DE EEMLAN DER". Zaterdag 31 Mei 1913. BINNENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N°. 3B7 Tweede Blad. Jaargang. Hoofdredacteur: Mr, D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idom franco per post1.50. Por week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijko nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Ad vertent ïën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zondon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elko rogol moor- 0.10, Dienstaanbiodingon 25 cents bij vooruilbotaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodrijt bestaan zoor voordooligo bopalingon tot hot«horhanld advortooren in dit Blady b(j abonnomont Eone circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Mi'oiiiek van F. SMIT KLEINE. Martin Monnickendam. Diodcrik, Syüiüa Cn Herxmina van MecL Ver zoekschrift aan Z. M. den Duivel, Czar alicr Canailles. Apotheose. Dc biljart-wedstrijden door den amaleur- champion Mortier uit Parijs gevoerd met onze beste spelers uit het midden van liet land, oa. met onzen wereld-kampioen Ro- bijns hebben mij onwillekeurig het dock van Martin Monnicke n d a m, den gelauwdr- den kunstschilder over v.ien ik de laatste maal sprak, voor de herinnering gebracht. Biljart-academie, is die schilderij betiteld. In een vrij ruime en lioogc zaal staat een biljart waaromheen diverse spelers zijn gegroept als toeschouwers. Een jury is op een verhe venheid achter in de zaal gezeten cn daar naast zijn wederom groepen van toeschou wers merkbaar. Blijkbaar zijn twee spelers, die dc queu rust hebben gegeven en nu, de een Ier linker- dc ander ter rechterzij over de breedte van de biljart-tafel, met elkander over oen sloot of liet aantal der série, in ge schil geraakt, want de uitdrukking hunnei gezichten verraadt opwinding, die ook merk baar is aan sommige groepen. Ziehier deze schilderij nu- eens als uit-„ gangspünt nemend een gereed voorbeeld om u de methode van den eminenlen kunst schilder te doen kennen cn, wat mijn be doeling is, u op de bijzondere verdiensten, die zij vordert, te wijzen. Is er nu zegt men terstond alledaagscher onderwerp le be denken, dan een verzameling van dertig a veertig mannen in een zaal met een biljart in diverse groepjes het zooeven gestaakt spel van twee hunner bcbabbelcnd? En dan volgt terstond een tweede vraag: „Zou je nu zoo iets in je salon willen hangen?" Ilct s u m m u m van iemands schilder- talent is nog dikwijls voor dc meeste hecrcn cn dames, 'die wel eens schilderij-tentoonstel lingen bezoeken, dal des kunstenaars schil derij s a 1 o n 1 a h i g is. In dien zin nu is Monnickendam's doek het aankijken niet waard. Maar de kunstwaarde* schuilt in iels anders: Zij openbaart zich door zijn kracht van figuurleekëhing; door zijn talent van groepeering; door zijn buitengewoon expres sief vermogen van elk gelaat, waardoor ieder figuur haar eigen stempel draagt cn het levcnsstcmpel metéén cn eindelijk door liet geweldige kleur- en lichteffect, waaimil de gelieclc omgeving niet geverfd opdaagt, maar in den glans der werkelijkheid ligt. Monni- ekendam heeft nog een dergelijk doek met een 40- a 50-tal mannenfiguren indertijd uil Parijs meegebracht. Hel is de afbeelding van een Publieke les in het Conservatoire des Arts c t Métiers. Men ziel liet amphi- thcater der gehoorzaal, den lesgevenden pro fessor; de over alle zitplaatsen verspreide toe hoorders in allerlei houdingen, van allerlei gelaatsexpressies en cosluum; enkele vrou wenfiguren daarlusschcn en boven, aan den ingang van de aula, op de hoogste als galerij gebouwde zitplaatsen, zelfs den gendarme ter beveiliging-van het gehoor en komt onder den indruk van de geweldige zekerheid, die dc schilder bezit in de afbeelding en ken schetsing van massale mcnscliengroepen. Ik ken nog twee schilderstukken van M o n- nickendam, waarin diezelfde nauwkeu righeid van détail bij diezelfde massale groepeering zich vertoont, en het coloriet ver bazend is. Getiteld zijn zij: Auctie en Tlieaterloge b ij Prot. Maar ik ken tevens van denzclfden kunste naar salon fa higc doeken. Bijzonder aan trekkelijk dunken mij daaronder zijn B o a z c n Ruth, waarin de geheele Oostersche menschenfiguur cn hel naakt der gestalte in een kleurcnbad is gedrenkt, dat het doek doet tintelen van zonnewcelde; zijn „Fr uit ver koop s t c r", een lachend meisjeskopje om- gloried door een krans van appelen, druiven jeu dadels, waartu&schen veldhoen en veld- jhaas als slingers afhangen cn tegen den kleurenluisler van het ooft als schaduwen af- toonen. Of ik herinner u hel van lentewellust ruischcndc doek, dat twee vrouwen een oude cn een jonge dame doet zien, aan een tuintafel in een fraaien stadstuin tegenover elkander, in rustige bcpeinzing gezeten, de cenc over haar handwerk gebogen, dc ander een brief haar voorlezend. Of eindelijk: de twee gracieusc 18de ecuw- schc jonge vrouwen in een weelderig salon een duo insludecrend. De mandoline-speel ster op de canapé, de zangeres slaande, met de muziektekst in de hand. Ziedaar dan salon fa hige stukken van den met dc groote gouden medaille om zijn S a 1 o m met het hoofd van Johan nes den Dooper bekroonden jongen meester, wiens groolsche opvatting cn buiten gemeen teekentalent niet weinig is gestevigd door de eopiccn, die hij als leerling der Rijks academie op het Rijksmuseum en tijdens zijn verblijf te Parijs in het Louvre maakte. Ik heb reeds hetzij in alle bescheiden heid gezegd een voorproefje van den ver- kiezingsliaat gekregen en er dc veeljarige vriendschap van Dicderik van Meel door ver loren. Een klerk van zijn kantoor schreef mij jdezer dagen: „Namens mijn geachlen patroon verzoek ik u kennis le nemen van Z. \V. Ed.'s besluit zij ne vriendschap u op te zeggen. Na de Leicl- j sche vei kiezingsrede van mr. Van Wijnber gen liceft mijn geachte patroon partij gekozen en is naar rechts gegaan, zooals u, na aan dachtige lezing dier buitengewone rede en van liare verduidelijking, allicht zult kunnen hegrijpen en goedvinden." Maar bij één ramp bleef hel niet. Ook de lie ve Sybilla meende mij nog dieper dan ik reeds lag, in den linkschen afgrond te moe ten storten. Zij schreef mij: „liet heeft zoo moeten zijn, waarde vriend, cn het spijl mij voor u, maar aangezien wij hier accoord gaan mei de indeeling uit België, door den af gevaardigde van Wijnbergen, zoo helder aan getoond, slaat er niet anders op dan elkaar vaarwel te zeggen". Zelfs Ilermina bleef als gehoorzaam kind barer ouders niet achter cn meldde mij dat jliare studiën in dc sociologische chemie der maatschappelijke groepen, hare politieke over tuiging hadden bepaald, voornamelijk omdat |zij als 21-jarig jongmeisje nog liever bij de j bewoonsters <ler Zoj gcn&traat dan bij de canailles zou worden ingedeeld. Mr. Van Wijnbergen had hare politieke oogen geopend. Nu meen ik in alle levensomstandigheden in hooge en lage, in pooverc en weelderige, in benauwde cn frisschc, mij nogal behoorlijk te hebben gedragen cn met Gerbrand Adriaensz Brêero, dc spreuk: ,,'t Kan verkeeren" te hebben overdacht, maar zoo dwaas als thans had ik het welbekende Rad van Fortuin toch nog nooit zien wentelen. Daarom werd ik woedend en schreef in die hartstochtelijke beweging liet volgend adres aan den Czar aller Canailles. „Veel aanbeden Majesleitl Onwillekeurig ben ik bij Uw Rijk waarin de Zon nooit op- of ondergaat door Mi\ Van Wijnbergen ingelijfd. Ik heb om die gunst niet gevraagd, doch nu zij mij eensklaps is te beurt gevallen door bemiddeling van den Elsler afgevaardig de, wcusch ik zijne politieke zorgzaam heid voor mijn stoffelijk cn geestelijk heil door die naturalisatie als duivelskind mij .waardig te maken Dat de Elsler afgevaardigde vertrouwd is met Uwe Residentie en Uw Voorhof, wist ik,, omdat zijn kerkgeloof hem van jongsaf het verheven vergezicht op Uwe Majesteit, op de Hel cn het Vagevuur heeft geopend, maar dat hij in zijne qua- litei.t van een modernen Danlc mij wél den I n f e r n o, maar zelfs geen sprankje van het P a r a d i s o gunt neen, Czar aller Canailles, dal wist ik niet. U moet liet mij maar niet euvel duiden, maar deze partijdigheid keur ik wel een beetje in den Elster voorman af. Was het nu nog een oorspronkelijk idee van licm, maar, cilievel 'l lijkt er niet na', hij heeft dc iclec der Canaille-indccling van een Bel gischen Christen en ambtgenoot geco- piëerd. En dal maakt er voor mij alle aardigheid af. Want ziel u, Majesteit, uw nieuwe onderdaan houdt alleen maar van oorspronkelijke ideeën, cn dat bewijst hij meent hij, reeds door dezen brief, want lï moge veel brieven van rechtsche Ne derlanders in den loop der theocratische tijden hebben gekregen, maar ik wed met U of deze regelen van een linkschen Ne derlander niet de eerste zijn, die tot U ko- men.Dc linksche partijen Majesteit, mo gen, naar dc lieeren Van Wijnbergen c.s. willen, God noch goed mcnscli kennen, dat laat ik daar, doch ik verzeker U, den Duivel kennen zij hcclemaal niet, heb ben zij nooit dan van verre, o, van zeer verre gezien, omdat zij nooit zöo intiem aan hem geloofden als de rechtsche partijen van Adam af. En om iemand tc kennen, intiem te kennen, moet men, naar U. M. weet, toch met hem heb ben omgegaan en in hem geloovcn. Redenen waarom ik U. M. verzoek het Uwen nieuwen onderdaan te willen 1) (De II. Thomas ïccraart in •den jure 1284 het volgendeSommigen beweren dat dc bezetenheid geen recht van bestaan heeft en dat «dit geloof voor.- spruit uit gebrek aan gel°°f. omdat zij liet er voor houden, dat de duivelen niet anders dan mensche- lij~ke inbeeldingen zouden zijn- Maar liet katholieke geloof «i-sokt dat <le duivelen wcrkelyk bestaan cn dat zij door hunne verrichtingen echade kunnen aanhrcigcn eu het vlecschelijk verkeer beletten.",) vergeven als Dezelve zich vreemdeling in Uw Rijk! niet canailleus genoeg aan stelt. Aldoende leert men, dat behoef ik den verheven Czar aller Canailles niet 1c zeggen. 't Welk doende enz. Ik kreeg direct antwoord, wat een linksch Christen-sterveling niet gewend is van autori teiten. „Aankomeling! Gij vergist U tot mij Uw verzoekschrift te richten. Gij moet het doen tot den Bel gischen Duivel, mijn achterneef, liet idee is van hem afkomstig: Mr. Van Wijnber gen heeft zeer juist gedaan mij niet in de bevolkingszaak te mengen. In verkiezings tijden tot heil van liet vaderland heb ik genoeg werk in de Lage Landen. Boven dien beschikt mijn Belgische collega over meer hulptroepen dan ik. In dat gezegend oord van rechtsck bewind wijst het per centage der miliciens-analphabelen het hoogste cijfer van Westelijk Europa aan (minus Spanje natuurlijk, wat hel hoogst staat), want de keurbende van hel men» schclijk geslacht ligt daar, waar kerk en school samengaan ofti dc burgers geen a voor een b le doen kennen cn waar alzoo De Duivel der Domheid de klavieren vol heeft." De Vriend van Drijvers cn Bedrevencn. De Kamerverkiezingen. De afdeeling Nijmegen van den bond van vrije liberalen heeft den heer J. E. v.ork candidaat gesteld. De heer Stork, vroeger te Nijmegen, thans te Baarn woonachtig, iicefl de candidatuur aangenomen. In het district Lochcm hebben dc sociaal democraten dr. J. van Leeuwen, te Utrecht, candidaat gesteld. De S. D. A. P. stelt, naar het Volk nieldi, in 94 districten een candidaat; alleen niet in de districten Brcukelcn, Grave, Helmond, Roermond, Vcghel en Weert. De Centrale Anli-Rev. Kiesvereeniging in hel district Iloogczand heeft tot candidaat gesteld ds. G. Hofstede le Blokzijl. Men schrijft aan de Standaard: Jlir. mr. A. F. de Savornin Lobman heelt verklaard, dat indien mr. Ankerman mocht bedanken voor de candidatuur voor het lid- maal schap der Tweede Kamer, hij dan be reid is de candidatuur der rechtsche partijen in het district Groningen te aanvaarden. In een gecombineerde vergadering der drie vrijzinnige kiesvereenigingen ie Rotter dam, gehouden nadat dc betrokken dhl.nets- vergaderingen huishoudelijk hadden plaats gehad, zijn voor dc Tweede Kamer candidaat gesteld in district III de heer J. II. Lasondcr, in district V mr. D. Fock. De R.-K. Kiesvereeniging tc Amsterdam voor distriet I cantliidcerdc den hoer J. W. Smit, voorzitter van den R. K. Volksbond. Dc christelijk sociale partij tc Roller- dam, heelt definitief candidaat gesteld in district IV mr. dr. A. R. van dc Laar. S a 1 a r i s-a c t i c. Dc meeting van Rijkswerk» lieden cn nnibtenaron uitgeschreven door liet co mité van den Kijkswwklicdenbond, den P. T. T, Boud cn den Alg. Ned. Anibtcnaarsbond zal plaat» hebben op Zondag 8 Juni, des namiddags oin 1 uur in het (gebouw „Bollcveu", Marnixslraat 400, Am sterdam. Aan dezs meeting zullen dc navolgende vorccni* gingen deelnemen door het zenden vnn afgevaardigd deVc-Tceniging van Beambten aan dc departemen ten van Alg. Bestuur on Iloogc College» van Slant* liond van beambten by de Gevangen sscn in Neder land Personeel vcreoniguig Samen werking", tci Landsdrukkerij Boud van Minder Marinepersoneel Vereen';g u Administraticvo Ambtenaren bij do Landmacht; Bond van Klerken hij de Rylcsbelostin' gen; Bond vau Conducteurs der brievcumalcnVer- coniging van beambten aan de Rijksuniversiteit te Gronii3cn; Bond van Korporaals der Koninklijk» Marine; Verceniging van Converges, Boden en Knechts bij dc Rechtelijke Macht in Nederland Ver ceniging van Ambtenaren bij dc Departementen \an Alg. Bestuur cn Ilcogc Colleges van Staat; Ncdcr- taudscho Bond van Hulplelcfo,listen Ycrccnigmf van pertonoel in dien.st van '«Rijk» Waterstaat. E e n s l a n cl T) e e 1 cl voo r (cl c) Do Wilt (cn). Terwijl in een vorig nummer de namen genoemd werden van verscheide ne hecren, die zich rccdr. bereid verklaard hebben 'in een slandbecld-comit- voor Do Witt in Den llaag zitting tc nemen, bevatto dc Dordr. Ct. het bericht dal dc hecrcn S. M. Hugo van Gijn, mr. S. van Gijn, P. J. de ICantcr, Ilidde Nijland en II. J. Wichcrs de zer dagen circulaires liehben verzonden mei uitnóodiging zitting te nemen in een natio naal comité, hetwelk zich ten doel zal stel len, de oprichting van een standbeeld tc Dor drecht, van Johan en Cornclis dc Wilt. I-Iet zou zeer tc betreuren zijn wanneer in ccn nationale zaak als deze twee comité's te gen elkander in of zelfs met elkander even wijdig zouden gaan werken. Naar <lc N. Ct. met genoegen verneemt, worden van invloedrijke zijde reeds pogin gen aangewend om dc beide voorloopige co- milé's met elkander in rccbislrceksche ver binding, kan het tot samensmelting, tc bren gen, op zulk ccn wijze dat zoowel aan het Dordlsche initiatief als aan dat van liet bree der opgezette nationale comité recht weder vare. Ilct rosarium van het Vrede» paleis. Den 21 Juni c k. zal door de ver ceniging tol bevordering der rozenteelt „Nos Jungunt Rosac" hel door haar aan de Car- ncgicslichling geschonken rosarium voor den tuin om liet Vredespaleis officieel worden overgedragen. Hel rosarium is vervaardigd naar de lee- kening van den tuinarchitect der stichting, den heer Mawson, en beval ruim 4J duizend slruiken. liet bestaat uit twee simetrische tuinen, waarvan dc uiteinden inct donker- roode rozen zijn beplant cn dc soorten in steeds lichtere kleuren lot wit loc naar liet midden zijn uitgekozen. Dc keuze der soorten is gedaan in een ver gadering van hel bestuur der N. J. R. met de voornaamste kweekers in den lande, waarbij volle aandacht is geschonken aan rijken bloei, goeden groei cn vrijdom van hinder lijke rozenzicklcn der soorten. Het bestuur van N. J. R. verwacht, dal op Een goede naam is als een bedauwde Mucht; eenmaal met den vinger aangeraakt, kan niemand er den dauw weer op brenger. Ecm Komau van Melde, 72 doou MARIE COKELLL „Kind, dat is juist wat gij niet kunt. Be grijp dat goed, eens en voor al! Gij kunt niet sterven, daar is niet zoo iels als de dood! Indien gij kondt sterven en ten eenenmalc afgedaan kondt hebben met alle plichten, zorgen, moeilijkheden en strijd, zou het eeuwige vraagstuk zeer vereenvoudigd wor den. Maar het denkbeeld van den dood is een der vele menschclijke begoochelingen. De dood is een onmogelijkheid in het levens plan wat bij dien naam genoemd wordt is niets dan een verandering en opnieuw sa menstellen van onsterfelijke atomen. De on eindig verscheiden vormen van deze veran dering en weder samenstelling van atomen is het geheim, dat wij en onze studenten ons ten taak gesteld hebben tc bemachtigen en enkelen van ons hebben het voeldoende bemachtigd om zoowel de stof als den geest waarvan wij gemaakt zijn te behcerschen. Maar de weg van studie is geen gemakkelijke Weg Rafel Santoris zelf had u kunnen zeggen, dat hij bijna in dc beproeving over wonnen was geworden want ik spaar niemand! en indien gij volhardt bij uw on doordacht voornemen kan ik u niet alleen om uw sekse sparen." „Ik vraag niet om gespaard te worden," zcide ik zaclil, „ik heb u reeds gezegd, dat ik alles wil dulden." Een lirhtc glimlach gleed over zijn gelaat. „Ik geloof wel, dat ge dat wilt!" antwoord de hij. „In den ouden tijd kan ik uw duldend martelaarschap begrijpen. Ilc kan zien hoe gij de leeuwen in de Romeinschc arena lie ver onder de oogen zaagt" terwijl hij dit zeide, schrikte ik, en het warme bloed drong naar mijn gelaat, „dan niet uw vaste besluit ten uitvoer te brengen, hetzij dit besluit goed of verkeerd was! Ik kan zien hoe gij u voor- bereidet u in de wateren van den Nijl te verdrinken liever, dan te breken met het dwaze bijgeloof en dc conventies der men schen. Waarom kijkt gij zoo verbaasd? Raak ik een oude herinnering aan? Kom laat ons deze zwarte symbolen c!cr lafhartige sterve lingen verlaten en naar' de vr ooiijker kamer terugkeeren." Wij betraden samen weer de bibliotheek en hij plaatste zich weer aan zijn lessenaar, zich tot mij wendend met een blik van ge vestigd en indrukwekkend gezag. „Wat gij wcnscht le leeren en waf elke be ginneling in de studie van psychische wetten het eerst van alles wenscht te leeren, is hoe hij zuiver persoonlijke bevrediging en voor deel kan verkrijgen," zeide hij. „Gij wenscht drie dingen te welen het geheim der levens het geheim der jeugd het geheim der liefde? Duizenden wijsgeeren en studen ten hebben hetzelfde onderzoek aangevan gen en misschien is een van de duizend ge slaagd, waar al de anderen gefaald hebben. Dc geschiedenis van Faust is van ecu wig- durend belang.( omdat zij over deze gehei men handelt, die volgens de legende slechts te ontdekken waren met behulp van den dui vel. Wij weten, dat er geen duivel is cn dat alles goddelijk beschikt is door een Godde lijke Intelligentie zoodat er bij de diepste navorsdhingen die wij mogen maken niets te vreezen is dan Onszelve! Mislukking wordt steeds teweeggebracht door de iuden- ten, niet door de studté, die zij maken de reden hiervan is, dat zij wanneer zij iets weten, denken dat zij alles weten, met het gevolg, dat zij verstandelijk aanmaiigend worden, een houdiug, die onmiddellijk al het reeds bereikte te niet doet. Het geheim des levens is betrekkelijk gemakkelijk te be grijpen het geheim der jeugd is iets moei lijker het geheim der liefde het moeilijkst van allen, omdat uit de Liefde dc eeuwige duur van leven en jeugd voortkomt. Nu is het doel, waarom ge hier komt, in den grond absoluut persoonlijk ik wil niet zelfzuch tig zeggen, omdat dat hard klinkt en ik wil u het echte vrouwelijke gevoel, dat gij hebt, niet ontzeggen, dat daar ge u innerlijk bewust zijt dat Rafel Santoris uw meerdere en meester zoowel als uw minnaar is, gij hem waardig wcnscht te worden, zij het dan ook alleen in de standvastigheid en den hel denmoed van uw ka raider. Ik wil dit alles toestemmen. Ik wil ook toegeven, dat hel volkomen natuurlijk is en daarom goed, dat gij jeugd, schoonheid cn gezondheid om zijnentwil zoudt wenschen tc behouden. en ik zou er zelfs op willen aandringen dat gli dezen wenscli uitsluitend om zijnentwil zoudt blijven voeden! Maar gij zijt er op dit oogenblik niet geheel zeker van of hot wel om zijnentwil is gij wenscht voor u zelf het geheim des levens en het vermogen om liet leven te verlengen het geheim der jeugd en het vermogen om dc jeugd te doen voortduren, en gij wenscht zeer zeker voor u zelf zoowel als voor Rafel liet geheim der liefde le bezitten en hel vermogen om de liefde le doen voortduren. Geen dezer ge heimen kunnen aan wercldïingen ontsluierd worden; met welk woord ik bedoel al die genen, die zich van hun eens genomen be sluit laten afbrengen en zich door duizen derlei vergankelijke zaken laten afleiden. Ik zeg niet, dal gij een derzulkcn zijt, maar gij hebt evenals allen, die in dc wereld le ven, uw vrienden en kennissen menschen, die u gaarne uitlachen en uw verhevenste plannen bespotten menschen, die er zich in zouden verheugen u den weg van den vooruitgang te versperren en nu is de vraag voor mij: Zijt gij sterk genoeg de verstandelijke spanning te doorstaan, waar aan gij zult blootgesteld worden door onwe tenden en alledaagschen tegenstand en zelfs wanneer gij belachelijk gemaakt wordt? Het is mogelijk ge zijt eigenzinnig genoeg, hoewel r.iet altijd in den goeden zin bij voorbeeld: gij wenscht kennis te verkrijgen, afgescheiden en onafhankelijk van Rafel San toris; toch zijt ge een onvolkomen wezen zon der hem! De vrouwen van uw tijd volgen allen dit verkeerde beleid den wenscli om onafhankelijk en gescheiden van de mannen tc zijn hetgeen de zelfmoord betedkent van hun edeler zelf. Geen van haar zijn volmaakte schepselen zonder haar sterkere helft zij zijn gelijk aan misvormde vogel?- met slechts één vleugel, cn rechtuit vliegen is voor beu onmogelijk." Hij zweeg cn ik zag op. „Of ik het met u eens ben of niet komt er nauwelijks op aan,zeide ik. „Ik beken al mijn fouten cn ben bereid ze tc verbeteren» Maar'ik wil alles van u leeren wat ik kan al wat gij denkt dat ik in slaat ben tc leeren cn ik beloof absolute gehoorzaamheid.'* Een glimlach lichtte even in zijn oogen. „En nederigheid?" Ik boog liet hoofd. „En nederigheid-'' „Gij zijt dus besloten?'' „Ik ben besloten!" Ilij wachtte even eu scheen toen een bc-% sluit te nemen. „Zoo zij het!" zeide hij. „Maar uw eigen on» geluk, indien er een mocht gebeuren, komo op uw eigen hoofd! Ik aanvaard geen veranU woordelijkheid. Gij zijl uit eigen vrijen wij hier gekomen gij wenscht uit eigen vrijon wi! te blijven waar niemand van uw eigen sekse is, waarmee gij kunt omgaan en ui| eigen vrijen wil moet gij al dc gevolgen aan* vaarden. Zijn wij het daarover eens?" Zijn staal-blauwe oogen straalden met een bijna bovennatuurlijken glans, terwijl hij dez€ vraag deed. en ik was mij van een gevoei van vrees bewust. Maar ik overwon dit etf zeide eenvoudig: „Ja, dat zijn'wijP Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1