DE EEMLAN DER". Vrijdag 25 April 1913. BUITENLAND." FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 288 li"* Jaargsng. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBU RO. 1» Uitgevers; VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIENj f o.rso. o.i o. Van 1—5 regels Elko rogol meer Dienstaanbiedingen 25 ©ent* bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Yoor handel en bodrijt bestaan zoor voordonligo bepalingen tot hot herhaald advortooren in dit Blad, by abonnement. Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Kennisgevingen. EERSTE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD. De Burgemeester van Amersfoort maakt bekend, dal de uitspraken in de eerste z Iting van den Militie raad voor deze gemeente zullen geschieden op Maan dag, 28 April a. e., aanvangende des vooraiiddags 10 uur, te Utrecht in de zaal genaamd Groot Kunst liefde" van hot Gebouw voor Kunsten en Weten schappen aan do Mariaplaats, in to gaan tegenover de Botermarkt. De uitspraken geschieden in het openbaar, nadat belanghebbenden, op plaats en t\jd bovengenoemd, ia de geiegenheid zullen zijn gesteld hui ne aanvragen om vrijstelling toe te lichten of tc doen toelichten. Belanghebbenden zijn niet verplicht in deze zitting van den Militieraad te verschijnen. In de eerste zitting van den militieraad wordt uit spraak gedaan omtrent vrijstell ng wegens eigen mi litairen diens», of broederd.cnsi en omtrent uitslui ting van den dienst, behoudens het volgende. In de tweede zitting van den mil tieraad, in Augus tus, word: uitspraak gedaan omtrent lo. geschiktheid voor den d.engt van hen, te wier aanzien het gevoelen der geneeskundigen van den kouringsraad niet van gelijke strekk ng is; 2o. gesch ktheid voor den d enst van hen, voor wie een nieuw geneeskundig onderzoek is aange vraagd Jo. vrijstelling Yan in hetzelfde jaar geboren broe ders 4o. vrijstelling, waaromtrent buiten de schuld van (hen, w.e zy geldt, in de eerste zitting geen uit spraak kon worden gedaan 6o. uitsluiting van hen, te wier aanzien sedert de eerste zitting cone reden tot uitsluiting bekend ge worden '8, voor zoover zij niet reeds b\j onherroe pelijk geworden uitspraak vrijgesteld ol ongeschikt bevonden zijn. Amersfoort, 24 April 1913. De Burgemeester, H. W. VAN ESVELD, Weth. 1-B. Politiek Overzicht De vai wan Scutari. Met den val van Skutari is liet laatste van de drie bolwerken, waar de halve maan nog bleef wapperen, toen overal elders de Turk- sehe macht was bezweken voor den aanval der Balkanvolken, den Turken ontvallen. Uit het geheele voormalige Europeesch Turkije, met uitzondering van het kleine voorland yan Konstantinopel, dat men hun wil laten, zijn thans dc Turken verdreven, en het is teekenend voor 't geen de oorlog, die nu geëindigd is, voor hen beteekcnl, dat aan de bezetting van Skutari de aftocht uit de met heldenmoed verdedigde vesting met krijgs eer is toegestaan. Inderdaad kan van de Tur ken aan het einde van dezen voor hen zoo rampspoedigen veldtocht gezegd worden: Al les is verloren, behalve de eer. Niet daarin echter ligt de beteckenis van den val van Skutari, het laatste en zeker niet het minst schitterende van de wapenfeiten in den nu geëindigden oorlog. liet lot van Skutari kon op den uitslag van den oorlog geen invloed meer uitoefenen, althans voor zooveel Turkije betreft. Skutari was sints lang voor Turkije nog slechts een verloren post. Niet om Skutari voor Turkije tc redden werd daar gestreden, maar om de stad voor Albanië te behouden en te verhoeden, dat zij in 't bezit kwam van Montenegro. En het getuigt van het doorzettingsvermogen van Koning Nicolaas van Montenegro, dat hij te gen alle bezwaren in cn tegen den uitdruk kelijk kenbaar gemaakten wil van Europa zijn eigen wil heeft doen zegevieren en als overwinnaar Skutari is binnengetrokken. De Köln. Zlg. schelst de bctcekenis van dit feit aldus: „Algcmeene politieke belangen van alle groote mogendheden, inzonderheid echter de bijzondere belangen van Oostenrijk-Ilonga- rije en Italië, die geen derden mededinger aan de kust van de Adriatische zee kunnen dulden, hadden de gedachte der oprichting van een zelfstandigen staat Albanië doen op komen, cn hel plan gecne nieuwe complica tion te doen ontstaan, leidde na lange, moeie- lijkc onderhandelingen tusschen de kabinet ten en op de Londensclie gczantcnconferen- tie er toe, Skutari bij den nieuwen slaat in te deelcn. Toen Koning ivicolaas zich niet gezind loonue, den buit, ter wille waarvan zijn volle zooveel bloed heeft vergoten, prijs te geven, besloten de mogendheden tot de vlootmanifestalic voor Antivari en later tot uitbreiding van de blokkade tot aan Duraz- zo. Het scheen ook, alsof bij de halsstarrige houding van Montenegro binnen kort nog an dere, scherper werkende maatregelen zou den worden genomen, over welker bijzon derheden echter niets bepaalds verluidde. (Dat Montenegro naar den wil van het Europeesche concert niet in het blijvende be zit van de vesting zou blijven, ook al slaagde het er in haar te veroveren, hadden Sir Ed ward Grey en de Duilsche rijkskanselier voor hunne volksvertegenwoordigingen open lijk verklaard, zonder daarmee eenigen in druk op den Koning en zijn volk teweeg te brengen. Deze twee maken hunne rekening anders. Zij mcenen, dat Europa niet den in- nerlijken samenhang kan aan den dag leg gen, om gemeenschappelijke, afdoende stap pen legen de gelukkige bezitters van de stad en vesting uit te voeren. De houding van breede Russische kringen droeg er toe bij om hen in deze meening te versterken, en zij zullen nu in hun vuistje lachen. Voor de Europeesche diplomatie daaren tegen ontstaan nieuwe, wel is waar algemeen voorziene moeielijkheden, en inen moet af wachten hoe zij zullen worden uit den weg geruimd. Terwijl de verdeeling van den ove rigen buit eene inwendige zaak van de leden van den Balkanbond ls, die zonder het in grijpen van de mogendheden moet worden voltrokken, staat met Skutari de zaak an ders. Hier heeft men eene plechtige wilsver klaring van de mogendheden door hunne vertegenwoordigers in Londen. Zij kent de stad toe aan het nieuwe Albanië en werd slechts mogelijk, door wederzijdsch toegeven. Des te meer heeft zij er aanspraak op, dat er rekening mee wordt gehouden. Maar de vraag is, welke middelen moeten worden, toegepast om haar te kunnen uitvoeren. Hieraan kan geen twijfel heslaan, dat als het Montenegro gelukt zich tegen Europa in Skutari te handhaven, dat ernstige ge volgen zal hebben. Indertijd heeft Euro pa de handhaving van den status quo op den Bulkan verlangd en het moest zich later voor de macht van dc feilen buigen. Eene herha ling van deze gebeurtenissen zou de kiem van ernstige coinplicatiën in zich bevatten, want al de den vrede vijandige stremmin gen, waartegen door de kabinetten met zoo veel moeite dammen worden opgeworpen, zouden nieuw voedsel krijgen, wanneer Europa niet in staat bleek zijn wil tot een daad te maken. Daarin ligt de bcteekenis van de inneming van Skutari." I>e Itnlknn-oorlojj. Konstantinopel, 24 April. Essad Pacha heeft de Turksche regeering kennis gegeven, dat hij tengevolge van gebrek aan levensmiddelen genoodzaakt is geweest de forten tc ontruimen en de vesting Skutari over te geven .aan den bevelhebber van de Montenegrijnsche troepen op de volgende voorwaarden: De Turksche troepen nemen hunne wapenen, veld- en bergkanonnen en munitiën mee en zijn gemachtigd zich on middellijk in te schepen in San Giovanni di Medua cd in Tirana. C e 11 i n j e, 2 4 April. De Montencgrij- nen hebben in Skutari vermeesterd 120 ka nonnen, waaronder 40 stukken snclvuurge- schut en 12 houwitsers, en ecue groole hoe veelheid corlogsmaterieel. Weenen, 2 4 Apri 1. Men meldt uit Ccl- tinjc aan de Süd-Slavischen Korrespondenz: In een toespraak voor den Konak verklaar de de koning dat Skutari van nu al' Montene- giijnsch is. Indien Europa er nog over mocht denken het Montenegro ai' te rukken, dan zou Europa tot taak hebben deze operatic zelf tot stand te brengen. Belgrado, 23 April Koning Peter heeft een adres van gelukwensching gezonden aan koning Nikita. De Servische skoepschlina beeft een gelukwensch gezonden aan de Mon tenegrijnsche skoepschtina. De zitting werd daarop verdaagd ten teeken van vreugde. Athene, 2 3 April. Het bericht van de inneming van Skutari heeft hier groote geest drift veroorzaakt. Er zijn telegrammen van gelukwensching gezonden aan koning Nico laas. Belgrado, 23 April. Er hebben hier betoogingen plaats gehad ten gunste van Mon tenegro. Weenen, 23 ApriL Het Fremdenblatt be richt, dat de Oostcnrijksche regcering aan de mogendheden concrete voorstellen heeft ge zonden, die tot onderwerp hebben de aan wending van krachtige maatregelen, ten einde Montenegro tc dwingen zoo spoedig mogelijk Skutari te ontruimen. P a r ij s, 2 4 April. De dagbladen consta- teeren eenstemmig, dat de inmenging van Skutari eene nieuwe ernstige complicatie te weeg brengt. Zij hopen echter op eene vreed zame oplossing van de krisis. De Matin zegt, dat de triple-entente zal weigeren troepen te ontschepen in de Montenegrijnsche waicren. Er bestaat geen reden om te mccnen, dat Duitschland cn Italië Oostenrijk zullen aan moedigen om eene landing te bewei kstelli- gen. Londen, 2 4 April. Reuter verneemt, dal eene nota, die door de Ooslenrijkscke regee ring aan de mogendheden is gezonden, doet uitkomen, dat Oostenrijk-Hongarije niet kan toelaten, dat de uit den intocht van de Mon- tenegrijnen in Skutari voortvloeiende toe stand blijft zooals hij is. Het prestige van dc mogendheden is geschonden. Ooslenrijk-llon- garjje noodigt de mogendheden uit een be sluit te nemen betreffende de stappen, die moeten worden gedaan om dit presti';e te her stellen. Oostenrijk-Hongarije verklaart, dat als de mogendheden niet eene prompte beslissing kunnen nemen, hel verplicht zal zijn zelf de zekerheid tc verschaffen, dat dc besluiten van de mogendheden worden geëerbiedigd en dat Montenegro Skutari ontruimt. In de welingelichte Oostcnrijksche kringen gelooft men niet, dat de toestand gevaarlijk is. Men verklaart, dat het hier niet bene zuiver Oostcnrijksche kwestie geldt. Het besluit van geheel Europa betreffende Skutari is uit drukkelijk aan Montenegro medegedeeld. Er zijn schepen gezonden; men mag onderstel len, dat dit geschied is om het besluit van de mogendheden te doen eerbiedigen. Men doet uitkomen, dat de met zorg overwogen beslui ten van Europa niet kunnen worden gewijzigd door eene daad van Montenegro, die deze besluiten rechtstreeks schendt. liet Oostcn rijksche standpunt is, dat de eerste zorg van Europa moet ;ojn, de ontruiming van Skutari zonder verwijl te verkrijgen. De vraag van de aan Montenegro aan te bieden compensatie kan later worden behandeld. Athene, 21 April. De regcering zond een telegram van gelukwensching aan den Koning van Montenegro naar aanleiding van de inneming van Skutari. Tweede telegram. In antwoord op eene toespraak naar aanleiding van de in neming van Skutari, betuigde de Russische gezant dank voor de betoonde sympathie. Hij voegde daaraan toe, dat zelden een strijd was ondernomen meer in overeenstemming met het heilige doei, dat door Rusland wordt na gestreefd, welks uctie zich niet beperkt tot de nauwe grenzen van het Slavisme, maar den triomf van de beschaving voor oogen heelt. Rusland en zijne bondgenooten plukken allen de vruchten van de overwinning. Londen, 21 April. Reutor bericht, dat volgens het onder de Montencgrijnen heerschende inzicht eene vreedzame oplossing van de tegenwoordige mociclijkheid zal wor den gevonden. Deze oplossing zal overigens vergemakkelijkt worden door het vermijden van pressie cn het oefenen van geduld. Men doet uitkomen, dat Montenegro niet in opstand is tegen Europa, ofschoon de mogendheden vereenigd schijnen te zijn tegen Montenegro. Integendeel, als er zekere waarborgen wor den verschaft, dan is Montenegro bereid de mogendheden te helpen oin een rustigen toe stand te herstellen. De mogendheden zouden daartoe bijdragen, wanneer zij stappen deden ten behoeve van het sluiten van den vrede en de behandeling van'Montencgro, zooals zij de andere bondgenooten behandelen. Pressie, zoo verklaart men, kan niet gevolgd worden door eene goede uitkomst. Een Balkan-diplomaat zcide in een gesprek mèt een vertegenwoordiger van Reuter: Er is geen reden om den toestand al te tragisch op te vatten, want de toestand is in werkelijk heid niet zoo moeielijk als hij schijnt. De ge dragslijn, die men zou moeten aanbevelen tc volgen, zou zijn, dat de mogendheden officieel Koning Nicolaas uilnoodigen Skutari te ver laten en tegelijk het officieus aanduiden, dat cr eenige verbetering van de grens zal geschie den in dc richting, die Montenegro wenscht en die bekend is. Cettinje, 2 4 April. In den loop van eene belooging voor het paleis verklaarde de Koning: Sedert den afgeloopen nac#t is Sku* tari in handen van de Montencgrijnen. Ver heugt u over dit eerste Montenegrijnsche suc ces. Betreurt niet de duizenden slachtoffers, die gevallen zijn. Het bloed vun dc Montene grijnsche helden is beloond. Wij hebben ver kregen wat wij wenschlen. Wij wenschen ons geluk met de eensgezindheid, die bestaat tus schen de Serven, Bulgaren en Grieken. Wi) kunnen Irotscli zijn op hel groole werk, dat wij volbracht hebben met dc inneming van Skutari. De woorden van den Koning werden be groet met dc kreten: Leve de Koning!! Leve ds dynastie van Montenegro! Londen,24 April. Reuter verneemt, dat dc diplomatieke kringen in Londen niet pes simistisch zijn belrelieude den toestand aan den Balkan. Zij gelooven, dat Montenegro zal toegeven. Het Turksche garnizoen van Skutari heeft gecapituleerd met ullc militaire eer; dc af tocht is toegestaan met wapenen en kanon nen. Essad Pacha is met zijne troepen afge trokken in de richting van Tirana. Over den strijd, dio aan de overgave voor afging, bericht de Südslawisehe Korrespon denz nog, dat Essad Pacha, het nulteloozc van verder verzet inziende, aan dc troepen hevel heelt gegeven tol staking van den strijd, nadat dc Turabosch in handen van de Mon- tencgrijnen was gevallen. De twcedaagschc strijd om de stad werd door dc Servische ar tillerie beslist, die dc Turksche batterijen ach tereenvolgens tot zwijgen bracht. De Monte ncgrijnen hadden in den strijd in den nacht van Maandag op Dinsdag alle beslissende, stellingen genomen. Het plan van den nach- lelijkcn algemecnen stormaanval moet zijn uitgewerkt door den Scrvischen generaal Bo- jowics en den minister van oorlog Martino- wics. De Turken schijnen door de aanvallen van de Montenegrijnsche troepen, die met groote dapperheid optraden, overrompeld to zijn. Do stellingen bij Bcrdit/.u vielen zeer sncL De stad Skutari moet door do Kauou- nade grootendccls in puin geschoten zijn. Over den indruk, dien de val van Skutari te Weenen heeft gemaakt, wordt aan de Vossische Ztg. bericht, dat de inneming se dert den 21cn in de toongevende kringen, werd voorzien. Men verklaart, dat de inne ming alleen mogelijk geworden is door da houding van de groote mogendheden, die niet hebben kunnen besluiten tot maatrege len, waardoor de doclloozo verovering van Skutari had kunnen verhinderd worden. Oostenrijk-Hongarije zal niet laten lornem aan het eenstemmige besluit van dc mogend heden, dat Skutari Albaneesch moet worden. Indien mocht blijken, dat de groote mogend heden cr van alzien hunne hesluiten betref fende Albanië te doen eerbiedigen, dan zal' Ooslenrijk-Ilongarijo do handen vrij hebben om zelfstandig voor zijne belangen op te ko men en hel zal Montenegro noodzaken terug te gaan achter de grenzen, die door de groo te mogendheden eenstemmig als grenzen van Albanië zijn bepaald. Uit Cattaro wordt aan de Vossische Ztg, bericht, dat de op de hoogte van iBudua ge legerde zes Oostenrijksch-Hongaarsche berg- brigades bevel hebben gekregen zich marsch- vaardig te maken. Een Roman van Liefde, 44 DOOR MARIE CORELLL Dien avond vormden wij een vreemd ge zelschap aan lafel. Nooit war,en vijf nien- schelijke wezens op vreemdsoorliger wijze met elkander in aanraking en in gesprek gebracht. Wij stonden op alle punten lijn recht .tegenover olkaar, in gedachten, gevoel en gewaarwording. Ik kon niet nalatien mij bet wondervolle netwerk van schitterende hjnen, dat ik in dien eersten droom gezien had te herinneren lijnen, die ©ogenschijn lijk bestemd waren ma thema Lisch elkander te ontmoeten. De dijnen bij deze gelegenheid tusschen ons, vijf menschelijke wezens, wa ren een ibijna zichtbaar warnet. Ik vond mijn beste toevlucht in stilzwijgen, en ik lui sterde verwonderd naar den vloed van zou- telooze praatjes van Dr. Brayle, blijkbaar ©in Catherine 1e amuseeren, die van haar kant plotseling bezield scheen door een geest van eigenzinnigheid en gedwongen vroolijk- held, die haar aanspoorden een groole me- aigte dwaasheden te zeggen, .dingen, die zij klaarblijkelijk dacfct, dat verstandig waren. Fr is misschien niets dat ons meer in ver- vuring brengt dan wanneer een vrouw op rijpen leeftijd zich vernedert door kindcr- fcchtigcfli onzin te praten, waardoor zij niet alleen gebrek aan verstandelijk evenwicht maar ook volkomen gebrek aan tact ver raadt. Catherine ratelde echter voort en Dr- Brayle ratelde iths> haar mee, af en toe wierp de heer Harland er een enkel woord lusschcn, maar scheen voor het grootste .ge deelte in een duister (gepeins verward te zijn en ik sprak in T geheel niet, tenzij men tot mij sprak. Weldra ontmoette ik de oogen van Catherine, die met -boosaardige nieuws gierigheid op mij gevestigd waren. „Ik geloof, dat diet uilstapje vandaag je goed gedaan heeft," zcide zij. „Je ziel cr verbazend gezond uil!" „Ik ben ook heel gezond!" antwoordde Ik haar, „ik ben voortdurend gezond geweest." „Ja, maar je hebt er nog niet zoo uitge zien zooals vamavon 1," zeide zij. „je ziet er uit alsof je een ander mensch boni!" „Een ander mensch?" herhaaldg ik glim lachend. „In welk opzicht?" De heer Harland keerde zich om en be keek mij met kritisch en blik. „*Qp mijn woord, ik geloof, dat Catherine gelijk heeft!" zeide hij. „Er is iets anders aan u, hoewel ik niet kan zeggen, wat 'het is!" Ik voelde, dat ik vuurrood werd, maar ik trachtte mij onverschillig te toonen. „Gij ziel er uit." zeide clr. Brayle met een snellen1 blik uit zijn dicht bij elkaar liggende oogen, „alsof ge een gelukkige ontmoetting gehad hadt." Misschien heb ik dat well" antwoordde ik kalm, „het is zeker een zeer gelukkige dag geweest!" „Wat is uw opinie over Santoris?" vroeg de heer Harland plotseling. „Gij hebt eenige uren alleen in zijn gezelschap doorgebracht, gij moet u eenig denkbeeld omtrent hem gevormd hebben." Ik antwoordde snel, zonder nadenken. „Ik vind hem een buitengewoon mensch," zeide ik. „Goed en grootmoedig en ik verbeeld mij, dat hij veel moeilijkheden doorgemaakt moet hebben om hem te maken wat hij is." „Ik ben het in 't geheel niet met u eens," zeide dr. Brayle snel. „Ik doorzie hem cn ik meen, dat ik vrijwel gelijk heb. Ik geloof, dat hij een zeer handige en slimme kwak zalver is, die zich voordoet alsof hij een groot mysticus is om zich buitengewoon be langrijk voor te doen." Men hoorde een plotseling gerinkel. De heer Harland had de gebalde vuist met kracht op de tafel doen neerkomen, zoodat de glazen rinkinkten. „Dat wil ik niet liooren, BrayleI" zeide hij scherp, „dat wil ik niet hoorenl Santoris is geen kwakzalver en is het nooit geweest! hij haalde zijn graad te Oxford als een man zijn gedrag is, zoolang ik hem ge kend heb, volkomen eerlijk en zonder blaam geweest hij Jhield zich nooit met streken op en bemoeide zich met niets laags en indien enkelen van ons bang voor hem wa ren (en dat waren wij) was het, omdat hij alles beter deed dan wij en boven ons allen stond. Dat is de waarheid I en daar valt niets op af te dingen. Niets geeft kleinzielige menschen grooter aanleiding tot haat dan meerderheid vooral wanneer men die meerderheid nooit laten gelden, maar wan neer ze gevoeld wordt." „Gij verbaast mij," mompelde Brayle, half vergoelijkend, „ik meende ,,'t Komt er niet op aan wat ge meendetl" zeide de lieer Ilarland, met een o aange name prikkelbaarheid die hem s< s ont sierde. „Uw meening is niet van ste belang!" Dr. Brayle werd rood van toorn c rine keek verwonderd en zichtbaar waardigd. „Vader! Hoe kunt u zoo onbeleefd zijnl" „Ben ik onbeleefd?" En de heer Harland haalde onverschillig de schouders op. „Nu, 't is mogelijk, maar ik wil niet van iemands gastvrijheid gebruik maken en dan nader hand toeluisteren, wanneer iemand kwaad van hem spreekt." „Ik verzeker u begon dr. Brayle bijna nederig. „Nu. nul als i!k haastig gesproken heb, maak ik mijn excuus. Maar Santoris is veel te oprecht om hem van oneerlijkheid of chicane te verdenken en zeker zal ieder een liicr aan boord zijn naam dan met eer bied noemen." Hier wendde hij zich tot mij. „Wilt gij nog even voor 't naar bed gaan met mij op 't dek gaan, of wilt ge bever rusten?" Ik zag, dat hij mij wilde spreken en stem de gereedehjk toe hem te vergezellen. Daar het middagmaal goed en wel afgeloopen was, verlieten wij het salon en liepen weldra bij schitterend maanlicht samen het dek op en neer. Instinctmatig keken wij beiden naar „de Droom" zij was dezen avond niet verlicht dan door de gewone lamp, die in de tuigage hing en de kleine iichtglimpen uit haar patrijspoorten, en haar sierlijke masten en ra's tcekenden zich als fijne zwar te polloodlijnen tegen de kale berghelling af, die bijna zilver scheen door de bijzonder doordringende helderheid van de stralen der maan, Mijn gastheer bleef naast mij stil staan om een sigaar op te steken. „Ik weet zeker, dat gij overtuigd zijt, dof Santoris eerlijk is," zcide hij. „Niet waar?* „In welk opzicht zou ik aarf hem twijfe* len?" antwoordde ik ontwijkend, „ik ke* hem ternauwernood 1" Nauwelijks had ik dit gezegd of een plot seling zelfverwijt overviel mij. IIoc durfde ik zeggen, dat ik iemand nauwelijks lcendo, die mij al eeuweu lang bekend was? Ik leunde tegen de verschansing en zag naa* den violetten hemel, mijn hart klopte sncL Mijn metgezel was nog bezig zijn sigaar op te steken, maar toen dit naar zijn genoegen afgeloopen was, hervatte hij: „Dat is waarl Gij kent hem nauwelijks, maar gij zijt nog al snel in het vormen van uw ojjinies en uw ingevingen zijn dikwijl^ hoewel niet altijd, juist. In ieder geval, gij. wantrouwt hem niet? Gij moogt hem lijden?" „Ja," antwoordde ik langzaam, ,.ik ik mag hem heel graag lijden." En de violette hemel, met zijn ronde, witto maan, scheen in een kring om mij heen to draaien, terwijl ik sprak, wetende dal hef ware antwoord van mijn hart liefde, waa^ geen genegenheid, dat liefd© de magneet was, die mij onweerstaanbaar aantrok, niet* tegenstaande mijn eigen poging tot iets, wat ik noch begrijpen noch mij verbeelden kon» „Daar ben ik blij om," zeide de heer Har land, „het zou mij een beetje gehinderd heb ben als gij een vooroordeel of antipathie tegen hem gevoeld hadt. Ik kan zien, dat Brayle hem haat en Catherine iets van zijn tegenzin ingeblazen heeft" Wordt vcrvolod*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1