N° 256 ir1" Jaargang Maandag 17 Maart 1913. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. BUSTEN LAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (mot gratis verzekering togen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - ©.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advortentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertontios en berichten vóór 2 uur in to zondou. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENT1ËN: Van 15 regels f 0.50. Elko rogol moorO.IO. Dionstaanbiodingon 25 cents b(J vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor liandol on bodrijf bestaan zoor voordoeligo bopnlingon tot hot horhaald advortooron in dit Blad, by abonnomonL Eono circulairo, bovattondo do voorwaardon, wordt op aanvraag toegozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. „D E EEMLAN DER. Kennisgevingen. BEPALINGEN BETREFFENDE WJBTETJLTNG VAN DEN MILlTIBDDliN'ST. Dc Burgemeester maakt het volgende bekend van betgeen de ingeschrevenen voor <le militie in hoofd zaak (hebben te doen tot het verkrijgen van vrijstel ling van den dienst. Vrijstelling wegens eigen militairen dienvl. Inuien bij dc inschrijving geen mededeeling «van de verlaavgde -vrijstelling aveigens eigen vrij,willigen dienst bij de zeemacht, bij het leger hier le 1&»1« of bij de koloniale troepen is gedaan, kan dat ver langen door of vanwege den ingeschrevene alsnog worden kenbaar gemaakt by deu burgemeester tus- «ttficn 21 en 31 Jiaari a.s., van <ks vèormiddagj negen tol. des namiddags drie uur Ier gemeente-se cretarie. Vrijstelling «wegens brocdeixlien.si. Door of vanwege den ingeschrevene, die vrijstel ling verlangt wegens broed ei-dienst, moet in gewone gevallen tusschen 21 cn 31 Maart n.s. bij den burge meester aanvraag worden gedaan tot het opmaken van het getuigschrift, de wettige broeders cn half broeders betref lende. Voor dcize aanvraag zal meer be.paaKicly'k worden zitting gehouden ter gemeeule-secretar.e op 26 Maart a.s., van des voormiddags negen lot des namiddags iric uur. Door of vanwege den ingeschrevene moet worden gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee getui gen, die meerderjarige mannelijke personen moeten zijn, van wie kon worden aangenomen, dat c.ij mot het getzin, waartoe dc ingeschrevene behoort, vol doende hekend zijn. Het getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den burgemeester der gemeente, waar dc be langhebbende voor de militie is ingeschreven liet 'kan cahier ook door een anderen burgemeester wor den opgemaakt. Vrijstelling wogens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of «halfbroeders. Door of vanwege den ingeschrevene, die vrijstel- <iDg verlangt wegens ■aanwezigheid van in hole,elfde Jaar géboren broeders of halfbroeders, moet tussdhen 10 en 18 Juli a.s. bij den burgemeester aanvraag worden godaan tot het opmaken van een desbetref fend getuigeohrift, waarby eveneens twee getuigen moeten tegenwoordig zij-n. Vrijstelling van hen, die ccn geestelijk of een gods- •dicnstig-mensdldievend ombt beklecden of daartoe worden opgeleid. Voor de vrystelling van deze ingeschrevenen wordt verwezen naar tabel 1, houdende regeling van de vrijsleh.n-g van geestelijken, bedienaren van den godsdienst en studenten in dc godgeleerdneid en la- uel 11, ao noen de -ucr^e.ijkc rcgci. ng betreflende zen- deliug-leeraren, broeder-diakocen, Hoomsóh-Kaf'ho- lieke ordebroeders, «zeiideliug-'kvveakel.ngen en praef- hroeders. Van deze ta'beilen kan ter gemeente-secre tarie mzage worden genomen. Dc verklaringen volgens deize tabellen over te leg gen, moeten, voor zoover u,t het model niet het te gendeel blijkt, 'binnen 'het Ky«k zijn afgegeven. Voor hem, die is vermeld op liet inschrijvingsre gister, dat laatstelijk gesloten is, en op 21 Maart na de sluiting verkeert in een der in bedoelde tabellen omschreven gevallen, wordt dc verklaring, in dc ta bellen annigedii'd. nden rege. afgegeven op genoem- den datum of rnoet, zoo dit niet geschiedt niettemin uit de l.x..ar.ng uitjken, Gal hence.d geval op men datum aan'wozig was. Voor hem, die na don in het vorig lid genoemden datum in oen der bedoelde gevallen komt te verkee- ren. wordt m dc verklaring de toestand vermeld, gelijk die is op het oogenhlik der afgifte, en gc- Bohiedl dc afgifte niet vóór het tijdvak, binnen 'het welk de verklaring bij den burgemeester moet wor den .ingeioveid. Dc weg des denkers loopl van gelooven naar twijfelen en van twijfelen naar geloo ven. Een Roman van ILIcide, 13 DOOK MARIE CORELLL „Dat is heu&oh heel interessant!" zeide zij nel e.ön glimlach. „Ik denk, dal liet hel vreemde jacht# wa«s, hot welk gist er enavo n tl' die muziek aan «boord had. Met hield mij uit fl-en i!laap. ik daohl, dat hel do een oi an- dfero vervelende» persoon was in een boot mei een gramophoon." „O, juffrouw Harland," riep ik uit. „U 'iun'l kuch niet gedacht hebben, dat het een gramophoon was! Zulke muziek I Hot was ftn één- woord verrukkelijk!" „Werkelijk?" En zij trok de loelijke grijs wollen shawl, waarin zij gehuld was, dich ter om haar ma geren hals, terwijl zij reclil overeind in be-d ging zilton en mij aanzag. „Wed, misschien wals hot zoo in uw ooren, gij schijnlt «overal genoegen in te vinden, tmaar ik begrijp niet waarom! Hot is m- luurlijk heel prettig zoo'n gelukkig gestel te hebben, maai* die muziek hinderde mij werk el ijle erg. Zoo veiryelènd; als «er muziek k; wanneer men wil gaan slapen." Ik zweeg en daar ik -een borduurwerkje De verklaring, in dc tabellen 1 en II bedoeld, wordt door ol vanwege den belanghebbende ingele verd bij den burgemeester der gemeente, waar hij is ingeschreven of voor welke «hij theeft geloot: le. vóór 1 April van hot janr, waarin liet inschrij vingsregister is gesloten, ingc\al de reden van vry- Stc.. n'g aanwezig was op 211 Maart van bedoeld jaar 2c. in de maand November van het jaar, vooraf gaande aan dat, waarin hij zou moeten worden inge lijfd n. ingeval dc reden van vrijstelling i# ontstaan tue sellcn 21 Maart en 1 November van eerstbedoeld jaar b. ingeval Ly opnieuw vrijstelling vraagt en hij bi) dc eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder a 3c. binren ccn maand nadat de reden van vrij stelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of na 1 November van bet jaar, voorafgaande- aan dat, waarin «hij is of zou moeten worden ingelijfd: 4e. inde maand, op éénna voorafgaande aan dlo, waarin do loopendc vrijstelling eindigt, ingeval hy opnieuw vrijstelling vraagt cn liij hij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3c. Vrijstelling wegens «kostwinnerschap of wegens bijzondere gevallen. Door of vanwege degene, die vrijstelling verlangt wegen# kostwinnerschap, wordt bij den burgemeester aanvraag gedaan let het opmaken van een «staat van inlichtingen. Die aanvraag moet geschieden le. tusschen 21 en 31 Maart van liet jaar, waarin het inschrijvingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrijstelling aanwezig was op ecrsJgcnocmden da tum 2c. in de maand November van ihet jaar, vooraf gaande aan da', waarin 'hij zou moeten worden in- gcliilY, a. ingeval de reden van vrijstelling is ontstaan Ins tellen 21 Maart en 1 November van eerstbedoeld jaar b. ingoval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hy bij dc eerste maal verkeerde in liet geval, omschreven onder a; 3e. 'binnen een maand nadat de reden van vrijstel ling is ontslaan, ingeval d't heeft plaats gehad op of na 1 November van liet jaar, voorafgaande aan dat, waarin hij is of -zou moeten worden ingelijfd 4e. ui de maand op één na voorafgaande aan die, waarin dc loopcnde vrijstelling eindigt ingeval- hij opnieuw vrijstelling vraagt en «lüj bij de eerste maal verkeerde in hel geval, omsenr-even onder 3e. Do staat van inlichtingen wordt, in den regel op gemaakt door den burgemeester der gem-eentc, waar de belanghebbende voor dc militie is ingeschreven of voor welke hij beeft geloof. Ilij kan echter ook door ccn anderen burgemees ter worden opgemaakt. Bovenstaande is ook van toepassing voor hem die vrijstelling verlangt wegens hel bijzondere geval, dat een dienstplichti<ge, aan wien .geen vrijstelling is verleend op grond van kostwinner?chap, zoodanig persoonlijk onmïsbaa- is voor dc instandhouding der middelen vatï bestaan van zijn gezin of van dat, waartoe liij behóórt of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel van personen, d'e hem in deu eersten of den tweeden graad van bloed- of aanver wantschap bestaan, dat zijne aanwezigheid daar voor dringend ncod-ral-eliik i?. Voor zoover dit hierboven niet reeds r/zondcrlijk vermeld is, wordt bekend gemaakt, dat aanvraag too hei; opmaker» of op-vragen van dc noodige bewijs- ftiul-ken. dan wel inVvering van bewijsstukken, bij den burgemeester moet plaats hebben ter gemecnlc- sccrcfric. van des voormiddags negen tol des na middags drie uur. Amersfoort, 14 Maart 1913. De Burgemeester, v. RANDWIJCK. bij mij 'had om iels in mijn handen te heb ben, begon alc er aan te werken. „Ik hoop, diait u u aan [boord op uw ge mak gevóélt," «hernam ze weldra. „Hebt gij a<l wal gij wenscht in uw !kaimers?" Ik verzekerde haar, -dat alles volmaakt was. Zij zuchtte. „Ik wou, dal ik hetzelfde kon zeggen!" zeide zij. „Ilc heb inderdaad «een hekel aan zoo'n tocht met het jacht, maar vader doet het graag en dus moet ik mij opofferen." Iliicr zuchtte zij weer. Ik gevoelde, dat zij" werkelijk er van overtuigd was, dat zij zich op het altaar der kinderlijke gehoorzaam heid offerde. „Gij weet dat hij zeer ziek is," •ging zij voorl, „e<n dat hij niet lang meer ka;n leven?" - „Hij vertelde er mij iels van," antwoordde ik, „en ik zeide toen, evenals nu, dat de dok toren het mis kunnen hebben." „O neen, in zijn geval kunnen zij liet niet mis hebben," verklaarde zij, somber het liooid schuddend. „Zij kennen de symptomen cn zij kunnen alleetn het einde een poos vertragen. Ik lien zoo dankbaar, dal Dr. Brayle op uit tochtje met ons mee kon gaan." „Ik -denk, dat hij goed voor zijn diensten betaald wordt?" zeide ik. „Achthonderd guinjes," antwoordde zij. „Maar, ziet gij, hij moet zijn patiënten in Lon den achterlaten en iemand anders hebben, om ze gedurende zijn afwezigheid te bezoeken. Ilij is zoo knap en zoo in trek, ik zou niet welen, wal ik zonder hem moest beginnen!" „Heeft hij de een of andere speciale behan deling voor u?" vroe.g ik. „O ja, hij eleclriseerl mij. Ilij heeft een Weekkrouiek. IIcl was stil in dc politiek deze week, misschien de stille, die den storm voorafgaat Dc combattanten zijn nog doende zich o.p te stellen, sommigen weifelen zelfs nog in de keuzo van hun stellingen. Dc gmnsljgstc punten zijn reeds bezet. Dc vrijzinnige con- öcnitratie heeft ze bemachtigd en er zich duchtig verschanst. Kiesreahlihcrz»i.enlng, Staatspensioen cn Vrijhandel li cellen die po- siitics, waaromheen de S. D. A. P. thans rond sluipt, loerend of 'n deel der vrijzinnige troe pen soms heimelijk hun posl zou verlaUcn. Want hel- beva-ll haar volstrekt niet, deze gewichtige punten te zien in handen der concentratie. Haar blijft in den slrijid nu niet veel anders otver dan als vrijbudlcrsLroepcn zich zooveel mogelijk „buil" le veroveren. Gepubliceerd werd de resolutie, welke het partijbestuur der S. D. A. P. zad indienen op het Paasclicongres. Algemeen kiesrecht staat n-alunirlijtk voorop, voor manuien zoowel als voor wnoaiwen. Dan volgt handhaving van hel vrijhandelfistclsel, verdediging van dc po sitie der openbaire school, staatspensioen ,jvoor ouden, die liet ifoodig hebben." De urgentie van liet algemeen kiesrecht eischt •allereerst gr o n-dw e Ishc-nzite niing cn eerst daarna mogen de sociale wetten aam dc orde komen. De resolutie belooft niet veel meer dan liel concenitralie-program reeds behelst. De S. D. A. P. vischl achter het niet cn schijnt zulks te begrijpen. In dc voorge-sbcldc reso lutie wordt immers reeds o woiuder over herstemniingsaccooixlcn gesproken. Dat diil niet geschiedt, omdat dc S. D. A. P. in 's lainds belang 'n eind gemaakt wil zien aan de coalitie-heerschappij, ons dunkt, d)e his torie der laatste japen heeft weinig voorbeel den aan te wijzen, dat de S. D. A. P. zich door redenen win landsbelang liet leiden Toont ziji zich nu van lierstemmingsaccoor den niet afkeerig, wij gclooycn, dal de mo tieven hiervoor hoofdzakelijk wel le zoeken zullen zijn in dc vrees, dal hel coalitie-moe de kiezerscorps de int isolement kracht zoe kende S. D. A. P. haar dezen indirecten^coar iitie-stcuuD zou inpeperen. Aan den anderen kant verbeurt de S. D A. P., zoo zij bij de herstemmingen steun be looft aan candidalen, die aan dc in de resolutie gestelde voorwaarden voldoen, den hei mei ijken steun van rechts, welke haar bi) dc vorige verkiezingen Zaandam cn mis schien nog andere districten deed veroveren. Ontstelt niet al te zeer, gij brave „liberalen", die bij voorkeur rechts stemt, in den waan, dat de clenicalen dc anti-socialisten par ex cellence zijn! Wantl steeds duidelijker blijkt het, dait dc coalitie heel spoedig voor steun aan de socia listen le vinden is, indien zij den liberalen daardoor afbreuk kan d-oen. liet jongste prachtige. 3>al«lerij, die hij in de hut hiernaast heeft opgesteld en terwijl ik de beide hand vatsels vasthoudt, zet hij ze in werking en dan gaat het heelemaal over mij heen. Ik voel altijd voor een korten lijd beter maar do uitwerking gaat spoedig voorbij." Ik zag haar glimlachend aan. „Natuurlijk! Lieve juffrouw Harland -- ge looft gij werkelijk in de kracht van electri-ci- teit op deze wijze?" „Natuurlijk! antwoordde zij. „Ziel u, het is alleen de kwestie, die men bacteriologie noemt. Medicijnen zijn lot niets nut, tenzij zij de bacteriën die ons van binnen en van buiten opeten, kunnen doodon. En er beslaat geen drankje waardoor dat kan. Eleclriciteit is het eenigc geneesmiddel. Hel geeft die kleine beesten een schok," de arme zieke lachte flauwtjes, „cn het doodt er een paar, maar niet allen, Plot is een vreesclijk rcheppings- plan, vindt ge niet, om menschelijkc wezens tot niets anders tc maken dan lot een jacht veld, waarop onzichtbare schepsels zich voe den?" „Het hangt er van af, hoe gij liet be schouwt," zeide ik, mijn erk neerleggend en trachtend haar aandacht té boeien, hetgeen altijd moeielijk was. „Wij, menschelijkc we zens, zijn uit goede en kwade deeltjes sa mengesteld. Indien de goede aangekweekt worden, zullen zij de kwade verdrijven, als de kwade worden aangekweekt, drijven zij 'de goede uil.- Het is mét het lichaam juist als met de ziel, indien wij dc ge zondheid bewerkende microben, zooals gij ze roemt, aankwecken, zullen zij de ziekte ge heel en al uit het menschclijk organisme verdrijven." staaltje geeil de r.-k. „Post", welke meedeelt, dat in de laatste vergadering van de R.-K. Kicsvereeniginig te Arnhem aangedrongen is om, als protest tegen de liberale overmacht, bij dc raadsverkiezingen geen eigen candida len meer te stellen» ja desnoods om mede te werken de socialisten in den Raad le ver sterken, ten einde aldus dc vrijzinnigen de gevolgen hunner uitsluitende houding te doen gevoelen. De voorzitter, baron Van Wijnber gen, verwierp dil denkbeeld ni"C't, doch zeide ernstig te zullen overwegen of hij dc kics- verceniging zou durven voorstellen zulk een advies te volgen. Behalve "de S. D. A. P. heeft ook de Gkrist.- Ilist. Unie zich nog geen plaats in het strijd perk gekozen Dc officiecle leiders der Unlic weten wel, waar zij liet liefst hun troepen zullen opstellen, maar in geen pairtij beslaat zoo diepgaand me e ui ngsve rsohil tusschcn leiders en volgelingen als in de Christ.-Ilist. Unie. Weliswaar zullen de leiders ook dit maal weder hun zin krijgen maar wij voor spellen niet, doch weten hel onmiddellijk na hot besluit om zich onder dc coalilic-va- ncn le blijven scharen, zullen zeer velen dc Glirist.-Ilist. Unie, met zooveel moeite uit samensmelting vaai talrijke groepjes opge bouwd, den rug lockccren. En. die heengaan, zijn niet de slechtstcn of eerzuclitigslen. Dc Tweede Kamer is met Paasch-rccés naar huis, de Eerste heeft eindelijk de be groetingen zien passeeren. De belangrijkste gebeurtenis is wel de aanneming van de oor- Loigsbegrooüi'ng, waardoor de legerorganisatio weldra liaar beslag zal krijgen. Van rechts wordt nog steeds gespeculeerd op verkiezingssteuji van liberale militairen, die men tegen de legerpeditick van liuri geestverwanten in liet harnas hoopt te jagen. Het is steeds 'n liberale opvatting geweest, dat 1 andsvendcdigiaig cn politiek geseheiden moeien blijven en zeker kunnen dc coalitie en dc antithese met de lcgcrpoliliek liccl mxx-ielijk in verband gebracht worden. liet Eerste Kamer-lid Staal liecft met nadruk ver klaard, dal van- rcageeren op den pas bereik ten toestond geen sprake mocht zijn. In dc eerstvolgende jaren zal geen minister komen met nieuwe organisatorische maatregelen. Vandaar dan ook, dat dc vrijzinnige concen tratie in haar program geen leger-paragraaf heeft opgenomen. In de Amersfoorlschc weekkrouiok mag niet onvermeld blijven, dal de oprichting van ccn Gemeenschappelijke keuken thans ver zekerd is. Terecht mag gesproken worden van 'n uitkomst voor velen en dc groolc be langstelling, welke voor dc instelling be slaat, blijkende ook uit dc goede opkomst hij de voordracht van dc directrice der Utrecht- sche Coöperatieve Kouken, geeft vrijwel ze- Zij zonk vermoeid on haar kussen terug. „Dat kunnen wij niet," zeide zij. „Alles is L'-gen ons. Wal geeft het of wij trachten ge zondheid bevorderende microben aan te kweeken; zij, die de ziekte aanbrengen heb ben de overhand gekregen. Denk eens aan! onze grootouders en overgrootouders dra gen de schuld van dc helft onzer kwalen. Hun ziekten worden de onze onder verschil- dendc nieuwe vormen. Het is wreed, ver schrikkelijk! Hoe iemand gelooven kan, dat ccn God van Liefde zulk een vreeselijk plan schiep, gaat mijn versland te boven. Het ge heel is een kwest'.e van eten of opgegeten le worden." Zij zag e.r zoo bleek en opgewonden uit. dat ik diep medelijden niet haar had. „Dit mi^ent gij toch zeker niet in den grond van uw hart?" vroeg ik vriendelijk. „Het zou mij zeer voor u «pijlen, als ge wer kelijk meendet, wat gij zcidet." „Wel, het mag u net zoo hard voor mij spijten als ge maar wilt," en het arme meisje knipte de tranen uil haar oogen, „ik heb iemand noodig, die medelijden met mij heeft Ik zeg u, dat mijn leven één marteling is. lederen dag verbaas ik mij, hoelang ik het kan verdragen. Ik heb zulke vreeselijhe ge dachten! Ik stel mij de vreeselijke dingen voor. die verscheiden mcnscheu over dc geheele wereld overkomen, tor wijl niemand hen helpt of om hen geeft en dan gevoel ik mij, alsof ik om genade voor mij zelf moest schreeuwen. liet zou niets geven, al s direeuwde ik maar de kreet is toch in mijn ziel. Menscheu in dc gevangenis, men- schen, die schipbreuk lijden, menschen, die langzaam sterven in ziekenhuizen, moeten iets goeds in hun leven of ccnige hoop 'heb ben en geen spoor van troost van den kerheid, dal de gemeenschappelijke keuken ook hier levensvatbaar zal zijn. Dc tijd is ni«et verre meer, dat de laatste keukenmeid aan licl Museum Elchilc ten geschenke gegeven zal worden. Daigelijiks worden huisgezinnen gelukkig gemaakt met aansluiting aan dc gemeente lijke waterleiding. Mopperaars ten spijl, i? dc smaak van hel gei neen lelijke water wel zoo goed als die vmn licl water der oude leiding. Aan ons gemccntcbestuur zou mis schien in overweging gegeven kunnen wor den om in navolging van het laatste snufje der in nieuwe reclame-middelen onuitjmtte- lijke caicao-fabrikaulcn, een watoruilschenk te houden. Politiek Overzicht. Vreucsvosruitziciilen, liet antwoord van <le h-alkan-bor.ilgenoo- ten op 'l door de mogendheden aan hen geda ne aanbod om voor Ju l herstel van den vrede met Turkije hunne bemiddeling aan le ne men, beantwoordt aan dc verwachting. Men was er op voorbereid, dat de geest van toe nadering in dil stuk ver le zoeken zou zijn. Zoo ziel het stuk er ook inderdaad uit. Toch wordt er gezegd, dal dc vorm, waarin het stuk is gesteld', wel degelijk aanduidt, dal men lol licl einde wil komen. Men heeft zich onthouden van het stellen van minimuni- cischen. waarvan geen liltlel of jota mag worden afgeweken. Juist het tegenoverge stelde is godaan; cr is aan dc gezanten-con ferentie een maximum-programma overhan digd, op grond waarvan men vrede zou wil len sluiten. -Die weg is, zooals mén zegt, ge kozen, omdat hij het meest overeen komt met de ooslerschc wijze van onderhandelen ei» ook omdat liet daardoor voor d'e. kabinetten van dc Bal-kanstatén gemakkelijker zal zijn, aan ccnc pressie van dc mogendheden loe te geven. Ilct is wel aan te nemen, dat de Balkan- slaten hiermee voor zich den gcnukkclijk- sten weg hebben g« kozen. Anders slaan ech ter dc Jjemiddölanrs cr voor. Van verschil lende zijden wordt ernstige twijfel uitge drukt of deze na langdurig overleg cn mis schien niet onopz; llclijk dralen opgeslcldc voorwaarden aan de mogendheden een grondslag bieden voor vrcdcsondcrJmiidelin- gen, waarvan succes is le Verwachten. Zoo sdhrijfl dc Ncuc Freic Prcsse: „Dat zal eene n.oeielijkc vrede worden. Builgarijc wil ccn haven aan dc Marmara-zee, Skutari cn Adrianopel moeien zich aan dc boiulgenoo- Icn overgeven cn bovendien wórdt ccnc oor- logsschadevergoeding verlangd; een wapen stilstand wordt niet loegcslaan cn niettemin zal /bij verdere voorlzeUing van den oorlog een bijslag worden geëischt. Als dc bondge- noolen geen water in hun wijn doen, kun nen wij ccnc nieuwe editie van den zeven jarigen oorlog beleven." Het is tc begrijpen, dat dit vooruitzicht niet aanlokkelijk gevonden wordt. De Timos gecfil aan hare onlst-cmming daarover in hartige woorden luciht, door te zeggen, dat men de onvoorwaardelijke aanneming van God, dien de Kerken prijzen! Het is vreese lijk. Ik zie niet in, hoe iemand iels kan doen of eerzucht voor iels lean hebben het is alles kracht verspillen. Een van de redenen, die mij zoo deden verlangen om u op dit uitstapje bij ons tc hebben, is, dat gij altijd tevreden cn gclukig schijnt tc zijn cn ik zou willen weten waarom. Ilc denk, dat het een kwestie van temperament is, maar verlel mij toch eens, hoe het komlt" Zij strekte de hancl uit «en raakte dc mijne smeckend aan. Ilc nam haar magere uilgc- teerde vingers in d«e mijne cn drukte ze mee warig. „Mijn lieve juffrouw Harland," begon ik. „O, noem. mij Catharine," viel zij mij in de rede, „liet verveelt mij zoo, juffrouw Ilar- Jand genoemd te worden." „Wiel, Catharine dan," zeide ik glimla chend. „Gij weel toch zeker wel, waarom ik tevreden cn .gelukkig ben?" „Neen, dat weel ik niet," zeide zij met snelle, bijna kribbige heftigheid. „Ik begrijp er heelemaal niets van. Gij hebt niets, wa vrouwen aangenaam is. Gij schijnt niets on? kleeding te geven, hoewel gij altijd goed ge» kleed zijt, gij gaat niet naar bals, .theaters ot wedrennen, gij zijt algemeen bemind, toch vermijdt gij gezelschappen, gij hebt u nooit moeite gegeven voor huwelijkskansen e» voor zoo ver ik weet, of heb hooren zeggen, hebt gij niet eens een aanbidder. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1