„DE E EM LAN DER". Donderdag 17 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 2b. it* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: t*er 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegon ongelukken) - Afzonderlijke nummers °-°5- l)eze Courant vorschijnt dageluks, behalve op Aon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoönnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels t 0.50« F.lko regol moorn O.IO. Pionstaanbiodingon 25 cents by vooruitbetaling. Grooto lettors naar pl aatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeor voordooiige bepalingen tot het horhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnomont. Eone ciroulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt o| aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. a>e Burgemeester en Wethouders van Amersfoort. Gelet op artikel 31 der Kieswet Brengen ter openbare kennis, dat de verzoekschrif ten tot verbetering van de Kiezers-ijst 1913/1914 in gekomen, op de Secretarie der gemeente voor een leder ter inzage Liggen en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. Amersfoort, 16 Aprii 1913 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, D« Burgemeester, i J. D. WERKMAN. VAN RANDWIJCK. Armzalig. Om zeer begrijpelijke redenen wordt in den verkiezingsstrijd, welke thans over ons ge- heele land woedt, door de reohtsche rede naars en propagandisten de Tarief wet maar liefst doodgezwegen. En toch is het eenige ®tellige>, dat wij weten van 'n hernieuwd cle- ricaai 'bewind te mogen verwachten, de Ta rief wet. Hoe dankbaar onderwerp dus voor de verkiezingsspeeohes om de zegeningen van die Tariefwet in ihet licht te stellen! In stee daarvan hoort men op de meetings der cuericalen de Tariefwet schier niet noemen. Het waarom is natuurlijk niet verborgen. Er heerscht geen eenstemmigheid ter rech ter zijde en daarom moet de Tariefwet maar weggemoffeld worden en de aandacht op heel andere dingen gevestigd, ook al zijn die dingen in geenen deele de inzet van den strijd. Ivuyper zelf, handig als hij anders is, liccft geen kans geai-en uit z'-n. listig brein 'n aannemelijke reden op te diepen om dit achter de coulissen wegwerken der Tarief wet goed te praten. Hij heeft er niets anders op kunnen vinden als dit: „Het tarief te noemen (in het politiek- aecoord der gecoaliseerde partijen) was onnoodig. Daarover zijn de kiezers in 1901, 1905 en 1909 nu reeds driemaal ge hoord." Hebt gij den grooten apostel van de god betere het christelijk genoemde leu gen-politiek, ooit zoo armzalig voor den dag zien komen? Driemaal zouden de kiezers ge hoord zijn over de Tariefwet! Zeker, en als •de Ju-ni-verkiezingen ook ditmaal gunstig voor de coalitie uitvallen, zal het natuurlijk heelen, dat de kiezers voor wie het Tarief- ontwerp zoo angstvallig verborgen gehou den is, viermaal gehoord zijn en zich ook nu weer tem gunste van d»e Tariefwet hebben aitgespinolken. Maar wat die drie vorige malen betreft, in 1905 is de uitspraak der kiezers toch al zeer twijfelachtig geweest. En heel zonder ling is het toch wel ter goedkeuring van 'n "wetsontwerp, dat eerst in 1912 verschenen is, zich te beroepen op uitspraken van 1901, 1905 en 19091 Politiek Overzicht De algemeene staking in België- Sedert Maandag heerscht in ÏBelgië de algemeene slaking, die is afge kondigd door het socialistische partij bestuur ten teeken van protest, dat de grondwetsherziening achterwege blijft, die aan België het onLjeperktc en voor al len gelijke algetmeene stemrecht moet bren gen. lieden is hot de vierde dag van de sta king. Of zij, geheel op zich zelf als mani festatie beschouwd, als geslaagd kan wor den beschouwd, is eene vraag waarover ve/el zou zijn te zeggen. Het antwoord daarop hangt van het standpunt af, waarop men zich stelt. De socialistische organen roemen het zeer, idat de roepstem om te staken door zoo velen is gevolgd. De Peuple geeft het aantal stakenden voor den eersten dag op als 350,000 en voorspelt, dat het halve mil- lioen weldra iblercikl zal worden. De raming van de Indépcndance blijft belangrijk daar beneden; voor den eersion dag kwam dit liberale orgaan tot een ge'tal van 275,000 300,000. De clericale Patriote verkondigt ze gepralend, dat de slaking is mislukt, en zegt, dal op grond van de rapporten der gouver neurs van de versckill/ende provinciën aan hel ministerie van binnenlandsche zaken is vastgesteld, dat de „groote' slaking een fias co Is. Tot die conclusie kond de Indépen- dance niet, maar zij doet toch uitkomen, dal er van eene eigenlijke algemeene slaking niet gesproklen kan worden. De in de groot industrie werkzame arbeiders hebben aan de roepstem om te staken gehoor gegeven, maar de overigen sJech'ts voor een deel. Met eene algemeene stakim* heeft tmen niet te do.en, ook hierom niet, omdat de essentiecle leYenselemetaten in de groote steden niet zijn verlamd. Maar welken omvang de staking ook moge verkrijgen, zeker is het in ieder geval, dat de schade, die daandoor wordt teweeg gebracht, reusachtig is. Het verlies, dat het nationale vermoglen lijdt door deze staking, wordt bij een duur van tien dagen geraamd op een half milliard francs. Men stelle zich eens voor, welke schade aan de mijnen wordt toegebracht, doordat ruim 100,000 mijnwerkers den arbeid hebben 'gleslaakt. Daar komt nog bij, dat reeds eerstdaags dn de hoogoven» en in de zware industrie hel werk zal moeUen worden stop gezet, zelfs al zouden de werkwilligen in voldoend aan: tal aanwezig zijn. En wat zal de uitkomst zijn van deze sla king? Een correspondent van het Journal des Débats drukt zijnJe gedachten daarover aldus uit: „Zal ,de staking vreedzaam zijn? Iedereen wenseht het en de leiders der socialisten geven er de verzekering van. Wanneer heil werkelijk eene „staking met over elkaar geslagen armen" is, dan 2al zij duren totdat de hulpmiddelen zijn, uiA- gcpulb. De werklieden zullen, daarnia denj arbeid hervatten. En dan? Wat zaïl de sancJ tie zijn van deze betooging, verricht ten kos te vian leed en ellende voor de arbeiders-' kla«sse tot schade van den nationalen rijk dom? liet zou dwaas zijn to denken., dat de re geering hare poliltiek tfal veranderen omdat' de socialistische pairtij het bewijs zal heb ben geleverd, dat hare bedreiging ijdcl en haai' toorn machteloos was. En het zou on- ncozel zijn te gelooven, datl <le burgerij de uiterste partij er dankbaar voor zal zijn, dat zij geheel nutteloos stoornis in de zaken heelt gehraclrt. Men heeft niet reden ih de liberale pers gezegd, dat het grootste be letsel van de grondwetsherziening voortkomt uit de socialistische partij zelve; haar cisch om op stiaanden voet hel onbeperkte alge meen "stemrecht op 21-jarigen leeftijd tc krijgen, gesteund door de bedreiging met eene algemeene staking in geval van weige ring, brengt vele burgers, di'c 'in beginsel! wel voorstanders zijn. van de herziening, tot iverzet. De predikers van de staking zeiven gclooven niet aan het succes; de voornaam ste onder hen, Ainseele, heeft op het Paasch- ounigres gezegd: „Het zou naïef zijn te ho pten, dat wij thans door de staking het alge meen stemrecht kunnen krijgen." Men is dus over en weer overtuigd van heli nutbe- looze van deze poging. Wait zal er gebeuren als de staking geweld dadig wordt, ails er buitensporigheden, on lusten, opstanden work omen? Dan zal, gelijk in 1902, de onder drukking krachtig en kort mool'en zijin. Dan zal, gelijk in 1902, voor vele jaren op den aehlergromd gedrongen zijn niet oilleen de socialiistische partij, maar do democratische gedachte; alle gematig de elementen zullen! zich rondom de regee ring vereenigd hebbeui en hij gevolg zal voor ombepaalden tijd de katholieke parlij, die sedert welhaast dertig jaren regeert, in hel bewind bevestigd zijn. Dat is niet het! zicht baarste maar misschien 't ernstigste gevaar van die knisis, die de leaders van de staking ons laten doormaken. Want heU is niet bét algemeen stemrecht, dat wij het meest missen; wat ons het meest ontbreekt is eene parlij, in staat om aan hat bewind de katholieken, die het in handler^ hebben, te vervangen aonder het lan'd schrik in te boezemen-. De dwaasheid van de alge meene staking zal er niet t>oe bijdragen om aan de linkerzijde -die partij te vormen. Men moge er over glimlachen, maar ik meen, dat de gediachte van de samenvoeging der mid denpartijen zonder «groot lawaai veld zal winnen, -terwijl de arme werklieden de toe gangen tot de fabrieken en de mijnwerkers- huisjes met rumoer en geschreeuw vullen." De Balkan-oorlog. Konstanlinopel, 15 April. Het bericht, dat een wapenstilstand gesloten is, is voorbarig. Intusschen is men, zelfs vol gens de regeeringskringen, niet ver daar vandaan. Tweede t e 1 e 'g r a m. Heft artillerie- gevecht, dat gistermorgen in Tsjataldja was begonnen, hield eenige «ogenblikken voor den middag op. Konstanlinopel, 15 April. De wapenstilstand is gesloten tusschen Turkije en Bulgarije. Men gelooft, dat Rusland de schorsing van de vijandelijkheden m over weging heeft gegeven en mondelm'g met beide partijen overlegd heeft. De beide oor logvoerenden hebben echter rechtstreeks on derhandeld in Tsjekmedje. K ons ta n tin o p el, 16 April. Jlet schijnt vrijwel zeker te zijn, dat geen wapen stilstand is gesloten tusschen de Turken en de Bulgaren, maar dat wederkcerig overeen is gekomen de vijandelijkheden te schorsen. Parijs, 16 April. De Temps bericht uit Cettinje, dat de koning van Montenegro heeft verklaard, dat met dc blokkade niet kan worden volstaan, maar dat eene troepenont scheping noodig zal zijn oin hem tot het be sluit te brengen hot beleg van Skutari op tc heffen. Cettinje, 16 April. Dc comman dant van de Servische troepen, die Skutari helpen insluiten, heeft Koning Nicolaas ken nis gegeven, dat hij een telegram uit Bel grado heeft ontvangen, wuarin hem op nieuw bevel wordt .gegeven alle Servische Iroopen terug te trekken, de voor het beleg van Skutari gebezigde arlillerie daaronder begrepen. in den morgen van den 15cn is dc Monte- negrijnsche bevelhebber, generaal Marlino- wlos, weder naar het front vertrokken, nadat liij den dag te voren den geheelcn dag met den Koning overleg had gepleegd. De Mon- tenegnijnsohe regeering heeft besloten de oorlogsopera-tiön bij Skutari ook zonder Ser vische hulp weder op le vatten. De volks stemming in Montenegro is zonder twijfel van grooten Invloed geweest op dit besluit De Srtdslavische Korrespondenz bericht uit Cettinje, dat het bombardement van Sku tari, na voltooiing van de laatste toebereid selen, hervat zal worden. Over den aftocht van de Servische hulptroepen zegt men niet te zijn ingelicht. Intusschen schijnt de ge- niegdheid tc beslaan, liet beleg van Skutari eventueel alleen voort te zetten. Men hoopt de stad uit te hongeren. De kans daarop schijnt eahter niet zeer groot tc zijn, want Skutari is nog voor geruimen tiijd van levens middelen voorzien In tegenstelling hiermee bericht de Times uit Cettinje, dat daar de indruk bestaat, dat de regeering, ondanks haar nog voortdu rend sabelgckielter, ten slotte zal toegeven. Na den aftocht van de Serven zou een storm op Skutari slechts met de Möntenegrijnen alleen eene krankzinnigheid zijn. Het leger kan nu hoogstens nog 25.000 man sterk zijn, die zich daarbij nog in slechten gezond heidstoestand bevinden. De Daily Telegraph verneemt, dat de mogendheden er aan den ken, aan Montenegro eene door hen geza menlijk gewaarborgde leening van 30 mil- lioen francs aan te bieden. Op de laatste ge zantenconferentie werd -dit voorstel te berde gebracht; eene definitieve beslissing is ech ter nog niet genomen. Cettinje, 16 April. Do vertegen woordigers van de groote mogendheden heb ben heden een collectieven stap gedaan bij deh minister van buitcnlandsche zaken. Zij verklaarden hem, dat de mogendheden mot voldo»eiiin,g kennis hebben genomen van -de bij de Balkau-bondgehoolen bestaande nei ging om de vijandelijkheden 'te doen eindi gen, en boden hem eene nota van de mo gendheden aan in antwoord op de laatste tegenvoorstellen van de bondgenooten be treffende de bemiddeling. De minister van buitcnlandsche zaken antwoordde, dat de regeering zich voorbe houdt een definitief antwoord tc geven, na dat de ministerraad «al ziju bijeengeroepen. Volgens eene mededceling uit goede bron uit Athene zullen dc besprekingen tusschen dc bondgenooten over het antwoord op d« nota der mogendheden in enkele dagen alge* loopen zijn, zoodat hot antwoord nog vooi Zondag kan worden gegeven. In Konstanlinopel onthouden dc Turksche bladen van elke partijrichting, niet uilzon dering van het comité-orgaan Tanin, zich van de bespreking der laatste nota van do ir ogend heden. De correspondent van de Vos- sische Ztg. bericht, dat volgens alles wal men hoort algemeen het overwegende gevoel is dat van ontevredenheid, dat dc mogend heden de bondgenooten opnieuw tegemoet komen, zonder zich ook maar de moeite te geven dc meening van Turkije daarover to vernemen. Aan deze stemming .eeft «l<- Tanin uitdrukking, die doot uitkomen, dat de mo gendheden de hun door Turkije verstrekte volmacht hebben overschreden, toen zij, zon der dc Portc daarvan kennis te geven, aan dc bondgenooten nieuwe voorstellen dcdcji. Do Tanin noeml dit een scheidsgorecht, niet eene bemiddeling, cn verklaart," dat dc bjnd- igcnoolen de laatste kracht van Turk ij zou den moeten breken, voordat zij van hel over wonnen land de oorlogskosten krijgen. Over den geldnood van de oorlogvoeren- deu wordt aan de Frankf. Zlg. uit Konstan linopel bcrioht, dat de Bunuue Oütöniano dc schatkistbiljetten, die den I3cn dezer vervie len, lot een bedrag van 2,890,000 ponden, niet heeft gepresenteerd. De regeering heeft daarvoor, gelijk o>ók in de vorige maand, aan de National Bank of Turkije do ver« klaring afgelegd, dat zij ten allen tijde een protest zal erkennen. Voor dc biljetten zal tot aan den vervaldag 9 pel. rente betaald worden De Dettc Publiquc heeft de eerste voorstel len van dc Engelsch-Amcrikaanschc tabak- trust over het verlecnen van de concessie der tabaksregie als onvoldoende afgewezen, De Arust onderhandelt eveneens met Bul< garije. Do beroemde Macedonische labaks- plantages bij Serres» Xanll en Kawalla zijn namelijk thans Bulgaarsah gebied. De trusl wil aan Bulgarije eene groote lecning very schaffen tegen het verleenen van de con cessie voor een monopolie tot hdt uitvocrer van tabak. Petersburg, IB April. In hel Ru meensch-Bulgaanschc geschil is een compro mis gevonden, waarbij beide partijen weder kcerig wal toegeven. Rumenië zal afslank doen van alle aanspraken op kustgebied aan dc Zwarte zee, terwijl Bulgarije zal worden uitgenoodi'gd Silistria af te staan onder ze kere waarborgen. Tweedo telegram. Het ministerie- van buitcnlandsche zaken heeft medegedeeld daA de berichten in de pers over dc Bul- gaarsch-Rumeensehe conferentie op bloot* vermoedens steunen, omdat de gezanten zich hebben verbonden, niet zonder voorafgaan* de toestemming van de conferentie mede* deelingen aan de pers te doen. Rusland heeft zich van den beginne af tol taak gesteld overeenstemming tusschen Bulgarije cn Ru- Wanneer gij een groot en goed werk wilt) doen, bekommer U dan niet om succes. Een Roman van Liefde, 87 DOOR MARIE CORELLL Ik voelde en wist, dat ik neerzag o>p de Schimmenvertoonimg van den Romeinschen iytran Nero en ik verwonderde mij, hoe hel kwam, dat hij, in al d-e pracht van zijn woeste en vreeselijke loopbaan van slechtheid, ge bracht werd in de«ze 'droombeelden, waarin 5k en Een Ander alleen betrokken waren. Er klonken vreemde geluiden in mijn ooren, het luide geraas van ürompctllen heA •achter geluid van harpen, die bekorend op herren afsland bespeeld werden hel steeds locnemend luid .gegons van de steimmen der menigte en doen plotseling hel gebrul als van wilde dieren in ongeduld of smart. De tijd van dit visioen scheen de late namiddag zijn ik dacht.dat ik een streek van diep Jrozerood kon zien in een lucht, waar de [zon pas was ondergegaan het dicht van fakkels flikkerde om de ganscke arena en Jdeed de edelsteenen op de borst van Nero (glinsteren en de groepen soldaten en de lie den in zijn onmiddellijke nabijheid goed uit komen. Ik bemerkte nu, dat heA midden van fireinn dat <«nst leeg geweest was. de eenige piek was, waarheen de blikken der menschen zich richtten één vrouw stond daar geheel alleen in het wit -gekleed, de ar men over de borst gekruist. Zoo .stil was zij, zoo schijnbaar onbewust van haar toe stand, diat de menigte, die altijd door kalmte geprikkeld wordt, pfotseling woedend werd. Ecai woeste kreet steep op: „A<d leones! Ad leones!" De groote keizer, uit zijn luie, half liggende houding «opgeschrikt, leunde voor over met een plotseiingen Jjelangstellenden hlik op zijn dreigenden trekken, en ter wijl hij dit deed trad een man, In het cos- t-uum van een gladiator, de arena door een zijdeur binnen en 'liep met kalmen tred en zekere houding tot voor den koninklijken zetel, waar hij zich op een knie liet vallen! Toen richtte hij zich snel pp en wachtte, de oogen gericht dp -ue vrouw, die onbeweeglijk stond als een standbeeld, blijkbaar berustend in een opgunstig lot. En weder riep de groote menigte: „Ad leonesI Ad leones I" Daar deed zich een zwaar knarsend geluild hooren als van grendels, die weggeschoven werden het geluid van vallende kelens toen een viaest gebrul van dferen en twee magere, woedende leeuwen sprongen de arena bin nen, zwaaiend met den staart, hun manen overeind en meA vlammende oogen. Vlug als de gedachte trad de gladiator hen in dein w-eg en snel herkende ik den aard der „sport", die den Keizer en al deze schoone en glimstetrende menschen hierheen gej bracht had om te zien, wat voor hen niets dan een „sensatie" was het leven van eeni Christen uitgedoofd door de klauwen van wilde dieren een gewoon vermaak, dat noch dooT het medodoogen van menschen, noch door de tusschenkomst van God werd) verhinderd! Ik begreep even duidelijk, alsof de uitlegging mij in zoovele woorden gege ven was, dat de vrouw, idlie zoo o-n beweeg lijk haar dood afwachtte, slechts één kans op redding had en <Ee kans was de gladiator, die, om aan een gril van den Keizer te vol doen, hierheen gebracht was om ze te be strijden -en ze door vrees van het voor hen bestemde slachtoffer af te houden tcrwijli dc prijs voor hem, als hij slaagde, de vrouw zelve was. Ik keek met hranddenden, inge spannen blik naar het wonderlijke droombeeld en ik hield mijn hart vast, toen ik een den leeuwen tersluiks de eenzame martelares zag naderen en zich tot den sprong voorbereid den. Bliksemsnel viel d-e gladiator het uitge hongerde 'dier aan, hem in een woest en ver schrikkelijk gevecht terugslaand, terwijl de tweede leeuw voorwaarts springend tot een dergelijk-en aanval, eveneens teruggedreven werd. De slrijkl tusschen den man en -de «die ren was woedend, langdurig en vreeselijk om aan te zien en^ de opwinding werd hevig. „Ad. leones! Ad leones!" was nu de algemeene moeste kreet, luider en luider aanzwellend' tot een bijna waanzinnig ge tier. Onderlusschen bewoog de vrouw zich niet van haar plaats zii kon wel aan den grond, waar zij stond, vastgevroren zijn. Zij scheen noch de leeuwen op te nrerken, ge reed om haar le verslinden, nooh den gladi ator, die ze tot haar verdediging bestreed en ik bekeek aandaotig haar eigenaardige, onbewogen gestalte, anet groote belangstel ling wachtend om haar gelaat te zien, want ik gevoelde instinctmatig, daA ik haar zou herkennen. Toen, als in antwoord op mijn gedachte, wendde zij zich lot mij ep als in een spiegel zag ik alweer mijn eigen persoonlijkheid weerkaatst, zooals ik het zoo dikwijls gezien 'had in deze keten van vreemde voorvallen, waarbij ik op zoo eigenaardige wijze betrokken, was, hoewel ik toch slechts een toeschouwer van buiten af was. Tusschen haar scliimmengestalte en wat ik van mij zelf gevoelde, scheen een verblindende lichtlijn te bestaan en mijn ge- heele wezen ging naar haar uit met een eigenaardlgen vagen angst. Een draaiende nevel kwain plotseling voor mijn oogen en -toen deze wegtrok, zag ik dat het gevecht ,was afgeloopen, de leeuwen lagen dood, ba dende in hun bloed op het vaslgetrapte zand vau de arena en de overwinnende gladi ator stond triomfantelijk naast hun versla gen lijken temidden der oorverdoovende ikrclen der menigte. -Bloemkransen weiden hem toegeworpen door de menschen, die rondom in den grooten cirkel van hun zit plaatsen opstonden om hem met toejuichin gen te begroeten en de Keizer, zijn log li chaam onder zijn gou-den 'troonhemel ver heffend, strekte de hand uit ten teeken, dat de prijs, dien de onverschrokken strijder ge wonnen had, zijn deel was geworden. On middellijk gehoorzaamde hij aan het teek-en; maar nu bewoog zich de vrouw, die to't nu toe zoo passief en onbeweeglijk geweest was. Een blik van diepe smart en verwijt op den gladiator vestigend, hief zij waarschu wend de armen op als om hem te verhie lden haar te naderen en viel Aoen met -het gelaat voorover op den grond. Hij snelde naar haar toe en trachtte nederknielend haar op te heffen; toen sprong hij -plotseling met een lulden kreet overeind. „Groote Keizer! ik vroeg van u een leven de geliefde en deze is dood!" Een gelach klonk uit de menigte, de kei zer leunde voorover van zijn troon en glim lachte. ,J>ank uw Christen-God daarvoorl" zeild^ hij. „On®e heidensche goden zijn vriendelli* ker. Zij geven ons liefde om lief-del" De gladiator maakte eon woest gebaar van wanhoop cn keerde het gelaat naar h»t lichf -het gelaat van Santoris. ..DoodI dood!" riep hij uit, „Waar toe is het leven nuit? Duister zijn de bemi u de oogen! koud is uw edelmoedig -har^ de strijd is vcr-gecfsch geweest mijn over» winning bespot mij door haar triomf! D« wc redd is ledig! WceT klonk het gelach der menigte doo* do lucht „Loop heen, man!" en dc ruwe «tem van Nero klonk hard boven het gonzend geraa» „De wereld is er nooit minder om ge- woest, omdat er een vrouw minder wasl Zou je ook Christen willen worden? PaA opl Onze leeuwen zijn nog hongerig! Uw geliefde is -dood, idat ls zoo, maar wij; hebben haar niet gedood! Zij vertrouwde opj haar God en Hij heeft u van uw wettig be zit beroofd. Laak Hem, niet onsl Ga heen! mei uw dapper verworven lauweren. Nero roemt uw moodl" Hij wierp een beurs mot goud aan de voe* ten van den gladiator en toen zag ik heifc gansche tooneel wegsmelten in een verwar* de massa van licht en kleur tot alles niet ai^ ders was dan een wolk grijze mist, die voo^ mijn oogen zweedde. Toah werd mij nauwe lijks een oogenblik rust toegestaan, voordal een ander zich aa>n mij voordeed als eea schilderij op een nevelgordijn, dat voortdu^ rend Yoor mij hing een looneel, dat mija herinnering meer aandeed dan een van di^' Welke ik tot nog toe aanschouwd ha<L Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1