Woensdag 7 Mei 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven, ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekoring tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke regel moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lottors naar plaatsruimte. Voor handol en bodrijt bestaan zoor voordooligo bopalingen tot het herhaald advortoeren in dit Blad, b(j abonnement. Eone circulaire, bovatteudo do voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG, E EEMLAN DER Uitgevers: VALKHOFF Co. Kennisgevingen. burgciiHi-.ster en Wethouders van Amersfoort ma^en bekend, dat het bureau van den Burgerlijken Staud op den tweeden Pinksterdog voor het publiek geopend za! zijn van 8^ tot 9 uur vóórmiddagu, uit sluitend tot het doen van aangiften van geboorte of ovTljjden. L2 hiervoor uoodige aanvrage moet geschieden aan het gemeentehuis mondeling of schriftelijk, uiterJ\jk tussch-en 8 en 8^ ure des voormiddags van dien dag. Amersfoort, den 6. Mei 1913 Burgemeester en Wethouders voornoemd. Ete Secretaris, De Burgemeester, J. D WERKMAN. v. RANDWIJCK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, brengen ter openbare kennis dat gedurende eene maand, te rekenen van heden, op de secretarie dezer gemeente voor be-anghebben- den ter mzagc is nedergelcgd een ontwerpbesluit van de Staten der provincie Utrecht, tot vast$leHing van een nieuw bijzonder reg.ement voor het Waterschap Lssclt, hetwelk gelegen is in de gemeente Soest, doch ingevolge art. 1 van het ontwerp zich voor een niet onbelangrijk deel in deze gemeente zal uitstrekken en c-at eenc ka-irt, waarop de nieuwe gren6ijn is aangetecRend, ter Provinciale Griffie van Utrecht ter inzage van b*daugliebbenden ligt en dat even- luecj legen het ontwerp aan de Staten tc richten be zwaarschriften. zooveei mogelijk hinuen den in den aanhef dezes gestelden termijn van eenc maand aan ons college moeten worden ingediend. Amersfoort, 6 Mei 1913 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht De prijsgave wan Skuiari. Het is wei tot het allerlaatste oogeiibliK ge weest, dat men in Celtinje heelt vastgehouden aan het denkbeeld, dat Skutari de hoofdstad inoest worden van Montenegro. De ministers van Koning Nikila hebben, zoolang zij maar eenigszins Konden, hun verzet tegen het prijs geven van dc nieuwe hoofdstad volgehouden. Praktischer dan de slaatsüeden hebben de generaals den toestand ingezien: zij zijn het eerst tot de overtuiging gekomen, dat het nutteloos zou zijn, zich tegen den wil van he' vereenigde Europa te verzetten. Steunende op hun advies, heeft ook de Koning de nood zakelijkheid erkend om toe te geven. De mi nisters zijn dus ten slotte in hunne onver zoenlijkheid alleen blijven slaan. Zij hebben hun ontslag ingediend. In Konstantinopel wil men weten, dat Koning Nikita voor zieh hel voorbeeld van zijne ministers volgen en abdi- ceeren zal. Daarmee heeft Nikita reeds vroe ger gedreigd, maar het is tot dusver bij drei gen gebleven; men kan dus rustig afwachten of hij ditmaal op het dreigement de daad zal laten volgen. In ieder geval schijnt dit zeker te zijin: Skutari wordt ontruimd. Wel heeft men nog slechts het besluit tot ontrui ming; het feit moet nog volgen. Maar nu een maal het besluit genomen is, zal men er zeker de hand aan houden, dat het met bekwa men spoed wordt uitgevoerd De Hongaar- sche minister-president Lukacs heeft er prijs op gesteld, dat daarover geen twijfel zou kun nen opkomen; hij heeft in den rijksdag mede gedeeld, dat de monarchie met dczelide be slistheid, die zij tot dusver aan den dag heeft gelegd, zou eischen, dat de ontruiming ook feitelijk geschied! Van de verschillende mededeelingcn, die zijn gedaan over de wijze waarop het besluit van Nikita wereldkundig is geworden, blijkt deze de juiste te zijn, dat de Koning uan de Engelsche regeering in hare hoedanigheid! van leidster der gezantenconferentie offi cieel heeft medegedeeld, dat zijne waardig heid hem verbiedt voor een stap van eene enkele mogendheid terug te wijken, zoodat hij hel lot van Skutari in handen legt van alle mogendheden. Van het feit, dat hij deze ver klaring aan de Engelsche regeering heel'H gedaan, heeft hij daarop de in Celtinje geac crediteerde vertegenwoordigers van de andere groole mogendheden kennis gegeven. In verschillende belichten wordt gezegd, dat de Koning zich tot de onvoorwaardelijke overgave van Skutari bereid heelt verklaard. Ook in de officieuse mededeelingen uit Cel tinje is van voorwaarden geen sprake. Dt> Koning heelt blijkbaar gehandeld overeen komstig een voorstel, dat door Sir Edward Grey opgesteld en door de gezantenconferentic goedgekeurd is, inhoudende dat na dc on voorwaardelijke prijsgave van Skutari de mogendheden bereid zouden zijn over eene economische ondersteuning van den Koning en van liet land in overleg te treden. Daar toe zal het ook wel komen, want allen zul len 't er over eens zijn, dat zonder eene krach tige financieele hulp Montenegro en zijn heer- sclier er zeer slecht aan toe zouden zijn, om dat de oorlog hun slechts offers en volstrekt geene voordelen, niet eens krijgsroem heeft gebracht. De Skutari-kwestie heeft dus hare drin gende belcekenis verloren. Maar de Albanee- sche kwestie is daardoor niet afgedaan. De Frankf. Ztg. schrijft daarover: „liet ziet er niet naar uit alsof het prijsgeven van Skutari door Montenegro Ooslenrijk-Hongarije en Italië van hunne gemeenschappelijke actie in Albanië zou kunnen afbrengen. -Want het object van deze actie zou niet Skutari zijn, maar het herstel van de orde in Albanië, en het militaire doel van de expeditie, het leger van Essad Pacha, levert na het over de troepen van Djavid be haalde succes een nog grooter gevaar op dan te voren. Eene bijzonder schitterende daad behoeft deze overwinning niet te zijn geweest, want volgens de laatsle berichten beschikte Djavid bij de bezetting van Valona over hoogstens 5000 a 6000 man, terwijl Essad Pacha een goed toe gerust leger van minstens 20,000 man uit Sku tari wegvoerde. Van Russische zijde wordt nu beweerd, dat Essad de aangewezen heer- scher van den nieuwen Albaneeschen staat is. Maar liet is niet aan te nemen, dat men in Weenen en Rome zich hij deze opvalling zal aansluiten. Men kan in dc eerste plaats be twijfelen, of ook maar de eigen troepen Essad Pacha op den duur zullen trouw- blijven. Zeer stellig zal een groot deel der bevolking zich niet vrijwillig aan hem onderwerpen; vooral erkent het zuiden van Albanië zeker geen lid van de lopani-familie uit het noorden als ge meenschappelijk vorst, en een langdurige bur geroorlog in Albanië zou licl gevolg zijn van de erkenning van Essad door de mogendhe den.'Maar afgezien van dit alles, zal Oosten rijk en vermoedelijk ook Italië juist Essad als onmogelijk beschouwen, omdat zij zich geen door hel pansla\isme betaald werktuig aan den oever \an de Adriatische zee kunnen laten welgevallen. Dan had men ook Servië niet zijn toegang naar de Adriatische zee behoeven te ontzeggen, want Essad zou nooit iets an ders zijn dan eeii voorpost van Servië en Rus land. De Albancesche kwestie is daarom door de prijsgave van Skutari niet dichter gebracht bij hare oplossing. Men zal moeten afwachten hoe de verschillende mogendheden in de ge zantenconferentie zich zullen stellen tegenover dit alleractueelste vraagstuk." l>e Halknn-oorlog. Londen, 6 Mei. Reuter verneemt, dat de ambassadeurs gisterenavond a^n hunne re- geeringen hel ontwerp hebben geseind van het vredesverdrag, dat in Londen is opge steld als uilkomst van de overleggingen tus schen de ambassadeurs. Men venvacht, dat Donderdag de goedkeuring van de regeerin gen zal zijn ontvangen. Het eerste artikel vermeldt het feit, dat vrede en vriendschap hersteld zijn tusschen de oorlogvoerenden. Het tweede artikel be paalt, dat Turkije al het gebied ten westen van de lijn Enos—.Midia afslaat. In een an der artikel komen de oorlogvoerenden over een, toe te laten dat de grenzen en de staat van Albanië worden vastgesteld door de 'ftio- gendheden. Kreta wordt aan Griekenland afgestaan, terwijl het lot van de Egeïsehe eilanden en de staat van den berg Athos aan dc beslissing van de mogendheden worden voorbehouden. Artikel 6 bepaalt, dat alle fi nancieele en economische kwestiën, uit den oorlog voortvloeiende, zullen worden behan deld door de financieele commissie, die in Parijs bijeenkomt. Ook is voorziening getrof fen voor het sluiten van bijzondere overeen komsten, handelende over kwestiën van juris dictie en andere soortgelijke zaken. Terwijl wordt verwacht, dat de andere Balkanstaten dit ontwerp zullen aannemen, wordt het in Grieksche kringen te Londen niet onwaarschijnlijk geacht, dat Grieken land eerst ecnige verzekeringen zal verlan gen Betreffende dc Egeïsehe eilanden en de grenzen, van Eplrus. Weenen, 6 Mei. Volgens do avondbla den is aan Montenegro kennis gegeven, dat de admiraals instructies hebben gekregen, om zich Skutari te doen overgeven. Montene gro werd uitgenoodigd hun de stad over te dragen, die door detachementen zal worden bezel tot na de organisatie van den staat Al banië en de aanstelling van Albaneesche auto riteiten. De blokkade van de Montenegrijn- sche havens zal dan opgeheven worden. De Neuc Freie Presse verneemt uit Cattaro, dat de Montenegrijnen Skutari Donderdag zullen ontruimen. De Südslavische Korrespondenz bericht uit Celtinje, dat hel bericht van het besluit tot ontruiming van Skutari, waartoe de Koning gekomen is, daar zonder groole schokken is opgenomen. Van een opstand van sommige oorlogszuchtige stammen of eene bedreiging der dynastie is geen sprake. Het land is in zulk een wanhopigen toestand, dat men zicb slechts verlicht kan voelen, de gevaren van eenc nieuwe complicatie zonder kans om er uit te geraken, te zijn ontgaan. Ook de stem ming in het leger was alles behalve onder- nemingsluslig. Uit Petersburg wordt aan de Daily News (bericht, dat daar de meening bestaat, dat Montenegro zeker eene compensatie zal ont vangen voor dc ontruiming van Skutari. Dat zal waarschijnlijk geschieden op kosten van Servië, waarvoor Rusland echter een bevre digend equivalent zal zien te vinden. Óver het besluit van Montenegro om het lot van Skutari in handen van de mogendhe den le leggen, merkt de Tribuna op, dat de mogendheden slechts het Londensche proto- kol over de noordelijke grenzen van Albanië behoeven toe te passen, waarin verlangd wordt, dat Montenegro Skutari moet ontrui men, dat waarschijnlijk dc hoofdstad van den nieuwen staat zal zijn. Het blad zegt: Men kan het gevaar van een optreden van Oostenrijk tegen Montenegro wel als uit den weg geruimd beschouwen, althans wat de Skutari-kwestie betreft. Ten aanzien van de vraag van het herstel der orde in het bin nenland van Albanië, hadden Oostenrijk en Italië in beginsel besloten daar een bezet tingskorps aan land le zeten, om den nor malen toestand in 't leven tc roepen, en den nieuwen slaat de kracht tc verschaffen, die hem ontbreekt, en hein den eerbied voor de grenzen, die de Londensche conferentie heeft aangewezen, te verzekeren. Tot het optreden werd besloten inzonderheid tengevolge van het gerucht, dat Essad Pacha zich tot Koning van Albanië had uitgeroepen, en dat Djavid Pacha op Valona aanrukte om het te bezet ten. Uit dc thans ontvangen berichten blijkt intusschcn, dat Essad Pacha zijne troepen wil inschepen en Djavid gedwongen zal zijn hetzelfde te doen. De grootvizier heeft zijne generaals bevolen, onverwijld in het Osma- nische rijk terug te keeren. Het is waar schijnlijk, dat deze, als zij vernemen wat te gen hen in Tarente en Dalmatië wordt voor bereid, zich zullen haasten hunne vreedzame bedoelingen kenbaar te maken. Wanneer verder Essad Pacha zich met Kemal Bey ver staat en Djavid Pacha zijne troepen naar Analolië laat vertrekken, dan zou de betee- kenis van de Oostenrijksch-ltaliaansche ex peditie belangrijk verminderen, als zij niet geheel vermeden wordt. Italië heeft geene veroveringsplannen, want het is een buiten gewoon vreedzame staat, die slechts verlangt zijn handel en zijne industrie te kunnen ont wikkelen. Niemand zóu gelukkiger zijn dan Italië, als na de regeling van de Skutari- kwestie de ongerustheid tot bedaren kwam over de veiligheid in het binnenland van Al banië, dat reeds eene erkende voorloopige regeering heeft, waaraan men, als zij de kracht daartoe heeft, de taak en de eer zou kunnen overlaten, het bestuur van den nieu wen staat le vestigen. Over de wijze waarop in Servië de tijding van het prijs geven van Skutari is ontvan gen, wordt uit Belgrado aan de Köln. Ztg. bericht, dat op de groote massa de tijding een smartelijken indruk teweeg brengt. Daar entegen kenschetsen de politieke kringen deze daad van den Koning van Montenegro als een sehaakzet van den eersten rang, waar door hij voor Montenegro en Servië zal be reiken, dat de plannen van Oostenrijk-Hon- garije en Italic op Albanië verijdeld worden. Weenen, 6 M e i. Naar aanleiding van de verklaring van Koning Nikolaas constateeren de dagbladen, dat sedert den politiekcn stap der mogendheden van 27 April, Oostenrijk aan geen enkelen diplomatieken stap in Celtinje heeft deelgenomen. Dc bladen doen uitkomen, dat Oostenrijk zich voor en na gehouden heelt op het standpunt, dat geen enkele soort van schadevergoeding voor Skutari kan worden gegeven, hetzij in gebied, hetzij van linan- cieelen aard. Voor hel geval, dat men voor de toekomst economische voordeden zou ope nen, zou dat volstrekt niet in betrekking staan met de ontruiming van Skutari. De bladen doen verder uitkomen, dat de monarchie nooit vijandigheid tcgcu Montenegro heeft getoond. Integendeel erkende het steeds den helden moed van de Montenegrijnen. Wat Albanië betreft, voert dc monarchie stipt het programma uit, dat met Italië is over eengekomen. liet geldt hier gccne verdeeling en geene instelling van afzonderlijke invlocds- zónes. De beide bondgenootcn zullen in de toe- komst even ais tot heden hand in hand gaa» betreffende Albanië. Cettinje, G Mei. liet ontslag van het kabinet-Martinovics verwekte onder de bevol king vrees voor liet lot van Skutari. Het be richt, dat zich met groote snelheid verspreid de, dat de Koning de stad in handen van do mogendheden overgaf, verwekte eveneens een groote ontsteltenis. Dc geestdrift van de bevol king bij de inneming van Skutari veranderde in eene algemeenc neerslachtigheid. Het is een tragisch oogenblik voor hel kleine konink rijk, waartegen liet noodlot blijkbaar ongun stig is gestemd. Iedereen vraagt zich af, waar om Montenegro zoovele duizenden soldaten heeft opgeofferd, zonder ecnig ander voor deel te krijgen dan de bevrijding van Albanië van het Turksche juk en de medewerking lot de instelling van ccn onafkankclijken staat. Die gedachte wond de gemoederen nog meer op en deed de wanhoop toenemen. C e 11 i n j e6 Mei. liet rcgeeringsblad be richt, dat het verzoek om ontslag van het ka binet is aangenomen. Tot minister-president is benoemd Miusclikowic. Rome, 6 Mei. De Vita, de Messagcro en de Popoio Roinano begroeten met blijkbare voldoening de uilkomst van dc laatsle gezan- tenconlerentie te Londen. Zij merken echter op, dat de toestand van Albanië positieve en snelle maatregelen eischt. Sommige inlichtingen, uit Weenen verkre gen, zeggen, dat het besluit van Montenegro om Skutari af tc staan, niet de Itaïiaansch- Oostenrijksche interventie moet beletten. Budapest, 6 Mei. De Pester Lloyd be* richt uit Weenen: liet programma voor Al banië heeft ten doel Albanië te maken tot een zelfstandigen, levensvatbaren staat. In' de eerste plaats rust op de groote mogend* lieden de plicht de grensbepaling van Albaniï ten einde te brengen en het statuut van dezen staat te behandelen. Dc beide meest belang hebbende mogendheden, Oostenrijk en Italië^ hebben er onmiddellijk belang bij, dat Jiet programma effectief zal worden verwezen lijkt. Derhalve zal de verplichting, door de monarchie met Italië aangegaan, voortduren. De beide mogendheden, die elkaar trouw zul len blijven onder alle omstandigheden, zul len in dien geest handolen.. Men weet nog niets, noch van de middelen, die zullen wol* den aangewend, noch van liet oogenblik va$ Beschaam den laster door zwijgende deugd. Een Roman van ILieidc, 52 DOOR MARIE CORELLL HOOFDSTUK XI. Een weg v-an liefde. ,/Toen ik Oxford verliet," zeide hij, „ver liet ik, zooals ik u te voren zeide, een slaver nij dat is een onderworpen zijn aan de routine van geleerdheid, waarin niets nieuws gebeurt niets hoopvols niets dat wer kelijk dienstbaar is. Ik leerde alles wat er te leeren was en behaalde „graden", die ik de moeite van het winnen ternauwernood waard vond. Er werd toen verondersteld, de mees ten zouden het veronderstellen, dat ik, die een inkomen van tusschen de vijf en zes duizend pond per jaar genoot, het leven er ^an zou nemen, zooals het algemeen gezegde ia, en de een of andere maatschappelijke loopbaan zou ingaan. Nu beteekent voor mijl een maatschappelijke loopbaan eenvoudig maatschappelijk bedrog en mijn leven Jdt te leven hsd voor mij een ruimere kfcteekenls dan voor de meerderheid der menschen. Nadat ik alles had ver nomen van de Londensche zaakwaar nemers mijns vaders omtrent mijn aangele genheden en precies wist, hoe het met mijn financiën stond en hetgeen men de „practi- sche zijde" van het leven noemt, verliet ik Engeland om mij naar Egypte te begeven. Ik had een doel voor oogen en dat doel was niet alleen om mijn oud tehuis te zien, maar de verblijfplaats te ontdekken van een zekeren grooten wijzen en mystieken filo soof, die lang in het Oosten bekend was on der den naam van Heliobas." Ik schrok en een brandende blos kwam op mijn wangen. „Ik geloof, dat u hem kende," vervolgde hij, zich tot mij wendend met een vasten blik. „U heeft hem eenige jaren geleden ont moet, nietwaar?" Ik boog tot bevestiging zwijgend het hoofd en zag dat de oogen van mijn gastheer en gastvrouw onderzoekend op mij waren ge richt „In een bepaalden kring van geleerden en mystici was hij beroemd," vervolgde San- toris, „en ik besloot te onderzoeken wat hij* van mij maken kon wat hij zou aanraden en hoe ik aan het werk zou gaan om te ont dekken, wat ik van plan was te vinden. Maar na een lange en vervelende reis voelde ik mij teleurgesteld. Heliobas was overgegaan naar een andere sfeer van arbeid.H „Gij bedoelt, dat hij gestorven was?" vroeg de heer Harland. „In het geheel rdet," antwoordde Santo- ris kalm. „Er is geen dood. Om het eenvou dig uit te drukken, hij had de hoogste plaats ln zijn klasse bereikt, in de bijzondere school van leven en geleerdheid en was daarom gereed cn bereid een lioogere trap le beklimmen. Ilij liet echter een opvolger na, die in staat was de theoriën, die hij inprentte, te blijven verdedigen een man, Aselzion genaamd, die verkoos te leven op een bijna onbereikbare plek in de bergen met eenige volgelingen en discipelen. Ik vond hem na groole moeilijkheden en wij begrepen el kander gaandeweg zoo goed, dat ik eenigen tijd bij hem bleef om alles te bestudeeren, wat hij noodig vond, voordat ik mijn ontdek kingsreis ondernam. Zijn methode van on derwijs was moeielijk en smartelijk, kortom ik kan zeggen ,dat ik door een vurproel gingHij brak* af en scheen een oogen blik in herinneringen verdiept „Gij spreekt zeker over een levensregel, een soort van proeftijd, waaraan gij onder worpen werdt," zeide de heer Harland. „Of was het eenvoudig een leerplan?" „In één opzicht was het een soort proef tijd," antwoordde Santoris langzaam, met de peinzende uitdrukking nog in zijn ooge- „aan den anderen kant was het, zooals gij het noemt, slechts een leerplan. Slechts! Het was een leerplan, waarin elke zenuw, elke spier, werd beproefd tot zijn uiterste kracht en waarin een strijd tusschen het geestelijke en stoffelijke verwoed werd gestreden, totdat het eene het andere zoo volkomen kon be- heerschen, dat dit in absolute onderwerping bleef. "Welnu, ik doorstond tamelijk goed de vuurproef in elk geval goed genoeg om alleen te kunnen staan, zooals Ik sinds dien altijd heb gedaan." „En waartoe leidde uw strenge proef?" vroeg dr .Brayle, die nu toch belang in de zaak scheen te stellen, ofschoon hij nog zijn ongeloovige, half spottende uitdrukking be hield. „Tot iels dat gij niet even goed zonder dat had kunnen bereiken?" Santoris keek hem vlak in het gelaat. Zijn doordringende oogen gloeiden, alsof een hel der vuur der ziel er in was geschoten. „In de eerste plaats," antwoordde hij, „bracht het mij tot macht! Macht, niet alleen over mij zelf maar over alle dingen, groot en klein, die mij omringen en mijn bestaan be treffen. Ik denk, dat gij zult toestemmen, dat wanneer een man de een of andere zaak onderneemt, het voor hem noodig is al de technische methoden en praktische bijzon derheden te begrijpen. Mijn zaak was en is het Leven! het eenige wat de menschheid nooit bestudeert en daarom ook niet ver meestert" De heer Harland keek op. „Het leven is geheimzinnig en onverklaar baar," zeide hij. „Wij kunnen niet zeggen, waarom wij leven. Niemand kan dat myste rie peilen. Wij zijn hier zonder eenigen be- wusten wensch van ons zelf en nog eens, zoodra wij ons gewend hebben aan het feit, dat wij ergens zijn, verdwijnen wij weerj" „Dat is waarl" antwoordde Santoris. ,^Maar om het „waarom" van het leven te begrijpen moeten wij in de eerste plaats ons bewust worden, dat zijn oorsprong Liefde is. Liefde schept leven omdat 't moet; zelfs agnos tici, wanneer zij worden gedrongen tot rede neeren, geven toe dat de een of andere geheim zinnige en machtige kracht achter de schep ping schuilt een kracht die èn verstandig èn weldadig fs. Het afgezaagde gezegde „God is Liefde" is maar al te waar, maar het is even waar te zeggen „Liefde is God". Hel be gin van het heelal, zonnestelsels en werelden is de wensch van Liefde om zich uit te druk» ken. Niets meer en niets minder dan dat. Uit den wensch komt de daad voort, uit de daad het leven. Nu blijft er voor elke levende een heid niets anders te doen dan zich aén te passen aan deze eene oorspronkelijke wel van de geheele cosmos de uitdrukking ca daad van Liefde, die gegrondvest is, zooalt het natuurlijk ook moet zijn, op een tweele dig bestaan." „Wat bedoelt u hiermede?" vroeg djw Braylo. „Als geneesheer en ik vermoed weten* schappelijk man, moest gij dat niet vragen,^ antwoordde Santoris, met een lichten glim* lach. „Want gij weet toch zeker, dat er geen enkelvoudig ding in het Heelal is. Zelfs de microben van ziekte en gezondheid gaan in paren. Licht en duisternis, het opgaan en neerdalen het rechts en het links, de storm en de windstilte het vrouwelijke en het mannelijke alle dingen zijn tweeledig en het leed der menschheid is voor het mee- rendeel het resultaat van slecht bij elkaaf passende getallen getallen die, bij eikaa* gebracht, niet goed optelbaar zijn verkeer* de helften van het raadsel, die nooit op hun goede plaats zullen komen. Het onheil loop^ door de geheele beschaving, verkeerde raa* sen, die te zamen zijn gebracht en nooit één kunnen worden. Wordt vervolgd»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1