t „DE E EM LAN DER". Dinsdag 6 Mei 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. ai"6 Jaargang, Li U N° 296 1 1 S Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.1<>« Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant versohqnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën geliove men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 16 regelsf 0.50, Elko rogol moor O.IO# Dionst&anbiodingon 25 c.cnta by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bedrijt bestaan zeer v.oordoolige bopalingon tot hot herhaald advorlooron in dit Blad, b(j abonnement, Eene circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien cene missive van den keer Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, d.d. 21 April 1913, 4e Afdeeling, no. 1802/1338 brengt ter kennis van belanghebbenden dat ten aanzien van den invoer van paarden, be stemd voor het vanwege de „Vereenjging tot be vordering der paardenfokkerij in Nederland", in Juli e. k. te 'fi-Gravcnhage te houden internationaal concour8-hippiquc, afwijking van de verbodsbepalin gen, vervat in de ministenee'.e beschikkingen van 21 Mei 1901 (Nederl. Staatscourant van 26, 27 en 28 Mei d. a. v., no. 121) en 3/7 Augustus 1906 (Nodcil. Staatscourant van 16 Augustus d. a. v. no. 190) wordt toegestaan, onder voorw aarde a. dat ^an bet eerste kantoor worde overgelegd een door den secretaris, gedelegeerd commissaris van het concours-hippique a/gegeven bewijs, dat de paar den voor genoemd concours-hippique, bestemd zijn b. dat de paarden, voor zooveel zij na af.oop van liet concours-hippique hier te lande mochten blijven, niet in het verkeer worden gebracht, dan na door den districts-veearts te Leiden of een zijner plaatsvervan gers te zijn gekeurd en gezond bevonden. Amersfoort. 2 Mei 1913. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWLJGK. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Amers foort, Brengen ter algemeene kennis, dat de gewone jaar- lijkschc collecte ten behoeve van het fonda ter aan moediging en ondersteuning van don gewapenden dienst in de Nederlanden langs de huizen der in gezetenen zal plaats hebben op Donderdag, den 16. Mei 1913. des'voormiddags ten 9i uur. Zij wenschen deze ten dringendste in de belang stelling der ingezetenen van allen rang eu stand aan te bevelen. Men vergete niet, dat, al moge ook het getal dei overgeblevenen utf, de veldtochten van 1830 en 1831 Jaarlijks verminderen, daarentegen, tengevolge der Expedition in onze Oost-Indische Bezittingen, bet gelai van hen, die op onderscheidene wijze aanspraak hebben op ondersteuning, stce.ls weder toeneemt en vermoedelijk zal blijven toenemen. Bij het op zich zelf verblijdend verschijnsel, in de laatste jaren alom in den lande waargenomen, eencr toenemende belangstelling in a les wat de verdediging des Vaderlands betreft, vertrouwen Burgemeester eu "Wethouders, dat de opbrengst dezer Collecte zal be wijzen, dat men ook meer dan tot dusverre belang gtelt in het lot van den verminkten en hulpbehoe venden oud-soldaatMoge toch hun, die hun leven veO hebben voor het Vaderland, de overtuiging wor den geschonken, dat het Vaderiand niet.ondankbaar is, e e lie in te zar, t e bijdragen, om aan meerdere Oud-atrijders. die daarop aanspraak hebben, eene tegemoetkoming te verstrekken ter ver lichting der zorgen van den ouden dag. Amersfoort, den 6. Mei 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RANDWLfCIC. Politiek Overzicht. Oostenrijk en Italië in Albanië Wij schreven gisteren, dat het droevige om standigheden waren, waaronder de gezan ten-conferentie te Londen zou bijeenkomen, tenzij op het allerlaatste oogcnblik zich nog omstandigheden mochten voordoen, die een gunstiger vooruitzicht openden. Niet zonder reden werd dit voorbehoud gemaakt, want in de 24 uren, die sedert zijn verloopen, is de toestand geheel veranderd. Door een van de „coups de theatre", waarvan wij in de laat ste zeven maanden zoo dikwijls getuige zijn geweest, heeft de Skutari-kwestie plotseling haar dreigend karakter verloren. Koning Ni- kita heeft de pretentie, om Skutari tot hoofd stad van Montenegro te verheffen, lalcn va ren; hij heeft zijn besluit kenbaar gemaakt om de stad, die hij door list in handen had gekregen, nadat hij had ingezien, dat dit hem door wapengeweld niet zou gelukken, weder prijs gegeven. Dat zal geschieden zonder dat aan de overgave voorwaarden worden ver bonden, volgens het bericht van den Oosten- rijkschen gezant te Cettinje. Dat zal wel niet al te letterlijk moeten worden opgevat. Maar in ieder geval, Skutari zal geen Montene* grijnsch bezit blijven. De Skutari-kwestie lieeft dus haar acuut karakter verloren; zij zal de rust Aan Europa niet meer in gevaar brengen. Maar in hare plaats is een andere kwestie gekomen, waar voor eene oplossing zal moeten gezocht wor den: de Albaneesche kwestie vordert nu de aan dacht van Europa. De gezanten-conferentie te Londen is reeds kort nadat hare beraad slagingen begonnen, tot het besluit gekomen, dat Albanië tot een zelfstandigen staat moet worden gevormd. Thans wordt deze beslis sing weder op losse schroeven gezet door de beide mogendheden, op welker aandrang zij is genomen. Met welke bedoeling dit ge schiedt, wordt door de Tribuna in een ar tikel, dat kennelijk door de Italiaansche re geering geïnspireerd is, toegelicht. Het blad komt er tegen op, dat tusschen Italië en Oos tenrijk. eene nieuwe overeenkomst zou zijn gesloten over de verdeeling van Albanië in invloedssferen. Dat zou in tegenspraak zijn met liet beginsel der autonomie, en een on recht zijn tegenover Europa, dat loyaal heeft medegewerkt om een krachtig en vrij Alba nië in 't leven te roepen en tegen iedere be geerte te besehermen. Men moet, zoo betoogt de Tribuna, de Sku tari-kwestie en het algemeene vraagstuk van de binnenlandsche regeling van den nieuwen, eerst in de kiem aanwezigen staat, onder scheiden. De Skutari-kwestie kwam op, toen Montenegro, om in strijd met den wil van de mogendheden in de grensbepaling van Noord- Albanië in te grijpen, Skutari bezette, nadat het besluit van de mogendheden genomen was, in de verbeelding tegenover de defini tieve grensbepaling zijnerzijds een voldon gen feit te kunnen stellen. Wanneer de Lon- densche gczantcnconferentic geen gemeen schappelijk dwangmiddel vindt om Monte negro tot ontruiming van Skutari te bewegen, dan zal Oostenrijk-Hongarije deze taak op zich nemen, omdat het de naast belangheb bende is. Wat de vraag der binnenlandsche regeling van Albanië betreft, heeft Essad Pa cha zich tot heerscher van den staat ver klaard; hij houdt het leger van Skutari tus schen Tirana en Kruja bijeen. Djawid Pacha heeft Valona bezet. liet is nog niet geheel dui delijk wat de houding van Essad Pacha heeft le beteekenen. De Porie heeft hem bevolen zich naar Turkije in le schepen. De Tribuna vraagt of Djawid slechts naar Valona is ge trokken, om in Turkije terug to keeren, of om zich met Essad Pacha te vereenigen. Deze heeft een basis tusschen Tirana en Djakowa; Djawid echter heeft slechts troepen, die in den vooraf geganen strijd geslagen zijn, maar geen aanhang in Albanië. De beide legers hebben ook geene verbinding met elkaar; eene tegenbeweging uit het binnenland schijnt mo gelijk, wanneer de voorloopige regeering van Kemal Bey sterk genoeg is om die in gang te brengen. Daarom springt, zoo betoogt de Tribuna, de noodzakelijkheid in het oog om de orde in Albanië te herstellen. Het is door de mogend heden als ecu zelfstandige staat in 't leven geroepen en het zou dus te wenschcn zijn, dat alle mogendheden gezamenlijk met hun ne troepen de orde herstelden. Maar twee mogendheden, namelijk Oostenrijk-IIongarijc en Italië, zijn bij het Albaneesche vraagstuk meer betrokken dan de overigen. Het is mo gelijk, dat de mogendheden de taak op Oos- tenrijk-IIongarije en Italië wcnschen af tq schuiven. Oostenrijk-Hongarije heeft zich reeds tot handelen aangeboden. Italië zal niet neen kunnen zeggen. Zoo schrijft de Tribuna tot motivcering van het besluit, waartoe Oostenrijk en Italië ge zamenlijk gekomen zijn, om tijdelijk Albanië le bezetten, de Italianen in het zuiden, de Oostenrijkers in het noorden, tot herstel van orde en rust en als middel van beveiliging tegen ondernemingen van mannen als Essad Pacha en Djavid Pacha, die het land aan het gevaar van een burgeroorlog blootstellen en de kalme ontwikkeling, die het land behoeft, voor onbepaaldcn tijd tegenhouden. De groote vraag is intusschen of dc Oostenrijksche en Italiaansche troepen, als zij zich eenmaal in Albanië bevinden, het ooit weer zullen ver laten. Dat eene evenlucele bezetting als voor- loopig wordt aangeduid, spreekt van zelf. Maar dikwijls dragen voorloopige maatrege len het karakter van duurzaamheid. Egypte is nog steeds „voorloopig" door de Engel- schen bezet cn de bezetting van Bosnië door Oostenrijk-Hongarije was tot 1908 van voor- loopigen aard. l>e Balkan-oorlog. Konstanlinopcl, 5 Mei. De Porte be richt officieel, dat de schorsing van de Turksch-Bulgaarsche vijandelijkheden slechts voor tien dagen is verlengd. De Porte bevestigt officieel, dat de onder handelingen over het vervoer van de Turk.- sclie troepen naar Anatolië ook de troepen van Essad Paelia betreffen. Sommige leden van de Turlcsche delegatie zullen morgen naar Londen vertrekken; de an deren zullen den Sen gaan. Tweede telegram. De Porte heeft door tusschenkomst van de Duitsche ambas sade aan Essad Pacha en Djavid Pacha ge seind, dat zij zich onder de bevelen moeten stellen van generaal Ali Riza, den comman dant van het oosterleger, die zich moet be vinden in de streek van Alessio. In regeeringskringen wordt verklaard, dat als zich ernstige verschillen van meening mochten voordoen in den loop van de vre desonderhandelingen, zij zullen worden opge lost door arbitrage van een der mogendheden of van het Haagsclic gerechtshof. Eene her vattin gvan de vijandelijkheden is dus onmoge lijk. Cettinje, 5 Mei. Men zegt, dat Koning Nikolaas besloten is Skutari tc ontruimen. Een mededeeling over dit onderwerp zou on verwijld door Montenegro aan de mogend heden gedaan worden. Budapest, 5 Mei. M i n i s t c r-p r e s i- dent Lukacs heeft aan het par lement een telegram van den ge zant van Oostcnrij k-H ongarije te Cettinje medegedeeld, berich tende dat Koning Nicolaas be sloten heeft aan de mogendhe den kennis te geven, dat li ij Skutari afstaat, zonder daar aan voor waai'den te verbinden. De minister-president voegde hieraan nog toe, dat de beslissing van Montenegro zeer stellig tot de besliste houding van Oostenrijk is terug te brengen. Oostenrijk zal met de zelfde beslistheid op de onverwijlde uitvoering van het besluit blijven aandringen. Ween en, 5 Mei. De Südslavische Korres- pondenz bericht, dat in Cettinje de gezanten van Rusland, Frankrijk cn Engeland een ge- meenschappelijken stap bij de i Koning van Montenegro hebben ondernon.cn, om hem te bewegen Skutari dadelijk te ontruimen. Zij verklaarden, dat hunne kabinetten nadrukke lijk voor territoriale cn financieele compen sation zouden opkomen. De Italiaansche ge zant vulde deze stap aan door een dergelijke poging; hij raadde den Koning dringend aan zich aan de eischcn van dc niogtndheden te onderwerpen. In diplomatieke kringen verluidt, dat de Russische gezant den Koning van Montenegro eene rechtstreeksche mededeeling van den Russischen Czaar heeft overhandigd, die het antwoord inhield op het schrijven, waarin Koning Nikita de beslissing in handen van don Czaar wenschte gelegd tb zien. Deze stap van de gezanten, alsmede de herhaalde vriendschappelijke raad van Servië en Bulgarije, bewogen den Koning een bui tengewonen raad in de konak bijeen te roe pen, die na stormachtige looneelcn tot resuG tant moet hebben gehad, Jat de eisch om Sku tari te handhaven niet meer eenstemmig werd gesteld. Aan Topowics, dm hontcnegrijnsi hen gedelegeerde in Londen, zijn instruction ge zonden, beantwoordende aan de gewijzigde houding van Montenegro, die aan Sir Edward Grey zullen worden overgelegd, Lo n d e n, 5 Mei. De Montencgrijnsche re geering heeft officieel aan de E -gelsche re geering laten welen, dat hare waardigheid zich er tegen verzet voor eene geïsoleerde manifestatie te wijken, maar dat zij het lot van Skutari in handen van de mogendheden legt. W e e n e n, 5 Mei. De Montagsrevue ver klaart, dat hel besluit van de Montencgrijn sche kroonraad, dat aan de skoepschlina zal worden medegedeeld, ook ter kennis van de regeering van Oostenrijk-Hongarije is geko men. Hel is echter omgeven door zoovele be palingen en er zijn zoovele reserves gemaakt inzonderheid door den Koning en den erf prins, dat het volstrekt geen waarde schijnt le hebben en volstrekt niet de besluiten van Oostenrijk kan wijzigen. Zondagnamiddag heeft bij graaf Bcrchtold eene bijeenkomst van do gemeenschappe lijke ministers plaats gehad. De chef van den grootcn generalen staf Conrad von Hötzen- dorff moet daaraan hebben deelgenomen. Londen, 5 Mei. Eerste minister Asquith verklaarde in het lagerhuis, dat van den Koning van Montenegro cene mededeeling is ontvangen, inhoudende dat Montenegro bereid is de kwestie van Skutari in handen van de groote mogendheden le stellen. Ilij voegde daaraan toe: Dit is een zeer verblijdend be richt, dat veel voldoening verschaft; het is con besluit, waarmee de Koning van Montenegro moet worden geluk gewenscht, zoowel in het belang van zijn land als in dal van den inter» natioüalcn vrede. Londen, 5 Mei. De gezantenconferentie ging om half zes uiteen. Reuter ontving later het volgende communiqué van het Foreign Office: Het feit, dat de Koning van Montenegro het lol van Skutari in handen van de mogend heden beeft gesteld, is een reden van groote voldoening. De regeeringen van de mogendhe den zullen nu overwegen welke regelingen voor dc toekomst betreffende de stad zullen worden getroffen. De ambassadeurs zullen Donderdag weer bijeenkomen. T \v e e d e t e 1 e g r a m. Reuter veruccmK dat de conferentie formeel kennis nam van liet besluit van Montenegro, waarover aile am bassadeurs hunne voldoening uitdrukten. De mogendheden zullen nu met elkaar in over leg treden om le beslissen hoe en wanneer do stad aan dc mogendheden zal worden overge geven. Er werd op dc conferentie voorgesteld, dal dc stad zal worden overgegeven aan de zeeofficieren, die de mogendheden vertegen woordigen, welker oorlogsschepen nu voor dc kust liggon. In den loop van de discussie herinnerde Sir Edward Grey dc conferentie er aan, dal do staat van Albanië reeds geregeld was op do eerste bijeenkomst van dc ambassadeurs in December j.l. Ilij voegde daaraan toe, dal uau Oostenrijk cn Italië was opgedragen het ma ken van het ontwerp ccncr regeling. Dit ont werp zal door de ambassadeurs dezer beido landen worden ingediend in de volgende ver gadering van de conferentie. Sir Edward Grey deed ook voorlezing van de voorgestelde vredesvoorwaarden, die ter goedkeuring aan de regeeringen zullen wor den onderworpen. Na de conferentie zeide een diplomaat in den loop van een gesprek met den vertegen woordiger van Reuter, dal natuurlijk dc ge ruchten over een Ooslenrijksch-Ilaliaansdio actie in Albanië niet besproken werden op do conferentie. Over de wijze waarop dc inlijving van Sku* tari is geschied, bericht dc Albancsischc Kor- respondenz, dal de proclamatie van kroon prins Danilo onder groote militaire praal cn in tegenwoordigheid van alle militaire en burgerlijke autoriteiten openlijk is voorgele zen en, in de Servische cn Albaneesche talen gedrukt, is verspreid. Do proclamatie heelt, den volgenden tekst: Aan dc bevolking van Skutari! Het roemrijke leger van Z. M. Koning Ni kolaas is in Skutari binnengetrokken. Niet als een leger, dat u wil overwinnen, komt het tot u, maar als cene macht, die u wil be vrijden van liet Turksche juk, waaronder uwe voorvaderen juist in deze maand is het 435 jaren geleden na een voor hen roemrijken oorlog, na dapperen strijd, gé raakt zijn. IIcl Montencgrijnsche leger komt tot u, niet alleen om u van dit juk to bcvrij» den; het verbindt zich tegelijkertijd uwe oude zeden en gewoonten, uwe vrijheden en Een edel hart en een helder hoofd zijn overal op hun plaats en scheppen zich overal een kring van invloed, onder welke belem merende omstandigheden ook. Een Roman van Liefde, 51 DOOR MARIE CORELLL „Het eeuwigdurende 1" herhaalde Sanloris. „Liefde, die eeuwige duurzaamheid mist, is in het geheel geen liefde, maar eenvoudig overcenstemmig en een aangenaam samen zijn in deze wereld. Voor de andere wereld of werelden...' „Ah! Gij gaat te ver," viel de heer Harland is. „Gij weet, dat ik u niet kan volgenI En met allen verschuldigden eerbied aan het schoone geslacht, twijfel ik er zeer aan of het iets voor liefde zou gevoelen, die bestemd was eeuwig te duren." „Geen man zou het," viel Brayle sarcas tisch in. Sanloris keek hem snel aan. „Aan geen man wordt het gevraagd!" zelde hii. „Aan geen vrouw ook. Aan de ziel wordt niet alleen gevraagd, maar bevolen er om te f-" cn! Maar dit gaat voor u te hoog!" „En is te hoog voor de meesten,antwoord de Brayle. /Zulke denkbeelden zijn zuiver transcendentaal." „Toegegevenl" Santoris zag hem snel en vast aan. „Maar wat bedoelt gij met trans cendentaal? Verbeelding is de geschikheid in de hersenen denkbeelden te vormen, die mettertijd ten volle tot werkelijkheid komen. Elk gedeelte van onze hedendaagsche be schaving heeft in de „verbeelding" bestaan, voordat het een praktischen vorm aannam. „Transcendentaal" bcteekent builen dc ge- won£ gebeurtenissen van het leven cn 's le vens lichamelijke sleur en dit „buiten" toont zich zelf zoo dikwijls, dat er gedurende een enkelen dag maar weinig levens leven zonder een aanraking van het onverklaarbaar won der er van. Het is langs zulke lijnen, dat de menschen van het geluk afdrijven zij wil len alleen gelooven hetgeen zij kunnen zien, terwijl aldoor hun werkelijk leven afhangt van hetgeen zij niet zien!" Er heerscfite een oogenblik stilte. De be koring van zijn stem was machtig en nog meer ,de betoovering van zijn manier en hou ding en de heer Harland keek hem met eeni- ge verbazing aan. „Gij zijt een vreemde kerel, Santoris," zeide hij eindelijk. „En dat waart gij altijd! Zelfs nu kan ik ternauwernood gelooven, dat gij werkelijk dezelfde Santoris zijt, die ontstel tenis bracht in het hart van eenigen onzer, studenten te Oxford! Ik zeg, dat ik het ter nauwernood kan gelooven, ofschoon ik weet, dat gij de man zijt Maar ik wenschte, dat gij mij wildet vertellen „Alles omtrent mijzelf?" Santoris glim lachte. „Met alle pleizier! wanneer het ver haal u niet verveelt Er is geen geheimzinnig heid in geen „zwarte tooverkunst" of „occultisme" of wat ook. Ik heb, sinds ik de universiteit verliet, niets gedaan dan mij aanpassen aan de krachten der natuur, en heb ze gebruikt, als ik ze noodig had. De zelfde manier van leven staat voor ieder open en dezelfde resultaten moeten volgen." „Resultaten? Bijvoorbeeld vroeg Brayle. /Gezondheid, jeugd, krachtP' antwoordde Santoris met een onwillekeurig ballen van de flinke, goed gevormde hand, die op de tafel lag. „Zelfbeheersching! beheersching van het lichaam, beheersching van den geest, en zoo voort. Elke man met den adem Gods in zich, is een heer, geen slaaf!" Mijn hart ldopte snel, terwijl hij sprak; iets verhief "zich in mij als antwoord op een roep stem en ik verbaasde mij; matigde hij zich aan mij le beheerschen? Neen! Daaraan zou ik niet toegeven! Indien toegeven noodzake lijk was, dan moest het mijn eigen vrije wil zijn, die toegaf, niet zijn dwingende invloed! Toen deze gedachte mij door het hoofd ging, ontmoette ik zijn oogen, hij glimlachte even en ik zag, dat hij mijn gedachte had ge gist. Het bloed stroomde warm naar mijn wangen, toch was het trotseeren van mijn ziel sterk even sterk als de liefde, die mij begon te beheerschen. Ik luisterde levendig, terwijl hij vervolgde. „Ik begon te Oxford de rol te spelen van slaaf,' zeide hij, „een slaaf van conventies en versteende onderwijs-methoden. Men kan wer kelijk meer leeren door de formatie der rot sen te bestudeeren dan van deze waardige heeren, die door niets uit hun gewone sleur worden gerukt. Zelfs in dien tijd gevoelde ik dat, gegeven een man met gezondheid en goede lichaamsgesteldheid, met gezonde her senen, gezonde longen en sterke zenuwen, het niet duidelijk was, waarom hij, blijkbaar ge boren om te hecrschen, zich aan den leiban»' van Oxford moest plaatsen of eenige andere broeikas vol inlellcctueele inspanning. Dat het beter zou zijn, dat zoo iemand zich zelf aanvate en beproefde zijn eigen meening te ontdekken, zoowel in betrekking tot de ein dige als de oneindige ontwikkelingen van geest en stof. En ik besloot de taak te onder nemen, zonder mijzelf vrees voor misluk king of hoop op succes toe te staan. Mijn doel was mijzelf en mijn eigen meening te ontdek ken, indien zoo iets mogelijk was. Geen atoom, hoe oneindig klein ook, is zonder oorsprong, geschiedenis, plaats en nut in het Heelal en ik, een massa van atomen Mensch genaamd, besloot de mogelijkheden le zoeken, de eindige en de oneindige, van mijn eigen bestaan. Met dit doel begon ik met. dit doel ging ik verder." „Uw taak is dus niet geëindigd?" zeide dr. Brayle met een glimlachende, ongeloovige gelaatsuitdrukking. „Die zal nooit geëindigd zijn," antwoordde Santoris. „Iets eeuwigs heeft geen einde." Er volgde een oogenblik stilte. „Wel ga voort, Santoris!" zeide de heer Harland met eeu weinigje ongeduld. „En ver tel ons vooral waarnaar wij allen veria \g «ud zijn hoe het komt, dat gij jong zijt, terwijl gij naar den tijd oud moest wezen." Weer glimlachte Santoris. „Ah, dat is gemakkelijk," antwoordde hij. „Bij elke groote levensles of wetenschappe lijke ontdekking vragen de menschen aller eerst: „Hoe kan ik er mijn voordeel lit trek ken? Of wat invloed zal het voor mij heb ben?" En terwijl zij fiet vragen, willen zij zich toch dc moeite nog niet geven, uit zich zelf het antwoord le krijgen maar zij wen den zich tot anderen voor de oplossing van het raadsel. Jong le blijven is volstrekt niet moeielijk; indien enkele eenvoudige process sen der Natuur worden beheerscht, is het moeielijk om oud tc worden!" Wij zaten allen stil in zwijgende verwach ting. De bedienden hadden ons verlaten? slechts vruchten en lekkernijen stond :n i og op tafel in mandjes en schalen van fijn ge* kleurd Venetiaansch glas, tusschen bloem stukken met rozen en lelies, Santoris liet den wijn, een uitgezochte Chateau-Yqucm rond gaan, voordat hij weer ging spreken. En toen hij sprak, was het met een merkwaardig! kalme muzikale stem, die op oij een soort betoovering uitoefende ik had die slem meer gehoord o hoe dikwijls! Hoe vaag had ik er gedurende mijn ieven verwoicerd, in droomen, naar geluisterd, waarop het ont waken in den morgen geen verklaring bracht! Hoe was ze op mij afgeslopen als ccri echo van heel ver weg, wanneer ik alleen was in de rustpoozen van werken en denken,1 wanneer ik had verlangd naar sympathie en om te worden begrepen! En ik had mij zeil! verwijten gemaakt over mijn Inbeelding en noemde ze dwaas en onbetrouwbaar! En mil Nu ging de zachte en bekende toon regel»! recht naar het middelpunt van mijn geeste-1 lijk bewustzijn èn dwong mij te beseffen, dtrf er voor de Ziel geen ontkomen Is aan haar" onsterfelijke herinnering. Wordt vervotg&v

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1