Uit den omtrek. STADSNIEUWS. jpehtgenooten van de leiders -warm werden toegejuicht, vroeg dr. Bierens de Haan 't Woord om aan het hoofdcomité dank te be tuigen voor de woorden van hulde en waar deering, die het hoofdcomité voor den arbeid Her ambulancen over had. En wanneer deze arbeid niet geheel zonder £?sullaat is gebleven, dan, zcide spr., is een eel te danken aan de zeer gunstige omstan- tiighedcn, waaronder de ambulancen hebben gearbeid. Dank bra<?ht spr. aan Z. K. H. den Prins, )Sie de Tot stand koming en het werken der ambulancen met zooveel belangstelling heeft gadegeslagen, welke voor alle leden een prik kel is geweest, hunne beste krachten in dienst Var het Roode Kruis te stellen. Bij zijn betuiging van erkentelijkheid, dacht spr. ook e-an de leden van het hoofdcomité, die zooveel hebben moeten werken om de ambulancen uit te zenden. Eveneens dankte hij de plaatselijke comité's in Den Haag( (ook het damescomité") en te Rotterdam, welke co- tnité's zooveel hebben gedaan om den arbeid le verlichten. Ook dacht hij aan het Koninklijk Huis in Griekenland, dat hun in alle opzichten zoo welwillend is geweest en zoo tegemoetkomend bi alles. Spreker hoopte dat de ervaring in de Bal- kenveldcn geleerd, ten voordeele mocht zijn van het Roode Kruis, dat in bloei moge toe nemen. (Toejuichingen. Roode Kruis medailles. Bij Kon. besluit is: 1. de medaille van het Roode Kruis ver leend aan de na te noemen personen, t. w.: dr. J. C. J. Bierens de Haan. M. A. Ittmann, Tj. Wieberdink, artsen; H. M E. van Rooijen, verpleegster; jkvr. D. J. S. Six, diacones; A. E. Schipper, G. van Woerden, G. C. C. Ge vers, A. Vis, verpleegsters; M. T. Kesting, diacones: C. M. Kamphuis. A. C N. van Ham, verpleegsters; mevrouw L. C. Lchmann gcb. Dell; jkvr. J. S. B. A. baronesse van Itter- sum; P. R. V. Quartero. semi-arts; L. W. L. van den Broek. J. R. Wolf, sergeanten resp. bij de 2e en 4e compagnie hospitaalsoldaten; G. E. Bierens de Haan, particulier; L. J. A. Kempcrs, keukenchef; W. van de Vrande, koerier; Den Hartigh, verpleegster; mevr. Van Bommel; Beverati, tolk; E- L. Bahle, II. van der Plaats, C. W. IT. van Nooten, A. Groenewokl, verpleegsters; dr. H. K. Offer- haus, arts; C. van der Kolk, verpleger; A. Vromans. sergeant bij de 8c compagnie hos pitaal-soldaten; N. Ooms, particulier; dr. G. W. S. Lingbeek, arts; L. van den Steen van Ommeren, arts. officier van gezondheid le kl.; mevr. B. Lingbeek, geb. Bessem; J. H. Kuvper, verpleegster; J. van Vliet, sergeant bij de 1ste compagnie hospitaal-soldaten; N. A- L- Krans, arts, officier van gezondheid 2e kl. Kon. Ned. Marine; A. II. Masoko, In- landsch arts; J. C. Welsz, G E. Krop, II. Boomsma, A. Haverkamp, verpleegsters; A. dc Waart, semi-arts; J. H. G. Scholtz, verple ger; J. Ch. de Groote, sergeant 3de comp. hospitaal-soldaten; G J. Lippe, hospitaal geëmployeerde 3e kl. (zieken-oppasser), J.E. Wiersma, verpleger; Dr. E. W. Sikemeier, P. W. Schram, A. Welcker, F. II. Meihuizen, (artsen), dr. P. A. Voerman* arts, officier van gezondheid le kl.; G. J. W. Koolemans Beij- nen, arts, officier van gez. le kl. Oost-Ind. leger; A. van Vliet, semi-arts; J. W. de Bruijn, J. G Fiegen, A. Haanstra, verpleegsters; me vrouw M. A. Sikemeier geb. Koorders; M. G J. Beerstecker, verpleegster; Bahlman, ver pleegster; A. van den Berg, sergeant bij de le compagnie hospitaal-soldaten; J. W. Hin ten, hospitaal-geëmployeerde 3e kl. (zieken- •ppasser); H. J. A- Mussert, kok. Bepaald, dat de bij de uiloefening van zijn taak overleden sergeant bij de 1ste compa gnie hospitaal-soldaten W. P. Braam worde ingeschreven in de registers der medaille van het Roode Kruis. Feestavond Roode Kruis. Men meldt ons uit 's Gravenhage: H. M. de Koningin en Z. K. II. de Prins met groot gevolg vonden gisterenavond bij hun in trede van de Hof loge in het Gebouw voor K. en W. de zaal in gala door de avondtoiletten der dames en de groot-uniformen der militaire autoriteiten. Bij het binnentreden van de Ko ninklijke familie zett? de Kon. Mil. Kapel zacht het oude Wilhelmus in, dat ten slotte met volle kracht door de zaal weerklonk. H. M. en Z. K. H. werden naar de hofloge geleid door het bestuur van het uitvoerend comité met den directeur van het Gebouw v. K. en W., den heer van Gheel Gildemeester. Voor de leden dor teruggekeerde ambulances met hun lei ders waren plaatsen gereserveerd linies van de hofloge, waar vooral de zusters en ver plegers in hun veldkostuum, allen getooid met de hun gisteren uitgereikte medailles van het Roode Kruis met het roode lint, een groep Vormden, die aller blikken naar zich trok. Het programma kenmerkte zich door groote afwisseling en de dramatische schets, geschre ven door luitenant-generaal Wüppermann, ge- teiteld: „Een toekomstdroom in 1815", werd boeiend gespeeld door de eerste artisten van het Ned. Tooneel en trok aller aandacht, daar bet onderwerp zeer goed was uitgewerkt en bet doel in apotheose ter eere van het humane werk van het Roode Kruis volkomen bereikt Werd. De dames-medespelenden ontvingen bloemen onder luide toejuichingen van het publiek, aan welk applaus het Kon. bezoek deelnam. In de pauze begaven Jï. M. en de Prins zich Daar de ontvangstzaal, alwaar zij eenige hoof den van de ambulances ontvingen, en pleeg zusters, waaronder zuster Kuvper en jonkvr. 6ix. Tot allen richtten zij eenige hartelijke Woorden. Vóór den aanvang van den feest avond wgrden de genoodigde leden van de ambulances vereenigd in den beneden-foyer, Waar gen. Wüppermann namens het comité sympathie en hoogen eerbied betuigde voor den arbeid, die zij ter wille van de lijdende taensehheid in den Balkan hebben verricht; zen arbeid in het belang der humaniteit zoo hoog gewaardeerd in het land en door het gansche Ned. volk. Namens het comité bracht hij hen daarvoor dank. Na afloop van den feestavond liet de Ko- bingin alle doctoren, verpleegsters en verple gers bij zich in de hofloge ontbieden, waarna Dllen aan H. M. en Z. K. H. werden voorge- 5eld. Met allen, ten getale van ongeveer veer s' onderhield H. M. zich en drukte ieder persoonlijk de hand, belangstellend informee rend naar ieders welvaren en ondervindingen. Voorts werden aan H. M. voorgesteld de schil der Hoynck van Papendrecht, de ontwerper van de apotheose, voorstellende de ambulan ces op 't slagveld; generaal Wüppermann, den schrijver van de opgevoerde schets en dr. Van Suchtelen, den leider der voorstelling, aan wie H. M. hare groote voldoening te kennen gaf over hetgeen dezen avond geboden was, de verzekering gevende dat Zij met zeer veel ge noegen dezen feestavond had bijgewoond. Ook Z. K. H. sprak deze dames en heeren, hen allen hartelijk de hand drukkende, per soonlijk toe. Volks sanatoria in Nederland. In de op 0 Mei in het sanatorium Hellen- doorn gehouden 15de algemeene vergade ring van de Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkssanatoria in Nederland, werd door den secretaris het jaarverslag over 1912 uitgebracht en de rekening cn ver antwoording van den algemeenen penning meester goedgekeurd. In het Dagel. bestuur werden tot onder-voorzitter gekozen dr. C. Nolcn, arts te Rotterdam; tot le secretaris dr. J. Herman de Jong, arts te 's Gravenha ge; tot 2e secretaris jhr. mr. P. L. van Meeu wen, rechter te 's Gravenhage. Ter vervanging der leden van het hoofd bestuur, die op 1 Januari 1914 aftreden, wer den gekozen de heeren dr. M. W. Pijnappel, hoofdinspecteur van Volksgezondheid, mr. II. L. Drucker, Kamerlid, J. G de Joncheere, burgemeester van Hellcndoorn en herkozen jhr. mr. P. L. van Meeuwen. De afgetreden lsle secretaris dr. A. de Jos- selin de Jong, arts te Rotterdam, werd we gens zijne verdienste jegens de vereeniging tot eerelid benoemd. In de commissie van toezicht werden her benoemd de heeren dr. M. W. Pijnappel, J. G de Joncheere en N. W. Maas, arts te Hengelo. Internat, postaal propagan da! eest. Het programma voor een drie- daagsch internationaal postaal propaganda- feest, van 11—14 Mei te 's Gravenhage te hou den, vermeldt voor Zondag na de verwel koming een muziekuitvoering, aangeboden door De Postfanfare te 's Gravenhage, cn een bezoek aan de bezienswaardigheden In dc stad. Maandag komt men samen in den tuin*van het Gebouw om tegen half 2, na een marsch- wedstrijd, in optocht door de stad te gaan. Aan deze optocht zullen vcreenigingen uit België, Duitschland. Frankrijk, Engeland en Luxemburg deelnemen. 's Avonds is er feest en voordrachtenwed strijd. Dinsdagochtend gaat men naar Srlievenin- gen en 's middags komt het Bondscongres bijeen, dat Woensdag wordt voortgezet. Van tippelen. „Er wordt niet meer geloopcn", hoort men vaak zeggen. „Alles gaat op de fiets." Er is veel waars in. Toch komt de loopsport ook weer in eere. J.l. Zondag legde de sergeant L. J. N. van de instructie- compagnie te Schoonhoven met 8 man „voor pleizier" een tocht van 51 K.M. af, met slechts een uur rust na 31 K.M. loopens. De tocht is den tippelaars wel bekomen. De staking bij „de Avondpost" opgeheven. De directie van De Avondpost deelt mede, dat de staking op haar drukkerij is opgeheven. De hoofdbesturen van de arbeiders-organi saties verklaren, dat hel uitbreken der sta king ongemotiveerd overhaast heeft plaats gehad. Hoewel dc hoofdbesturen van de arbeiders organisaties het ontslag van een viertal arbei ders hebben aanvaard, neemt de directie van De Avondpost alle ontslagen arbeiders in haar dienst terug. De tijdens de staking in dienst genomen arbeiders blijven, en hiertegenover verbindt zich de directie geen weerwraak- maatregcl te zullen nemen. Geen enkel geschil op de drukkerij zal voortaan aanleiding kunnen geven tot een sta king, alvorens mondeling overleg is gepleegd, zoowel met mr. Veraart als met de hoofdbe sturen van de arbeidersorganisatie. Het werk wordt heden hervat. Hoe zit dat nu? Men meldt uit 's Gravenhage: Naar aanleiding van het bericht, volgens hetwelk eenen gedetineerde niet vergund zou zijn bij zijne stervende wouw te Schellink hout te worden toegelaten, doordat de minis ter van justitie zes dagen noodig zou hebben gehad om de machtiging te verleenen, is bij onderzoek gebleken, dat integendeel het ver zoek om machtiging, aan dien minister des morgens om half twaalf gedaan, reeds des namiddags te half twee van dienzelfden dag telegrafisch toegestaan werd. Een droevig geval. De vierde ka mer der rechtbank te Amsterdam heeit n'.t- spraak gedaan in een zaak tegen een 22-jari- gen lossen werkman, die op 24 Janmri in een woning aan de Oude Wijde Kapelsteeg l^ce revolverschoten loste op een 20-jarige pu blieke vrouw, met wie hij geruimen tijd hr*d geleefd, die hem als speelbal gebruikte en aan wie hij de ziekte, waaraan hij leed lues toeschreef. De vrouw werd niet ern stig getroffen. Dc psychiaters, die een onder zoek naar zijn geestvermogens hadden inge steld, concludeerden, dat het ten laste geleg de bekl. niet kon worden toegerekend, omdat hij gehandeld heeft onder den invloed van een effect-choc (de hem op 23 Januari door den geneesheer gedane mededeeling, dat, als zijn ziekte terechtkwam, het zeker 4 5 jaren zou duren, dat hij onder behandeling moest blijven om weer gezond te worden). De rechtbank verklaarde bekl. schuldig aan poging tot doodslag, ontsloeg hem van alle rechtsvervolging en gelastte zijn plaat sing in een krankzinnigengesticht, den proef tijd van een jaar niet te boven gaande, een en ander overeenkomstig den eisch van het O. M. Eedswei gering. Het gerechtshof te Amsterdam heeft in hooger beroep onder bevestiging van het vonnis der rechtbank te Haarlem van 20 Febr. jJ. (onder vernietiging alleen wegens den vorm) den timmermans knecht L. Wiegman to Zaandam, ontslagen van rechtsvervolging in zake eedsweigering voor het^ kantongerecht te Zaandam, op grond dat hij niet tot eenig kerkgenootschap behoort. Mishandeling van een politie- amhtenaar. De rechtbank te 'sGravco- hage veroordeelde L. W. K., sorteerder; J M. B., pleetwerker, en D. V., koetsier, wege.is mishandeling van den adspirant-inspecteur van politie De Waal in de Raamstraat te Den Haag, ieder tot vier maanden gevangenis straf (de eisch was zes maanden gevangenis straf). Diefstal van artillcriemafe- rleel. De krijgsraad te 'sGravenhage ver oordeelde den milicien-kanonnier P. Ch. K, die op het fort te Hoek van Holland in de maand ?n Februari, Maart en April 1913 be langrijke hoeveelheden artillerie-materieel van kanonnen aldaar weggenomen en ver kocht had aan een opkooper te Amsterdam, overeenkomstig den eisch van den auditeur militair wegens diefstal bij herhaling tot twee jaar gevangenisstraf met ontzegging om te dienen voor 5 jaren. Beklaagde heeft zich van dit vonnis in hooger beroep voorzien bij het Hoog Militair Gerechtshof. —'inval bij een „deskundige". De justitie te Amsterdam heeft gisterenmiddag, vergezeld van den gerechtelijken geneeskun dige dr. Schoo en den scheikundige Van Ledden Hulsebosch, een inval gedaan bij een deskundige, gevestigd in perceel Haarlem merplein 29. De vrouw werd aangehouden op grond van overtreding van art. 251bis van het Wetboek van Strafrecht en overgebracht naar het Huis van Bewaring. Aan hetzelfde adres was vroeger een an dere deskundige gevestigd, die indertijd eveneens gearresteerd was na een huiszoe king door de justitie. Het komt, nahr het schijnt, wel meer voor, dat deskundigen zich gaan vestigen in cene woning, te voren door een andere deskundige betrokken, die door de justitie aangehouden is, een en ander na tuurlijk met het oog op dc bekendheid van het adres. (Hbld.) Overtreding van het soute neursverbod. Als verdacht van overtre ding van het souteneursverbod is aangehou den een gehuwd man, bewoner van de Kray- enhoffstrnat. die zirh hcrhanldel k had schul dig gemaakt aan ernstige mishandeling van zijn vrouw. Hij is door dc zedenpolitie ter beschikknig vsn de justitie gesteld en naar het Huis van Bewaring overgebracht. Inbraak. Te Amsterdam is gisteren nocht diefstal gepleegd in het magazijn der firma S. L. de Vries, in de Warmoesstraat. De dief of dieven zijn vermoedelijk aan de zijde van hét Damrak het gebouw binnengekomen; van een van de kantoren namen zij een geld kistje mede, inhoudende ruim 800 gulden aan bankpapier. De politie stelt een ernstig onderzoek in naar de omstandigheden waaronder deze dief stal heeft plaats gehad. Op het expeditiekantoor van de firma G Boeker aan de Waalkade te Nijmegen, is in den nacht van Woensdag op Donderdag in gebroken. Door inklimming heeft men ge tracht het kantoor te bereiken, waar drie brandkasten staan; een er van, waarin zich juist de geldswaardige papieren bevinden, heeft men zonder, succès getracht te forcec- ren. Slechts een paar gulden op een der les senaars werden vermist. Van de daders is tot dusver geen spoor ontdekt. In den voet geschoten. Een drie tal jachtopzieners, die in de' duinen bij Over- veen op surveillance waren, zagen iemand met een lichtbak in de duinen. Toen ze poog den hem te achtervolgen en daarvoor uit elkander gingen, werd op een hunner. De Veer, geschoten; een volle hagellading kreeg hij in den voet. Vijf weken lang kon hij zijn werk niet verrichten. De dader, de 20-jarige J. N. R. te Oveneen, werd aangehouden. Deze ontkende voor de rechtbank den wil te hebben gehad den jachtopziener letsel te doen en de bedo-ling had diens hond te ra ken. De eisch luidde 1 jaar gevangenisstraf. Een bruidegom in nood. Een behangersknecht te Rotterdam had bij de po litie aangifte gedaan, dat hij in de Pijper- straat van een portefeuille met 385 was be roofd door twee hem onbekende mannen- De portefeuille werd ledig op de straat terugge vonden. Bij onderzoek bleek evenwel, dat de man onmogelijk zooveel geld kon bezitten. Na herhaaldelijk in verhoor te zijn genomen, heeft hij eindelijk bekend, de berooving gefan taseerd te hebben, om tegenover zijn bruid te kunnen verbloemen, dat hij geen middelen bezit. Door den trein gedood. Woens dag middag is aan het station Bloemendaal een heer van omstreeks 25 jaar, bij het over- loopen van den spoorweg gegrepen door den sneltrein uit Beverwijk en onmiddellijk ge dood. Omtrent de oorzaak van dit ongeval deelde een van de talrijke ooggetuigen aan het Hbld. het volgende mede: De trein uit Amsterdam, die te 6 uur 5 uit de hoofdstad in Bloemendaal aankomt, voert steeds zeer vele forensen mee. Het is dan heel druk aan het station Bloemendaal en alle passagiers moeten, om het station te verlaten den spoorweg over loopen. Wanneer de snel trein, die om 6 uur uit Velsen naar Haarlem vertrekt, precies op lijd is, dan is deze bij aankomst voor den \msterdanisehen trein juist gepasseerd. Dikwijls is de trein uit Vel sen echter te laat, en reeds herhaaldelijk is gewezen op het gevaar, dat daaruit voor de Amsterdamsche passagiers ontstond. De overweg van het tweede naar het eerste per ron is namelijk niet door boomen af gesloten. Soms waarschuwt een stationsbeambte voor den naderenden trein, maar dikwijls geschiedt dat niet. Nader verneemt het Hbld. dat de veronge lukte de 29-jarige ongehuwde heer J. H. Val- lcggia is, die sinds een paar maanden te Bloemendaal woonde. Volgens den Haarlemschen correspondent van genoemd blad zou toch onvoorzichtig heid van het slachtoffer oorzaak van de ramp zijn geweest Hij zag zijn broer, die in een anderen trein zat en wuifde dezen met de paraplu toe. Daardoor bemerkte hty niet dat de man, die gewoon is de reizigers op een naderenden trein opmerkzaam te ma ken, ook hem waarschuwde. Den nek gebroken. De 11-jarige J. G. te Nieuwdorp viel van een in beweging zijnde wagen, brak den nek en was onmiddel lijk dood. De Gemeenteraad van Utrecht hield gister middag ecne vergadering onder voorzitter schap van den burgemeester mr. dr. A. F. baron van Lynden. Onder de ingekomen stukken was een adres van Th. en F. Lutters en anderen, fabrikan ten cn huiseigenaars alhier, waarin nogmaals verzocht werd ingrijpende maatregelen to nemen tegen de verregaande baldadigheid der jeugd, waardoor adressanten hunne wo ningen aan den Julphaaschenweg niet kun nen verhuren. Alleen een behoorlijk optre dende politie kan hieraan heel gemakkelijk een eind maken. Het adres werd gesteld in handen van B. en W. ter afdoening. Na eenige bespreking werd de begrooting van den Armenraad voor 1913 vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van 2040. Ook werd goedgekeurd een voordracht be treffende de vernieuwing van de Wecrdsluis Voorgesteld werd B. en W. voor dit werk in den zomer van dit jaar een bedrag van 16.000 ter beschikking te stellen. De Raad vereenigde zich eveneens met een voordracht van B. en W. dat de gemeente zich in rechten zal verweren tegen eene tegen haar ingestelde vordering, betreffende het verlagen van eenige kluizen onder de Bakkerstraat en de Oudegracht W.Z. Tot Regentes der Stads Aalmoezenierska mer werd benoemd mevr. J. E. HuysingaDe Man, terwijl tot bestuursleden van de Ver eeniging „Dc Ambachtsschool" alhier wer den herbenoemd de heeren L. H. N. Dufour en jhr. mr. K. J. Schorer. Tot leden en plaatsvervangende leden van den Raad van Beroep, bedoeld in het Werk liedenreglement werden, benoemd tol leden! dc heeren S. E. Haagsma, hoofdingenieur chef van den Dienst van Tractie en Materieel der Staatsspoorweg Maatschappij; W. A- G. Jansen, aannemer; P. Moltmakcr, schrijver en K. A. Grondijs, technisch ambtenaar bij de S. S. en tot hunne plaatsvervangers de heeren \V. A. Brandt, ingenieur bij de S. S.: G. Ilooghiemstra, directeur van de Utr. Fouragehandel en Voederkoekenfabriek; A. A. van Os, ambtenaar bij de S. S. en S. J. Blaas, electricien. Na eenige besprekingen werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd ecu voor stel van B. en W. tot het maken van een zwemgelegenheid voor vrouwen aan de openbare badplaats aan den Minstroom. Gisteren is te Utrecht plotseling overle den: mr. F. A. R- A. baron van Ittursum, oud president van de arrondissements-rechtbank aldaar, commandeur in de orde van Oranjc- Nassau, ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Soesterbcrg. Door den heer dr. H. Koppeschaar, wonende op huize „Tjemara" te Soesterberg is medegedeeld, dat Z.Ed. bin nenkort een avond denkt beschikbaar te stel len voor de inwoners van Soest, Soesldijk en Soesterberg, in de eerste plaats, doch ook voor hen uit omliggende gemeenten, voor zoo ver daar belangstellenden zijn om, verduide lijkt door een groot aantal lichtbeelden, uit voerig mededeeling te doen van alle ervarin gen en gebeurtenissen, ondervonden op het oorlogsterrein in den Balkan. De Raad der gemeente Hilversum heeft goedgekeurd een voorste Ivan B. en W., om in antwoord op het bekende schrijven van Gedep. Staten van Noord-Holland, in zake vaststelling van de jaarwedden van den bur gemeester op 4000< en den secretaris op 3200, aan te dringen om de jaarwedde van den secretaris te brengen op ƒ3500. De jaarwedde van den ontvanger, ad. ƒ2800, werd door Gedep. Stalen voldoende geacht. Een voorstel van den heer Van der Smit, om die te brengen op ƒ3000, werd ver worpen. De r.-k. leden van den Gemeenteraad heb ben een club gevormd, waartoe alle 8 zijn toegetreden Het doel is gemeen overleg over principale vraagstukken, welke in den Raad in behandeling zullen komen Soest. Bij de as. verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen de Chr. Ilist. de Anti- Rev. en de R. K. kiesvereeniging te Soest sa men gaan en hebben als candidaat gesteld jhr, H. W. van Asch van Wijck (aftr.) Door de liberale partij te dezer plaatse is als candi daat gesteld mr. W. H. de Beaufort te Leus den, terwijl de plaatselijke afdeeling der S A. P. gecandideerd heeft dr. J. van Leeuwen te Utrecht. Wijk bij Duurstede. De Centr. Anti- Rev. kiesvereeniging in het district Wiik bij Duurstede heeft besloten de candidatuur van het aftredend Kamerlid mr. J. B. L. G G ba ron de Wyckerslooth de Weerdesteijn (R.-K.) te steunen. B a r n e v e 1 d. De gemeenteraad heeft hare toestemming verleend tot den publieken ver koop van de nog onverdeelde Appelsche Maatschap. Eemnes. Met ingang van 16 Mei is tot burgemeester dezer gemeente herbenoemd jhr. L. Rutgers van Rozenburg. Een marter geschoten. Als een bijzonderheid kan geuield worden, dat door een jachtopziener te Bameveld een marter is geschoten, welke dieren de laatste 30 40 jaren in die streken niet meer voorkwamen. Hoevelaken. Ds. B. van der Wal, Hcrv. pred. alhier, ontving een beroep naar Ga meren. Spoed eischende Raadsvergade ring. Morgen ochtend 11 uur zal een spoed- eischende raadsvergadering gehouden wor den. De agenda vermeldt slechtst inlr» kkin^ van het lecningsbesluit en vaststelling vuo nieuw leenlngsplan. Garnizoen. Mot 1 Juni wordt de le luit J. H LnmouK van het 16e reg. inf. ingedeeld als coi.imaol dant bij de op te richten depót-compagnie. 13 Mei wordt de zilveren medaille vor 2^ Jarigen trouwen dienst uitgereikt aan dot! sergeant le kL J. P. Aubel van het 16e rag. inf. Personalia. De algemeene vergadering Yan het Roode Kruis heeft arts J. W. Jorlssen go» plaatst op de voordracht aan H. M. de Ko* ningin ter benoeming van leden van hal hoofdcomité. Ministerieel Verbod. De Minister van Oorlog; verbood «Ie medewerking; iau de Mllltalro Muziek op den Vryzinnlgen JLund- g op Blrklioven. Vrijz. landdag op Blrkhovca. liet programma, tevens bewijs van toe gang voor den Vrijz. Landdag, den tweedeu Pinksterdag op het sportterrein Birkhovna te houden, is Zaterdag verkrijgbaar in Valk hof f's hof bockhandel. Opdat ook dc laat-komers dc heer De Beau fort zullen kunnen hooien, zal deze niet de eerste maar de tweede spreker zijn. Het terrein word/t geopend om half één» De muziekuitvoering van het lc reg. hu/aren vangt aan om één uur, de spreekbeurten om half twee. Wij laten het program hieronder volgent t. Alte Kamcraden-Marsch, C. Fcickc. 2. Ouverture Alessandro Stradclla, Fr. v. Flo tow. 3. Mondnacht auf der Alster Walzer, Ose. Félrés. 4. Opening door den heer A. J. Looxma v. Weideren baron Rengers. 5. Noderlandschc Jubileums Volksliedcren- polpourri 1813—1913 W. II. Scholtens. 6. (Spreekgestoelte I.) Mevr. N. Mansfeldt De Witt Huberts, onderwerp: „Het Vrou won- kiesrecht". 7. Marschlied „Das haben die Müdch» a »o gcrnc. Jean Gilbert. 8. (Spreekgestoelte I.) Mr. W. II de Beau fort, oud-ipinister, lid der Tweede Kamer, onderwerp: „De politieke toestand". Pauze. 9. Ouverture „Piqué Dame", Fr. v. Suppé. 10a. (Spreekgestoelte I.) Prof. dir. B. Dj Eerdnians. hoogleeraar te I.eldcn, onder werp: „De verkiezingen en de vrijheid ia Nederland." 10b. (Spreekgestoelte II.) W. O. A. Koster, alg. secr. van den Vrijz. Dein. Bond. onder* werp: „Het openbaar onderwijs en de voor stellen tot Grondwetsherziening." 11. Fantaisie „Zanipa", G. Hcrold. 12a. (Spreekgestoelte I). A. Roodhuijzea, lid der Tweede Kamer, onderwerp: „De vrij zinnige concentratie". 12b. (Spreekgestoelte II.) Jan Hiddink, secr. van den Bond van Vrijz. Pro pa g. Vereen., onderwerp: „De gevaren van de tarlefwef'. 13. Rendez Vous Gavotte, Wilh ilfetter. 14. Sluiting door den heer J. B. Aincnt, rice-voorzitter van den Bond van Vrijz. Prop. Vereen. 15. Motor-marsch, G. Rosey. K inner van Koophandel. Gisteren avond hield de Kamer van Koophandel en Fabrieken een openbare ver gadering ten Raadhuize onder voorzitter schap van den heer J. Ger. Kleber. Afwezig: de heer Eijsink, met kennisge ving. Na opening der vergadering leest de secre taris de notulen van 22 Maart, welke worden goedgekeurd. De voorzitter deelt hierns- mede, dat zijn ingekomen, behalve de gewone periodieken, verslagen enz.: 1. Jaarverslag van de vereeniging „Het Bui tenland". Voor kennisgeving. 2. Jaarverslag van het ministerie van Land bouw van Argentinië. Alsvoren. 3. Van den Minister van L. H. en N. d<- sta tistiek van ongevallen over het tijdvak van 1 Jan. tot 31 Dec. 1907. Alsvoren. 4. Het jaarverslag van de vereeniging „Han delsschool". Alsvoren. 5. Een missive van den Raad van Admini stratie der II. S. M. als antwoord op het steu nen van het adres der Kamer te Dordrecht, betreffende het beschikbaar stellen van over zichtelijke tsrieven. Van de Directie der Staatsspoor is eenzelf de missive ingekomen. Aan het in het adres gevraagde kan door de maatschappijen niet voldaan worden, daar de bezwaren daaraan verbonden te groot zijn. Alsvoren. 6. Een missive van dr. H. J. Reynders. ge meente-archivaris, inzake de vragen omtrent de glasfabrieken te Amersfoort. Dr. R. heeft Indertijd dezelfde vragen ontvangen van de glasfabriek „De Schie", maar aangezien hij weinig kon vinden omtrent de hier bestaan hebbende „glashut", heeft hij naar de Kamer van Koophandel verwezen. Wat hij omtrent de glasfabricatie te Amersfoort heeft kun nen vinden, heeft hij aan JDe Schie" ge meld. Alsvoren. 7. Een missive van het Gemeentebestuur met bericht, dat de rekening der Kamer door den gemeenteraad is goedgekeurd. Alsvoren. 8. Een missive van den minister van Wli ters!?):?' Vèndc dc leden van de Commissie van Advies voor de regeling der spoorweg diensten. Alsvoren. Aangehouden In de vorige vergadering is het adres van de Ned. Vereen, van groothan delaren in papier tegen de verzwaring van het tarief voor invoerrechten. De Voorzitter herinnert er aan. dat de Kamer zich indertijd tot de Tweed K# xner heeft gewend om in geen geval de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 3