Donderdag 13 Maart 1913. „DE EEMLAN DER". H"° Jaargang. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. 11° 253 ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post1-50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. •Afzonderlijke nummora 0.05. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve mon liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.» 0.50. Elke regol moor 0.10» Dienstaanbiedingen 35 ccu(9 bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handol en bodrijf bestaan zoor voordooiigo bepalingon tot hot herhaald udvorteoron in dit Blad, bjj abonnoiuent. Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. U itge v Politiek Overzicht. Sprekende cijfers. Naast de milftbairo deskundigen, die de plannen tot legerversterking uitwerken, zijn thants de financieel© speciialirtedteii aan bel werk om de middelen te beramen, waardoor de kosten van deze maatregelen kunnen worden gedekt. Men staat voor cene aanzien lijke verzwaring van de lastert, die de liand- iha/wttig van» den. ge wapenden vrede vordert. •Niet dc> eerste trouwens, want sedert Lien- tiaflen van jaren reeds bewegen, deze lasten •ziek in stijgende richting. Een medewerker van de Daily News heelt een aantal cijfers 'bijeengebracht, die gelegenheid verschaffen eeniè vergelijking le maken tusschen de po- sit&e van Europa op heden en die omstreeks het jaar 1899, vóór de drie grooto oorlogen in Zuid-Afrilka, Maaudsjoerije en de Balkan- laaiden. De getallen zijn uitgedrukt in pon den sterling; de herleiding lol marken, francs ■of Nederlamdsohe guldens kan men gemak kelijk zelf maken door vermenigvuldiging respectievelijk met 20, 25 cn 12. Eene vergelijking van de uitgaven der zes groiotic mogendheden voor de lauidmacht leidt tot deze uitkomst; MillioJen.cn .Voor 1900 Thans Grool-Brjilaniiii! 19 28 Duitschland 301 41i Firamkrijk 251 36J Rusland 50J 561 Oostemrijk-Hongaiije 12 15Ï Italië 11 17 T oUval 14Si 1951 De uitgaven voor hel) leger zijn dus nu '17 niiiliiloen p. st. hooger dam, zij waren toen de 19e eeuw ten einde liep. Nog .grootier is de stijging van d'e uil gaven Voor de zeemacht. Millioiemcn Voor 1S00 Thans Groot-Brittainniê 23» 44 DuiHsakknid 6 22j Frankrijk 12 17 Rusland 9 171 Oostenrijk-Hongarije 11 53 Italië 51 81 Totaal 57* 1151. De vermeendenüng der uitgaven voor de zeem acht bedraagt dus 57-? millioen. Mei an dere woerden: de kosten van deze zes Euro- pcesche vloten zijn verdubbeld sints liet jaar 1900. Waanneer men de uitgaven voor legers en violen bijeenvoegt, dan krijgt men deze cij fers: Millioenen Voor 1900. Thans. Kosten van dc legers 1481 195?. Kosten van de vloten 57£ 115^ Totaal 206 310? De» totale vermeerdering van de uitgaven voor de legers cn de vloten te zamen js dus 10-i? millioeoi of ruim 50 pet. Ten gevolge van de versterkingen van de legers en vloten zijn de schulden van deze mogendheden aanzienlijk toegenomen. Deze vermeerdering laat zich uitdrukken in de volgende getallen: Millioenen Voor 1900. Tlians. Groot-Brlltannië 631 685 Duitschland 105 270 Frankrijk 1200 1301 Rusland 715 957 Oostcinrijk-Hongarija 555 732 Italië 516 553 Totaal 3725 4198 Derhalve is in de jaren van de twintigste eeuw, die zijn voorbijgegaan, de gezamenlijke schuld van de zes groote mogendheden ver meerderd met 773 inillioen. "Wanneer men de interest, die voor het gekende kapitaal moet worden betaald, «lelt op 3 pot. een zeer laag percentage dan is de rentelast aldus locgenomen: Millioenen Voor 1900 111 Thans 145 Vermeerdering 3-1 Een deel hiervan is verschuldigd voor spoorwegaanleg en andere productieve uit gaven; maar do oorlogssehuld van. Rusland alleen was 200 inillioen cn de schuld van hel Duitsche rijk is in een dozijn vredesjaren gestegen van 105 inillioen tot 270 millioen. De oorlogskosten zijn dus in den vredes tijd, dien wij nu beleven, voor de zes Euro- pcesclic groote mogendheden te zamen: Millioenen Voor leger 195£ Voor vloot' 1154 Voor rente van schuld '145 455f Deze cijfers behoeven geene toelichting. Zij spreken voor zich zelf. Alleen moet men wel bedenken, dat als men in een volgend jaar de vergelijking nog eens weer opmaakt, de vermeerdering nog veel aanzienlijker zal zijn, omdat inmiddels de legervcrslerkingen, waarmee men thans doende is en die alles wat vroeger in die richting is geschied ver achter zich laten, hun beslag zullen hebben gekregen. B)e Raïkan-ooi'Sog. IC ons t anti 110 p el, 12 Maart. Vol gons de bladen moeien schermutselingen hob- ben plaats gehad op de Tsjataldja-liniën cm voor Boulair. P a r ij s12 Maart. De bladen berichten uiit Konstantiincpefl, dat daar het gerucht loopt, dat een groote slag zou zijn begonmen bij Boulair. Londen, 12 Maart- De Pall Mali Ga zelle beriehl, dat 111 Londen een particulier telegram in codeschrift is ontvangen uil So fia, berichtende dat 11a een ernstig gevecht dc Bulgaren hel fort Hcilanlarla hebben ge nomen. Zij hebben daarbij 20 Turksche offi cieren en 400 manschappen gevangen ge maakt. De Turken boden een hardnekkigen tegenstand en dreven herhaaldelijk de Bulga ren terug. Men verwacht in Sofia, dat de Bulgaarsche troepen heden in Sofia zullen binnenkomen. Sofia, 12 Maart liet wordt tegenge sproken, dat een aigemeenen aanval op Adri- anopel voor de deur zou staan. Athene, 12 Maart De bladen berich ten, dat de Grieken Konitza en Leukovi'ki heb ben 'bezet. Athene, 13 Maart. Dc Grieken hebben Grameli bezet. Men verzekert, dat de Turken Delvinaci ontruimd hebben. Sofia, 12 Maart. Generaal Dimiticw is le Sofia aangekomen. Hij werd door den ko ning ontvangen, aan wien hij rapport uit bracht over den toestand van hol leger. Uit Athene wordt aan de Köln. Ztg. be richt, dal Essad Pacha, do nu zich in krijgs gevangenschap zich bevindende verdediger van Janiua, aam een interviewer heeft mede gedeeld, dat de sterkte van liet nog strijd bare Turksche leger slechts 8000 man heeft bedragen. De Albaneezen hebben hen 11a den slag van Grimbowo verraderlijk in den steek gelaten. De Grieksche artillerie is tegenover de verouderde Turksche op de hoogte van hare taak geweest- De broeder van Essad Behib Bey, drukte zijne bewondering uit voor het aanvalsplan van den kroonprins, die -de onmogelijkheid van de verovering van Bisani heeft ingezien en daarom den hoofdaanval tegen den Turk- scben linkervleugel heeft gericht. Bisani is, on danks de hevige beschieting, nog ongedeerd» omdat de Grieken het slechts indirect onder vuur hebben kunnen nemen. Tot dusver zijn 800 Turksche officieren als gevangenen naar Preveza. gezonden. Essad Pacha en Behib Bey zullen ook maar eene andere stad gebracht worden. De Turksche autoriteiten zijn afgezet, met uitzondering van dc geestelijke hoofden en van den burgemeester. C e 11 i n. j c, 1 2 M a a n t. De kruiser Ha- midieh is, 11a Duraazo le hebben gebombar deerd', San Giovanni dl Medua gaan beschie ten. B e 1 ig r a d o, 12 M a a r t. De Hamidich bombardeerde 0111 12 uur Durazzo en tus schen 1 cn 2 uur San Giovanni di Medua. Daarna zette dc Ilamidieh koers naar Bari; zij werd gezien op tien mijlen afstand van de Italiaansclie kust en verdween daarna. Durazzo, 12 Maart. Dc Hamidich kwam om 9.50 voor den ingang van de haven en loste een vijftiental kanonschoten op een heuvel, waar een Servische kampement was ingericht. Do Servische troepen gingen over naar de andere zijde 'van den heuvel. Men verzekert, dat een Servische soldaat gewond is. De bevolking werd doo-r eene paniek be vangen. Vele bewoners zochten een toevlucht in het consulaat van Italië en op de Italiaan- scghe stoomboot CaradL De garnizoenscom mandant voorzag de christenen van geweren. In de vrees, dat de Albaneesche muzelman nen een oproer zouden verwekken, werden de winkels gesloten. C e 11 i n j 013 Maart. Dc Hamidich ver scheen gisteren in den namiddag voor Amti- vari, zonder te bombardeeren, cn nam daar na koers naar Italië. l>e Hamidich heeft in Durazzo volstrekt geen schade aangericht. Tijdens het bombardement van San Giovanni di Medua hadden de Servcn een zestigtal dood den en gewonden. De Servische artillerie schoot op de Hamidich. Belgrado, 12 Maart. Hot antwoord op de aanvrage om bemiddeling tusschen Turkije cn de Balkun-bondgenootun zal lieden namiddag aan dc mogendheden worden over handigd. Sofia, 12 Maart. Daar écu van de bendgenooten eenigc vormveranderingen heeft gevraagd, is de overhandiging van net antwoord der bondgenoolcn op het voorstel tol bemiddeling van dc mogendheden tot vrij dag uitgesteld. Tweede telegram. Dc vorm veran deringen in bot antwoord van dc mogendhe den werden door Griekenland gevraagd. Welingelichte kringen zeggen, dal de mini mum-voorwaarden, die voor dc hervatting van de vredesonderhandelingen worden voor gesteld, in hel algckmeen die zijn, welken reeds in Londen zijn aangeboden. Het begin sel van dc door Turkije uit le kecren schade vergoeding wordt met nadruk gesteld, maar zonder -dal een cijfer werd aangegeven. Men heeft don indruk, dat het antwoord getuigt van een werkelijk verlangen naar verzoening van de bondgenoolcn. Athene, 12 Maart. Volgens inlichtin gen uit goede bron, komen de door dc bondgenoolcn gestelde voorwaarden, op aan drang van Griekenland, ook deze voor, dat dc Porte zich moet verbinden de privilagiën vin dc in Turkije wonende onderdanen der verbendsstatcn van de godsdienstige privile giën van de christelijke slamgenooten der bondgenoolen in Turkije le verzekeren. Sofia, 12 Maart. Er is bij d'e Sobramje een verzoek ingekomen 0111 dc regecrinig to ito t erp ellereu over een gevecht, dat onlangs heeft plaats gehad in Substosho tusschen du Griekschc en Bulgaarsche Legers en waarbij aan beide zijden slachtoffers zijn gevallen. Wccnicn, 12 M aart. Men meldt uil Londen aan de Neue Ffreie Pressie, dal Oos tenrijk bij dc mogendheden voorgesteld heeft een verloog He richten tot dc regeering ifn Belgrado, ton einde le vragen wat hel mo- Hi'cf is van de ontscheping van groote troc* penmassa's aan de Albandcsche kunst. Sofia, 12 Maart. Omstreeks G00 Bul garen, wonende in Silistria, Badlsjik cn liet arrondissement van dien naam, zijn in Sofia aangekomen, om bij de regecring er op aan tie dringen, dat niet zal w.ardën toegestemd in den .afstand van de streek aan Rumonië. Berlijn, 12 Maart. Dc Norddeulsclie Allg. ZieiUung brengt hedenavond een artikel «waarin gezegd worcll: In sommige D ui l scire .ddgbladcn zijn dut d'e laatste dagen veront rustende a'rtikellen opgenomen. Hoe dc offi- cjeele Duitsche kringen, die geheel buiten deze artikelen slaan, den toestand bcoordlee- len, werden bij herhaling ini Nordd. ALlg. fZeitung uiteengezet. Wij' houden er aan vast. idiail biet aan den geanecnschappelijkoi 1 arbeid «v-ain dó groote mogendheden, zal gelukken, 'dc ntog overgebleven m-oleielijkhedic-ii meester «zullien worden. Dit vertrouwen is ini bijzon dere mate versterkt door hel door geheel Europa dankbaar begroete aocoord. d'nL Oos- 'itenrijk-Homgaa-ijte cn Rusland zoo ju'ist heb ben geslotfeni over de inkrimping van de ■mdilitaüre maatregelen. Wanin'cvr door de go Uiotomde arliikollcn aan den anderen» kunt dv •voorgenomen Duitsche lcgerveiv.tcrkiug gc« •motiveerd wordt met ccnc beweerde ver* slechte ring van -den toestand van Duiltsoh- tod tegenlovcr den oenen of anderen staaf mcL hot oog op oorlogsddokindien, dan 11100 'ton dergelijke redcneoringcn mei dfen mees* 'tem nadnilk afgewezen worden. Dut do anachtisverhoii'diiigevn in vcliccl Europa vooi de BhilkaiDgcbeurten' issen eene verse iiuLviing 'hebben ondergaan, dito in din et ook Dudlsch- 'land raakt, is voor doilcrccn duidelijk. Zoo* 'lang d'e eeuwige wereldvrede niet in 'l leven 'is geroepen, moet Duitsehkv.nd cr mee reke nen, döt liet in eten oorlog 'oodzankl kar 'zijn, zijne lang gerei,le grol haar verschil lende kamilten te verdediririi <11 daarbij om 'zijn heslaan zal moeten) si'rijdcn. Voor zulk «eene overituaililcit, d:ic ieuii Diriivchla.nd te- 'geai zijn wil lldain worden 0; ••drongen, moei •de ndeuwe legert oordracht vooiv.itcningcn 'treffen, door dc voor den nueenien woer- pli'cht 'bnudk'ba.re maar lu i b-isver vrijgelaten jon.gc mannen in den klrih d.'ienst De be trekken. Terwijl wij dit met <1 nieeslcn na druk doen iiii'tkomcn, moeten wij gelijktijdig front maken liegen de alle pciken l'e buiten 'gnan.de besprekingen, waarmee sommige I'rainsolie bliadcn <ei -e leg'ei-voordraeht ais »*cnie uii'dn.ginig en bene bcdive^ging legen •de Fnansohcn tnachten voor to stollen Daaff- Itlegen motöt niet Ier.»r hl: wordt 1 me 11. maar koelbloedig'en zonder gevoollghcMl ta verwekken in binnen- cn buil nlnind. fa Weciien is do stemming Ihnns pcssiniis- lisriu Volgens de Monlagsrevue kocstcit men in do best ingolichlc leringen Ornsligcn twij fel over een spoedig tol shi.id komen van den vrede op den B;ulkan, De kwestie van Adria* nopel heeft volstrekt niet hare bcleekenis verloren. Turkije is niet van zins dv stad at le staan en liet leger verlangt mol alien na druk de voortzetting van den strijd. Aan dem anderen kant willen de bo'iulgeiiooUn van hel sluiten van vrede niets welon. In de cru- sligslo kringen van Konslantiiiopei; wrmrton ook een deel van dc Europcc che diplo-ma» tic behoort, wordt ten slcllig.sle beweerd, dat Jaaiina door verraad gevallen is. Essad Pacliu had de stad nog wel langer kunnen be hooi den. Wat dc kwestie van liet ontslag van cciv doel der Oostcnrijkoch-Honigaarsehe en Rus sische re se ï-vcn betreft, de onderhandelingen daarover nomen steeds meer een slccpcml karakter aam Dal Oostcnnrijl;-Hon.garije van dc naar liet zuiden Oipgcrocpcn troepen geen enkelen man ontslaat, staat volkomen vast. De houding van Servië zou eene <b i gelijkö hesolrikking ojIs eene lichtzirjuagheid doen voorkomen* Maar ook aan do Russisch*! grens, in GaJdcië en de BuJoownna, kan slechts een bescheiden deel van de daar staande, reserven ontslagen of naar liet biniienlaind verlegd worden, omdait de Russische troepen* concentration veel belangrijker zijn dan die van Oostcnrijk-IIongairijc. Bovendien doen in Petersburg dc pansla/vistiache invloeden zich met stijgend succes gelden. In Londen bereidt de kwestie vaoi de grens bepaling vaai Alibajniië aan dc gezantcnconfe- rentie buitengewone moeilijkheden, en liet is mogelijk, dat cr inzonderheid over Sku- tarl ernstige geschillen tusschen dc groote mogendheden zullen ontstaan. In de boven- Menige gedachte is bij liet neerschrijven Zoo belangrijk cn bij liet herlezen zoo nietszeggend. Een itoiuan van Liefde, 10 DOOR MARIE CORELLI. „Zoo wordt ihel lot der mensrikenlevens ge weven en ineen gestrengeld/' zeide dc Slem. „Uit oneindige lichtlijnen groeit ,het cn zij scheiden en vermengden zich, totdat dc bij elkander behoorende één zijn. Dikwijls wor den zij verward 011 verstoord door invloeden van builen maar slechts door een .invloed, die 7ij door zwakheid of vrees zichzelven op den hals gehaald hebben. Maar de ver warring wordt wederom door het eeuwige wezen van Geest en Stof opgeheven. Geen mcnschelijke of goddelijke madlit kan de le vens, waarvan God besloten heeft dat ze bij een 'hoorein, geheel scheiden. Des menschen besluit is niet Gods besluit! Verkeerde draden dn liet weefsel worden verbroken het doet er niet toe, boe het doet er niet toe, wan neer! De Liefde moet niet van baar eens ge geven belofte afwijken! De Liefde moet Alles zijn, of Niels!" 'Het lichte netwerk van sidderende gouden «tralen trilde nog voor mijn oogen lot het plotseling in ttn golvende zee van scboone friaromen scttKSati te veranderen, niet golven, die zich zaehlkens lieen en weer bewogen, gekroond) met schuim in prismatische kleu ren, als -san gebroken regenbogen. Golf na golf rolde vooruit en brak in schitterend amcthystkleurig schuim dicht bij mij, en tcr- wijl ik deze bewegende massa van stralende kleuren vol beloovering gadesloeg, rolde een golf, schitterend als de blos van een zomer morgen-schemering dicht bij mij en Jiel toen, terwijl zij langzaam terug rolde, een enkele roos, karmozijnrood en welriekend, onder mijn bereik achter. Ik bukte en greep haar snel Ihet was inderdaad een edhtc roos uit een aardschen tuin en .geen droom! „Een bloem uit al de rozen des Hemels!" zeide de mystieke slem op liefelijken loon. „Een," die niet verwelkt en onsterfelijk is! Slechts óén, maar genoeg voor allen! Eén liefde van millioenen liefden van mannen en vrouwen één, maar genoeg voor de Eeuwigheid! Hoe lang heeft dc roos op haar onlplooj.ng gewacht hoe lang wachtte de liefde haar vervulling dit weet de engel der vergelding alleen! Zulke rozen bloeien slechts eenmaal in de wildernis van ruimte en lij dl; zulk een liefdé komt slechts in een Heelal van werelden!" Ik luisterde bevend en hield) de roos aan mijn borst gedrukt tusschen mijn gevouwen handen. „O Droeve Sterl" vervolgde de Stem. „Wat zal er van u worden, indien gij den weg der Liefde verlaat! O kleine bol van schoonheid en heerlijkheid, waarom zijn uw menschen zoo 'blind! O, dat hun oo,gen zich ten hemel verhieven, bun hart tot de vreugde, hun ziel tot de liefde! Wie is het, die het leven door smart verduistert? Wile is het, die de be goocheling van den dood schept?" Plotseling hervond ik mijn spraak. „Voorzeker," zeide ik, half fluisterend, „Wij moeten allen sterven!" „Niet aldus," cn dc mystieke stem klonk machtig: „Daar is geen dood! Want God leeft en vanuit Hem alleen lean het leven vloeicnl" Ik zweeg, vol ontzag. „Uit het Eeuwige Leven kan geen dood voortkomen," ging dc Slem voort. „Uit de Eeuwige Liefde vloeit Eeuwige Vreugde. Ver andering is er, verandering moet er zijn tot hooger vormen en wijder .gebieden, maar Leven en Liefde blijven zooals zij zijn, onverwoestbaar dezelfde heden en voor eeuwig!" Ik boog mijn gelaat over de roos aan mijn borst, haar geur was heerlijk, zacht cn doordringend, en half onbewust kuste ik de fluweelen blaadjes. Terwijl ik dit deed, schoot snel een verblindend licht als een regen door de lucht en weder hoorde ik mysterieuze tonen van muziek rijzen en dalen als de verre golven der zee. De ernstige, tcedere Stem sprak nog "eenmaal. „Sla op en ga van hier!" zeide zij op een loon, trillend van teederheid. „Bewaar dc gave, die God u zendt! Neem wat het uwe is! Ontmoet, wal u gedurende vele eeuwen met smait gezocht hecfib! Dwaal niet weder af, noch door uw eigen wil, noch door den wil van anderen, uit vrees, dat oude dwalingen de overhand krijgen! Ga lilt dit visioen tot ontwaken over, van nacht tot dag! van schijnbaren dood tot leven! van eenzaam heid tet liefde! en bewaar dn uw hairt de boodschap uit een Droom!' Het liaht, dart om mij heeen bewoog als met gebogen vleugels, verbleekte laiigzaaam en verdween toch gevoelde ik, dat ik moest blijven knielen en wachten. Deze at mosfeer van ontzag en leven ging langzaam voorbij en toen, opstaande, zooals ik daclit, cn de mystieke roos nog met een hand aan mij.11 borst gedrukt houdend keerde ik mij om, ton einde tastend den weg te vinden door de duisternis, dlie mij nu omringde. Terwijl ik dit deed werd mijn andere 'hand door iemand warm en krachtig gegrepen en ik werd voortgelcid door een zachte, maar toch machtige aanraking, die ik niét wei felde te gehoorzamen. Stap voor slap 'be woog ik mij mei een zonderling gevoel van gelukkig vertrouwen in mijn onzichlbaren motgezel; duisternis of afstand haddon niets vreeswekkends voor mij. En terwijl ik vor der ging, met mijn hand stevig in dien vas ten en toch vriendelijken greep gesloten, klaarden mijn gedachten als het ware plot seling op, 'lol een hemtll van begrijpen ik zag terug op jaren van werk, uitgestrekt als een dorre woestijn, niet verkwikt <Loor een enkele waterbron en ik zag èl wat aan mijn leven ontbroken had, ailles, waarnaar ik onbewust vol verlaingcii was uitgegaan, zonder klaar mijn eigen dool te kennen en alleen vertrouwend op do oneindige macht van Go'dl en van de Natuur, om mijn onvol komenheid door de volmaaktheid van het eeuwigdurend Geheel aan te vullen. En nu was het antwoord gekomen? In ieder ge val gevoelde ik, dat ik niet lainger alleen was. Iemand, dlie de natuurlijke aanvulling van mijzelf was, ging naast mij in de scha duwen van den slaap ik zou hebben kun nen spreken, maar wilde niet, uit vrees de bekoring te zulien verbreken. Dus ging'ik verdei' cn verder- er weinig om gcvcaid hoe lajig dc reis zou zijn en zelfs wenschend, dat zij eeuwig mocht duren, toen lajngzamorhand een flauw licht de dui sternis begon lo doordringen ik zag een schemering van blauw en grijs, daarna wit, torn rose on ik ontwaakte 0111 niets, dat naar een visioen zweemde, 0111 mij heen le vinden, tenzij inissaliion een straal van den vroegen morgenzoniieschijn, die door de patrijspoort van mijn hut naar binnen stroomde en een weerschijn genoemd kon worden van dc mysliokc glorie, die mij in den slaap omringd had. Ik herinnerde mij toen, waar ik was toch was ik zoo over tuigd van de werkelijkheid van wat ik ge zien -en gehoord liad, dat ik overal zooht naar die schoone roode roos, die ik uil liet Droomland had meegebracht want ik kom nog liaar sled tusschen mijn vingers voelen. Zij was niet te zien, maar er zweefde een fijne geur in de lucht, aLsof zij in mijn nabij heid bloeide een geur zoo fijn, dat haar teederheid niet te beschrijven was. Elk woord, door de Stem in mijn droom gespro ken, stond mij helder voor den geest én ivog levendiger was dc herinnering aan dc hand, die de mijne gevart had cm mij uit den slaap tot ontwaken gelead had. Ik was mij nog haar warmte bewust, en ik was bedroeft^ zelfs terwijl ik getroost werd door de her» innering aan do laatste Licfkoozing, waar mede £cij ten slotte werd •teruggetrokken. "Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1