11 DE E EM LAN DER". Dinsdag 13 Mei 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 301 li'1* Jaargang. - - Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. V Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.00. Idem franco per post1.50. Por week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dozo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertontiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regolsf O.ÖO, Elke regel moor- O.IO# Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zoor voordooiigo bopalingoc tot het horhaald advortooron in dit Blad, bij abonnomonk Eeno circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Politiek Overzicht. De toekomst van Turkije. Europa is in kalme stemming; uil is na de oplossing van het Skutari-vraagsluk, hel hoofdkenmerk van den internationalen toe stand. Dat komt ook hierin uit, dat de be langstelling zich meer en meer wendt tot de vraag wat de toekomst zal brengen in de streek, die zoo lang de onweerskoek van Europa is geweest. Wat Turkije betreft, dal .oortaan in hoofdzaak zal zijn tien Aziati sche staal, wordt een zeer pessimistische toon aangeslagen in een artikel, dal de i'rankf. Ztg. heeft ontvangen van een inge zetene van Manisch, cenc stad in hel Azia- isch-Turksche vilajet Haleb (Aleppo). Dit is eenc stem, die verdient te worden gehoord; wij geven in hoofdzaak hel artikel hier weer. „Wanneer men hier te midden van al deze onrust en verwarring zit, dan heeft men meer belang bij eene nieuwe regeling van ion toestand dan menige krantenlezer, voor wien het een belangwekkend nieuwtje is, als r weer 1000 of 10,000 mcnschenlevens in het oston opgeofferd worden. Of de oorlog meer •ffèrs eisckt dan wel de verschillende epi demieën, is nog zeer aan Iwij.el onderhevig, ik was onlangs in een dorp, waar in de laat- slo maand 60 £i SO mensckcn waren gestor ven. Maar bij al de geweldige schokken, windt men zich niet op over zulke „kleinig heden". liet geldt hier te zijn of niet le zijn. Wat zal dc toekomst brengen? De stemming van de bevolking in Turkije is in het laatste [aar geweldig veranderd. Al kan ook deze stemming misschien voor cenc andere plaats maken, men moei toch in Europa wat meer met haar rekenen. Men kan zich daardoor voor treurige verrassingen wachten. Wanneer de vrede gesloten is, zal een lijd- ucrlv van hervormingen beginnen. IJcl schijnt ilsof men zich aan dc illusie overgeeft, dat Turkije na deze zware operatie zich vlug /al herstellen cn tot een bloeiend organisme hervormen. Hier gelooft niemand daaraan. Wie moet de hervormingen uitvoeren? Daar toe behoort eenc krachtige regeering, die gezag en vertrouwen in het volk bezit. Welke regeering is dal? De Jong-Turken? Men kan zich moeiclijk voorstellen hoe weinige aan hangers zij in hel land hebben. Na de invoe ling van de grondwet werd de geheele be volking door een roes bevangen. Men geloof de het aanbreken van een nieuwen lijd te beleven. En hoezeer is men teleurgesteld! Iemand zeide: „Ja, wij hebben nieuwe zadels gekregen, maar de oude ezels zijn gebleven." Alle hervormingen waren niets dan een ver nis. Men roept geene nieuwe omstandighe den in 't leven door een Europcescli cultuur verfje over de verouderde toestanden te strij ken. Men heeft nog geen slagvaardig leger, als men zich Mauser-geweren of Krupp-ka- nonnen aanschaft. Een schrandere Tnrksche staatsman zeide, toen er van hervormingen sprake was: „Wilt gij de kleeren verwisselen of dc harten veranderen?" Het is een Ieit, dal met uitzondering van zeer kleine kringen, die nauw aan .de regec- ring verbonden zijn, niemand van zulke her vormingen iels verwacht. Na al de teleur stellingen van de laatste jaren is men zeer pessimistisch geworden. Wanneer dc ambte naren den goeden wil hebben iets te verbe teren, dan missen zij meestal het gezag. Zoo laat men alles begaan, zooals een hoogge plaatste officier zeide: „Wij hebben goede lucht, wij hebben goed water, maar werken willen wij 'niet." Een ander merkte op: „Wij hebben slechts tijd om hoornen om le hakken, maar geen lijd om nieuwe te planten." Er worden groote redevoeringen gehouden, ar tikelen geschreven, men heeft de schitte rendste plannen, maar alles blijft bij het oude. Dc ambtenaren hebben niets te doen, dan de bevolking op telkens nieuwe wijze belastingen af te persen en het gc.ld naar Konslantinopel tc zenden. Voor cultuur-bc- langcn, welke ook, blijft geen penning over. De armste arbeider, die enkele piasters in den wijnberg verdient, moet dc laatste para als belasting opbrengen. De druk rust zoo zwaar op hel volk, dat het van zijne regee ring niets meer verwacht. Men moet niet gelooven, dat zich tenge volge van dc verschrikkelijke nederlagen in den Balkan eenc hartstochtelijke vaderlands liefde onder de Turken heeft ontwikkeld, dat men nu vol fanalieken haat tegen al het Europeeschc is. Dat zijn geringe uitzonderin gen. Ik heb wel uitbarstingen van lanatisme gezien, maar dat zijn zeldzame uitzonderin gen. Voor een jaar was dat misschien nog mogelijk, maar nu is de stemming geheel omgeslagen. Veeleer lieerschen pessimisme cn wanhoop. Men verwacht niets meer van het Jong-Turksche bestuur. Builen de krin gen van het officierenkorps is geen spoor van eenige geestdrift voor den oorlog. Men rekent er mee, dal de kracht van de Turken gebroken is. Men verwacht geenc binnen- landsche versterking van het land door her vormingen, die de regecring invoert. Wat verwacht men dan? In de ruimste klingen, tol in dc ambtenaarskringen, heerscht de stemming, dat eene werkelijke redding slechts mogelijk is door een ingrij pen van de mogendheden. Men moet het ver wonderlijke feit constateeren, dat de krin gen, die lot dusver elke inmenging van dc groote mogendheden als eene schande be schouwden, thans niets vuriger wenschcn, dan dat de eenc of andere van de groote mogendheden een soort prolectoraat op zich neemt om orde tc brengen. Men rekent de regeering in Konslantinopel niet meer be kwaam om den wagen uit liet moeras te halen. De economische druk rust al le zwaar op het volk; alles ligt op den grond; men liecft slechts één wensch: dien om te kun nen leven, en daarvoor is een krachtige red der noodig. Velen hopen, dat het ook in Azia tisch Turkije tol eene inzinking zal komen, opdat de groote mogendheden gedwongen worden in le grijpen. Minstens twee derden van de bevolking zoude een Europecsch pro tectoraat met gejuich begroeten en de rest zou zich, zij 'l ook morrend, in het onver mijdelijke schikken. Alleen mag Rusland het niet zijn." 13e Balkan-oorlog. Athene, 12 Mei. Het antwoord van dc BalkanJhcrndgcnoolen op de laatste nota van' de mogendheden zal morgen worden over handigd. Dc bondgenoolcn nemen het voor stel aan om de vijandelijkheden te staken cn zich naar Londen le begeven, om deel te nemen aan dc conferentie tot bespreking van de vrcdespreliminaires. Zij drilleken hun leedwezen er over uit, dat de mogendheden niet de reserves in overweging hebben ge nomen, die door de bondgenooten zijn ge maakt ten aanzien van vragen, die levens- kwestiën voor hen zijn. Sofia, 12 Mei. Het antwoord van de Balkan-bondgenooten is lieden morgen aan gekomen. Het verklaart, dat dc bondgenoo ten bereid zijn dc vijandelijkheden le staken eu Londen aan te wijzen als plaats voor dc vredesconferentie. Dezelfde gevolmachtigden, die vroeger werkzaam geweest zijn, zijn ook ditmaal aangewezen. Athene, 12 .Mei. Het antwoord van de bondgenooten is heden namiddag om 2 uur aan de vertegenwoordigers der mogendheden overhandigd. Belgrado, 12 Mei. Het antwoord van Servië op de laatste nota der mogendheden is heden namiddag om 5 uur overhandigd. Hel is gelijkluidende met dc in Sofia en Athene overhandigde nota's. Sofia, 12 Mei. De regecring heeft den gezant te Londen gemachtigd de vrcdespreli minaires tc onderteekenen. Uil Konslantinopel wordt bericht, dat eenc uit Turkschc en Bulgaarsche officieren ge vormde commissie in Tsjalaldja reeds bezig is met dc bepaling der détails van de nieuwe Turksch-Bulgaarschë grens. Verder wordt van Tsjalaldja bericht, dat herhaaldelijk de wcderzijdsclic voorposten bijeenkomen en zich verbroederen. S a 1 o n i k i10 Mei. De gemengde Grieksch-Bulgaarsche commissie, die is inge steld om onderzoek te doen naar dc aanspra ken betreffende dc prioriteit bij de bezetting van sommige punten in Macedonië en om voorloopig grenzen te bepalen, ten einde nieuwe moeiclijkhcden te beletten, heeft hare werkzaamheden geëindigd. Zoomin de Bul gaarsche als dc Griekschc leden van de com missie hebben iets willen toegeven. Ieder van hen maakt aanspraak op de prioriteit van dc bezetting voor alle punten. Uit Sofia wordt van Bulgaarsche zijde ge schreven: liet bericht, dat Bulgarije zijne aanspraken op Saloniki heeft prijsgegeven en dat daarom bevolen is dc Bulgaarsche troe pen uit deze stad terug te trekken, wordt in ingewijde kringen als onjuist aangeduid. Over het toekomstige bezit van Saloniki is lot dus ver officieel volstrekt niet onderhandeld. In den laatsten lijd heeft zich van Russische zijde een invloed in dezen zin doen gelden, dat Saloniki in het bezit van Griekenland zal blijven en dal aan de Bulgaren daarvoor gc- biedscompensaliën ten westen en noordwes ten van Saloniki, namelijk het gebied ten zui den van Monastir cn gedeelten van het district Kastoria, zullen worden aangeboden. Het wordt echter als twijfelachtig beschouwd of dit voorstel succes zal hebben. Saloniki, 10 Mei. Men bericht, dat ecu incident onlangs liecft plaats gehad len noordwesten van Prnvischsa, waar eenc Bulgaarsche halve compagnie aan gevallen werd door Griekschc troepen, liet incident is bijgelegd. In het proces-verbaal, dal van liet gebeurde is opgemaakt, beeft dc commandccrcnde officier van de Griekschc troepen erkend de schuldige le zijn. Een dergelijk incident is voorgekomen in Elouthere ten noordwesten van Pravischsa gelegen, waar dc Grieken liet vuur openden tegen de Bulgaren, die dc plaats bezetten. De uilslag van dit gevecht is niet bekend. Saloniki, 12 Mei. In den loop van de gevechten tusschen Grieken cn Bulgaren, die Zaterdag bij Léflcra hebben plaats gehad, hadden ue Grieken 14 dooden cn 32 gewon den, de Bulgaren 300 dooden cn gewonden. De Grieken cn Bulgaren drukten hun wc- derzijdsch leedwezen uil cn kwamen overeen eene gemengde commissie te benoemen, om een onzijdige zóne te bepalen, ten einde cenc herhaling van deze conflicten te verhinderen. De Bulgaarsche autoriteiten hebben gisteren de sluiting van dc haven Ivavalla bevolen. Na Bulgarije liecft ook Servië de Russische arbitrage in de kwestie der gebiedsverdeeling aangenomen. Uil Sofia wordt hierover aan de Frankf. Ztg. bericht: Bulgarije heeft dit ge daan onder het voorbehoud, dat dc scheids rechterlijke beslissing zal worden voltrokken binnen bel kader van het bondsverdrag. Of en welke reserves Servië heeft gemaakt, weet men niet te voorspellen of en wanneer de scheidsrechterlijke uitspraak tot het doel zal leiden. Het hoofdbezwaar ligt in de veront rustende verschuiving van het gezag in Servië. Koning Peter is bedlegerig en dc troonsopvol- gcr beweegt zich blijkbaar in het vaarwater van de niet Lot toegeven gezinden. IIoc ver echter liet gezag van de regeering over het zegevierende leger reikt, is niet te bepalen. Minister-president Pasics heelt verklaard, dat Monastir bij Servie moet blijven. Zulk een of fer zou echter slechts aan een door de wape nen bedwongen Bulgarije opgelegd kunnen worden. Nu is het de vraag, of Rusland in staat zal zijn in Belgrado een voldoend sterken druk uit tc oefenen om het gevaar van een broederoorlog te voorkomen, en in hoever de openbare mcening in Servië zich ontvankelijk zal tooncn voor verstandige overwegingen. Uit Sofia wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat de lijding, dat dc Russische arbitrale uit spraak onder bepaalde omstandigheden dc geheele Servisch-Bulgaarschc overeenkomst over Macedonië tot onderwerp zou kunnen hebben, geheel onjuist is. Dc overeenkomst als geheel is noch aan een onderzoek, noch aan eene latere wijziging onderworpen. De scheidsrechterlijke uitspraak is uitsluitend be doeld voor de gebicdsslrook, die in geschil is, welke de steden Dibra, Gostiwar, Tetowo (Kal- kandelen), Uskub en Koemanowo omvat. Het gebied ten zuiden van deze strook, dat do plaatsen Ochrida, Prilep, Monastir en Welès (Köprulu) omvat, is volgens dc overeenkomst onherroepelijk Bulgaarsch en blijft daarom buiten de Russische arbitrale beslissing. Koning Nilcolaas van Montenegro heeft den correspondent van dc Ncue Freic Presse tc Celtinje gemachtigd lol openbaarmaking van de volgende verklaring: Ik moet mij aan den wil van Europa onderwerpen cn Skutari prijs geven. De houding van Servië legen mijn land in deze zware krisis heeft ons een zware wond geslagen, die lang open zal blijven. Onze smart over hel verlies van Skutari, welks inneming zooveel bloed liecft gekost, is ongeneeslijk. Ik heb aan den algcmcencn vrede een groot offer gebracht, dal mij cn mijn zwaar beproefd cn diep gegriefd volk zeer zal* belemmeren in den vrcedzamen cul- tuurarbeid, die ons nu wacht. Wcencn, 10 Mei. liet Ncuc Wiener Abendblatt bericht, dat dc overgave van Sku- taric aan dc mogendheden Woensdag zal plaats hebben. Rome, 12 M c i. Men bericht uil Skutari aan de Tribuna dal verscheidene detache menten matrozen van de eskaders der mo gendheden gisteren avond in Giovanni di Mc- dua aan land zijn gegaan. Zij worden heden avond of morgen vroeg in Skutari verwacht. C ei 11 i n j e12 Mei. Volgens liet officicclc rapport zijn 174 winkels verbrand bij den brand in de bazar van Skutari. Verscheidene verdachte personen zijn gevangen genomen, anderen worden gezocht. Dc brand in dc bazar van Skutari heelt ge duurd lol in den avond van den 9cn. Vijf bazarwijken zijn vernield. De schade wordt op 20 millioen geschat. Er zijn onder dc be nadeelden ook Oostenrijks: lie en Ilaliaanschc fabrikanten. Naar de schuldigen wordt ijve rig gezocht; twaalf personen bevinden zich in voorloopigc hechtenis. De bazar van Skutari is gelegen aan den voel van den slotbcrg cn reikt tot aan' de Bojana. Zij beslaat uil eene lange hoofdstraat met talrijke, voor de afzonderlijke bedrijven en neringen bestemde zijstraten, die zich weder in een nest van steegjes en pleintjes ver takken. Zij beslaat uil honderden stcenen hui zen, gedeeltelijk gelijkvloers, gedeeltelijk met eene verdieping gebouwd, waarin de hand werkslieden cn dc kooplieden in open winkels, die tegelijk als werkplaats dienen, hunne waren uitstallen. De meest waardige goederen worden in eenc bijzondere markthal binnen de bazar verkocht, waarom zich de winkels en kantoren van dc groote kooplieden groc- peeren. Uok cenc medresse, eene theologische onderwijsinrichting met verschillende bijge bouwen, waaronder hel graf van Baba Moesta- fa, een plaatselijken heilige, bevindt zich in dc bazar. Vroeger was dc bazar van Skutari nog van grooler bcleckcnis dan thans; na hel ope nen van nieuwe handelswegen is deze betce- kenis afgenomen Iegelijk met den welstand van de stad. Skutari lelde vóór den oorlog omstreeks 35,000 inwoners, waarvan omstreeks '22,00(J mohammedanen zijn, 12,000 katholieken cn 1000 orthodoxen; voorts zijn er een aantal Zigeuners, die in cenc groep hullen aan liet einde van dc bazar wonen. Het middelpunt van de stad is hel tusschen dc bazar en hel rcgeeringspaleis gelegen, kleine, maar zeer drukke plein Parulza, waan aan dc hoofdmoskec gebouwd is. Dc voor naamste straten komen samen op de bazar. Zij leveren een nuchter gezicht, want de woon huizen staan meest in tuinen, die door muren van dc buitenwereld afgesloten zijn. De schoonheid van deze tuinen cn de weelderige plantengroei, die men er vindt, worden zeer geroemd in dc beschrijvingen van de stad. Do moskeeën zijn van kleine pleinen omgeven, <iie ook als begraafplaatsen dienen; maar dooden Te snel wassend water of fortuin is vaak een beetje modderig. Een Roman van Liefde, 56 door MARIE CORELLI. ,yNiets is zeker zoo moeielijk in de gewone manier van leven, welke de menschcn nu eenmaal vvenschen te leiden," antwoordde Santoris. „Voor het meerendcel loopen zij de schaduwen na cn verlaten het licht. Zelfs in den arbeid en de scheppende werking der gedachte stelt ieder gewoon mensch zich voor dat zijn werk hel allergewichtigste is, cn dat het voor hem noodig is, er alles aan op le offeren. En hij doet het indien hij met wereldsche eerzucht is vervuld; en h'ij Brengt iets voort iets dat, wat het ook moge zijn meestal even kortstondig is als herfstdraden. Slechts als werk is liet resul taat van een groote liefde en levendige sym pathie voor anderen, kan het blijven duren en zijn invloed behouden. Nu hebben wij ge noeg gesproken over al deze theorieën, die niet belangrijk zijn voor iemand, die niet voorbereid is ze te aanvaarden zullen wij naar het dek gaan?" Wij stonden allen dadelijk op; Santoris schoof een kistje sigaren naar dc mannen, opdat zij zich zelf zouden bedienen. Cathe- Une en ik gingen hen voor, de salontrap op het dek, dat nu als een veld van zilver in liet licht lag, dal uitgestraald werd, door de heerlijkste maan van het jaar. Het water fonkelde door phosphordeeltjes, cn dc don kere bergen schenen hooger er. indrukwek kender dan ooit; het was alsof zij uit de witte pracht van dc zee opstegen. Ik leunde over de verschansing en keek neer in den diepen vloeibaren spiegel van sterren omlaag, cn mijn hart was zwaar cn vol bitterheid cn tra nen. Catherine was loom in een stoel neerge vallen en leunde terug met een vreemde, af getrokken uitdrukking op haar vermoeid ge laat. Eensklaps sprak zij met een bijna droeve vriendelijkheid. „Bevallen u zijn theorieën?" Ik wendde mij vragend lot haar. „Ik bedoel, bevalt u de gedachte, dat er geen dood is, en dal wij slechts veranderen van hel eenc leven in het andere en zoo steeds verder?" vervolgde zij. „Mij lijkt het verschrikkelijk. Soms denk ik, dal de dood hel vriendelijkste ding is* dat gebeuren kan vooral voor vrouwen." II; verkeerde in een stemming om het met haar eens te zijn. Ik ging naar toe en knielde bij haar neder. „Ja!" zeide ik, cn ik voelde de trilling van tranen in mijn stem.„Ja voor vrouwen schijnt dc dood dikwijls heel vriendelijk! Als er geen liefde is en geen hoop op liefde als de wereld grijs wordt en de schaduwen dieper worden tegen het vallen van den nacht, als zij, die wij het meest liefhebben ons wan trouwen en verkeerd beoordeelen, en hun hart gesloten is voor onze teederheid, dan lijkt de dood de grootste god van allen! een voor wien wij wel mogen knielen cn onzo gebeden offeren! Wie zou kunnen, wie zou willen leven altijd geheel alleen in een eeuwigheid zonder liefde? O hoeveel vrien delijker, hoeveel liefelijker zou geheele ver nietiging zijn Mijn stem brak; Catherine gedreven door een plotsclingen vrouwelijken aandrang sloeg haar arm om mij heen. •»\Vat, gij weent!" zeide zij zacht. „Wat is er? Gij, die altijd zoo opgewekt cn gelukkig zijt!" Ik bedwong snel de zwakheid van mijn tranen. „Ja het is dwaas!" zeide ik. „Maar ik voel mij vanavond alsof ik een goed deel van mijn leven in vruchteloos pogen heb doorgebracht in het zoeken naar iels, dat onder het be reik mijner handen lag en dat ik toch niet heb gezien! en het is alsof ik terug moet gaan op den weg, dien ik meen voorbij te zijn gegaan." Hier zweeg ik. Ik zag, dal zij mij niet kon begrijpen. „Catherine," vervolgde ik, „zult gij het goed vinden, dal ik u over een paar dagen ver laat? Ik ben veertien dagen met u aan boord van de „Diana" geweest cn nu vind ik, dal ik genoeg vacantie heb gehad. Ik zou graag" - ik keek naar haar op van de plaats waar ik knielde „ik zou graag dal wij afscheid namen, terwijl wij nog goede vrienden zijn en ik verbeeld mij, dal wij het misschien niet meer zoo eens zullen zijn als wij elkaar beter leeren kennen." Zij keek mij aan met eeu half yersolirikte uitdrukking in haar oogen. „Wat vreemd, dat gij zoo iets denkt!" flui sterde zij. „Ik Heb hetzelfde gevoeld en toch houd ik werkelijk veel van u ik heb altijd van u gehouden ik wilde dat gij mij eeloofdeL!" 11; glimlachte. „Lieve Catherine," zeide ik, „hel dient ner gens toe, onze oogen te sluiten voor het feit, dat daar er iets is, wat ons aantrekt er ook iels is, dat ons afsloot. Wij' kunnen er niet over redeneeren of het analyseeren. Zulke geheimzinnige dingen gebeuren en zij liggen builen ons onderzockingsvermogen „Maar," viel zij mij snel in de rede, „wij werden niet zoo verontrust door deze ge heimzinnige dingen, voordal wij dezen man Santoris ontmoetten...' Hier zweeg ze plotseling cn ik stond op, daar Santoris naderde, vergezeld door den heer Ilarland cn de anderen. „Ik heb voorgesteld een zeiltocht bij maan licht te gaan doen, voordat gij vertrekt," zeide hij. „Het zal een oude gewaarwording voor u zijn onder nieuwe omstandigheden. Ilct zeilen bij maanlicht in dc gewone beleekenis, is een gewone zaak maar te zeilen bij maanlicht, met het maanlicht als een deel van onze drijfkracht heeft misschien iets oorspron kelijks Terwijl hij sprak gaf hij een leeken aan een zijner mannen die nader trad om zijn bevelen tc ontvangen, die echter zoo zacht werden ge geven, dat wij het niet konden verlsaan. Ge makkelijke deksloelen werden voor allen neergezet, wij zalen spoedig in een groep, eerst wat stilzwijgend daar onze aandacht geheel in beslag werd genomen door de won dervolle bijna gcruischloozc wijze, waarop dc zeilen van de „Droom" werden ontplooid. Er was geen wind, de avond was warm en intens stil, de zee volmaakt kalru. Als breede, witte vleugels spreidde het zeil zich onder de handige vlugge vingers van de zee lieden, die er mede be/ig waren, het anker werd gelicht, od dezelfde snelle cu stillo ma nier daarna volgde een oogenblik stillo, De lieer Ilarland nam zijn sigaar uil dca mond cn keek evenals wij allen verbaasd op, over de geheimzinnige manier, waarop dc zeilen zwollen, waardoor hel touwwerk zoq strak gespannen werd, dat liet ijzeren ban den leken cn geen onzer kon een onwillc- kcurigen kreet van verbazing cn bewondering weerhouden, toen de witheid der zeilen be gon tc glinsteren als rijp, cn een steeds die per glans begon te verspreiden, totdat het leek alsof hel geheele zeil van het cenc einde van den prachligcn schoener naar hel andere een groot juwelierswerk was, schitterende in het maanlicht. „Wel, hoezeer ik ook verschil mei uw lc* vensthcorieën, Santoris," zcidc de heer Ilar land, „voor dit buitengewone jacht hebt gij mijn vollen lof! liet is het wonderbaarste ding, dat ik ooit zag, en gij zijl een wonder lijke kerel, dat gij de wetenschap zoo prachtig hebt weten toe tc passen. Gij behoordel uw' geheim san de wereld te openbaren." Santoris lachte even. „En de wereld zou honderd jaar of misschien nog meer noodig hebben om er over te pralen, liet le beschou wen cn het ten slotte aan le nemen," zeide hij. „Neen! het is vervelend, dc wereld le vra gen of ze wijs of gelukkig wil zijn. Zij kiest haar eigen weg evenals ik den mijnen kies. Zij zal ontdekken op welke wijze men zonder wind kan zeilen en ze zal op haar tijd leeren allerlei uitvindingen op hel gebied der werktuigkunde te doen zonder de hulp van stoom maar niet gedurende ons loven en ik voor mij kan niet wachten terwijl zijf lang bezig is het A Ti C tc leeren even als een groot kind, onder protest. Gij ziet, dat wij gaan." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1