n IVI W° 278 DE EEMLANDER". Maandag 14 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. II Jaargang, n tm Htot m 1 A l 't 1 va -M hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. 1» Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: ter 8 maanden voor Amersfoort f 1»^^» Lidera franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. I %K fzondorlijko nummers - O.Ö5. I)ezo CoürAnt verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Ad vei tentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- Advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.58* Elke regel meer Ö.IO» Dionstaanbiodingon 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot liet horhaald advorteeren in dit Blad, bij ubonnomont. Eone circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de gemeente Abcoude- Proostdy een geval van miltvuur ia \oorgekomen. Amersfoort. 12 April 1913. De Burgemeester voornoemd* VAN RAND WIJ CK. De sijjareiiniakers- uitsliiiting. II. Ook met het Bestuur van de aMecling Amersfoort van den Ncderlandschcn Sigaren makers Bond mochten wij 'n ond-erlioud heb ben. Lieten wij in ons vorig nummer d-e pa troons aan het woord, tha-ns zuilen wij de actie in de sigairenindustrie Aan arbeiders- zijde uiteengezet zien. Voor ongeveer 2£ jaar hebben de 4 sigaren makers-organisaties, welke wij reeds noem den (de Ned. Bond, de Federatie, de Roonisoh- Kath. en de Protest aintsoh-Ghrist.) 'n Gemcen- schappelijk Program opgesteld tot verbete ring van den toestand der sigarenmakers. Dit Gemeenschappelijk Program is voorgelegd aan de patroons, die erkenden, da.t verbete ring noodzakelijk was en toezegden, dat zij zouden medewerken Ln de riohlkig van het Gemeenschappelijk Program. Groot tijdsverloop ging er echter over heen, zonder dat vain de patroons iels vernomen werd, wa-t er op kon wijzen, dat zij hun 'be lofte wilden inlossen. Wachtens-moede zijn toen de organisaties zelf maatregelen gaan nemen. Conferenties werden aangevraagd met het Verbond van Verecnigingen van Sigaren fabrikanten^ maar de zaak vlotte niet. Hot scheen wel, of de zaak op de lange baatn ge schoven werd. Toen meenden de organisa ties,dat krachtiger optreden noodig was. De werkstaking werd geproclameerd te Amster dam en den Bosch. Waarom juist ln deze plaatsen.? Omdai Amsterdam cn den Bosch wel mede van de hoofdplaatsen der industrie zij-n en de otrgar nisalies hier het sterkst waren. Zoodra de staking geproclameerd was, wendde de patroonsorganisatie te Amster dam zich tot het Dagelijksch BesLuur van liet Verbond. Ln spoedig nnoöhl het gelukken lol resultaat te komen, daar dc Amslerdamsdhe patroons, hoewel de looncin in Amsterdam reeds 20 hooger waren dam op hel platte land, de éischen der organisaties geheel in gewilligd hebben, wal vormwerk betreft en voor de helft wat handwerk betreft. Aldus is de staking in Amsterdam voorkomen gewor den. In den Bosch heeft de staking 8 dagen ge duurd. De patroons wilden de uilsluiting proclaimeeren doch toen is de Bisschop van 's Herlogenibosch lusschen beidon gekomen, cr op wijzende dat werkstaking -en uitslui ting onzedelijk en ongeoorloofd te achten waren. Het geschil is daarop onderworpen aan Abi'braige, waarin beide partijen Doestem den. Inmiddels werden ook onderhandelingen gevoerd lusschen de sigarenmakersorganisa- lies en de patroonsorganisaties te Rotterdam ©n te Dordrecht on Gorcum. Deze patroons kwamen met 'n ontwerp-loonregeling, welke voor de werklieden onaannemelijk was. daar op sommige merken zeLfs loonsverla- ing cr het gevolg van zou zijn. Toen do patroons echter van geen toegeven wildon weten en zeiden, dat di'l hun laatste woord was, was verder onderhandelen buitengeslo ten en werd de werkstaking in de genoemde plaatsen geproclameerd. De patroons kwamen met den eisch om deze werkstaking op te heffen; zoo niet, dan zouden zij den 15en Fobr. overgaan lot uit sluiting van adle georganiseerde arbeiders bij alle bij het Verbond aangesloten patroons. Vooral hierover vielen de patroons, dat de organisaties zich ndet eerst gewend hadden tot het Dagelijksdh Bestuur van het Ver bond. Daartegen voeren de organisaties aan, dat de patroons te Rotterdam, Dordrecht en Goroum mei nadruk verklaard hadden, dat hun laatste woord gesproken was, zoodat niet te verwachten was, dal zij, ook na in roeping van de tussdhenkomst van het D. B., verder zouden tegemoet komen; bovendien waren het -bij de werkstaking te Amsterdam de patroons zelf geweest, die zidh tot het D. B. gericht hadden en toen zijn de geschil len ook bijgelegd. Daar de werkstaking niet opgeheven werd, sprak het Verbond de uitsluiting uit. Amsterdam wilde eerst rui e t meedoen, daar de Amslerdaarschfc patroons zoo jui«t de eischen der organisaties reeds ingewilligd hadden en zij dus geen belang meer hebben Door de bedreigde diooge boelen zijn ze ten. slotte tocli gedwongen tot meedoen aan <k uitsluiting. Gedurende de eerste drie weken der ui'* sluiti-ng was van toenadering der partijen geen sprake. Daarna echter is er druk ge confereerd. De onderhandelingen z.'jn geheel in handen der hoofdbesturen. De plaatselijke organisaties wadden maar geduldig ©f. Uit de dagbladen blijkt wel, dat er kentering komt en zoo J9 men optimistisch gestemd, dat het einde naderende is. Wat de-loonregeling betreft, de patroons hebben reeds toegezegd, dat in geen enkel opzicht verlaging van bestaande loonen, ge lijk dc voorgestelde Rotterdamsche loonre geling meebracht, zou voorkomen. Inmiddels zijn ook nieuwe voorstellen van de loon/commissie bekend geworden. De minimumloon©!* zouden met 25 cent ver hoogd worden, zoodat zij nu zouden wor den per 10UO sigaren: Vormwerk reohtimodel f 3.75, knakmodel f J~- Handwerk reehtir.odel f 5 50, k na km o del 6.25. ln sommige dcelen des lands, Noord-Hol* land, Rotterdam enz. zouden «leze minima honger zijn. De organisaties hebben deze voorstellen echter niet kunnen aannemen cru thans zijn nieuwe onderhandelingen hangende. Alge meen wordt aangenomen, dat dc oplossing van'het geschil reeds lang gevonden zou zijn, hidicn niet enkele kopstukken onder de patroons tegengewerkt hadden. Onjuist is de bewering, dat de onvereenig- de patroons met rust gelalen zouden wor den en da organisaties het slechts op het Verbond voorzien liadden-. Da actie gaat in het algemeen evengoed tegen de ongeorga niseerde patroons. Dezen hebben dan ook bij de dreigende staking te Amsterdam tege lijkertijd niet do georganiseerde patroons de loonen op dezelfde hoogte gebracht, als laatstgenoemde aan de organisaties toege-" geven hadden. Op het oogenblik gaat de strijd nu eenmaal legen de georganiseerde patroons en de werkliedenorganisaties heb ben daarmee al genoeg te doen; in deze om standigheden zou hüt dwaas zijn den strijd ook nog met de ongeorganiseerde patroons te gaan aanbinden. De Noord-Hollaudsche fabrikant envereeni- ging heeft onlangs geschreven, -dat de Ned, Bond van Sigarenihakers 'n sigarenfabriek in Groningen had,- waar elke week 130.000 sigaren gefabriceerd werden en waar legen lager loon gewerkt werd, als thans door de organisaties geëischt wordt. De bedoelde far brick in Groningen* dc Pionier, slaat geheel builen den Bond, gaat uit wan 'n speciale organisatie van sigarenmakers cn is 'n soort coöperatie of productieve associatie. Wat de Amersfoortsche toestanden be treft, dc loonen zijn -liier, volgons hel bestuur, lager, bij sommige fabrikanten zelfs aanzien lijk lager, dan de bovengenoemde minima. Lr zijn te Amersfoort (i of 7 sagareniflabrie ken. Vier daarvan worden door <le uitslui ting getroffen of eigenlijk slechte 3, wamt bij de firma Iioubaer werken slechts ongeor ganiseerde sigarenmakers, die natuurlijk aan het werk gehouden zijn. Bij de firma Hubers zijn 39 georganiseerde sigarenmakers uitgesloten en. werkt nog. slechts 1 niiet bij ©enige organisatie aange slotene. Bij de fixma van Dorssen zijn 4 ge organiseer den uitgesloten en werken nog 8 ongeorganiseerden. Bij de firmia Ru-ys is het gcheele fabriekspersoneel, beslaande uit 12 man, allen bij du organisaties aangesloten^ door -de uilsluilin-g getroffen. De Ned. Bond van Sigarenmakers cn Ta bakbewerkers telt hier 48 leden, waarvan 9 bij nieLgeorgamiseerdo patroons welken en dia/s- buiJüen- de Mlls®irrlii.nig vallen. Van den Chri&telifke.n Bond, die hier 13 14 leden telt, zijn er 12, en van de R. Ka bh. Organisatie 1 uitgesloten. De Federatie heeft liior geen a fdcel'rn.g. llut totaal der uitgesloten en be draagt dus in Amersfoort 55 man. De Ned. Rond telt in ons land 5150 leden, waarvan thans 3000 uitgesloten, de Prol. Christ. Bond 500, waarvan 450 uitgesloten, do R. Kal'li. Organisatie 3^,00, waarvan slechts 475 door 'de uitsluiting getroffen worden, doordat de meeste leden in het Zuiden zijn, waar de uitsluiting niet geldt. De Federatie of-de Organisatie der Vrijen telt 1400 le den, waarvan 950 uitgesloten. Van die on geveer 10.000 georganiseerde sigarenmakers is dc helft door do uitsluiting op straal ge komen. Behalve deze 10.000 georganiseerde zijn in ons land, voornamelijk in Brabant, Limburg, Drente en Overijsei nog 10.000 on georganiseerde sigarenmakers, die natuur lijk niet door de uitsluiting getroffen wor den. Iedere organisatie zorgt voor eigen steun. Sommige corporaties verlcemen steun, welke pondsponds-gewijze verdeeld wordt, maar overigens zorgt ieder voor eigen leden. Dc Amersf. Bestuurders Bond heeft voor de leden van den Ned. Bond 'n collecte langs de huizen docii houden, welke f 111.471 opge bracht heeft. De Christelijkcn hebben ge werkt met stemlijsten. Door den Nedcrl. Bond van, Sigarenma kers werd tot heden, f 15-1.000 uitgekeerd voor do uitgestotenen en voor de stakers te Rotterdam, Gorcum cn Dordrecht, waar de staking nu 12 weken duurt. En nog komt cr voortdurend groote steun van alle zijden. Zoo werd do vorige week uit Amerika nog f' 1090 ontvangen en dc straalcollecte to Am sterdam wordt op f 30.000 ge-scihat. Wat de finumticele zij.de aangaat, kan- dc uitsluiting nog lang genoeg gedragen wor den, al hopen de sigarenmakers, dal hel nu maar gauw uit zal zijn, want zoon gedwon gen vacant ie van 8 weken begint wel wat erg te vervelen. Politiek Overzicht Rusland en het Balkan- vraagatuk. Na den Engelschen minister van buiten- landschc zaken en den Duitsclicn rijkskanse lier heeft thans ook de Russische regeering gesproken en wel door middel van eene memorie van hel ministerie van buitenia-nd- scJie zaken, die als 't ware een tegenhanger vormt van dc redevoeringen der Duilsche en Engelsche staatslieden. Terwijl echter datgene wat deze laatstcn ten berde hebben gebracht, niet anders dan ver wacht werd, werkt de Russische memorie in ieder opzicht als eene sensaitioimeele verras sing. Verrassend is reeds het feit der open baarmaking van deze memorie, verrassend verder de toon van kloeke openhartigheid en beslistheid waarin ze is gesteld, cn ten slo-lte niet minder verrassend de wijze, waarop de propaganda der Panslavisten den wind van voren krijgt. Dc strijd tusschen den Russisbhen minister van buitenlainjdsolie zaken Sasonow cn de pa-n- slavistisch-nationalistische z.g. grootvorsten- partij", die maandenlang geduurd cn ook dc feitelijke besluiten der Russische regeering in een geheimzinnigen sluier gehuld heeft, is thans klaarblijkelijk ten gunste van don verantwoordelijken leider van Rusland'© buil-enlandsclie politiek beslist. Dc vraag is of het zoo blijven zaL De intrigues der panslavisten zullen wel niet ophouden en men weel nooit hoe spoedig ze weer op den tegenwoordigeoi minister de overhand zullen krijgen. Het zou niet de eerste maal zijn dat een heersdier over het Czarenrijk, toegevend aan den drang van onverantwoordelijke ele menten, zich in oorlogszuchtige verwikkelin gen liet meeslepen. In het orthodoxe volk van Rusland, het moge dan misschien do min derheid uilmaken, leeft onverzwakt het denk beeld voort dat Rusland het kruis op de Aya Solia moet plaatsen, terwijl men in andere klingen van een eventucelen oorlog ministens gebruik zou willen maken, om de Dardanellen \oor den doortocht van Russische oorlogs schepen vrij te maken. Tegenover dezen aan drang heeft de Czuar welen slauid te houden en hij heeft zijn verantwoordelijken minister gesteund, die den vrede wil. Naar aanleiding hiervan schrijft de KÖln. Zlg.: „Zoolang als dezo verhouding blijft bestaan, en men mag slechts hopen dat dit nog hecï lang het geval zal zijn, zal de lout niet i» het kruit worden geworpen, ondanks alle pogingen van Al-Slaven, Chauvinisten en re- volutionniairen, die van een wereldbrand hopen gebruik te kunnen maken om hunne eigene belangen te bevorderen. „Dc officiecle memorie beloogt mot nadruk dat Rusland niet er aan denkt zijne stond» eeuwen gehandhaafde positie als bescher mende mogendheid der Christelijke Balkant* staten op te geven. Zo doet uitkomen dat zonder den steun van Rusland de bondge- noolen de vruchten van hunne inspanning niet hadden kunnen oogsten. Ze geeft ander zijds hel verlangen te kennen naar eensge zindheid onder de bondgen ooien, welke aan sporing van bizonder gewicht is op dit oogen- blik, waarop zich lusschen «Ie bondgenóolcii diepgaande schillen voordoen. Den buit lieelt men binnen, doch de verdeeling ervan zal heel wat moeilijkheden opleveren en Rusland kondigt nu al duidelijk aan dat liet daarbij oen woordje meespreken wil. In hoeverre dc boiidgenoolen met dezen wenk rekening zul len houden, dal moet men aan de toekomst overlaten. Op hel ©ogenblik worden dc aan spraken van hom, die eenmaal dc cenige vriend van den Czaar genoemd werd, ge desavoueerd mei een scherpte, welke geheel en al beantwoordt aan de uitspraken van minister Grey en von BelhmuJiu lloJlweg. Rusland wil zich niet door Koning Nikila aJs stormram laten-gebruiken, hel wil alleen voor zijn eigen bckungeu opkomen, welke ditmaal overeenkomen in el die van geheel Europa, Zeer ad rem wordt er daarbij op gewezen dau Montenegro door de annexatie van bepaalde streken het gevaar zou loopen zijn. nationaal karakter te verliezen on ecu m ngscd van ras sen en godsdiensten zou worden zonder in nerlijke kracht. „Dc uitzichten op een spoedigen vrede wor den door dc Russische memorie krachtig be vorderd. Dat de noodzakelijkheid van eens gezindheid bij hel optreden der mogendhe den zoo nadrukkelijk op den voorgrond Word| gesteld, zet aam de stappen die Europa nog heeft te ondernemen, een welkome kracht bij." Het slot der memorie waarin cenige zin sneden worden gewijd aan de verhouding lusschen Germanen en Slaven, klinkt als cera terugslag o-p dat gedeelte der eerste red» van den Duitschen rijkskanselier, waarin deze op eene eventucelc botsing im dc toe komst lusschen Germanen en Slaven heeft ge zinspeeld. Uit hetgeen Sasonow daarovc/ zegt krijgt men den indruk, dat hij de openbare meening gerust wil stellen ten aan zien van de beweerde gevaren van hol pansla- visme. Sasonow bezigt dc woorden: ,,Men kan moeilijk toegeven, dat de zaak des vrede© erbij zal winnen, wanneer men liet éónc ras stelt tegenover het andere, dat van zijn recht be wust is" cn, meer optimistisch: „De verschei denheid van rassen behoeft volstrekt niet tot een tegenstelling tusschen dc rassen aanlei ding te geven." Zulks klinkt vrij duidelijk als een afwijzing van de donkere schildering welke von Belhmann Hollwcg van de gevaren van het Panslavismc heeft gegeven cn welke de Duitse he rijkskanselier i n eene tweed® redevoering dan ook wijselijk heeft weten t» verzachten. Ons leven is geen droom en wij zijn ge-en schaduwbeelden, die slechts v.uchLig be staan, Ons arbeidsveld is in hel licht dor toe komst en die werken on leven wil, moet strij den en waken. JE en Itouian van Lielde, 84 door MARIE CORELLL Hij zweeg en ging toen langzaam voort: „Geen macht kan de een va-n de ander ver wijderen, niets kan tussohenbeiicle komen Diet omdat het verdichtsel of waarheid, maar eenvoudig omdat hel eeu wet is. Begrijpt gij?" Zwijgend boog ik hel hoofd. „Het kan duizenden jaren zijn voor dat zulk een ontmoeting tol stand komt," ging hij voort. „Want duizenden jaren zijn slechts uren in de eeuwige tijdrekening. Toch, hoe veel levens moeten er in die iduizenden jaren doorleefd worden! welke lessen geleerd! Welke zonden begaan en geboet! welk een ikostbaren tijd verloren of gevonden! hoe veel geluk gemist of verspild worden!" Zijn stem beefde en weer nam hij mijn band en hield haar zacht omvat. ^Jij moet in uzelf alleen gelooven," zeide hij, „indien eenige gedachte in de schuilhoe ken van uw hart ongeloof in mij lluistcrD Hel is zeer natuurlijk dat gij ecnigszins aan mij twijfelt. Gij hebt hand gewerkt aan vraag stukken, -die de hersenen van den sterks ten man in verwarring brengen en gij zijt ge slaagd in vele dingen, omdat gij behouden hebt wat de meesten plegen tc verliezen in hun worsteling met d<e Wetenschap hel Geloof. Gij hebt altijd gestudeerd met hel hart omhoog omboo? gehev n naar de on zienlijke en eeuwige dingen. Maar het is ook een eenzaam hart geweest, even eenzaam als het mijne!" Er volgde een oo.genblik stilte, een stille, die zwaar en donker scheen, als een voorbij gaande welk en instinctmatig keek ik op, om te zien of cr inderdaad boven ons niet een storm dreigde. Een hemel vol schiterende kleuren ontmoette mijn blik. dp gansche lucht was verlicht door een glorie van goud en blauw. Maar onder deze vlammende pracht was een beweginglooze massa grijze mist, die als een vierkant boven het meer hing, als een groot doek, klaargezet voor het potlood van een 'kunstenaar en gereed de schepping van zijn gedachten te ontvangen. Ik sloeg dit met een soort van diepe aandacht gade, bewust dat de wanne hand die de mijne omvatte, mij vaster gegrepen had, toen plotseling iets scherps en schitterends, als het flikkeren van een zwaard of een bliksem straal met een duizelingwekkende gewaar wording aan mijn oogen voorbij ging cn het meer, de bergen, het geheele landschap, vendween als een vluchtige luchtspiegeling, zoodat slechts het zware nevelgordijn in de lucht zichtbaar bleef. Ik deed een poging m>ij te bewegen te spreken maar lever- geefsoh! Ik meende dat de een of andere plotselinge ziekte mij bevangen had en toch neen! want hel halfbezwijmende ge voel, dat voor een oogenlblik mijn zen.uwen verward had, was reeds voorbij gegaan en ik was kalm genoeg. Toch zag ik duidelij ker idan ik ooit iels gezien had, een lang zaam voortbewegend, langzaam voorbijtrek kend panorama van tafereelen en gebeurte nissen, die zich in wonderbare omlijning en kleur vertoonden, tooneelen die zich lang zaam o-nlrolden en zich voor mijn oogen op den ^rijzen achtergrond van dien ontaslha- rén mist uitspreidden, die als een Schaduw lusschen mijzelvc en het ondoordringbare Mysterie hing en ik begreep ten volle, dat een eeuwig verslag van elk leven niet alleen op- geteekend is in geluid, maar in licht, in kleur, in ton, in meetkunstige verhouding en har monie en dat geen woord, geen gedachte, geen -daad vergeten wordt. Een uitgestrekt woud verhief zich voor mijn oog. Ik zag hoe de lange schaduwen der bladerrijke takken zich pp het grasveld af- teekenden en de wilde tropische 'druiven in trossen van de dooreengestrengelde stammen afhingen. Een gouden maan gluurde warm dooa" de reusachtige takken., de duisternis van het tafercel met golvend licht overgietend en in haar schijnsel wandelden twee inen- sclielijke wezens, een man en een vrouw de armen om elkaar hean geslagen, het gela t dicht bij elkander. De man scheen zijn gezellin om een gunst te smeeLen, die zij wei gerde en weldra maakte zij zich geheel van h-em los met een besLisle beweging van hoog hartige weigering. Ik kon haar gelaat niet zien maar haar kleed was vorstelijk en. schiilterend en op haar hoofd flikkerde i' juweelen diadeem. Haar minnaar stond <- terzijde met gebogen hoofd toen wierp liij zich voor haar op de knieën en greep haar hand in een blijkbare uitbarsting van hart stochtelijke smeeking. En terwijl zij. zoo biji elkander stonden, zag ik de schimmen gestal te van een andere vrouw zich naar hen toe bewegen, het wut gewaad dicht om haar heenj gesloten, het bionde haar los over haar schou ders geworpeni, terwijl haar geheele hou ding drift en vrees uitdrukte. Toen zij 'den man naderde, sprong hij uit zijn knielende houding op en met een gebaar van woede trok hij een dolk uit zijn gordel en stak die haar in het liarll Ik zag haar terugdeinzen van den schok ik zag het roode bloed wel len door het wil van haar gewaad en toen zij zich met een laatslen smeekenden blik tot haar moordenaar wendde, herkende ik mijn eigen gelaat in hert harel en in het zijne het gelaat van Santoris! Ik uitte een kreet, of dacht, dat ik het deed duisternis kwam over mij en het visioen verdween. Weer trof een heldere lichtstraal mijn oog en 'ik keek neer op de drukke stralen van een groote stad. Torens en 'tempels, paleizen en bruggen vertoonden zich aan mijn blik in een netwerk van oneindige hreed/te en architec tonische pracht, zich voor mij heen en weer bewegend als con goli* schitterend met duK zend lichtjes in het zonlicht. Gaandeweg kwam er vorm en orde in deze ongestadige beweging en. ik werd als hot ware can oiiop-* gemerklc toeschouwer onder duizenden, var» een tooneel vol schilderachtige praoht. HeC scheen, dat ik in de reusachtige audiëntie.' zaal van een groot paleis stond wnar eca menigte slaven bedienden en gewapende man nen waren, aan alle kanten verhieven zvcü reusachtige steenen zuilen, waarop de ge vleugclde hoofden van monisters en fabelach* tdge goden gebeeldhouwd waren en uit ito schaduw zag ik de gestalten van vier reuzen-* Sfinxen opdoemen, die een troon bewaakten^ welke hoog boven de menigte uitstak. Eeit flikkerend licht speelde afwisselend over ólt schitterend tooneel en werd hoe langer hoa helderder, terwijl dk er naar keek; het trildet van kleur en beweging ik zag op dea troon een gekroonde en gesluierde vrouw zit ten, haar rechterhand hield een schept**! omklemd, schitterend van goud en juweelen. Slaven in rijk bewerkte kleederen bogen aai* weerszijden van haar cïi ik hoorde het ge- klank van koperen symbalcn en krijgsmuziek, terwijl de menigte aanzwol en zich heen eré weer bewoog, fluisterde en schreeuwde, blijlw baar allen bewogen door een hijzonderte op- winding of belangstelling. Wordt vtrvolgdL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1