Ill 1 1 r E 11 DE EEMLANDER". Vrijdag 9 Mei 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. N° 29ft li*16 Jaargang, Het Eeuwige Leven, hui r-» fe I''--' C* i Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. 31 Uitgevers: VALKHOFF C<x ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in to zendon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke regel moor- O.lOt Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimto. Voor handol en bodryt bestaan zeer voordooligo bopalingoo tot hot horhnnld advortooron in dit Blad, bij ubonnomont. Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester der gemeente Amersfoort, brengt ter openbare keunis, dut volgens nvededeq- ling van den Minister van Oorlog in de maanden Mei tol en met October schictoeieningcn zullen worden tgchonden van de forten dlarsaens, IJonuiden en Pampus. Bij de schietoefeningen van het fort Harssens zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 c.M.), waarbij onveilig wordt .gemaakt de reede Texel tol op 4500 M. van het fort. Op den dag, waarop gevuurd wordt, zal van het f' rt «ene roode vlag waaien, die drie uur vóór het l>i :in der oefening halfstok en één uur vóór do oeic- -.g geheel voorgcheschen wordt, alsmede gekleurde 'dggen, aangevende de ware richtingen, waarin gevuurd zal worden. Bovendien zal t»p den avond vóór- en op den dag, dat gevuurd wordt, een waarschuwingsbord geplaaUt worden by het gebouw van den viscbafslag aan de buitenhaven, vermeldende in welke richting dieu dag gevuurd zai worden, terwijl bij het torpedo- magazyn en aan den ingang der haven borden zul.cn worden geplaitst, waarop is aangegeven de beteekc- nis der gekleurde vlaggen, als volgt rood-witlo vlag beteekeiit Noord, wit-zwarte N.-O., zwarte vlag Oost. Aan de W.-,grens moeten schepen, om zooveel noodig buiten den onveiligen sector te Kijven, niet beoosten de lijn NieuwediepOudeschild komen, tot by de Noordelijkste mijlton en, in het Malzwim varende, zoo Zuidelijk mogelijk houden Bij de schietoefeningen van het fort IJmuidcn zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 C.M.), waarbij onveilig wordt gemaakt een sector tot op 4500 M. van het fort en begrensd aan de Oostzijde door eeno lijn van af het fori in de ware richting N.N.W. en aan de Z.-zijde door het Noordei hoofd en eene lyn in de vv are richting W.Z.W. van het uiteinde daarvan. De Oostelijke grens van dezen sector zal op het fort aangegeven worden door een stel palen met roeden driehoek als topteekeu. Op den dag, waarop gevuurd wordt, zal van het fort een roode vlag waaien, die 3 uur vóór het be gin der oefening halfstok en één uur vóór de oefe ning geheel voorgehescheu wordt Bovendien zal op den avond vóór en op den dag. dat gevuurd wordt een waarschuwingsbord aan den ingang dei- Visschershaven worden gep mitst. Ter voorkoming van gevaar en om spoedig de vrije vaart te kunnen herstellen, wordt ieder dringend uitgenoodigi, hel onveilige zeegedeelte te vermijden. Uitvarende schepen moeten daartoe vanaf den kop der pieren 2 zm. W.Z.W. koersen, of desgewcnsrht Z. dijker aanhouden en eerst daarna om de Noord gaan binnenkomende schepen moeteu in omgekeer den zin handelen. Bij de schietoefeningen- van het fort Pampus zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 c M.), waarbij onveilig wordt gemaakt een sec tor, begrensd door de ware richtingen N.W. door Noord tot Z O.Z. (191°) tot op 4500 M. van het fort. Op do dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het fort Pampus eene roode vlag waaien, die 3 uur vóór bet begin der oefening halfstok en één uur vóór tie oefening geheel voorgehescheu wordt Bovendien .zullen tegelijkertijd en. op dezelfde wijze roode vlaggen waaien van de batterij Dienier- dam en Durgerdam, de Westbatterij nabij Muiden en den kerktoren te Muiderberg. Amersfoort, den 8. Mei 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN BANDWIICK. Politiek Overzicht. Het vrouwenkiesrecht in EngeSand. Met 266 tegen 219 stemmen werd hel voor stel, om het wetsontwerp tot liet verleenen van net politieke kiesrecht aar. de vrou wen, to1 de tweede lezing toe te later., verworpen. Dit besluit is genomen met •17 stemmen meerderheid in eene ver gadering, waar 178 leden afwezig waren. Oppervlakkig hekeken, zou men dus Kun nen denken, dat de zaak van het vrouwen kiesrecht in Engeland er niet zoo slecht voor staat. De meerderheid, die zich ditmaal er legen heeft verklaard, is niet zoo groot, dat men zich ontmoedigd zou voelen om eene volgende maal 't weer eens te wagen, in de hoop dat in eene beter bezette vergadering de beslissing anders zal uitvallen. In werkelijkheid echter is de toestand ge heel anders. Zeven malen vóór dezen keer is de zaak bij het Lagerhuis aanhangig geweest. Toen is telken male besloten de bill tot do tweede lezing toe te laten. Sedert 1870 he-ft het lageihuis steeds in beginsel zich voor net vrouwenkiesrecht uitgesproken; de laatste maal, nu twee jaren geleden, is dat zelfs ge schied met eene meerderheid van 167 stem men. Ditmaal bleek het blad geheel te zijn omgekeerd; eene meerderheid van 47 stem men sneed de gelegenheid af om dc zaak in détail le behandelen. Een votum ten gunste van de tweede -e- zing zou geenszins de beteekènis gehad heb ben, Jat het wetsontwerp zooals het was in gediend zou zijn aangenomen. Men kan in beginsel een voorstander van vrouwenkies recht zijn, zonder bereid te zijn dadelijk \n zes millioen vrouwen, het kies-echt te ver leen ni, zcoals met dit voorstel werd beoogd. Maar aan dit en dergelijke bezwaren, die de rcgcJng van de zaak betreffen, had d u amendementen kunnen zijn tegemoet geko men. Di voorstanders van het beginsel be hoefden zich daardoor niet te laten weer houden om voor de tweede lezing te slem- men. Dat niettemin het Lagerhuis aan het wets ontwerp de eer van de tweede lezing gewei gerd heeft, is volgens het eenstemmig oor deel aan ééne oorzaak toe te schrijven. ^>ir Edward Grey, die het vrouweniriesrecht neeft verdedigd in eene rede waarvoor hij van alle zijden lof heeft ingeoogsl, begon zijn pleidooi met een protest tegen de neiging cm de zond n van dc weinige militanten onder de vrouwen, die om hel kiesrecht vragen, te doen neerkomen op de loofden van dc velen, die den strijd voeren met vreedzame middelen. Maar de weerzin, die het misda dige drijven van de militante suffragettes lieeft gewekt, heeft de openbare meening zóó zeer tegen hen opgezet, dat de zaak, waar voor zij opkomen, 't moet ontgelden. De vrouwen in Engeland zijn, wat het meezeg- genschap in de publieke zaak betreft, in veel gunstiger conditie dan ergens op het vaste land van Europa. Zij zijn niet alleen kiesge rechtigd voor de graafschapsraden en de ge meenteraden, zij kunnen zeiven in die bestu ren gekozen worden. Alleen liet kiesrecht voor het parlement bezitten zij nog niet, en1 dat is voor hen niet te krijgen zoolang In de beweging voor het verwerven van vrouwen idesrecht men zich van zulke afschuwelijke en misdadige middelen bedient als waarvan wij tha-is dagelijks te hooren krijgen. Dat is de beteekenis van het votum, dat het Lager huis voleden Dinsdagavond heeft uiige bracht. Het debat, dat twee dagen in beslag nam, leverde de bijzonderheid op van een orato risch duel tusschen dpn eersten minister As- quifh en zijn ambtgenoot Sir Edward Grey- IIun verschillend startdpunt in dezo kwestie bracht hen voor liet eerst in 27 jaren cr toe elkaar te bestrijden. Bij de stemming gaf het part ij verschil niet den doorslag; liberalen en conservatieven waren te vinden zoowel onder de tegenstemmers als onder de voorstem mers. De leden van de labour party stemden allen voor, de Ierschei leden als een blolc te gen. Van de ministers stemd n ongeveer de helft met den eersten minister Asquith tegen, de overigen met Grey en Lloyd George voor. Op de Front Bench van de oppositie onthiel den Bonar Law en Balfour, de tegenwoordige leider en zijn voorganger, die met den oud minister Lyttelton doorgaan voor voorstan ders van het beginsel van vrouwenkiesrecht, zich van deelneming zoowel aan het debat als aan de stemming, hetgeen zeer de aandacht trok. I>e Balkan-oorlog:. Rome, 8 M e i. De Popoio romano ver klaart in antwoord op sommige verzekerin gen, dal de kwestie van de eilanden, evenals die van de zuidelijke grenzen van Albanië zijn en blijven in handen van de conferentie te Londen. Londen, 8 Mei. De ambassadeurs kwa men heden namiddag in het Foreign Oftice hijeen. Zij bespraken de toekomst van Sku- tari en in hel algemeen de kwestie van de organisatie van Albanië. De conferentie duurde 2£ uur. De volgen de bijeenkomst zal niet voor 20 Mei plaats hebben, tenzij- er eenigo ontwikkeling komt in den toestand, die veel verbeterd is. Tweede telegram. Reuter verneemt, dat de gezantenconferentie geen enkel be langrijk besluit heeft genomen. Ilct door Oos tenrijk en Italië gezamenlijk opgestelde ont werp van een statuut voor Albanië werd in gediend maar niet besproken. Men besloot hel te onderwerpen aan de regeeringen van alle groote mogendheden en deze mede te deelen, dat de ambassadeurs in de eerste da gen niet zullen bijeenkomen, om aan hunne regeeringen gelegenheid te verschaffen het ontwerp te onderzoeken. De bijzonderheden van de ontruiming van Skulari werden besproken, maar de kwestie van de bepaling der grenzen van Albanië werd niet aangeroerd. Het antwoord van de Balkan-bondgenooten betreffende de vredespreliminaires is nog niet ontvangen. Sofia, 8 Mei. In antwoord op eene in terpellatie in de sobranje verklaarde de mi nister van oorlog, (lat Adrianopel gevallen is onder de slagen van de legers, die het beleg voerden. Sjukri Pacha gaf zich niet over, maar werd gevangen genomen. De minister weigerde verdere bijzonderheden mede te deelen, om geen strijd tusschen de bondge- nooten uit te lokken. De buit, die is gemaakt, zal naar evenredigheid verdeeld worden. Konstantinopel, 8 Mei. Men bericht, dat de demobilisatie van de troepen der oor logvoerende partijen zal beginnen eene weck nadat de vredesonderhandelingen zijn ge opend. Antivari, 8 Mei. De internationale lan- dingsdivisic, die zal debarkceren om Skulari te bezetten, zal bestaan uit 300 EngelSclicn, 200 Italianen, 200 Oostenrijkers, 200 Franschen en 100 Duitschcrs. D u r a z z o, 7 Mei. Essad Pacha heeft ken nis gegeven, dat hij bereid is zijne troepen in Durazzo in te schepen. Ilij heeft de Porie verzocht hem de noodige stoomschepen te zenden. Ilij bestrijd, dat hij een gevecht heeft gehad met Djavid Pacha, en ook het ge rucht, dat zijne soldaten daden van geweld zouden hebben gepleegd. Aan de Albanisclie Korrespondcnz wordt geschreven, dat liet tegenover dc geruchten, die over het optreden van Essad Pacha in omloop zijn gebracht, noodig is er op te wij zen, dal de bedoelingen, die Essad bij de overgave van Skulari hebben geleid, tol dus ver op boven allen twijfel verheven* wijze volstrekt niets "Lekend is. Alle berichten over zijne handelingen ik\ den aftocht uit Skulari zijn uit §ervischc of Gricksche bron afkom stig, hetgeen een voldoend motief is om ze met het grootste voorbehoud op le nemen. De schrijver gaat daarna aldus voort: „Wij gclooven er voorloopig niet aan, dai Essad Pacha zich tot Koning heeft uitgeroe pen, cn evenmin dat hij Albanië onder de souvereiniteit van Turkije wil plaatsen. Es sad weet evenals wij allen, dat het de wcnsch van de gcheelc natie is, op den troon van Albanië een Europceschcn prins te verheffen, die den driebond aangenaam is; hij haat de long-Turken als de gezworen vijanden van ons volk en weet, dal do Turksche invloed voor ons land altijd een ongeluk is geweest. Wij houden 't voor mogelijk, dat Essad Pacha op de hem gedane voorstellen is in gegaan, om wreedheden bij dc cventuëcle inneming van Skulari te verhoeden en gun stige voorwaarden voor den atfocht te krij gen. Ons gedrag tegenover Essad Pacha ma ken wij afhankelijk van de omstandigheid, of hij zijne politiek wil aanpassen aan het nationale Alhaneesche belang of aan dc wen- schen van de Balkanstatcn. Wanneer Essad Pacha ccnc nationale polilick wil voeren, dan zal hij zich vereenigen met de voorloo- pige rcgecring in Valona" cn met alle facto ren, die in het land orde willen tot stand brengen. Indiën Essad Pacha wat wij niet verwachten, andere doeleinden mocht na streven, dan moeten wij hem als een vijand van Albanië beschouwen." De Südslavische Korrespondcnz brengt een bericht uit Konstantinopel, clat grootvizier Mahmoed Chcfket zich aldus heeft uitgelaten over de handelingen van Essad Pacha: „Ik constateer, dat de berichten, dat Essad Pacha in overleg met de Porte een Osma- nisch emiraat in Albanië heeft uitgeroepen of zal uitroepen, in geen geval met de feiten overeenkomen. Wij hebben daarvan gccne officieclc kennis. l)e officieele berichten va® Essad Pacha bevatten gecnc mcdcdcelingcn, die verder reiken dan het dienstbericht van dc capitulatie van Skulari, die volgens dit bericht geschiedde uit gebrek aan voedings middelen. De Porte heeft Essud op zijne vraag wat hij moet doen, aangezegd, dat hij de troepen moet gereed maken voor het transport naar Turkije. Wal do manschap pen van Djavid Pacha betreft, hunne over brenging naar Klein-AzU is in gang. Wij heb ben stappen 'ondernomen bij dc ambassa deurs van Oosten rij k-£Iongarijc cn van Ita lië, om deze transporten te doen geschieden. De mogendheden hebben besloten over de toekomst van Albanië; Turkije beraamt geen avontuur in dezo streken. Wij weten niets van geheime overeenkomsten van Es sad Pacha met Montenegro of Servië cn zul len gcene ondernemingen in de hand wer ken, die in tegenspraak zijn met dc correcte houding, die wij tegenover de mogendheden innemen. Wanneer hel bewaarheid mpclit worden, dat Essad Pacha daden onderneemt die verder gaan dan zijne instruction, dan handelt hij slechts voor eigen rekening eu risico." tn dc bcoordceling van Essad Pacha is een* nieuwe kentering gekomen. Eerst werd hij ala een held gevierd. Na den intocht van Nikita in Skulari werd hij als een verrader gebrand merkt. Nikita's aftocht uit Skulari rehabili teert licm weer. Dc Albanisclie Korrespon dcnz bericht uit Durazzo: Essad Pacha houdt in Tirana verblijf cn handhaaft daar uitmun tend de orde. Van de Porte heeft hij per te legraaf instruction verlangd en hij heeft zich met de voorloopigc regeering in Valona in betrokking gesteld. Tot dusver heeft Essad geene proclamatie uitgevaardigd. Aan de Neue l'Tcie Pressc wordt uil wel ingelichte kringen medegedeeld, dal dc be moeiingen van Ooslenrijik-IIongarijc en Italië ten doel hebben, zoo mogelijk eene verbin ding tusschen Essad Pacha cn de voorloo- pige rcgcering in Valona tol stand tc bren gen. Het is tot dusver nog volstrekt niet be wezen, dat Essad Pacha werkelijk de rol heeft gespeeld, die hem inzonderheid van Servi sche en Montenegrijnschc zijde werd toege schreven. Aan den anderen kant slaat het vast, dat hij militaire eigenschappen bezit, dio voor Albanië van groote waarde kun nen zijn, vooral omdat de jonge, in wording zijnde staat geen overvloed van capaciteiten bezit. Wanneer dit plan uilvoerbaar mocht blij ken, zou Essad aan het hoofd van zijne Al- banecsche soldaten als medewerker van (1e Albaneesche rcgecring zelf voor de orde in hot land zorg kunnen dragen en daardoor Ooslenrijk-IIongarije cn Italië ontslaan van den plicht om hunnerzijds de voor dc hand having van het gezag noodige elementen ter beschikking van de Albaneesche regeering to stellen. Ecu toetssteen voor Essad's plannen zal het zijn, of hij. aan het 'level van de Porta gehoorzaamt om de Turken onder zijne sol daten naar Analolië te zenden. De Gricksche regeering heeft verklaard, dat dc Griekschc vloot geene moeielijkheden in den weg zal leggen aan het vervoer van de Turksche troepen uit Albanië W e e n e n, 8 Mei. Volgens dc mededee- lingen, die do Neue Freie Presse uil welin- Werp geen steen in den waterput, waaruit gij gelaafd werdt. Een Boman *an JLicide, 54 DOOK MARIE CORELLL Zijn stem trilde door warmte van gevoel en overtuiging en terwijl ik hem hoorde spre ken, beefde ik inwendig van een plotseling gevoel van berouw en levendig gevoel van minderheid en schaamte. Waarom kon ik mij" zelf niet laten gaan? Waarom gaf ik den fladderenden geest in mij geen plaats, zijn vleugels uit le spreiden? Iets zich verzettend iets vijandelijks aan mijn vrede en geluk hield mij terug en spoedig begon ik mij af te vragen of ik het toeschrijven moest aan den invloed van hen, met wie ik tijdelijk sa men was. Ik werd bijna in deze meening be vestigd, toen de stem van den heer Harland, hard en snijdend als ze kon zijn, wanneer hij geprikkeld werd of in een redetwist het onderspit moest delven de oogenblikkelijke «tilte verbrak. „Gij zijt nu nog veel onmogelijker dan gi| ooit in Oxford waart, Santoris!" zeide hij. t»Gij schakelt de geheele wijsbegeerte uit; gij Weet, of behoort nu toch te weten,dat er niet *oo iets als een onsterfelijke ziel bestaat en gy anders geloofl dan hebt gij u wille- Keurig gebracht in een staat van blinde licht- snloovighcid. Elke wetenschap leert ons, dat wij niets zijn dan het voortbrengsel van de planeet, waarop wij leven wij zijn hier om er liet beste van te maken voor onszelf en voor hen, die na ons komen en dat is alles. Wat Liefde wordt genoemd is niets dan de lichamelijke aantrekking der twee geslachten niet meer en die verzwakt spoedig. Alles wat we verkrijgen wordt ons spoedig onver schillig, dat is de gewone gang der inensch- heid." „Wat is de menschheid dan een armelijke schepping!" zeide Santoris met een glim lach. „Hoe verbazingwekkend, dat ze tot geen hoogcr doel zou bestaan dan de mier en de muis! Mijn waarde Harland, indien uw meeningen werkelijk gezond waren, dan zou ons aller plicht en barmhartigheid zijn, het bevolken der wereld geheel te doen ophou den, want dan is dat alles nutteloos. Nutte loos en zelfs wreed, want hel is niets dan misdaad, om menschen te doen geboren wor den met geen ander doel dan om uit le ster ven? Maar behoudt uwe overtuigingen 1 God dank zijn ze de mijne niet!" De heer Harland maakte een ongeduldige beweging, ik kon zien dat zijn geest verward was. „Laat ons spreken over iets dat ik kan volgen," zeide hij, „de persoonlijke en mate- riecle zijde der dingen. Uw vasten staat van gezondheid bijvoorbeeld. Uw schijnbare jeugd „Is het slechts schijnbaar?" zei Santoris vroolijk lachend. „Voor hen, die mij niet in mijn jongelingsjaren hebben gekend, mij dus nooit terugwerpen naar hun „dertig jaar en meer geleden", van vriendschap, enz. schijnt mijn jeugd zeer werkelijkI Nu zij niet in staat zijn den tijd te berekenen, dien ik op aarde heb doorgebracht, moeien zij mij wel nemen zooals zij mij schatten! Er is werkelijk niets over te verklaren! Ieder kan jong blijven als bij zich zelf en de Natuur begrijpt. Indien ik u de juiste waarheid van het proces vertelde, zoudt gij mij niet gelooven en zelfs al deed gij het, dan zoudt gij het geduld missen het ten uitvoer te brengen. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wanneer wij slechts leven met het bepaalde doel om te sterven, hoe spoe diger het dan gedaan ls des te beter de jeugd heeft onder zulke omstandigheden geen bekoring. Elk levensdoel, hoe verheven en edel bedacht, moet op niets uitloopen en het is ternauwernood de moeite waard, de moeite te nemen de moorddadige lucht in te ademen!" Hij sprak met eenlgen hartstocht. Zijn oogen straalden. Zijn gelaat werd verheerlijkt door een bijna bovenmenschelijken gloed, en wij keken hém allen met zekere verbazing aan. De heer Harland schoof onrustig op zijn stoel heen en weer. „Gij gaat te ver!" zeide hij. „Het leven is zoo lang het duurt aangenaam." „Is dat uw oordeel?" viel Santoris hem in de rede. „Heeft het zelfs, met het jagen naar en bereiken van rijkdom, u niet meer leed dan pleizier bezorgd? Tel al do levensom standigheden op, vanaf het bestaan van den arbeider in zijn hut tot dat van den koning op zijn troon, geen van alle zijn waard er naar te streven of in stand te houden wan neer de dood het einde is. Eerzucht ls zui vere dwaasheid rijkdom een tijdelijk be zit van vergankelijke goederen, die op an deren moeten overgaan roem het herhaal delijk noemen van iemands naam door mon den, die spoedig stom zullen zijn en liefde niets dan wederzijdsclie aantrekking der ge slachten. Wat is deze schepping van de We relden, dan een bedricgelijke en misdadige daad! Welk een krankzinnige dwaasheid, welk een barsche, onredelijke hoosheid! Het werd stil. Zijn oogen gingen fonkelend van den een naar den ander. „Kunt gij het ontkennen?" vroeg hij. „Kunt gij een» gezonde, logische oorzaak vinden voor het voortbestaan van een leven, dat eindigt in volkomen uitroeiing, of voor het scheppen van werelden, die tot eeuwige ver nietiging gedoemd zijn?" Niemand sprak. „Gij hebt geen a nlwoord gereed," zeide hij glimlachend. NatuurlijkI Want een antwoord is onmogelijk! En daar hebt gij den sleutel van hetgeen gij mijn mysterie noemt het mysterie van jong te blijven in plaats van oud te worden het geheim, te leven in plaats van te sterven! Het is eenvoudig de bewuste praktische werkelijkheid, dat er geen dood is, maar slechts verandering. Dat is het eerste deel van het proces. De veran dering of verwisseling van de atomen en elementen, waaruit wij zijn samengesteld, gaat steeds door zonder een seconde opont houd het begon toen wij geboren werden en voor dat wij geboren werden èn de kunst van jong te teven bestaat eenvoudig in het gebruik van zijn ziel en zijn wilskracht, om dat verwisselingsproces te leiden tot het eind dat wij wenschen, in plaats van het aan blind toeval over te laten en te dulden dat het zich met vijandige invloeden vereenigt, die onze beste daden benadeelen. Bij voor beeld ik een man van goede gezond heid en omstandigheden geef er mij re kenschap van, dat elk oogenblik de een of andere verandering in mij werkende is naar een bepaald einde. Ilct hangt geheel van mijzelf af, of de verandering zal leiden naar voortduring van goede gezondheid of tot het toelaten van ziekte naar voortduring van jeugd of naar het aanmoedigen van den ouderdom naar het Ic^n, zooals het zich nu aan mij voordoet, of naar ccnigc andere levensphase, zooals ik hel in de toekomst zie. Ik kan mijzelf vooruit brengen of tegen werken, zooals ik wil, daar de juiste leiding van Mijzelf, aan mij alleen is overgelaten. Wanneer ik smart of ziekte zou verduren, ben ik er zeker van dat het voornamelijk door mijn eigen schuld zou zijn als ik verval en achteruitgang aanmoedig, dan zal het zijn om dat ik deze krachten toelaat in breuk te maken op mijn welzijn om kort te zijn ik ben wat ik wil zijnl cn al de wetten die mij tot het bestaan brachten, steunen mij in dezo houding van gemoed, lichaam en geestl" „Wanneer wij alien werden wat wij wil den zijn," zeide dr. Braylc, „dan zouden wij het duizendjarig rijk beleven 1" „Zijt gij daar zeker van?" vroeg Santoris. „Zou het niet meer afhangen van de bijzon dere keuze, die ieder orzer zou doen? Gij bijvoorbeeld zoudt naar iets kunnen verlan gen, dat uw geluk niet zeer zou bevorderen, en indien uw wensch vervuld werd, zoudt gij iets kunften worden (indien gij er u slechts rekenschap van hadt gegeven) waarvoor gij werelden zoudt geven om het niet te zijnl Enkelen wenschen een dief to zijn zelfs moordenaar en worden het maar het einde van hun wensch is misschien niet, wal zij zich hadden voo.fjesteldl" Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1