DE Donderdag 10 April 1913» BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. IP6Jaargang. H° 27i ABONNEMENTSPRIJS» l?er 8 maanden voor Amersfoort f 1»00« ïdem franco por post J'®®* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. 'Afzonderlijke nummers - ".05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagon. Advertontiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50. Elko regel moor•••O.IO. Dienstaanbiedingen 25 ocnts by vooruitbetaling. Grooto lettors naar pl «at-sruimt*. Voor handol en bedrijf bestaan zoor voordooligo bepalingon tot hot herlmald advertoeron in dit Blad, bjj abounoinont. Eene circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. U i t g e v Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. BESCHRIJVING VOOR DE BELASTING OP BEDRIJFS- EN ANDERE INKOMSTEN. Bur ge-m eest pr en Wethouders der gemeente Amersfoort, Gezien het besluit van den Heer Commissaris der Koningin in de j-rovincie Utrecht van den 28. Maart 1§13, no. 1365/1018 A. Z., (Provinciaalblad no. 32). houdende bepaling van den tijd en de wijze <lcr be schrijving voor de belasting op bedrijfs- cn andere inkomsten voor het dienstjaar 1913/1914 Brengen bij deze »er kennis van de ingezetenen, dat de uitreiking der beschrijvingsbiljetten een aan vang zal nemen op Vrijdag, den 2» Mei eerstkomende cn de weder-mzameling na twintig dagen, gerekend van den dag der uitreiking Wordende de belastingplichtigen opmerkzaam ge maakt op de bepalingen van art. 12, 2, 2de lid, lo., d, en 3, art. 14, 1, 2, 3 cn 4, art. 15, 1. en 2, art. 16, art. 34, 1ste lid, art. 46, en art. 47, §§6, 6 en 7 der Wet van 2 October 1893 (Staatsblad no. 149). Amersfoort, den 8. April 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VA-N RANDWIJCK. Schoulraden van ouders der schoolgaande kinderen. Onder dit opschrift schreef mr. W. H. de Beaufort in een der jongste nummers van het weekblad de Fakkel een zeer actueel en be langrijk artikel, dat wij met toestemming van den schrijver in z'n geheel overnemen. Het denkbeeld om aan de ouders van schoolgaande kinderen invloed te geven op d-e inrichting van het onderwijs onlangs we der geopperd en zelfs in een bepaalden vorm van wettelijke regeling ingekleed door Mr. Dr. C. O. P. Baron Creutz (Kromsigt: De schoolkwestie (art. 192) met bijlage art. 15 van ons program door mr. dr. C. O. P. baron Creulz, Amsterdam firma B. van der Land 1913) heeft ongetwijfeld eenige aantrekkelijk heid. Het beginsel zelf: de school aan do ouders is, volgens dr. Kromsigt, die hettfoor- stel-Creutz als bijlage van zijn 2e geschrift over de coalitie laat drukken, slechts betrek kelijk waar; wij wisten trouwens reeds, dat hel voor Ned.-Lndié, volgens de voorstanders van het bijzonder onderwijs, niet mag gelden. In Nederland zoude de toepassing ten op zichte van de openbare school volgens denr zelfden schrijver heilzame gevolgen, hebben. Dc meerderheid der ouders zoude in de meeste gemeenten in de geJcgeruheid zijn om to toonen, dat zij de voorkeur geven aan Christelijk onderwijs boven onderwijs do-or een ongeloovige of een. socialist. Wij zien uit deze voorspelling, dat dr. Kromsigt en mijns inziens terecht veronderstelt, dat de ouders zich voornamelijk zouden uitspreken over de godsdienstige richting van dein on derwijzer. liet 'komt mij dan ook voor, dat hunne bemoeiing met andere zaken weinig nut zoude hebben. De ouders kunnen wel waarnemen, dat hunuie kinderen vam het schoolonderwijs weinig nut trekken, maar zij rullen slechts zeer zelden in staat zijn om tc oeoordeelen of d>it aan den onderwijzer of aan de kinderen ligt, cn vele ouders zullen van de vorderingen hunner kinderen door gaans zeer slecht op de hoogte zijn. Ook over het leerplan en de vaikkeiï zullen de ouders Sn den regel niet de meest bevoegde raadge vers zijn; indien zij daaromtrent bepaalde denkbeeld)en hebbfan, zuilen deze voorname lijk met de bijzondere belangen hummer kin deren verband houden. De tusschenkomst der ouders dbor de ver kiezing van schoolraden zal dan ook wel hoofdzakelijk 'beheersclit worden door hunne godsdienstige, staatkundige of kerkelijke ge zindheid. Mr. Creutz wonsdht, dat deze ver kiezingen van schoolraden door de ouders zullen geschieden met toepassing van het beginsel der evenredige vertegenwoordiging. Wanneer derhalve in een gemeente Katholie ken, Gereformeerden, Hervormden cn Socia listen wonen dan zal de schoolraad uit ver tegenwoordigers van deze verschillende richtingen kunnen 'bestaan. Alleen wanneer de meerderheid bot één kerkgenootschap be hoort, dan zal deze de benoeming van -een onderwijzer van dat kerkgenootschap kuiv- nen bevorderen. In alle andere gevalleu schijnt mr. Creutz zich van zijn voorstel dit gunstige gevolg voor tc stellen, dat er door zullen geweerd' worden onderwijzers wier denkbeelden, van welken aard dan ook, ge heel en al afwijken van die der groote meer derheid van de ouders der schoolgaande kinderen. Ik wil dit niet -ontkennen, maar zoude mecnen, dait toch ook het gemeente bestuur hiervoor veel oog zal hebben; in elk geval acht ik dat het doel, dat de voorsteller wil bereiken, niet in evenredigheid staat to* den toestel die er voor moet worden in bewe ging gebradht. Elke drie jaren zooals mr. Creulz wil in iedere .gemeende een stemming te doen houden waarbij kerkelijko en godsdienstige hartstochten in hoog© mate zullen worden opgewekt, is een zaak die hare bedenkelijke zijde heeft. Godsdiensthaat en kerktwist zijn helaas! in Nederland zoo licht ontvlambaar, dat met'zorg alles dient te wor den vermeden waardoor dit onheilig vuur zoude kunnen opflikkeren. Uit dezen hoofde heb ik nog al bezwaar tegen den schoolraad, uit ouders van schoolgaande kinderen- be slaande. Builen dit algemeen -bezwaar tegen de in stelling v-an sohooiraJdeni, uitsluitend samen» gesteld uit de ouders d-er schoolgaande kin deren, is er nog een ainder van praktischer aard. Wanneer men de hoofden van de ge zinnon, waartoe de schoolgaande 'kinderen behooren, tot de stembus oproept, verkrijgt men een voortdurend wisselend kiezerscorps, dait in drie jaren zeer sterk kan veranderen. Zoodra de kinderen van zijn gezin de school verlaten, verliest het hoofd zijn kiesrecht, terwijl dit daarentegen wordt toegekend aan de hoofden uit welke gezin non kinderen tot de lagere school worden toegelaten. In ge meen Ion waar twee partijen do Katholie ken en de Hervormden bijvoorbeeld, wat zeker nog al eens zal voorkomen elkander den invloed op de school betwisten, en waar dus beide partijen in getalsterkte niet zeer veel verschillen, kunnen door de toevallige omstandigheid, dat onder de hoofden der schoolgaande kinderen tijdelijk een der beide partijen de meerderheid heeft, groote veran deringen in de inrichting der school worden tot stand gebracht, die dan wellicht na drie jaren, wanneer de verhoudingen weder ver anderd zijn, ongedaan moeten worden ge maakt. Zoowel voor het onderwijs als voor den onderwij-zer zijn dergelijke dnejaarlijk- sche veranderingen zeer on-gewenscht. Het is waar, dat verkiezingen voor den gemeente raad of een benoeming bij het schooltoezicht ook dergelijke veranderingen in hot leven kunnen roepen, doch dit zijn toch altijd meer gebeurtenissen van buitengewooien aard, die niet om de drie jaren kunnen verwacht wor den. Zooals ik in den aanvang zeide, het in vloed geven van de oudere op het onderwijs hunner kinderen heeft in beginsel iets aan trekkelijks. Zdet men het echter in wettelijke bepalingen uitgewerkt en gaat men over de werking dezer bepalingen nadenken, dan komt wen tot de overtuiging, -dat er in de praktijk nog al bezwaren aan zijn verbonden, die niet licht mogen worden, geteld. W. H. de Beaufort Politiek Overzicht Amerika voor den vrijhandel. Het ontwerp tot tariefsherziening, dat dooi den nieuwen president der Vereenigdo Sla- ten bij het Amerikaansche Congres is inge diend, brengt de Vcreenigde Stalen van Noord'-vUnerika een kolossalen stap natder tot den vrijhandel. Zooals onze lezers uit Reuters resumé hebben kunnen zien, effent het den weg voor de totale afschaffing van rechten op de behoeften voor levensonder houd en nijverheid. Meel, graan, brood, sui ker, ruwe wol, schoenen, timmerhout, leder en vele andere stollen zullen worden vrij gesteld van invoerrechten, terwijl Yan tal van andere artikelen, om maar te noemen ka toenen en flanellen goederen, garens enz., de rechten zeer aanmerkelijk zullen worden verminderd. (Op garens b.v. van 79 lot 20, op katoenen van 42 tot 26, op flanellen goederen van 93 tot 30 percent.) De enkele verhoogin gen hebben betrekking op weelde-arlikelen, als diamanten, kostbare steeuen, bont en pel sen, enz. Het gevolg hiervan zal zijn, dat de Vereenigde Staten aan inkomsten zullen der ven een som van ongeveer 20,000,000 pond sterling. De besparing voor het Amerikaan sche volk wordt echter, volgens den Engel- schen Daily News, geraamd op niet minder dan 160,000,000 pond sterling. Waut de ver bruiker heeft niet alleen het invoerrecht be taald, maar ook den monopolieprijs, welke de inheemsche fabrikanten tengevolge van het invoerrecht er op konden leggen. Het protectionisme heeft door deze mouopo- lieprijzen aan den fabrikant in handen ge geven datgene waarvan deze den ver bruiker had -beroofd. Aan den anderen kant heeft het door de hooge productiekosten niet kunnen mededingen op de wereldmarkt. De rapporteur over het ontwerp in de com missie „of ways and means" verklaarde dan ook in zijn rapport, dal „de toekomstige groei der Amerikaansche industrieën over dc ocea nen ligt". Belangrijker nog zijn de woorden waajrmede president Wilson in zijn bood schap aan het Congres de gewichtige tariefs herziening motiveert. Hij zegt daarin o. m.: „Bewust of onbewust hebben wij een stelsel van voorrechten of \an bevrijding van con currentie opgebouwd, dat voor eiken, zelfs ook de meest primitieven, vorm eener „com binatie" het scheppen van monopolies mak kelijk maakte. Wij moeten alles afschaffen wat lijkt op privilegiën of kunstmatige pro tectie; wij moeten onze mannen van zaken en producenten als prikkel de voortdurende noodzakelijkheid opleggen om zaakkrachtig, economisch, ondernemend, om meesters in de concurrentie, flinke werkers en koopllC' den te ziju, gelijk ergens ter wereld. Afge zien "van de invoerrechten, welke uitsluitend in bet belang der staatsinkomsten, geheven wornden van artikelen, die wij niet produ- ceeren, en op artikelen van weelde, zullen de nieuwe invoerrechten alleen ten doel hebben een krachtige concurrentie te schep pen en den geest van zakendoen van Ame rika in den wedstrijd met de overige wereld to scherpen. Wij moeten in onze tariefwet- ten, ln ons systeem van Invoerrechten ver anderingen aanbrengen, die eene vrije, ge zonde ontwikkeling, niet eene omwenteling of verwarring, ten doel hebben. Wij moeten onzen handel, ln het bizonder 'dien met hel buitenland, uitbreiden. Wij hebben de markt van een van ons verwijderd arbeidsveld noo- diger dan ooit, we moeten ook uitbreiding geven aan de nijverheid cn moeten haar in plaats van kunstmatige beperking, vrijheid verleenen, doch slechts in zooverre, dat zc daardoor uitgebreid, niet neergehaald wordt." Teneinde hel verlies aan inkomsten tc dek ken, stelt president Wilson voor eene nieuwe progressieve inkomstcn-bclaslin.g te heffen, waarvan men dc opbrengst raamt op 25.000,000 pond sterling. Inkomens van 4000 dollars zullen worden vrijgesteld. Er zal eene belasting van 1 op inkomens van 4000 tot 20,000 dollars, van 2 op inko mens van 20,000 tot 50,000 dollars, van 3 op inkomens van 50,000 tot 100,000 dollars en van 4 op inkomens boven laatstge noemd bedrag geheven wonden. -De Daily News schrijft naar aanleiding van president Wilson's voorstellen: „De Ame rikaansche fabrikanten zullen er zich niet aan onderwerpen dan na scherpen strijd, doch zij zullen, naar wij geloovcn, worden verslagen, want in President Wilson heeft Amerika een man onbdekt, die ieder woord meent wat hij zegt en die het vertrouwen van het land heeft gewonnen. En wij twijfelen niet, dat ten slotte het resultaat zoowel ten voordeele zal zijn voor de Amerikaansche in dustrie als voor den verbruiker. Vrijhandel is een zegen, niet alleen voor één land ten nadeele van anderen, maar voor alle landen, die den versterkenden invloed er van onder gaan." D© Balkan-oorlog;. Suez, 9 April. Het Turksche oorlog schip Hamidieh is in Zuidelijke richting ver trokken. Cettinje, 9 April. De Duatscbe gezant heeft uit naam van de vert e geniwo o-rnl ige rs der mogendheden aan den minister van bui- t«nlandschc zaken verzocht om aun den Turksdhen co-rmnandan-l in. Skulari c-cn tele gram te dtotenj toekomen, hetwelk afkomstig Ls van don Turkscken. grootvizier en Essad Pacha nuachtiigt de burgerbevolking van Sku tari te doen vertrekken. De MonUonogiijnsche regeering weigerde dit, zach grondende op ebon, tegenstand der miWUabrc aulorilöiten on bovendien opmer kende, dat tijdiens den wa/penslils(Jand de oomm-amdta n.t van Skubairi mojdrukkelijk ge weigerd beoft een bevel of ecnigorlei me- deddeling be ontvangen door bemiddeling van de Duitsche lcgatüo en mol den wapun- stilis'liamd gocnerlei rekening \rikto houden. Op eene heui door de „National Zeitun^ gestelde vraag wait zijne houding zou zija tegenover bet protest v-an Europa in de aan gelegenheid van hot beleg van Skutari, hcefl koniig Nikita van Montenegro geantwoord; Voor kennisgeving aannemen! Wij koesteren de diepste overtuiging dat onze zaak voort God ©n mensohen rechtvaardig is. Wij we»* schen liet Alhanoesohe volk alles goeds en willen er mede als goede buren in de bast» overeenstemming leven. De stad Skutari i echter de aloude zetel onzer vorsten ge weest. Skutari is voor onze nationale cn eco nomische ontwikkeling onontbeerlijk en wij, zullen slechts tegenover con groote over macht van dezen parel van het Servische land afstand doen. Cettinje, 9 April. Volgens een bc* rioht uit betrouwbare bron hebben gistere» de Oostenrijkochc autoriteiten lo Gattnro hi| vervoer van koopwaren die bestemd waren voor Montenegro, niet toegestaan. De Moi>* tenegrijnsohe rogeering beeft aan de Oosten» rijkschc legatie om opheldering verzoekt. Uit Rome wordt aan dc Frankfurter Ztg. gemeld: Men tracht de Montencgrijn- sclie kwestie op hel oogenblik op te lossen door onderhandelingen over eene financieeki en 'territoriale schadeloosstelling in ruil voor den afstand' van Skutari. Deze onderhande lingen worden gevoerd door Italië en Rus land, die hun bijzond-ereu invloed op kow ning Nikila uitoefenen. De financieel© kwes tie waarbij bet gaat om 20 milliocn teneinde Ie voorzien in dringende wenuchen van het land, is niet moeilijk, daar alle mogend hod-eni gaarne een offer zullen brengen teneinde de» rustverstoorder den mond te snoeren. Moei* lijker is de kwestie eener gebieds-schadcloos- stelling daar Montenegro te veel van de ze©v kust verlangt. Een voorstel om do kuist tot aan Durazzo lo blokkeeren is door het verzet van ccnigc mo gendheden, waaronder Duibsohland afge wezen. De kwestie Yan de zuidgrens van AU ba naë is nog hangende. Evenwel heeft hel Engelse he voo i-stel om de kust van liet vaste land tegenover Korfoe neutraal te verklaren meer kans op slagen gekregen. Aan de Parijsche „Excelsior" wordt gemclo uit Korfoe, dat 17 Gricksche transportschepen, die Zondag van Ivorfoc met 15000 Servische soldaten cn belegeringsgeschut, onder bege leiding van hel pantserechip Pfaru en twed torpedojagers vertrokken waren, teruggekeerd zijn, nadat ze de troepen en kanonnen te San Giovanni di Medua ontscheept hadden. De Weensohe bladen begroetten de vedcr- ontschep-ing van Servische schepen in Saloni- ki ais een eerste succes der vlootdemonstratie. Officieus wordt evenwel onbeslist gelalen of daarin niet uitsluitend een gevolg van den stap der mogendheden bij alle BaJknnsrtatm tot staking der vijandelijkheden of van der- zeiver optreden in Athene tegen de beschik baarstelling van Grieksche vracht- en oorlog schepen voor Servische troepenfran porlcu, le zien is. Wellicht ook dat de vrees voor een aanval De menschen zijn over (het algemeen met niets zoo gul als met hun raad en critiek. Maar met hun daad helpen, dat is wat an ders. Een Roman van Liefde? 81 DOOR MARIE CORELLL Sant oris keek hem slrak aan. Zijn oogen- glinsterden medelijdend. „Do eenvoudigste waarheden zijn voor u, ,yraad-sels," zeide hij. „Het is jammer dat het zoo Is I Gij vraagt mij, wat ik bedoel als iki zeg, dat een mensch zich zelf openbaren moet. Het piroces van zelf-openbaring gaat gepaard met het individueel bestaan, even goed ais de geur van een roos gepaard gaat met het openen der bloembladeren. Giji kunt u nooib losmaken van uw eigen dampkring noch naar lichaam, noch naar ziel. Christus heeft dit igeleerd, toen Hij -zeide; laat uw lidh'l al-dus schijnen voor de menschen, opdat zij uwe goede werken zien cn uw Vader ver heer lij -i ken, die in den hemel is." Uw „licht" be-^ denk, dat woord „licht" is hier niet gebruiktj als een ijdel woord, maar als de vaststelling van een feit. Een licht omringt u het werdt uitgen straald en voortgebracht door uw lichame lijk en zedelijk wezen, en zij om ons heen* die hun innerlijke gezichtsorganen hebbenj ontwikkeld, zien het omdat zij u zien. Het kan van den zuiversten glans zijn het kan ook slechts een nevelachtig vlies wezen maar hoe de zedelijke -of lichamelijke conditie van den liefhebbenden man of vrouw moge zijn, het wordt altijd kenbaar in -de aura, die elk afzonderlijk individu voor zichzelf heeft. Op --deze wijze openbaart dr. Brayle zijn na tuur aan mij, evenals de voornaamste rich ting zijner gedachte, op deze wijze open baart gij u en uw tegenwoordige gezond-1 heidstoestan-d: het ds een bewezen proef, die niet missen kan." De heer Harland luisterde met zijn gewone cynische verdraagzaamheid en ongeloovig- heid. „Ik heb dezen onzin vroeger ook reeds ge hoord," zeide hij. ,Jk heb zelfs gelezen in overigens betrouwbare wetenschappelijke tijdschriften over de „auras" van de men-i schen, die ons met antipathieën of sympa-i thieën jegens en vervullen. Maar het is niets dan verbeelding en heeft geen enkelen grond van werkelijkheid." „Waarom hebt gij dan gewild dat [k het verklaarde?" vroeg Santoris. „Ik kan u alleen zeggen wat Ik weet, en wat ik zie!" Harland bewoog zich ongeduldig, bij hield zijn sigaar tusschcn de ringers en bekeek ze nauwkeurig, naar het mij voorkwam om den vasten blik van de oogen, die op hem gericht waren te vermijden. „Deze auras," ging hij onverschillig ver der, .zijn niets dan veronderstellingen. Ik verzeker u dat zekere ontdekkingen gemaakt zijn omtrent de lichtgevendbeid van hoornen en .pfanten, die in sommige stadia van dc aümosfeer stiralen licht uitwerpen, maar dat menschelijke wegens hetzelfde doen, wei ger ik te gelooven." „Natuurlijk," en Santoris leunde gemakke lijk in zijn stoel achterover, alsof hij het on derwerp dadelijk uit zijn gedachten bande. „Een man, die blind geboren is, moet wol weigeren te gelooven in de genoegens, die het gezicht geeft." Op Harlands gerimpeld voorhoofd werden de rimpels tot een boos gefrons. „Wilt gij vertellen durft gij zeggen," zei de bij, „dat gij eenige „aura" zooals aii het noemt rondom mijn persoonlijkheid ziet?" „Zeer zeker," antwoordde San-toris. „Ik zie het even duidelijk als fik uzelf in het midden er van zie. Maar eris geen werkelijk licht in bet is niets dan grijze mist, een nevel van marmer." JDank ui" Harland lachte hard. „Gij zijt complimenteus." „Is bet een tijd voor comnplimenten?" vroeg Santoris met plotselinge gestrengheid. „Har land], zoudt gij willen, dat ik u alles zeidie?" Het gelaat van 'Harland- werd vaal bleek. Hij hief de hand met een waarschuwende be weging op. „Neen," zeide hij bijna heftig. Hij greep een armleuning van zijn stoel in een zenuwadh- tigen greep en voor een oogenblik zag hij er 4iit als een gejaagd schepsel, dat op heeter- daad betrapt werd op een (misdaad. Hij her stelde zich snel en lachte gedwongen. „Wat weer gij van de „aura" van onze kleine vriendin?" vroeg hij terwijl hij naar mii keek. „Drukt zij zich in glans uit?" Santoris antwoordde niet dadelijk. Daarna wendde hiij zijn oogen bijna peinzend naar mü. ,J)at doet zijl" antwoordde hij. Jk wil de, dat gij -haar kondet zien, zooals ik haar ziel" Een oogenblik stilte volgde. Mijn gelaat werd warm en ik was eenigszins verlegen loch ontmoette ik zijn blik vol en open. „En ik wilde, dat ik mij zelf zng, zooals gij mij ziet," zeide ik half lachend. „Want ik ben mij in het geheel niet bewust van mijn eigen „aura". „Het is de bedoeling niet dat iemand het zichtbaar merkt in ziijn eigen persoonlijk heid," antwoordde hij. „Maar ik geloof dat het goed is, dat wij hel bestaan beseffen van deze stralende of vloeibare uilstroomingen die wij zelf rondom on-s weven, zoodat wij kunnen wandelen in heit Jicht -als kinderen van bet licht." Zijn slem daalde tot een ernsligen en toe- deren toon, belgeen den heer Ilarland weer hield iets te zoggen, dat bij blijkbaar op bel punt was te zeggen, want hij beet zich op de lippen en zweeg. Ik stond op, verwijderde mij en keek van het -gl-aid.de dek van de „Drocxm", dat bescha duwd was door baar volle witte zeilen naar de toppen dor imajostueuse heuvelen, wier schilderachtige schoonheden bezongen wor den in de woeste liederen van Ossian, en naar de vooruitstekende rotspunten, diepe "holten, en verheven toppen, die de kust mei baar talrijke watervallen, zeearmen en be schaduwde kreken yormen. Een Idunne nevel hing ove:r het land als een bleek riolet»t<e sluier, waardoor de zon rose en 'gouden stra len wierp, hetgeen iets zwevends aan het landschap gaf alsof het als een kleurige wolk met ons meedreef op de oppervlakte van het kalme water. De kusten Yan Loch Scavaig -werden in de verte vaag oiohtbaar en weldra naderde kapitein Derrick den heer HnrJanfd met den verrekijker. „De Diana" moet een kruistocht zijn gaan maken," zeide hij, cxp eenigszins ontstelden toon. „Zoover ik kan zien is er geen teoken van haar waar te nemen, waar wij )uiar Ihedcn morgen verlieten." De heer Harland luisterde onverschillig. .^Misschien heeft Catharine willen zeilen" antwoordde hij. „Er zijtn er genoeg aan boord die hól schip kunnen besturen. Gij «naakt u toch niet angstig?" „in hel geheel niot, indien gij tevreden ge steld zijt," antwoordde Derrick. De 'heer Harland strekte zich bebaiegïfjk uit in. zijn stoel. „Persoonlijk kan bet mij niet schelen, waar de Diana op het oogenblik heen is gegaan," zeide hij met een lach. „Ik -ben bier volmaakt op mijn gemak; Santoris!" „Hier 'ben ik 1" En Santoris, die terzijde was gegaan om iets togen zijn mannen te zeggen, k-wam nader. „Wat zoudil gij er van zeggen, als gij mij aa-n -boord liet, terwijl gij en imijn vriendin don zonsondergang gaat zien op Loch Co- ruish." Saintoris luisterde naar dit voorstel met een vroolij-ke uitdrukking. „Geeft gij niet om een zonsondergang?*" „Oh ja wel in aeker opzicht. Maar Ik heb er al zooveel gezien." „Geen twee zijn gelijk," viel Santoris In. „Dat geloof ik. Maar het ka-n mij niet schelen er een paar te missen. Nu zou ik liever stevig slapen dan een zonsondergang zien. Het is heel ongezellig, dat weet ik," en hij sloot zijn oogen half en scheen gencig4 op staanden voet in te dommelen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1