„DE EEMLAN Woensdag 9 April 1913. FEUILLETON. BUITENLAND. Het Eeuwige Leven. f$° 274 II"' Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franoo per post 1-50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertenttën gelieve mon liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENT1ËN: Van 15 regojs.. f O.BO. Elke regel moorO.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zoor voordoelige bopalingon tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnoment. Eone circulaire, bevattundo do voorwuarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De aanstaande algemeen© staking in B 8gië« Onze lezers weten, dat de Bel.ische socaal democraten al zeer geruinen tijd r^ndloo- peh met het plan eener a!,gomeene slaking, teneinde aan hel parlement e.*ne grondwets herziening. beslaande in de vervanging van hef meervoudig door hel algemeen en gelijk kiesrecht, al te dw.ngen. Ingevolge een verzoenenden stap der Bellgisc ie burgemees- u hebben onlangs de social sten er van ;jzien va:i dit uiterste wapen gebruik te naken, wijl men hun lioop gegeven had dat, de regeering water in hua<r wijn zou doen en to-t eene grondwetsherziening hel initiatief zou nemen. Groot was hui.ne teleurstelling toen de president van don ministerraad zich ppaalde tol de verklaring, dat, zoodra dp- olitieke atmosfeer weer kaïn zou zijn ge- vorden, het ministerie aan de Kamer zou voorstellen een commissie te benoemen, die tot taak zou hebben eene hervorming van het kiesrecht voor de gemecnt:rad n en de Pro vinciale Staten te bestudeeren, zonder dal er prake was van het kiesrecht voor de Ka ters. De liberalen stelden zich mot deze schrale concessie tevreden. Hun leider, het Kamer lid Hajimans, was van me nin at dc om standigheid. dat tot eene partieel2 hervor ming van het kiesrecht de stoot was gege ven onvermijdelijk tot eene algemcene her- iening moest leiden, welke meeni \g d-oor len socialhtischen afgevaardigde V.m der v7elde, die het geïncarneerd opportunisme is en wiens devies nooit geweest: alles of niets, met nog een:.ge pari"g-enooten werd gedeeld. Doch de massa der arbeid rs, sinds de valste verkiezingen door propagandisten be- verkt, heeft zich met hol politieke inzicht van deze hare leiders l iet vcreeivgd Twin tig duizend mijnwerkers dn enden mi. ister De Broqucville, het hoofd van het kabinot, van antwoord met eene indrukw. kkende demon stratie. Het comité voor de al.emeene sta: 'iig kwam met spoed bijeen ei besloot na •ne beraadslaging van twee dagen onder de pressie van de mijnwerkersafgevaardigden van Charleroi en tegen de ge rati,'den der partij in, om aan het co g es, da', in de Paaschweek bijeenkwam, voor te slellen dit maal onherroepelijk de algem ene staking te •roclameeren tegen den 14en Apr 1. Het ohgres, in het Volkshuis vergaderd, om- alle 1331 afgevaardigd 11 van vakvereeni- gingen en socialistische org» isa'.iëi. Anseele die belast was met het rapport over de mo gelijkheid eener algemeenc staki i-g. prees deze in een vurige rede aan, bew rende dat men de veerkracht des volks niet moest ver lammen en dat zelfs ind en de staking moest mislukken, de gèd-ane poging niet tever- geefech. zou zijn. Van der Velde bezwoer hiertegenover de aanwezigen tevergeefs geen I wind te zaaien om storm te oogsten. 1 Op het congres telde hij niet meer da 1 een I twintigtal aanhangers. I11 aansluiting hierop wordt in het „Jour nal des Débnts" geschreven: „De socialisten kondigen met groot misbaar aan, dat België binnenkort aan de arbeiderswereld het voor beeld zal geven van een politi ke staking, vol kracht, tucht en kalmte. De Borinage belooft 40,000 stakers, het midden <les .ands en Luik 000, Brussel 30,000. Geld en levensmiddelen zijn voor langen Lijd aanwezg. „De kameraden uit Frankrijk, Duitschland pn Holland zullen de vrouwen en kinderen huisvesten. Elke poging om aan de staking een cachet te geven van geweld, onwettig heid of haar het vredelievende karakter te ontnemen is vooraf* veroordeeld als eön verraad aan de arbeidersklasse. „De staking zal eene fideele staking zijn, zonder in een kermis te ontaarden. Het drankgebruik is verboden; bijeenkomsten, landelijke uitstapjes, allerlei spelen zullen het zonder bezigheid zijnde volk. dit groote, dikwijls gevaarlijke, kind vermaken. Het comité zol niet vooraf bepalen hoelang de staking duren zal, maar zal sl chts den vin ger behoeven op te heffen om haar te doen ophouden. „Wij hebben gezien dat Van der Velde verre van gerustgesteld is over de uitvoe ring van dit idyllische programma. De mis lukte staking van 1902 begon op denzelfden datum, 14 April, met een oproer in de voor stad Schaerbeek van de socialistische jonge garde, aangesteld voor de anti-mililairisti- sche propaganda. Er hadden gevechten plaats te Charleroi en er vielen dooden en gewonden gedurende de stak:ngsweek. „De leiders werden, in de partij zelve, het voorwerp van levendige aanvallen. Nu eens beschuldigde men hen, dat ze de staking hadden veroorzaakt, dan weer dat ze deze halverwege hadden opgeheven. Bitter ver weet men aan één hunner, dat hij op een avond, waar dp eene manifesatie plaats had, welke tot een gevecht ha d kunnen lei don, kalmpjes in den Muntschouwburg eene Wag- ner-voorstelling bijwoonde. „Hetzij de staking vredelievend belooft te zijn, helzrij dat ze kans loo_ t in gewold te ontaarden, men mag wonschen dat het thans niet tot zulk een uiterste komt." 3>e ïtnikau-oorlog:- Konstantinopel, 8 April. Het vol gende officieele rapport wordt medegedeeld: Eergisteren tegen middernacht viel de vijand 111 de richting van Tsjataldja de Turksche stel lingen aan, welke le-n Westen daarvan gele gen waren. Eon onzer detachementen sloeg den aanval af. In den loop van den dag van gisteren ontstond er een licht infajnter i e-ge- vecht lusschen den vijand on een öütomaansch detachement, dat tegen de heuvels ten Noor den van Koemboergas oprukte op onzen lin kervleugel. Sofia, 8 April. Twee landweerlichlin- ,gen met ongeveer 25,000 manschappen van 40 tot 46 jaar zijn met ombepaald verlof huis waarts gezonden. Opnieuw kwamen 170 Turksche officieren van het garnizoen te Adrianopel, welke gevangen genomen waren, gisterenavond te Sofia aan. Konstantinopel, 8 April. Het pant serschip Medjidieh is, door eenige torpedo- booten vergezeld, gisteren de Dardamellen uit gevaren. Hot voer Zuidelijk van Tenedos, waar het eenige Grieksche torpodobooten op de vlucht joeg. Suez, 8 April. De Hamklieh is hier aangekomen. P a r ij s, 8 April. Aan de Temps wordt gemeld, dat dc Gricksohe regeering aan de Servische regcering heeft doen weten, dat zij tengevolge van de vloofdemonstralie voort aan niet meer de zorg op zioh kan nemen voor het vervoer van Servische troepen met bestemming voor Skutari. Het laatste trans port da leert overigens van 1 April. Saloniki, 8 April. Overeenkomstig de ontvangen bevelen keeren de Servische troepentransporten, welke bestemd waren voor Albanië, terug; de ontscheping is reeds begonnen. Mem kent de animositeit Lussoheu do Bul garen en de Scrveil omtrent) den voorrang bij do inneming van AdsrliianaópoL De Serven bewoiton, dat Sjukri Paclia, dc verdediger van AdnioaiUpel, rich aan een Sorviischen majoor heeft overgegeven, die liem eerst teg'en eit'n schriftelijke verklaring aan de Bulgaren zo-u hebben uitgeleverd. De Serven zullen nu wel een koude douche ontvangen, na het liezen van de volgende verklaringen van Sjiulkri' Piajohra, welke door hem aan liet Bulgaarsche hoofdkwartier zijn verschaft en viain daaruit openbaar gemaakt worden. „Op 26 Mtaarti bevond ik mij met mijn st-a/f in; h'et oude fort Jildiiirim. Na den in tocht dier troepen in don ocrstelijken sector gaf ik het .dignaai om de gevochten te sta- leen. Eeai half uur Labor vervcwogde zich de eommiamdaint van het IvoninkVijka Bulgaar sche lijfgarde regiment, ovOrsteMarloolef, ten mijnent, die ongeveer een uur bij mij bleef Daarnia begaf ik mij, vergezeld van twee o-f fioierem van het gaardere gi ment naar gene raal Waissof, d'iie zich in de banntenstaid be vond, stelde mij aan hcan voor en bleef daai oen uur, waarorp ik met den generaal per automobiel naar de brug reed, waar zich g enera al Iwanof, d© common damt' ran< hel 2de Bulgaarsdh© legeroonps. bevonld, die mij opnieuw een half inur bij zich hield. Ver MoQgens keerdie ik in mijn kwaiilfóer terug Gedurenidk? mijne afwezigheid was een Ser. sche majioor mot verscheidene soldlaiteor *r mijn kwartiiler verschenen. Ik heb hen ©eb- fer niet gezien.** P a r ij s, 8 April. Aain den Temps wordt uit Cottinje gemeld: Koning Nikita beeft aan de gezanten der groote mogendheden doen weten dat indien cr geweld tegenover hem werd aangewend teneinde Monte egro te beletten het Deleg van Skutari voor t.- zetten, hij in dit geval is besloten om afstand van den troon te doen. Het laat zich dan voor zien dat het Montenegrijnsche volk zich zal doen inlijven bij Servië Van bijzondere zijde wordt aan de Neue Freie Presse gemeld: Er zijn onderhande lingen onder de mogendheden gaande betref fende de uitbreiding der blokkade tot de Noord-Albancesche haven San Giovanni di Medua en Durazzo. Speciaal arbeidt Oosten- rijk-Hongarije in deze richting en heeft het 't initiatief er loc genomen. De mogendheden van den driebond hebben zich voor het voor stel van Oostenrijk uitgesproken; de toestem ming, van do staka der Triple Entente is er no niet, doch wordt verwacht, daar het ge vaar bestaat dat in de beide geno.mde ha vens troepen en munitie voor Skutari binnen geloodst kunnen worden." Volgens de Pall Mall Gazette hoeft minister Grey zich tegen den wonsoh van Oosunrijk tot uitbreiding der blokkade verzet, evenzoo tegen den wensch 0111 Montenegro slechts 2-1 uur voor beraad toe tc staan. De „Westminster Gazette" schrijft: „Wan neer vandaag of morgen dc val van Skutari plaats vindt, zullen de mogendheden hope lijk hunne kalmte bewaren en aan alle par tijen den tijd laten hot gebeurde ernstig te overdenken. Hot concert der mogendheden is niet onmachtig, zelfs wanneer Skutari tijde lijk in handen vain Koning Nikita is. Geen lid van het Europeesch concert is gedwon gen hem door een militaire expeditie te ver drijven. Het zal veelmeer effect hebben de blokkade van de haven voort te zetton en de gebieden, die anders aan Scrvic on Montene gro zouden toegevallen zijn, le behouden, totdat wij ten slotte de bedoelingen van den geheelen Balkanbond zullen loeren kennen." Het vooruitzicht eventueel Montenegro te moeten dwingen tot toegevendheid, begint echter ook in de Engelsch© pers ontstemming te wekken. Zoo schrijft de „Daily Graphic" „Reeds valt d>e Parijsche pers dc Fransohe regcering aan, dat ze een schip zendt, en wc kunnen cr zeker van zijn dat ook in Enge land de sterkst mogelijke opposit e zal gaan heerschen tegen eiken maatregel, die tot vijandelijkheden tus chcn Groot-Bril tannic en Montenegro aanleiding zou geven. Het is niet onze zaak voor Oostenrijk dc kastanjes uit het vuur tc halen." De „Daily News" noemt het beslist ontoe laatbaar van de zijde van Oostenrijk, dal de Oostenrijksche troepen juist dit oogenblik uitkiezen voor manoeuvres bij Cattaro. Niets kan dc Montenegrijnen meer uitdagen. Het verlangen der - Oosterurijksohe jingo's om te land op Montenegro eenen druk uit te oefe nen, brengt het Europeesche concert in het ergste gevaar. Aan de Echo de Paris wordt uit Celtinje gemeld, dat op het oogenblik tusschen de ka binetten te Rome en St. Petersburg onderhan delingen gaande zijn betreffende de vaststel ling van financieele en gebiedsschadeloosstel- lingen, waard/oor Montenegro zou kunnen be wogen worden van het bezit van Skutari af te Uit Sutomore werd Maandag aan de Neue Freie Presse gemeld: De eigenlijke blokkade is nog niet begonnen; voorloopig duurt de vlootdemonstralie nog voort. De Engelsche ro-mmaTidanit wacht nog de verdere besluiten zijner regeering af. Tot dusver is nog niet bepaald of en wan neer de blokkade zal beginnen, noch of het een vredesblokkade of een oorlogsblokkade zal zijn. Uit Petersburg wordt aan den Temps het volgende gemeld over dc houding van Rus land in de kwestie van Skutari: „In het belang van Montenegro zelf" zoo heet het daarin „moet Rusland optreden tegen de annexatie van Skutari. Eene ver- eeniging van Skutari met Montenegro zou eene groote verzwakking van dit rijk beleekenen, doordat de organieke kracht van het land er door zou worden ondermijnd, dal lot dusvei zijne onafhankelijkheid heeft weten te hand haven, Montenegro zou daardoor worden go- maakt tot een vaizalstaat der Oostenrijksch- Ilongaarsch monarchie. Overigens is het niet het Monlencgcrijnsche volk hetwelk Skutari verlangt, doch de dynastie, die er eene leven» kwestie van maakt." De zegsman van den Temps beloog! dan nog ter toelichting dat het Montoncgrijnschc volk er niet n$ar verlangt een beschavingsarbeid builen de landsgrenzen te verrichten. De ont wikkelde klasse blijft niet in het land, hetzij door de daar lieerschende armoede, hetzij door het despotisme van Koning Nikita. Diens populariteit is de laatste jaren erg aan het tanen, vandaar dal hij de eer wil hebben van dc inname van Skoetari, welke trouwens al lang zou hebben plaats gehad, indien Koning Nikita niet bij het begin der vijandelijkheden, toen generaal Martinovitsj makkelijk hol slecht verdedigde Skutari had kunnen inne men, dezen overste bevel had gegeven te wachten op kroonprins Danilo, die dc eer der inneming moest hebben. Doch toen prins Da nilo kwam, was het te laat; dc Turksche com mandant had zijn maatregelen al getroffenaz Door een en ander is dc populariteit der dynastie er niet op vooruitgegaan, vandaar dat Koning Nikita do begane persoonlijke fout weer goed wil maken en daarom Europa in een moeilijke posilic brengl. Aldus de zegs man van den Temps. Naar de Tcinps verzekert heeft de Russisch* gezant tc Londen, Graaf Benckendorff, na mens zijne regcering verklaringen in gelijken geest afgelegd. IC i e w, 8 April. Voor hel Bulgaarsche en het Gricksohe consulaat had heden een« door studenten op touw gezette betooging plaats. Hierop trokken dc betooigers naar het monument van Alexander II, waar ze Russische volkslied zongen. Voor liet gebouw yan don gemeente raad werden vaderlands lievende redevo.erin.gen gehouden. De orde werd nergens verstoord. Volgons „de Zeit" heeft een prefect m Dalmatië, door een dagblad op de hoogte ge« bracht van voorbereidende maatregelen vooan een pro-Servische bctooging wanneer even- tueel Skutari gevallen zal zijn, voor een ter mijn van drie maanden aan particulieren en veroenigin.gen verboden vlaggen aan huizen aan te brengen, deze te versieren of le illu* mineeren, op straffe van zware -geldboeten (200 kronen) en hcchlcni&slraffen. Londen, 8 A p r i L Reuter verneem^ dat de gezanten heden tot overeenstennn ng zijn gekomen ten aanzien van de redacli# van het antwoord op de laatste nota der bondgenooten. Er beslaat reden om te geloo- ven, dad het standpunt der mogendheden, zoo als dit reeds aan de bondgenooten is mede gedeeld, geene verandering hoeft ondergaan en dat de noodzakelijkheid cener beëindiging der vijandelijkheden krachLiger den bondge nooten onder het oog zal worden gebracht. Men verneemt, dat de houding der bondge* nooten thans meer gematigd schijnt. Het Jong-Turksche orgaan „Tanin" mecül te weton dat dc groote mogendheden onver- Fatsoen beteekent in den regel slechts: een, zekeren schijn aannemen, een schijn van wel gemanierdheid, van welopgevoedheid, van, lievigheid, van maalschappeüjken welstand. Een o 111 an van JLiefdè, 80 DOOR MARIE CORELLL Een plotselinge hoop verlichtte het uitge teerde en bleeke gelaat „'Niet oujgeneeslijkl Maar mijn goede ke rel gij vveet niet, wat het is!" ,,lk weet het wed. Ik weet ook hoe het be gon en wanneer hoe het voorwookert en hoe het zal einidigen. Ooik weet ik hoe het tegengehouden kan worden den voort gang afgesneden, en volkomen vernietigd maar de genezing aoai van u zelf afhangen, meer dam vaai dr. Rrayle of een anderen ge neesheer. Op het oogenblik wordt er geen goed en veel kwaad gedaan. Nu bijvoorbeeld hebt gij pijn." aDat is zoo maar bote kant u het we ten?" »,Aom de kleine, bijna onmerkbare lijnen op iLw gezicht, die, zonder dat gij het zelf weet, samentrekken). Ik kan dat droevig lij den dadelijk doem eindigen, indien gij het toestaat." ,>Nalru(urlijk zad iik het u laten doenl en de heer Hor land gLiimla.cn le omgeloovig. „Maar ik geloof, aal gij uw kundigheden overschat." „ik pochte nooit," antwoordde Santoris vroolijtk. „Gij 1110 o.gl over mij de inleen., zooals gij wilt." Hij, haalde uit zijn zak een klein kristallen flesokje gevat in een gouden om hulsel. „Iets van dit in uw glas wijm, en gij zult u een ander mensch voelen." Wij sloegien hem met de grootste aandacht gade, toen hij zorgvuldig twee droppels van de vloeistof, die licdit en helder als dauw was, de een na den ondier in het glas liet vallen. „Nu," vervolgde hij, „drink zonder vrees en zeg vaarwel aan alle pijn gedurende minstens acht en veertig uren." Met een gedweeheid, die zeer ongewoon voor hem was, gehoorzaamde de heer Har lanrd „Mag ik blijven rookenl" vroeg hij. „Dat moogt gij." Een minuut gang voorbij., toen kwam een uiLlidrukkding van verbazing en verlichting op het gelaat vatm den heer Harland. „Wel! Wat nu?" vroeg Santoris. „Hoe is het met de pijn?" „Voorbij!" amlvMoordtle hij. ^Iik kan hel nauwelijks gelooven, maar ik moet het be kennen 1" JDat is goedl Het zal niet terogkeeren in elk geval vandaag niet noch morgen. Zul len wij mi naar het dek gaan?" 'Wij stemden toe. Toen wij het salon ver lieten), zei de hij: „Gij moet den gloed van de ondergaande zon over Loch Cornish zien. Het is altijd een schoon gezicht en het belooft ran avond bijzonder schoon te zijn er drijven, zoo veel schilderachtige wolken. Wij keeren te rug naar Loch Scavaig als wij daar zijn, kunnen wij landen en het overige va<n liet tochtje le voet doen. liet klimmen is nie* veel; voelt gij er u toe in staat?" De vraag werd aan. mij persoonlijk ge richt. Ik glim la elite. „Natuurlijk 1 Ik voel mij tot allies in staat. Bovendien ben ik aan boord van de Droom heel lui geweest, heb geen beweging geno men. Een wandeling zal mij goied doen." De hleer Harkind ging oip een vain, de lange ligstoelen liggen die verleidelijk onder een scherm op het dek stonden. Zijn oogen waren heldler en zijn gelaat kalmer dan ik het ooit had gezien. ,,De dropipels, welke gij mij hebt gegeven, zijn tooverachl'jg, Santoris!" zeide hij. „11c wilde, döt gij er mij een voorraad var gaafL" Santoris keek hem vriendelijk aan. „liet zou niet goed voor u zijn," ant woordde hij, „het geneesmiddel is krachlda-, dig, wanneer het zelden wordt gebruikt en met groote voorzichtigheid, maar in oner vairen. handen is het gevaarlijk. Het doel er ran is zekere cellen te prikkelen, terzelf der tijd T- (zooa'Ls alle ding-en. die in over groote mate worden gebruikt) kan het ze vernietigen. Bovendien zou het niet amen gaan met de medicijnen van. dr. Baryle. „Gij- denkt waarlijk, dat dr. Brayle een be driicger is?" „Bedrieger is een sterk woord! Neenl ilk wil hem de eer gev-en, dat hij tot op zc kere hoogte in ach zelf gelooft. Maar na tuurlijk weet hij, dat de zoogenaamde elec- Irasche behandeling, die liij aan uw dochter geeft, besiiist waardeloos is, even goed als hij weet dat zij niet werkelijk ziek is." „Niet werkelijk ziekl" De heer Harland sprong bijna op in zijn stoel, terwijl ik vam voldoening trilde. „Wel, zij is sin dis jaren een ongelukkige, klagende zieke." „Sinds zij haar engagement verbrak mei een onwaardigen schurk,zeide Santoris kalm. „Gij ziet, dat ik er alles van weet." Ik luisterde verbaasd. Hoe wist hij, hoe kon hij welen de intieme bijzonderheden van een leven, als van Catherine, die loch van geen belang konden zijn voor oen man als hij was? „De zielestoornis van uw dochter is op haar gelaat te lezen," vervolgde hij. „Kunst matige genegenheden, vernietigde wenschen, teleurgestelde verwachtingen en noch de kracht, noch de wil deze in zegeningen te veranderen. Daarom gelijken ze op een leger van schandelijke kiemen, die haar levens kracht opeten. Dat weet Brayle en hij weel dat hetgeen zij noodig heeft is iemand, die belangstelt, niet alleen in haar, maar in den bijzonder ziekelijken kijik op het leven, dien zij zich heeft eigen gemaakL Hij toont haar zeer levendg die belangstelling. Het overige is gemakkelijk en zal nog gemakkelijker zijn wanneer gij er niet meer zult zijn." De heer Harland zweeg, terwijl hij lichte trekjes aan zijn sigaar deed. Na een lange stilte, zeide hij: „Gij zijl bevooroordeeld, en ik geloof, dat gij u vergist. Gij hebt den man gisterenavond slechts enkele oogenblikken gezien en gij weet niet van hem." „Niets, dan hetgeen liij niet kan verbor gen Houden," antwoordde Santoris. „Wat bedoelt gij?" „Gij zult mij niet geloovon als ik het uj zeg," en Santoris trok een stoel vlak naast mij en ging zitten, „toch ben ik er zeker vaajf dal deze dame, die uw vriendin en uw gasf is, zal bcivesligen wat iik zeg, ofsdhoon gij haar natuurlijk niet zult gelooven! Waarlijk^ waarde Harland, indien gij u geschoold heb| niets te gelooven, waarom dringt gij bij mij aan een waarheid te openbaren, die gij tocl^ weigert, aan tc nemen? Indien gij in den^ tijd van Gaüleï had geleefd, zoudt gij een der* genen zijn geweest, die hem martelden." „ïk verzoek u dat nader te verklaren," ze-U de de heer Harland, eenigszins geraakt. „Of Lk uw openbaring zal gelooven of niet is mijn eigen zaak." „Geheel!" stemde Santoris toe mol eenj lachje, „zooals ik u reeds lang geleden in( Oxford heb gezegd, is 's menschen leven ge-4 heel zijn eigen zaak. Ilij kan er mede docaj wat hij wil. Maar hij kan evenmin het resuM laat van helgee* hij, er mede doel dwingen! als de zon haar stralen kan verborgen. Élkt schepsel hetzij man of vrouw, beweegt zicty onbewust in het licht van zelf-openbaring alsof al rijn of haar fouten werden weerspi©4 geld als de kleuren in een prisma, 6f vooif een venster werden geplaatst om door dej voorbijgangers te worden bekeken. Gelukkig voor den algemeenen vrede dor maatschappij zijn de meeste voorbijgangers niet begiftigc| met de gave van hét gezicht om de onwillé^ keurige vertooning te zien." „Gij spreekt in raadselen,** zeide Harland ongeduldig, „en ik ben niet^ geoefend in heU raden." Wordt vtrvoJgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1