N° 261 II** Jaargang. Dinsdag 25 Maart 1913. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogols«« f 0.5Q Elko regel moorO.IO. Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodr(jf bestaan zoor voordooligo bopalingea tot hot horhaald advortooron in dit Blad, bij abonnomont Eeno ciroulairo, bovattende do voorwaardon, wordt op aanvraag toegozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. „D E E E M L A N ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering togen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, bohalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Aan ïLen, die met 1 A.pril a. s. op dit blad inteekenen worden de nummers die ge durende de maand Maart nog zullen verschijnenk o s- t e 1 o os toegezonden Kennisgevingen. De Burgemeester eu "Wethouders van Amersfoort, Genen artikel 28 der Kieswet Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat he den is \astgcsteld en van heden lot en met 21 April a.s. ter Secretarie voor een ieder ter inzage za. lig gen en m -druk legen helaP.ng der kosten verkrijg baar is de Kaezers.tfjt voor 19131914. Een ieder is bevoegd tol en met den 15. April a.s bij hel Gemeentebestuur verbetering van de v st- gcsleldc kiezerslijst te vragen, op ongezegeld pa pier, ingevolge art. 50 der K-es wet, o-p grond ut bij zeif of een ander, in strijd met do wit, daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voor komt De ingezetenen worden met nadruk gewezen op dc wenschelijkheid, zich ter Secretarie te komen vergewissen ol zij op dc Kiezerslijst zijn geplaatst, daar, mócht d't verzuimd zijn, a.-dan herstel nog mogciyk is door muddel van reclame. Tevens liggen ter secretar.e ter inzage dc alpha- betische lysten, bevattende dc namen en voornamen van ben, die voor hot eerst op de kiezerslijst zyu gebracht en hen d.e daar.an zijn afgevoerd. Amersfoort, 22 Maart 1913. Burgemees! er en Wethouders voornoemd, Dc Secretaris. Po Burgemeester. J D. WERKMAN. H. W. VAN BS VELD, Wcth. l.-B. IXSQHlftUVCs" GSREGLSTER EN AJyPJLADETlSGH REGISTER MILITIE. Dc Burgemeester van Amerstuort maakt bekend, dal het inschrijvingsregister en liet alphabetised re gister vau de militie, ter secretarie <icr gemeente, vanaf 22 Maart a.s., gedurende acht dagen, voor ieder ter lezing zijn nedergelcgd. Tegen deze registers kan binnen den tijd, &edu- rede weiken zij ter lozing liggen, 'bezwaar w.rden uigehracni bij den commassarcs der Kon mg. n in deze provincie, en wel bij verzoekschrift op ongczc- veld papier, onderteekend door hem ol haar, die de bezwaren inbrengt, welk verzoekscbr.fi behoorlijk uiet redenen omkleed moet zijn. Het stuk moet, op straf ie van met-or.tvankelijkhe d, worden mge- •diend hij den burgemeester der gtmeente, waar de iugechrc\enc, wen het'bezwaar geldt, voor de in.li- tie ingeschreven is. De burgemeester geeft daarvan een bewy.s van ontvang af en zorgt zonder uitstel voor de doorzend'-ng van het vcrzoeksclir.ft. Amersfoort, 21 Maart 1913. De Burgemeester voornoemd, H. W. VAN ESVBLD, Weth., l.-B. Burgcmcealer en Wethouders vau Amersfoort breugen ter kennis, dat by hen is ingekomen een ver- zockaehn-t van Catuaria Cu.pa, weduwe van Ap- tome Scholerman, alhier, betreffende de voorteelt ng der vergunning voor den verkoop van sterken dra>. in het klein in het perceel Utrecht^chcstraat no. 34, alhier Binnen twee weken na dagteekening dezer bekend- making kan ieder legen het verkenen va de vergnn- uing tclirifieiijk bezwaren inbrengen. Amersfoort, 22 Maart 1913. Buracmre tar en Wethouders voor oemd, De Secretaris, »c Bargemrester U. WERKMAN. A. W. V.VN ESVIsLD. Wcth. l.-B. W eekkroii i e k. Evenals in vele andere districts-hoofd- plaalsen, heeft het Anti-Tarictwet-comitó ook in Amersfoort een, openbare vergade ring belegd en Donderdagavond van de vorigo week als spreker doen Oiplrctlcn den heer Klaas Reyne, die, eminent spreker aJs hij is en in het tarief vraagstuk doorkneed als geen ander, allen aanwezigen eenige goe de en leerzame uren verschaft heeft. Er was voor dézen avond veel reclame ge maakt; we zouden bijna kunnen zeggen, dal met de trom bekend gemaakt was, dat cr ge legenheid tot debat zo<u zijn; en niettemin was or niemand van de protectionislen, die 'n moind open deed. Wel zullen dezen- bin nenkort 'n spreker doen overkomen om vóór de Tariefwei te redevoeren. Maar waarom zij de gelegenheid hebben laten voorbijgaan om het hun dierbare wetsontwerp van mi nister- Kolkman te verdedigen legen de lang nieit malsche ciitiek van den heer Reyne, en waarom zij hel o ogenblik niet benut heb ben om voor 'n waarschijnlijk grootendeels wijkan dels gezind publiek de zegeningen van het Protectionisme te ontvouwen, begrijpen wij niefc. "Weliswaar heeft niet iedereen dc- baitersgaven en mogelijk was in Amersfoort niemand te vinden rad van tong en tegen den heer Rcy<ne opgewassen; maar dan was het toch geringe moeite geweest voor deze lang genoeg te voren aangekondigde vergadering van elders 'n debater te ontbieden. Nu is het waar, dat de voorstanders van de Tarief wet in eigenaardige positie verkee- ren. Meerendeels zijn zij voorstander, om- dai minister 'Kolikman de vader van het wetsontwerp is en de coalitie het ten doop handt. Hoe (klaar koont hier echter de on waarachtigheid van den po lilleken toestand, de leugen van de coalitie- en antithese-poli tiek aan den dag! Hier hebben wij nu eens 'n hoogst belangrijk vraagstuk, dat de eco nomische toekomst van ons land beheerscht, enonmiddellijk komt dc ooaLitic in het gedrang. Wèl verklaren de meeste clcrica- len ziah voorstander van het beschermend stelsel zij het ook om bovengenoemde re den en ajl hebben de rcchtsche kiezers van de Brabantsehe hei en dc Fricsche klei geen bonul van protectie of vrijhandel toch be staat er ter rechterzijde geen volkomen een stemmigheid. Dc belanghebbenden, degenen die uit hoofde vaal huil werkkring wel ge- noodzaaikJt zijn het tarief vraagstuk te bestur deeren, zien aiLras, dat zij in coinflict komen met de coalitie-politiek, welke dc protec tionistische vlag voert. En ami moet men de wanhopige pogingen «wen om de moeielijk- heid te omzeilen. Getracht wordt dan de Tarielwet uit te schakelen. O ja, het is heel makkelijk oan le zeggen: liet Tarief vraagstuk staat buiten de politiek. Maar dial is toch slechts verplaatsen van de moeiclijkheid. De Tairiefwêt zal wel degelijk dc komende ver 'kiezingen beheerschen cn al zal door allerlei va-ge en leugenachtige leuzen, speculaties op den godsdienstzin van ons volk, gepoogd worden de aandacht van het onlwerp-Kolk- nian af te leiden e>n d e an Li these weer op den voorgrond te schuiven, zij die zich geen coaliticzaaid in de oogen laten strooien, zul len er zich toch steeds rekenschap van blij ven geven, dat praclisch de Tarief wot de inzet der verkiezingen is. "Wijziging van omzc handelspolitiek, kan dc regeering 'n zaak yam nog grootea* gewicht op haar program hebben? Indien het steeds dergelijke vraagstukken waren, welke de politiek beliecrschlen; men zou weldra 'n opleving zien va-n de belang stelling in den lande, speciaal onder de be tere elementen der bevolking, welke zich thans meer cn meer afzijdig houden en het politick terrein overladen aan politiekasters van don 2en en 3en rang. IIoo schril is de tegenstelling tusschcn 'ii verkiezingsstrijd, waarbij het óm zulke hoogst belangrijke principieel e qua-esiiies gaat cn n andere, waarbij alle waardigheid over boord geworpen wordt en de politieke zeden zoo verwilderen, da,t men zell's niet schroom', de oer en goeden ai-aam van den tegenstan der op ruwe wijze aan te randen. liet is helaas weer de stad onzer inwo ning, waar deze politieke verwildering haar slachtoffers maakt. Gelijlk de lezers reeds weten, heeft in het wijz.-deip. weekblad Vooruitgang 'n Amersfoorlsch co-rrespondent met gesloten vizier niet de gewone brief schrijver geïnsinueerd, dat de heer Ger ritsen, de man wiens buitengewone verdien sten jegens Amersfoort vriend en vijand er kent, in z'n qualfteit als raadslid aan 'n fa milielid 'n niet onbeduidend voordeel ten koste van de gemeente verschaft zou hebben Te afkeurenswaardiger is do strijdwijze van dezen ridder niet s&ins peur et re- proche nu hij zich verbergt achter 'n pseudoniem, dat wij niet herhalen zullen, omdat liet -reeds te zeer iema/nd in verden king gebracht heeft, die, naar wij overtuigd zijn, in dezen geheel vrij uitgaat. liet moet inderdaad wel de taktick der wanhoop zijn, hel bewustzijn, dat men den grond onder z'n voeten voelt wegzinken, liet besef, dat men voor 'n verloren zaak strijdt, zoo men z'n toevlucht gaat nemen tot het door den felsten partijman toch on getwijfeld no,g verfoeid© Strijdmiddel van smaadschrift. Inderdaad wil het ons voorkomen, dat de bestrijders vam den heer Gerritsen ontzaglijk veel zwakker staan, dan men in, den aan vang wel meende. Of zij het er zelf naar ge maakt hebben, dan wel of de oogen der kie zers geopend zijn voor de machtige ver diensten van het a/ftredende raadslid, 'n feit is het, diat de kansen vau den heer Gerrit sen de laatste weken enorm gestegen zijn. En de onbehouwen sHrijdwijpe, thans in Vooruitgang gevolgd, is wel in staat die kan sen nog meer te doen stijgen en de twijfe laars alle gemeenschap -te doen verbreken met fanatici, die zich lie zeer bloot geven, dan dal men nog zou kunnen gelooven, dat hun actie hel algemeen belang, laat slaan het belang der vrijzinnige partij, beoogt Politiek Overzicht I>e 8 kan-oorlog. Par ij s, 23 Ma-art De Matin bericht uiit1 Koustantinopel, dat dc Turken zich meester hebben gemaakt van een Bulgaarschen trein mot levensmiddelen en munitie. Een Turksch officier bevestigt, dat de Tur ken bij lvadikeui eene overwinning hebben behaald. Ce t tin je, 2 1 Maart. Djavid Pacha, die na zijne nederlaag bij Monastir naar Ja nina cn later naar Valona vluchtte, heelt zich heden in de streek van de rivier Skoerbi met 15,000 man aan de Serven overgegeven. S aio nik i, 2 4 Maart. De Bulgaren, die tengevolge van een slag bij Tsjataldja 50 Kilometers moesten teruggaan, hebben de medewerking gevraagd van het Griekschc leger. Vijf division zijn toegestaan op voor waarden, dat Koning Gonstantijn opperbevel hebber zal zijn van het leger der bondge- nooten Athene, 2 2 Maart. (Va-n den bijzon deren correspondent van Iiavas). De gewe zen commandant van Janina, Essad Pacha, en zijn broeder Vohib Bey, van den Tu' kschen gen er al en staf, hebben heden Janina verlaten, •om ziah te begeven naar de streek, die hun is aengewezen als verblijf in hunne krijgsge vangenschap. •De Wcencr Reichspost bericht, dat Skulari stornirijp moet zijn. Een sinds drie dagen du rend bombardement houdt aan. Do algemee- ne storm moet onmiddellijk aanstaande zijn. Koning Nicolaas nnoet verklaard hebben: Ik zal óf als veroveraar Skutari binnentrekken, óf niet als levende naar Celtinje terugkeeren. C e l l i n j e, 2 2 Maart. Dc Montenc- grijnsohe regeering heeft zich bereid ver klaard vol-doening te verschaffen aan Oos tenrijk wat het in beslag genomen stoom schip San Giovanni di Medua betreft. De schuldigen zullen -worden gestraft. De regee ring verklaart zich verder bereid haar best le dioen, dat er bij diet bombardement yan Skulari hel vuur uitsluitend zal worden ge richt tegen de forten en dat de stad zooveel mogelijk zal worden gespaard. Daarentegen heeft het nog niet zijn antwoord, doen ken nen, ter zake van den mfoord op den paler Palics in Djakova. R o m e. 2 2 Maart. De Tri buna zegt, dat do kwestie van Djakova in de laatste bijeen komst van ambassadeurs geregeld werd. Oos tenrijk stemde toe in de inlijving van Dja kova bij Servië mits Rusland zich er toe ver bond, dat Skutari in Albanië werd begre pen. Rusland stemde daarin loc en sloot zich bij de andere mogendheden aan in den gis teren le Belgrado en Celtinje gedanen stap met het doel aan Servië en Montenegro elke illusie tic benemen omtrent de toekomst van Skutari. Men gelooft nu algemeen, dat dc regeling van de kwestie van Skulari onder weg is. Wccn«n, 22 Maart Da Wiener Allge- meinc Zeilung zegt, dal de kwestie van Sku lari nog niet geregeld is. Rusland heeft nog volstrekt geen definitief besluit genomen ten aanzien van de stad. Tweede telegram. Alle bladen be- richten, dal aan het Oostenrijksche gezant schap is opgedragen een nieuwen slap te doen betreffende het bombardement van Skulari en het vertrek yan de burgerlijke be- volking. W e e n e n, 2 3 Maart. Het Fremden- blalt brengt de volgende nota over het bom bardement van Skutari: Daar het antwoord van Montenegro op den stap van Oostenrijk- Mongarije niet bevredigend is bevonden, zul len. omdat de zaak van dringenden aard is. opnieuw nadrukkelijke verioogen in Celtinje worden gedaan over den uittocht van de bur gerlijke bevolking en de staking van bet het bombardement van Skutari. Wat den moord op den Franciskaner pater Palics betreft, erkent Montenegro de feilen het beweert echter, dat de priester als rebel gedood werd terwijl hij vluchtte. In ieder geval zal dc regeering van Ooslenrijk-Hon- garij aandringen op oen onderzoek *er plaatse, verricht gezamenlijk door den aarts bisschop van Prizrend en een ambtenaar van het consulaat. Wat de zaak van de Skodra betreft, heeft O o st e n r ijk-H o nga r ije bezwaren ingebracht bij Montenegro; het heeft de aandacht ge vestigd op het feit onder opmerking, dat als dergelijke buitensporigheden weer voorkwa men, de monarchie zelve voor de veiligheid van de scheepvaart in San Giovanni di Me dua zou zorgen. De Montenegrijnsche regee ring beval daarop per telegraaf een stieng onderzoek en verklaarde besloten te zijn alles tie doen om de Oostenrijksche scheep vaart te verxzemakkeliiken. De r^eeering van O os tenrijk-Il o agar i je drong aan op eene strenge bestraffing van de schuldigen. Wat de beide punten betreft, diie het eerst genoemd rijn, zal de regeering van Oosteu- rijk-Hongarije ten volle het standpunt doon gelden, waarvan het aan Montenegro ken nis heeft gegeven Belgrado, 22 Maart. Alle aandacht ls gericht op Montenegro. Volgens Inlichtin gen uit diplomatieke bron zullen de groote mogendheden binnen kort een stap doen bij de Moailenegrijnsche en Servische regcerin- gen om te verklaren, dat, hoe ook dc uitslag van het beleg moge zijn, het lot van de stad door Europa zal worden beslist. Alle gezan ten hebben echter nog gcene instruction in dien zin ontvangen, hetgeen schijnt aan te duiden, dat cr nog geen overeenstemming verkregen is tusschcn de groobe mogenho- den- P a r ij s, 2 2 M a a r t De mededeeling van Oostenrijk-'Hongarije over het zenden van eenc divisie in de Adriatische zee geeft niet aan, dat schepen naar de Albanceschc kust worden gezonden, maar ln do correspondce- rende Dalmatisclie wateren. Weenen, 22 Dec De Temps bericht, dat <Le Oostenrijksche zaakgelastigde te Oet- tinjc reeds eene tweede nota over de inci denten te Djakova heeft gezonden. Oosten rijk zou Rusland vragen zich bij de mogend heden aan te sluiten oni in Belgrado en Get- Linije een collectieven stap te doen wegens den uittocht van de niet-s(rijdenden uil Sku tari en om te laten weten, dat het lot van Skutari finaal geregeld is. Het antwoord van Rusland is nog niet bekend. Cettinje, 2 3 Maart. De gezant van Rusland heeft, op last van zijne regeering, zioli gewend tot liet ministerie van buiten- landsehe zaken om er op aan te dringen, dat aan de burgerlijke bevolking van Skutari werd toegestaan dc stad te verlaten. Hij vroeg eveneens, dat het -bombardement zal worden gestaakt totdat <!e uiHtoeht is vol bracht. Italië deed gisteren een stap in denzelfden zin Rome, 23 Maart. Uit Skutari wordt van don 17en bericht: Er zijn thans meer dan 1100 shrapnells door de belegeraars ver schoten. Talrijke projectielen zijn in de christelijke wijk neergekomen. De Italiaan- sche en Oostenrijksche consuls riepen giste ren het consulaire korps bijeen tot bespre king van den toestand; zij stelden voor daar van ter kennisneming mededeeling te doeai aan de gezanten van de mogendheden te Cettinje. Het bombardement treft inzonder heid de cliristelijike bevolking, die in tegen stelling lot de mohammcdaansche niet aan den strijd deelneemt ©n volstrekt geen in vloed kan uitoefenen op de militaire auto riteiten. De consuls van Rusland en Frank rijk verwierpen het voorstel als strijdig met de onzijdigheid. De consul van Italië, de gevaren voor ziende die de bevolking zou loopen wanneer de slad stormenderhand werd ingenomen, vroeg daarop namens het consulaire korps aan den vestingcommandant Essad Pacha of cr geen aanleiding bestond mr atregelen te nemen om die gevaren te vermijden op het o ogenblik waarop de verdediging van de vesting onmogelijk ^ou worden. Essad ant woordde, dat dc verdediging thans in goe den toestand was; hij geloofde niet, dat de stad door de wapenen kon worden genomen. Op de opmerking van den consul van Italië, dait de bevolking veel üjdt door het gebrek aan levensmiddelen, antwoordde Essad, dat hij zou trachten levensmiddelen uit te doe len. maar dat hij de reserves van den voor dc troepen bestemden leeftocht niet kan aan spreken. Heden werd de Italiaansche school, waar op de Italiaansche vlag en de roode Halve maan waren gehesclien en waarheen gewonde Turkschc soldaten de wijk hadden genomen, door talrijke granaten vrij ernstig beschadigd. Andere shrapnells kwamen neer op gebouwen, waarop eveneens de Ita liaansche vlag en de vlag van de roode Halve maan waaiden. Er zijm thans zes shrapnells gevallen op een godsdienstige in stelling, die onder Oostenrijksche bescher ming is geplaatst. Ook inrichtingen, die aan Italianen behaoren, zijn getroffen. Cettinje, 23, Maart. De Italiaansche gezant heeft een stap bij de Montenegrijn- sche regeering gedaan, die ten doel heeft te vragen, dat het bombardement van Skutari zal worden gestaakt totdat de burgerlijke bevolking de stad zal hebben verlaten. De minister van büitenlandsche zaken zal he den, na afloop van den ministerraad, het antwoord laten weten. De berichten, die melden, dat in Ipek on Djakova menschen gedwongen zijn tot een anderen godsdienst over te gaan, zijn on juist. Weenen, 23 Maart. In welingedichle kringen wordt bevestigd, dat Djakova aan Servië zal komen, op voorwaarde dal Sku tari bij het toekomstige Albanië zal worden ir»eelii£A Cettinje, ü3 Maart Dc gezanten van de mogendheden hebban aan den ministc* van büitenlandsche zaken eene verklaring ter. hand gesteld, inhoudende dal de Balkan» bondgen ooien, als zij weigeren aan de inr" rich Hen van de mogendheden gevolg te go- ven, niet zullen kunnen rekenen op dea steun van de mogendheden bij de regeling van dc financieel© en de andere k.westiên. Men zegt, dat de roomsch-katholieke prlc»< ter Palics, van Djakova, gedood werd ter wijl hij vluchtte, nadat hij had geweigerd stil te blijven staan. Londen, 24 M a a r t. Reuter heeft oeaj telegram uit Ccttiaijc ontvangen, mhoudciv dc dat heden voopniddug om elf uur Oosten rijk aan Montenegro een ultimatum hccfl overhandigd. Daarin wordt verlangd, dat do militaire operation roildom Skulari zullen ophouden totdat de burgerlijk- bevolking in haar geheel de stad zal hebben verlaten. Als daaraan niet wordt voldaan, zal Oostenrijk militair geweld legen Montenegro aanwen den. Parijs, 2 4 Maart. Dc Temps bericht uit Petersburg, dat er volkomen overeen stemming bestaat tusschcn Rusland cn Oos tenrijk betreffend© dc Albanceschc gr nzen. Men is vin meening, dat <leze overeenstem ming elk gevaar van het Oostenrijksch-Mon-i teregrijnsche conflict wegneemt. Weenen, 24 M a a r t. D© Montage-Rund- schau zegt, dal alle maatregelen genomen zijn om, ingeval van weigering, op afdoende wijze de bezwaren van de monarchie bf Montenegro te doen gelden. Rome, 24 Maart. Men beschouwt hel als uitgemaakt, dal de houding van Italië e/ in geslaagd is eenc meer effectieve vloot- demonstratie van Oostenrijk-IIongarijc le be letten. Cettinje, 24 Maart. Montenegro zal heden <1© Oostenrijksche nota beantwoorden. Londen, 24 Maart. Reuter verneem^ dat d)e mogendheden tot eene schikking ge komen zij.ii betreffende de noordelijke cü noordoostelijke grenzen van Albanië naar Djakova tot aan het meer van Ochidc. Dc schikking omvat, onder andere plaatsen, ook Skutari. <K o n s t a ii tl i n io 2> e 1, 2 2 -Maart, Sommige ambassadeurs liehben inslructiëft ontvangen betreffende eenc mededeeling, di^ aan de Porte zal worden gedaan over do vredesvoorwaarden. Men gelooft, dal die mo- dcdeeling in het begin van dc volgende week aan de Porte zal worden gedaan. Dc minis ters beraadslagen over het antwoord, dal aan de mogendheden zal worden gegeven De Porte zou besllolcn zijn d e lijn Mid ia—* Enos als grenslijn met Bulgarije aan te no men, volgens sommige geruchten echter oj» voorwaarde, dal Luleboergas aan Turlcijf blijft (Bovendien zou de Porie voor Adria» nopel voorrechten vragen yoor de godsdiem sligo plaatsen. Londen, 22 Maart. Rcutor hcoft dó volgende mededeeling ontvangen: Men er kent, dal besprekingen van groot -belang zijn aangeknoopt. Dc ambassadeurs kwamen he den onvoorziens bijeen over dit onderwerp, maar de dipdomatieke kringen hewaren een volstrekt stilzwijgen. De ambassadeurs zub» len Woensdag weder bijeenkomen; intusschea ziouden zij, als dc omstandigheden dit recht vaardigen, Dinsdagmorgen weer samenko men. De wel ingelichte kriugen weigeren eveneens elke inliohling wat d©% berichten, uit Weenen betreft. Niettemin is dc meest al- ge-meene meening, dat gecne Europeeschtt verwikkelingen te vrcezen zijn. Men brengt in herinnering, dat de mogendheden vroeger, bepaald hebben verklaard, dat zij zelf de grenzen van Albanië zouden bepalen; maar de geruchten van eeno gezamenlijke actie te Celtinje worden evenmin ontleend als beves- tigd. Een diplomaat «verklaarde, dat hij gehou den was stilzwijgen in acht le nemen. Maar* eene algemeene regeling is in voorbereiding en als ze slaagt, moet zij over een dag o# twee tot een resultaat leiden. Wij kunne» dus hopen, dat er volstrekt geene Europe<j- schc complication zullen zijn. In de Balkan-kringen legt nien eenlge on gerustheid aan den dag, want men weet daar uiet wat tuasdhen dc mogendheden voo-rvali en is zonder berichten uit de Balkan-hoofd steden. Wat de raadgevingen van de mo* gendheden betreft, weezen zij, dat de ge ruchten van de voornemens van de mogend heden de openbare mcening in de Balkan*- landen ontstemmen, want de raadgevingen van de mogendheden, die ondersteld wor den, zo-uden even groote als onverwachte of fers meebrengen. uMen verzekert), dat doo<r diploma ben. de mogelijkheid ztou zijn tegengesproken, dat Oostenrijk zou worden belast met eene op dracht van Europa ten aanzien van Monte negro, ofschoon de (kwestie van eene inter* ven Lie in besprekin g is. In de Balkankringen is men ongerust ove* de gevolgen van eene mogelijke ontmoeting van de Oostenrijksche vloot met de Servi sche troepen-transporten in de Adriatische zpg. Maar, al schijnt de toestand teer en on*»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1