Verditza, waarbij om en bij de 1300 manschappen en 39 officieren gesneu veld zijn, groote verbittering gewekt tegen hun commandant, overste Popowitsj, die zon der zich verslaan te hebben met het opper commando en zonder te kunnen beschikken over zwaar geschut, zijn troepen alleen uit persoonlijke eerzucht het bevel moet hebben gegeven lof een aanval, die niet de minste kans op goeden uitslag beloofde. (Het geval herinnert eenigszins aan Shaw's „Oorlogs mannen", nl. aan den do-llen aanval, tegen alle regelen der krijgskunst, van den officier Sergius, die echter meer succes had). Hoe het staat met de door Servië voor Skoetari bestemde hulp-expeditie, daarover bestaan op het oogeniblik geen betrouwbare berich ten. De Ncirddeutsche Allgemeine Zeitung schrijft in baar weekoverzicht„Met den aiubeid der diplomaten tot heëimdigiing van- den Balkanoorlog heeft men deze weck niet gjerust- Bij de regeerüngen der Balkainsloten is de waag of men- de bemiddeling der mo- kendhedea tot het sluiten van den- vrede aanneemt, o-fficniee-l gesteld. Het antwoord daarop is men nog wachtende. Volgens vioiorloopige aanduidingen mag verwacht wonden dait het antwoord der BaJikaanstaten die mogend-heden niet zal bemoeilijken in do voortzetting hunner bemiddelingspogingen. De minnelijke schikking van liet Bul- gülairsoh—Koemeensche conflict is zoover ge vorderd dat cene vergadering der gezanten der groote mogendheden te Petersburg al daar oindcr ministerschap van den Russl- scheni minister van bui/teniandsehe zaken bijeen zal koon en om in deze kwestie bemid delend op te treden. In de ALbanteesclie kwestie schrijdt de oplossing dier moeilijk heden tusschen Oostenrijk en Rusland, iamgzaam voorwaartse" Tegenover dit laatste constateeren de te Weenen verschijnende bladen op grond van informaties ter hevoegder plaatse verkre gen, diait de veelvuldig beweerde samenhang lussclieai die Russisch-Ooslenrijksohe einder' handelingen over de wederzijdsdhe vermin dering va-n o or Logst o erus tin-gen en de kwesK tie -der gre-nsibep-ailrwg van Albanië geheel willekeurig is em door de feiten niet gemoti veerd woaxlt. De kwestie van de verminde ring der krijgst-oierustingen gaat alleen Oos tenrijk-li angiarije en Ruskind aan, terwijl de grensbepaling van Albajnië lot de bevoegd heid der gezanten co nfertentiite behoort. De geruchten over moeilijkheden dier re- gearing duren omd'a-nks alle tegenspraak voort. Twintig officieren moeten hun post in de Tsjalaldjailwiie hebben veriaten en zicb naar KomsLamldjn-opel hebben begeven, waar zij hum intrek iin het paleis van prins Sabbad Eddin -mannen, die ntet de millila-ire liga in verbinding staat. Honderd agenten bewaken het paleis van den prins. In de moskeeën vam Stamboel zijn door ombekenden oproe rdge pia-kka-ten aangeslagen, die echter spoe* dig weder dper d;e poUtie verwijderd wer den. Men hoopt en vertrouwt echter, dat het kabinet het n-og tot het slud-teni v-an den wede uithouden za-L Volgens de Daily -Modi is eien nliieu-we <xp- sftlairad, ja zelfs een burgeroorlog, ophanden. Mahmoed Sjefket pasja, de grootvizier, wil wede, maar een deel der joug-Turksche pair- tij houdt geheime vergaderingen en dreigt hem weg le jagen als hij naar een vrede str'eoffc op de voorwaarden van KiamlL Tot -dusver is, iblrijkems -eeni bericht ud't Kkro- slOantin-opel, vastgesteld dat Turkije in den gjeheelen oorlog 500,000 geweren en 700 ka li on luem aan de Balkan-ge noolen verloreD heeft. Uit Sofia wordt geschreven: Uit de door de Serven bezette Maoedouische gebieden -ko men voortdurend klachten over geweldena rijen binnen door middel van welike de Ser vische autoriteiten de Bulgaarsche boeren bevolking willen dwingen zich aan het Ser vische -gezag te onderwerpen. De Serven moeten reeds in de eerste periode van den oorlog alle Bulgaarsche scholen gesloten, de Bulgaarsche onderwijzers en onderwijzeres sen verjaagd en ze door Servische propagan disten verrnngc-n hebben. De oninationali seering der Bulgaarsche 'bevolking, die weigerachtig is, geschiedt door de Ser ven op 'de brutaalste imanier, ge- van gonizetti-ng en geescling zijn daarbij de gebruikelijke middelen. In vele geval len is men niet voor doodslag teruggeschrok ken. Onlangs, midden in den oorlog, werd een volkstelling gelast. Wie zich op de be schrijvingsbiljetten niet als Serviër opgaf, werd zoo lang gevangen gehouden of gegee- scld, totdat hij de Servische na-tionalileits- verklaring onderteekend had. Ook legen de Bulgaarsche geestelijkheid werden veel ge welddaden begaan. Men verbood -den gees telijken bij de godsdienstoefeningen den naam van Bulgaarsche bisschoppen te noemen. In de woning van den bissohip te Koiprulu werd een huiszoeking gedaan, waarbij Servische soldaten het bisschoppelijke archief door zochten. Op vele plaatsen drongen Servi sche priesters, vergezeld van soldaten, Bul gaarsche kerken binnen, om düar de mis te lezen. Ook verscheidene Bulgaarsche kloos ters zijn door de Servische soldaten bezet, tot Servisdh bezit verklaard en uitgeplun derd. Verder verhinderden de Serven -de Bul gaarsche jongenlannen, die daarvoor ge schikt waren, om gevolg te -geven aan den oproep om zich onder de Bulgaarsche wa penen te scharen, welke oproep voor eenige Weken werd gedaan. Tengevolge hiervan zijn uit de streken in Macedonië, welke door de Serven zijn bezeb, baast geen vrijwilligers voor het Bulgaarsche leger meer opgekomen. Over een en ander, dat misschien door de zen Sofiaschen dagbladcorrespondent wel wat aangedikt is, heer?clil onder de Bulgaar sche bevolking groote o 1 lemming, die zich ook at in de Sobranje heeft geuit. Belgrado, 10 Maart. De Servische gezant te Weenen IvanoviLsj kwam gisteren hier aan en had denz-elfden dag nog verschei dene conferenties met minister Pasjitsj. Het rapport van Ivanovitsj heeR, naar men zegt, in den ministerraad -een punt van uitgebrei de beraadslagingen uitgemaakt Hedenmorgen ontving de Koning Ivano vitsj in audiëntie. Belgrado, 10 Maart De tekst van het antwoord der regeeri'ragen van de Balkansibtt- bern op het be-mi-ddeliiigsaanbod va/n de mo gendheden is voor goed vastgest-ekl. Er ont breekt nog slechts de goedkeuring, wait den vorm betreft, vaan een der bondgenooten, die fn beginsel zijne toestemming heeft gegeven. Men kam verwachten, dat het antwoord binnen 18 uren zal warden overhandigd. Duitschland. Berlijn, 10 Maart. Het jubileum, van den bevrijdingsoorlog is heden in Berlijn en in het geheele rijk onder deelneming van alle klassen der bevolking feestelijk gevierd. De Keizer -ld£l bij het standbeeld van Koning Frederi-k Willem III en Koningin Louise, hel den uit den bevrijdingsoorlog, kransen neer leggen. -De stedelijke autoriteiten van Berlijn deden een pLcchligen kerkgang van het raadhuis naar den Nicolaïkerk. Om elf uur begon de plechtige kerkdienst in den Dom, welke werd bijgewoond door den Keizer en de -Keizerin, het Kroonprinselijk paar, de prinsen en de prinsessen, den rijkskanselier, alle staatssecretarissen en ministers, talrijke hooggeplaatste officieren cn delegaties van troepenafdeclingen en voreenigingen. Na af loop van dc godsdienstoefening las de Kei zer voor de trocpcnafldcelingcn in den Lusfc garien een dagorder voor. Daarna inspec teerde Z. M. dc parade van alle m-ililuirf oorporaties cn alle troepen uit Berlijn. B o r 1 ij -li, 10 Maar t. De Keizer vaar digde heden bij de plechtigheid -bij liet mo nument van Koning Friedriüh Wiilihclm 114 de -volgende dagorder uil: „Aan mijn leger! Voor de honderdste maul keert de dag te rug, dut Pruisen zijne onafhankelijkheid ge denkt. Het volk zuchtte onder de vuist van den veroveraar. Geen vernedering, ook, niet de diepste, was het bespaard gebleven. Na lange en bange lijdon sloeg de ure, waarop mijn doorluch-lc voorvader in ontroerende -bewoordingen den oproep „aan mijin volk" deed uitvaardigen. In dichte scharen gaf het volle .gevolg aan den oproep dos Konings. Hoog laaiden de vlammen der geestdrift op. Offervaardigheid was im aller harten. Geluk kig de Koning en het vaderla/nd, dat bloed en goederen, gelukkig degene die onder dit vaandel zijn bloed durfde ton offer brengen. Dc Keizer gedenkt dan Scliarnborst, BJücher, Yorck» Bülow, Gnojsenau en zoovele ande ren, welker namen met vurig schrift Jn do geschiedenis geboekt slaan. Dc geest van trouw aam den Koning onzer voorvaderen verwierf den gloricprijs, dio gene ontzegd bleef: de wedergeboorte van Keizer en rijk. Ons echter, het thans levende geslacht, roepen dc heldendaden onzer voor vaderen op het nadrukkelijkst de ernstige vermaning toe, om hel dichterwoord waar Ie maken: „Was du crcnbt von deinen Vatern hast, Enwerb es urn es zu ibesilzcn." Ook wij zullen met vreugde ten strijde gaan wanneer eenmaal hel met zoo kostbaar bloed verworvene beschermd zou moeten worden, en Duilschland's eer zou moeten worden be veiligd leren dengene, die ze waagt1 aan te tasten. Daarvoor moet echter ieder in zijne functie zorgen, dat het leger dit devies naar binnen en naar builen hoog houdt. Wanneer het zich met dit devies in den strijd begeeft; moet het onoverwinnelijk zijn. De zege ech ter komt van God Berlijn, 10 Maart. Over den irn-houd v-am de nilouwe legervoordracht deelt de L<>' kalalntzeiger, op grond van* bijzondere in« fonnajüön, mede: De geheele vermeerdering zul 68,000 maai pea' jaar bedragen eai. biüiin<e& twee jairen 4000 officieren, 15,000 ondeno-ff»- cieiren en 117,000 man. Uit deze majiischaippen krijgen iin die eerst# plaats 18 regimonJlen met slechts Lwee buillaiil- lens hun derde baita.iUon. Bovenidien won den de compagnieën versterkt; die van dc grens* korpsen worden op eene hoogere sterkte ge bracht Zes nilouwe kaïva.llcnie-regimcniteii, tn hoofdzaak voor de grenskorpson bestemd, woTden veriain.gd. Bijma 30,000 paard cn wor den voo-r de veldaiiillerie verlaipgd, zooda* i'n dc toekomst iedere batterij ook voor dB vredesoefeniingen reeds met zes ikanoainen en eenu'go munitóewagons Jia-n- uitrukJcen. Daar de ntfeuwe toemstiaigen uat een. oog punt va'n eene krachtige grensiJxaschermJin^ i.n het oosten gesohi-öden, moeten ome ver tin gwericem ook van voldoende zware artil lerie voorzien worden. Voorts is de oiprich» tiing voorgeruomen van een half dozijn mLou- we baitted'ilolnB artillerie 1e voet, waarbij ook Die het meest spreekt is ook vaak de groot ste leugenaar. Een itouian vhq JLielde, 8 DOOR MARIE CORELLL „Maar zeilen moeten wind hebben en er is zelfs den geheelen middag en avond geen koeltje geweest. Toch liep het binnen mei volle zeilen, alsof er een geregelde Zuidwes ter woei, en ankerde zoo gemakkelijk moge lijk. Alles in een minuut. Indien er wind was, dan was het geen wind, die tot deze wereld behoordeI Zou de heer Harland het niet wil len zien?" Ik nam den wenk ter harte en liep naar het salon, dat op dit oogehlik vol was van de verstikkende geuren van rook en whiskey. De heer Harland was er en dronk en sprak o-pgewonden met dr. Brayle, terwijl zijn se cretaris luisterde en toekeek. Ik zei de waarom i-k het had gewaegd hun gesprek te storen en zij vergezelden mij naar het dek. De schoener sdlieen nog schitteren der da-n voorheen, het uitspansel was eenigs- zins -bewolkt en toen wij allen, de kapitein incluis, over de borstwering van ons eigen dek leunden en naar de vurige omtrekken keken, hoorden wij de klanken van verruk kelijke muziek en gezang, die over de kalme lee naar ons toedreven. jHet sneelcoed van den een of anderen miilionnair," zeide de heer Harland „het is prachtig gebouwd zeilschepen zijn altijd hevaliigcr dan stoombooten, ofs-choon ze niet half zoo nuttig zijn. Ik verwacht, dat het hier een dag of twee zal stil liggen." ,,'t Is nog een wonder, dat liet hier geko men is," zeide de kapitein. ,JEr was in het geheel geen wind om het te brengen." De heer Harland scheen ,er pleizier in te hebben. „Er moet wind geweest zijn, Derrick/' ant woordde hij. „Hij was echter niet strek ge noeg, dat zoo'n gehande oude zeeroib, als gij hem kon voelen." I „Hoe kwam het dan hier?" vroeg dr Brayle. De opgetrokken wenkbrauwen van kapi tein Derrick gaven de onmogelijkheid te ken nen om het raadsel op te lossen. „Ik heb zooeven gezegd, dat als er wind was. het er een moet zijn geweest, die niet tot deze wereld behoorde De -heer Harland wendde zich nu o-m. „Welnu er zijn geen winden lot andere werelden behoorende, die onzen dampkring zullen verstoren," zeide hij. „Kom, kom Der rick. gij denkt toch niet, dat dit jacht een spook is, een soort Vliegende Hollander, een verschijning?" Een brecdé lach kwam op het gelaat van kapitein i)errick. «Neen mijnheer dat doe ik niet! Er Is vleesdh en bloed aan boordl ,ik lieb ge zien. dat de mannen de zeilen streken, en dat ken ik. Maar de wijze, waarop het zeilt, kwelt mij." „Al dat electrisdhe licht is nog al aamstel- lerig," zeide dr. Brayle. „Ik veronderstel, dat de eigenaar zijn rijkdommen ten toon wil SDreldend' „Dat volgt er niet udt," zeide de -heer Har land' eenigszins scherp. „Ik -beken-, dat wij In een adverleerende eeuw leven, maar ik denk niet, dat de eigenaar va'n dat sohi-p een pil of pleister of zelfs een speciaal soort thee is. Het is mogelijk dat -hij zich wil amuseeren het kan de verjaardag van zijn vrouw of een zijner kinderen zijn er kunnen heel wat onschuldige redenen zijn voor het ver lichten van zijn schip en hij -kan even weinig aan adverteeren denken als gij en ik." „Dat is waar," stemde dr. Brayle toe, snel meegaande met de stemming yan zijn be schermheer „Maar tegenwoordig doen de mensdhen zoo veel vreemde dingen om -bekendheid le krijgen, dat men nauwelijks kan vermijden hen te verdenken. Zij willen zich zelfs doo den. als er maar over hen wordt gesproken." „Het is gelukkig, dat zij niet hooren wat er over hen wordt gezegd," antwoordde de ,hcer Harland, „of zij zouden van meening kunnen veranderen en in het leven blijven. Het is niet de moeite waard zich zelf op te hangen om daarna een dwaas te worden genoemd. Onder dit gesprek sloeg ik den ver lichten schoener gade met innige verruk king. Eensklaps terwijl ik er nog naar keek, ging elke vonk, waarmede hij als met ju- weelen was bezet, uit en alleen de gewone lampen van de wachten zooals aan boord van schepen die voor anker liggen, gebruikt worden, brand-den hier en daar dof als roode, knippende oogen. Voor het overige was het schip nauwelijks te zien. De snelheid, waar mede zijn schittering was verdwenen, ont stelde ons allen en ontokte kapitein Derrick de opmerking dat hel „vrij vreemd was." „Hetgeen pantomimisten een „snelle ver andering" noemen".- zeide de heer Harland lachend. „Voor vanavond is de vertooning uil. Laat ons naar ibinnen gaan. Morgenoch tend -zullen wij .probeeren kennis te maken met den vreemdeling en beproeven tot ge ruststelling van kapitein Derrick te weten te komen, hoe hij het aanlegde te zeilen zonder windt" Wij wenschlen elkaar goeden nacht en daalden in onze hutten af. Toen ik alleen was in de weelderige „suite" diie mij was aangewezen, was het eerste, wat ik deed een der raampjes te openen en te luisteren naar de muziek, die nog steeds kwam aanzweven van het geheimzinnige lacht. Het was een muziek vol overweldige liefelijkheid en r.hythmische melodie, ik kon niet uitmaken of het snaarinstrumenten wa ren of zingende stemmen. Door op mijn sofa te klimmen kon ik door het venster d.e zee in mijn naaste omgeving zien, di:e onder mij kabbelde en, naar het mij toescheen met elk golfje een nieuwe cadans, een teederder wijs -mede bracht. Er kwam een zachte geur ais van rozen uit het zoute water. Ik dacht, dat het kwa-m van de schoo- në bloemen, die in zulk een overvloed mijn kamers versierden. Ik kon het jacht niet zien uit mijn observatiepost, maar ik kon de mu ziek hooren, die ,het aan boord had en dat was voldoende om mij oogerublikkelijk genot te versohaffen. Ik liet het venster open, en ging op de sofa liggen, die ervlak onder stond, om goed te kunnen -luisteren. He' zachte koeltje der zee blies tegen mijn wangen, en met elke ademhaling verhieven zich en daalden de teedere harmonische trillingen het was alsof deze ibelooverde klanken alleen ivoor mij werden gespeeld of gezongen. Ik dom melde ais het ware in een verrukkelijke loom heid, met do oogen open mij verliezende in een doolhof van gel-uiklkige droomen en fantasieën, die ongenood tot mij kwamen, totdat de muziek zachter wegstierf als een deinende golf en geheel ophield. Ik wachtte eenige minuten, luisterde ademloos voor het geval ze soms weer zou beginnen, opdat ikJ geen noot zou verliezen. Toen ik niets meer hoorde sloot ik het venster en trok het gordijn er voor. Ik deed -dit met eenigen tegenzin^ eenigszins met het gevoel, alsof ik een vriend buitensloot. Het was 'bijna middernacht. Ik had plan gehad aan Francesca te schrijven, maar ik was nu tot niets gestemd dan tot rusL De muziek, -die mij zoo in verrukking had ge bracht, ruischte nog in mijn ooren, cn deed mijn hart kloppen met een gevoel van vreug de, en een warme sfeer van vrede en welbe hagen kwam over mij, toen ik eindelijk in mijn weelderig bed lag, en weggleed in het laud van den slaap. Ah, welk een land is dat tooverachüge Land van den Slaap 1 een Land „overschaduwd door vleugels", waar*i onder te midden van wisselende en scheme rende wonderen het Paleis van het Visioen opgericht staaf, statig en schoon, met gouden wijd geopende deuren voor den reiarigerl Daar deed ik dien nacht mijn intocht zeer, zee» dikwijls was ik in de betooverde voorporta len geweest, maar er waren millioenen won- ere hallen, die nog niet bezocht waren ert daailn bevond ik mij nu, onder een koepel^ die van het zuiverst kristal scheen te zijn, verlicht door vuur' luisterende naar Een, die onzichtbaar was, die, sprekende als van eeu groote hoogte met mij sprak ove» Liefde, Wordt vervol#d.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1