Uit den omtrek. STADSNIEUWS. Zonder eiwit geen leven! waterstaat en 's lands burgerlijke open bare weiken daar te lande. I De heer C. H. D. van Romondt op St. fllartin N.-G. is benoemd tot plaatsvervangend IW "\*an den Raad van Justitie op dat eiland. Het plaatsvervangend lid van den Raad van Ifostitie op St. Eustatius. S. van de Vrede, is voor den tijd van twee jaren benoemd tot feehtfer-commissaris, belast met -de instructie 'fan strafzaken bij dien Raad. - Dr. P F. van Hamel Roos, te Amsterdam, redacteur Man bet Maandbkid 4ogen de Vervals chin gem;, herdacht gisteren icmder veel belangstelling don dag, waaróp hij vóór 40 jiaar tot dokter in (de scheikunde pnodnorreeind'c op een dissertatie „over iso- meere Broomtoluidinen." Na eentifge jaren in; 't biDitenïanri werkzaam 'geweest te zijn, richtte dr. Van Hamel Roos te Amsterdam in 1878 het laboratorium voor chemisch emi mkrroscopiSdh onderzoek op, •Waarvan bij met den heer A. Barmens Wzn. dog steeds de directie votert. Het Maandblad legen de Vervalschingen wcikl in 1884, de (revue iïiïtlemaitÜlorHflle de® FaMtfTiCJations in 1887 door hom opgericht. Verder is dr. v. Hamel Roos, behalve ad- vttseirr van TT. M. d'e Koningin moot hygiëni sche en. schciönmdagte zaiken, corrcsp ondk>e- rend ïid van de -académie de médirine van Maid rul, eerelid van de Hygiënische Gesell- ■ahaft te Ha mborg, correspond eerend lid van ta'l Mam Belgische' wetenschappelijke vercen'i- gi'ngen en lid Man bet Zeouwsoh Genootschap Man Wetenschappen Een kras oudje. Donderdag viprt mej. de wed. Van Poppelcn. geb. Westerbur ger, te TToedekenskerke, haar lOlen verjaar*- dag. Het oudje is nog bijzonder kras en levenslustig. Luitenant Fa bi us. De toestand van luitenant Fa-bius te Rome door rood vonk aangetast op zijn terugreis van hot oorlogsterrein is. naar het N. v. d. D. meldt, volkomen bevredigend, zoodat zijn herstel spoedig verwacht mag worden. Majoor G. A. P 1 a 11. Te 's Gna- Ivemhaige is op 55-jarigen leeftijd overleden «de gep. majoor van hel Oosl-Irijdische leger, >G. A. Plalt In 1S80 werd hij besidomd tot 3e luwt. en in ft88G tal9 eerste luitenant eervol vernield. Als kapitein was hij in 1897 belast met het ver drijven vamj rooverbenden k> Midden-Lom- bolk; lei* zake van zijn gedrag, bij gelegenheid van de daartoe uit gerufte expeditie, werd hfij b3rJo»erod lot rikklcr 4e kl. der Mil. Wil lemsorde Or>k was liïj drager van het eere- fceelaen voor belangrijke krijgsverrichtingen. In 1901 beruoemd t<ot majoor, verfje*t hij dnl'e jaar later den Indisch en militairen üi'cnst. Den 9en dezer overleed in den leeftijd van nog geen 41 jaar, na een langdurige ziek te, de heer A. J. B. Levba, consul van Noor- Wegen en gewezen officier van de schutterij. Als teeken van romv werd door de verschil lende consulaten de vlag half stok uitgesto ken. Tentoonstelling ..D e V r o u wv '1813 19 13. Men meldt mil Amster dam- De commissie voor „Kinderlectuur" van de tentoonstelling „De Vrouw 1813—1913" heeft in een circulaire aan de uitgevers hun sympathie en medewerking ingeroepen voor het volgende plan: Zij stelt zich voor een keurverzameling op hel .gebied van kinderlectuur bijeen te bren gen, teneinde een overzicht te geven van wat in de laatste jaren op dit gebied is tot stand gekomen in verband met eischen van ethiek en schoonheid en zal daartoe achtereenvol gens van 1 Mei tot 1 October i tentoonstel lingen houden, en wel van de volgende ru brieken a. het prentenboek als kunstuiting, benevens platenatlassen; b. het kinderboek in verband met ethische c-n religieuse eischen; c. goedkoope kinderboeken en kin dertijdschriften d. ontspanningslectuur voor jongeren van allerlei aard. Er zal gestreefd "worden naar het verkrijgen van een wand versiering. hetzij van oorspronkelijke teeke- ningen, hetzij van platen, telkens in har monie met de bijzondere onderwerpen der periodieke ter.toonstellingen. De commissie bestaat uit de dames: Ida Heyermans. Suze Groshans, H. C. Gunning- De Vries, A. C. Gebhard, H. A. Heyermans. De circulaire is onderteekend door G. G. van As (G. Schrijver), C. P. van Asperen van de Velde, Nellv Bodenhcim, Bic Cramer N. van Hirhtum. dr C. E. Hooykaas, C. van -der Hucht, Nellie van Kol Marie LigthartLion Cachot, S A E. M. Mees, B. MidderLgh— Bokhorst, Jacoba F. D. Mossel. Lectuur in de Leeszalen. Ten gevolge van een overleg fcussohen minister Heemskerk en de commissie van toezicht op de openbare leeszalen, zullen eenige perio dieken, w.o. „De Controleur" verwijderd worden uil de openbare leeszaal in Den Haag. Andere periodieken, waartegen door „Boeken schouw" bezwaren werden ingebracht, komen aan de commissie van toezicht voor te zijn de representatieve periodieken van verschillen de richtingen, welke derhalve naast de over vloedige literatuur van andere richtingen. die nen te worden gehandhaafd. Vermoedelijk is aan dien maatregel niet vreemd een bonze nota door den heer van der Biesen (R.-K.) in de Bijlagen van de Eer ste Kamer geplaatst, en waarin er over ge klaagd wordit dat volgens de leeslijsten van de gesubsidieerde openbare leerzaal in Den Haag daar een jaantal tijdschriften liggen, die volgens hem tot verwarring der geesten krachtig meewerken. Boddaert-Tehuizen. Men meldt ons uit Amsterdlam: GjVrter was 'l tien. jaar geleden, dat het eerste Tehuis voor school gaande kinderen met psychopatihischen aan leg door jonkvrouwe E. C. Boddaent werd gesticht Na eerst veertien maanden geheel alleen daaraan gearbeid te hebben, kwam zij tot het inzicht dat dagverpleging alleen niet voldoende was, waarna de oprichting der Vereeniging van Boddaert-Tehuizen plaats bad. Dank zij het ijvervol streven van het Propaganda-comité, waarvan jonkvrouwe ftöell ge ruimen tijd het pxaesldium waar nam, zal dit jaar een derde tehuis door de vereeniging worden opgericht. Freule Boddaert deelde ons mede, dat het resultaat dezer tehuizen over het algemeen buiten verwachting mag worden genoemd. In den loop van deze 10 jaren zijn reeds 30 kinderen in de maatschappij geplaatst tot de grootste bevrediging der vereeniging. Jam mer echter waren de enkele uitzonderingen, die eenige kinderen hierdp maakten, daar zij door hunne ouders vóór hunne meerder jarigheid werden teruggehaald. In het tehuis aan de Nicolaas Beetsstraat werd het 10-jarig jubileum feestelijk her dacht 48 verpleegde kinderen en een 12-tal oud'-vernleegden namen daar heden met freule Boddaert in hun midden plaats aan de feesttafel, waar zij op pannekoeken ver gast werden. Zaal en tafel waren symbolisch versierd met guirlanden van rood en groen en brandende lampions, hetgeen de opgaan de zon moest voorstellen, die over deze kin deren schijnend, hen ten goede voert. Heden avond zal het jubileum worden gevierd in tegenwoordigheid van de moeders der kin deren. Mevr. WcnsmaKlaassen zal daar van avond voordragen. Crocusvelden. In de omgeving van Hillegom—Lisse staan de crocussen reeds in vollen bloei te velde. De bijzonder gelijkmatig getinte vakken trekken reeds van verre de aandacht. Naast gele crocussen ziel men bed den witte of donker blauwe, hier en daar lichtblauwe. Op enkele plekken kan men reeds de hya- cinthenbloemknoppen opmerken. Een afsla g-k w e s t i e. Te Enkhui zen is enkele jaren geleden een gemeente lijke viscliafslag opgericht, waar alle aange voerde visch, volgens plaatselijke verorde ning, in het openbaar afgeslagen moet wor den. Thans heeft de visschcr.svereeniging Ons Belang, niet meer tevreden met de bestaande bepalingen, getracht buiten den gemeente-af slag om, de visch in het openbaar te verkoo- pen. Tegen den afslager van Ons Belang is proces-verbaal opgemaakt wegens het af slaan van visch, zonder dat hij daartoe door het gemeentebestuur was benoemd, aange steld of 'beëedigd. Tevens werd proces-ver baal opgemaakt tegen eenige visschers. we gens het lossen van visch in de Buitenhaven, zonder dat die aan den gemeente-afslag werd verkocht. De burgemeester, bijgestaan doof ge meente- en rijkspolitie, hebben het reglement en de statuten van de pas opgerichte ver eeniging in beslag genomen. Tegen de be stuurders zal, wegens het deelnemen aan een vereeniging, die tot oogmerk h°eft overtre ding van een wettelijke verordening, proces verbaal worden opgemaakt. Staking in de Rotterdam- *scho haven. Op een Maandag gehouden vergadering van den Bond van Machinisten en Stokers te Rotterdam is besloten de sta king te proclamecren voor de booten der handel- en transportmaatschappij „Vulcnan". Naar van werkliedenzijde werd' medegedeeld is de aanleiding tot dit besluit, dat de firma de stokers laait monsteren en nu van de ma chinisten eischt, dat deze een contract tee kenen. waarbij op straffe van onmiddellijk ontslag en verbeurdverklaring van hun staan geld itten bedrage van ƒ300, verboden wordt lid te zijn van den Bond van Machinisten en Stokers in Nederlaind. De staking voor de booten der Maatschap pij „Vulkaan" omvat 3 stoomschepen. On elk dezer drie hooten staken de twee stokers een assistent en een machinist. Het aantal stakers bedraagt dus totaal 12 personen. Verkoop over het hekje. De Hoope Baad hceR gister overeenkomstig de conclusie van den advocaat-generaal de cas satieberoepen van C. W. A. B. vrouw van J. de W., sigarenwinkelierster te Amsterdam en van W. U. S.. vischhandelaar te Amsterdam, die voor de deur van hun winkel na sluitings uur een plank hadden aangebracht en zelf klanten hadden bediend, verworpen. Het vonnis van de Amsterdamsche recht bank waarbij zij veroordeeld zijn tot f 10 boete subs, drie dagen wordt hierdoor be krachtigd en de verkoop over het bekje is dientengevolge verboden. De kwakzalver Eilers. De recht bank te Allerraar veroordeelde gisteren den kwakzalver Eilers, die in verzet was gekomen tegen een vonnis van den kantonrechter te Schagen, wegens het onbevoegfd uitoefenen dier geneeskunst, tot dezelfde straf hem door dien kantonreohter opgelegd, n.l. drie geld boeten ieder van 300, subsidiair 60 dagen hechtenis voor iedere boete. Moordaanslag. Een Roemeniër, *-ie in de vorige week een meisje mei wie hij ver- kc-ering zocht, met een revolver dreigde en 'toen over de grenzen werd gejaet, kwam gister wc,er in Rotterdam en ontmoette i.n de Boompjes hetzelfde meisje ,dat een winkel in vluchtte. Hij loste twee revolverschoten en trof haar in arm en heup. Haar verwondin gen zijn niet levensgevaarlijk. Zij is naar het Ziekenhuis overgebracht. De dader is gear resteerd. Mishandeling van een poli- tie-inspecteur. Zondagavond laat werd een adjumict-dnspecteur van politie in de Raamstraat te 's Gravenhage door een man opzettelijk tegen het lijf geloopen, en toen de inspecteur daarover een opmerking maakte-, gaf de man hem een slag in het ge laat. Hij wilde hem daarop aangrijpen, maar werd boen aangevallen door anderen. De po li lile-amblje naar dreigde zijn aanvallers met de revolver, maar dit had slechts tot gevolg, dat zich weldra een vijandige menigte vorm de. die hem zijn vumrwa.nen en zijn wandel stok oritruikte. Ook zijn pet raakte in de w or steking zoek .en> zijn- kleeren werden ver nield, terwijl hij verschillende bloedende verwondingen aan het hoofd opliep, welke aan den centraleni post van den1 eerste-hulp- dikmst werden verbonden. Door polfilieaigenlben werd omstreeks mid dernacht uit een herberg aan de Jan-Hen drikstraat een tweetal personen na-ar het cammjtesöinüatat aan de RiAiiervifechmarkt overgebracht. Een hunner zou de mami zijn, dte den DchÖe-ambbenaor bet eerst e(en klao heeft gegeven; de ander zou hem hebben ge holpen. De adjunct-inspecteur is tijdelijk buitten dïensrt gesteld moeben worden. Ernstige mishandeling. In den nacht van Zondag op Maandag is In ,,De Krim" te Enschedé den 26-jarigen arbeider Kolenbrander met een mes een levensge vaarlijke steek in den mg toegebracht'. De gewonde is naar het ziekenhuis overge bracht. Inbraak in een stadhuis. In brekers hebben, naar de Limb. IC meltd, in den nndht van Zondag op Maandag uit het stadhuis Kerkrade al het geld, dat er te vin den was (een 100 150 gulden) weggehaald. Diefstal aan een bijpostlcan- t o o r. De koopman J. M. K. en de pianist J. G. A., beiden te Rotterdam in de Lange Warande woonachtig, zijn, naar de N. R. Ct meldt, aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld. Zij worden verdacht me deplichtig te zijn aan den diefstal van ruim f 300, gepleegd in het bijpost- en telegraaf kantoor aan den Bergweg aldaar. Op heeterdaad betrapt. De po litie tc Maastricht beeft gisterennacht twee inbrekers op heeterdaad betrapt. Door uit snijding van een ruit hadden zij zich toecang verschaft tot het kantoor van de firma Nijst in de Grachtslraat, te Wijk-Maastricht. Zij waren in het bezit van den sleutel van de secretarie. Aangehouden. De politie te Niou- weschans heeft aldaar aangehouden een Re- huwde vrouw uit Emden (Ooslfricsland). dio in gezelschap van een ongehuwden jongeman de reis naar Amerika wilde ondernemen. Zij hadden meer dan 20,000 mark hij zich. Do vrouw had haar man met kinderen achterge laten en al het geld meegenomen, dat zie los te krijgen wist, en de jongeman had een som gclds van zijn ouders meegenomen. Beiden zijn naar Emden teruggeleid. N. R. Ct Poging tot oplichting. Een firma te Zwolle werd intercommunaal opge beld door een „vriend" te 's Herlogenbosch, die gaarne f 25 wil-dc leencn, omdat bij in geldverlegenheid «al. Hij gaf voor te zijn J. v. d. B., een solied man en inderdaad een •vriend de'r firma. Maar deze vertrouwde de znalc -niet, deed er imededeeling van aan de politie, die dadelijk een rechercheur uit zond. Deze gelukte -het werkelijk den eandi- daat-oplichter te palcken, die bleek te zijn zekere P., handelsreiziger van beroep. Door de stoomtram overre den. Op den Loosduinschen weg dicht bij de Loosduinsche brug is gisteren avond een 7- jarig knaapje door de Westlandsche stoom tram overreden, met het droevig gevolg, dat het kind weinige oogenblikken later aan net nabijzijnde politie-posthuis is overleden. Verdronken. De 15-jarige zoon van A. van Gcndringen, uil Rozcndaal, is ter hoogte van Hardingxveld van een sleep- kaan Lu de Mecwede gevallen en verdron ken. Scheepsongeluk. Gisteren avond om 7 uur is de 14-jarige S. v. d. W., aan boord van het lichlerschip Aanit Willem, liggende in de St. Jobshaven te Botterdam, bij hel strij ken van den mast door dezen op het hoofd getroffen. Een geneesheer, die te hulp geroe pen werd, kon slechts den dood constateeren. Het lijk van het meisje is overgebracht naar de woning van haar grootmoeder in de Zwij- nenstraat. (N. R. Ct.) Brand te Rotterdam. Dinsdag avond te 10 uur ontstond brand Ln een wo ning aan de West-Kruiskade, bewoond door vier gezinnen. De bewoners der tweede ver dieping konden door den dikken rook het pand niet meer langs de trappen verlaten, waarop vier menschen door de vrijwillige brandweer met behulp van reddingsladders in veiligheid werden gebracht. De brand bleef beperkt tot een kamer op dc eerste ver dieping School- en Kerknieuws. Ah ,,een unicum'" vernioMt de Standaard het volgende Te Heukclum is voor enkele maanden een Ghri^ telijke school geopend, die. door de goede zorgen van freule Fsbrieius, het schooloc'd iets teigcr kon steïlen dan dat op dc openbare school. Govokr? Pat er allicht meer kaderen overkwamen, «tan anders het geval zou z\jn geweest. De voorstanders van de openbare school toonden hnn liefde voor der .door een daad: er werd een suppletiefonds opgerdht om daaruit het verschil in schoolgeld hij te passen. Knnst en Wetenschap. Het Concertgebouw-jubileum. Men schrijft uit Amsterdam aan de N. R. Ct.; Het aanvankelijk voornemen van het be stuur van het Concertgebouw om ter gelegen heid van de herdenking van de in gebruik neming van het Gebouw, nu vijf-en-twintig jaar geleden, een tweedaagsch muziekfeest tc or.ganiseeren, heeft uitbreiding ondergaan. Thans is naar wij vernemen vastgesteld dat een driedaagsch muziekfeest zal plaats vinden en wel op 24, 26 en 27 April e.k. Op 24 April zal Mahler's Das Lied von der Erde voor de eerste maal in Nederland worden ten gehoore gebracht, wellicht met medewerking van dezelfde solisten, voor wie dit Merk ge schreven M'erd, n.l. Madame Cahier en Leo Slezak, beiden van de Weensche Hofopera. Zaterdag avond 26 zal aan werken van Beet hoven gewijd zijn. Behalve het feest werk. de 9e Symphonie, waarbij ook .het Toonkunst- koor zingt, zal vermoedelijk de heer Julius Röntgen een der klavierconcerten met het or kest spelen. Eindelijk heeft op Zendag mid-dag de uitvoering der Achtste Symphonie van Gustav Mahler plaats. -- Koninklijk subsidie aan jeugdige kunstenaars. De com missie voor de Kon. subsi dién aan jeugdige kunstschilders heeft voor dit jaar een-e toe lage toegekend aan: mej. G. Brakensick, Am sterdam, en aan de heeren J. H. van Beek, Amsterdam; L. Soonius, 'sGravenhage en L W. Troquet, Maastricht. Reclame. Volgens hot gezegde van den bekenden en populairen dr. DEKKER is het monscheljjk lichaam oen eiwitmachine, die mot vet en kool hydraten gestookt wordt. Evenals allo maohi- nes is ook do menschelijke aan sljilage onder hevig on al wordt er nog zoo lustig met vot en koolhydraten gestookt, de sUjtaee dor ma- ohino veroorzaakt, dat z\j niet werkt zooals bo- hoort. Dezo slijtage openbaart zich door eon gevoel van zwakte en neerslachtigheid. Er ha pert iets aanIlardor stoken, moor smo ren met opwekkende niiddolon, als alcohol, bouillon, koffie, thee, oaoao, helpt niet. Het eonigo wat baat, is hot herstellen der sl ijtago door een krachtiger toovoor van eiwit, het ma teriaal waarvan do maohinedeelen gebouwd zijn. Die krachtige toevoor van zuiver, direct op neembaar, direct herstellond eiwit gosohiedt, naar het oordeel van meer dan 15 000 artsen, het best door hot gebruik van Sanatogen. Sa- natögen herstelt in den waren z.in des woords wannoor er iets aan den toestand van gezind heid hapert, wanneer do menschel ijke maohi- no door to hardon arbeid, door te groot kraohts- verbruik versloten is. Daarom is het dan ook hot middol by uitnemendheid by bloodarmoo- de, zenuwachtigheid, uitputting, na ziekte enz., want zooals oen van Europa's beroemdste me dici, Prof. VON KOORDEN to Weenen, z.ogt: „Sanatogsn bevordert krachtig do oiwitaanzot- ting.' Sanatogen is bij alle apothokers en drogisten verkrygdaar in verpakking vanaf f 1. Vervoer van buskruit zon der d c b ij -d e wet g e s t e 1 de voorzorgen voor veiligheid. Iji de gisteren gehouden, openbare terecht zitting van het Hoo.g Militair Gerechtshof, werd door dit College in eerste en eenigste instantie uitspraak gedaan i.n zake de straf vervolging, ingesteld door den advocaat-fis- kaal voor Hr. Ms. zee- en landmacht tegen C. G. L. E. van L., oud 55 jaren, geboren te Utrecht, majoor-magazijnmeester der Artil lerie bij het magazijn te Woudrichem, ter zake dat deze hoofdofficier op 9 December 1912 van het fort Bakkerski'l, onder de ge meente de "Werken en Sleeuwijk naar Wou- driolieim, voor rekening van het Rijk, met Iwcc karren heeft laten vervoeren 1608,60 ki logram buskruit zonder: a. van ddt transport vooraf ktnnjs te geven aan den Commissaris der Koningin in de prov. Noord-ÏÏrabant, met aanwijzing van den te volgen weg en van den aanvang van het vervoer; aan het hoofd van liet geleide een godrukl exemplaar de>r wet van 26 April 1884 (Staats blad no. 81) en van het Kon. besluit van 15 October (Staatsblad no. 187) laatstelijk ge wijzigd bij Kon. besluit van 7 Maart 1907 (Staatsblad no. 69) te verstrekken; c. de voor het vervoer gebezigde voertui gen te voorzien van eene, aan een winkel haak uitgezette, witte vlag van ten minste 0.5 Meter in het vierkant, waarop ln goed leesbare zwarte letters het opschrift „Bus kruit" is gesteld; d. den onderlingen afstand van de voer tuigen ten minste 25 Meter te doen bedragen bullen de bebouwde kom eener gemeente, en e. fhet transport op den noodigen afstand vooraf te laten gaan door een geleider met een roode vlag. iBcklaagde. die deze hem ten laste gelegde feiten heeft bekend, had tot <zijne verontschul- diging aangevoerd, dat in de circulaire van den inspecteur der vesting-artillerie, waarbij het vervoer van het buskruit .werd gelast, stond te lez.en, dat de verzending zoodra doenlijk diende te geschieden, met het oog op den naderenden winter, en hij bekl., daar om de kans niet wilde loopen dat vorst of ijsgang het laden te I.oevestein zoude belet ten, M'nnneer hii niet zorgde, dat het noodigc buskruit zoo spoedig feitelijk mogelijk daar was aangekomen. Het Hof overwoog, dat deze opgave van beklaagde hem niet kan baten, omdnt de wensch van den Inspecteur hem niet ontsloeg van de verplichting lot het in acht nemen der wetteliike voorschriften te dezen aan zien geldende, welker naleving wel in de eerste plaats van een hoofdofficier mag wor den geëischt. In overeenstemming mei den door den ad- vocaat-fiskaal gedanen eisch, verklaarde het Hof den bekl. schuldig aan het hPm ten laste gelegde en veroordeelde hem deswege tot betaling eener geldboete van vijftig gulden, subs. 10 dagen hechtenis, alsmede in de kos ten van hef proces. Zeist. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare school voor m. u. 1. o. alhier ic be noemd mej. J. M. C. Sax te Utrecht. Hilversum. De gemeenteraad van Hil versum heeft het voorstel vas B. en W. tot het aangaan van een pet. leening, groot f 1.000.000 aangenomen. II a r m c 1 e n. De Heerlijkheid van Har- melen, Haanwijk, Bijleveld, Harmelenwaard en den Indijk met het kasteel Harmeien, enz. enz., zal in Mei aldaar publiek worden ge veild. Ht kasteel is gesticht in de 13e eeuw en is omstreeks 1664 aangekocht door de familie, dié thans. Mregcns het overlijden van den eige naar A. de Joncheere van Harmeien, de vei ling doet plaats hebben- (N v. d D) Garnizoen. De le luit-adj. -F. E. Knoote van het reg.gren. en jagers wordt, naar de N. R. Ct. meldt, 1 April a.s. bevorderd tot kapitein bij het 5e reg. inf. De reserve opperwachtmeester- admini strateur v. d. Laan van het 2e escadLron, le regiment huzaren met onbepaald verlof alhier, is op heden aangesteld tot reserve adjudant- onderofficier. Personalia. De heer D. N. Zijlstra is aan de Technische Hoogesahool te Karlsruhe (Badem) geslaagd als Chemisch Ingenieur. (Werbeterd bericht) Prijskamp Ma rs-cli muziek. Het heeft Hare Majestedt de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins dei- N&* derlanden behaagd, voor den prijskamp. marscJimuziek, elk een gnoote zilveren me daille beschikbaar te stellen. Voorts heeft Hare Majesteit aon de Rege ling® Commissie doen kennen, dart te zijner tijd gaarne zal aanvaard worden, met stemming voor Hare Koninklijke Hoogheid^ Prinses Juliana, een eenvoudig album, waar in zullen zijn opgenomen Ocnige bekroonde marsclien, op gemakkelijke wijze voor piano gearrangeerd. De regclings-commissie hee4t verder no«g toezeggingen mogen ontvangen, dat meduillee zullen worden geschonken door den Comman dant van het Veldleger en door de Inspecteurs dc Infanterie, Cavalerie, Bereden- en Vesting Artillerie. Concert Kathleen Par low. Naar alle waarschijnlijkheid zal het con cert van KatQileen Pnrlow op Vrijdag 28 Maart kunnen doorgaan. "Wij herinneren er aan, dat er tot morgenochtend in Valkkoffs Hofboek- handel gelegenheid bestaat tot inteekeniixg. De Brandweer. In tegenwoordigheid van Burgemeester er. Wethouders en een groot aantal burger en militaire autoriteiten werd heden middag op het voorplein der kazerne voor bereden wapens een reeks van proeven genomen met de gemeentelijke waterleiding ten dienste van brandblussching. Op een der standpijpen werd uit oude slangen en vier slraalpijpen water gegeven in de nabijheid der hoefsmederij en vervolgens op de zelfde hoofdbuis en gelijktijdig uit vier straalpijpen bij de nieuwe manege. Dc kracht proef gelukte volkomen en boven aller ver wachting. De eene straal o>p de Utrechtsche M'atei- leiding bleef ver in de minderheid. Vervolgens M'erd van de automatische 1; der met twee on drie en zelfs vier straalpij pen met nieuwe gummi-slangen to-t ver boven het hoogste gedeelte der kazerne gespoten. Ook werd een straalpijp met waterscherm tegen rook en hitte, te M'erk gesteld, lei nog andere proeven werden genomen, die uilwezen, dat de nieuwe brandweer zeer weTk zal verrichten als er onverhoopt inder daad brand mocht uitbreken. Opmerkelijk Mas 't te zien hoe kalm alle in zijn werk ging, geheel zonder dooreen commandeer, zonder geloop, zonder schreeuw, alles volgens de storten van hel fluitje van den commandant. Am. Crt. Feestavond. De afdeeling Amersfoort dej* Ned Ver. tot afschaffing van Alc. dranken houdt Zon dag a.s. een feestavond in Amfcitia. Door dc tooneelvereeniging „Streven naar hooier" zal worden opgevoerd „Paljas" en daarna oen •klucht „Ziek gemeld". V. P. N. Uit het verslag der V. P. N. vergadering is gisteren weggevallen het gedeelte dat be trekking had op het jaarverslag. Punt 6 der agenda, dai echter geplaatst werd voor punt 3, de eierverkoop. Het verslag noemt 1912 een buitengewoon belangrijk jaar. Gereleveerd worden de verschillende cur sussen en lezingen, dc bestrijding der Klcln- sche ziekte, het nieuwe magazijn mogelijk geworden dank zij vooral den steun van dc heeren A. M Tromp van Holst en mr. de Beaufort. Wat betreft broed ei eren, wordt vermeld dat een van de foktoomhouders meeT dan 1000 broedeieren verkocht, meest van wit-wyan- dotten, welk ras bruinsohalige eieren produ ceert. Ook spreekt het verslag over de troebelen in den boezem der vereeniging en over hel nieuwe reglement. De afdeeling voedteraankoop heeft gunstig en met geldelijk overschot gewerkt. Het ledental is vorig jaar geklommen van 350 op 650. Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder dank aan don samensteller, den heer P. Nie- rop. Nutsavond. Gisterenavond werd ln Amicitie de laat ste Nutsavond van dit seizoen gegeven. Al vorens het woord te verleenein aan mr. A. W, Kamp, sprak de heer N. E. Bost een harte lijk M'elkomastwoord en vestigde verder do aandacht op een kind van het Nut, de Frö belschool. Voor eenige jaren is een nieuw gebouw verrezen, geheel naar de eischen des tijds ingericht. Het onderwijs in elke klasse wordt gegeven door een onderwijzeres ki het bezit der acte, zoodat het jammer mag ge noemd worden, dat niet meer kinderen de school bezoeken. Er is plaats voor 100 en er zijn er maar een 60. Wenschelijk ls het dan ook dat meer kinderen op de Fröbelschool komen waarom de spr. meent een bescheide» aandrang op de aanwezige moeders te mogen oefenen. Hierna was het woord aan mr. W. A. Kamp van den Haag. Er was geannonceerd een lo zing met een spreker. Vermoedelijk hebheq! velen zich daardoor laten afschrikken, v/anl

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 3