„DE EEMLANDER". Donderdag 29 Mei 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N°. 315 lld<> Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1.4)0* Idem franco per post- 1.50. Por week (met gratis vorzekering tegen ongelukken) - O.SO. Afzonderlijke nummors - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, - familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: U TR E C H TSC H EST RAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke rogol moor- 0.1 O* Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling, Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het liorhaald advertooren in dit Blad, bij abonnomont. Eeno circulairo, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De iegeruersterking in Frankrijk. Dc Kamer heeft den eersten stap gedaan op den weg, die moet leiden tol de door de regeering aanhangig gemaakte versterking van het leger; zij heelt met 386 tegen 165 stemmen de regeering machtiging verleend om een bedrag van 23-li millioen te besteden voor maatregelen lot huisvesting der solda ten, die tengevolge van hel besluit om de oudslel nu in dienst zijnde lichting na af loop van hel tweede jaar in dienst te hou den, onder de wapenen zullen blijven. Dat bedrag vertegenwoordigt de grootste helft van de totale som van *140 millioen frs., die voor dit doel zijn aangevraagd. Dc groote meerderheid, waarmee dit besluit is geno men, stelt hen in het gelijk, die van den be ginne af hebben voorspeld, dat dc oppositie tegen de regeeringsvoordrachl niet zoo ern stige vaart zal nemen. Dc rcgcering kan er vrij gerust op zijn, dat zij haar plan tot lcgcrversterking in hoofdzaak er door haalt. Daarmee is intusschen niet gezegd, dat het plan in zijn geheel doorgaat. Men doet over en' weer eenig water in den wijn. De regee ring gaat hierin met liet goede voorbeeld voor. Daarvan getuigt de rede, die de minis ter van binnenlandsche zaken Klotz verleden Zondag in Montdidier heeft gehouden. Hij. brak daarbij natuurlijk eene lans voor het herstel van den driejarigen diensttijd, maar hij voegde daaraan toe, dal het offer, dal van de jonge mannen wordt gevorderd, moet wor den verzacht door verloven, die zoo uit gebreid moeten zijn als de dienst toelaat. Dat is heel iels anders dan het oorspronkelijk wachtwoord, dat sprak van „drie jaren zon der verzachting en zonder uitzondering". Mi nister Klotz heeft slechts van de plichten der vaderlandsliefde in het algemeen gesproken, maar heeft zich zeer duidelijk losgemaakt van het chauvinisme, de „vaderlandsliefde van dc straathoeken en tingeltangels". Ook heeft liij niet beweerd, dat de legerverslcr- king van 1905 bankroet heeft gemaakt, maar betoogd, dal de politieke omstandigheden in Europa zoodanig veranderd zijn, dat dc be palingen van de wet van 1905 voor dc be scherming van Frankrijk niet meer voldoen de zijn. De Radical, het orgaan van de ele menten in de radicale en radicaal-socialisti sche Kamergroepen, die tot dus.vcr het felsl tegen den driejarigen diensttijd gekant wa-, ren, heeft wel kritiek geoefend aan deze rede, maar toch erkend, dat er eenigc vrucht bare gedachten in waren te vinden, die men moest trachten te ontwikkelen. Eene vruchtbare gedachte heeft ook de voorzitter van de Kamer Dcsohanel uitge sproken, toen in de Kamer hel debat gevoerd werd over de interpellatie, die het verbod der regeering om op Pèrc Lachaise de jaarlijk- sche betooging ter herinnering aan de Com mune te houden, lot onderwerp had. De mi nister verdedigde het door hem uitgevaar digde verbod, maar gebruikte daarbij eenige woorden, waarin dc oppositie de bedoeling vond uitgedrukt ora aan de tegenstanders van den driejarigen diensttijd vaderlandslievende gezindheid te ontzeggen. Dit gaf aanleiding tot een erg tumult, waardoor de voorzitter zich genoopt voelde tot dc opmerking, dat de minister blijkbaar verkeerd verstaan was; daarna wendde hij zich tot de rechterzijde en zeide: „Ilicr moeten alle meoningen vrij zich kunnen uitdrukken. Men bewijst aan eene zaak geen dienst, wanneer men de vaderlandslie vende gezindheid ontzegt aan hen, met wie men van meening verschilt." Bij deze woor den sloot de minister van binnenlandsche zaken zich aan onder opmerking, dat veel verbitterende polemiek zou zijn vermeden, als van den beginne af gezegd was, dat allen de bescherming van het vaderland even na aan het hart lag en dat zij slechts van mea ning, verschilden over de middelen. Om daar over tot overeenstemming te komen, moet men de zaak grondig met elkaar bespreken. Dat schijmt nu de algemeene opvatting te zijn, maar die verschilt hemelsbreed van den oorspronkelijk door de voorstanders gestel- den eiscli, dat het parlement dadelijk en zon der bedenken moest toestaan wat door de regecring werd verlangd. lïe ÏSalknn-ooiiog. Londen, 28 Mei. In de diplomatieke kringen hoopt men, dat de vrcdespreliminai- res Vrijdag zullen worden onderteekend. Londen, 28 Mei. Reuter bericht, dat de Brilsche regeering Griekenland met na druk heelt aangespoord om het voorloopige vredesverdrag heden nog te onderteekenen. A t li e n c2 8 Mei. De regecring heeft aan haren gedelegeerde te Londen de instruclie gezonden, clat hij dc vredespreliminaires moet onderteekencn met het voorbehoud, dat in een bijzonder protokol (H? kwestiën, die meer bijzonder Griekenland raken, zullen voorden behandeld. Konstaniinopel, 28 Mei. Men ver klaart aan de Porte, dal de eerste bijeen komst van de gedelegeerden van Turkije en van de Balkanstatcn zal plaats hebben den 31 en Mei. Het is mogelijk, dat de vredes- prcliminaires op denzcifden datum zullen worden onderleekend. lConstantinopel, 2 8 Mei. De termijn der schorsing van dc vijandelijkheden tus- sclicn dc Turksclie en Bulgaarsche legers is met 15 dagen verlengd. Uit Sofia wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat de onderlcckening van de vredespreli- minaires verzekerd schijnt te zijn. De gevechten van de Bulgaren met de Grieken rondom Saloniki hebben opgehou den. Door eene Grieksch-Bulgaarsche depu tatie zal eene neutrale zóne vastgesteld wor den. De strategische stelling van de Bulgaar sche troepen schijnt uitmuntend te zijn en de kans op te leveren voor het behalen van snelle en gemakkelijke voordcelen in hel ge val, dat de onderhandelingen worden afge broken. De ServiscinBulgaarschc strijd blijft op dezelfde hoogte. Het voorstel van de Servi sche regcering tot herziening van liet lus- schen de beide landen gesloten verdrag over de verdeeling van den buil is met beslistheid afgewezen. De Servische gezant te Sofia wacht nu op nieuwe instruction van zijne re geering, maar cle hoop op eene vreedzame oplossing schijnt dagelijks kleiner te worden. De militaire toebereidselen nemen hun gang. Dc stad Sofia heeft hetzelfde aanzien als tij dens de mobilisatie in de vorige maand Sep tember. In de Engclschc openbare mccning is in den laatslen tijd eene groote omkeering ge komen ten nadeele van Griekenland en Ser vië. De Times geeft daaraan uitdrukking in een artikel, dal aan de Serven en vooral aan dc Grieken mei groolen nadruk de les leest cn verklaart, dat de sympathie, die Europa vroeger koesterde, tengevolge van de aan houdende intriges in afschuw cn verachting veranderd is. De Times verlangt, dat de mo gendheden de Balkanstatcn eerst tot den vrede met Turkije en daarna tot een recht vaardige en verstandige verzoening onder elkaar zullen dwingen, onder opmerking, dat anders de toestand -nan den Balkan spoedig zeer, zwart zal worden. Sofia, 2 8 Mei. De Bulgaarsche regeering heeft aan de Bulgaarsche generaals geseind, dat zij elke aanraking lusschen hunne troe pen en de Grieksehe troepen moeien vermij den en met dat doel zich moeten onthouden van iedere voorwaartsche beweging. Athene, 28 Mci. (Van den bijizonderen correspondent van I-Iavas). Ofschoon er vol strekt geen bericht is van nieuwe Grieksch- Bulgaarschc incidenten, is de toestand steeds onbeslist. Men vermeldt als een feit, dat den gespannen toestand kenschetst, dat het deta chement Grieksehe kavallerie, dat zich sedert de inmenging van Saloniki in Serres bevindt, de stad heeft ontruimd ondanks den aan drang van dc Bulgaarsche autoriteiten om het daar te houden. Aan den anderen kant zullen de staf cn de Bulgaarsche troepen, die in Saloniki gebleven zijn, heden de stad ver laten. Londen, 28 Mei. Volgens een officieel telegram, dat heden in Londen is ontvangen, zullen dc eerste ministers van Servië en Bul garije elkaar Zaterdag a.s. aan de grens ontmoeten om te confcreeren over den Servisch-Bulgaarschen toestand. Er is vol strekt gcene bevestiging van het gerucht, dal» een Servisch ultimatum in Londen is aan gekomen. Men hoopt, dat dc beide eerste mi nisters er in zullen slagen eene minnelijke! oplossing lc vinden. Belgrado, 28 Mei. In de skoepsclilina antwoordde minister-president Pasics op ver schillende interpellation. Iiij doet opmerken, dat de gebeurtenissen, die in den loop van den oorlog opkwamen, Servië er toe brach ten eene gemeenschappelijke grens met Grie kenland te wemschen. Pasics trachtte aam te toonen, dat het dringend noodig is het Ser visch-Bulgaarsche verdrag te veranderen. Hij behandelt uitvoerig de verplichtingen, voort- vlooiende uil het verdrag, herinnert aan de pogingen, die zijin aangewend om met Bul garije te onderhandelen over wijziging van het verdrag, bespreekt in bijzonderheden de vefrdeeling van liet veroverde gebied cn be sluit, da't hc't de plicht van de vier bondge- nooten is solidair alle kwestièn ondier elkaar tc regelen cm vriendschappelijke on gezon de betrekkingen in hel lbven te roepen met alle staten, die don wensch hebben laten va ren om zich uil te breiden in het Balkan-ge bied cn vriend schappelijk he geer en te leven met de Balkanstatcn. Belgrado, 28 Moi. Volgens een mede- deeling van het bestuur der Servische staats spoorwegen is het verkeer van de pnssa- giorsrijtuigc'n op dc voornaamste Servische lijnen Belgrado—Nisch, Nisch—Pirot cn Niscli—Uskub geheel gestremd lot cn met 30 Mei. Als gevolg van het niet slagen van dc door den leider der conservatieve partij in Bu- menië, Peter Carp, op touw gezette bewe ging tegen de aanneming'van het Peters- burgscko protokol, heeft Carp zijn besluit kenbaar gemaakt om voor goed als leider van de partij af tc treden cn aan liet poli tieke leven verder niet meer deel te nemen. Dc liberale oppositie heeft besloten liarc in stemming te betuigen met liet Pelersburg- schc protokol en daarvan, onder zekere re serves met hel oog op de toekomst, in liet parlement mededeeling te doen. Buk ar est, 2 8 Mei. Dc Senaat heeft dc discussie in geheime zitting over hel Pctcrs- burgsclie protokol ten. einde gebracht. In openbare zitting heeft dc Senaat met 77 legen 9 stemmen de volgende motie aangenomen De Senaat, kennis genomen hebbende van hel te Petersburg door dc vertegenwoordigers van dc groote mogendheden onderteekendc protokol, machtigt de regeering de voor zijne uitvoering noodigc maatregelen te ne men. Duïtschland. In den dronk, dien de Keizer op het brui loftsmaal uitbracht op het jong gehuwde paar, komt eene zinsnede voor, waarvan do politieke bcte&kcnis niet kan worden misver staan. Met de woorden: „liet zal u wel spoe dig beschoren zijn anderen te dienen cn voor anderen te zorgen", heeft de Keizer er dui delijk op gezinspeeld, dat eerlang prins Ernst August en zijne gemalin als hertog cn her togin het residentieslot te Brunswijk zullen betrekken. Dal men met deze gebeurtenis re kent als met een vaststaand feit, blijkt ook uit de toespraak, die de Brunswijksche staatsminister bij dc aanbieding van brui- loflsgcschcnken tot het jonge paar hield. Bij den bondsraad is deze oplossing van dc Brunswijksche troonsopvolgingskvvcstic nog niet aanhangig gemaakt; maar over ecnigen lijd kan een daartoe strekkend voorstel van Pruisen worden verwacht. Men neemt in welingelichte kringen aan, dat prins Ernst August in hel najaar op den Brunswijkschen troon zal komen. Totdat de tijd daarvoor zal zijn gekomen, zal prins Ernst August, als de wittebroods weken voorbij zijn, dienst doen bjj het regi ment Zielen-huzaren en in Ralhenow wonen, waar eene villa voor liet jonge paar is inge richt. Hij is op den dag van zijn huwelijk in rang bevorderd cn tot ritmeester benoemd. Berlijn, 2 8 Mei. De begrotingscommis sie van den rijksdag heeft in dc tweede lezing van de voordracht tot lcgerverslcrking we derom van de aangevraagde nieuwe kaval- lcrie-regimenten de helft geschrapt. Voor de regeeringsvoordrachl slemden de conserva tieven, de nationaal-liberalen en 4 van dc 7 leden van het centrum. Dc verdere debatlten duurden slechts kort. Dc tweede lezing van dit deel der voorstellen van dc rcgcering is ten einde gebracht. Morgen wordt in eerste lezing, behandeld liet voorstel betreffende den „Wehrbeitrag" (dc bestrijding der niet-blijvcnde uitgaven door eene buitengewone heffing voor eens). België. Brussel, 28 Mei. Dc Kamer heeft met 101 legen 62 stemmen dc nieuwe miiiticwct iu tweedu stemming met 101 tegen 62 stemmen en drie onthoudingen aangenomen. Frankrijk. Parijs, 2 8 Mei. In den loop van de dis cussie over een hoofdstuk van de begroeiing van onderwijs, dat was aangehouden, ver klaarde minister-pi vsidenl Barlhou, dal die onder wijzerssyndicaleii onwettig zijn. De eischen, die dc syndicalistische onderwijzers stellen, zijn ontoelaatbaar. De syndicalistische onderwijzers willen zich verbinden met de Contédèralioin générale du Travail. Die cisch kaai aüét worden toegelaten. De han delingen van de C. G. T. zijn onwettig. Wan neer de C. G. T. niet out hond on is, dan komt dat nitol omdaft de vorige règeeriingen haaig voor haar geweest zijin. Maar liet bciireft hier eene juridische kwestie. D'C C. G. T. heeft de wet van 1884 op d'c syndicaten geschon den. De wet van 1884 is onvoldoende. Er i» echter nog de weit vail 1S91. Die is genoemd! eene misdadige wet. Maar wat misdadig is en niet kan worden toegelaten, dat is de pro paganda vajn de C. G. T. De justitie doet haar plicht. Ik kan er niet meer van zeggen, maar aks dc instructie aantoont, dal deze wetten onvoldoende zijn, zol de regecring nieuwe wetten vragen. Do senaat heeft met 268 tegen 17 stemmen eene motie aangenomen, waarbij de verklad ringen van de regecring worden goedgekeurd De minister van financiën heeft aan dc begrootingscomniissic medegedeeld, op wel ke wijze hij hol tekort van de loopendc bc- grooling en van dc bcgrooting voor 1914, be« dragende te znincii 200 millien francs, wil dekken. IIij stelt ccnc gchecle reeks bclas- tingvcrlioogingcn voor. Zoo zal de belasting op alcohol van 220 lot 242 frs. verhoogd wor den, dc belasting op absinth van 50 tot IOC frs. erder wordt een registratierecht voor gesteld op vermogcnsconlracten cn con tracten bij liet sluiten van huwelij ken, voorts verhooging van hel recht op roerende waarden van 4 op 5 pet. cn op aandcelcn en obligation van 8 op 10 pel., verhooging van hel overgangsrecht op papieren aan toonder van 20 lot 30 cen times per honderd, verliooging van hel ze gel op buitenlandschc effecten van 2 lot 3 pot., eene algeinecnc verliooging van het re gistratierecht en eene nieuwe verhooging van het recht op dc opbrengst van mijnwer ken, eindelijk ccnc fabricaliebelasling op eleclrischc lampen cn ccnc belasting op ki- nematografenfilms. De bcgroolingscommissio liecfl de behandeling van deze belastingvoor stellen verdaagd, totdat zij zc gedrukt vooj zich liccft. Bij dc Kamer is voorls door de rcgcering ingediend het ontwerp van eene algemeene inkomstenbelasting, die bestemd is dc 60 i 70 millioen op tc brcugc», die gedurende de eerste twintig jaren noodig zullen zijn voor Eerzucht maakt zich lichter meester van kleine dan van groote zielen, gelijk het vuur gemakkelijker stnoohullcn dan paleizen aan tast. Den Kouian van Liclde, 70 DOOR MARIE CORELLI. Ik lisd geen juist begrip van den lijd, •ïiijn horloge was stil blijven staan. Maar heb kcht van den namiddag werd minder cn lange streken zacht amber en karmozijn be gonnen aan den hemel een schitterend pad voor den zonsondergang te bereiden. Terwijl ik hij liet venster bleef, hoorde ilc plotseling de zwellende lonen van volle orgelmuziek, plechtig en klankvol; het was alsof de golven der zee een lied aanhieven. Toen zeide mij een onbestemd gevoel, dat er iemand in dey kamer was, en ik wendde mij snel om en zag mijn voormaligen gids in Jict witte ge- Waad stil achter mij staan wachten. Ik was van plan geweest mij onmiddellijk te bekla gen over de wijze waarop ilc gevangen gezet Was alsof ik een misdadigster was maar °P 't zien van zijn ernstige, kalme persoonlijk heid, verloor ik al mijn stoutmoedigheid en kor. niets zeggen. Ik stond stii, afwachtend Wat hij Y-u mij zou wensclien. Zijn donkere oogen, glinsterend van onder zijn witte kap, zagen mij onderzoekend, vragend aan, alsof hij verwachtte dat ik zou spreken, maar daar ik bleef zwijgen, glimlachte hij. „Gij zijt zeer geduldig!" zeide hij kalm. „En dal is goed! De Meester wacht u." Een huivering voer door mij heen en mijn hart begon hevig te kloppen. Mijn eigenzin nige wensclien zouden dus vervuld wordenl Ik zou werkelijk den man zien en spreken aan wien Santoris zijn voortdurende jeugd en macht te danken had en onder Miens leiding hij een beproeving had doorslaan, die hem enkelen der diepste mysterieën van het leven onthuld had! Het gevolg mijner eigen Mren- schen scheen mij nu zoo schrikwekkend toe, dal ik geen Mroord had kunnen uilen, zelfs indien ik hel beproefd had. Ik volgde mijn ge leider .in volmaakte stille; eenmaal gleed ik in mijn zemnvachtige agitatie uit op den stec- nen trap en Mras bijna gevallen hij vatte mij dadelijk bij de hand cn steunde mij en de vriendelijkheid en zachte kracht van zijn aan raking gaven mij nieuwen moed. Zijn wonder volle oogen blikten vast in de mijne. „Wees niet bevreesd!" zeide hij zacht. „Eb is inderdaad niets te vreezen!" Wij gingen de koepelzaal en zijn schitte rende fontein voorbij en IcMamen in een paar minlitcn aan een diepe poort, bedekt door een porlière uit cle een of andere kostbare stof geweven van een rood, bruin en gouden kleur, dit gordijn M'ierp mijn gids geluid loos open en ik zag een gesloten deur. Ilier stond hij stil en M'achlle ik -wachtte met hem, trachtend kalm te zijn. hoewel mijn innerlijk volkomen in oproer M'as door een gemengde verwachting van twijfel en vrees die gesloten deur scheen voor mij ecq wonderbaarlijk geheim lc verbergen, Maar- mee. Waarschijnlijk mijn geheel loekomstig le ven en lol gemoeid M'aren. Plotseling ging zij open ik zag een mooie achthoekige kamer, rijk gemeubeld, terwijl de muren van boven lot onder van planken met boeken voorzien M'aren, een paar standaards en va zen met bloemen brachten kleur aan tusscheij de schaduwen cn een snellen blik naar boveq toonde mij dal de zoldering met fresco's be schilderd M'as; toen wenkte mijn gids mij om binnen te treden. „De Meester zal dadelijk bij u komen," zeide hij. „Neem plaats als 'l u blieft" hier glim-' lachte hij bemoedigend tegen mij, „Gij zijp wat -zenuMachlig tracht tot kalmte te ko men! Gij behoeft in het geheel niet bang of verschrikt te zijn!" Ik trachtte tc glimlachen als antwoord, maar ik gevoelde mij veel meer geneigd tot schreien. Ik werd plotseling door een liope- looze en hulpelooze gedruktheid bevangen, die ik niet le boven kon komen. Mijn gids ging onmiddellijik heen en de deur sloot zich achter hem op dezelfde geheimzinnige Avijze M'sarop zij was opengegaan. Ik was aan mijzelve overgelaten en zonk in een der vele gemak kelijke stoelen, die hier en daar in de kamer stonden, mij in spannende om mij tenminste lot een kalm uiterlijk tc dwingen. Maar wat was ten slotte hel nut van kalmte lc veinzen, wanneer de man om M'ien ik gekomen Mras, waarschijnlijk het vermogen bezat om den ginschen toonladder van menschelijke aan doeningen te toetsen, en dat oogenblikkelijk. •Instinctmatig drukte ik mijn hand op mijn hart en voelde den brief dien mijn „min naar mij gegeven had; dit was toch zeker geen droom? Ik hnnldc diep adem op een zucht gelij kend, cn M'endde mijn oogen Jiaar het ven ster, dal in een soort dubbele stcenen boog gezet M'as en dal liet uitzicht had op een tuin, die zich ver uitstrekte van de randen van zachte gazons en bloemperken tot aan een schilderachtig verschiet van heuvels cn bos- vschen. Een warm, rozig licht verlichtte het schoone tafereel, toonende dat de pracht van den zonsondergang begonnen was. Door een impulsie bcM'ogen stond ik op om le gaan zien toen stond ik stil teruggehouden door een snel, dwingend ontzag ik M'as niet langer alleen. Tegenover mij stond de hoogo gebiedende gestalte van een man, die het zelfde M'ilte gewaad droeg als mijn gids een man Mriens zeldzame schoonheid cn waardigheid, zelfs den ruwste en minst op* merkzame bewondering zou hebben afge dwongen en ik wist, dat ik eindelijk wer- lcclijk in de tegenM'oordigheid van Aselzion stond. Overmand door deze zekerheid, kon ik niet spreken ik kon alleen zien en mij ver bazen, terwijl hij naderde. Zijn kap Mras mvar achteren geworpen zoodat zijn schoon, intel lectueel hoofd goed zichbaar Mas zijn oogen, die donker blauw en vol licht waren bestudeerden mijn gelaat scherp onderzoe kend, hetgeen ik kon voelen, alsof het eer» zoeklicht was, dat elk hoekje en gaatje van mijn hart en ziel verlichtte. Het bloed steeg mij naar het gelaat toen plotseling mijn krachten verzamelend, beantwoordde ik zijn blik. Aldus beM'ogen wij ons, elk langs onze eigen lijn van geestelijke aantrekking, dichter naar elkaar toe; tot weldra een heldere glim lach den ernst zijner schoone trekken ver lichtte, en hij mij beide handen toestak „Wees welkom!" zeide hij met een stem die de meest volmaakte muziek der menschelijke taal vertolkte. „Hoewel gij impulsief en nog niet aan tucht geM'cnd zijt, zijt gij toch welkom!" Verlegen legde ik mijn handen in de zijne, dankbaar voor zijn warmen, sterken hand druk, toen, plotseling, nauwelijks Melend lio« hel kwam, zonk ik voor hem op dc knieën als voor.een heilige of koning, zwijgend om zijn zegen vragend. Kr was een oogenblik van diepe stille, cn hij legde zijn handen op mijn gebogen hoofd. ,/Ai'in kind!" zeide hij vriendelijk. „Gij hebt u ver gewaagd voor liefde en leven! het zal hard zijn, indien ge mocht falen! Mogen alle krachten van God en dc Natuur u helpen!" Hierna hief hij mij op met ccn hoogst hof felijke vriendelijkheid, en plaatste een stoel voor mij dicht bij een massieve schrijftafel, vol met papieren, sommige netjes samenge bonden cn van ccn etiket voorzien, terwijl andere in schijnbare verwarring dooreen lagen; en toen wij beiden gezeten waren, be gon hij een gesprek op dc eenvoudigste en gemakkelijkste wijze. „Gij M'ccl natuurlijk, (lat ik op uw komst voorbereid ben," zeide hij, „door een mijner studenten Rafel Santoris. Hij heeft langen tijd naar u gezocht, maar, nu hij u gevonden heeft, is hij er niet veel beter aan toe, want gij zijt een weerstrevend kind en niet bereid hein te erkennen, niet waar?" Ik voelde nu iets meer moed, en anhvoord- dc hem direct. „Ik hen niet onwillig iels te erkennen, dat M'aar is," zeide ik. „Maar ik wil niet bedro gen worden of mijzelf bedriegen." •Hij glimlachte. e Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1