lld* Jaargang! f 1 1 Ij DE EEMLAN DER". Woensdag 30 April 1913. BUITENLAND. BINNENLAND. 11° 292 ■al Ui A Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Pél 8 maAnden voor Amersfoort f l.OO. e Idem franoo per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzond orlyke nummers - 0.05. jDoze Courant verschynt dAgelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liofst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in to zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1regels f 0.50. Elke regel meer 0.10* Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodryt bestaan zoor voordoelige bopalingon tot het herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnoraent, Eene oiroulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Wegens den Hemelvaarts dag zal het Amersfoortsch Dagblad morgen niet ver schijnen. Politiek Overzicht I>e Balkan-ooi-log. P a r ij s, 2 9 April. Eene nota van Havas vermeldt de groote lijnen van het program ma der internationale financieele commissie, die den 15en Mei hare zittingen in Parijs zal openen, aldus: De taak van de commissie zal in de eerste plaats zijn het aandeel te bepa len van de Dette publique otlomane, dat overeenkomstig de beginselen van internatio naai recht moet blijven ten laste van het af gestane gebied, -waarvan de dienst zal wor den verzekerd hetzij door middel van annuï teiten uit te keeren uit de inkomsten van het gebied, hetzij door behoorlijk gewaar borgde stortingen in kapitaal. In de tweede plaats zal de commissie zich op de hoogte moeten stellen van de omstandigheden waar onder de Balkanstatcn zich in de plaats zul len doen stellen, wat de rechten, lasten cn verplichtingen betreft van het Turksche rijk tegenover derden, houders van contracten of concession in het afgestane gebied. Eindelijk zal zij onderzoeken de eischen de geldelijken aard, die de oorlogvoerende staten meenen te moeten gelden ten aanzien van de oorlogs-operatién. Londen, 29 April. Reuter verneemt, dat uit deferentie voor de laatstelijk in de Bal kankringen uitgedrukte inzichten er nu on derhandelingen gaande zijn tusschen de re- gecringen van de groote mogendheden over een door hen voor te bereiden grondslag voor den vrede, die door de oorlogvoerenden zal moeWn worden goedgekeurd. Athene, 29 April. Het tegenbevel, dat gegeven is aan de Bulgaarsche infanterie, die Saloniki zou verlaten, wordt door generaal Hessap Achiew uitgelegd als een wcnsch om te bewijzen, dat de Grieksch-Bulgaarsche betrekkingen niet ophielden vriendschappe lijk te zijn. Londen, 29 April. Volgens de inlich tingen van Reuter had het Foreign Office tot een gevorderd avonduur niets ontvangen wat kon strekken tot bevestiging van het be richt uit Weenen, dat Oostenrijk besloten had afzonderlijk te handelen. De officieele tele grammen leiden er niet toe te gelooven, dat dit waarschijnlijk is, en feitelijk duidt geen enkel bericht heden avond eene beweging aan. De Oostenrijksche ambassade te Londen had in den loop van den avond volstrekt geene bevestiging van het bericht ontvangen. Intussehen verheelde zij niet de teleurstel ling, die veroorzaakt is door de uitkomst van de laatste bijeenkomst der ambassadeurs, welke geen enkel besluit heeft genomen, want er werd herhaald: Oostenrijk kan niet onbe paald wachten. Weenen, 29 April. De Montenegrijn- sclie regeering heeft laten welen, dat zij na het orthodoxe Paaschfeest op de nota van de mogendheden zal antwoorden. Weenen, 29 April. De Neue Wiener Abendzeitung meldt: Naar bekend is heeft Oostenrijk zich de vrije hand voorbehouden voor het geval de gezantenconf'erenlie niet de voorstellen van Oostenrijk mocht goedkeu ren. Dit geval is thans aanwezig, nu op de gisteren gehouden gezantenbijeenkomst te Londen geen overeenstemming is verkregen, hetgeen den toestand kenteekent. Op het oogenblik worden er tusschen Weenen en Rome levendige gedachtenwisselingen ge voerd. grijnsche kroonprins Danilo is den 25en in Skutari aangekomen; hij heeft vijf bataillons als bezetting achtergelaten, heeft eene pro clamatie aan de bevolking uitgevaardigd en (s daarop met alle overige troepen naar Cet- linjc afgemarcheerd, waar hij reeds moet zijn aangekomen. De Reichspost bericht, dat naar het bericht van het Engelsche Roode Kruis, dat uit Sku- tari in Cattaro is aangekomen, de overgave van Skutari onverwacht is gekomen en naar den*zakelijkcn toestand ongemotiveerd is ge weest. De nood onder de bevolking is wei is waar groot geweest, manr de troepen zijn nog zoo ruim van mondvoorraad en munitie voorzien geweest, dat zij bij den aftocht niet eens alles hebben kunnen meenemen. Toen Essad Pacha dc overgave had verkondigd, is onder de Albaneezen eene muiterij legen hem uitgebroken, die hij bloedig heeft onderdrukt. Essad heeft een valsch spel gespeeld; hij heeft Skutari verraden en verkocht om door den afstand van al het land lot aan de Drin de hulp van Montenegro voor zijne verheffing tot vorst van Albanië te krijgen. De Wiener Allgemeinc Zeitung vult de me- dedeelingen over Essad Pacha's weerstands vermogen, toen hij Skutari overgaf, door de volgende bijzonderheden aanDe bezetting had nog voor vier weken voedingsmiddelen en voor een half jaar munitie. Minstens 100.000 man zouden noodig geweest zijn om Skutari Ie bestormen. Volgens de verhalen van do Engelsche geneesheeren van het Roode Kruis is de ellende in Skutari hartverscheurend. De Montenegrijnen hebben slechts een paar kleine barken met levensmiddelen gezonden, die ter nauwernood voor weinige uren hulp brachten voor een paar honderd menschen Dagelijks sterven omstreeks 50 personen aan honger. In de naaste omgeving van Keizer Frans Jozef wordt verzekerd, dat 's Keizers richt snoer nog altijd is het behoud van den vrede en de oplossing van do moeielijkheden langs diplomalieken weg. Echter kan worden ge zegd, dat de Keizer, als de dwang der om standigheden het eischt, met evenveel be slistheid als voor den vrede zich zal verkla ren voor toepassing van de noodige maat regelen om op te komen voor de waardig heid van den staat. Konstantinopel, 29 April. De re- geeringskringen verklaren, dat zij onbekend zijn met de daad van Essad Pacha, en spre ken tegen, dat hij handelt in overeenstem ming met de regeering. Uit Konstantinopel wordt bericht: Groot vizier Mahmoed Chefket Pacha heeft over den val van Skutari gezegd, dat Montenegro geen recht heeft van eene overwinning door de wapenen te spreken. Skutari zou voor Mon tenegro onneembaar zijn geweest, als niet de honger Essad Pacha had gedwongen te ca- pituleeren. Het feit, dat Essad Pacha met de wapenen en met medeneming van de lichte artillerie Skutari heeft ontruimd, bewijst voldoende dat over een militair succes in Cettinje niet mag worden gesproken. Turkije kan met dit einde van het beleg tevreden rijn, want de post waarop Essad stond, was sinds lang een verloren post; maar zoo blijven de troepen voor Turkije behoudén. Nu de telegrafische verbinding met Sku- tarie hersteld is, heeft men in Weenen bo- trouwbare berichten van daar ontvangen. Het personeel van het consulaat van Oostenrijk- Hongarije en hunne gezinnen zijn naar ora- Maadigheden in goeden doen. De Montene- Volgens eene mededeeling van bevoegde zijde uit Weenen heeft de gemeenschappelijke slap van de diplomatieke vertegenwoordigers der groote mogendheden in Konstantinopel tot bespoediging van den voorloopigen vrede nog niet kunnen plaats hebben, omdat de Russische ambassadeur nog zonder instruc- tïën is. In Konstantinopel zien alle partijen den vrede hoopvol tegemoet. De regeering heeft vele voorzorgen genomen om rustverstorin gen te voorkomen, wanneer de troepen uit Tsjataldja huiswaarts worden gezonden. De officieren en anderen, van wie men gelooft, dat zij onrustig zijn, zijn als gevangen lieden naar hun land gezonden. Er wordt bericht, dat aan Enver Bey het bevel is opgedragen van allo troepen op wie men kan vertrou wen deze zullen gestationeerd worden te San Stefano met last te voorkomen, dat on tevreden troepen in de hoofdstad komen. Duïtschland. e r 1 ij n, 2 9 A p r i L In de zitting van de begrootingscommissie van heden werden behandeld en onverkort toegestaan de verhoo gingen van de effectiefs aan de infanterie, ka- vallcrie, veld-artillerie, vesting-artillerie, ge- genietroepen, verkeerstroepen en de trein. Dit geschiedde met de stemmen van de rechter zijde, de nationaal-liheralen, het centrum en de vrijzinnigen. België. Brussel, 29 ApriL De Indépendance beige brengt, in antwoord op de door den minister van buitenlandsche zaken Van Swin- deren in de Nederlandsche Tweede Kamer gehouden rede, in herinnering, dat zij heeft betoogd, dat het fort te- Vlissingen een ge vaar zou opleveren voor België, omdat het aan de verdedigers der Belgische onzijdigheid den weg naar Antwerpen zou versperren. Het blad voegt daaraan toe, dat België in dat ge val zich door eigen middelen vrijheid van handelen in de Schelde zou moeten verzeke ren. Frankrijk. Tot voorbereiding van het werk, dat de Kamer zal hebben te verrichten wanneer zij in de volgende week weder bijeen komt, heeft de legercommissie van de Kamer den arbeid hervat De minister van oorlog gaf dadelijk in de eerste zitting inlichtingen over de toekomstige effectiefs en verklaarde, dat hij de door den hoogen oorlogsraad voor gestelde cijfers voor de normale en de ver sterkte effectiefs in de Kamer zou verdedi gen. De commissie schijnt echter het ant woord niet als afdoende te hebben beschouwd want zij besloot den minister van oorlog een aantal verdere vragen schriftelijk voor te leggen, inzonderheid die, welke vermeerde ring de effectiefs van het leger van het moe derland door de invoering van den drieja rigen diensttijd zullen ondergaan. Het antwoord daarop werd namens den minister door den onderchef van den gene- ralen staf, generaal Legrand, gegeven. De in den loop der jaren verkregen effectieve sterkte van het leger bedraagt 462,000 man. Na invoering van den driejarigen diensttijd zal de effectieve sterkte bij de inlijving van dc rekruten 658,000 man en de minimum- sterkte 600,000 man bedragen. Het schijnt nu de legercommissie hoofdzakelijk er om te doen to zijn, vast te stellen of de effectiefs niet ook zonder de invoering van don drie jarigen diensttijd overeenkomstig de eischen vermeerderd kunnen worden. De oppositie beweert, dat dit zeer goed mogelijk is. Hoe de minister Elicnne zich daar tegenover stelt is nog niet bekend geworden. Voorshands beeft de commissie met 16 tegen 7 stemmen zich voor het beginsel van de onverander lijkheid der effectiefs verklaard. Parijs, 2 9 ApriL De beide politiecom missarissen te Nancy zijn overgeplaatst ten gevolge van het Frarisch-Duitsclio incident. Engeland. Londen, 29 April. De hertogin van Connaugh't heeft heden morgen eene tweede operatie ondergaan. Er is nog geen bulletin uitgegeven, maar de operatie moet geslaagd zijn. Tweede telegram. Het bulletin luidt aldus: Aan de hertogin van Connaught is eene ernstige operatie verricht om de verstopping in de ingewanden te verlichten. De toestand van H. K. H, is zoo goed als men kan ver wachten. Portugal. Lissabon, 28 April. In de Kamer van afgevaardigden heeft de minister-president de volgende verklaring voorgelezen: De regee ring was op de hoogte van hetgeen in Lissa bon werd voorbereid; zij kende de kleinste or- ganisatcurs van de beweging, hunne eerzucht, hunne plannen en hunne manier van hande len met misdadige kwaadwilligheid en huichelachtigheid. De regeering had tusschen beide kunnen komen voordat eenige daad van uitvoering was verricht Zij heeft dat niet go- daan, opdat iedereen een duidelijk inzicht zou kunnen krijgen in de misdadige, aïnti-vader- landslievende cn anli-republikeinsche bedoe lingen van de leiders der beweging. De regee ring had gehoopt, dat deze laatsten eene strijdlustige houding zouden hebben aan den dag gelegd gedurende eenige oogenblikken, om eene krachtige onderdrukking te rechtvaar digen. Zij toonden echter eene volkomen laf heid. Alle elementen van het leger en van de openbare veiligheid werkten vaderlandslie vend samen met de regeering, die als eenvou dige gevangenen moest aannemen opstande lingen, welke zich met de wapenen in de hand overgaven. Tegelijk beval de regeering de ge vangenneming van de personen, die de be weging hadden georganiseerd. De regeering liet den haard der beroering sluiten; beval een proces te voeren cn zij zal handelen op zoo danige wijze, dat allen zonder uitzondering erkennen, dat het steeds moeielijker en ge vaarlijker is zich in eene misdadige onderne ming te begeven in Portugal. Wanneer liet parlement eenstemmig geneigd is de regee ring te steunen in de uitvoering van dit le vensprogramma, zal de schadelijke boom van samenzwering en opstand met één slag zijn losgerukt met wortel en tak. Eenige sprekers voerden het woord. Eene motie, die het volle vertrouwen van de Kamer in de regeering uitdrukte, werd aangenomen met algemeene stemmen van de 86 aanwezige leden. De politie heeft het syndicale huis gesloten. Men blijft onbekend met het doel van de be weging, die mislukte. Tweede telegram. Vijf samenzweer ders zijn gevangen genomen te Queluz op het oogenblik toen zij de kazerne van de artillerie wilden binnengaan. De kapitein ter zee Cerejo is in hechtenis genomen, omdat hij een aan slag heeft beproefd, die mislukte, in de kwar tieren van het 2e en het 16e regiment infan terie. Er zijn 183 bommen in beslag genomen in den zetel van den radicalen bond. 29 April, in den afgeloopen nacht zijn twee bommen neergeworpen voor de kazerne van het 13e regiment infanterie te Villarce (Tras os Montes). De ruiten van hel gebouw zijn vrij wat beschadigd. In Coimbra zijn dertien werklieden gevan gen genomen, die soldaten wilden werven be- hoorende lot de bediening van de mitrailleu scs. Lissabon, 29 ApriL De regeering maakt de volgende nota bekend over de ge beurtenissen van heden nacht Twee matrozen van den kruiser Sangabrief losten heden nacht om 1.40 drie schoten in zee. De geheele be manning trad aanstonds in het gelid. De bei de matrozen gingen ook in het gelid staan. Men weet niet wie het zijn en met welk doel zij hebben geschoten. De commandant van het schip vond de geheele bemanning vol maakt kalm. De regeering heeft de maatrege len genomen, die het gebeurde eischt Turkije. Konstantinopel, 28 ApriL Halri Bey is benoemd tot minister van do vakoefs (vrome stichtingen). Marokko. In Marokko zijn in den laatsten tijd steeds nieuwe onlusten voorgekomen, zoodat in te genatclling tot het indertijd door Lyautey be kend gemaakte programma van economische en cultuurmaatregelen de militaire maatre gelen weer op den voorgrond traden. In hoofdzaak was het dc houding van den Ber berstam der Sajan, een van de sterkste stam men van den Atlas, die tot een geregelden krijgstocht aanleiding gaf. Deze moet van vijf kanten tegelijk concentrisch naar de bergvesting Kanifra, het middelpunt van het Sajanggcbied, ondernomen worden. Het moet lot dusver kolonel Mangin gelukt zijn, zoo wel de Sajan als de aanhangers van den troonpretendent El Hiba in schaak te hou den. Eene sterke colonne is onder bevel van generaal Alix de Moeloejan-rivier overge gaan. Het doel van deze expeditie werd ge heim gehouden. Misschien was het te doen om de tuchtiging van de Beni Boe Jaki, die in den laatsten tijd bij herhaling Fransclie troepen hadden aangevallen. Volgens andere berichten is het mogelijk, dat de 35 K.M. van Tazza gelegen kasbah M'Soen het doel van de expeditie vormt. Kavallerie-patrouilles zijn reeds in de stad gedrongen, zonder op eenig verzet te stoolen. De vraag is alleen, of men zich daar zal kunnen handhaven. Ook in het Soes-gebicd stijgt de gisting, zoodat aanzienlijke troepenmassa's noodig zijn om op alle bedreigde plaatsen de rust te her stellen. Volgens de Parijsclie berichten, moeten er in de laatste week om slechts daarvan te gewagen eene geheele reeks meer of min der belangrijke gevechten zijn voorgevallen, die wel allen in het voordeel van de Fran- schen eindigden, maar toch belangrijke of fers elschten, en in zóóver niet lot het doel leidden, dat de onlusten schijnen voort te duren. Voor zoover de toestand zich laat overzien, worden er vooreerst nog belangrij ke militaire middelen gevorderd om een toe stand te verkrijgen, waardoor het welslagen van den vreedzamen arbeid eenigszins ge waarborgd wordt. Vereenigde Staten. Washington, 29 ApriL Het huis van vertegenwoordigers heeft in zijne dagzitting de behandeling ten einde gebracht van het hoofdstuk der nieuwe tariei'wet, dat handelt over chemicaliën, oliën en verfwaren. DU hoofdstuk is feitelijk onveranderd gebleven; alle amendementen, die door de minderheid waren ingediend, werden afgestemd. In de avondzitting werd hoofdstuk B be handeld, handelende over aardewerk en glas werk. Er is alle uitzicht, dat de uitslag hier eveneens zal zijn. Allerlei. Juffrouw Eva Booth is ziek. Zij heeft In de V. St. de leiding van de zaken van het Heilsleger. Men vreest voor een longaan doening, welke dan het gevolg zou zijn van bet overmatig hard werken dat juffrouw Booth gedaan had. Zij ligt ziek te Cleveland Brussel, 29 April. De vlieger Sequin, die uit Marseille was vertrokken met het plan om Nederland te bereiken, moest in Velaine neerdalen ten gevolge van een gebrek aan zijn motor. Par ij s, 29 April. De vliegers Brinde- gone en Vedrines zijn heden morgen uit Villa- coutlay vertrokken. De eerste is voornemens over Luik naar Bremen en Kopenhagen te gaan, de tweede begeeft zich naar Lyon, van waar hij naar Edinburg zal vliegen. Luik, 29 April. De vlieger Brindegone is om half acht in het aêrodroom te Ans neergekomen. Om acht uur vertrok hij weer in de richting van Nederland. Het hoogste New-Yorksche torenhuis, de z.g. Woolworth building, is door president Wilson geopend. De president drukte in het Witte Huis te Washington op een knopje; en dit had tot gevolg dat in het New-Yorkscho reuzengebouw 89,000 electrische lampen aan gingen. Het gebouw is 750 Eng. vt. (226^ M) hoog Men heeft er slechts twee jaar aan gewerkt Na de opening van verre door president Wilson, had in het nieuwe gebouw een feest maal plaats, aangeboden aan den architect, Gilbert. Het diner was aangericht in de mid delste verdieping van het torenhuis, ml. „the 27th floor". ontwerp. Matiging van oorlogsuilgavcn is ge* biedend noodzakelijk, daarom te meer moeten wijl ons beperken tot de uitgaven van do lo- veilde strijdkrachten en gaan in de richting van het door spreker voorgestane volksleger. Met verschillende voorbeelden critiseerde spiv 's Ministers voorstelling, als zouden de bo- langen inzake do verdediging van hel vader* land alleen veilig zijn in de hand der rech terzijde. De heer R o o d h u Ij z e n (U.-L)* zich deze critiek aansluitende, keurde af de schif ting door Minister Colijn gemaakt tusschen rechts en links op hel stuk van vaderlands liefde. De heer Tydeman (V.-L.) oordeelde, dal 't beter was het geld te besteden aan do uit rusting en afwerking van het leger dan aan fortenbouw, welke absoluut niet voortspruit uit onze neutraliteitsverplichtingen. Veeleer is do bouw van het fort bij Vlissingen, aan do doeltreffendheid waaraan spr. trouwens twij felde, uit een oogpunt van ncutralitcitsschen- nis als een in elk opzicht verkeerde daad te beschouwen. Bovendien is de Vlissingschq recde heter te verdedigen door maritiem ma terieel, gesteund door dc werken te Neuzen cn EllcwoutsdijtL De heeren de Beaufort (V.-L.) en Hu- g e n h o 11 z (S.-D.) bestreden nader den bouw van het fort bij Vlissingen, daarentegen ver» dedigde de heer van Karneboek (V.-L.J het ontwerp. Dc heer Troelstra (S.-D.) repliceeren- do, betoogde nader, dat de voorgestelde fort» houw bij Wissingen ons juist bij een oorlog tusschen Engeland en een andere groote mo gendheid, in groote moeielijkheden zou bron* gen. Berichten. -- De Staatscourant van Woensdag 30 April bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot stempelaar aan de zegelkan- toren te Amsterdam C. Koblenz, gepension* neerd oppcrconslabel der marine te Amster dam; benoemd tot inspecteur der posterijen cn telegrafie te Amsterdam N. Mulder, directeur van het post- en telegraafkantoor te Hooge- zand; bevorderd tot commies der posterijen cn telegrafie 3e kl. W. J. Jansen, thans idem 4a klasse; op verzoek eervol ontslagen de vrouwe* lijke klerk ter directie der Rijkspostspaarbank W. H. Weegenaar, cn dc vrouwelijke commies der posterijen en telegrafie 2e kl. J. II. Iloff. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Voortgezet werd Dinsdag de behandeling van het kustverdedigings-ontwerp. Do heer v&n Vlijmen (R.-K.) repliceerende, verde digde nader het ontwerp, hoewel hij liever twee forten bij de Wester-Schelde wenschte. De heer Merchant (iV^DJ bestreed hel De gewone audiënties van den minste? van Binnenlandsclie Zalccn en van den mlV nister van Justitie ad interim zullen a.s. Z&* terdag niet plaats hebben. Do Kamerverkiezingen. Naar do N. R. Ct. verneemt heeft ds. Vaïi der Voort van Zijp bedankt voor de candW datuur, hem door de a.-r. kiesvereeniging ti Dordrecht aangeboden. Het bestuur der centrale R. K. kiesvertj eeniging Katwijk-Leiderdorp stelt aan de af* dcelingen-rfvoor, den candidaat van dc Christ.*»; Hist, partij* het aftredende lid rar, O. J. E. baron van Wassenaar van Catwijck, over te nemen. In de Zondag gehouden vergadering: van de R. K. cenlralo kiesvereeniging in het district Ommen is, naar het Ccntr. meldt, in beginsel besloten, de candidatuur van dr. J. Th. de Visser krachtig te steunen. Nu mr. Th. J. s'Jacob voor een candidatuuf voor de Tweede Kam.^r hem van chr.-hist» zijde aangeboden, heeft bedankt, is deze than? aangeboden aan baron jE. Mackay, te 'sGra4 venbage. Do Christ.-Hist. kiesvereeniging to Rhenen (district Ede) heeft naar de Ned. meldt, met algemeene stemmen jhr. G. J. A. Schimraelpenninck weer candidaat gesteld. Mjr. Canes te Zierikzee is, naar do N. R, Ct. meldt, door de vrijzinnige kiesvereenl* ging te Oud-Vossemeer met bijna algemeen*, stemmen voorioopig candidaat gesteld in het district Goes. Donderdag wordt te Kapelle (Z.-Beveland) een algemeene vergadering gehouden van de centrale vrijzinnige kiesvereeniging tot het stellen van een definiticven candidaat. Men meldt aan De Rott., dat de heer O. van der Voort van Zijp, aftredend lid den' Kamer, door de centrale anti-rev. kiesveree niging in Tietjcrksteradeel wederom met al gemeene stemmen is candidaat gesteld. Met zekerheid deelt de N. R. Ct. mede, dat? dóór de Christen Sociale Partij besloten la, in de provincie Groningen geen candldaten te stellen voor het lidmaatschap van de Twee- de Kamer. Linksche samenwerking b$jj de Statenverkiezing. Men bericht aan de Jtf. R. CV, dat ln het district Franoke? voor de verkiezing van vijf leden van de Sta ten samenwerking is verkregen tusschen dé vrijzinnigen en de sociaal-democraten. De Vrijzinnigen zullen drie, de sociaal-da* mocr&ten twee candldaten siellaa

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1