IT* Jaaregang, DE E EM LAN DER". Zaterdag 12 April 1913. BUITENLAND. N° 277 Eerste Blaca. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l»0O, Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - O.I O. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertenliën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten voor 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AU VERTENTIEN: Van 1regels.. f 0.50. Flko regel meerO.IO« Dienstaanbiedingen 25 CenfS by vooruitbetaling. Groote leltors naar pl latsruimto. Voor handel on bedrijf bestaan zoor voordoelige bepalingen tot hot horlmald advertoorun in dit Blad, bij ubonnemenL Pene circulaire, bovuttondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. l>e sigarennuikers- uitsluiting. Wij mochten '11 onderhoud hebben met het Bestuur van de Yereoniging Geldersche VaJlci, een van de 1U vereeuidgingen, welke het Verbond van Vereenigingen vaai Sigaren fabrikanten vormen en waaronder de Amers- foortschc fabrikanten, voor zoover aangeslo ten (4 van de 6) ressorleeren. In beknoptcn vorm zullen wij dit onderhoud weergeven, waarbij hel geschil tusschen het erbond cn uc Sigarenmakersorganisalies na'luuriijk ge heel van het standpunt der patroons belicht wordt. Wij hopen echter ook de andere partij le mogen hooi en; wij hebben althans 'n poging aangewend 0111 ook met de arbeidersorgani saties 'n onderhoud te krijgen. Eerst 'n enkel woord over de voorgescliie- denis. zou zijn tot uitsluiting over te gaan. De orga nisaties bleven alle eischen handhaven waarna hel Verbond nogmaals 'n poging deed de werkstaking te Rotterdam, Dordrecht en Gorcum te beëindigen. O111 nog te komen tot minnelijke schikking, bood n.L het Verbond een looincommissie aan, die de opdracht kreeg binnen 2 maanden alle in de aangesloten vereenigingen vast te stellen 'oonen lie regelen; wilden de organisaties 'laarmede geen genoegen nemen, dan zou aan aile aangesloten fabrikanten opgedra gen worden met ingang van 15 Febr. alle ge organiseerde werklieden te ontslaan. De vraag rijst: was liet beslist noodzakelijk «1c werkstaking in Rotterdam, Dordrecht cn Gorcum te beantwoorden met de uitsluiting in het gcheelc land? liet antwoord moet „ja" luiden. Was deze maatregel niet geno men, de fabrikanten in R'dam, Dordt en Gor cum zouden zich aan de eischen der orga- Kc ^keidersorganisa tics in de sigarennij-hebben moeien onderwerpen: óf lnin bedrijf er aan gevei;. Hadden deze fabrikan ten eenmaal toegegeven, dan zou hetzelfde spelletje in andere plaatsen herhaald zijn cn op die manier zouden, successievelijk alle georganiseerde fabrikanten gedwóngen zijn •'.ich te schikken naar den wil der organisu- verheid daleeren van ongeveer 'n kwart eeuw terug cn 111 die 25 jaren hebben zij de be langen van haar leden mei buitengewone kracht bevorderd. Om niet geheel machte- 'l'oos- de- s-laatt tvgre.. 1:1.-er du- «rkvr wor dende organisaties der sigarenmakers, 4 in «a/ilal, deoculrale, de -euvr ,Ue. <k- Roomsch- yes. De maohl van het Verbond ware verbro- hath. en de Prot.-chnslelijlce, meenden ook| vcn cn bcreikl was he, do.e,. wrnie[iging va„ de fabrikan-lcn lnm positie le moeien versier- dc patroonsorganisatie, welke zich de vrij- kcn. Zoo werd b jaar geleden m 1017 het heid veroorIoold üad zich tc vcrzetlen tegeJn erbond van Vereen,gingen van S.garenfa- de eisthen ,kr arbeidersorganisaties, bnkanten opgericht, wc.k verbond weldra de helft der geheele fabricage in Nederland om-'. Toen de uitsluiting 3i week geduurd had, vatte. Niet toegetreden zijn de groote Yerceni- Kwam van arbeiderezijde de concessie, dat zij ging wan Sigajeufci.M n 1. t dc anderc «schen van hel gemeenschappelijk den Bosch cn de kleinere, slechts 6 fabrieken I>r0S'am wilden laten vallen en genoegen omvallende neutrale vcrecni^ing te Eindho-I nalncn mel regeling van de loonaclie, Had- I don zij direct zoo gesproken, de uitsluiting ware den 15en Febr. niet geproclameerd ge weest. Moest nu dc uitsluiting opgeheven wor den? Dit zou betcekond hebben, -dat Rot terdam, Dordt en Gorcum nu plotseling aan bun Jol overgelaten zouden worden. Zelfs Amsterdam, waar dc uitsluiting eerst 2 wc- kf ui keker ito getreden was, bleef stc-ïidair met liet Verbond. Zoo duurde de uitsluiting -voort en zal Maandag dë &e weck ingegaan worden. In de Noordelijke provincies worden, met uitzon- te verbeteren en na te gaan welke misstan den in het bedrijf hcerschen en hoe aij uit te roeien zijn. Zoolang echter de ongemotiveerde werk staking 1e Rotterdam, Dordt cn Gorcum ge handhaafd blijft, zal ook de uitsluiting voort duren. Met misplaatst medelijden wordt thans van alle zijden steun verleend aan de uitge sloten sigarenmakers. Het bestuur ziel hier in niet veel anders dan verkiezingsmolicvcn Door dezen steun wordt dc,actie der siga renmakers indirect in dc hand gewerkt, zon der duit good Tuugi ^-Mii wordt luce dc vork iiiR dia stoel zi'U Maar cd l'e vaak zic't men in dein werkgever *n' overtollig wcizen of uit zuiger. Ten slotte wilde hot bestuur ook nog pro* lesleeren tegen de voorstelling als zouden dc voorzitter cn de secretaris van het Ver bond, do hoeren. HCloolen cn Ketllbtz aan de touwtjes trekken en de fabrikanten naar hun pijpen doen dansen. Niets is minder waar. De voorz. en secr. voeren slechts uil den wil der fabrikanten, dio hun mandaat geven, waar naar zij hebben te werken. In dc Noordelijke Provincies ontbreken slechts aan het Verbond aile fabrieken in Kampen (met ongevear 1000 sigarenmakers) en verder 'hier en daar enkele fabrieken van meerdere of mindere beleekcnis. Daar het Verbond niet de gelicclc industrie behecrschte, was z'n macht niet groot ge noeg om alles wat het noodig achtte, ook door te zeilen, speciaal ten opzichte van dc loonregeling. Waar zoovele concurrenten- fabrikanten buiten hel Verbond slaan, zou bij belangrijke loonsverhooging de kostprijs der sigaren verre stijgen boven die Yan de bering ecnigc niel-georganiseerde ar- nict-aangeslolen fabrikanten, hetgeen dus beiders, alle arbeiders op de bij hst Verbond tengevolge zou hebben, dat de leden van de aangesloten fabrieken (ongeveer 5000 in ge- tal), door de uilsluiting getroffen. Builen de uitsluiting vallen de niet~a angles loten 2 ver eenigingen in 'het Zuiden (met ongeveer 40U0 arbci !onü) CU die su^aixaimaikers van cc r. et- georganiseerde fabrikanten (ongeveer 1000 a 2000 arbeiders), Kampen heeft direct bij de uitsluiting de loonregeling van do Sigaren wot het Verbond toegetreden vereenigingen den concurrentiestrijd met de niet-aangeslo tenen niet zouden kunnen volhouden/ en vroeg of laat genoodzaakt zouden worden hun fabrieken te sluiten, waardoor de siga renmakers toch zeker het meest gedupeerd zouden zijn. Daar komt bij, dal de winsten der sigaren- 'abrikanteii in ihet Oosten overgenomen om fabrikanten de laatste jaren zeer gering zijn m° gelijke moeielijkhedcn Le bezweren, door de belangrijke stijging van de tabaks- InlusscJicn werd verder geconfereerd tus- prijzcn cn andere benoodigd'lied'en, terwijl *chcn het Verbond en de Organisaties ook de sociale lasten, op het bedrijf gelegd, >;tke de loontregeling. Het Verbond streeft steeds zwaarder drukken. De vraag naar naar zooveel mogelijk gelijk niveau voor de lichtkleurige dekla-bak hel publiek wil rui 'oonen in de verschillende plaatsen. Naluur- eenmaal lichtkleurige sigaren is o-ver de tijk moet rekening gehouden- worden met geheele .wereld zoo groot, dat de prijzen plaatselijke toestanden en zaj 'n gelijk loon enorm zijn. Dan is het afzetgebied in het door hel heelc land niet mogelijk zijn; maar buitenland de laatste jaren gesladig vermin- j toch Lie i. 1io<j zooveaL niog/t-iijik gelijk gcio- derd. En tegenover dit alles zou slechts één geld te worden, opdat ook de ooncurrenlie- rnogclijkheid lot uitredding slaan: prijsver- voorwaarden gelijk worden, hooging der sigaren. Maar de winkeliers Lij zn onderhoud met de organisaties woe:» wijzen haar onverbiddelijk af! dc voorz. van dc vereen. Geldersche Vallei Ondanks al deze moeielijkhedcn heeft beter op, dat het voor de industrie nadeelige Verbond zich bereid getoond mede le werken gevolgen kon hebben, als bijv. in Duitsch- tot-maatschappelijke verbetering van de posi-J ïamd lagere loonen betaald werden dan in tie der werklieden. In Nov. 1912 werden voor Holland. alle fabrikanten voor de verschillende soor-1 De heer OUdcbroek, bestuurslid der inter- teu van werk minimum loonen vastgesteld nationale, antwoordde daarop, da:t het mini- en aan de aangesloten vereenigingen werd mumloon voor vormwerk in Duitschland opgedragen nieuwe loonregelingen va>st te 7.70 mark bedroeg per 1000 sigaren. Na inge- slellen in overleg met de werkliedenorgiani- j wonnen inlichtingen bleek echter, dat saties. Als gedragslijn werd bepaald, dat diverse soorten zelfs tot 'n minimum van eerst de loonactie over geheel Nederland zou 7 mark. 7.10 en 7 20 mark gemaaJct werden, geregeld worden, daarna de leerlingactic,De voorz. leidde hieruit af, dat de fabrika-n- lerwijl ten slotte wat betreft de uitschot- ten van de organisaties niet steeds betrouw- actie (uitschot is afgekeurd werk) alles aanbare inlichtingen 'krijgen, de prudentie der fabrikanten overgelaten Opmerkelijk is wel, dat de organisaties het "Werd. speciaal op de patroonsorganisatie voorzien Amsterdam is hierbij voorgegaan en heeft, hebben, want de patroons in het Zuiden wor- bedreigd door werkstaking, zeer veel aan de den met rust gelaten «en ook hier zijn de ar- eischen der werklieden toegegeven. Minder j beiders grootendeels bij de organisaties aan- vlolten de onderhandelingen van de andere gesloten en worden Jagere loonen -betaald vereenigingen, omdat de patroons, lettende da-n in de Noordelijke provincies, terwijl met op de loonen der niet aangesloten fabrikan- uitzondering van d-e groote sleden de levens ten, minder toegeven wilden. Met de voorgestelde loonregeling van de Vereenigintg van Sigarenfabrikaanlen in Rot terdam en van die in Dordrecht en Gorcum namen de organisaties geen genoegen; zij be antwoordden de voorstellen den 8en Jan. 1913, met de aankondtiging van een werksta king tegen 15 Januari, zonder dat zij het Verbon/dsbesluur waarschuwden, dat zij bij niet-inwilliging hunner eiischen tot dien maatregel zouden overgaan. De 'bedreigde vereenigimgen riepen toen de hulp in van het Verbond. Het Verbond heeft daarop aan de 4 organisaties meegedeeld, standaard in het Zuiden waarlijk niet zoo veel lager is dan in de andere provincies. Eigenlijk wordt in het Zuiden gewacht op de uitspraak va-n de arbitrage, samengesteld uit 2 afgevaardigden vain de patroons, 2 van de arbeiders, die zich 'n vijfden hebben ge- assumeerd. Betwijfeld wordt echter, of do arbeidersorganisaties aaich zullen onderwer pen aan de uitspraak van deze arbitrage zoo zij niet is in de richting van het .gemeen schappelijk program. Maar nog verder is het Verbond gegaan. Het heeft zich na de concessie der organisa ties eveneens tot 'n concessie bereid ver dat het, als zij alie eischen van hun gemeen- klaard, nil. om samen te werken met de orga- schappelijk program bleven handhaven, m. a. w. geen genoegen namen met de ge dragslijn van het Verbond om eerst de Iflonaotie tot regeling te brengen, verplicht nisaties om na te gaan in hoeverre het mo gelijk is de materieele en finantieele positie van de arbeiders in het sigaren vak tn de richting van het gemeenschappelijk progratm Politiek Overzicht Hei Cnineesche parlement. Er Z/al wel n»ooiit een parlement bijeen ge komen- zijn, olcLt over de neiatngen va-n zoove.'c mdLici.naii meuscheni le beslissen heelt tw» li'el pa-iikmient der nieuw ge vestigde rep uz- b^k Clmina, a'aJt o-tzc week plecnlig is ge opend en lie>uen "Oipniitóuw zai bij dank omen. Hot GluntoesdiC pau ïcuneiit omvat niet ad leen v erdegienwoordigers urL -nadere provincie va-u het neiusiachtiigc i'ijle, cnoch ook van aole gnoo- lo mederz/eMikigcn dain de aindcre zijicile van dt-n Ocea-ain Olo- Nederlaindscii-Indilë. N-LeLie- ïuin .is de verWezintgssitrijil vunnig gowoesit on eoii gitoot aam lal Ghmeczen, ooor de re\<o- kitlje aomigievuuüxl tot Ixiiiaiuigsteliiai.g in do •o,penLaii-e oaalc.heeLt ijverrg, olsah-oon o<p vnateoz/dtuie wijpie, gieiwai'klt voor hum Cïun- ddiduait. De po.»)ü»iiekie .jpdirlijien zijn in China vuij gieniflk'koli^lk on Is,aan; 'er zijn er vier, waarvan er sdechits twee wan voel belang zijn. De ccive, de „lvuwmamg", heelt de mcer- derhA.lid in hot ltuis m Afgevaardigden E.n hasner leaoons is dr. Siw.iya|lsen^ wiens patriottische onhaatzuohiligliekl er \x)"oi*naiiUie- lijk o-e oorzaak van is oti-t de overgo/nig van keizerrijk licit ilepubhek zich vrij goieidclijk heeft voilipoukon. D.»zc pairtij heelt leien voor uitstrevend program vain sociaie on econo mische hervoraumgeni, is zeer demioora-liscli aii liane ooinstitiuduonnKicdie «opva.Uliingieni en \moit>liain.dsLör van provinciaal zabbosiluur, in Lei0CiniS'lle,liing vaai cen'li'alisalme un Pckuiig. l)e „Ivung-lio" as de meer consentitiew groep. Zij is niuimeriieJk. zwadtker dd-n <Le Kuo- muig, doch daar ze een ocnUale a'egeeriu.g mei ceni krachligeai pi»esudent vooPsilaal, mag r.e zacli verheuigen in den. silcim van den voor- toopugen presaiuieiiit Joeoiruj,ikaii. '1,0.1 een der eeidle werkzaamheden vam het paruement zal bcüooren oe verkiczuig van een pi C6».dent der nepu-blidk cn de ker- zieniing uier groavdwe. D« kiaarhiijke^ijke en ook me»?st gesch/itkbe caji-idaiat voor 't .presddenitsclüaip is Joeamsji- kai. Oischoon liij in oen o-dez/em dier Kiitouiiing wordt gewotoilrouwd, welk wanlixxurwen niog Loegjemoaueu is d-oor den onlangs <üo Shamga-' op een har er leiders geploegdlen moord.1 waarvooP men gc-neimd us Jr.c-amsji'kai ver- aniwoordelijik t»e stellen-, womdl hij toch door Sunjatsen doachlag gesilieuind, Jdaansjikai per- soonddjk dromt in zijn vorlaingen voor een krach lig ojuLoTiiitaiir .presidentschap in bot sing meib twee grotodbeginselen der parle mentaire meerdeniic-id. Toch zijn er redenen tot optimisme, waarover de Dadly News schrijft.: ,De malujuarlijko huUpbronincn. van China, welk» vermoedelijk niet) door die van eenigen ainderen sUaat worden geëvenaard en i-n groote ma to nog braak ldggen, venge- maikkeiijkren, indien de lujd er maar voor gelaten woirdlt, een goed fineuncioel bestuur De practisebe neigingen der Qiimeczon zul len lucn er van weerhouden de .pa-rlijver- schilkn op de spiits fe drijven. Alleen wan- neer men udtgaat vm die veromdersitelliaig. dat de Ch-me<eszeni pairlij-zelo'tlen zijn, zonder vaderlands 11 lef de en gezond versband, bestaat er ecni'g gevaar van- dc zijde van het porie ment eenerzijds en Joeousjillcai met de mi Li tlalirri leiders and.crzij<ls, voor een stö-als- greep. Doch wanneer zulk ec-ne ve non der- stelling op de wenke ld jikh e id zou bcixislen dooi/ zou de geheele om wentel i ngsibewegin g eni luvre evclutdie toit parlement iets ongelioo felijiks en- onbesifiaonbaars geweest zijn. De waarheid ais dat aan de Chimsiecnen. een- goede dosis politiek instiuct en gemaói^dheid mag Uclogesohreveu worden. Op grond van deze eigenschappen mag men een siterk vertrou wen kocsi'.leren, doit ze een weg zulAe-n vin den oon zich door hunne binnen land schc moewc.lrjklveden heen te sbnn, mils China's naburen zulks niet onmogelijk maken." De Itnlkau-oorlo»;. Saloniki, 11 April. De Bulgaren ruk ken met* twee regimenten tegen Doiran op. F a r ij s 11 April. Aan den Temps wordt uit Cellinje gemeld: De Bulgaarsche gezant heeft een stap bij de Montenegrijnsclic regee- rinig gedaan door te vragen het beleg van Skutari op te heffen. Koning Nikita wei gerde. Dc commandant van het eerste Oostcnrijk- Sche eskader, dat aan de internationale viootdemonslratie deel neemt, heeft, volgens den Militairen Rundschau, aan het ministe rie van oorlog le Weenen den tekst der b.ok- kade-Yerklaring geseind, welke als volgt luidt: „Ik verklaar hiermede dc blokkade langs de kust tusschen dc havens van Anlivari en de monding van de rivier dc Drin. Dc blok kade begin-l op den lOen April s morgens 8 uur en strekt zich uit langs dc kust tusschen 42,6° en 41,5° Noorderbreedte. Ze omvat alle 'havens, baaien, rceden cn riviermondingen en de binnen de genoemde grenzen cn yoot de kust gelegen eilanden. Ze is gericht legen dc schepen van alle natiën. Alle schepen, welke zich binnen het .gebied der blokkade bevinden, wordt een termijn van 49 uur ge lalen om tc vertrekken, dat is dus tol 12 April 's morgens 8 uur. Eigenhandig bevolen aan boord van Z. Ms, „King Edward VII" op 10 April 1913. Cecil Burney, vice-ad mi raai cn commandant dcr internationale vloot. Mocht de blokkade der Montenegrijnsche kus't ten doel hebben door belemmering van den handel van Montenegro pressie op dit la-nd uit te oefenen, dan lijkt liet of de loc gepaste middelen in geen verhouding staan tol het beoogde doel. Dc geheele handel van Montenegro met het buitenland wordt in nor male jaren becijferd op rond 10 milLioen kro nen, waarvan drie vierden aan invoer in bet land zelf. Voor «d-czen invoer zorgen bijna uit sluitend Italië en Oostenrijk, naar welke lan den hoofdzakelijk ook Monlgjpegro's uitvoer gaat, welke bestaat uit olijfolie, vee, wol, vel len en «huiden, wat tabak en gediroog|de \iscli (uit het meer van Skutari). Sinds de oorlog is begonnen, is de handel van Montenegro bijna geheel stop gezet en het verkeer, dat door de blokkade z-ai worden verhinderd, is de moeite niet waard. De bei de havens Anlivari en Dulcigno zijn ook in gewone tijden zeer stille plaatsen. Er komen behalve de booten dcr Ooslcnrijksche Lloyd, de Ungara-Croata en de Puglin, in een ge heel jaar niet meer dan tien of twaalf stoom- chepen aan, benevens een grooler aantal zeilschepen onder vreemde vlag. Dulcigno ligt 22 K.M. ten Zuiden vxn Anlivari, lieefl liaast geen handel en is eigenlijk niet meer dan een groot* vissehersdorp. De Montenegrijnsche handelsvloot bestaat totaal uit 36 zeilschepen, met een gezamenlijke lon»n>enmaat vain 3700 ton. Het kleinste der blokkeerend-e oorlogs schepen is dus nog incer waard dan heel Montenegro's hande-l met het buitenland. Daar^Monlenegro echter wel krap in zijn levensmiddelen-voorraad zal zitten, kan de blokkade het miniatuur-rijkje zeer zeker ge voelige schade berokkenen, te meer daar ook San Giovanni di Mcdua, de havenplaats van Skutari, onder de blokkade begrepen is. Londen, 11 ApriL Naar Reuter be licht is liedenmo.-gcii een telegram ontvan gen van den minister van buitenlands he zaken Le Cetlinje, waarin deze verklaart dat er aan Montenegro geen enkel voorstel is gedaan, noch geuachlenwisselingcn met de Montenegrijnsche regeering door de mogend heden zijn gevoerd met betrekking tot cene terrilor.ale of geldelijke schadeloosstell.ng. Naar Rcutcr's bureau te Londen verneemt, wordt in diplomatieke kringen een stijgend optimisme merkbaar inzake eeme bevredi gende oplossing der moeilijkbeden met Mon tenegro en de mogelijkheid van een spoedi- gen vrede. Een Donderdagavond verschenen verklaring, dat de vooruitzichten beter wor den, berust op het feit, dat Italië en Rusland naar men weet in Cetlinje slappen doen om aan Montenegro een soort schadevedgoeding voor te stelen. De juiste strekking dezer voor stellen is echter in Londen nog niet bekend. Verder is in de laatste dagen in Londen een machtige, zij het ook niet officieele, invloeds factor in het werk gesteld, teneinde den weg te bereiden voor oflicieele en formeele stap pen, die wellicht lot een betere verslandhou ding tusschen de mogendheden en Montene- grijnen aanleiding zullen geven. Tot dusver is wel is waar uit Cetlinje geen enkele offi cieele uiting gekomen, doch er is le kennen gegeven, dat meer sempathie en meer goede wil van de zijde der mogendheden tot een krachtiger en sneller ommekeer in de open- baTe meening in Montenegro zullen aanleiding geven. Geheel afgezien nog van de kwestie van Skutari, heeft het onlangs genomen be sluit der mogendheden in zake de nieuwe grenzen van Montenegro, in Cettinje opwin ding en een gevoel van vertwijfeling teweeg gebracht. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat door eenc officicusc godachlcnwissclin^ die in gang is, een vergoeding gevonden wordt, welke dc openbare meening in Mon tenegro zou kunnen kalmecren. (Men zie ook onder de telegrammen). Uit Weenen meldde men gisteren: De offi cicusc commm'aren der hier verschijnende bladen blijken vriendelijker dan eerst ge stemd jegens het streven van Rusland en Italië om door dc belofte een r financicela schadeloosstelling Montenegro tot inbi den te nopen Volgens deze commentaren neemt Oostenrijk-Hongarije tegenover dit streven een welwillender houding aan, doch hecht het er waarde aan dat de „lcening", die men Kon-in/* Nikita wil verschaffen, wordt be sleed voor economische doeleind n teneinde het arme M-or.-tcnegro vooruit te brerngcn, en niet voor persoonlijke Scherp wordt echter den nadruk er op gelegd, dat deze aan e- legenlicid niets le maken heeft met het defi nitieve lot van Skuliri en dat t.rr to. iatle schadeloosstellingen ten (koste van Albanië, in ruil voor den afstand van Skutari, ten eenenmalc moeten uitgesloten blijven. Het proclamccren der blokkade m nstens tol aan San Giovanni di Medua loc, nadat Oosten** «rijk's voorstel ze uit te strekken tot Durazzo was afgewezen, wordt in de pers in zoover met een «gevoel van vcrlichl'ng begroet, \vijk nu toch de eensgezindheid van Europa zicht baar tot uiting lcomt. Politieke succ ss n stelt men er zich niet van voor, daar tenge volge van de jongste ge beurt en ssen, waar toe ook de memorie dei Russische regeering over hare Balkanpolitick te rekenen is, cn tengevolge van het toenemende verlang -n naar vrede der andere bondgcnoolcn, Mon tenegro zijn isolement heeft ingezien en l>e« grepen heeft dat verder verzet doelloos is. Het d'oor een Belgradosch b!ad verspreid gerucht .dat Oostenrij'k-IIongarijc Servië zooi gedreigd hebben den sand jak Nowibazar bin? nen tc rukken indien dc Serven hunne 'troe pen tniet uit Albanië 'terugtrokken, wordt -doos de officieusc „Samouprava" gclogerwlnif. lü* Vofisische Ztg. merkt op aan .het eerste be richt meer .geloof te hechten dan aan deze* tegenspraak. Het verluidt in iSnlonikl da.t uit de wcci* bare jeugd in de door Bulgarije bezette stre ken in Macedonië oen speciale Macedonische brigade zal worden gevormd. Om deze bri gade le instrueeren zullen 32 Rulgaarsclte of- ciere,. en 61 onderofficieren naar Salonika gezonden worden. De GrieksChc «autoriteiten 1e Saloniki heb ben ecm aantal leden van Bulgaarsche ben den de stad uitgezet. In het Engelsche Lagerhuis Ls de vraag gesteld .of «minister Grey berichten had ont vangen omtrent oen slechte behandeling vim Mohammedanen in Macedonië on zoo ja, oi hij da-n hij de Dal kans talon daarover geen verloogen zou indienen. Grey antwoordde hierop: „Alles wat ik ka*» doen is, ovcntucele berichten die ik ontvang ter -kennis van de Bulgaars/che rcgecring la brengen opdat stappen ondernomen worden, dc schuldigen te bestraffen en nieuwe mis handelingen onmogelijk 4e maken. Dat is ge schied en zal ook voorlaan door de regee-» ring gedaan worden, onverschillig of het mo hammedanen of christenen betreft. Een andere vraag duidde of Grey stapprn wilde doen om waarborgen voor dc Mucedo- niërs te verkrijgen in overeenstemming met die welke Grcy beloofd ihad voor de Albanee* zen na te streven. Grey antwoordde: „Dc vraag is wal Alba nië betreft een kwestie van internationaal ac- coord. Omtrent Macedonië beslaat cr echter geen internationale overeenkomst ion w« kunnen slecht slappen doen om een protec toraat over Macedonië tot stand le brengoik Onder de auspiciën van hot hoofd van den stam de-r Mirdieten, prins Bibdoda, heeft zich te Milaan met toestemming van Ismail Kern al, dm Albaneeschcn afgevaardigde, een comité gevormd dat ten doel heeft «de openbare mee ning in Europa bekend tc maken, mot d« nationale eischen van het Albanecsche vollrf en «deszelfs rechten te verdedigen. Londen, 11 April. De gezanten met minister Grey kwamen gisteren namiddag bijeen. Par ij s, 11 April. Volgens de Tempa moet de Russische regeering het plan hebben officieel voor te stellen om tot dekking van de oorlogsschatting, welke de Balkanstaten eischen, 3 pet. le gebruiken van de douane- surtaxe, welke is ingesteld lot verbetering van de vilajets van Macedonië en beschik baar wordt door de inlijving van de vilajets door de bondgenooten. P a r ij s, 11 April. Uit IConstantinopel wordt aan het Journal des Dóbats gemeld: De „Ikdam" zegt, dat de storting van de 50 millioen, welke Ilalië aan de Turksche open bare schuld moest uilkeeren, op 5 April te Pariis en te Lo*der heeft plaats gehadL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1