Zaterdag 5 April 1913. BUITENLAND. N° 271 Eesrte Blad. li"* Jaargang, ABONNEMENTSPRUS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Idem franco per post- 1.ÖO. Per week (met gratis verzekering tegen ongolukken) O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05# Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiên gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotuling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol en bedrijt bestaan zoor voordooligo bopalinge# tot liet herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnoiuonA Et»no circulaire, bovattenilo do voorwaarden, wordt op Aanvraag toegozondon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. i>DE EEMLAN DER'. Kennisgevingen. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door C. ICaayk, directeur der Walden-'s Cacaofabriek, •-*> gediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van een ■zuiggasmotor van 10 P. In dienende tot het in beweging brengen van verschil lende machines, in het perceel alhier gelegen aan jut Arnhenis^heweg no. 168170, bij het kadaster >.*,kcnd onder sectie B, no. 2732, op de Sccretar e rj- gemeente ter visie ligt, en dat op Vrijdag, den April aans'aande, des voormiddags te half elf en gelegenheid ten Raadhuize wondt gegeven om, ,-a overstaan van het Gemeentebestuur of van één v? meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten ■<ix de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15. Ie lid der Hin- 'iTWet, zijn volgens de bestaande jurisprudentie, ken zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor hel Gemeentebestuur of één of meer zjjner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, der. 4. April 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secrete ris, De Burgemeester, i. D. WIERKMAN. VAN BANDWIJCK Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gekt op art. 37 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis lo. dat hij hen is ingediend een verzoekschrift »m verlof tot verkoop van alcoholhoudenden, ande ren dan steiken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, door Johannes Wilhelmus Hamel, van be roep koopman, wonende alhier, in de beneden-loca- iiteitcn van het perceel Smallepad no. 1 te Ameru- loort; üo. dat binnen twee weken na deze bekendmaking reder tegen het verleenen van het verlof schrifte.ijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders kan in brengen. Amersfoort, 4 April 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Sccretar s, Dc Burgemeester. J. D. WERKMAN. VAN RANDWUCK Weekkroniek. Wat te voorzien was, is geschied. De co alitie is hernieuwd, althans de herders zijn. het eens geworden, en liet zullen slechts be- 'lirckkelijk weini,g vermelden zijn, die don moed hebben nil de kudde weg te loopen. Het „vast accoord" is tot stand gekomen maar och arme wat poover accoordl Indien de historieschrijver over 100 jaar dit slappe „vast accoord" en het farische concentratie- program naast -elkaar legt, dan moet hij loch wel de handen in elkaar slaan en zich af vragen: „was het nog slechts 'n eeuw gele den inderdaad zóó droevig niet ons volk ge steld, dal er zelfs sprake van kon zijn, dat gecoaliseerde partijen met 'n dergelijk „vast acooordook maar eenige kans had-den bij| don stembusstrijd de meerderheid der kie-i zers achter zich te krijgen? Niels, hoegenaamd niols behelst dit ac coord behalve de afspraak elkaar behulp zaam te zijn bij de slooping van de openbare school, -de bclofle niet ten eigen bate te zul- Icji morvrelen <ran de finanlieele verhouding van Staat en Kerk en ten slotte de hoofd zaak, de verdeeling van de weiden waar de schapen zullen mogen grazen. Geen spoor van 't program. Den goedigen} coalitie-vrienden wordt verzocht zich ini •bhnd vertrouwen aan de coalitie over te le-i veren. Wat kan het hun ook schelen, wat do regeering doet Als het immers maar vromq broeders zijn, die o-p het kussen zitten, dan ls het goed. Wat doet de rest er toe, soeia-' le wetgeving, Tarief wet, Vrijhandel of Be scherming, hot kan 'n rechtgeaard coalitie man nieLs schelen; hij vraagt slechts, of de regeerders naar die kerk gaan, liefst naam kerk A of B, desnoods mag hij, ook nog wejj Hervormd zijn, ja eigenlijk mag hij ook beei lemaal niet kerken, als hij maar gloeiend! voorstander van bizonder onderwijs is en diep In z n beurs last voor de anti-rew vei^ kiezingskas. Wij hebbenl bet zeldzame voonrecht gehad een ami-rev. vergadering met debat le mogen, bijwonen. De a.s. propaganda-club „Groen van Prin- eterer" heeft Donderdag j.L ds. Hogerzeil uit Vbssingen uitgenoodigd en zoo waar gelegen heid gegeven lot debat. Politieke dominee's zijn ons in hooge mate anti-pathiek. Vrouwen moeten in de huishou ding blijven, zei de spreker van den avond uiaar wij zouden er aan willen toevoegen: en dominee's in hun pastorie, 'n Dominee, die aan politiek gaat doen-, die eerzucht heeft om Kamerlid te worden, laadt de verdenking op zich dal hij 'n hoogere roeping kent -dan be dienaar des Heiligen Woords te zijn en indien die hoogere roeping 'n politieke blijkt te we zen en hij de vergaderzaal, waar de politie* ke hartstochten hoogtij vieren verkiest boven den wijngaard des Ilceren, men houde het ons ten goede maar in zoo iemand zien wij meer den polilieken kristen-adspirant-. kamerlid dan den verbi d-omini minister. Wat de rede van ds. Hogerzeil betreft, zij was uiterst, uiterst slap en geheel er op be rekend de aandacht der aniti-rev. hoorder» van de hoofdpunten, waar hot bij de volgen de verkiezingen om gaat, af te leiden en te richten op dat, wal de coalitie nog bij elkaar houdt, de schoolstrijd. Alsof deze het jaar 1913 behccrschtel Of er dit jaar geen andere zaken, voor ons land van veel lioogcr betce- kenis, op het spel stonden! Over de Tariei- wet is de spreker, wiens onderwerp aange kondigd was als „de komende stembusstrijd" niet heengegleden maar hij heeft er zelfs niet over gesproken. Alsof de Tarief wet bij den, komenden steinbuslrijd van geen of onder* geschikt belang was! Maar och ja, het is waar, wij zeidon het i^cecLs, wat bekommert n rechtgeaard coalitieman zich om de Tarief- wet! Over Grondwetsherziening, welke ook hi) bestendiging van hot clericale ministerie aan, do orde zal komen, zweeg de spreker. Hij; had gelijk, het is hot beste om over het in-i gediende herzicnings-ojilwerp maar het stila zwijgen te bewaren, maai* als men nu een maal op zich genomen heeL over den komen* den stembusstrijd te spreken, is het toch ge woon onnoozel om over onderwerpen als de genoemde te zwijgen als 'n mof. Wel had de spreker het over de Vrijzin nige Concentratie en deze scheen hij te recht hoogst belangrijk Lc achten al be weerde hij het tegendeel. Het grootste gedeel* te van den avond loch was gewijd aan -diet concentratie en volgens het gewone recept sti-r.de spreker de meer rechtsche toehoorders op door telkens en telkens weer het roodd spook op te roepen, terwijl de meer linksche „bewerkt" werden met den oud-liberalen, boeman. Het succes van den avond was beslist aam de zijde der debaters. Jammer alleen dat een hunner door bij de repliek van ds. Hogerzeil telkens op zeer onhandige wijze te interrum peer-en wie de imterrumpeerkunst niet ter dege verstaat doet beter z'n mond -te hou den den spreker gelegenheid verschafte, zij het ook dank politieke slimmigheidjes het enthousiasme op te wekken van z'n geestver wanten, die de rede zelf vrij apathisch aann gelioord hadden. Er was één debater, die den spreker het yuut heel na aan de schenen legde. Wij be doelen den hoer Kip. theologisch candidaat, die begon met de verklaring dat hij op theo logisch terrein aan sprekers zijde stond. Deze mededeeling en de verdere woorden van den hear Kip, die op ons den indruk maakte van een eerlijk christen te zijn, wars van alle politi-ek-kristelijk gekonkel, maakten op het antirevolutionaire deel van heit audi torium, te oordeelen naar de ontstelde en be-^ langstellende gezichten, een diepen indruk, tiad ook iemand hunner ooit gehoord, dat 'n geloovig Christen niet aan hun zijde stond en nog wel op grond -van z'n christelijke be ginselen,! Was hun dan. niet steeds voorge praat, dat allen, die niet mot hun van God gegeven leider medegingen, libcralistem, so cialisten of hoe ze boeten mogen wie kam ook al die vreemde namen onthouden! onw godisten waren met enkele uitzonderingen) wellicht, die te goeder trouw of uit onna denkendheid van de coalitie-kudde afge dwaald waren? Ook de spreker scheen met dezen debater wel wat dwars te zitten. Terwijl hij vrij uit voerig de anderen beantwoordde, maakte hij zich zeer kort met enkele algemeenheden als eerbiediging van anderer overtuiging enz. van den heer Kip af. Wat ons eigenlijk nog hot meest tegen den borst stuitte, was hot gebed, waarmede de vergadering gesloten werd. In de eerste plaats kunnen wij niet begrijpen hoe men aandrang kan gevoelen voor te gaan in ge bed in 'n rumoerige zaal, waar spotters en ongeloovigen zich bevinden, die eerst neg aangemaand moeten worden om zich eer* biedig te gedragen en waar kotrt te voren do golven der politieke hartstochten hoog sloe gen en het kookte en ziedde in de gemoe* deren. Ons lijkt dit stuitender dan het gebod van den Farizeeër op de hoeken der straten; Maar heiligschennis noemen wij het, wanneer hot gebed verlaagd wordt tot verkiezingsi doeleinden; en ook dit geschiedde gisteren avond. De eenvoudige vrome werd daardoor in verwarring gebracht en meegesleept in <lq daar den- voou-gaiii yeT gewenschtie rifohliin.g, en die ndei-ooali lie geveilde geloovige werd vaor de mocielijkheid gesteld zich te onttrekken aan de gemeenschap in het gebed of mede te bidden 'n gebed met welks politieke strek- Icing hij ten eenenmale verschilde. Politiek Overzicht I>e linlkan-oorlog. Van het gevecht, -dat de vorige week Vrij dag en Zaterdag aan de Tsjalaldja-linie heefi plaats gehad, geeft de bijzondere berichtgever van de Daily Tel. een verslag, waaraan o.a. het volgende ls ontleend: De strijd gold niet de linie zelf, maar een voorgeschoven stelling van de Turken bij Lah- nakeui westelijk van het Tsjdkmedsjemeer. De hoofdmacht van de Turken was reeds te voren door Izzct pasja op de Tsjataldjalinie weer teruggetrokken. Donderdag en Vrijdag namen de Bulgaren die positie onder sterk artillerievuur, dat zonder uitwerking bleef en alleen door de Turksche oorlogsschepen zwakjes werd beantwoord. De nacht van Vrijdag en Zaterdag was ideaal voor een stoimaamval. Ei* heerschte volkomen duister nis en sterke regen overstemde het geluid van den Bulgaarschen opmarsch, zoodal dcae geruimen lijd niet werd bemerkt Toen echter begon een vreeselijk geweer- en artillerievuur, dat de Turken tegen de aanvallers en hun achterwaarts gelegen stel lingen begonnen. De Turksche zoeklichten toonden den verdedigers de wanhopig aan stormende Bulgaarsdie troepen. De slrijid duurde den ge heel en nacht en de Bulgaren leden zware verliezen. Toen hel be gon te schemeren was het Tsjataldsjadal in dichten nevel gehuld, welke den Bulgaarschen generaal tot liet besluit bracht van een aan val op het front of te zien om de Turken in de flank heen te trekken om zoodoende het Turksche detachemnt van het hoofdleger af te snijden. De nevel begunstigde in den be ginne dit waagstuk, maar plotsel ug klaarde bij -op en toen de zon doorbrak, bevonden de Bulgaren zich in een vreeselijken regen van shrapneils, die van alle kanten op hen neer viel. Hun toestand was hopeloos en zoo vluchtten de troepen in wilden haast naar de stad Tsjataldsja terug. Er vielen honderden onder het Turksche vuur. De verwarring was zoo groot, dat meer dan 4000 geweren door de vluchtelingen werden weggeworpen. De Turken gebruikten het oogenblik, 6000 man volgden de Bulgaren en heroverden de on langs verloren stellingen. De verslagen Bulgaren vluchtten naar Bo- gandos, Kadikeuj en de heuvels achter Tsja taldsja. Hun totaal verlies bedroeg meer dan 4000 man, onder wie 1000 dooden. Adriamopei, 3 A p n i L (9,30. Van den specialen berichtgever van Havas). Men is overgegaan met -de gevangenen het gar nizoen te Adirianopel te doen ontruimen. Lange convooien Turken trekken langs de wegen in den omtrek van Adirianopel. Som mige personen hebben er vierduizend ge teld. De Bulgaarsche autoriteiten zonden hen voornam-alijk naar Stra-razagotra en Phi- lippoli. Het herstel der orde in Adrianopel zoo wordt van daar aan de Köln. Zlg. gemeld gaat slechts langzaam vooruit cn levert voor al veel moeilijkheden op, omdat het zooveel Turksche gevangenen gelukt is te ontkomen. Om ze weer te pakken te^krijgen, moeten de militaire overheden tegenover personen, welke verdacht worden dat ze gevangenen bij zich in huis houden, tot huiszoekingen, ar restaties en dreigementen hun toevlucht ne men. Bij de huiszoekingen moeten de veroveraars vaak van de wapeiien gebruik maken om wederspannigen neer le schieten. Volgens eene berekening van den generalen staf worden nag 10,000 Turksche gevangenen vermist, welke zich in de Turksche wijken verborgen hou den. De Bulgaarsche ambtenaren en beambten verschaffen meel aan de bevolking. De Ser vische troepen worden zoo spoedig mogelijk naar Servië teruggezonden. Hunne verliezen schijnen zeer groot te zijn en in wanverhou ding te staan tot de bereikte successen. De Bul gaarsche troepen, wier constitutie uitstekend is, zullen zoo spoedig mogelijk naar de Tsja- taldja-linie worden getransporteerd, waar nog onafgebroken wordt gevochten. Men be schouwt deze gevechten als een voorbereiding tot den algemeenen stormloop. Wcencn, 4 April. Do Sud-Slavischc Korrespondenz meldt dat de Servische en Monitenegrijnsche troepen 2000 dooden had den en bijna even zooveel gewonden in den loop van het laaUdc gevecht bij Skutari. Plet scherpe démenti der officieele Servi sche (berichten omtrent de inneming van Adrianopel door hot officieele Bulgaarsche telegraafajgcntschap, heeft in Servische krin gen een pijnlijken indrink teweeggebracht. IBtlizonder venbitterd is ntcn te Belgrado over tdc bewering van Bulgiaarsdhc zijde, dat Sjuikri Paolia zich aan ide Bulgaarsche troe pen heeft overgegeven, terwijl 'bij in werke lijkheid, naar men in Belgrado verklaart, door de Scrven gevangen genomen is, die ihem eerst op ccne schriftelijke verklaring aan de Bulgaren hebben uitgeleverd. Boedapest, 4 April Men verklaart het voor onjuist, dial aan Montenegro San Giovanni di Mediua zou zijn aangeboden als schadeloosstelling vooa* hot igeval het van Skutari zou afzien. liet gerucht loopt dat cr particuliere onderhandelingen gevoerd wor den tussahen Oostenrijk en Montenegro. Athene, 4 April. De enquête com missie inzake de incidenten 'te Ncgrita en de grensbepaling van de door Grieken en Bulgaren bezette gebieden heeft haar taak be ëindigd en doet de Grieken in dezen geest recht wedervaren dat de grens van het door Bulgarije bezette gebied Scres en de Golf van Orfano zal zijn. Londen, 4 April. De gezanten verga derden lieden twee uren aaneen, cn verdaag den daarna hunne bijeenkomt tot Dinsdag a.s. Alles is geregeld voor de vlootdemonstratie. Alle mogendheden, uitgezonderd Rusland, ne men er aan deel; aan de respectievelijke sche pen zijn instructies geseind om naar dc kust van Montenegro te gaan en deze feitelijk te blokkecren, de détails zullen te regelen zijn door de verscliillende commandanten. De gc- heele vloot zal onder het bevel staan van den oudsten officier in rang; men gelooft een Oos tenrijker of EngeJschman. Belgrado, 4 ApriL Volgens inlichtin gen uit officieele bron is de afzending van het antwoord op hot bemiddelingsaanbod der groote mogendheden uitgesteld in verband met wijzigingen, die in den tekst moeien wor- tcn worden aangebracht Sofia, 4 April. Ingevolge nieuwe in structies deden de vertegenwoordigers der mogendJi/ed'eii' een nieuwe, stap bij du regee ringen der Balkanbondgenooten, teneinde aan hen een bemiddelingsvoorstel te onder werpen, dat geheel eensluidend is met het laatst in Konstantinopei gedane. P a r ij s, 4 April. Aan het Journal wordt uit Sofia geseind, dat het antwoord op dc vredesvoorstellen der mogendheden, dat overhandigd zal worden, de volgende vijf punten bevat: l.de Balkanbondgenooten ac cepteeren als grondslag de grenslijn tusschen Bulgarije en Turkije, welke door de mogend heden wordt toegestaan; 2. de schadever goeding; 3. afstand van alle eilanden aan de Balkanbondgenooten; 4. een tijdige mede deeling aan de geallieerden van de grenzen van Albanië; 5. zoodra deze voorwaarden zullen aangenomen worden, zullen de vijan- delijkh.den worden geslaakt. Dezer dagen zal een deel der reservisten met verlof wor den gezonden om aan den lan-darbeid te gaan. Vam toonaangevende zijde wordt aan de Neoie Fr ede Pressc verzekerd, dat de gnoole mogendheden bij de Balkans la ten hebben aangedrongen op oen antwoord op de laat ste vredesnota. Voor Antivarl bevinden zich thans drie Oosbenrijk-schc slagschepen, een kruiser en drie torpedobooten, behalve dan de oorlogs schepen van andere naties. Tot leider der internationale vlootdemonstratie moot als oudste in rang aangewezen zijn de Engelsche schout bij nacht Troubridge. Petersburg, 4 April. Op de tweede gezanten-conierenttile inzake het Bu'lgaarsch- Rumeensche geschil, die door minister Sa60- n'ow werd gepresideerd, is eene basis vooi eene regeling tot stand gebracht. Het be stuit der gezanten z)asl gelijktijdig worden ge publiceerd met de hervatting der vredes onderhandelingen toissoh-cin Tiyrkij© en de Balkans talen. Een verder verblijf t'e Peters burg der Bulgaarsche en Rumuensche gevol machtigden is djien'l'engevolge ónraoodig. Da- new is reiods vertrolkken^ Ghdka zal weldra vertrekken. Vooral in Uskjub en omgeving nemen de verschillen tusschen Bulgaren en Servcn scherpe vormen aan. Hiertoe geeft vooral aanleiding dc strijd om den voorrang Q>ij de inneming van Adrianopel, welke Woensdag te Uskjub o-ntaard'de in handtastelijkheden. Dc Bulgaarsche popen in de dorpen New- roko.p en Neres. nabij Uskjub gelegen, wer den wegens hunne weigering om tot het S(»r vendom over te gaan, gevangen gejiet. Naar aanleiding van de voortgezette oh» derdrukking van hot Bulgaarsche clement in Monasllr cn omgeving door dc Servische overheden, dreigen do afdeellngen der Ma- cedo-Bulgaarsche Vereeniging met geweld daden, zoodra de oorlog geëindigd zal zijn. De bekende aanvoerder Pavel Ghristof heeft zich reeds naar Sofia begeven, om een actie in tc leiden legen de Servische autoriteiten. In de Malissia vormen zich sterke Albanee- sche 'benden, welke gezamenlijk niet de Bulgaarsche benden tegen de Serven opo« reeren zullen. Wee n e n, 4 A p r i L liet FremdenblaW publiceert de volgende mededeeling: Menf heeft in de laatste dagen liet gerucht ver* spreid cener eventueele candidntuur van den hertog van Monlpmsier voor den Albuneo- schen troon. Wij vernemen uit gezaghebben- den bron dat n-och de Oostcnrijksehe rcgec- ring nog dc Italiaanschc regecring dc bedoe ling hebben deze eandidatuur le aanvaarde» of le steunen. Naar aanleiding van een bericht uit Lon den, dat onlangs Servische troepen van Sa- loniki naar de Albanecsohc kust zijn gediri geerd, wat ruimte geeft voor het vermoeden dat de Servische regeering hare hulptroepen naar Skutari onophoudelijk versterkt, ver klaart het Servische persbureau, dat cr ndet nvcer daui één divisie, waartoe op het ver zoek der Monlencgrijnsche regeering oor spronkelijk is besiOten, élappegewijs naar het oorlogstoonccl is gezonden, cn dat het on waar is dat cr voortdurend nog nieuwe Iroo penversterkingen gclasl worden. Bdlgië. Brussel, 4 ApriL Do Gazette meldt naar aanleiding van het proces inzake d* nalatenschap van Leopold 11 dail verzekerd wordt dat de staat geneigd zou zijn lot eent regeling betreffende de gronden te Mayumbc^ dc schilderijen enz., hetgeen, de minister van justitie heeft te kennen gegeven in een brief dien hij namens -den slaat heeft gericht to^ het Hof van Appèl, terwijl cr op aangedron gen wordt dat de partijen zich mui elkander zullen verstaan. Men bevestigt dal de Nie- derfullbachsLichting tot moeilijkheden aan leiding zal geven en dat dit vorstendom cein beroep zal doen op de laisscho.nk.omst van Wilhelm U. Frankrijk. Paris, 4 April. Tijdens eene recepll® bij Poimcaré, waar ook dc nieuwe Spaanscht gezant verscheen, verklaarden beiden weder zijds te zijn bezield door den wensch de voor spoedige betrekkingen, die de beide landen vereenigen en welke bestemd zijn overal en altijd hartelijk en vriendschappelijk te zijn, Ie handhaven en nog vertrouwelijker te ma« ken. De Echo de Paris publiceert den tekist van een oproep, waarin onder verwijzing naar dc besluiten van den oppersten krijgsraaxl ©n de uitspraken van verscheidene generaals op non-activiteit alle vaderlandslievende burgers worden uitgenoodigd betooging-en te orga- ni see ren ton gunste van het wetsontwerp op den driejarigen diensttijd, teneinde op de volksvertegenwoordiging pressie uit te oefe/ nen dat ze deze wet zal aannemen. Engeland. Een communique van de Press Association vestigt er nog eens de aandacht op, dat het bezoek, hetwelk de koning en koningin van Engeland op 27 Mei aan Berlijn zullen bron gen ter gelegenheid van de bruiloft van prinses Victoria Louise, dochter van den Duiilschen keizer, en orins Ernst August van Cumberland, bet strikte karakter draagt van een laniilie-hezoek cn volstrekt niet de be- teekonis heeft dat er thans ook regelingen zijn getroffen voor bezoeken aan ander© hoven. Men had n.l. uit hot bericht bij de uitnoodiging van den Duitshen keizer aan het Engelsche koningspaar en de aanneming de zer invitatie, de conclusie getrokken, dat da koning en de koningin nu ook weldra de tij* del'ijk uitgestelde officieele bezoeken aan Ber lijn, Woon en en Parijs zouden brengen. La verband hiermede wijst het bericht der Press Association cr nog op. dal, gegeven den te genwoordig in Europa heerschenden toestand van onzekerheid en bezorgdheid, feestelijke bezoeken van hel Engelsche koningspaar aan andere hoven zeer ongelegen zouden komon. Niettemin wordt in het moerendeel der per» van beide landen dit bezoek, ondanks het par ticulier karakter er vam met vod sympathi# begroet Gelijk wij roeds meldden is de leidster der suffragettes, mevr. Pankliurst, wegens op ruiing tot den bo<maaais%ig in het huis van minister Lloyd George bot dirte jaren dwangl arbeid vctroordeekL De jury had aan haar uitspraak, die bot schuldigverklaring cour clu(Loerde, een nadrukke'lijlke aanbeveling tot zachtheid toegevoogd. Tusschen de rechter» en den beklaagde kwam het toft heftige waar*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1