DE EEMLAN DER". Woensdag 23 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. .xet Eeuwige Leven. ■I"* Jaargang. ti" 286 Hoofdredacteur: Mr.D.J. VAN SCHAARDENBURG. A BONN EM ENTSPEIJS: Per S maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1-50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers O.Ö5» Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advortentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.150. Elko rogel meer 0.10. Dienstaanbiedingen 215 cents bjj vooruitbetaling. Grooto leltors naar pl «utsrunnte. Voor haudol en bodrijt bestaan zeor voordoolige bepalingen tot het herhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnement. Eeno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Mabelrachling ovrr <lcn Geineeulcra a*l. Er valt van-daag niet v-eel te nnbetrach- ten over de gisteren avond gehouden raads vergadering. Het hoele geval was binnen hel kwartier atgeloopcn en de behandeling van de eigenlijke agenda vorderde ternauwer nood vijf minuten. Hot was dan ook 'n magere agenda; slechts ter wille van de gemeentelijke geldleening van vn millioen. was, naar dc burgemeester me- leelde, deze vergadering belegd. Volgende week zal, eveneens volgens den voorzitter, <le gemeenteraad wederom vergaderen en nan zuilen belangrijker zaken aan de orde ko men. Zoo bijv. de aankoop van Oud-Leusden, Jat nu van de agenda afgevoerd was, om-dat li. en W. nog niet gereed waren met hun Voorstel. Niet van belang ontbloot was punt 14 van de agenda: voorstel van B. en W. om tot de Regeering een verzoek te richten tot vesli- i\ alhier van een Rijksland- en tuinbouvv- iiiterschool. Wij hebben gisteren in ons blad f gedrukt het schrijven, dat B. en W. voor dellen aan den Minister van Landbouw te richten en waarin het verzoek met krach tige argumenten geadstrueerd was. Gezien de bizondere aandacht welke den misten tijd in dez>e streken geschonken wordit aan den land- en tuinbouw, zou zoo'n wLiterschool hier zeker op haar plaats zijn. En terwijl Yoor Amersfoort als industrie-cen trum geen toekomst schijnt te zijn weggelegd, 'ijft Amersfoort meer en meer aangewezen zijn voor 'n agrarisch middenpunt. Dat dit l ontgaan is aan ons gemeentebestuur, is zeds meermalen bewezen cn daarvan heeft hét ook nu weer getuigd. Bij de rondvraag sprak de heer Gerritsen woord, waarop wij al lang gewacht had den. Het is inel ons Volksbadhuis, dal maan niet konien wil, 'n ware lijdensgeschiedenis en het is zeker verblijdend, dal de heer Ger ritsen deze zaak nu eens in den gemeente raad gebracht heeft. Want wel heeft wethou- r Rijk-ens gelijk, als hij zegil, dal B. en W. .1 blaam treft maar dat dc geheele schuld ligt bij de plaatselijke afdecling van de Ver- eeniging voor Volksbaden, maar juist daar om is er des le meer red-en voor de gemeen te om z>elf de zaak ter hand te nemen. Hel is nu imm-ers ten duidelijkste gebleken, dali van het particulier initiatief niets te verwach ten is? De heer Gerrilisen sprak ook z'n bevreem ding -uit over het lange beraad, -dat B. en W. liield-en ten opzichte van het reeds begin De cember ingediende request d-er Gemeente werklieden tot loonherziening. De Burge meester zeide echter Hoe, dat de Raad spoe dig hiervan hooren zou. Ten slol-te bracht nog de heer Koning de elcclriciteiüs-quaeslie ter. sprake. De burge meester deed dienaangaande ecnige zeer be langwekkende mededeelingen, waarvoor wij verwijzen naar het raadsvcrslag onder stads nieuws. Politiek Overzicht Aanneming van de vredes bemiddeling. Met de aanneming van de door de groote mogendheden aangeboden vredesbemiddeling door de Balkanbondgenooten, waarvan eer gisterenavond door gelijkluidende nola's ken nis is gegeven aan de in de hoofdsteden der Balkanstaten geaccrediteerde vertegenwoor digers der mogendheden, is de oorlogstoe stand feitelijk ten einde gebracht. Dc mo gendheden hebben namelijk hunne bemidde ling vastgeknoopt aan de voorwaarde, dat na de aanneming van het door hen voor het vredesverdrag geformuleerde viertal hoofd punten door de oorlogvoerende partijen de wapenstilstand en de voorloopige vred s'oe- stand terstond van kracht zouden worden. Van Turkije was reeds vroeger de toestem ming verkregen. Nu hebben ook de leden van het bondgenootschap, dat tegen Turkije in den oorlog was gegaan, de door de mogend heden aanbevolen voorwaarden voor den wapenstilstand en den voorloopigen vrede aangenomen. Daarmee is het einde van den oorlogstoestand verkregen en kan de voor loopige vredestoestand in het leven treden. Feitelijk rustten de wapenen reeds eenigen lijd krachlens eene mondelinge afspraak. Alleen voor Skutari heeft de Koning van Montenegro de uilnoodiging van de mogend heden om de vijandelijkheden te staken af gewezen met de motiveering, dat hij rich nog in oorlogstoestand met Turkije bevond. Deze oorlogstoestand heelt echter opgehou den te bestaan met het oogenblik, waarop de hondgenooten de voorwaarden hebben aan genomen. die de mogendheden hebben ge steld voor den wapenstilstand en voor den preliminairen «vrede. De Koning van Monte negro heeft nu dus geen voorwendsel meer om de vijandelijkheden voort te zetten, tenzij hij zich van zijne bondgenooten mocht willen afscheiden om een soort vrijbuitersoorlog te voeren. Dal lijkt zeer onwaarschijnlijk. Wel mag men hier niet le boud spreken, want hetgeen men voor de muren van Skutari heeft zien gebeuren, behoort lot het onwaar schijnlijkste wat in dezen oorlog is voorge komen. Maar, zoolang het tegendeel niet blijkt, mag men toch de hoop uitdrukken, dat ook voor Skutari de oor'ogsfalckel zal worden gedoofd en dat hel voortaan vrede zal zijn over de geheele linie. De vier punten van den voor'oopigen-vrede, die nu in hoofdzaak als vaststaande kunnen worden beschouwd, al is de aanneming v n de bemiddeling der mogendhed?n niet ge heel zonder voorbehoud geschied, zijnDe lijn van Mïdïa aan de Zwarte zee naar Enos aan de Egeïsche zee zal d<jgrehs zijn tusschen Turkije cn Bulgarije; de beslissing over het lot van de eilanden in de Egeïsche zee blijft aan de mogendheden overgelatende bepa ling van de grenzen van iden nieuwen slaat Albanië geschiedt eveneen:} door de mogend heden; op cic kwestie van de oorlogsschade- vergoeding wordt niet indegaan. De Balkan- stalen hebben tegen den in loud van de eerste nota der mogendheden v< rschillende bezwa ren ingebracht. Met die beiwaren is in ruime mate rekening gehouden. De tweede nota van de mogendheden gaf blijk van hunne tege moetkoming aan die bezwaren. Nu hebben de Balkanslaten verklaard, de onder deze voorwaarden aangeboden bemiddeling te aanvaarden. Daarmee is die bemiddeling eigenlijk een formaliteit geworden, want na de aanneming van de vier punten door de beide oorlogvoerende partijen treedt dc wa penstilstand als 't ware mechanisch in en staat de inhoud van het voorloopige vredes verdrag in de hoofdzaken vast. Bij de eerste vredesonderhandelingen in het St.-Jamespaleis bleef hel sluiten van een preliminairen vrede achterwege. De over leggingen tusschen Turkije en de Balkansla ten moesten toen van mget af worden onge vat. Nu is een andere w g ingeslagen. Tur kije heeft de allergrootste offers reeds in den preliminairen vrede gebracht. Dc grens tusschen hel Turksche rijk en Bulgarije, cene kwestie, die in Januari lot het afbrek.m van dc onderhandekngen leidde, is nu, van detail veranderingen afgezien, reeds bepaald, fn de kwestie van de Egeïsche eilanden wil len de mogendheden de ;Gricken zóó ver te gemoet komen als maar eenigszins is over een te brengen met de veiligheid van de Klein-Aziatische bezittingen van Turkije. De kwestie van de oorlogsschadevergoe ing is, althans wat de methode van hare behande ling betreft, geregeld in dien zin, dat de fi- nanciecle commissie, die in Parijs zal bijeen komen, zich daarmee zal hebben bezig te houden, waarbij de gezindheid bestaat om lusschen het bedrag van de door de Balkan- staten over te nemen Turksche staatsschuld en dat van de oorlogsschadevergoeding, die de Balkanstaten in hunne laatste nota nog maals in de welwillende overweging van dc mogendheden hebben aanbevolen, eenc ver houding uit te denken, die een compromis vergemakkelijkt. De grens van Albanië is, wat het noorden en noordoosten betreft, ge regeld. De allergrootste bezwaren dus die inder tijd geleid hebben tot liet afbreken van dc onderhandelingen te Londen, inzonderheid de strijd wegens het bezit van Adria opei, zijn thans uit den weg geruimd. De vr d.:s- onderhandelingen zullen niettem'n nog een geruiinen tijd eischen. want er zijn zeer vele technische vragen te regelen bij den over gang van het voormalige Europcesch Tur kije in het bezit van de Balkanstaten. Maar in hoofdzaak is de toekomstige verhoud ng door den preliminairen vrede geregeld. Die kan dus voor Europa als de werkelijke vrede gelden. Kort voordat dit nummer ter perse moest, ontvingen wij het bericht van den val van Skutari. De zoo lang verdedigde vesting is nu krachtens oorlogsrecht in het bezit van Montenegro Koning Nikita heeft hiermee ge handeld tegen den wil van de groote mo gendheden. En als hem dat wordt voorge houden, dan zal hij antwoorden: lk ban er cn ik blijf er. Welke verwikkelingen daaruit zullen voor komen, is nu nog niet te overzien. Dit slaat achter vast: op het tot stand komen van den vrede tusschen Turkije cn de Balkanbondge nooten behoeft dit geen invloed te hebben, want Turksch zou Skutari in geen geval blij yen. Ue Ital kan-oorlog. C e 11 i n j e, 2 2 Ap r i 1. In den aJgeloopen nacht gingen de Montcnegrijnsche troepen Lot den aanval over op aiie iLniën rondom) Skutari. Dc bajonctsli qd duurde gedurende den geheelen nacht. Dc Turken verloren op het westelijke front eene g&nsche reoks ver sterkingen, waarover nu <le Montcnegrijn sche vlag waait. Heden morgen begonnen de Turken met versohe troepen een teg,en- a an val, maar zij werden teruggeworpen met belangrijko verliezen. De verliezen van de Montenegrijnen zijn groot, maar nog niet vastgesteld. Op allo versterkingen rondom Skutari is eenc groote beweging te zien. Het gevecht' duurt voort. De val van Skutari moet voor de deur staan. Wcencn, 22 April. Volgens verschei dene bladen moei de insluiting van Skutari door dc Montenegrijncn nu volledig zijjn, zoodaf Skutari door hongersnood zou kun nen worden gedwongen zich over te geven. Cettinje, 22 ApriL Het gerucht loopt, dat besprekingen zijn aangeknoopt tusschen Essad Pacha en den bevelhebber van de Mon- tencgrijnsohe strijdmacht over de overgave van Skutari. Cel tin je, 23 April» (Oiriclcel bericht). i>e Mouieuegrijiiscite troe pen zi|u xe^eviereud Skniuri binnen- getrokken. Konslan tinopel, 22 ApriL Men gelooft, dat de schorsing van de vijandelijk heden, «die morgen afloopt, zal worden ver anderd in een wapenstilstand van twee maan den. In het antwoord van de Balkan-bondgenoo- ten op het vrcdesbemiddelingsaanbod vain de mogendheden, verklaren zij de bemiddeling aan le nemen onder het voorbehoud, dat zij met de groote mogendheden zullen behan delen dc kwcslicn betreffende de Egeïsche eilanden en de definitieve vaststelling van de grenzen van Thracic cn van geheel Alba nië. De Mir, het Bulgaarsche regeeringsblady beschouwt den oorlog met Turkije als geëin digd en verklaart, Uat men de onderlecke- ning van den voorloopigen vrede en de de mobilisatie van de vijandelijke legers aLs aan slaande kan beschouwen. Het blad is vasl overtuigd, dat de bondgenooten hunne we derzijdsche verplichtingen trouw in acht zul len nemen en dat op den Balkan een duur zame vrede zal heerschen. Volgens een bericht uit Sofia aan de Voevs. Zlg. richten de Serven, nadat zij drie lich tingen landstorm onder de wapenen hebben geroepen, met de grootste haast voldver- sterkingen op bij Monastic, Koemanowö ei Uskuib. Er heerscht in Sofia groote veront waardiging over deze klaarblijkelijk legen Bulgarije gerichte vijandelijke toebereidselen. Dat de Serven overigens niet eens meer den schijn \xvn de bondisvrionrischap in acht no men, bewijst de omstandigheid, dat kort ge leden zelfs de officieren-oppasser van den Bulganrschcn mi'Mnnen attaché in hel Ser vische hoofdkwartier in Uskub in hechten if genomen en zijn good nagekeken werd Uit Saloniki wordt aan dc Frankf. Ztg. be richt, dat «dc Grieken in en om Saloniki om streeks 100.000 man samentrekken. Dc eerste vierde cn zesde divisie werden tot bezetting van alle militair gewichtige stellingen in den onntrek van Saloniki aangewend. Men ver wacht nu nog dc tweede divisie, die in do stad zelve zal worden opgesteld. Overal dool z.ijch onder de Grieken liet stellige besluit kennen om een onverzettelijkcn cji vaslbe- rnden tegenstand te bieden aan de Bulgaar sche prcteniliën op Saloniki, als die werkelijk tot eenc daad mochten overgaan. Er wordt gezegd, dat «de Serven gezamenlijk met d«o Grieken zullen handelen, en liet tol standi komen van eene militaire conventie lir >chen deze twee staten niet de bedoeling zich ge zamenlijk tegen de Bulgaren le verdedigen, wordt in de welingelichte kringen te Salo niki bevestigd. Het wed«cr gespannen wor den van den toestand oefent een allcrongun- stigslen invloed uit op de handelstransactiën, die toch reedts aan dc grootste belcmmcrin gen zijn blootgesteld. Ween en, 22 April. Uit Valona word* aan de Corrcspondancc d'Albunic bericht: Djavid Paella en al zijne generaals bevinden zich te Fieri, lusschen Valona cn Bcrel, met het overschot van het Turksche Vardarleger en de vluchtelingen uit Janina, in 't geheel 16,000 man. Allen vcrkecrcn in jammerlijken toestand, ziek en half dood van den honger; de troepen zijn geheel gedemoraliseerd en van voedsel ontbloot. Hongersnood heersch# overal. Duitschland. Keulen, 22 April. De Köln. Zciliwg bericht uit Berlijn: Tegenover de borichleu, van dc vreemde pers, dal bij dc bruiloft in het Duilsche keizerlijke huis ook de vreem de i\ geeringen door bijzondere deputatiën vertegenwoordigd zullen zijn, is bef gepast er op te wijzen, dat hel' feest het karakter van een familiefeest zal bewaren. Naar aanleiding van de mededeehn.g, die de Nordd. Allg. Zcitung heeft gedaan over de Brunswijks-che troonsopvolging, wordt aan do Frankf. Zlg. uit Berlijn geschreven, dat het gemakkelijk is daaruit op te maken, welke oplossing is bedoeld on waarschijnlijk ook reeds door het laatste gesprek van den lier- log van Cumberland mot den rijkskanselier is voorbereid. De familie verbinding tusschen het huis Hohciizollcrn cn het Welfenhuis is als eene vreedzame verzoening Yan vroege re geschillen door brecde kringen van hot volk met blijdschap begroet. Het aanslaan de huwelijk van den Welfischen prins mot do llohcnzoUernsche prinses berust op de ge waarborgde zekerheid van -eene volledige verzoening; «d w.z. de koning van Pruisen en de Pruisische regecring hebben de volle Een iioiuau van JLieide, 42 DOOR MARIE CORELLL uMijn hart klopte snel. Ik had een sterk verlangen uit le spreken, wat ik nauwelijks durfde denken. Maar een innerlijke terug houdendheid hield mij als in ijzeren greep en mijn geest sloeg als een gevangen vo gel tevergeefsch de vleugels legen zijn tra bes. Ik verliet traag en met tegenzin mijn rotslroon en mijn troonhemel van heide- ikruid en dal zag hij. «Het spijt u lieen le gaan," zeide hij vrien delijk en met een glimlach, „ik kan het best begrijpen. Het is een prachtig gezicht." Ik stond stil, en zag hem aan. Een stroom van herinneringen overweldigde mij en dreigde mij mijn zelfbeheersching te doen verliezen. „Is het niet iets moer dan .prachtig?" vroeg ik, terwijl mijn stem ondanks mij zelve beefde. „Voor u zoowel als voor mij?" Hij ontmoette mijn ernsligen blik met een plotseling dieper licht in zijn eigen oogen. Lieve, voor mij Is het het begin van een n ve i!" zeif'e b ..M.mr of li e; voor k-'lzelfde is, kan ik niet zeggen. 11c heb niet hel recht zoover door le idenken. Kom!" Een ve«rstikfkend gevoel, als van tranen *as in mijn keel, terwijl ik naast hem voort ging. Waarom kon ik niet ronduit spreken en hem zeggen, dat ik zoowel als hij wist, dat er nu voor mij nergens leven was? Maar was het daartoe gekomen? Ja, inderdaad! daartoe was het gekomenl Was het dus \ver- weliike liefde, die ik gevoelde of louter blin de gehoorzaamheid aan den een of anderen hypnolischen invloed? De twijfel kwam hij mij op als 't fluisteren van een boozen geest en ik deed mijn best niet te luisteren. Toen nam bij mijn hand in de zijne, als voorheen cn leidde mij zorgvuldig over de glibberige rotsblokken en steenen, nat door de over strooming van den bergstroom en het moeras daar onder, idat ons voor zijn nabijheid waarschuwde door een groote hoeveelheid moerasplanlen, die overal groeiden. Bijna zwijgend bereikten wij het strand, waar de bark ons wacht'le cn zwijgend zalen wij samen achterin, terwijl de boot snel de kleine golfjes van gesmolten goud en opaai doorkliefde, die schitterden met de veelkleu rige reflecties van den naglans der zon. „Ik zie, dat 'het jacht van den heer Har- land naar zijn ankerplaats teruggekeerd is," zeide hij na een poos, zijn mannen toespre kend. „Wanneer is het teruggekomen?" „Direct nadat gij vertrokken waart, mijn heer." was het antwoord Ik keek en zag beide jachten de „Droom" en de ,;Diana" voor anker op het breedste gedeelte van Loch Scavaig het een met de ontsierende stoompijpen, die zelfs het prachtigste jacht leclijk maken in vergelij king rnei een zeilschip het. andere, een 'd van 1 h :'rl en beval- u.s een vog 1 -.cl gevouwen vleugelen op dc schitterende oppervlakte van het water. Mijn gedachten waren onrus tig en verward, ik gevoelde, dat ik -door onmetelijke afstanden van ruimte en tijd ge reisd had gedurende dal korte uitstapje naar Loch Coruisk, en naarmate de bark voort gleed en wij den ingang van wat mij de ware Vallei der Visioenen «toegeschreven had, uit het oog verloren, scheen het, dat ik eerder eeuwen dan uren doorleefd had. Een ding echter bleef positief en werkelijk in mijn geheugen en dat was de persoonlijk heid van Santoris. Met elk oogenblik, dat voorbij gin.g, ken-de ik «hem beter de glans van zijn blauwe oogen rijn plotselinge, snelle glimlach de houding van zijn hoofd het gebaar zelfs van zijn hand, waren mij alle even welbekend als de weerkaatsing van mijn eigen gelaat in den spiegel. En nu was er geen verbazing vermengd met de meerdere herkenning ik vond het zeer natuurlijks dat ik hem goed kende, het was mij zelfs duidelijk, dat ik hem altijd ge kend had. Wat mij cch'.er bezogd maaklc as een geheime vrees, die verraderlijk als een huivering van koude door mijn aderen kroop, een vrees, dat iels, waaraan ik geen naam kon geven, ons zou scheiden of de oorzaak van een misverstand lusschen ons zou zijn. Want de psychische draden van aantrekking Vusschein twee menschelijke wezens zijn fijner dan het fijnste spinsel van herfstdraden en kunnen gemakkelijk verbro ken en verstrooid worden, ook al mogen en moeten ze na een lang verloop van tijd weer tot elkander gebracht worden. Maar zooveel gelegenheden waren reeds ongebruikt voor bijgegaan, dacht i'k, door de een of andere roekeloosheid of 'dwaasheid van zijn of van mijn kant. Aan wie van ons de schuld? Ik zag hem half bevreesd, half smeekend aan, terwijl hij in de boot zat met het hoofd even van mij afgewend, hij scheen ernstig en in gedachten verdiept. Een plotselinge huivering van aandoening voer mij door hel hart tranen verblindden mijn oogen voor een oogenblik, zoozeer, dat ik nauwelijks üe golven kon zien, die als 'diamanten aan alle zijden «glinsterden en dansten. Een verande ring was plotseling over mijn leven geko men. een verandering zóó groot, dal ik haar nauwelijks -kon dragen. Zij was te snel, te overweldigend om kalm beschouwd te worden en ik was blijde, toen wij bij „de Droom" aanlegden en ik den heer Harland zag op het idek, die ons boven aan de cam- pagnelrap opwachtte. „Well" riep hij mij toe. „Was het een mooie zonsondergang?" „Heerlijk!" antwoordde ik hem. „Hebt gij er niets van gezien?" „Neen. Ik sliep vast cn ontwaakte pas, toen Brayle kwam om te zeggen, dat Cathe rine het in haar hoofd gezet had een kort uitstapje te gaan maken en dat hij haar daarin haar zin gegeven had en dat zij juis' weer .het anker hadden laten vallen." Nu stond ik naast hem en Santoris voegde zich bij ons. „Dus kwam je dokter naar je kijken," zei de hij, glimlachend, „ik dacht wel, dat hij je niet te lang uit zijn eogen zou vertrouwen!' „Wat bedoelt u daarmee?" vroeg Harland. Toen helderde zijn gelaat op en hij lacble. „Wel ik moet bekennen, dat gij voor liet oogenblik een beter dokter geweest zijt dan hij het is maanden geleden, dat ik zoo vrij van pijn geweest ben." „Ik ben er heel blij om," antwoordde San toris. „En wilt gij en uw vrienden nu dc bark nemen om naar het jacht terug te kee- ren, of wilt gij bij mij blijven dineeren." De «heer Harland dacht even na. ,41c vreest dat wij gaan moeten," zeide hij eindelijk met blijkbaren weerzin. „Kapitein Derrick is met Brayle teruggegaan. Ge weet Catherine is niet sterk cn ze is niet heel goed geweest we moeten haar niet alleen laten. Indien ge wilt, zou i'k morgen graag eens een wedstrijd probueren le houden met onze beide jachten in volle zee electriciteil tegen stoom! Wat zegt ge daarop?" „Met genoegenI" en Santoris lachte verge noegd. „Maar daar ik zeker ben te zullen winnen, moet ge mij het voorrecht gunnen u allen le dineeren le hebben daarna. Is dat afgesproken?" „Zckerl ge zijt de gastvrijheid zelve, San toris!" en de heer Harland schudde 'hem met warmte dc hand. „Hoe laat zal de wedstrijd aanvangen I" „Willen wij twaalf nur zeggen?" .Afgesproken!" Toen maakten wij ons gereed om te vew trekken. Ik wendde mij tot Santoris en «dank» le hem met kalme slem v-oor zijn vriendelijk heid óm mij naar Loch Coruisk te begeleiden en voor den aangenomen namiddag, dien wij hadden doorgebracht. De vormelijke woorden der burgerlijke beleefdheid schenen mij dwaas toe, zij moesten echter uitgespro ken worden en hij aanvaardde zij op de ge wone conventioneele wijze. Toen ik op het punt stond de campagnetrap af te dalea vroeg hij mij even te wachten en afdalend naar het salon bracht hij mij den bouquet Madonnalelies, die ik in die bijzondere huf gevond«en 'had, welke, naar hij zeide, bestemd was „voor een prinses." „Gij zult ze aan willen nemen, hoop lk?"* zeide hij eenvoudig. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1