fj° 255 Eerste BSadi ild# Jaargang, Zaterdag 15 Maart 1913. BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. „D EE M LANDER. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amorsfoort f 1-00» Idem franco per post 1.50# Per week (met gratis verzekering togen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlyko nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, bohalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTREC HTSCH ESTRAAT 1. Intercoriim. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËNi Van 15 regels f 0.5<K Elko rogol moor O.IO# Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotaling. Grooto lettors naar plaatsruimto. Voor handol on bodryt bestaan zoor voordooligo bopalingon tot hot horhaald advortooron in dit Blad, by abonnement. Eone cireulairo, bovattondo do voorwaardon, wordt op aanvraag toegozonden. Kennisgevingen. De Burgemeester vart Amersfoort brengt ter oige- mcene kennis, <lat binnen de®e gemeente een goval van miltvuur bij eene koe is voorgekomen. Amersfoort, 13 Maart 1913. De Burgemeester van Amersfoort» v. RANDWIJCK. Wat gij «loet, doe dat goed. Kernachtige uitdrukking: wat gij doet, doe dat g o e d. Alles wat gij doet, hoe gering of hoe ge wichtig. moet gij goed doen, moet gij zóó goed doen, als 't u mogelijk is. Niet half, niet maar zóó zóó, maar goed. Zóó goed, dat gij werkelijk zeggen kunt, ik heb mijn best ge daan. Misschien doet ge 't een ander maal, door de ervaring geleerd, anders, wanneer ge 't doet, doet ge 't zóó, dat ge innig overtuigd zijn, zóó is 't goed. Dan eerst, maar dan ook alleen ge vóelt ge bevrediging voor u zel'f, voelt ge dankbaarheid, dat ge datgene, wat u is op gedragen, hebt kunnen verrichten. O! zeker een ander komt hij u, bekritiseert uw werk. II ij zou 't anders gedaan hebben, ge hadt zóó en zóó moeten doen, dit ge daan en d a t gelalen hebben, cn gevoelt iets in u opkomen van wrevel en ge zijt klaar met een hard wederwoord. Gij deedt toch uw best, ge meendet dat men u dankbaar zou zijn en zie men gelooft zelfs niet aan uw goeden wil. Gelukkig hij dan, die gemoedelijk den crltikastcr kan toeroepen: De beste stuurlui slaan aan wal, En turen door hun vuisten, Zij weten 't nog, zij weten 't al, Zij, zijn van louter wijsheid mal, En roeren vin noch knuisten! Juist, „zij roeren vin noch knuisten", gij deedt ten minste uw best, gij deedt uw werk goed, d. i. naar uw 'beste kunnen. Nog iets. Laat u door al de tegenwerpin gen, al de critiek niet leiden tot het „ad- vienne que pourra", laat komen wal er wil, ik heb mijn best gedaan. Neen, niet het laat-maar-waaien systeem. Blijkt dat ge u hebt vergist, blijkt, dat wer kelijk 't werk anders had moeten gedaan, dan zult ge met hel „Wat ge doet, doe dat goed" voor oogen, gebruik maken van alle middelen, die naderhand tol uw beschikking komen, om voor de tweede maal, het werk anders, zoo 't kan, heter te doen. Daarin ligt uw kracht. Nieuwe gezichts punten zijn gekomen, nieuwe wegen geo pend, daarnaar en daarover worde een werk behandeld, woide uw werk gedaan, zoo goed als 't kan. Dat oplettend adhtgeven op 't nieuwe, het betere, houdt u wakker, behoedl u voor sleur en sleurgang en zoodoende is uw werk ten zegen voor u zelf, ten zegen Yoor de maatschappij. B Politiek Overzicht. Alarmblazers tereclii gezet. De Duilscbe regeering heeft een goed werk verricht, door in haar orgaan, de Nordd. Allg. Zeilung, met den moesten nadruk protest aan te leekenen teg-en de aLairmeerende artikelen over den tegemwoordigon of weldra 'e ver wachten póliLieken toestand in Europa, waar mee sommige Duilscbe bladen stemming heb ben 'trachten te maken voor <le voorstellen tot versterking vam het leger, die zijn aan gekondigd. Het protest is in de eerste plaats gericht tegen de Duilscbe alairmblazers, waaronder de KöLn. Zlg. zich hijzonder heeft onderscheiden door een artikel, waarin Frankrijk werd aangewezen als „der Sloren- tried" (de rustverstoorder). Maar daarnaast werd front gemaakt Legen de toomelooze 'aal, waarmee in sommige Fransche bladen be proefd wordt de Duitsche legervoordracht als eene uitdaging en bedreiging tegen Fraude rijk voor le stellen. Het Duitsche orgaan lieefl 'hierin een bond genoot gevonden in de Westminster Gazelle, een blad, dat met de Engelsche regeer i-ngs- kringen in nauwe voeling slaat. De heftige taal van de hier bedoelde persorganen schijnt in Londen zeer te hebben ontstemd, want met den meesten nadruk wordt te verstaan gege ven, dat Engeland onder gecne omslamdüg- heden zieh zou laten meesleopen, wanneer Frankrijk werkelijk eene Europeesöhe samen zwering tegen Duitstihland zou willen sme den. De bevriende natie wordt zonder om- We_2<ia er vam od die hoogte gebracht, dat Engeland zekere neigingen, die thans in Frankrijk scherper aan den dag komen, dan sints jaren het geval was, in geen geval zal ondersteunen, en dat de Engelsche regeering met alle kracht werkzaam is om cone ont spanning Le weeg te brengen, tusschen de bei de politieke sta tongroepen van Europa. In Frankrijk zelf vinden dezo stemmen een weerklank, die de aandacht verdient. De Petite République, een orgaan dail met zeer invloedrijke parlementaire oil zelfs regee- ringskringen in nauwe betrekking staat, meent, dat het gepast en gewonsclil is vrij moedige verklaringen af te leggen, om aan «ene Spanning een einde te maken, die aks zij zich verscherpte, dingen zou kunnen teweeg brengen, die. niet weer goed waren le maken. Mei dit doel schrijft zij: „Hot is onjuist, dat wij in Frankrijk aan een revanche-oorlog denken, dien de t meesl daarbij betrokkenen ons nadrukkelijk ontradtcn. Wij hebben ge zegd en herhaald, dat wij vredelievend blij ven en .dal, al is ook de géheele natie bereid tot de krachtsinspanning, diie onze grens en onze eer onaantastbaar rnoet maken, net aan tal der kreun kzimügen of misdadigers, die van een conflict droomen, waarvan de gevolgen zelfs in het geval van de overwinning nood lottig zouden moeten worden en waartoe geen staaism-an het initiatief zou durven nemen, omdat de algemeene verontwaardiging hem zou wegvagen, verbazend gering is. Dat kun nen wij hardop en zonder vernedering ver klaren, omdat het de volle waarheid is, en de gelegenheden zullen niet ontbreken bij de be handeling van de crediéten en van de effec tiefs, om over dit punt geruststellende verkla ringen af le leggen. De Duitsche re gee ring harerzijds zal zich misschien niet onttrekken aan den plicht om soortgelijke verzekeringen le geven, en de diplomaten van de beide landen zullen dan sleehls in de vreedzame atmosfeer van de kanselarijen de zwaarwichtige woor den hebben le beoordeelen, die op het spreek gestoelte van de parlementaire vergaderin gen gesproken worden. Is dat eene utopie? 01 zullen wij, zonder ook maar eene poging te doen om in de besprekingen een woord van helderheid en gezond verstand 'e doen gelden, nog langer van den halelijken penne- slrijd der ophilslers in beide laaiden getuige moeien zijn, die werkelijk met hot gedinu en de rus-t van de verstandigen en de voor zichtige» onder de menschen een al te bru taal spel drijven?" Met deze woorden van het Fransche orgaan dekt zich volkomen eene opmerking van de Neue polilische Korrespondenz, die een aadi- kcl, dat aan de Duitsche rege-erimg wordt toe geschreven, aldus besluit: „Juist op het tegen woordige tijdstip met oorlogskreten te komen, is niet alleen misplaatst maar ook weinig be antwoordend aan den toestand, die drie ver blijdende, vreedzame momenten biedt: liet ge deeltelijke ontslag van reserve» bij Oosten rijk en Rusland, liet gemeenschappelijk ver schijnen van Rumcnic en Bulgarije voor de Pctersburgschc conferentie en de zakelijke cn verblijdende openlijke verklaringen van aanzienlijke Engelsche staatslieden. Natuur lijk za-l er nog een geruime lijd van kalmen cn zorgvuldige» arbeid der Europeesche di plomatie noodig zijn, voordat de Balkanklu wen werkelijk ontward is, en daarom moest inzonderheid de Duitsche pers haar besi doen, dezeir moeielijken arbeid niet door nut teloos alarm te storen." l>e Balkan-oorlog. K o li s t a n t i n o p e 1, 1 3 M a a r t. (Of ficieel). Van den 9en lot den 12en is geen en kele belangrijke gebeurtenis voorgekomen in Adrianopel. De. vijand legde versterkingen aan aan do zijde van Boelair. In Tsjataldja begon een Turkscli detachement een hevig gevecht in Koecklayajdassi en dreef den vij and terug, die op zijn terugtocht het sla lion Indguguilz vernielde en Akalan gedeeltelijk In brand slak. Vijandelijke lorpedoboolen, gestationneerd bij het eiland Merkelej werden den 9en ge signaleerd in de wateren van Tenedos. De kruisers Medjudie en Berkisarfet met vier torpedobooten vervolgden ze. Tegen 2 uur namiddags kregen zeilschepen, die de kust naderden in de richting van de kampemen ten Tsjamli-Boeroem en Zayaytepa, vuur van de Turksche batterijen. Konstantinopel, 14 Maart. Bij een uitval ten westen van Tsjanaktsja heeft eene Turksche divisie den vijand uiteenge jaagd, die belangrijke verliezen, had. Er wer den ook vijandelijke aanvallen teruggeslagen bij Ilansarkcuy en ten westen van Kadekeuy. Voor Adrianopel is volstrekt geen veran dering. Cettinje, 14 Maart. De minister van builenlandsche zaken heeft aan de vertegen woordigers van de grootc mogendheden ken nis gegeven, dat de koninklijke regeering tot haar leedwezen aan de gehcele burgerlijke bevolking van Skutari niet kan toestaan de stad te verlaten. Zeer ernstige redenen van politie- ken cn militairen aard verzetten zich daar tegen. Intusscheu is de Monfenegrijnsche re- gecring bereid vergunning te verleunen, dal ed vreemde consuls en de aan hunne zorg toevertrouwde vreemde staatsburgers de stad verlaten. Uit Sailoniki wordt bericht, dait het 17c Servische i ufa-n t erie-re gime nl, van de Drinska-divisie, daar aangekomen, om naar Albania le worden ingescheept. Vier stoomschepen hebben hunne lading reeds ingenomen; twee anderen liggen nog ge reed. Va» Uskuib en Iüprulu gaan Servische troepen via Monastic naar Albanië. De Servische gezant te Wcencii, die pas uit Belgrado is teruggekeerd, heeft aan een redoiolcur van de Ncu-c Freie Presse ver klaard, dal de Servische rogeering. tot ver vulling van haren cenvoudigen bonds plicht, troepen iraar S-karftatri heelt gezonden. Hel lot van Skutari zal door de gezauilenconfe- rentie beslist worden. Zoolang echter deze beslissing niel is ge va Hen, hebben de Momte- ncgrijnen het recht werkzaam te zijn om de verwezenlijking van. hun wensch naar ver overing van de sltud, ten eimde op deze wijze lol den vrede te komicn. Rentier's bureau le Londen bericht, dat aan de verbonden Balkan staten duidelijk is ver- klalard, dat de toekomst van Skutari heizij de vesting valt of 'niet in handen van de mogendheden ligt. Volgens een. bericht uit Weenicn aan de Frankf. Zlg. zal weldra in do gezauitcnconfcren-iiLo de beslissing vallen in de kwestie van de Servische iroepenz-en- dingen naar Albanië. Dc zaak is reeds dooo- Oo&Lenrijk-Hongarije ter sprake gebracht. Belgrado, 13 Maart. De minister van oorlog heeft bevolen, dat de jongelieden van de laatste lichting ieder op hunne beurl moeten worden opgeroepen om de reservisten van den derden ban, die wacht diensben doem in de garnizoenen, daarvan te ontheffen. S o f i a 1 3 Maart. Dc vuurtoren van de haven van Havella is gedoofd. Dc toegang lol dc haven is verboden aan vreemde oor logsohcpeiï. Konstantinopel. 13 Maart. De vrachtboot Henri Fnaiissinet, komende van iMai-seillo en bestemd naar Dedeagaitsch, werd Maanidlag voor do Dardianellen gcvajnigen ge nomen door twee Turksche torpedoboolcn en maar Nagaira gebnaiahl, waar ven onder zoek aan boord werd ingesteld om te zien of het schip geen oorlogsoontrabainide ver voerde. Het Fransche gezantschap deed aan den minister van buiten fcandsebe zaken eene uoba toekomen, waarin gevraagd werd het schip onmiddellijk i n vrijheid o be stellen. l)e minister veiiklaardio niets tie weten van liet incident en verwees naar den grootvizier. Ween e n, 1 1 M aart. Met betrekking tot hel bericht uit Belgrado, dal de Ilami- dieli in de Ooslenrijkschc havens zich van levensmiddelen heeft voorzien, verklaart het Neue Wiener TngebLalt, dal met het oog op de slipte onzijdigheid, die Oostenrijk gedu rende -den ganschen oorlog in aclit heeft ge nomen. hel nauwelijks noodig is deze verze kering legen le spreken. R o m e, 14 M a a r t. De aanwezigheid van de Ilamïdioh in de Adrialische zee ver lamt dc blokkade van de Albaneesdhe kust en belemmert de Grieks olie transportsche pen, die in San Giovanni di Mcdua artille rie, voor het belieg van Skutari bestemd, aan landjDioetcn brengen. •Het Giornale dTtalia zegt, dat de Ilami- dieh waarschijnlijk zidh naar Val o na heefl begeven. Sofia, 14 Maart. Gevolmachtigden van alle Balkanstaben zullen binnenkort in Belgrado bijeenkomen, om te bespreken welk aauuleel aan ieder van hen toekoanl in de Turksche schuld. Sofia, 14 Maart. Generaal Radlco Di- mitsiew, commandant van het derde leger: is hedenmorgen naar Petersburg vertrokken. Men verzekert, dat hem eene bijzondere zen ding is opgedragen. Sofia, 14 Maart. Het antwoord van Bulgarije oip het voorstel tot bemiddeling ver klaart, dat de bondgenooten de bemiddeling aannemen met bepaling van eene grenslijn, gaande van BodosLo naar kaap Ma'ïatra. Gal- lipoli blijft aan Turkije. Adrianopel en Sku tari alsmede dc eilanden in de Egeïsche zee moeten worden afgestaan Turkije aad moeten afzien van Kreta en in beginsel moeten toestemmen in een oorlogs schatting. De kri jgscaperatiën zouden nliet verbroken worden. Konstantinopel. De Porte zal aan de mogendheden een memorandum doen toeko men tegen de oorlogsschatting. W e e n e n14 Maart. De correspondent van de Neue Freie Presse te Belgrado heeft den Servische» minisber-president Passies ge ïnterviewd, die hem veridaarde, dat het zon den van Servische troepen naar Skutari geen ander doel had, dan Montenegro te hulp te komen, maar volstrekt niet gericlil is tegen Oostenrijk, waarmoe Servié goede betrekkin gen wenschl te onderhouden. Met dat doel is men reeds overgegaan lot eene gedachte wisseling, waarbij gebleken is, dat ei- geen enkel verschil 'bestaat wat die beginselen be treft, tan aanzien van de opvatting der han- delsk'wetsliën en va» het tegenwoordige troe penvervoer.- Ten slotte dééd Paisics uitkomen, dat er tusschen de bondgenooten eene volledige en nauwe verstandhouding bostaaL De Westminster Gazette schrijft: Sommige Duitsche bladen zeggen, dal de sleutel van den toestand in Britsche handen rust. Dat is misschien een te groot compliment voor ons; maar wij kunnen met nadruk verklaren, dat, voor zoover wij invloed bezitten, wij hem on voorwaardelijk zullen aanwenden om tegen het krankzinnige denkbeeld van oen preven- tieven oorlog op le komen. Wanneer Frank rijk werkelijk eene Europeesche samenzwe ring tegen Duitsc.hland uitbroedde, die onzo toestemming cn die van Rusland behoef de voor den oorlog waarvan generaal von Bernhardi gedroomd hoeft, dan kunnen wij de stelligste verzekering geven, dat wij daar aan geen deel zouden nemen. Wij zijn blijde, dat wij dc Franschen als onze vrienden kun nen beschouwen; maar als onze vrienden lot eene dergelijke krankzinnigheid in staat wa ren, zou iiel onzo vriendenplicht zijn hen legen te houden cn niet op te hitsen. Natuur lijk ziju wij van meening, dat er voor dezo gcheelc panicle geen reden is; maar de toe- stamden in Europa zijn zoodanig, dat wijl niets mogen doen, wat verkeerde angst of ver keerde verwachtingen zou kunnen opwekken. Wij moeten onvermoeid en zonder ons te la- 1 Ti ontmoedigen werkzaam zijn voor dc ont spanning tusschen den driebond cn dc triple entente, waaraan Europa thans het meest be hoefte hoeft cn waardoor de sterkste waar borg voor den vrede zal worden verkregen. Over dc Ooslenrijksch-Russische demobili satie cn hel daarover uitgegeven communi qué wordt uil Wecncn aan de Köln. Ztg. ge schreven, dal door de eenzijdige toevoeging van het Russische telegraafagenltschap aan de gezamenlijke mcdedeeling de politiek van Oosteurijk-Hongarije geen schade heeft gele den. Integendeel is men nu in slaat, zich liet verloop van deze actie met juistheid voor te stellen en daaruit le zien, dat Oostenrijk-IIon- garije er niet zoo slecht voorslaat, wamt do Russische bijvoeging laat doorschemeren wat Rusland oorspronkelijk van Oostcnrijk-IIonga- rije heeft verlangd en niet heeft kunnen be reiken. Hiermee wordt erkend, dat Rusland aanvankclijk°van Oostonrijk-Hongarijc d -de mobilisatie ook aan de zuid-oostelijke grens heeft verlangd en, toen het daarin niet slaag de, althans de opneming van eene verklaring van zijne vredelievende bedoelingen tegen- ov r de BaLkanslaten heeft trachten le krij gen, zonder echter ook dat te kunnen door zetten tegenover dc weigering van Oostcnrijk- Ilongarije. Het is dus buiten kwestie, dal Oos- tcnrijk-Hongarije dc winner is in dit diploma tieke spel; het heeft Rusland in niets toege geven en alles bereikt wat het heeft willen bereiken: de demobilisatie aan de Russische grens, die hol toelaat ook zijne kostbare toe rusting belangrijk te verminderen. België. 'Brussel, 14 M a a r t. De minister van oorlog heeft, in den loop van de discus sie over hel ontwerp van de nieuwe militie- wel, verklaard, dal, ails "hij dc lichting 1911 niet naar huis heeft gezonden, de reden daar van is, dat hij niet volkomen gerust is met het oog op hel buitenland. Frankrijk. P a r ij s, 14 M a a r t. De begroolingscom- missie van de Kamer heeft met 27 tegen 4 stemmen de credielcn voor de toerustingen in beginsel aangenomen. Het bedrag heeft zij echter met 80 millioen verminderd, welke bestemd waren voor de aanschaffing van veldhouwitsers, omdat die kwestie beslist is door de toepassing van een procédé, dat toe laat het kanon van 75 cM. voor het beoogde doel te gebruiken Zwitserland. Bern, 14 M aart. Afgevaardigden van •de vredebonden der gehcele wereld waren lieden vergaderd in het internationale vredes bureau. Zij besloten een manifest te laten uit gaan tegen de plannen tot legerversterking. Engeland. Londen, 14 Maart. Het lagerhuis heeft het antwoord-adres op do troonrede aangenomen. In het debait werden slechts bin- nen'lainidsche aangelegenheden besproken. Wij hebben vermeld, dat in het Engelsche lagerhuis loj->d Hugh Cecil gewag heeft ge- niaaakt van -een gerucht, dat Engeland de verplichting op zioh genomen heeft om ouder bepaalde omstandigheden belangrijke strijd krachten naar Europa to zenden, waarop de ininlisler-presideint Asquiith antwoordde met den uitroep, d-at dit ndet waar is. Naar aan leiding van dit parlementaire incident schrijft de Westminster Gazette: Men kan niet beweren, dat wij onder eeni- ge verdrag verplichtingen staan. Maar het be treft hier geene verdragverplichliLngen. Vol gens het gerucht, waarop Cecil zinspeelde, hebben wij veeleer diplomatieke verzekerin gen gegeven, die eene eereschuld moeten vor men. De aanhangers van den algemeenen dienstplicht muakücn gebruik van dit ge rucht, en dit heeft ons in liet buitenland zeer geschaad. Het was hoog tijd, dat do regeering een afdoend antwoord sprak. Wij hopen, da* de verklaring van den minister-president oen einde zal maken aan dc combinatiën, die door liet gcruuht ontstonden. Wij zijn hel aai» het eigen land on aan de Europeesche buren schuldig te zeggen, diat wij niet zulk oono geheime diplkxniatic hebben. Onze verdirag- verplichtiïngcn zijn aan iedereen bekend. Zij bevatten geene verplichting of garantie, <lat wij ons landleger voor militaire operation op hol Europec-sohe vasteland beschikbaar moeten stellen Wij hebben geene core- schuld aangedaan, die ons verplicht ons veriLcdigi'ngsslelsel te veranderen. Onzo po litiek en onze diplomatic berusten in hoofd- zaia'(v oqj oiv/yC zeemacht. Ilct beste middel om ons zelf le. verdedigen cn de vrienden in den nood hij too staan, is dc vloot zoo weerbaar mogelijk tc houden. Wij beschouwen 't als ©ene algehoele miskenning van de feiten, dal mol ons als factor in de Europeesche ]>oH- liek niet zou behoeven gerekend le worden, om-dat wij niel een -groole militaire slaat zijn 'in Europeesohon zin. Wij wenschen onze zee macht voor den vrede, niet voor den oorlog le gebruik on, maar het ligt in ons eigen l»e- iang on in dat van onze Europeesche vrien den, dat wij ons hierop conocntrecrcn cn niet onze krachten versnipperen door eene mil-itaóro luticlilsinspa.nuln.g, die in verge lijking met do inspanning van de militaire staten gcheol ontoereikend zou zijn. Zweden. S tl o c k h o' 1 m, 1 4 M a a r t. De rijks dag heeft in ccnc gemeenschappelijke stem ming van de -beide Kamers besloten het in voerrecht op superphosphaat van 25 lot ll> ore per K.G. cn het invoerrecht op stroop en melasse van 10 tot 5 ore per K.G. te ver minderen. Italië. R o m e, 1 1 M a a r l. Corrierc <1 'Italia zegt, dat dc gezondheid van den Ra.lis, di© een goeden nacht doorbracht, vooruitgaande blijfL Ilij neemt met eetlust voedsel lol zick- Ilct Giornale d'ilalia zegt, dal de Paus le gen den middag is opgesta in. Men hoopt, dal hij morgen den gcheelcn dag op kan blijven. Spanje. 'M a d1 r i -d, 13 Maart. Aanhangers van Dom Jaime van Bounbon hebben eene ver gadering gehouden, o-ni te protesl-ccrcn tegen de hervorming van het onderwijs in den catechismus op de scholen. Zij kondigden aan, dat zoo noodig geweld zal worden ge bruikt. Oosten rijk-H ongarije# Par ij s, 1 4 M a a r t. Dc Excelsior be richt uit Wccncn, dat dc regeering krachtig heeft aangedrongen in Petersburg op de uit* gave van een aanvullende nota als vervolg op de nota betreffende dc demobilisatie. Waarschijnlijk zal Rusland door eene nieu we mobilisatie dc zaken in hel reine brengen. Budapest, 14 Maart. In het magna- tenhuis lokte de oppositie eene levendige discussie uit naai" aanleiding va» een ver zoekschrift uil het komitu/al Arbary, waar in gevraagd werd, dal ontwerp der kiesrecht- hervorming va» dc agenda zou worden af gevoerd. Nadat-^lil verzoekschrift was alge- wezen, verliet een deel va» de oppositie d« zaal, voordat dc kicsrechUiervormiiig in be handeling kwam. Het wetsontwerp werd na een vrij Langdurig debat ao.iigenomen liet laconöeke tlelegraan, dat wij gisteren hebben opgenomen en waarin werd borichtg dat hel luuis van afgevaardigden van den Hongaarschen rijksd-aig een nieuw reglement van orde had vastgesteld, vermeldde slechts liet slot va» eene veelbewogen zitting. De oppositie had voor dien dag groote dingen aaniigckondnigd. In werkelijkheid bepaalde het gebeurde zieh tol een woelig looneeL, dat een half uur aanhield en waara-an een einde werd gemaald door liel verschijnen van den bo-ol'diinspcctouir va» politie P&vlik ju de zaal met een honderdtal agenten. Reeds lang voor heL tijdstip waarop de zitting zo» betgmnen, w-airen 200 afgevaar digden. van dc regeeringspartij in de zaal aanwezig. De oppositie verscheen koi-l voor het openingsuur; zij kwaan mei 70 ma»; om streeks 50 Leden van de oppositie, waaronder brans Kossuth cm graaf Julius Andrassy, ont braken. Om 10 uur verschenen de ministers, terstond daarna de voorzitter graaf Tisza; het voorzittersgestoelte werd door eene for- meele lijfwacht omringd. Zoo dra de zitting geopend was, nam d© afgevaardigde Lovaszy het woord, zonder af Ie wachten, dat het hem wórd verleend. D© voorzitter luidde de bel, de gjeheelo oppo sitie schreeuwde door elkaar en te midden van ddt keischc lawaai hield Lovaszy een© rede. Slechts enkele woorden waren daaruM vcrsta-anbaiaiT, waaruit men vermaan, dat <Le oppositie niet in overleg wilde treden met een minister-president, die ©en misdrijf had gepleegd, waarvoor nog geen boete was gio' daan, en met een onwettige gewelddaden plegen den voorzitter. Graaf Tisza. luidde on ophoudelijk met zijne beL De oaxpositi© rkp

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1