Zaterdag 3 Mei 1913. BINNENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. Ilde Jaargang ABONNEMENTSPEIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummors - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertontiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. 1. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regols.t f 0.50* Elko regol meer 0.10# Dionstaanbiodingon 25 cents by vooruitbetaling. Qrooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordoolige bopalingon tot het horhaald advorteoren in dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bovattondo do voorwaardon, wordt o| aanvraag toegozonden. Staten-Generaal. Pensioenregeling voor de gemeente-ambtenaren. De beer Vliegen heeft een reeks amendementen voorgesteld Een toevoeging aan artikel 1 strekt om de ambte naren \an instellingen a±s armbesturen, banken van leening, Godshuizen en dergelijke, ook zonder dat zy bij afzonderlijke wet als geincente-anibtenaren wor den aangemerkt, in de peiisionueer.ng te betrekken. Een tweetal amendementen (op de artikelen 4 eu 6) hebben de strekking, het geneeskundig onderzoek, waarvan gebleken, ia dal het op goede gronden was aangevraagd, door het fonds tc doen betalen. Op art. 7 is een amendement voorgesteld, bedoe lende te voorkomen, dat een sums erkend onrecht vaardig ontslag, door een gemeentebestuur gegeven, verlies van pens. oen, waarvoor misschien tientallen *au jaren gestort is, ten gevolge heeft. In zulk een geval dient cr, volgens den voorsteller, een instantie ide pensioenraad) te zijn, die nader over het al of niet verlies van pensioen of gestorte bijdragen kan beslisseu Als sub-amendement op het amendement ILI van den heer Trcub wordt verder voorgesteld het pen sioen n el te berekenen naar het gemiddelde salar.s over de laatste 5 dienstjaren, doch naar de emdbczol- digmg. In art. 15 wensch de voorsteller bepaald te zien, dat. vooral wanneer de dierstlyd, geéischt om pen sioen te krygen, tien jaar blijft, de dienstjaren vóór den 18-jarigcn leeftijd vervuld, meetellen Volgende amendementen strekken om den ge meentc-ambtenaren premie vrij pensioen te verschaf- Dc heer De Meester stelt voor art. 51, le lid, te lezen als volgt ..Hel beheer van hel fonds wordt volgens do er Ons to stellen regelen gevoerd door den directeur, onder toezicht van vyf, door Ons te benoemen com missarissen, van wie er drie worden gekozen uit do deelhebbers in het fonds en twe eu-t <le commis sarissen van het weduwen- cn wcezenfonds voor bur gerlijke ambtenaren. De dirccteu rvertegenwoordigt bet fonds in en buiten rechte De voorsteller wenscht hiermede in de eerste plaats het beheer van het fonds in zijn geheel op te dra gen aan den directeur, onder toezicht van commia- wrsseii. Verder strekt het amendement om aan twee leden van het college van commissarissen van het w eduwen- en weezenlonds voor burger ykc amb tenaren zitting to geven in het college van commis sarissen van het gemeentefonds. Hierdoor zal liet mogelijk worden, zonder anders stellig te verwacn- ten moeilijkheden cn onaangenaamheden, voor hot gemeentclonda gebruik te maken van de diensten der ambtenaren bij het fonds voor burgerlijke amb tenaren Voorts zijn ceaige amendementen ingediend door 4e beeren Fleskeng en Janssen. £y wenschen door ccr.c wijziging van artikel 2 de wethouders niet in deze pensioenregeling op te nemen Een amendement ov artikel 65 strekt om het ver naai va nde gemeente op de amutenaren tot 2 pCt. te oeperken. De voorstellers meenen, dat niettegen staande het Rijk de 3 pCt. van de inkoopsominen voor weduwen- en weezeupensioen a oor zijne reke ning heeft genomen, de ambtenaren toch nog te zwaar worden belast. Een nieuw artikel 70a wordt ingevoegd om vooi de wethouders van groolere gemeenten de gelegen heid tc openen, o mpcnsiocnaanspraken tc kunnen doen geldeu- De voorstellers wenschen in het ontwerp tot pen sioneering van de weduwen en weczen van gemeente ambtenaren een artikel 47a in te voegen, bedoelenae op voorstel van Ged. Staten een. gemeente te kun nen verplichten een pensioenregeling in te voeren voor de weduwen en weezen van haar wethouders. Ten slotte stellen zij voor, aan het tweede wets ontwerp terugwerkend© kracht toe te kennen tot X Januari 1913. Uit de Pers. Vrouwenkiesrecht. Prof. Struicken verklaart zich in Van O n z e n T ij d in beginsel niet tegen vrouwen- kit srecht, maar evenmin in beginsel voor po litieke gelijkstelling van man en vrouw. De vrouw oefent nu eenmaal niet een even groo- len invloed op hel openbare leven als.de man, meent hij, om dan echter te vervolgen- „Maar, wie geelt thans een behoorl k kentec- ken, waardoor dit \erschil in invloed ook iu hel kiesrecht tot uitdrukking kan worden gebracht? Kiest men den welstand, men reageert tegen de ontwikkeling, die de vertegenwoordigende idee in de negentiende eeuw heeft getoond. Kiest men de bekwaamheid, het intellect, men krygt het «zuraeskicsrecht, sluit uit o. m. de groot© schare loonarbeiders, die reeds lang, toen de vrouw »n dc hoogere standen nog tot het gezinsleven zich beperkte, gedwongen werd, zelfstandig naast den inau den strijd, ook den maatschappclijken strijd, om haar economisch en zedelijk leven te voeren. Laat men allen toe, dio een zelfstandige plants in de maatschappij innemen, men ge gehuwdu vrouw zal het als een onrecht gevoelen, maar ook, men doet geen recht wedervaren aan hel feit, dat het ook aan die vrouwen, die een zelf standige plaats in de maatschappij innemen, tot uu toe niet is gelukt, een in\loed op het socialo leven en de cuituurontw kkeling uit tc oefenen, aan dien der mannen gelijkwaardig. liet ook ;n de Staatscommissie voorgestelde systeem, „al leen die trouwen tot het kie-recht te roepen, dio daadweikelijk blijk geven het stembiljet te be- geeren'', geeft slechts in schyn een ernstige be grenzing. Immers zoude zonder twijfel zeer Bioe- dig door de politieke actie der partijen ook het nieerendcel der vrouwen, die het stembiljet per soonlijk met zouden begecren, toch tot het uit spreken dier begeerte worden genoopt. Invoering van her vrouwenkiesrecht ten onzent tegel k met die van het algemeen kiesrecht vooi mannen, zoude slechts kunnen plaats vinden a's in een ruwen greep, dio dopr zyne noodwend ge inconsequenties betrekkelijk spoedig tot het ge- 1 ke kiesrechc voor vrouwen en voor mannen zoude voeren." Een aalmoes tegen wil en dank. Onder d<*zen titel duidt de B o d ee het or gaan van den Bond van Nederl. Onderwijzers liet dezer dagen tot stand gekomen toeslag wetje aan, en vervolgt danT ,,Wij hebben jarenlang geroepen om eene be hoorlijke regeling! Uw begrip schiet te kort, antwoordt de Minister, anders zoudl ge weten dat het niet kon. Wij bobben ons recht op zulk eene regeling aangetoondwy hebben aangetoond cat het be lang van de volksontwikkeling een goede rege ling dringend cischt. Ge hebt gelijk, r-epen de wetsvertegenwoordi- gers, maar ziet gc, ge hebt geen verstand van de politiek, anders zoudt ge weten, dat het niet kan Maar we willen toch iets voor u doen, zegt de Minister, daar is een aalmoes voor ecnigen der gehuwden onder ulieden. Heelemaal niet gedaan met het oog op do ver kiezingen. Wel neen. heelemaal niet! Hoe kunnen wij het ook denken, wy hebben immers niet het flauwste begrip van die zaken l Maar waar we wel eenig begrip van hebben, dat is hiervan, dat we zullen trachten eens een regeering te krijgen, die niet langer probeert op een koopje van do onderwijzers af te komen. Deze vernedering moet ons een nieuwe spoor slag z n om onze krachten in te spannen by de komende verkiezingen. Er zijn wel mannen, die ons inderdaad eene regeling zullen weten te geven. Die niet roepen, het kan niet, het ia zoo moei lijk, maar die zeggen, deze ewh dee tljds moet vervuld woruen. Collega's werkt, werkt harder dan ooit! Hel gaat om 't volksonderwijs en om de volks onderwijzers!" Berichten. Oe Kamerverkiezingen. Ds. A. G. II. van Hoogenhuijse heeft naar aanleiding van het protest van prof. Kohn- staram en dat van ds. Kruseman Aretz in het Hbl. zijn meening- verduidelijkt: Ten opzichte van de gewraakte zinsnede schrijft hij o. a.: Met gansch mijn hart blijf ik afkeuren de vermenging van politiek en godsdienst, den vloek van heel onze staatkunde. Het is er dan ook verre van af, dat ik zou bedoeld hebben met den door u ge wraakten zin in mijn brief aan dr. De Visser, dat al wat rechts staat en stemt geloolt, en #1 wat links staat en stemt niet gelooft. Ik zou dan immers in tegen spraak komen met wat ik zelf herhaaldelijk heb veroordeeld. Iets anders is echter het feit, of niet juist nu ik laat buiten beschou wing of de meeste schuld daarvan ligt bij hel liberalisme uit den tijd toen het oppermach tig was, of bij het op de spits drijven van dc antithese door dr. Kuyper al de ongeloo- vige elementen in ons volksleven zich aan dc linkerzijde scharen en daar den toon aange ven. Wilt mij nu wel verstaan: gansch iets anders is het of ik zeg: al wat links staat is ongeloovig of dal ik zeg: al wat ongeloovig is staat links. Het eerste is een niet genoeg te veroordeelen bewering en mijn ganschc hart komt in opstand, telkens wanneer ik dat z.j hoor voorstellen. Het tweede is een feit, dat ik twijfel er niet aan, ook door u, moet worden toegestemd. De schrijver besluit: Om dus alle misverstand te voorkomen, herhaal ik, dat ik, in de politieke verhoudin gen, zooals die nu in ons vaderland helaasI zijn, noch voor rechts, noch voor linies pleit, maar voor diegenen uit rechts zoowei als uit links, dit d i l in al zijn consequenties belijden en willen toegepast zien, dat aan ons volK God en de Bijbel niet worde ontnomen, dat Rome niet oppermachtig worde, en dat onze Vaderlandsche Kerk niet gedrongen worde van de plaats haar door God in ons land ge geven. De vrijzinnige kiervereeniging „Almelo" stelde candidaat mr. H. Goeman Borgesius. Baron JE. Mackay heeft de hem door de plaatselijke Christ.-Hist. kiesvereeniging ie Hilversum aangeboden Kaïnercandidatuur niet van de hand gewezen. Hij heeft echter eenigc voorwaarden gesteld, waarover nog onderhandeld wordt. Men deelt aan het Ilbld. nog mede, dat de Christ.-Hist. Kiesvereeniging pogingen in het werk stelt om de candidaluur-Mackay door de andere Christ.Hisl. kicsvereenigingen in het district gesteld te krijgen. De Centrlale Anti-Rev. Kiesvereeniging op Walcheren heeft definitief candidaat gesteld voor het district Middelburg het aftredend lid den heer J. H. Blum. De Katholieke kiesvereeniging in het dis trict Hontenissen heeft gesteld het aftredend lid den heer P. F. Fruitier. Ds. C. van der Voort van Zijp heeft de candidatuur in het kiesdistrict Tietjerkstera- deel aanvaard. Legcrmanoeuvres. De legcr- manoeuvres, onder bevel van den comman dant van het veldleger, waaraan zullen deel nemen de tweede en vierde divisie, dc vier regimenten cavalerie, het korps rijdende ar tillerie, het regiment genietroepen en hulp wagens, zullen plaats vinden tusschen dc Zuiderzee en de Duitsche grens in de provin cie Gelderland cn Overijsel. De sterkte van de troepen zal ongeveer 20,000 man en 3000 paarden zijn. Reeds worden door den chef der inten dance, de overste v. d. W. en nog een ander stafofficier in den Achterhoek besprekingen met de burgemeesters gehouden dc legering en dc verpleging van dc troepen betreffende, welke geheel op oorlogsvoet zal worden inge richt. Ook met betrekking tot de hoedanig heid van het drinkwater wordt een uitge breid onderzoek ingesteld. De heer jhr. mr. J. W. C. de Jonge van Ellemeet, sedert Juli 1889 rechter in de recht bank te Zierikzee, zal binnenkort eervol ont slag vragen. Examen voor Octrooibezor ger. Heden cn gedurende de volgende week wordt in liet Gebouw van den Octrooiraad het examen afgenomen voor octrooibezorger, hetwelk met goed gevolg moet zijn afgelegd door allen behalve advocaten, die als ge machtigden van octrooi-aanvragers voor den Octrooiraad wenschen op te treden. Zeventien candidaten hebben zich daar voor aangemeld. De door den minister van Landbouw, Nij verheid en Handel ingevolge wekelijks voor schrift benoemde examen-commissie bestaat uit de volgende leden: Mr. dr. Snyder van Wissenkcrke, voorzit ter van den Octrooiraad, tevens voorzitter; G. H. E. Bergsma, lid van den Octrooiraad; mr. D. van Blom, C. Feldmann en I. P. de Vooys, hoogleeraar aan de Technische Hoo- geschool, en dr. G. Hondius Boldingh, hoog- leeraar aan de universiteit te Amsterdam, alle vier buitengewone Jeden van den Octrooi raad mr. C. O. Scgcrs, lid van den Hoogen Raad, en mrs. J. H. Felders en J. Wollerbeek Muller, advocaten en procureurs, secretaris der commissie is mr. F. R. J. Dubois, chef van het Merkenbureau bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom. Dr. Sieds Lykles. fin Gronin gen is ter aarde besteld liet stoffelijk over schot van dr. Sieds Lykles, vroeger genees heer-directeur van het krankzinnigengesticht te La wang (Java) en daarna van het Gasthuis voor Vallende Zieken aan den Overtoom te Amsterdam. Voordat dc trein om 8.55 Woensdag mor gen uit Amsterdam naar Groningen vertrok, verzamelde zich voor den waggon, waarin de kist, die op het westelijk stalionsgedeelte ge plaatst was, een groot aantal belangstellenden, vooral uit medische kringen en ook uit die der vrijmetselarij. Ook eenige verpleegsters waren aanwezig. Op de kist lagen vele kransen. Door verschillende sprekers werd daar hul de gebracht aan de nagedachtenis van den overledene, cn wel door den heer J. F. Lu Blankenberg, directeur der Algem. Maat* schappij voor Levensverzekering en Lijfren te, waarvan de ontslapene een der medische adviveurs was, door den heer A. J. de Graaf4 namens het kapittel en dc loge „Willem Fre- derik" door dr. W. 1'. Ruyscli voor dc „Ncd. Vcrccniging tegen vallen ziekten", door mr, E. A. Smidt, lid der Tweede Kamer, als aca« demisch vriend van den overledene, en door, dr. J. J. M. van Bergen, namens de sfd. AmsL der Ned. Specialisten vcrccniging. I)c waggon werd daaraan aan den trein ge haakt en nadat dc aanwezigen een laatstcn groet hadden gébracht, vertrek deze naar Gro ningen, alwaar bij de geopende groeve het woord gevoerd werd door prof. dr. Pel uit Amsterdam, die sprekende namens de regen ten en de verplegers van de inrichting tegen villende ziekte te Amsterdam, den overlede- n schetste als enn man van nobel karakter en eldcren geest. Zijn eenigc illusie, nog een eigen ziekenhuis t- slichten voor lijders aan allende ziekte, heeft hij helaas niet verwezen lijkt mogen zien. Een zoon van den overledene dankte, na mens de familie, voor de betoonde belangstel ling. De begrafenis van den verple ger Bra a in. Dr. V. schrijft aan de „N. R, Cl.", dd. 12 April uit Tsjorloc: Het was op 1 April, dat de wachtdokter ons 's avonds laat allen in hel hospitaal liet halen, en wij waren er helaas op voorbereid, wij wisten wat dit betcckende! Het waren dc laatslo oogenblikkcn van onzen verpleger W. P. Braam, die aan een kwaadaardige typhus lijdende was. Half Februari is hij ziek geworden, le mid den van zijn werk, tc midden van zijne patiënten, aan wie hij zijn beste krachten wijdde, die hem dankbaar waren voor liun herstel, die hem tijdens zijne ziekte met tra nen in de oogen herhaaldelijk dc hand kwa men drukken, liet is ons niet mogen geluk ken hem te behouden; op 4 April is hij over leden, 28 jaar oud. Onze vriend Braam, die steeds bescheiden cn kalm zijn werk verrichtte, en zijn plicht vervulde, van wien ieder onzer hield, hebben wij bier moeten achterlaten. Zijne ziekte, zijn heengaan, is eene droeve bladzijde ia hel dagboek van onze ambulance. Op 7 April heeft de heclc ambulance hem weggebracht. En ieder had zich beijverd bloemen bij elkaar te garen, onze zusters maakten kransen, onze broeders, onze Bul- gaarsche verplegers brachten steeds meer bloemen aan. En zoo werd de kist, gedekt met de vader landsche driekleur, een bloemstuk van het Nederlandschc Roode Kruis, onze krans met de Nederlandschc kleuren, een krans met de Bulgaarsche kleuren, en bloemen van veler lei menscken graiwaarts gedragen. En een groote stoet volgde: Zoo waren go- konicn dr. Tanjcff, chef van den geneeskun digen dienst, dr. Michoeloff, hoofd van den gewonden dienst, dr. Manoloff, chef van het epidcinie-hospilaal, cn vele anderen. Zoo kwamen zusters en verplegers van bijna alle andere hospitalen en plaatsten een tuil viool tjes op de last, en de stoet werd gesloten door een militair escorte, om de laatste eer te bewijzen aan dezen gevallen Ilollandschen militair. En terwijl de droeve stoet door de stralen trok, bleven de soldaten staan en salueerden^ Het uitwendige leven verwijdert de men sdien, ook de nauwst verwante; het inwen dige leven snoert samen, zóó zelfs, dat elkan der vreemde levens versmelten tot één Een Roman van Lielde, 49 DOOR MARIE CORELLL „Santorisl" herhaalde ik lachend. „Hoe kan het Santoris zijn?" „\Vel hij maakt zich zelf jong," antwoord je de heer Ilarland. Misschien maakt hij het -anderen ook. Het is niet te zeggen, hoe ver ,'zijn macht strekt!" „Precies een bezweerderI" zeide dr. Brayle droogjes. „Faust had hem moeten raadple gen inpla-ats van Mephistopheles!" „Faust is een schoone legende, maar aller dwaast is het feit, dat de oude wijsgeer zijn ziel aan den duivel verkocht, alleen uit liefde voor de vrouw," seidc de heer Har land. „Do vreugde, de sensatie en de hart stocht der liefde waren voor hem de hoogste verzoeking en de eenige voldoening op aarde, ft De oogen van dr. Brayle glinsterden. „Maar te dit toch niet een waarheid?" vroeg hij. „Is cr iets, dat zoo volkomen het leven van een rosn beheerscht als de liefde voor een vrouw? Het is zeer zelden de rechte vrouw maar het is altijd do een of andere vrouw. Alles, wat er ooit in de wereld gedaan werd, hetzij goed of kwaad, kan teruggebracht worden op den invloed van vrouwen op mannen soms zijn het hun vrouwen, die hun daden richten, maar veel vaker zijn het hun minnaressen; koningen en keizers zijn even goed onderhe vig aan de algemeenc zwakte als gewone stervelingen wij behoeven daarvoor de ge schiedenis maar op te slaan. Wat kon Faust meer verlangen dan liefde?" „Volgens mij is liefde een vergissing," zeide de heer Harland, terwijl hij achteloos zijn overjas aantrok. „Ik ben het eens met Byron's uitspraak: „die lief heeft, raaskalt!" Natuur lijk moest het een ideale hartstocht zijn, maar dat is het nooit, kom, wij zijn gereed?" Wij verlieten dadelijk het Jacht in onze sloep. Ons gezelschap bestond uit den heer Harland, zijn dochter, ik zelf, dr. Brayle en de heer Swinton, en met zulke onverschillige metgezellen, meende ik, zou het moeielijk zijn, zoo niet onmogelijk, een oogenblik alleen met Santoris te zijn om hem mijn plan, mijn gastheer en mijn gastvrouw zoo spoedig mo gelijk te verlaten, mede le deelen. Toch nam ik mij| voor een poging te wagen in die rich ting, al was het maar een heel kort oogen blik. Wij legden den korten afsta-nd over het wa ter van de „iDiana" naar de „Droom" af on der het licht van een prachtigen zonsonder gang. Loch Scavaig geleek een gloed van brandende kleur en het uitspansel boven ons was diep rose getint, verdeeld door strepen van het bleekste blauw en warm goud. Santoris wachtte ons op het dek, met den kapitein en eenigen van de bemanning, maar wat onze oogen dadelijk boeida wa$ schoone, donkere jongeling van twaalf *f dertien jaar, in Oostersch gewaad gekleed, die een mand met roode en witte roseblade- ren in de hand hield, welke liij met een beval lige beweging, zwijgend aan onze voeten neerstrooide, toen wij aan boord stapten. Ik was de eerste, die dc kampagnetrap opkwam en zoo scheen het of deze geurige teere blaad jes voor mij waren neergestrooid om mijn voeten op te zetten. Santoris heette ons met die vriendelijkheid welkom, die hem steeds onderscheidde en zelf geleidde hij juffrouw tlljarland naar een der hutten, om de vele on- ,noodige sjaals en manleis af te doen, waarin zij zich zelfs op den hectsten dag hulde ik volgde hen; hij keerde zich met een glimlach tot mij zeggende: „Gij kent uw kamer? Dezelfde, die gij gis terenavond bad." Ik gehoorzaamde zijn wenk en ging het, met zooveel uitgezochten smaak gemeubeld, vertrek binnen, waarvan hij gezegd had dat het bestemd was voor eene „prinses", sloot de deur en ging eenige minuten zitten om na te denken. liet was duidelijk, dat een crisis in mijn leven naderde en ik voor een tweesprong op den levensweg kwam te staan. De beslis sing zou geheel aan mij zelf liggen. Om alle moeielijkheden te voorkomen had ik niets an ders te doen, dan mij kalm te houden en mijn 'eigen weg te gaan te weigeren iets meer van dezen vreemden man te weten, die zoo geheimzinnig in mijn leven was gekomen en naar huis terug te keeren, naar den gewonen •veiligen, indien al eentonigen sleur van werk en streven. Aan den anderen kant was het aanvaarden van de komende vreugde, die op mij neer scheen te stroomen als een licht uit den hemel, geliik aan hef blindelings voort gaan naar het onbekende, zonder vragen te vertrouwen op de geheime, geestelijke aan sporingen van mijn eigen natuur en mij zelf geheel over te geven aan een liefde, die alle dingen deed vermoeden en toch niets beloof de! Vervuld van de meest tegenstrijdige go- dachten lieo ik de kamer langzaam op en neer, de lange spiegel weerkaatste mijn gelaat en gestalte en toonde mij het getrouwe beeld van de verwonderde vrouw, die ik in mijn vreemde reeks visioenen had gezien de vrouw, die ecuwen geleden had gestreden tegen conventie en gewoonte, om slechts op duizend manieren er door overwonnen te worden de Yrouw, die liefde had gedood, om ze slechts te zien herrijzen en haar te moeten aanzien met oogen vol eeuwige her innering, de vrouw eindelijk, die verdron ken ter wille van de liefde in een zee van toorn en beven, nu naast de gegrendelde poort des Hemels knielde en bad binnen ge laten te worden 1 En in den geest hoorde ik weer de woorden, gesproken door een lief lijke en plechtige stem, die mij in mijn eer sten droom had toegesproken. ,yEen roos van al de rozen des Hemels! Een onver welkbaar en onsterfelijk slechts één, maar voldoende voor alles! Een liefde onder al de millioenen liefden van mannen en vrouwen één, maar voldoende voor de Eeuwigheid! Hoe lang de roos heeft gewacht op haar ont plooiing hoe lang de liefde op haar ver vulling heeft gewacht kunnen alleen de Engelen, die de daden neerschrijven, zeggen! Zulke rozen bloeien slechts eens in de woe stenij van ruimte en tijd; zulk een liefde komt slechts eens in een Heelal der Werel den!" En toen hoorde ik het bevel, mil bii het afscheid gegeven: „Sta op en ga van hier. Bewaar de gave, die God u zendt! neem, wat hel uwe is! ontmoet, wat u gezocht heeft onder lijden gedurende vele ccuwenl Keer u niet af, noch door uw eigen wil, noch door den wil van anderen, opdat niet oude dwulingen weer voorkomen. Ga over van droom tot ontwaken! van nacht tol dag! van schijndood tot leven! van eenzaam heid tot Uefdel en bewaar in uw hart do boodschap van een Droom l" Mocht ik vertrouwen op deze aansporin gen, die wereldwijzen niets dan inbeelding zouden noemen? Een ernstig wijsgeer dezer dagen heeft Inbeelding verklaard als „oen gevorderd begrip van waarheid", en hij ver zekert, dat de ontdekkingen van de toekomst altijd voorzegd kunnen worden door de dichters en zieners, wier ontvankelijke herse nen de eersten zijn, die de voorafgaande waarschuwingen opvangen door de fijnere uilstortingen der gedachte, die voortkomen uit het Goddelijk verstand. Hoe dit moge zijn, mijn levenservaring had mij geleerd, dat het geen andere Heden als vaste basis van huq geloof beschouwen, dikwijls onecht is, ter wijl zulke aansporingen der ziel, die bijna niet onder woorden gebracht kunnen wor den, naar de hoogste werkelijkheden van het bestaan voeren. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1