DE EEMLAN DER". Vrijdag 18 April 1913. BUITEN LAN D. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. 11° 282 Ir* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. W Uitgevers: VALKHOFF Cf Co, ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post i Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - Afzonderlijke nummers Dozo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f <>.5<K Elke rogol moorO.IO# 3>ionstaanbiodingen 25 cents bjj vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodrijt bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abomioiuent. Eeno circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De Italianen in Lybïë. Wij hebben deze week gedurende een paar dagen uit Lybië berichten ontvangen, die haast deden denken aan den oorlogstoestand, die daar gedurende een vol jaar, tot in Octo ber van het vorige jaar, heeft geheersoht. Het "waren berichten over troepenlandingen en over geregelde gevechten, die de opereerende troepen hadden te leveren tegen de in kam pementen vereenigde gewapende inboorlin gen. Deze berichten leveren het bewijs, dat het werk, dat allereerst viel te verrichten, nadat het Turksche gebied in Noord-Afrika voor goed in Iluliaaiu>oh bezit was overge gaan, nog niet ten einde is gebracht. Het is zeker geen gemakkelijk werk de in Tripoli taniè en Cyrenaika geboren en getogen bevol king te brengen tot de erkenning van het Ilar liaansche gezag. Maar er valt toch niet aan te twijfelen, dat men niet dit werk ten slotte tot een gunstig resultaat zal komen, en het is voor (te inboorlingen zeiven in de eerste plaats tSffwenscben, dat dit hoe eerder hoe liever wordt bereikt. Dan kan de vreed zame ontsluiting en ontginning van het land, waarvan de vruchten niet liet minst aan de bevolking ten goede zullen komen, met kracht worden aangevat. Over de plannen, die te dien aanzien voor uitvoering gereed liggen, zijn dezer dagen belangwekkende bijzonderheden bekend geworden. Na de voltooiing van het baanvak Tripoli— Aziziah in de vorige maand, heeft het spoor wegnet in Tripolitaniè ecne lengte van 80 Kilomeiers bereikt. Tot dusver dienden deze spoorwegen alleen voor het vervoer van mili taire zaken; maar zij zijn er op gebouwd, dat zij voor alle doeleinden dienstig kunnen zijn. De minister van koloniën Bertolini hoeft nu nezer dagen den Koning zijne handleekening laten zetten ondtr een besluit, waardoor de lijnen Tripoli—Ain Zara, Fornaci—Tadjoera, Tri-poli—Zanzoer en Gheran—Aziziah voor het algemeene verkeer worden opengesteld. Dc exploitatie van deze eerste groep Lybische spoorwegen wordt door dit besluit opgedra gen aan de hoofddirectie van de staatsspoor wegen te Rome; zij zal echter onafhankelijk van de exploitatie in het moederland gevoerd worden. Een afzonderlijk bureau zal in Tri poli gevestigd worden, om eene elastische en goedikoope exploitatie te verkrijgen. Het ko ninklijke besluit regelt de betrekkingen tus- schen dit bureau en de hoofddirectie en be paalt welke bevoegdheden aan den minister Sn hoogste instantie zijn voorbehouden. Hetzelfde besluit machtigt ook den minister van koloniën, voor den aanleg van nieuwe spoorwegen gebruik te maken van de dien sten van het bestuur der staatsspoorwegen; een bijzonder technisch bureau zal daarvoor worden ingericht, dat rechtstreeks onder den directeur-generaal staat. Aan den minister van koloniën is de goedkeuring van de bouw plannen en van de gewichtigste contracten voorbehouden, alsmede de beslissing in de be langrijkste geschillen. Over de inrichting van de exploitatie der beslaande wegen en den aanleg van nieuwe wegen hebben reeds vele overleggingen plaats gehad. In het eigenlijke Tripolitaniè zal de van Tripoli uitgaande lijn over Azi ziah eerst tot Bir Cuca en later lot de hoog vlakte van Garian verlengd worden. Verder zullen van de hoofdstad twee kustlijnen uit gaan, de eene naar het westen over Zanzoer naar Zoeara, de andere naar het oosten over Hcms naar Misrata. Twee andere lijnen zul len naar het binnenland gaan: de eene naar de oase Gadames, de andere naar de oase Moerzoek. In Cyrenaika zullen van de hoofd stad Bengazi twee lijnen uitgaan: de eene over de hoogvlakte naar Derna, de andere naar de oasen Angila en Gialo. Van deze beide oasen zal een spoorweg nog verder landinwaarts gebouwd worden en een tweede naar de grens met Tripolitaniè, die in Socna aansluiting zal vinden aan het net van het eigenlijke Tripo litaniè. Tegenwoordig wordt in Italië het materieel voor -j Kilometer spoorwegaan leg naar de nieuw* kolonie ingeladen. I>e Kal kan-oorlog:. Sofia, 17 April. De tusschcn Bulgaren en Turken gesloten wapenstilstand <lie giste ren is begonnen, is zóó begrepen dat ze zich uitstrekt tot Boelair. De Agence Buigare bericht: Naar aanlei ding van de berichten over het sluiten van een wapenstilstand tusschen Bulgarije en Turkije zijn wij gemachtigd te verklaren, dat het hierbij niet geldt 'een schriftelijk geslo ten wapenstilstand, maar eene mondeling voor eenige dagen overeengekomen wapen rust, die 't de beide partijen mogelijk moot maken hunne dooden te begraven. Volgens een bericht uit Sofia aan de Köln. Ztg. zijn feitelijk de vijandelijkheden overal gestaakt en verwacht men zeer spoe dig het sluiten van een formeelen wapen stilstand. Sofia, 17 April. Daar de reohtstrcek- sohe spooi weggemecnischap hersteld is bus- schen Sofhu- Adoajiapel en Tsjataldja, is een deel van de manschappen, die gebruikt worden bij den (transportdienst, ontslagen. Athene, 17 April. Het hospitaalschip Albanië is ter beschikking gesteld van het Servische leger voor het transport van ge- wouden van Durazzo naar Saloniki. Op de eerste reis zal het 1200 gewonden meevoe ren. Athne, 17 April. De diadoclius zal weldra naar Argyrocastro gaan. Sofia, 17 April. Het gerucht loopt in de welingelichte klingen, dat Griekenland de bemiddeling van de groote mogendheden zou aannemen en Servië waarschijnlijk ook. Londen, 17ApriL De vergadering der ambassadeurs duurde heden buitengewoon lang; zij eindigde eerst om half zeven en ver daagde zich toen tot Maandag namiddag. Met Asquith en Nicholson was ook Morley tegenwoorig als waarnemend minister van buitenlandsche zaken. Uit Weenen wordt bericht, dat eerstdaags door de daartoe reeds gemachtigde admiraals van de vloot voor Antivari zal worden over gegaan tot uitbreiding van de blokkade tot voorbij Durazzo, omdat gebleken is, dat se dert de blokkade van de Montenegrinsche en van een deel der Albanecsckc kust tot aan Medina de belegeringsarmee voor Skutari zich over Durazzo van levensmiddelen en verdere behoeften heeft laten voorzien. Het persbureau tc Belgrado heeft bericht, dat in Djakowa in tegenwoordigheid van de consuls eu van eene gemengde commissie eene lijkschouwing van den vermoorden Francis- kan er pater Palics heeft plaats gehad cn dat hierbij is geconstateerd, dat de dood door beschieting is veroorzaakt. Van Oostenrijk- schc zijde wordt intussclien verklaard, dat dit bericht geheel verzonnen is; de commis sie van onderzoek in Djakowa heeft tot dus ver nog slechts kennis gekregen van de pro- tokollen der Monlencgrijiische autoriteiten over den dood van pater Palics; er heeft even min eene lijkschouwing als een getuigenver hoor plaats gehad. In de zaak van de Hongaarsche stoomboot Skodra, waarop meer dan drie weken gele den de vlag van Oostenrijk-Hongarijc werd belecdigd door Montenegrijnen, en kapitein en ha at rozen werden bedreigd, is tot dusver een onderzoek niet geschied, ofschoon dit van Montenegrijnsche zijde is toegezegd. Reuter's (bureau verneemt, dat is besloten aan de Balkanstaten ccne gelijkluidende nota van de mogendheden te overhandigen, die de noordelijke en noordoostelijke grens van Al banië in bijzonderheden aanw ijst. Dc kwestie van de zuidelijke grens van Albanië en die van de Egcïschc eilanden zullen eerst na liet sluiten van deu vrede behandeld worden. Er wordt verwacht, dat de ambassadeurs in hunne zitting van Donderdag het bestuur van Albanië zullen bespreken. Over eene wijziging in de houding van Montenegro heeft men geene officieele be richten; maar in d.e diplomatieke klingen wordt er nauwelijks aan getwijfeld, dat de kwestie van Slkulari weldra eene bevredigen de oplossing zal vinden. Petersburg, 17 April. (Telegraaf- agentschap). Do Bulgaarsch-Rumeensche conferentie duurde heden anderhalf uur. De werkzaamheden vorderen goed. Daar eenige volmachten onvolledig bleken te zijn, werd besloten de zittingen te verdagen tot na de terugkomst van den minister van buitenland sche zaken Sasonow, die zich naar zijn land goed begeeft en daar tot Maandag denkt te blijven. Bukarest, 17 April. De minister van landbouw Filipesco, die zijn ontslag heeft ge nomen, heeft verklaard, dat zijn beslu.. ge motiveerd werd door de oplossing, die gege ven is aan het Bulgaarsch-Rumeensche ge schil, waarmoe hij zich niet kon vereenigen. De besluiten die door de gezantenconfe- r.entie te Palersibutrg zijn, onderworpen aan dc goedkeuring van Rumenic, Bulgarije en die groote mogendheden, w ordeui in een telegram uit Bukairest aan de Temps aldus vermeld: •De nieuwe grens tusschcn Bulgarije en Runnende zal uitgaan vaat do Donau op drie Kilometers westelijk wan den buitenkant van Silistriia. Zij zal daaromheen gaan, eerst den weg naar Sjoemia en. vervolgens den weg naar Varna snijdende, en zal steeds op drie KM. afstand van Silistria uitkomen op de tegenwoordige grens. Geen enkele andere gebiedswijziging wordt (Dn den vrocgeron toestand gebracht. Ecine gemengde commissie, die deskun digen, tot andere staten behoore»nde, aan zich kan toevoegen, zal op liet terrein de grenslijn bepalen. Scha de vergoedingen zullen door de Ru- meonsche regoering betaald worden aan de Bulgaar sche new oners van Silistria en van den bui-leasten omtrek der stad, tMo bin nen zes ima-andcn hun wil zonödon doen kennen om van daar te verhuizen. BiuligOirije zal geene versterkingen aanleg gen Jiangs de grens van Silislriaj tol de Zwartte zee. De Rumeenseho regeering zal heil recht hebbe-n om toezicht te houden op en sub sidie te verlcenen aan de IC-oetzowalachi- sclie scholen en kerken m de Maiocdoni- sche gewesten, dito door Bulgarije worden ingelijfd. De oprichting van een Ru- liieensch bisdomg wordlt eveneens aan vaard. De op de conferentie te Petersburg ver tegenwoordigde groote mogendheden con- sküecren ten slotte, dat zij bij Bulgarije veel goeden wil hebben gevonden, cn drukken de hoop uit, dait dlie goede wil, door dc tegenwoordige schikking gesanctioneerd, i-n de toekomst de grondslag zal zijn voter hartelijke betrekkingen tusschen Rumenlê en Bulgarije. Duïtschland. Londen, 17 April. Aan het Foreign Office is niets bekend van cien plan, dat Sir Edward Grey den Koning naar Berlijn 7ou vergezellen. De begrootingscommissle van den rijksdag heeft besloten aan de vergadering de aanne ming aan te bevelen van een voorstel, strek kende om eene bijzondere commissie in te stellen tot behandeling van de duelkwestie. Deze commissie zal alle voorstellen, die over deze kwestie aanhangig zijn gemaakt, hebben te overwegen. Onder de laatste voorstellen is er een, afkomstig van het centrum, dat van den rijkskanselier verlangt zijn invloed aan te wenden, opdat eene strafvervolging worde ingesteld tegen leden van militaire eerege- rechten,-die van een officier het tweege vecht, de uildaging tot een duel of aanneming van deze uitdaging verlangen. Verder wordt verlangd de opneming in het wetboek van strafrecht van een bepaling, die in plaats van vestingstraf gevangenisstraf van gelijken duur en verlies van de burgerlijke cerereohten voorschrijft, wanneer het tweegevecht ver oorzaakt is door echtbreuk met de vrouw van den tegenstander of door verleiding van zijne dochter of zuster of door zware beleedieinu. België. La Louvière, 1/ April. De staking is steeds volledig, behadve in dc aarde werkfabrieken, waar drie vierden van de werklieden op hun post zijn. Eenige duizenden werklieden in het ar rondissement Thuhi, die in Frankrijk gaan werken, bestelen het werk te laten rusten van Vrijdag af. Luik. 17 April De totestand in de kolenmijnen is onveranderd, behalve in Seixnuy, waar -eene zeer geringe hervatting van den arbeid is. Op het plateau van- Her- ve is de toestand een weinig verergerd. Antwerpen, 17 April. De staking iln do haven is stationair. In de particu liere nijverheid is zij toegenomen. De uit* tocht van de kinderen der stakers is be gonnen. Gent, 17 Afppil. Het aantal stakers in de katoenindustrie is tnet een honderd- lol verminderd; er verschenen inccr arbei ders op het werk dan vorige dagen. linnenweverijen werken normaal. In de mckilibuiiigio is dc tjoVstund onveranderd. Eenige troepen metselaars en» timmerlie den hebben het werk hervat. Charleroi, 17 April. Men bericht, dat het aamtal stakers toeneemt, vooral in de klciaio industrie cn do pollcbakke- rijen. La L o v 1 r o, J 7 April. Er is cen« kleine hervatting van den arbeid in d* steenkolenmijnen, dc met aal fabrieken en da steengroeven. D o o r n i' k; 17 April. Er is ecu kleine hervatting van iden arbeid. Bergen, 1 7 A p r i 1. Er zijn 5500 sta kers minder in het bekken van liet middel en inzonderheid in Charleroi. In de Borinagc is geen verandering; in d« industrieën van de omstreken wordt cciw. kleine hervatting van de arbeid gemeld. Ech ter is ook in sommige fabrieken een zeer kleine toeneming van het aantal stakers te bespeuren. Antwerpen, 1 7 A p r i 1. In de werk plaatsen van Cockerill tc Iloboken zijn de stakers met 250 toegenomen. Luik, 1 7 April. In dc steenkolenmij nen zijn 564 stakers weer aan het werk ge gaan. In .de mctaalfabrieken cn de andcr% takken van nijverheid bedraagt dit getal 1135. Luik, 17 April. Eenige incidenten kwt» men voor te Cherallc, waar dc stuking vol» lwmen is iu de kolenmijn Hasardv Daar aan den ingang van dc mijn samenscholing** voorkwamen, deed een detachement kavaUa rie ecne charge tegen dc menigte na de ven eischte sommatiër. Een grijsaard en ven sëheidene kinderen werden omver geloopoo, maar niemand werd gewond. De burgemees ter heeft een bes' t uitgevaardigd om samen' scholingen te verbieden. Brus s e 1. In de Luiksche kolenmijnen zij» lieden avond 635 werklieden present van dt 1771 ingeschrevenen. In de mijnen van Seraiir^ en van het plalea i van Ilervc zijn weinige» present. Bij Cockerill zijn 2074 stakers. Do nachtploegen zijn ontslagen in de krisUilbla* zerijen van Val Saiot-Lambcrt. In Sinl-Nicolaas is een wissel van de tram Luik—Hologne weggenomen. In Ilologne zij» eenige arrest alien verricht wegens inbreu ken op de vrijh.id van arbeid. Het centrale verbond van Belgische in- dustrieelen heeft naar de opgaven van zijne leden eene nauwkeurige statistiek opgo- maakU van de staking. Volgens deze statis tiek omvat de staking thans in dc kolenmijn nen 123,000 stakenden (90 pet. van het gebceh#. aantal), in de ijzcrinduslrie 72,000 slakendei^ waarvan 24,000 (10 pet.) komen op de staafc- werken, walswerken, hoogovens en giete rijen, 48,000 (75 pcL) o<p de wagon-, locomo tief- «n machinefabrieken en verdere com Een leugen heeft weinig tijd noodiig om de "Wereld door te trekken, de waarheid behoeft (daarvoor vaak eeuwen. Een Rouian van Liefde, 88 DOOR MARIE CORELLL Het koele, ruime, inwendige van een zaal met marmeren pilaren of eeu atelier ontslui erde zich voor mijn blik, het had een be koorlijk uitzicht op lerrasluinen en donkere fiOtvende wouden, en vroolijke bedden met kleurrijke bloemen spreidde zich er voor uit Gis een tapijt van een wonderlijk ingewik keld en prachtig palroon. Daarbinnen was de schilderachtige gratie en verwarring van de omgeving van een kunstenaar, en voor een ?rooten ezel, ijverig Werkend, zat iemand, die de schilder zelf scheen te zijn; zijn gelaat was van mij afge wend en naar het doek toegekeerd. Posee rend voor hem in een houding van indo lente bevalligheid oat een vrouw, gelooid in sluitende doorschijnende drapeering, terwijl bier en daar een paar kostbare cdelsteenen Schitterden als sterren op haar borst en ar men het haar, dat in losse azolvaa neer hing, werd door een band van lichtblauw fluweel vastgehouden en was van een warm bruine 'kleur als een herfstblad, waar de zon op scheen en ik kon zien, dat wat zij ook zijn mocht volgens de strenge regels der sohoonheid, de man, die haar poijtret schil derde, haar meer dan schoon vond. Ik hoor de zijn stem op de lage, fluisterende en toch volkomen duidelijke wijze, waarop alle ge luiden aan irnij overgebracht werden in dit schouwspel het was precies, alsof perso nen op hot toonedl tot de toeschouwers spraken. „Indien wij elkander konden begrijpen," zeide hij, „geloof ik, dat alles in tijd en eeuwigheid goed met ons zou zijn!" Er volgde een pauze. Het schilderachtig tafereel voor mij scheen te gloeien en inten ser te worden, terwijl ik er naar keek. „Indien gij in mijn hart kondt lezen," ver volgde hij, „zoudt gij overtuigd zijn, dat er inooit tevoren grooter liefde aan een vrouw gegeven werd dan de mijne aan u! Toch «ou ik niet willen zeggen, dat ik ze u geef want ik heb er tegen gestreden." Hij zweeg en toen hij weer sprak, waren zijn woorden zoo duidelijk, dat zij dicht bij mijn oor schenen. „Zij is mij ontwrongen geworden uit mijn bloe'd en mijn ziel ik kan haar evenmin weerstaan als ik de (kracht van de lucht weerstaa-n kan, waardoor ik leef en adem. Ik moest u niet beminnen, gij zijt een ver boden vreugde voor mij en toch gevoel ik, dat gij, om de waarheid te zeggen, reeds de mijne zijt dat .«rij mij toebehoort als mijn andere helft en dat dit zoo geweest is van den 'beginne, toen God voor het eerst helt paren 'der ziel beval. Ik zeg u, dat ik dit ge voel. inaar het niet kan veridaren. en ik grijp naar u als naar mijn eenige hoop op vreugde! Ik kan u niet laten gaan." Zij zweeg, behalve dat een diepe zucht haai* boezem bewoog onder de geplooide kanlt en haar juwcelen deed scliilcren als zonnstralen op de zee. „Indien ik u nu verlies, .terwijl ik u ge kend en bemind heb," ging hij voort, „verlies ik mijn kunst. Niet, dat dit er veel toe zou doen." Haar stem trilde door dc ducht. „Het zou er zeer veel toe doen," zeide zij zachtjes, „voor de wereld!" .yDe wereld!" herhaalde, hij „Wat behoef ik mij aan haar te storen! Niets schijnt mij van waarde, waar gij niet zijt Ik ben zon der gevoel, zonder hoop, zonder u. Mijn in spiratie wat die dan ook is komt van u." Zij bewoog zich onrustig haar gelaat was even afgewend, zoodat ik het niet zien kon. „Mijn inspiratie komt van u," herhaalde hij- „De tee'dere blik van uw oogen vervult mij met droomen, die misschien ik zeg niet zeker zich zouden verwezenlijken tot oem maar dit alles kan u misschien niets schelen. Want, wat kan ik u aanbieden? Niets dan liefdel En hier in Florence kunt gij meer minnaars krijgen dan er dagen in de week ziju, indien gij verkoost maar men zegt, dat gij onvatbaar zijt voor liefde, zelfs voor de hoogste. Ik Hier hield hij plotseling sitil en legde zijD penseel neer, haar recht aanziend. „Ik," ging hij voort, „bemin u noch op zijn best, noch op zijn slechts, maar eenvoudig en geheel met imijn goheele wezeu met al wat een man kan voeden aan hartstocht in hailt. ziel en lichaam.!" (Hoe klonken de woorden! Ik zou hebben kunnen zweren, dat zij vlak naast mij wer den uilgesproken en niet door stemmen in een droom!) „Indien gij mij liefliadt o God wat dat zou beteekenen! Indien gij alles durfdet trotseeren indien gij den moed der liefde hadt om alle slagboomen tusschen u zelve en mij neer te balen! maar dat zult »gij niet doen het offer zou te groot te onge woon zijn." „Denklt gij id at?" De vraag was nauwelijks geuit. Een blik van plotselinge verbazing verlichtte zijn ge laat, toen antwoordde hij vriendelijk: „Dat denk ik! Vrouwen zijn impulsief, edelmoedig tot het uiterste zij geven, wat hun naderhand berouwt wie kan ze la ken! Gij hebt door zulk een offer, als ik van u zou vragen, veel te verliezen ik heb alles ie winnen. Ik mag niet zelfzuchtig «zijn. Maar ik bemin u! en uw liefde zou voor mij meer zijn dan de hoot) oo den Ilomoll" En nu vermengden zich vreemde echo's *an de poëzie van een modernen dichter met mijn droom: „Gij hebt gekozen cn n geklemd aan de kana u gegeven, Een leven, lieflijk als reukwerk en rein als gebed, Maar zult gy a niet «enmaal in dta hemel be klagen? Zullen zy n volkomen voldoen, de dagen die voor^ bij zijn? Zult gjj uw oogen opheffen Liucsehen smart en zaligheid, De mijne ontmoeten en weten waar de groote liefde is? En beven, en u omwenden en veranderen? Stel u toyT^e», I Het ia enn-i dr ?aJ ui«i Toch weet Lk dit wel: indien gij eenj dc mijne waart, Do myne in hot kloppen van uw hart, dc nujue in uw odem, Met mij vereenigd als honing met wijn Noch de tijd, dio geeft en neemt, Noch alle machten zouden ons dan scheiden, No oh de toorn der goden, noch de wysheid der menachoD. Nooh de dingen der aarde, noch die de» hcmole Nooh vreugde, noch smart, nooh leven, noaii dood P Ik sloeg met steeds dieper wordenden angsl het tooneel in het atelier gade en mijn ge dachten concentreerden zich op de vrouw* die daar zoo rustig zat en geheel onbewo gen scheen door de wetenschap, dat zij het leven en de toekomst van een man in de hand hield. De schilder nam zijn palet en penseele», weer op en begon vlug üe werken, terwijl zijn hand een weinig beefde. „Nu hebt ge mijn gansche biecht gehoordP zeide hij, „ge weet, dat ge voor mij het oog der wereld zijt, de glorie van zon en maanl AI mijn kunst ligt in uw glimlach al mijn leven trilt op uwe aanraking. Zonder u bez*1 ik niets kan ik niet» zijn Cosmo da Medicis." Bij dezen naam gleed lets als een schaduw over het tafereel, gepaard met een gevoel van koude. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1