DE EEMLANDER' Zaterdag 19 April 1913. BUITENLAND. M° 283 Eerste Blad. IP* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: t*er 8 maanden voor Amersfoort f Ï.AO. j Idem franco per post - 1-50. I Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O. I O. afzonderlijko nummers O.Ö5# Deze Courant verschynt dagelyka, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERT EN TIËN: Van 15 regels.. f 0.50« Elko rogol meer Ö.IO# Dienstaanbiedingen 25 rents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handol on bodrijt bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald advertooren in dit Blad, by abonnement Feno circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort Gezien art. 41 dor Gemeentewet Brengt \er kennis van de ingezetenen, dat de *aod dezer gemeente zal vergaderen op Dinsdag den 22. April aanstaande, des namiddags ten 84 ure. Amersfoort, den 18. April 1913. De Burgemeester Yooruoemd, VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht De bondgenooten onderling. Naarmate de kans vermeerdert op hüt spoedig tot stand komen van den vrede tus- schen Turkije en <ie Baikan-bonugcnooten, komt de vraag meer op de.i voorgrond hoe de bondgenooten zich zullen gedragen tegen over elkander, wanneer zij slaan voor de verdeeling van den buit, dien zij met het vredesverdrag zullen inoogsten. De verhouding tusschen de bondgenooten onderling wordt beheerschl 'door de verdra gen, -die de Balkanslalen voor de uitbarsting van den oorlog met elkaar hebben gesloten. Die verdragen zijn intusschen niel allen van gelijken aard. Tusschen Bulgarije en Servië bestaat een verdra" van bondgenootschap, .dat zich niet uilsluitend tegen Turkije richt, maar van al- gemeencn aard is en tegelijk ook zoowel de verdeeling van den oorlogsbuit als het wc- derzijdsche hulpbetoon nauwkeurig stipu leert. iMet Griekenland heeflt Bulgarije1 twee verdragen gesloten. In het eerste verdrag, dat in Mei 1912 tot stand is gekomen, heb ben de beide stalen bepalingen gemaakt over de in Macedonië uil te voeren besluurs- hervormingen; het tweede verdrag, dat in September van hetzelfde jaar gesloten werd, is eene militaire conventie, die zich uilslui tend tegen Turkije recht. Het verdrag van Bu garije met Grieken land onderscheidt zich van het door Bulga rije met Servië geslolene ook nog hierdoor, dat het geene bepaling bevat over de wijze van verdeeling der veroveringen. Daarentegen houden zoowel het verdrag tusschen Bulgarije en Servië ©enerzijds als dat tusschen Bulgarije en GrieKenland an derzijds de gelijkluidende bepaling in, dat geen van ide verbonden stalen zelfstandig vrede mag sluiten. Tusschen Servië en Griekenland bestaat geen eigenlijk verdrag, maar slechts ©ene. overeenkomst over de uit te voeren militaire maatregelen. Derhalve binden de bestaande verdragen de bondgenooten aan elkaar totdat dc vrede met Turkije gesloten is. Omtrent hetgeen na den vrede gebeuren zal, wordt in de meeste verdragen ni]ets bepaald. Alleen het Bul- ga arsch-Servische verdrag maakt daarop eeue uitzondering. In dat verdrag komen bepalingen voor over de verdeeling van den buit. Maar die -bepalingen passen niet op den toestand, zooals hij thans is. De loop van de oorlogsgebeurtenissen is geheel an ders geweest, dan men verwachtte toen de strijd begon. Geen wonder 'dus, dat men thans stemmen hoort, die be locgen, dat die bepalingen thans niet voor toepassing vat baar zijn. De aandacht verdient in dit op richt een artikel in de Samouprava, een of ficieus orgaan van .de regeering te Belgrado, waarin, zonder dat nadere mcdedeelingcn worden gedaan over den inhoud van het Servisch*Bulgaarsche verdeelingsverdrag, met klem wordt opgekomen voor de nood zakelijkheid en gepastheid van ©ene herzie ning van dit verdrag. Binnen kort is in de Servische skoepschtina een debat over dit thema te verwachten. Van twee zijden zijn interpellatiën hierover aangekondigd. Dit artikel zal wel bet voorspel zijn van het de bat. dat in de skoepschtina zal worden ge voerd. 'Het met talrijke juridische citaten door spekte artikel betoogt, dat staatsverdragen Blpfchts zóó lang en in zóó ver geldig zijn als de feitelijke omstandigheden, waaronder zij tol stand kwamen, ongewijzigd voortduren. In het onderhavige geval echter hebben de feitelijke omstandigheden zich zeer belang rijk ten gunste van de Bulgaren gewijzigd, en dat is geschied door de hulp van Servië. Juist het bondsbelang eischt de herziening •van het verdrag, want het kan -den bond, als geheel genomen, niet ten goede komen, wan neer een van de bondgenooten het leeuwen deel krijgt en de anderen in gevaar gera ken van hem afhankelijk te worden. Wan neer Bulgarije voortdurend er op wijst, dat de Slavische bevolking van Macedonië uit Bulgaren bestaat, dan is dit door de nieuw ste onderzoekingen van Slavisten van aan zien grondig weerlegd. Ofschoon de Bul- gaarsche propaganda in Macedonië door de 40 jaren geleden geschiede oprichting van het exarchaat een grooten voorsprong had, ia toch het duidelijke bewijs geleverd, dat de Macedonische Slaven een tusschenstam ■iju, die met evenveel recht tot de Serven bis tot de Bulgaren kan worden gerekend. Povendden zdjn bijna alle cultuur-monumen ten in Macedonië van Servisclicn oorsprong en eveneens -de zeden en gewoonten. Men ziet hieruit, dat men met het tot stand komen van den vrede nog geenszins aan het einde zal zijn. Steeds duidelijker komt het aan den dag, dat hel overleg over de verdee ling van den buit, dat daarna moet volgen, zal moeten dienen om eene nieuwe taak van wijden omvang af te doen, waarvan liet te bezien staat of zij eene interne zaak van de Balkan-bondgenoolcn zal kunnen blijven. I>e Balkan-oorlog. Londen, 18 April. Heuler verneemt dot 't voornemen beslaat aan de financieel© com missie, die in Parijs zitting zal houden, den vorm tc geven van eene conferentie, omdat aan Iiaar dc kwestie van -de oorlogsschade- vergoeding zal worden opgedragen. Men denkt, dat Bulgarije, Servië en Grieken land de inzichten zullen aanvaarden, die de mogendheden in hunne laatste nota hebben uitgedrukt. Men denkt, dat Griekenland een voorbehoud zal maken en zal verlangen, dat eene aanwijzing zal worden gegeven ten aan zien van de voornemens der mogendheden be treffende Albanië en de Egeïsche eilanden. in de laatste zitting van <*lc gezanlencon- f eren lie zijn twee voorstellen overwogen, die eene oplossing trachten aan de hand te doen van de vraag lioe men de bevelheb ber van Skutari, Essad Paciha, er van kan verwittigen, dat de Servische troepen voor Skutari niet meer deelnemen aan het beleg en dus bij het verlaten van hunne stellin gen niet mogen worden aangevallen. Zooals bekend is, weigeren de Montenegrijnen, een parlementair mot het daarop belrekiMing heb bende bevel van de Turksdie regeering naar Essad Paeha te zenden. De Serven hebben wel beloofd, dat~zij hunnerzijds een parle mentair zouden zenden, maar zijn deze be lofte nog niet nagekomen. Onder deze om standigheden zijn twee voorstellen overwo gen. Volgens het eene zal de comma ndee- rende admiraal yan de internationale blok- kadevloot een parlementair naar Skutari zenden. Het andere voorstel strekt, dat een internationaal detachement zal worden ge land, da't den doortocht door de Montene- giijnsohe linien moet verlangen, 0111 op deze wijze Koning Nikita tot hel inzicht te bren gen, dal zijn verzet niet gericht is tegen Turkije, maar tegen den eenstemmigen wil van Europa. Het internationale detachement zou dan Skutari in opdracht van de mo gendheden in dépót moeten nemen. Londen, 17 April. Reuter verncfemt, dat de grootë mogendheden in beginsel be sloten hebben aan Montenegro, als schade vergoeding voor het prijs geven van Skutari, eene lecning aan te bieden van 30 millioen francs, gezamenlijk door de zes mogendhe den .gewaarborgd. De voorwaarden zijn nog nilel vastgesteld. Ween e(n, 18 April. De Polilisclie Korrespondenz bericht uit Belgrado: Men is hier lot de overtuiging gekomen, dat Mon tenegro in de kwestie van Skutari begonnen is zijne houding te wijzigen in een zin, die aan den eenstemmigen vVensch van Europa beantwoordt. Er zal niet veel tijd meer ver loopen of men zal in Cetlinjc hebben begre pen, dat elke nieuwe poging om verande ring tc brengen in het besluit van de mo gendheden, tot mislukking is gedoemd, en lob het besluit komen van Skutari af te zien. Belgrado, 17 April. De gezanten van de groote mogendheden hebben aan den minister-president eene kaart, die de gren zen van Albanië aangeeft, ter hand gesteld. Konstantinopel, 18 April. Een hoofd van Armenische revolutionairen moet van Griekenland wapenen en munitie gekre gen hebben en in Yoemoertalit eene landing hebben beproefd. De Armeniërs verzetten zich echter daartegen. Uit KoiiLstanliinopel wordt aan de Vossi- selie Ztg. bericht, diat officieel bevestigd wordt, diat de vijandelijkheden tusschen Tur kije en Bulgarije bij Tsjalaldja en BoeLair op grond van eene mondelinge overeen komst tot den 23en April geschorst zijn. Deze termijn kan verlengd worden, als dan de vredesonderhandelingen nog niet ten ein de zijn gebracht. De eventuecle hervatting van de vijandelijkheden moet 48 uren te voren aangekondiigd worden. Terwijl de wa penen rusten, mag de Turksche vloot niet verhinderen dat het Bulgaarsche leger tus schen de golf van Saros en de kust van de Zwarte Zee van levensmiddelen wordt voor zien 'Volgens een bericht uit Weenen aan de Vossische Ztg. zijn de westersche mogend heden thans niet meer afkeerig van den eisch der bondgenooten naar eene oorlogs- scbadevergoeding. Frankrijk en Engeland zijn er op uit naar een compromis te zoe ken, dat met de belangen van aille bij deze vraag betrokkenen rekening houdt. Inzon derheid zal bij dit voorstel aan Bulgarije aandacht geschonken worden; maar tevens schijnt men eene formule te willen vinden, die 't aan Montenegro mogelijk maakt de groote geldsom, die het is toegedacht, adn te nemen. Belgrado, 18 April. De skoepsch tina heeft heflen in tweede lezing een wets ontwerp aangenomen, waarbij een buitenge woon crediet van 90 millioen dinars wordt toegestaan. De minister-president beeft heden de oppositiepartijen bijeengeroepen cn hun de redenen uiteengezet, die hcni niet toelieten Lhans te antwoorden op eene interpellatie over het Scnisch-Bulgaarsche verdrag van bondgenootschap. Als voorbode van dea strijd, die in de Bul- gaarsche sobranje te verwachten is over de verhouding tusschen Bulgarije en zijne bond genooten in den oorlog legen Turkije, deed een lid van de oppositie hel voorstel om een dag te bepalen voor de behandeling van zijn voorstel over het Servisch-Bulgaarsche bonds- verdrag. De regeering bestreed dit voorstel om opporlunileilsredcncn. Na een kort maar levendig debat werd het met 80 tegen 20 stem men verworpen. Dnïtschland. Het huwelijk van .prinses Victoria Louise, de dochter van den Duilschcn Keizer, met prins Ernst August, hertog van Brunswijk- Luncbnrg, zal zooals bekend is, den 24en Mei in Berlijn voltrokken worden. De vol trekking zal geschieden met bui'.cng' wonen luister. De koning van Engeland zal het hu welijksfeest bijwonen, de Czaar van Bus- land eveneens. Ook de groolherlogin-wedu- we van Baden, en de dochter van Keizer Wilhelm I, wordt in Berlijn verwacht, mei den regeerenden groothertog cn zijne gema lin. Als vertegenwoordigers van keizer Frans Jozef, zal waarschijnlijk de aarlshurlog- troonopvolgcr Frans Ferdinand naar Berlijn komen. B c r 1 ij 11, 18 April. De minister van oor log antwoordde bij de tweede lezing van de begrooting van oorlog, op klachten van den sociaal-democraat Liebknecht: De vorige spre ker overdreef zeer, toen hij de Duitsche wapen- en munitiefabrieken toedichtte, dat zij Europeesohe politiek voeren. Over de vraag of de firma Krupp getracht heeft van militaire ambtenaren mcdedeelingcn te krij gen, die in strijd zijn met liun dienstplicht, is een gerechtelijk onderzoek hangende. In tusschen staat het vast, dat er geen sprake is van verraad van militaire geheimen. Onaf hankelijk daarvan erken ik, dat de Duitsche artillerie aan Krupp gewichtige verbeterin gen te danken heeft. Op de aanvallen van den sociaal-democraat Sluckler, antwoordde de minister: De ver denking van den vorigen spreker, dat het Duitsche officierenkorps- in zijn tegenwoor- digen vorm niet opgewassen zou zijn tegen een oorlogstoestand, is eene beleediging van dit korps. Het Duitsche officierenkorps zal ieder oogenblilc opgewassen zijn tegen de laak, die het in liet belang van hel vaderland zal hebben te vervullen. (Luide toijuichin gen). Verder verklaarde de minister, dat de alar- meering van het garnizoen vau Straatsburg, die onlangs is voorgekomen, ontstond uil eene onbevoegde handeling van een officier van minderen rang. Geen van de lioogcre officie ren heeft daaraan eenige schuld. De pension- neering van den gouverneur van Straatsburg slaat met dit vooral in geen verband. België. L iu(i k, 18 April. I11 de kolenmijnen van Luik, Seraing en Herstel hebben eeni- f*en het werk hervat; eveneens in de inrich tingen van de maatschappij Cockerill en in de fabriek van oorlogswapenen te Herstel. De slakenden namen eenigszins toe op hel plateau van Iierven. La Louvière, 18 ApriL De sta king is vrijwel algemeen in de kolenmijnen en de mclaalfabrieken. Antwerpen, 18 April. De toe stand in de haven is onveranderd. Langs de kaden, van de inrichtingen der maatschappij Cookerill tot het loodsbureau zijn nog pre cies vijf stoomschepen, die laden. De lading wordt nog slechts verricht door Aziaten, bijgestaan door leden van de bemanning. Alles is rustig. Het aantal stakers wordt lie den geraamd op 20.000 Gent, 18 April. De toestand blijft op ééne hoogte. In de textiel-industrie laten 7000 van de 25,000 werklieden den arbeid rusten. De groote metallurgische inrichtin gen zijn op twee na gesloten. In Tcrneuzen worden schepen, die voor Gent of Antwerpen bevracht zijn, gelost. Brussel, 18 April. Ofschoon de Brus- selsche typografen, die bij eerste stemming zich tegen de staking hadden verklaard, sindsdien op dit besluit zijn teruggekomen en besloten hebben vanaf Zaterdag aan de sta kingsbeweging deel te nemen en de staking tot de dagbladen uit te strekken* wordt ver zekerd dat de katholieke bladen zullen blij ven verschijnen. Volgens de schattingen der socialisten is het aantal stakers te Brussel gestegen tot 26000, wat eene vermeerdering beteekent met 200a Charleroi, 18 April. Er wordt ge meld, dat hier het aantal stakers met 800. is verminderd. De toestand is thans als volgt: Onder de mijnwerkers zijn 3G000 stakers, on der de metaalbewerkers 2118-1, onder de glas blazers 10280, onder de andere vakken 46a0. Antwerpen, 18 April. De economi sche toestand wordt ernstiger De haven wordt leeg tengevolge van de vermindering van <icn aanvoer van goederen. Bergen, 18 April. Er is volstrekt geen beweging tot hervatting*van den arbeid in de kolenmijnen. Overal wordon vergade ringen en bctoogingen gehouden. Brussel, 18 April. De kleermakers In de hoofdstad hebben besloten aan de sta king deel te nemen. De Kamer zette het debat over den poli- tieken luestand voort. De liberaal Ilymans drong aan op verzoening en stelde voor de z.tting te verdagen om de partijen in staat te stellen 't met elkaar eens te worden. De voorzitter van -de Kamer stelde verdaging tol Dinsdag Voor, om aan de socialisten ge legenheid te geven zich uit tc spreken. Dit voorstel werd aangenomen, waarna de zitting gesloten werd. De socialistische groep besloot na afloop van de zitting lot het land een manifest te richten, waarin gewezen wordt op de ver daging van de zitting tot Dinsdag. Het mani fest zegt: Zal dit den vrede brengen? Zal het den oorlog brengen? Wij weten liet niet; maar de staking is thans onmisbaar, opdat naar onze stem worde geluisterd. liet mani fest constateert, dal 400,ÜÜ0 stakers van hun geloof in het algemeen stemrecht getuigen en verzoekt hen te volharden in hunne vreed zame houding. De Pcuple bericht, dat zij tengevolge van de staking onder de letterzetters van heden af niet meer verschijnen zaL De Echo zal even eens niel meer verschijnen. Verder bericht de Peuplc, dat het comité voor dc algemeene staking, van oordeel zijnde dat het voor het succes ia» de onderneming noodig is zich in blijvend contact te houden met de sta kers, besloten heeft een slakingsbullctin te doen verschijnen, dal ten bate van de stakers zal worden verkocht. Wat de andere bladen betreft, weet men op dit oogenblik nog niet welke houding de let terzetters zullen aannemen. De Palriole bericht, dat de uitsluiting in de textielindustrie tc Roulers, <lie tamelijk lang heeft geduurd, een einde heeft genomen tengevolge van de overeenstemming, die tus schen patroons en werklieden is verkregen over loonsverhooging en het recht van de werklieden om zich bij vereenigingen aan te sluiten. Frankrijk. De algemeene raden die lhans in de hoofd steden der departementen zijn, spreken zich meercndcels uit ten gunste van het herstel van den driejarigen diensttijd. Een ni'ct on aanzienlijk aantal van deze vergaderingen neemt echter eene afwijzende cn zelfs uit drukkelijk vijandige houding aan. Zoo in Le Mau<r, waar in eene met 24 tegen 9 siemnien aangenomen motie de volledige uitvoering verlangd werd van de wet van 1905, in welk geval eene verlenging van den diensttijd overbodig zou worden. In Grenoble werd zelfs met 33 tegen 3 stemmen de wensch uit gedrukt, dat het parlement zich vastberaden zal verzetten tegen lelke ongerechtvaardigde verlenging van den duur van den diensttijd, zoolang niet is bewezen, dat de met juist heid toegepaste wet op den tweejarigen diensttijd niet volkomen voldoende is voor de landsverdediging. In Beauvais werd ver langd, dat het parUemcnt zich niet zal laten beïnvloeden door nationalistisch drijven bij het onderzoek van de legervoordracht en steeds dc groote levensbelangen van het volk in hel oog zal houden. In MAcon ver klaarde dc algemeene raad, dat de driejarige diensttijd, die door uildagendè chauvinisten wordt verlangd, de kostbaarste belangen van het volk blootstelt; daarom moet een gron dig onderzoek aan de aanneming van den verlengden diensttijd voorafigaan. De alge meens raad van het departement Dröme wenscht den Zwilserschen nalionalen raad er geluk mee, dat hij de Fransche en Duit sche afgevaardigden heeft uitgenoodigd tot eene conferentie naar Bern, om eene Fransch-Duitsche toenadering te beproeven. Par ij s, 18 ApriL Tengevolge van het onderzoek van staatsraad Og'.er over het in cident te Nancy heeft de minister van bin- nenlandsche zaken 'wee politieagenten ont slagen, die in den nacht van Zondag zich op het station bevonden- Maatregelen tot reorganisatie van de politie te Nancy zijn met urgentie in studie genomen. Deze maat regelen zullen meebrengen de overplaatsing van den centralen commissaris en den bij zonderen commissaris in het belang van den dienst. De prefect van het departement Me-urthe- et-Moselle, die verzuimd heeft het gebeurde uit eigen beweging en onmiddellijk ter ken nis van den minister te brengen, wordt tot andere functién geroenen- Italië. R 0 m e, 18 April, liet bulletin van den gezondheidstoestand van den Paus vun ho- idcn miongeii 8 uur, luidt aldus: De beterschap van dc catarrhal© cn bron* chialo aandoening cn van den algemeenen toestand houdt aan. De tcanneralunr wat heden morgen 36.6 (Geteckend) Marchiafava. Amici. R o me. 1 8 A p r i 1. Hel bulletin van den go» zondheidstoeslnml van den l aus van 7.30 des avonds luidt: Ook dc dag v m heden is zon der* koorts voorbijgegaan. Heden avond wos do temperatuur 36.7. Dc bolcrechap duurt voort. (Gcteekend) Marchiafava, Amid. Kardinaal Merry del Val gaf lieden bij d< ontvangst van hert corps diplomatique zeer gunstige inlichtingen over den Paus. Gisteren en heden heeft de Paus verscheidene brevet onderteekend. Over dc ziekte van den Paus wordt uit Rome aan de Temps bericht, dat men het gevoel heeft, dal 's Pausen lcvc:n zeer ernstig gevaar loopt. De genccshecrcn 'hebben de zwakte van hel liarl en de algemeene ver mindering der levenskrachten to bestrijden; zij hopen nog de hevige kris is van dc ziekte te kunnen overwinnen, die zeker eene bron chitis (ontsteking van de luchtpij.pstakken) is, maar ook eene longontsteking zou kunnen zijn, ofschoon de geneesheeren niet officieel hebben toegegeven, dal liet de laatstgenoem de aandoening is. De geheele familie van den Paus is nu in Rome; behalve zijne zusters en zijne nicht, dio in Rome wone'n, ook zijn broeder, dio postambtenaar in Venetië is, en zijn neef, een monsignore d<ie in Venetië woont. liet volk van Rome ziel de mogelijkheid van het overlijden van Paus Pius X met ge heel andere gevoelens tegemoet dan die van zijn voorganger, liet had volstrekt geen harts- gemeenscliap met Leo X111I; daarvoor wal deze te koel cn stond te ver af van bel volk. Daarentegen heeft men hel rechtslreekscho en tastbare gevoel, dat Pius X om zich zelf wordt bemind cn niet enkel als Paos vereerd wordt door het Ronieinsche volk. Servië, Belgrado, 17 April. De minister raad heeft bij den raad van state een wets ontwerp ingediend, waarbij de duur van den militairen dienst voor de linictroepen op drie jaren wordt bepaald. Turkije. Konstantinopel, 18 April. Volgeof de bladen heeft de regeering het aanbod af gewezen van eene Amerikaansclve groep fi* nanciers, waarbij de concessie van de tabaks* regio werd gevraagd. Japan» In Tokio doet zich, volgens de berichten van Loudensche bladen, eene klimmende ontstemming gelden over dc een anli-Azia- tischen geest ademende maatregelen op wet gevend gebied, die in Calilornië in bewer king zijn. De Japansche kamers van koop handel organisceren een levendagen veld tocht om uiting te geven aan dc tegen de Amerikanen heerscbende verbittering. Ook worden talrijke protestvergaderingen gehou den, waarin echter eene opmerkelijk gema tigde taal gevoerd wordt Dc Japansche minister van buitenlandsch© zaken heeft zijn diplomalickcn vertegen woordiger te Washington opgedragen uit drukkelijke bezwaren in le 'brengen bij de regeering .der Vercenlgde Staten tegen do an li-Japansche wetgeving in Californië. Tokio, 18 April. De veldtocht) tegen het anti-Japannsche wetsontwerp op dea grondeigendom van vreemdelingen, dat bji de wetgevende maoht van Californië aanhan gig is, bereikte gisterenavond zijn culmJh natiiepimt in eene vergadering, waar hel stormachtig toeging. Een spreker drong aan op het zenden van eene vloot naar Califor nië. Men is van meening, dat de regeering den tegenwoordiigen toestand als zeer ge vaarlijk geschouwd. Iu de betrekkingen tus schen Japan en Amerika is Japan altijd in eene zeer hatelijke positie geweest ten ge volge van de ongezindheid van de bondi»- regeering om üussdhen beide te komen en dc onmogelijkheid om hier tegenmaatregelen te nemen. Vereenigde Staten. Washington, 18 April. Italië heeS door zijn gezant inlichtingen laten, inwin nen bij 't staalsdepartement over den waai** schijnlijken invloed, dien de bij de wetgeven de maoht van Californië aanhangige wets* ontwerpen op het grondbezit van vreemde* lingen zullen hebben op de Italianen en hun* ne belangen in Californië. Soortgelijke stap pen tot het bekomen van inlichtingen wor den verwacht van de vertegenwoordiger® van andere landen, wier burgers betrokken zijn in landbouw-, vissdherij- en andere on dernemingen, diLe een nad-eeligen inVloedl zouden kunnen ondervinden van zulke maait* regelen op wetgevend gebied.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1