D „DE E EM LAN DER". BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. n° 257 sa,le Jaargang. Dinsdag 18 Maart 1913. AMERSFOO DAGBLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Idem franco per post - 1.50. Per weok (met gratis verzokoring tegon ongelukken) O.l O. Afzonderlijke nummers O.OÖ. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Dionstaunbiodingon £5 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottere naar plaatsruimte. Voor handol cn bodryf bestaan zoor voordooligo bopalingou. tot hot herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnomonW Eono circulaire, bovuttondo do voorwaarden, wordt of aanvraag toogozonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. Met het oog op den Goeden Vrijdag zei het Amersfoortsche Dagblad dien dag niet ver schijnen. Aan tien, die met 1 April a. s. op dit blad inteekeaen worden de nummei s die ge durende de maand Maart nog zullen verscnpnan o. o s- e lo o s toegezonden. Politiek Overzicht. Vreue»vooru fczic~ieat« Indien ooit, dan kan van het antwoord dej* Balkanstalen op liet aanbod tot bemiddeling van de mogendheden gezegd worden, dat liet heeft „unc mauvaise presse.Er heerechl eene zeldzame eenstemmigheid in hel oordeel over dit staatsstuk. Dat men in Turkije slecht over deze nota te spreken is, spreekt wel van zelf. Mem spuwt er vuur en viam over. Als vooroeeld kan die pen wat do Tanin zegt, die meent, dat het beter zo-u zijn de inlijving van geheel Turkije te verlangen. Zelfs a>l ware hel geneelc leger voor Tsjataldja cn voor li oei air vernietigd, de laatste patroon verschoten en do laalsic cent uitgegeven, dan zou Turkije toen nooit zulke voorwaarden aannemen, liet vredenoofdstuk moet eindelijk gesloten worden, cn man moet vam hel voorjaar partij trekken om mot alle «naitioavale krachten tol aan don dood te strij den. Weinig minder scherp is het oordeel, dat in de Europeesche hoofdsteden wordt Uitgespro ken. Wij hebben rceus gewaagd van wait de Times en de Nordd. Aug. /.eaung noahen ge zegd. Daarnij sluit zien -aan de o^ncricing van hot Journal des D.fyais: „«.mineer de bon-d- .genooten paan neboen oen oonog tot het aller uiterste te drijven, dan is hun antwoord te verklaren." in den zebden toon schrijft de Neue brei e Press e: „liet oordeel over de vre desvoorwaarden van de iiaiüai.«suiioii zal wel in geheel Europa gcüjivluiuei.d Zxjii en over al maakt dit M-cavsaan-ouu uen indruk van eene nieuwe vredesversiomxg. Zeus 111 Pe tersburg is men onisleuuu. uc linies doet uit- drukkêiij'K uincoaiien ue a*gemeciie> veront waardiging. die hocrsoiil over ue hardnek kigheid van Aionleibogeo, en naait <le verkla ring van haren vertegenwooru.ger in Pclds- burg aan, ual ook duar ine lucening wordt gedeeld en oc vrees oesiaai, dut ïvoinng Nico- laas een luclitkasleel iiujaag-l un u^aro-j sym pathieën zat verliezen, die w-.n ham vam veel waarde zijn. De^e et..stemmigheid is niet te verwonde ren. Alen beschouwt dc in het antwoord van «le Baikanstalon opgenomen eisénen niet al leen als eene aanmatiging in de zaak zelve, namelijk als grondsiag voor de vi euesbeniid- deling, maar ook tegenover de mogen..heden, omdat in deze voorwaarden van ue Balkan- bonctgenoolen cisclien zijn verval, waarvan zij welen, dat zij zich richten tegen de uitdruk kelijk kenbaar gemaakte voornemens van de mogendheden. Het kan den Turken, d'ie onder alle omstandigheden Skutari zullen verliezen^ tamelijk onverschillig zijn wie dezo stad, waarom zoo lang gestreden wordt, iu bezit zal krijgen. Maar aan de mogendheden die, zoo niet geheel, dan toeh meorcndeels dc overtuiging hebben gekregen, dat het voor de oplossing van dc moeiclijke Allbanccschc kwestie noodig, dat Skulari aan Albanië komt, moet het als een bewijs van gering respect voorkomen, dal niettemin Skutari voor Mon tenegro wordt opgcëischt. Men liceft hier ccn nieuw bewijs hoeveel in dezen oorlog de kleinen zich tegenover de grooten meen en te kunnen veroorloven. Dc groote vraag is nu. of de eenstemmig heid onder dc mogendheden, die in woorden bestaat, ook in eene daad tot uitdrukking zal komen. De BaLkan-bomdgenooien rekenen er vermoedelijk op, dal de mogendheden wel in dc algemeene opvatting liet eens zijn, maar wat de middelen betreft om hun wil door te zetten, bezwaarlijk iot overeenstemming zul len kunnen komen en hoogstens het besluit zullen nemen om de oorlogvo erend en nog een poos te laten begaan. Met die opvatting schijnt in tegenspraak le zijn de verklaring van de Nordd. Allg. Zeitung, die in stellige woorden uitspreekt, dat naar den censlenwnigen wil van Europa Skulari, wat ook zijn lol in dezen oorlog moge zijn, met liet toekomstige Albanië zal worden vcreenigd. Maar in Weenen is men blijkbaar daarop niet gerust. Dit bewijst cerne opmerking, die van daar is geseind aam de Frankf. Ztg., volgens welke dc gezantcncon- ferentie van verleden Vrijdag zich wederom niet met de Skutari-kwestie heeft bezig ge houden en wel hierom niet, omdat de moeie- lijklieden met Rusland ten aanzien van dit punt nog niet uil den weg zijn geruimd. Er wordt aan toegevoegd: „De Russische ver* schuivingstaktiék ligt voor de hand. Het is daarom ook niet le verwachten, duit Rusland na de verovering van Skulari door do Mon- tenegrijnen, die waarschijnlijk eerstdaags zal geschieden, dezen zal bevelen de met zoovele offers bedwongen vesling weder to ontrui men." I>c Balkan°«Oi>!og. K o 01 s t a n t i n ope 16 Maart. Turksche oorlogsschepen hebben de Bid gaarschc stellingen bij Silivri gebombardeerd. Essad Pacha heeft aan den minister van oorlog een telegram gezonden, waarin hij verklaart, dat Janina pas is gecapituleerd, nadat de troepen tot hel uiterste hun plicht hadden volbracht. A t li e n e, 1 6 Maart. Uit Argyrocastro wordt bericht, -dat een tweede luitenant van de kavalcric met vijf kava la risten omstreeks 5U Turksche soldaten heeft ontmoet. Ilij viel ncn aan en na een hardnekkig gevecht wer den 20 Turken gedood en dc anderen gevan gen gemaakt. Konstantinopel, 17 Maart. Dc Turken joegen den vijand on de vlucht bij de bezetting van Atalan op de Tsjalaldji-üniën. Zij bezetten Kalfakeui, na den vijand daaru t le hebben verjaagd, die daarbij groote ver liezen leed. De toestand op hol oorlogstooneel wordt door een deskundige in de Ncue Freie Pressc aldus geschetst: Uit Adrianopcl komen steeds veelvuldige!' berichten aan, die gewagen van een allengs verlammen van het weerstandsvermogen der vesting. De Bulgaren hebben don 13en 14 nieu we zware belegeringskanonnen in stelling ge bracht, die, naar gezegd wordt, de beschieting reeds hebben begonnen. De uitkomsten moe ten belangrijk beter geweest zijn dan met dc tot dusver gebruikte stukken verkregen wer den. De vesting liecfl zicli nu reeds verschei dene maanden met bewonderenswaardige vol harding staande gehouden. Al werden ook in den laalsten tijd betrekkelijk weinige ge vechten gevoerd, toch is de ring, dien dc Bul- gaarsckc troepen om Adrianopcl hebben ge sloten, zelfs niet lijdelijk doorgebroken. Van de buitenwereld afgesloten, moeten de bele gerde troepen 't doen mot de levensmidde len on dc munitie, die bij het begin van de insluiting aanwezig waren. Daar behalve dc bezetting ook nog dc vrij aanzienlijke bevol king van Adrianopcl teert van den aanwezi gen mondvoorraad, zou het zeer verklaar baar zijn als deze ten slotte ten einde raakt. Zonder levensmiddelen kan ook de dapperste besetting 'l niet uithouden. Of liet. echter zoo spoedig ten einde zal gaan als dc Bulgaren verwachten, moet nog blijken, want uil den laatstcn lijd zijn er berichten, volgens welke de vesting no gvoor moer dan een maand van munitie en mondvoorraad voorzien is. Voor Skutari moeten 40 kanonnen cn 10.000 mar, zijn aangekomen. Door die versterking zou het belegeringsleger op ongeveer 55.000 man gebracht worden. Dat is zeker eene' be langrijke versterking, maar zij j(s volstrekt niet zoo groot om noodwendig eene veran dering van den toestand mee te brengen. Van grooler bcleckcnis is de aankomst van de ka nonnen. Iiicr komen twee momenten in aan merking. Voorocrsit dc vraag welk soort ka nonnen werd aangevoerd, in de tweede plaats wanneer zij zijn ontscheept. Dc versterking van de Servische en Monlcnegrijnsche artille rie met veld- en bcrggeschut zou ook van bc- teckenis zijn, maar zij zou gcenc afdoende uit werking kunnen hebben, want in cn om Sku- larie slaan niet veel minder dan twintig 15 cJvï.-positie kanonnen. Bij de gevechten in hel begin van dc vorige, maand heeft liet over wicht van dc Turksche artillerie zie gevoe lig doen merken. Toen de eerste berichten van dc voorge nomen uilzending van ccn zeetransport van Saloniki naar de Albaneesche kust aankwa men, werd er nadruk op gelégd, dat een aan zienlijk aantal belegcringskanonnen werd verscheept. Men zal niet mistasten als men aanneemt, dat althans een -deel van dc nu gelande kanonnen, uil stukken van zwaar ka liber beslaat. Zooals men weet uil den lijd van hel begin van den strijd om Skulari, gaat het aanvoeren van de zware belegerings- ariillcric met groolc mocielijlchedeii gepaard. Voor liet aanleggen van oen 20 K.M. langen berijdbaren weg was, zoouls generaal Marli- nivics heeft gezegd, dc arbeid van twee ba- taillons gedurende zeven dagen cn nachten ncodig. Van dezen weg zal slechts een deel ook voor de tegenwoordige transporten ge bruikt kunnen worden. Ook is in den omtrek van Skutari thans ten gevolge van dc inge vallen door de geheele bodem zeer doorweekt. Wanneer me* aanneemt, dal de landing dezer kanonnen twee dagen voor dim welgeslaagden strooptocht van de Hamidich heeft plaats ge liad, dan zou het mogelijk zijn, dat zij nu) of althans binnen weinige dagen reeds in stel ling kunnen zijn gebracht. Van de uitwerking van hun vuur zal voor den loop der gebeur tenissen in Skutari veel afhangen en het zal moeten blijken of zij overwicht hebben op dc Turksche artillerie. Is dit niet liet geval, dan zou voor dc aanvallers ook met dc nieuwe versterkingen niet veel gewonnen zijn. Athene, 17 Maart 11.20 voormiddags. (Van den bijzonderen correspondent van Ha- vas). De Embros bericht uit Janina van den 15en: De Grieken, die op Goratsi cn Liakcuori aanrukten, vielen de Turken aan, die bij Ar gyrocastro verschanst waren. Dc Turken ver lieten hunne stellingen en trokken zich terug naar Tepelcn. Een Grieksoh detachement be zette Argyrocastro; het gros van dc troepen kampeert buiten de stad. Athene, 17 Maart. Uit Janina wordt bericht, dat een groote indruk is teweeg ge bracht door dc godsdienstige plcchtigheVl, waarmee de mohammedanen den intocht van dc Grieken hebben gevierd. Dc kroonprins en de Griekschc autoriteiten woonden deze plechtigheid bij, alsmede een aanzienlijk aan tal muzelmannen. Ecu mohammcdaansclic no tabele hield eene GrieKsche toespraak, waar in hij dc verknochtheid van zijne gcloofsgp- nooten aan Griekenland uitdrukte en dc ko ninklijke familie en liet Griekschc leger be groette met de namen: „bevrijders van liet vaderland". Tc midden van de toejuichingen van die menigte. Sofoelis, «liet hoofd van de veelvuldig gehoord. Athene, 17 Maart. De Mcssagero is van «leening, dal dc door dc Porie voor schade, veroorzaakt aan Griekschc burgers vóór den oorlog, verschuldigde vergoeding 60 mi'llipen bedraagt. Dc Koning heeft een besluit onderleckend tot verlenging van het moratorium niet een maand. Officieel wordt bericht, dal een Grieksch detachement Clissoura heeft bezet. 300 Samiotcn, die naar Amerika willen emigre eren, zijn in Piraeus aangekomen. Dc Grieksclie regeerirag heeft zich niet hun ver trok bemoeid; zij heeft besloten de Griekschc landverhuizing naar Amerika te verbieden. C e 11 i n j c, 15 Maart. Men onder stelt. dal de Ilaniidieh haren lochl naar Dal- ma tië heeft voortgezet. Verscheidene transportschepen zijn aange komen in de buurt van Saloniki cn in Corfu. Alexandria, 1 G M a a r t. De Ilami- dieh is hier aangekomen. A1 c x a n d r ie, 17 Maart. De Ilanii dieh is in noordelijke richting weder ver' trokken. W e c n e li17 Maart. Dc Politisclio Kor- respondenz bericht uil Sofia: Dc diplomatieke kringen hebben bericht ontvangen, dal dc groote mogendheden zicli onledig zion met het ontwerpen van een voorstel met liet oog op de vredesonderhandelingen, dat steunen zal op een nieuw beginsel. De mededeeling van dit voorstel aan de bondgenoolen en aan Turkije zal zeer spoedig geschieden. Men hoopt, dat. dit ontwerp, waarvan de 'hoofd lijnen reeds zijn bepaald, van dien aard zat zijn, dal liet do standpunten de verschiUondfl oorlogvoerenden lol elkaar zul ibrengea. R o in e, 1 7 M a a r t. Sommige bladen schrifc ven aan eene reis van Gryporis naar Ram» eene politieke beteekenis toe. Ilij zou koineit onderhandelen over dc eilanden in de Egci- sclio zee en dc bepaling van do grens vaw Zuid-Albnnië. In politieke kringen doet moil opmerken, dat dc confcrcntiën van Gryparis met offieieclc personen zich slechts tot ge« dachtcnwissclingcn zullen kunnen bepalen. Londen, 17 M a a r l. Reuter verneem^ dal binnen enkele dagen de eindredactie vaat het antwoord der mogendheden op dc nota van dc bondgenoolen vastgesteld cn de noo* dige instructiën naar dc Balkan-hoofdsteden geseind zullen worden. In deze nota zullen* volgens de thans door dc ambassadeurs aan hunne respectieve regeeringen gedane voor* stellen, van wie sommigen reeds hunne toc« stemming hebben verleend, dc mogendheden de bemiddeling tusschen de oorlogvoerend* partijen a a nine men en dank betuigen aan d« bondgenoolen, dal zij iin den loop van zakci\ die is voorgesteld, hebben toegestemd. De mogendheden zullen verder een aantal raadgevingen in overweging geven, voort* vloeiende uil hot antwoord van dc bondge* no o te n. Zij zullen voorstellen, dat voor do grenslijn Rodoslo—Midia, die door de bond* penooten is voorgesteld, in dc plaats zal wor den gesteld eene lijn, loopondc van Enos naaf Midia. Al hot gebied ten westen van dc lijn Enos—Midia zal aan de bondgenoolen komen mot uitzondering van Albanië. Dc mogendheden zullen verklaren, dat zij niet kunnen ingaan op liet denkbeeld van eeiiic oorlogsschadevcrgocding, maar zij zijn bereid er in toe te stemmen, dal vertegen woordigers van dc bondgenoolen en van Tur kije dc zittingen van dc financieelc commissie te Parijs zullen bijwonen, die onder andore zaken ook zal behandelen dc vraag welk deel van dc Turksche openbare schuld dc bondge noolen op zich zuilen nemen. Met betrekking tol de Egcische eilanden cn Albanië zal aan dc bondgenoolen kennis wor den gegeven, dat deze kwestiën in handen van do mogendheden zijn. Athene, 17 Maar t. De officieuse Hulia hooft met nadruk de geruchten legen- gesproken, die in Wóencn en Konslanlino- pel zijn verspreid, dat overeenstemming zo« verkregen zijn tusschen Griekenland cn Sep vie en tusschen Griekenland en Turkije. Ondanks den ongunstigen indruk van de antwoordnota der verbonden Balkunstatcc. op dc vreemde diplomaten, rekenen, volgens den correspondent van dc Vossdschc Ztg. Ic Sofia, dc Bulgaarschc regceringsQcringen er vast op, dat de vrede spoedig zal worden go- sloten. Men gelooft, dal langs officicuscn weg misschien ophelderingen over hel antwoord kunnen worden gegeven, die voor ccnc be middeling den weg openen, zoodal dc groot» mogendheden hunnerzijds een nieuw vre desvoorstel brengen, dat beide partijen be vredigd. S o f i a, 1 G M a a r t. Gcschow cn Da new hebben eene deputatie ontvangen van bewo ners van dc districten Silislria, Baltsjoek er. Dobroetsch, die kwamen protestccren tegen den evenlueelcn afstand' van Bulganrsoh gc- Door zijn beroep le missen, ma-akte reeds menigeen schitterende carrière. Een Kouian van Liefde, 14 DOOR MARIE CORELLI. Ik bloosde plotseling. Een eigenaardig ge voel ontwaakte in mij, bij haar woorden had ik inderdaad geen aanb'dder? Zeker had ik dien, een, dien ik goed kende cn lang gekend had een, voor vicn ik mijn leven heilig bewaakt had als, zoowel aan een ander, als aan mijzelvc 'ocbehoorend een min naar, die mij boven, alle menschclijke liefde beminde, hier werd de stroom van zon derlinge en onverklaarbare aandoeningen met een schok van vrees en verbazing terug geworpen tegen een dooden muur van koude feiten, het was waar, natuurlijk, en Ca therine Harland had gelijk ik had .geen minnaar, Geen man had ooit genoeg van mij gehouden om zoo genoemd te worden. De blos verdween van mijn wangen de snel heid mijner gedachten vertraagde, ik nam mijn borduursel op en begon er weer aan te werken. „Dat is toch zoo, nietwaar?" hield juf frouw Harland aan. Hoewel gij beurtelings rood en bleek wordt, alsof er iemand in uw leven was." Ik ontmoette haar nieuwsgierigen blik en glimlachte. ,/Daar is niemand," zekle ik. „Daar is nooit iemand geweest." Ik wachtte cn kon bijna de warmte van die sterke hand voelen, die de mijne in mijn droom gedrukt had van nacht. Ilct was louter verbeelding en ik vervolgde: „Ik zou niets geven om wat moderne man nen cn vrouwen liefde noemen. Het schijnt zeer onbevredigend." Zij zuchtte. „Dikwijls is zij zeer zelfzuchtig," zeide zij, „ik zou u mijn liefdesgeschiedenis willen ver tellen mag ik dat?" „Wel natuurlijk!" Ik antwoordde haar met eenige verwondering, want ik had niet ge dacht, dat zij een liefdesgeschiedenis te ver tellen had. „Het is zeer kort," zeide zij en haar lip trilde. „Daar was een man, die ons zeer dik wijls bezocht, toen ik pas uitging; hij deed mij gelooven, dat hij zeer op mij gesteld was Ik was meer dan o-p hem gesteld, ik aanbad hem bijna. Hij was alles voor mij en hoewel vader hem niet erg modlit lijden, wenschtc hij mij toch gelukkig te zien cn zoo werden wij verloofd. Dat was de tijd in mijn. leven, dc eenige tijd, diat ik wist wat geluk wus. Eens op een avond, ongeveer drie maanden voor ons huwelijk, waren wij samen op een partij ten huize van een onzer wederzijdsche vrienden en ik hoorde hem nog al luid spre ken i<n een kamer, waar hij met een paar vrienden was heengegaan om te rooken. Hij zeide iets, dat mij deed stil slaan en mijzelvc deed afvragen of ik gek was of droomde: „Beklaag mij, wanneer i'k met Catherine Harland getrouwd ben." Hem beklagen? Ik luisterde, ik wist, dat het verkeerd was om tc luisteren, maar i'k kooi er niets aan doen. „Wel, ge krijgt in ieder geval genoeg geld met haar. om het goed in de wereld lo hebben," zeide een ander, „gij lcuinit een Le lijke vrouw wel voor lief nemen, tcrwille van een aardig vermo-gen." Toen sprak hij mijn verloofde weer. „O, ik zal cr mij zoo goed mogelijk m s bik ken; ik moet op de een of andere wijze aan geld komen eu dit is dc eenvoudigs:e ma rnier. Er is één goed ding in liet moderne le ven, man cn vrouw gaan niet zaan en, zoo- als zij pladhten tc doen, dus wanneer de band gelegd is, zal ik mij don last des huwe lijks zooveel mogelijk van den hals schui ven. Zij zal zich wiel vermaken met haar kleederen en hel huishouden en ze is dol op «lij, dus zal ik altijd mijn zin krijgen. Maar 't is een vrecsclijk martelaarschap een vrouw tc moeten trouwen, omdat men plat zak is, terwijl men verliefd is op een ander." Dit hoorde ik, en toen weet ik niet meer, wat er gebeurde. Haar oogen staarden mij zoo meelijwek kend aan, dat ik vol deernis met 'liaar was. „O, gij arme Catnerine!" zeide ik, en liaar hand nemend kuste ik ze zacht. De tranen rolden over haar wangen. „Zij vonden mij bewusteloos op den vloer liggen," ging zij haperend voort. „En langen tijd daarna was ik zeer ziek. l>e menschen konden zich niet begrijpen, waarom ik mijn engagement verbrak. Ik vertelde het aan nie mand, behalve aan lieni. liet sclioen Jiern te spijlen en hij scheen er zidh over 'o scha men, maar ik geloof, dat hij meer verdrietig was mijn fortuin le verliezen, dan iets an ders. Ik zeide hem, nooit gedacht te hc( h^n, dat ik leelijk was, en integendeel de meaning dat hij mij liefhad, mij had doen denken, dal ik mooi was. Dat was waarl Mijn lieve, ik geloof fliaast, dat ik mooi geworden zou zijn, als ik zeker geweest was van zijn lief de." Dat begreep ik; zij had volkomen gelijk in wal allcdaagschc mensohen een dwaze the orie zal toeschijnen. De liefde maakt alles mooi cn elkeen, die er zich van bewust is tcedcr bemind tc worden, wordt schoor, als een roos, die in den zonnegloed vorm cn kleur krijgt. „Nu, toen was alles voorbij," besloot zij met een zucht; „nooit was ik weer geheel mijzelf, ik geloof, dat mijn zenuwen een schok kregen, zooals d'ic van den grooten romanschrijver Charles Dickens, toen hij dat spoorweg-ongeluk bijwoonde, herinner jc je dat verhaal in Foster's Leven? Hoe de wagon over den rand van eon. rivieroever liing, maar niet viel, en Dickens er zich den göhcelon tijd aan vastklemde. H»j kwam het nooit tc boven en het was die aanleidrnde oorzaak tot zijn dood, vijf jaar later. Ik heb mij even zoo gevoeld mijn, leven neeft se dert den lijd, dal ik mijn liefde verloor, bo ven een afgrond gehangen en ik klem mij nog steeds vast." „Maar", waagde ik le zeggen, „er zijn tcch nog andere dingen om voor te leven dan enkel de herinnering aan de liefde van een man, die in 't geheel geen liefde was! Ge schijnt te denken, dat er iets van wreedheid of ongeluk in het toeval was, dat u van hem scheidde maar in werkelijkheid was het een bijzondere genade en gunst van God: ge hebt 't alleen verkeerd opgevat." „Ik heb liet opgevat op de eenige manier, die mogelijk was," zeide zij. „Met berusting." „O, noemt ge dat berusting?" riep ik uit, „om voor ellende tc houden wat blijdschap had behooren te zijn? Denk aan de lange ja ren van ellende, die gc zoudt hebben moe* ten doorbrengen mol ccn man, die louter een zelfzuchtige gelukzoeker was. Ge /oud* hem eiken dag kouder cn ongevoeliger heb* ben zien worden, uw hart zou verscheurd, uw geest verbroken zijn cn God bespaarde u dit alles door u dc kans der vrijheid te geven! Welk een kans! Gc had er veel goods uil kunnen leeren, wanneer gc slechts ge wild hadt!" Zij keek mij aan, maar zeide «iels. „De liefde komt tot ons op d'uizenderlc" schoonc wijzen," ging ik voort, er niet on* gevend, lioe zij mijn woorden zou opnemen* „De gewone liefde, of. ik zou willen zeg» gen hel gewone verliefd worden en trou wen is slechts één wijze. Men kan niet in de wereld leven zonder bemind tc worden wanneer men liefheeft." Zij bewoog zich onrustig in haar kussens, „Ik kan niet vallen, wal gc bedoelt," zcido zij. „Hoe kan ik liefhebben? Ik heb niets om lief tc hebben!" ..Mtaar ziet ge dan niet in, dat gij uzelv® uitsluit vain de liefde?" zeide ik, „ge wil* haar iiiiet bezitten. Ge sluil haar nadering ut Gc moedigt uw treurige ziekelijke droomon aan en denkt aan ziekte, waanneer gc even goed over gezondheid zoudt kunnen den ken. O, ik weet wel, dat zij zeggen zult, dal ik in de wolken leef" zooads uw vader het uitdrukt, maar toch is het waar dat, wan neer ge alles in die Natuur lief hebt ja, allesl den zonneschijn, dc lucht, de wol ken, den regen, de boomen, vogels en bloe sems zij u wederkoerig lief zullen hebben en u iets van hun leven /kracht en schoon* head zullen medod/eelen." Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1