„DE EEMLANDER". Uitgevers: VALKHOFF Co, Woensdag 16 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. IP* Jaargansy. N° 280 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort 1 J.JJ©. Idem franco per post I Per week (mot gratia verzekering tegen ongelukken) U.l«. 'Afzonderlijke nummers Deze Courant versohjjnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen* -k Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden# Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËNt Van 15 regels f 0.511» Elke rogel meer O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cenls hij vooruitbotaling. Grooto letters naar plaatsruiinto. Voor handel en bedrijt bestaan zoor voordoolige bopnlingen tot hot herhaald advertoeron in dit Blad, by abonnement. Eene circulairo, bevuttondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Op weg naar den vrede. Een nieuwe stap op den weg naar den vrede is gedaan door het antwoord, dat de mogendheden gegeven hebben op de opmer kingen, die de Balkanbondgenooten hebben gemaakt over de voorwaarden, waaronder het aanbod tot vredesbemiddeling is gedaan. De laatste stap zal dat nog wel niet zijn. Bulgarije lieeft alle reden om over het ant woord van de mogendheden tevreden te zijn, want de Turksch-Bulgaarsche grens zal werden getrokken in overeenstemming met <len in Sofia g-ckoesterden wensch. Maar de mogendheden behouden zich de beslissing voor over het lot van de eilanden in de Egeïsche zee en zij verklaren van Albanië slechts de noordelijke grens te kunnen nxede- deelen, tot aan hel meer van Ochridade zuidelijke grens moet nog word.-n vasige- steld. Wat de behandeling van de f nancieele kwestiën betreft, verwijst het a twoord van de mogendheden naar de conferentie, die te Parijs zal worden gehouden, en het onthoudt zich van eene uitspraak over het beginsel van de oorlogsschadevergoeding. Het is niet te verwachten, dat de bondge nooten zich hiermee tevreden zullen stellen. Dat zal ook wel niet het cenige punt zijn waaromtrent zij nadere ophelderingen ver langen; met name zal Griekenland waarbor gen verlangen, dat met zijne wenschen re kening zal worden gehouden, zoowel wat de eilanden betreft als wat de zuidelijke grens van Albanië aangaat. In de wijze waarop deze antwoord-nota van de mogendheden in de verschillende Balkanhoofdsteden wordt opgenomen, komt aan den dag, dat de bela 'gen, die In de sta ten van den Balkan worden nagestreefd, niet overal dezelfde zijn. In Sofia wordt de nota gunstig opgevat; men beschouwt haar daar als geschikt om binnen kort de eigenlijk*» vredesonderhandelingen te beginnen, zoodra c' -Mc iv-t laatste beletsel, de kwestie van Skutari, uit den weg is geruimd. Uit Sofia V ut Ui aan de Köin. Ztg. bericht, dat men oprecht den vrede wil en de hardnekkigheid van Montenegro afkeurt. Daarent gen wordt in het regeeringsorgaan te Belgrado be toogd, dat de gezantenconferentie hare oor spronkelijke bevoegdheidsgrens heeft over schreden en nog vóórdat de bemiddeling be gon geweld middelen heeft aangegrepen; er wordt gezegd, dat de bondgenoolen zich •daarom goed moeten bedenken of zij de be middeling van de groote mogendheden on der deze omstandigheden zullen aannemen. Hieruit blijkt, dat de bondgenoolen niet allen op dezelfde wijze staan tegenover het aanbod tot vredesbemiddeling. Grooter nog zijn de verschillen, die lusschen de bondge- nooten bestaan over de wijze van verdeeling van den buit, dien het vredesverdrag hun zal toewijzen. Hoewel het einde v n den oorlog in 't gezicht is, kan niet worden ge zegd, dat met 't eindigen van den strijd tegen Turkije alle bezwaren zullen zijn opgelost. Integendeel, nieuwe bezwaren van anderen aard zullen dan rijzen. Uit Weenen wordt daarover aan de Daily News bericht: „Er wordt hier gevreesd, dat verschellen tusschcn de Balkan-bondgenoofen over de verdeeling van den oorlogsbuit zuilen leiden tot ernstige moeielijkheden, nadat de vrede gesloten is. De Bulgaarsche ex-premier Mali- now heeft in de Neue Freie Presse ver klaard, dat een Rulgaarsch-Servisch verdrag bepaalt, dat Monastir, Ochrida, Prilep en Veles zullen komen aan Bulgarije, en Uskub en Koe ma nova aan Servië. De Bulgaren ver langen, dat de geldigheid van deze bepalin gen zal worden erkend, terwijl Servië nage noeg alles wat nu door zijne troepen bezet is, wenscht te behouden. Nog moeielijketr zal de regeling van de geschillen met Grie kenland zijn. Bulgarije en Griekenland ma ken beiden aanspraak op Saloniki, en er is slechts eene militaire overeenkomst, die geenerlei bepaling bevait over de verdeeling van den buit. „Het schijnt, dat de bondgenooten zich voorbereiden op eene beslissing van hunne geschillen door de wapenen, want allen ver sterken hunne garnizoenen in Macedonië. Er wordt gezegd, dat Griekenland en Servië eene geheime overeenkomst hebben gesloten om elkaar wederkeerig bij tc staan tegen de Bulgaarsche aanspraken, die door Oosten- rijk-Hongarije schijnen te worden gesteund.' Uit Petersburg wordt bericht, dat de ge wezen Russische ambassadeur te Konstan- tin o>pel Tsjarikow Petersburg heeft verlaten met eene speciale zending. Hij heeft inder tijd een groot aandeel gehad in de vorming van den Balkanbond, en als doel van de reis, die hij nu onderneemt, wordt ver- •klaart, dat hij moet zorgen, dat in de toe komst de Balkanbond in stand blijft. Dat is eene opdracht, die voor hem veel en in spannend werk zal meebrengen. De Balkan-oorlog. Ccttinje, 14ApriL In een onder voor zitterschap van den Koning gehouden minis terraad is besloten, dat de Montenegrijnen den strijd moesten voortzetten, al zouden allen er bij ondergaan, tot redding van de eer van het vaderland. "Weenen, 15 April. De Neue Freie Presse bericht uit Soutomore: Zonder ophou den vertrekken munitie-transporten uil Antir vari naar Tarabosch. Men spreekt er van, flat een al gem eene aanval op Skutari voor de deur slaat. Konstantinopel, 15 April. Tus schcn de oorlogvoerenden is een wapenstil stand van tien dagen gesloten, te rekenen van gistermiddag Athene, 15 April. Volgens de bladen- zal het antwoord van de bondgenooten op de nota der mogendheden inhouden de onmid dellijke aanneming van de bemiddeling der mogendheden en de dadelijke staking van de vijandelijkheden. De bondgenooten behouden zich voor met de mogendheden de détails te bespreken van de thans nog niet opgeloste kwestiën. Uit Korfoe wordt aan de bladen bericht, dat gisteren de autoriteiten aan de consuls en consulaire agenten officieel kennis hebben gegeven van het einde der blokkade van de kusten van Epirus en Albanië. De Mir, het orgaan van de regeering te So fia, schrijft: De vorderingen in de vredeson derhandelingen en de onmacht van het Turk- sche leger sluiten het hervatten van de vijan delijkheden uit. Maar het einde van den oor log tegen Turkije brengt niet eene volledige likwidatie van de Balkancrisis. Het Bul- gaarsch-Rumeensche geschil zal, gelooven wij. eene snelle voor beide partijen bevredi gende oplossing krijgen. De Balkankrisis zal echter een daiurzamen vrede -inden. De sterkte van Bulgarije waarborgt dit. De ver dragen met de bondgenooten vormen een vor deren waarborg. Want geen Balkans'aat <zal zich aan een publiek schandaal willen schul dig maken door de niet-uitYoering van zijne verplichtingen, inzonderheid met het og op het gemeenschappelijk belang der instand houding van hot bondgenootschap. Wij reke nen ook op de vriendschap van alle mogend heden wat de oplossing van de krisis nu den oorlog betreft De Balkanbondgenooten bereiden thans in gemeenschappelijke beraadslagingen de tegenvoorstellen voor, dien zij te berde zul len brengen in de conferentiën, welke in Parijs zullen worden gehouden to<t regeling van de uil den Balkanoorlog voorvloeiende Cinancicele kwestiën. Uit Parijs wordt daar over aan de Vossische Ztg. bericht: De groote mogendheden willen, dat de Balkanbondgenooten een deel van de Turk- sche staatsschuld overnemen, dat in reken kunstige verhouding staat tot de bruto-in- komsten, die de Turksohe staat tot dusver heeft getrokken uit de door de Balkanbond genooten veroverde provinciën. De bondge nooten willen daarentegen de Turksohe slaals- sohuld slechts overnemen in evenredigheid van de door de gebiedsverliezen veroorzaak te waardevermindering der bijzondere pan den. Zij voeren tot staving van dil verlangen aan: 1. dat de bruto-inkomsten van de verloren gebiedsdeelen onevenredig groot zijn, omdat de deze streken bewonende christelijke be volking een onvergelijkelijk grooteren belas tingdruk had te dragen, dan de mohamme danen van de Aziatische bezittingen van Tur kije. Wanneer de bondgenoolen de Turksohe schuld in verhouding tot de vroegere bruto- inkomsten moesten op zich nemen, dan zou dat beteekenen, dat de belastingvoet van de uitzuiging van de christelijke bevolking ook na hare bevrijding bleef voortbestaan. 2. Het provenu van de leeningen, waaruit de Turksohe staatsschuld afkomstig is, heeft nooit er toe gediend, de economische omstan digheden, de verkeerswegen enz. van de ver loren gebiedsdeelen te verbeteren. Het zou dus onrechtvaardig zijn hen te laten opko men voor verbintenissen, waaruit zij geen nut hebben gelrokken. 3. Het is zeer onbillijk, de bruto-inkomsten van eene provincie tot grondslag te nemen voor de bepaling van het aandeel in de staatsschuld. Men moet rekenen met de netto- inkomsten; deze is echter gering gewees', om dat Turkije zeer groote inkomsten heeft moe ten besleden om zijne op geweld steunende heerschappij in de nu verloren gebiedsdeelen in stand te houden. Ook ten aanzien van de nieuwe spoorweg- concessiën, inzonderheid voor de verbindings lijn met Saloniki en den weg naar een Adria- tische haven, bercidjen de Balkanbondgenoo ten voorstellen voor, die voorshands nog niet de officieuse toestemming van do groote mo gendheden hebben gevonden. Petersburg, 15 April. De zitting van heden der ambassadeurs tot regeling van het Bulgaarsch-Rumecnsche geschil «duurde «twee uren. België* Brussel, 15 April. In den Senaat druk te de voorzitter deelneming uit aan Grieken land over het verlies van Koning George en vreugde aan Spanje, dat het zijn souverein aan het doodsgevaar had zien ontsnappen. De minister van buitenlandsche zaken öloot zich hierbij aan. Brussel, 15 April. Bijna overal in de stad en de voorsteden is de toestand onver anderd. Het aantal werklieden, die afstapten in het station Tour et Taxis, is veel minder dan in normalen tijd. Charleroi, 15 April. Heden, morgen werd eene volledige uitbreiding geconstateerd van de staking in de kolenmijnen en eene groote uitbreiding in de melallurgis. LaLouvière, 15 April. Op do buurt spoorweg Binche—Le LouviëreBracqueng- nies, clie door gendarmes beschermd wordt, blijft loopen maar belangrijke buurtspoorwe gen in het centrum hebben den dienst ge staakt. Luik, 15 ApriL Men bespeurt eene kleine hervatting van het werk in de con structiewerkplaatsen. De staking heeft uit breiding gekregen in de steengroeven van Veillc Ambleven. In het Ourthedal zijn der tig stakers minder. Antwerpen, 15 April Er is eene tamelijk sterke hervatting van werk in het noordelijke gedeelte en vooral in de dokken. Daarentegen is de toestand nagenoeg onver anderd langs de Scheldekaden. Gent, 15 April. Er zijn oen honder*Wal stakers bijgekomen. Ln hel geheel zijn er nu 9220 stakers. Charleroi, 15 April. De toestand vertoont heden eenp vermeerdering van het aantal stakers met 11,000. Brussel, 1 5 A p r i 1 In den Senaat ver klaarde de minister-president in den loop van eene discussie over den datum der bij- eenrceping van de vergadering, in antwoord op eene vraag van de oppositie over de on derhandelingen, die zijn voorafgegaan aan de algemeene slaking, dat de regeering geene enkele belofte had gedaan betreffende het al gemeen stemrecht. De regeering was en is verzoeningsgezind. Dat was de indruk, dien de burgemeester van Brussel heeft meegeno men van zijn onderhoud met den minister president, die heni intusschen deed opmer ken, dat naast het stakingsdreigement ook moest worden rekening gehouden met het programma, waarop de meerderheid geko zen werd. Als de rust zal zijn teruggekeerd, zal de houding van de regeering in den brcede bespioken worden. Brussel, 15 April De Indépendance beige schat het tegenwoordige aantal sta kers op 300,000, maar constateert, dat men niet te doen heeft met eene eigenlijke algo- meene staking, omdat de onmisbare levens elementen van do groote steden niet ver lamd zijn. Daar de pogingen van dc socialis ten zich hebben gericht tegen dc grootin dustrie, zal men niet dan over 2 3 dagen eene uitspraak kunnen doen over de vraafl van succes of échec. Luik, 15 ApriL Het aantal stakers wordt geraamd op 50,000. Brussel, 15 April. Op alle werk plaatsen van dc groote werken, die thans ir. uitvoering zijn, met name op het centrale station, hebben do werklieden den arbeid niet onderbroken. Antwerpen, 15 ApriL De Kamer van koophandel hoeft de volgende nota uit gegeven: De staking is, in plaats van a'gc- nuen, slechts partieel. Verscheidene stoom schepen werken met volledige ploegen. Het werk in de haven loopt geregeld. Alles doet verwachten, dat weldra de toestand weder normaal zal worden. Tweede telegram. In dc particu liere nijverheid neemt de staking toe. Gent, 15 April. Het aantal stakers nam in den namiddag met omstreeks 250 toe. De schutterij moest een troep vn 000 stakers, geposteerd in den omtrek van eene linnenweverij, terugdrijven en vers hooien. De nationale kruitfabriek, to Wctleren wc.il; door soldalen bewaakt. Brussel, 15 April. In de raming van hel aantal stakers hccrsehl groote te genstrijdigheid. De katholieke Palriole zegt, dat de dag van Dinsda«g den indruk beves tigt, die Maandag was opgedaan, en ver meldt eene kleine vermindering van de «ta kenden. Daarentegen verklaart de socialis tische Peuple, dat men «hel tegenwoordig® getal stakers op bij de 400,000 kan stellen. Antworpcn, 1 5 A p r i 1. De staking breidt zich uit in lloboken. De diamantbe werkers, die gisteren het werk lieten lusten, hebben .den arbeid herval, lieden avond zal echter eene algemeene vergadering bijeen komen om te beslissen of men zich zal aan* sluiten bij dc algemeene staking. Gent, 15 April. Eenigc ploegen z ten de lossing van de in geregel den dienst varende schepen voort. Men vreest, dat d<! gedwongen stilstaud weldra algemeen za( zijn. Sommige diensten zijn voornemens hef vertrek van dc schepen op te schorten. D© reeders zenden hunne schepen naar vreem de havens. Bergen, lBAprll. Do toestand ln d® steenkolenmijnen van do «Borinagc is vol-, strekt niet veranderd. Er heerscht volmaak te rust. Enkele arrestaties zijn verricht wc-, gens inbreuken op do vrijheid van arbeid*; Do boerenarbeiders werken allen. In de fabrieken te Ath, Lens en Enghleft rusten ongeveer een vierdo van de werlc-'. lieden. In de steengroeven van Soignies/ Ecaussines en F.eluy staat het werk stil. H<£ is doodsch ln de geheele streek. Het rijtufc» gen verkeer en do omzet ®ijn met de helft i verminderd. Het gerucht loopt, dat de stiV' stand van het werk zal duren tot don le4 Mei. Brussel, 15 ApriL Eene kleine YCr». meerdering van «het aantal stakers is gecoat stateerd in Laeken. Er is een voldoening van slechts één oogen- blik maar een verwijt van langen lijd in elk! hard woord, dat wij bezigen. Ecu itouiao van JLlelde, 3d DOOR MARIE CORELLL „Sterk?" herhaalde hij. „Is het niet sterk, om le beminnen? O. «het is de beste kracht! Want wat is de kracht van een man waard, Als hij niet een vrouw naar zijn wil mag buigen? Kind, waar liefde is, kaai geen dood Rijn, maar alleen leven! Liefde is als dc eeuwig vlietende stroom der eeuwigheid in mijn aderen de polsslag van eeuwigduren de jeugd en overwinning! Wat zijn de dwaze geloolsvormen der menschen, vergeleken bij •deze eene Waarheid der Natuur de Liefde! Js niet de Godheid zelve de Verheven Min naar en zoudt gij willen dat ik een verwor peling werd van Zijn heiligslcn -dienst? O flieen! kom tot mij, mijn geliefde! z;el van flnijn ziel binnenste kern van mijn hartl Kom lot mij in stilte, wanneer nieman'd het #fief, niemand het hoort kom wanneer Hij brak af, tot zwijgen gebracht door haar (Plotselinge glimlach en verrukten blik. De een of andere gedachte had blijkbaar als een lichtstraal haar twijfel verdreven. „Zoo zij heil" zeide zij. „Van nu af geef ik mijzelve geheel en al aan ul Ik zal ko men!" Hij uitte een kreet van verlichting en vreugde en trok haar dichter tot zich, tot haar hoofd op zijn borst rustte en haar los- geraake haren als een regen over zijn armen vielen. „Eindelijkl" fluisterde hij. „Eindelijk 1 De mijne geheel 'de mijne, deze teedere ziel, dit hartstochtelijke hart! het mijne dit reine Jeven om mee te handelen zooals ik wil! O kroon mijner hoogste mannelijkheidI wan neer zuil gij tot mij komen?" Zij antwoordde onmiddellijk zonder weife- ling. „Dezen nacht 1" zeide zij. „Dezen nacht, wanneer de maan opkomt, ontmoet mij dan op deze zelfde plaats, dit heilige boschje, waar Memnon hoort, hoe uw geloften aan hem verbroken, en mijn geloften aan u ge wijd worden 1 en zoo waar ik leef zweer ik u, dat ik «geheel de «uwe zal zijnl Maar laat mij nu alleen om te bid'den!" Zij hief 't hoofd op en zag in zijn oogen vol aanbidding, toen kuste zij hem met een vreemde, ernstige leederheid, als zeide zij hem vaarwel en verzocht «hem met een vriendelijk gebaar te vertrekken. Opgewon den en blozend van vreugde gehoorzaamde hij haar gebaar en verliet haar op dezelfde schim-aöhtige wijze waarop alle andere per sonen in 'dit bovenaardsclie drama vertrokken waren. Zij keek hem na met ireurigen ver langenden «blik en wierp zich toen blijk baar in groote wanhoop op de knieën voor het onbewogen Hoofd op zij«n rotsig voetstuk en bad overluid: „O, verborgen en onbekende God dien wij, arme aandsciie schepselen trachten, af 4e beeldenI geef mij kracht om onzelfzuchtig lief «te hebben «liet geduld om zonder kla gen te lijden! Gij Ilart van Steen, temper met uw koude wijsheid mijn arm snel kloppend hart van vleeschl Help mij den storm in mijn ziel lof bedaren te «Imengen en laat mij zijn, zooals gij zijt, onbuigzaam onbeweeglijk, behalve wanneer de zon muziek aan uw droomeiid voorhoofd ontlokt, en u zegt dat het dag is! Vergeef, o groole God, vergeef de fout van mijn geliefde I een fout die niet zijn schuld, maar de mijne is, louter omdat ilc leef en hij mij schoon gevonden heeft, laat alles goed zijn voor hem, maar laat voor mij nooit meer iets goed of slecht zijn en leer mij mij oo«k «den zonsop gang aanschouwen!" Haar slem zweeg een nevel kwam voor een oogenblik over mij en toen hij optrok, werd hetzelfde tooneel mij geloond, onder het schijnsel van het spookachtig licht der maan. En zij, «die zoozeer op mijzelf geleek, lag dood aan den voet van het groote Stand beeld, de «handen op de borst gevouwen, de oogen gesloten, de mond glimlachend als in den slaap, terwijl naast haar de priesterlijke «minnaar snikte en weende, haar aanroepend «bij iederen teederen naam, ihaar levenloos lichaam met zijn aimen omvattend, haar ge- «laait bedekkend met nutteiooze hartstochte lijke bussen en -haar in woeste smart terug roepend uit ide stilte, waarin haar ziel ont vlucht was. En toen wist ik dat zij elke zelf zuchtige gedachte terzijtde gezet had in een gevoel van plióht, zij had gekozen, wat zij meende, dat de eenige uitweg uit de moei lijkheid was, om de eer van 'haar minnaar te redden had zij zichzelf gedood. Maar was het wijs of dwaas? Deze gedachte kwam jtélkens en telkens weer bij mij op. Zij had haar leven gegeven om een verkcerdbegrepen geloof te dienen, zij «had zich gebogen voor de conventies van een tijdelijk menschelijk wetboek, maar toch stond God ongetwijfeld boven alle vreemde en onnatuurlijke stelsels door menschen ge bouwd voor hun gemak, ijdelhekl of voor deel. En was de Liefde niet datgene, wat God het «meest nabij kwam? En indien deze beide zielen bestemd waren om elkander te bemin nen, «konden zij dan gescheiden worden, zelfs door hun eigen onbezonnenheid? Deze vra gen werden op eigenaardige wijze aan mijn innerlijk bewustzijn opgedrongen, toen ik weer neer zag op het arme, tecre lijk lusschen het riet en ide palmen van de traag stroo- mende rivier en de luide wanhoopsklachten aanhoorde van dien man, wicn zij een vreug de, een inspiratie en overwinning had kun nen zijn, indien de wereld niet geweest ware, zooals zij nu is, dc man die, toen het licht van de maan op «hem viel, «mij in zijn bleekc en ellendige trekken de spookachtige «gelijke nis van Santoris deed zien. Was het goed, vxueg ik mijzelf, «dat de twee volmaakte lijnen van een onderlinge liefde vaneen gereten wei-den, of indien het, zooals sommigen mochten meenen, goed was volgens tijdelijke en convenlio-neele begrippen van „recht", was het mogelijk ze zoo te scheiden? Zou het niet goed zijn, indien wij allen nu en dan bedachten, dat er een eeuwige wet Yan har monie is tusschen zielen evenals t/usschen bollen en dat wij, wanneer wij zeiven een af wijking bewerkstelligen, ook disharmonie verwekken? En wederom dat indien dis harmonie het gevolg is van onze bemoei ingen, dit tegen de wet is, die weder door de werking van natuurlijke krachten tot samen- klank gebracht moet worden, hetzij dil tien, honderd, «duizend of tien duizend jaar moge duren? Va«n welk nut' is dan de strijd, dien wij altijd in ons bekrompen cn eng dage-' lijksch leven voeren om de «wijze en heilig© voorschriften der Natuur te weerstaan? I® het niet beter gehoor le geven aan «de volhar dende muziek des levens, terwijl zij ons in d® ooron klinkt? Want ten slotte moot alles zich Baar de Natuur schikken, haar weg is Gods weg, cn Gods weg, -de eenigel Zoo dacht ik»1 terwijl ik half dioomend aanschouwde, hoe «liet visioen van de «doodc vi-ouw cn haar wan-i hopende minnaar in de ondoordringbare schaduwen van het mysterie verdween. 1 Weldra werd ik mij bewust van een diep brommend geluid als hel onderdrukte ge gons van vele duizenden stemmen, en mijn •oogen opslaande, zag ik den ruimen cirkel-^ vorm van een groot arena, volgepropt mef menschen. In hot midden en voor de traps- gewijze rijen van zitplaatsen bevond zich een' schitterende tent van goud!, met blontkleurigo zijde behangen en met festoenen van rozen ver.sicrd. Daarin zat een zwaar gebouwd,' zinnelijk uitziend man, komnklijk gekleed en •gekroond en zulk een overvPoed van juwee- len dragend, dat hij letterlijk gekleed scheen in schitterende lichtpunten. Sohoone vrouwen waren om hem heen verzameld, jongens met muziekinstrumenten hurkten aan zijn voeten bedienden stonden aan beide zijden om gevoüg te geven aan zijn geringste woord of wenk en aller ooge>n waren op «hem gevestigd! als op de een of andere gtod, Idle door den afgodendienst van een volk aangebeden werd. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1