Woensdag 26 Maart 1913. EEMLAN BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. II- Jaarpang. N° 262 ABONNEMENTSPRIJS: Por 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. i Idem franco per post - 1.ÖO. f Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. (Afzonderlijke nummers 0.05* Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels,. f 0.5(1» Elke regol O.IU. Dionstaanbiodingon 25 cents btf vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zoor voordooligo bepalingen tot hot herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnomont. Eene oirculaire, bovuttondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. l>e Balkan-oorlog. Konstantinopel, 25 Maart. De mi litaire gouverneur van Konstantinopel heeft eene kennisgeving geplaatst in de dagbladen, ■waarin de officieren, die hun korps hebben verlaten ten gevolge van verlof of cm andere redenen, worden gewaarschuwd, dat zij on verwijld zich weer naar hun post moeten he geven. Sofia, 25 Maart Heden morgen werd een algemeene aanval ondernomen op alle sectoren van de vooruitgeschoven stellingen der Turken en alle versterkte punten. De oos telijke sector is stormenderhand genomen. Sofia, 25 Maart. De aanval op Adria- nopel had heden morgen om 1 uur plaats. De Bulgaren maakten zich meester van de veldwerken van Haslak, .van het fort van denzelfden naam en alle versterkte punten op de bergkammen in het oosten. 12 kanon nen, 4 mitrailleuses en 300 gevangenen wer den bemachtigd. De Bulgaarache voorposten staan nu op 1 K.M. afstand van de torten- linie. De vijand is eveneens teruggedrongen op de zuidelijke en westelijke sectoren. Sofia, 2 5 Maart. De Bulgaren zijn bij Tsjataldja vooruitgegaan tot aan de hoogten van Ormanly en Epivatos Konstantinopel, 25 Maart. Sedert heden morgen wordt er een groot gevecht geleverd tusschen Kadikeui en Tsjataldja. He den avond werd in de kringen van de Portö gezegd, dat de Bulgaren geheel teruggesila-' gen zijn. Eene officicele mededeeling is hier over nog niet gedaan. Het gevecht, dat heden over de geheele linie van Tsjataldja voort duurde, was zeer hardnekkig. De rechter-' vleugel van de Turken bij Derkos ging voor-< uit. Men verzekert, dat 800 Bulgaren gedood werden. Heden vertrokken troepen uit San Stefano» naar Tsjataldja. Weenen, 25 Maart. Het antwoord van Montenegro is gisterenavond aangekomen. De offücieele mededeeling zal heden overhandigd worden. Men gelooft, dat Montenegro, waft Skutari betreft, geene voldoening verschaft. Cettinje, 24 Maart. In eene nota, d/ie aan alle groote mogendheden gericht is, be klaagt Montenegro zich over de iccie vara Oostenrijk-Ilongarije met betrekking tot het verzoek oon het bombardement van Skutari te staken tot na het vertrek va'n de burgerlijke bevolking met bedreiging van anders ge weld te gebruiken. De Montenegrijusche regeering beschouwt deze daad van Oosten- rijk-Hongarije a<ls eene schending van de onzijdigheid; zij deelt mede, dat zij de noo- dige maatregelen zal nemen voor het ver trek van de burgerlijke bevolking van Sku tari. Tegelijk is cene nota ingediend bij het Oostenriiksche gezantschap, waarbij dit be sluit en het Montenegrijnsohe protest bij de mogendheden tegen de houding vara Oosten rijk worden medegedeeld. Cettinje, 25 Maart. De Moratenegrijn- sche regeering heeft het onderzoek van den Oostenrijksohen vice-consul te Prizrend naar den dood vara den Franciskaner pater Palics te Djakova aangenomen, Cettinje, 25 Maart. De regeering van Montenegro heeft aan Oostenrijk verklaard, dat zij om een bewijs to geven vara haren ver zoenenden geest en hartelijke bedoelingen, bij uilzondering er in toestemt, dat tege lijk met den aartsbisschop te Prizrend een Oostenrijksche gedelegeerde zou worden ge zonden om oen onderzoek in te stellen naar de zaak vain den priester Palics en naar de gedwongen bekeeriragen in Djakova en Ipek op voorwaarde, dat de zending van den Oostenrijkschen ambtenaar het karakter zaïl hebben vara een gemeenschappelijk onder zoek met den Moratenegrijnschen gedelegeer de. Montenegro, dat bezield is door een ver- draagzamen politieken geest, terwijl de gees telijke belangen waarvoor het heeft te waken het ter harte .gaan, stelt voor aan deze beide gedelegeerden nog een derde toe te voegen, gekozen door een room9oh-kathol!ieken staat, om aan het onderzoek deel te nemen. Cettinje, 25 Maart In de circulaire nota, die door Montenegro aan de vertegen woordigers van de mogendheden is gezon den, zegt de regeering, dait zij zich door het gevoel vara meraschlieveiidheild bezielende en willende toegeven aan dera eenstemmigen wensch vara de mogendheden, bij den com mandant van Skutari de noodige stappen zal doen om den uittocht van de burgerlijke be volking mogelijk te maken. Mot ddt doel be>- gaf zich heden morgen een parlementair naar Skutari. Tweede telegram. De gezant van OosLenrijk-Hongarije werd heden door den Koning ontvangen en had daarna een onder houd met den minister van huilenlandsche zaken. Over de wijze, waarop de Montenegrijnen bij |de beschieting van Skutari te werk zijn gegaan, deelt de Agenzia Sïfefani mecle, dat de bedoeling vin de Montenegrijnen duide lijk was: Zij wilden de stad verwoesten, zonder te letten op de kerken, -moskeeën, hospitalen, consulaten en woonhuizen van vreemdelingen en zonder zich er aan te sto ren, dat op deze gebouwen de vlaggen van de vreemde staten, van het Roode kruis en de Roode halve maan gehesohen waren. De pogingen van de in Skutari .vertoevende vreemde consuls hebben niets uitgewerkt; de protesten van ide consuls tegen de onbehoor lijke beschieting van de stad, werden raiet in ontvangst genomen, evenmin als het verzoek om althans aan de vreemdelingen, voor wie ide consuls speciaal hebben te zorgen, in het •geheel 200, op een bevolking van 40,000 zie len, vrijen aftocht toe le staan. Een telegram, dat de consuls van Oostenrijk en Italië wil den afzenden om aan hunne regeeringen den toestand kenbaar te maken, kon niet ver zonden worden. In een .van 5 Maart gedagleekend bericht, werd geklaagd, «dat de Montenegrijnen sinds drie weken uilsluitend de stad, inzonderheid de «christenwijk beschoten. Bij de beschieting van Skutari hebben van de mohammedaan- scke inwoners der stad slechts de vrouwen en de grijsaards geleden, want «'de mannen waren in de verschansingen. Meer nadeel hebben de christenen ondervonden, die niet aara den strijd deelnamen. Uit Belgrado wordt aan de Vossische Ztg. bericht, dat uit betrouwbare bron verluidt, dat nu de gezantenconferentie te Londen heeft besloten, dat Skutari valt aan Albanië en Dja kova aan Servië, een nieuwen stap van de? mogendheden bij de Servische regeering is te verwachten om aan te dringen op staking van de vijandelijkheden, inzonderheid van de be- schieling van Skutari, en op ontruiming van- Albanië, welks grenzen nu zijn bepaald. De Russische minister van buitcnlandscho zaken Sazonow heeft in eene oommissie vara de rijksdoema verklaard, dat het bericht van| een ultimatum van Oostenrijk-Hongarije aan Montenegro juist is. De Bulgaarsch-Rumeen- scho geschillen zouden door wederzijdschj toegeven nog hij-gelegd kunnen worden. In het algemeen .droegen de verklaringen vanj den Russischen minister een geruststellendi karakter. i De schepen van de Oostenrijksch-Hongaar- sche oorlogsvloot, die zijn uitgezonden om] kracht bij te zetten aan de door de regeering gestelde eischen, kruisen ter hoogte van Spiz- za (het zuidelijkste point van Dalmattie aan do grens van Montenegro). Het Servische mili taire bestuur richt, volgens een bericht van| do Vossische Ztg. uit Weenen, inderhaast versterkingen op, waardoor Durazzo voor aan vallen uit zee en van de landzijde zal wordem beschermd. Tegelijk wordt er gewerkt aan hef bouwen van een nieuw barakkenkamp voor 10.000 man. Het ziet er uit alsof Serviq zich voor geruimen tijd in Durazzo militair wil inrichten, hetgeen intusschen in strijd zou» zijn mot de besluiten van de gezantenconfe rentie tc Londen. Athene, 25 Maart. De Embros be richt^ dat het Duitschc stoomschip Irmin- gard, geladen met voor de Hamidich bestem de levensmiddelen, trachtte het oorlogsschip! door middel van een radiogram te waarschu wen. De Grieksche torpedoboot Imrex om derschepto dit radiogram, hield het Duitsche sloor-schip aan en bracht hot naar Piraeus. België. Het congres vara de socialistische partij, dat op de Paaschdagen gehoudon werd, heeft, zooals reeds werd bericht, begoten, dal de algemeene staking toch 'nog den 14en April zal beginnen. Van liberale zijde wil men nog eene uiterste poging wagen om tot verzoening te komen. De liberale fractie van den Senaat, die den Sen April bijeenkomt, wil den minis ter-president in eene dringende interpellatie nogmaals bewegen zich over deze kwestie uit te spreken. Inmidd-etls neemt de heerschende spanning steeds toe. De handelsstand beklaagt zich er bitter over, dat zij geene orde kan stellen op hare zaken. Eera opmerkelijk besluit heeft de federatie van de sociaal-democratische mijn- districten genomen; zij heeft besloten hare kassen naar Frankrijk in veiligheid te bren gen, omdat zij vreest, dat die in België in be slag kun-nen worden geno-men. In Gent is de spanning bijzonder groot, om dat de slaking samenvalt met de opening van de wereldtentoonstelling. Die is bepaald op 2G April en zal geschieden in tegenwoordig heid van het Koningspaar. Als echter de staking in vollen garag is, zal de Koning na tuurlijk niet naar Gent komen, en zal er waar schijnlijk van de geheele openingsplechtigheid niets terecht komen. Aan den sociaal-demo- cratischen leider Anseele, die wethouder van Gent is, was dioor den gemeenteraad het ver zoek gedaan zich op het congres te onthou den van het uitbrengen van een referaat over de algemeene staking. Hij heeft echter ver klaard daaraan niet te kunnen voldoen, om dat hij van den algemeenen raad een impera tief mandaat had gekregen oin do staking voor te staan. Frankrijk. P a- r ij 92 5 Maart. De verklaring van het nieuwe kabinet werd heden in het parlement voorgelezen. I>c regeering verklaart in de eerste plaats, dat geen enkele zorg in hare oogera gaat boven de noodzakelijkheid om de landsverdediging te verzekeren door onmis bare en dirimgeind© mtatregelen. De reeds ver kregen versterking vara do militaire krachten van andere landen legde aan hel vorige ka binet den plidht op aara de Kamers te onder werpen een wetsontwerp, dat den duur vara den dienst bij hot leger brengt op drie jaar, voor allen gelijk. Dien plicht en dat wets ontwerp maken wij tot do onzen. Wij ont veinzen ons raiet den zwaren. last, die daar uit voor het larad zal voortvloeien, maar een dergelijk offer gaat volstrekt niet zijne bei-a den vaderlandsliefde en evenmin zijn wil om te leven te boven. Terwijl de verlenging van den dfieost (het blijvende effectief zal verster ken, zal de aanneming van een crediet voor legeruitgaven den slaat vara onze bewapenin gen tegen eiken toestand opgewassen maken. De aanneming vam het wetsontwerp op de ka ders voor de genie en de kavalllerie zal de organisatie, die dringend riep om hervor ming, voltooien. Eindelijk zal de ontwikke ling van de nationale marine, hare effectiefs, kaders, havens cn inrichtingen in dezelfde male oraze aandacht cn onzie waakzaamheid vragen. Het republikeirasche Frankrijk heeft in den loop van recente gebeurtenissen zijne belarage- loozc gehechtheid aan den wereldvrede be wezen; maar het kaai, zonder zich zelf te ver- radera, zijne pogingen niet laten rusten, waar door het alleen dc bescherming van zijne be langen, waardigheid en veiligheid kara hand haven. De verklaring legt vervolgens nadruk op de noodzakelijkheid om de eensgezindheid te bewaren. Het is meer dara ooit noodig voor alle republikeinen een einde te maken aan het conflict tusschen die beide Kamers door eene transactie, die hot door den Senaat aan genomen meerderheidsstelsel met eene bil lijke vertegenwoordiging van de minderhe den ira overeenstemming brengt. Dit vraag stuk is niet onoplosbaar. Eene interparlemen taire commissie zal kunnen helpen om eene oplossing te vinden en zoo aan de uiterste paj*tijen een moorddadig wapen te ontnemen en cone gelegenheid lot hel sluiten van de ge vaarlijkste coalitiën. De verklaring zegt vervolgens, dat de Kar mer tol een goed einde zal brengen de wets ontwerpen op hiel schoolbezoek en op de ver dediging van de leelcenschool. Door de open bare sdholon te beschermen tegen handgre pen, die meer e,n meer onduldbaar worden, zal de republiek voor de toewijding van de onderwijzers eene volstrekte rust teruggeven. Dc regeering aal zonder falen streven naar de invoering van de inkomstenbelasting. Vierder zegt dc verklaring nog: Trachtende door steeds menschlievcnder wetten den nuiab schappelijken vooruitgang in het binnenland te oral wikkelen, is de regeering van de repu bliek geroepen naar builen in den raad vat» Europa, een geest van verzoening ©ra va» lioogc onpartijdigheid lot geldigheid te brei* gen, slipt getrouw aan de betrekkingen van bondgenootschap cn vriendschap, die bijdra* gen tot onze veiligheid, en sa men werkende met alle mogendheden om eene vreedzame regeling vara den BaUkanstiijd te verkrijgen^ De billijkheid, waarmee wij zullen voort gaan voor dc rechten van anderen op Ue ko men, komt ons voor de beste beveiliging to zijn vara de groote economische, fuiunckclo en moreele belangen, die Frankrijk ira het oosten heeft verworven. Bij hel lezen van de minisUrieele verkla ring in de Kamer door den minister-presi dent werd dc zinsnede betreffende den drie jarigen diensttijd toegejuicht in hel centrum eii aan dc linkerzijde; dc uiterste linkerzijdo bromde. De zinsnede betreffende de kies* wctiherziening werd aan de linkerzijde toege juicht. In den loop vara het debat vara de inter pellatie zcide de minister-president: Voor de regeering staat de kwestie van de landsver dediging bovenaan. Men heelt mij een woord verweten, waarover ik initiisschen heb na gedacht. Jk liob gezegd: Ten aanzien van den driejarigen du ui' van den dienst zal ik mij onverzettelijk tooraen. Men lieoft gesproken van een kuiistmatigen veldtocht. Hel zou mij al te gemakkelijk zijn daartegenover te stel len de verschrikkelijke, dreigende toerustin gen, die elders verwezenlijkt of in voorbe reiding zijn. Dc regeering heeft den Imo gen oorlogsraad in volle onafhankelijkheid zich latera uitspreken. Men liceft gezegd, dat de regeering zicli op hel sleeptouw van cleo hoogeai oorlogsraad had voortbewogen. Dat is onjuist. Wij zijn getroffen door licl ge vaar, dat zekere toerustingen Frankrijk zou den kunnen doscn loopen. Wij hebben ver schillende oplossing-era onder de oogen ge zien. Alle andere maatregelen dun dc drie jarige dienst kwamen ons voor doekjes vooi het bloeden te zijn. (Dc uiterste linkerzijde wordt woelig.) Wanneer hol mogelijk w«a> dat eera staatsman, wio hij ook zij, cn des te meer een staatsman, die de verantwoor delijkheid der regeering draagt, de viag-jD van nationaal belang ondergeschikt maakte aan de binncnlandscJio politiek, dara zourt gij hem morgen moeten wegjagen. Wij wil len onze eer en oraze verantwoordelijkheid niet opofferen. De heer Massé zou niet ge zeten zijra op de regeeringsbank, als hij raid had toegestemd in het wetsontwerp, na v« de inlichtingen, die dc regeering bezit, ken nis le hebben genomen. De regeering is er diep van doordrongen», dat alleen de drie jarige di ernst hel land zal toelaten zijne ver dediging, zijne veiligheid* cn zijne eer le verzekeren. Er zijn vragen van politieleen aard, waarin het mogelijk is, dat men slaag! door le schipperen. Wanneer het gaat om het leven zelf van het land, dan schippert men niet (Dit deel van de redo van Bairthou weid aanhoudend gestoord door de uiterste lin kerzijde en een deel van de linkerzijde, die hem in de rode violen. De laatste woordea Wat er goddelijk is in de wereld, is zeven maal gekruisigd, maar ook zevenmaal weer opgestaan uit het graf door de domheid ge dolven. Een lloman van Liefde, 18 DOOR MARIE CORELLL „Laat ons beproeven elkaar te begrijpen," zeide hij na een oogenblik, „ofschoon het moeielijk zal zijn. Gij spreekt van «eeuwige werkelijkheden", voor mij zijn er geen, be halve, het voortdurend uiteengaan en weer bijeenkomen van atomen. Deze zijn, voor zoover wij weten van het buitengewone (era voor mij volkomen domme) pi ara, van het Heelal, altijd door aan het wisselen en ver- araderen in verschillende vormen of groe pen vara vormen, zooals zonnestelsels, pla neten, kometen era zoo meer. Ons tegen woordig inzicht daaromtrent is voornamelijk gebaseerd op de onderzoekingen van Lar- inor era Thomson vara Cambridge. Van hen cn andere wetenschappelijke mannen lee- ren wij, dajt electriciteit in heel kleine dee- lea bestaat, die wij in zekeren zin kunnen zien in de „cathode stralenen deze deel tjes worden, electronen genoemd. Deze vor men „atomen van stof" welnu! daar zijn om tril li oen atomen. in <e>lk stofje, terwijl electronen zooveel kleiner zijra, dat een hon derdduizend tal ervan dn den diameter van een atoom kunnen liggen. Dat alles weet ik maar ik weet niet, waarom de atomen of electronen in Ihet geheel zouden bestaan, noch wat oorzaak er zou zijn van hun aan houdende en dikwijls hevige beweging. Zij zijn er blijkbaar altijd geweest en zullen er altijd zijn; daarom zijn zij alles, wat eeuwige werkelijkheden genoemd kunnen worden. De heer Norman Lockyer zegt ons. dat de stof van het heelal een voortdurend proces van evolutie ondergaat, maar zelfs als dat zoo is, wajt is dat dan voor mij per soonlijk. Het helpt noch troost mij een on eindig kleine vonk te zijra in den. aigeineenera brand. Nu gelooft gij „In de kracht, die achter uw systeem van electronen en atomen is," zeide ik. „Want door welke middelen of uit welke +offeD liet Heelal samengesteld maig zijn, een mach tig verstand bestuurt het en ik zie naar de oorzaak meer dan naar de uitwerking, want zelfs ik ben een deel van het geheel ik behoor evenzeer tot de bron van den stroom als tot den stroom zelf. Een abstract levenloos beginsel zonder wil of bedoeling of verstarad, zou al de pracht van de natuur of de inleüiectiu-eele capaciteiten van den mensch niet hebben kunnen ontwikkelen het zou geen leven höbbcra kunnen geven aan hetgeein met in zich zelf bestond." Hij vestigde zijn blik vast op mij. „Die laatst© zin is een gezond argument," zeide hij, ofschoon aarzelend het boven staande toegevende. „En ik veronderstel, dat ik moet aannemen, dat zichzelf de bron is, waaruit gij uw psychische kracht trekt of meent te trekken?" „Indien ik al eenig© psychische kracht be-* zit," antwoordde ik, „waar denkt gij dan, dat die anders vandaan zou komen dan uit dat gene wat levenskracht geeft aan de geneelo bezielde wereld? Ik kara niet begrijpen, hoe gij uzelf blind houdt voor het open en zicht bare feit van een goddelijk verstand, dat werkt in en dtoor alle dingen. Indien gij het slechts kondt erkennen-, en uzelf er mede in overeenstemming bracht, dara zoudt gij het leven een nieuwe en veel meer overheer- schende vreugde vinden, dan gij het nu doet. I'k geloof vast, dat uw ziekte zelf ontslaan is door uw besliste houding van ongeloof." „Dat zou een aanh'arager der Christelijke wetenschap zeggen," antwoordde hij met iets van diepe verachting in zijra stem. „Ik begin te geloovera, dat dr. Brayle juist is ira zijn oordeel over u." Ik zweeg. „Zijl gij niet nieuwsgierig?" vroeg hij. „Wenscht gij zijn meening niet te hooren?" „Neen", en ik glimlachte. „Mijn waarde mijnheer Ilarland, hebt u met al uw erva ring van de wereld nog nooit opgemerkt, dat er mcnschcn zijt, wier opinio er ia het geheel niet opaan komt?" „Brayle is een zeer knap mara," zeide hij eenigszins geprikkeld, „en gij zijt slechts een vrouw met een rijke verbeeldingskracht „Waarom bemoeit gij u dara mei mij?" vroeg ik snel. „Waarom tracht gij dat z ker iets in mij uit te vinden, dat u en dr. Crayie overbluft." Het wa9 nu zijn beurt stii te zijn, en dat bleef hij gedurende eenigen ïjd, zijn blik gericht op het steeds meer in het duister gehulde uitspansel. De golven werden l*roo ier en eera zwelling van den Allaralischen Oceaan, hief de „Diana" dansend ver hun met schuim bedekte koppen toen zij snel voorwaarts gin-g. Spoedig wendde liij zich tot mij met een lach: „Latera wij een wapenstilstand sluiten Ik beloof niet meer te beproeven u ,,uit te lok ken", maar zondert gij u dan -üct van ons af, beproef te voelen dat wij uw vri^- *--n zijn. Ik wil graag dat gij geniet van d't uit stapje, maar ik vrees, dat wij wat vervelend gezelschap voor u zijn. Wij gaan met goede vaart naar Skye en zullen waarschijnlijk van nacht in Loch Scavaig voor ara ker gaan. Morgen zouden wij aan land kunnen gaan en hel tochtje naar Loch Coruisk kunnen ma ken, indien gij dat prettig vindt, ofschoon Catherine geen goede wandelaarster is. Ik voelde wat berouw toen hij deze woor den op vriendelijken loon zeide. Toch wist ik heel goed, dat ondanks de ijverige pogin gen die mochten worden worden gedaan door de regels van convenlioneele hoffelijk heid, het voor mij onmogelijk zou zijn mij geheel thuis le gevoelen in een omgeving, die hij voor zich had geschept. Ik nam mij ech ter inwendig voor er hel beste van 1e maken era te beproeven zooveel doenlijk elke noge- lirkheid of voorval te vermijden, die de giens- lijra tusschen ons te sterk zou trekken. Een zeker instinct zeide mij, dat de tegenwoor dige omstandigheden niet zouden blijven zoo als zij waren, ik antwoordde mijn gastheer daarom vriendelijk en verzekerde hem van mijn volkomen bereidwilligheid, om aan zijn plannen welke deze ook mochten zijn deel le nemen. Ons gesprek liep gaandeweg over de gewone onderwerpen tot zonsondergang, toen ik naar mijn hut ging om mij voor het diner te kleoden. Ik had lust mijn ruikertje rose dopheide te dragen, dait nog altijd zijn fiisohe en wasachtige teederheid vara bloem bad behouden en dit, vastgehecht in de kart vara mijn witte japon, was mijt» eeni.g sieraad!. Dien avond streefden, allen er blijkbaan naar, om alles zoo gezellig en aangenaam mo gelijk te inuken. Catherine Ilarland was vooi1 ëén keertje werkelijk vroolijk en spraakzaam cn daar er een schitterende maneschijn wa^ stelde zij voor dat wij allen na het diner naail het salon op het dek zouden gaan, waar een piano stond en dat lk voor hen zou zingen. Ik was eenigszins verbaasd over dit voor-* stel, daar zij niet van muziek hield. Iloe hel) zij. er was door haar en haar vader een zoa duidelijk verlangen geloond de eentonigheid wat op le heffen, die als een geestelijke mist. over ons allen had gehangen, dat ik gaan» toestemde m iets, dat misschien voor hel oogenblik hun genoegen gaf. Wij gingen daar-< om naar het dek en toen wij daar kwamen, werden wij allen tot stillen eerbied bewogen» door de wondervolle schoonheid van het too- neel. Wij lagen voor anker in Lock Scavaig en het licht der maan viel met een spookach tige pracht over de duisternis van de omrin* gende heuvelen, een bleeke straal raakte hieai cn daar de toppen en verdiepte het plechtig® effect van het meer, en de prachtige vormca van de op wacht staande bergen. Een ge* dempt gemurmel van verboTgen stroomea klonin de diepe stilte en verhoogde de be koring van het omringende landschap, dat eerder een d-noom dan wertkelijkheiJd leek. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1