u f*/ I 1 1 f-i E t 3 LI ffl DE EEMLANDER". Vrijdag 6 Juni 1913. Kamerverkiezing Amersfoort. FEUILLETON. N°. 322 ir,e Jaargang DINSDAG 17 JUNI Het Eeuwige Leven. "lil l H M Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. 3» Uilgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amorsfoortf l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertontiën geliove men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regelsf 0.50. Elko rogol moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plnatsruimto. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordot ligo bepalingen tot het herhaald advortooren in dit Blad, bij abonnomont. Eono circulairo, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Miet dringend genoeg kunnen wij de kiezers aanbevelen, hun stem uit te brengen op Het kiesreclitvraagstuk. Wij leven onder de 'kieswet-van Houten in 'n overgangstoestand. Die Irieswct-van Hou ten. -welke dateert ven 1R86, is hel type van een ovcrgangs-rcgeling; geen sterveling zal bij het lol sland komen van die wet gezegd heb ben: „dal is nu eens 'n wet, die gedurende on- afzienbaren tijd zal kunnen blijven gelden''. Neen, hel stempel der lijdelijkheid stond er te duidelijk op. Geen vast beginsel lag er aan ten grondslag; en dat kon ook niet, want zij was juist bedoeld om 'n brug te vormen tus- schen twee beginselen, waarvan hel eene on houdbaar gebleken cn het andere nog niet voldoende in ons volk doorgedrongen was. Als zoodanig moet de kieswet-van Houten gewaardeerd worden en is zij ook gewaar deerd gewordefi; maar bij die waardeering bleet het, populair is de wet nooit geweest. Daar was zij te ingewikkeld voor met al hare categorieën van kiezers, belastingkiczers, loon- kiezers, woningkiezers, spaarbankkiczers en cxamenki zers, waarvan de eerste categorie meer honderdduizenden leverde dan de an dere alle met elkaar tienduizenden kiezers. En in de praktijk leidde de onvolmaaktheid der wet tot onduldbare onbillijkheden: velen, die kiezer verdienden te zijn, konden op eer lijke wijze niet op de kiezerslijst komen, ter wijl anderen, die er niet op behoorden, er door allerlei trucjes toch op kwamen en weer anderen, die wel kiezer konden en mochten worden, door verzuim van 'n enkele forum li- leit, geen plaats op de lijst kregen of er zelis afgevoerd werden. Kortom, het was 'n jam merlijke wet, welke een zeer onzuiver kiezer korps ten gevolge had. Er is reeds op allerlei wijze in de werk plaatsen der politici getracht 'n goede kies rechtregeling in elkaar te timmeren, maar nooit is er iemand in geslaagd 'n oplossing te vinden, die ailcn bevredigde of in de prak tijk uitvoerbaar bleek. Wat de reden van die misLukking wel kan zijn? Vermoedelijk deze, dat men aanzeldc voort te gaan in de richting, en welke de hee- ie geschiedenis van het kiesrecht niet alleen in ons land maar in alle andere landen, wees. Men wilde steeds op zij uit en huiverde terug voor de moeielijkueden, welke de wcg-rccht- uit scheen te bieden. Doch toen men een maal op de brug-van Houten terecht gekomen was, begon men toch te beseffen, dat het niet aanging op die brug te blijven staan maar dat men, zij het ook voetje voor voetje, verder moest gaun om ten slotte toch aan den over kant, weer op vasten grond te komen. Na tuurlijk waren cr, die onderweg draaierig werden of, aan ruimtevrees lijdende en naar beneden ziende, over de leuning sprongen, maar de grootc menigte schreed toch voor waarts en zoo is thans het beginsel van alge meen kiesrecht door bijna alle vrijzinnigen aanvaard. Dc sociaal-democraten geven zich gaarne de eer, dat zij liet geweest zijn, die het eerst voor algemeen kiesrecht opgetrokken zijn. Ten onrechte echter. Reeds lang voordat de soci aal-democratie hier iets beleekendc, waren er vrijzinnigen, die het algemeen kiesrecht na- Utui lijk met de noodzakelijke beperkingen aanprezen. De vrijzinnigen prezen hel aan om recht vaardigheidsredenen cn als cenig afdoend redmiddel om uit hel kiesrecht-moeras te ge raken, dc sociaal-democraten echter streden voor algemeen kiesrecht, omdat zij hoopten cr zelf het meeste profijt van te zullen heb ben, hetgeen echter nog te bezien staat. Algemeen kiesrecht kan echter slechts dan de volksvertegenwoordiging tot 'n juiste weer spiegeling van lit;l \olk maken, indien het ge paard gaat met evenredige vertegenwoordi ging en stemplicht. Eerst dan kan met recht gezegd worden, dal de slem van allen gehoord wordt over het geen allen aangaat. Maar hel zijn niet alleen de vrijzinnigen met uitzondering den van hen, die ons volk nog niet rijp achten en de sociaal-demo craten, die voor het algemeenc kiesrecht ge wonnen zijn, ook onder dc roomsch-katholie- ken gaat 'n zeer krachtige slrooming in die richting, terwijl zelfs onder de christclijk-his- torisclien, die toch onbetwist gelden voor de meest conservatieven onder de politieke par tijen, reeds voorstanders zijn van algemeen kiesrecht. Wij behoeven slechts het chr.-hist. Kamerlid voor Schiedam, jhr. de Geer, te noe men. Dat wij dus het algemeen kiesrecht tege moet gaan, is buiten allen twijfel. De vraag is alleen maar, hoe lang het nog (luren zal. Voor hen, die zich nog steeds niet met dit vooruitzicht verzoenen kunnen, weten wii slechts deze troost, dat niets verkeerds zich staande houden kan cn dat dus, zoo zij gelijk hebben cn het algemeen kiesrecht inderdaad uit den booze is, de evolutie der dingen ook liet algemeen kiesrecht wegvagen zal en daar voor in de plaats brengen, wat voor dc tijds omstandigheden dan wel goed zal zijn. V/al cr in het verre verschiet, achter hel alge meen kiesrecht ligt, weel niemand en laai zich nog niet voorspellen. Maar dit staat wel vast, dat v.'ij door de periode van algemeen kies recht heen moeten. Daar helpt geen ach en wee legen. Wij zouden den vrecsachtigen wil len toeroepen: „iKomt mede, het algemeen kiesrecht zoo snel mogelijk tegemoet; des te spoediger zult gij er door heen zijn." En wat dan te zeggen van 'n grondwets herziening, zooals het ministerie Heemskerk voorstelt cn waarbij 'n kiesrechtregeling aan bevolen wordt, welke niet alleen geheel uit den hislorischcn lijn valt maar ook door en door onoprecht is, daar zij zegt 'n orga nisch kiesrecht te willen invoeren met hel gezin als grondslag, terwijl uit den inhoud blijkt, d^t „zelfstandig optreden" als grond slag wordt aangenomen. Maar wal deze kies rechtregeling reeds op zich zelf veroordeelt, is het feit, dat slechts het partijbelang voor oogen gehouden is, hetgeen brutaal-duidelijk blijkt, waar voorgesteld wordt het kiesrecht wel te geven aan kerkelijk bedeelden maar het te onthouden aan de andere bedeelden! Zullen de kiezers 'n regeering, die zoo on gegeneerd loont te spotten met de gewich tigste staatszaken, nog vier jaar aan het be wind laten? Aan den KaiJian. Over dc vergadering van dc gedelegeerden van de vredesconferentie van verleden Maan dag wordt nader bericht, dal die vergadering de onderhandelingen niet verder heeft ge bracht. De Turksche gevolmachtigden ver langden dc dadelijke ratificatie van het ver leden Vrijdag ondcrleekende vredesverdrag cn vinden de uitwisseling van de krijgsgevan genen, hetgeen vooral de Grieken aangaat, die meer dan ÜU,OÜÜ gevangenen gemaakt hebben. Tegenover dit Turksche verlangen stelden echter de Grieken den tegencisch, dat de ca- pitulatièn voor dc Grieksche onderdanen in het Turksche rijk dadelijk moeten worden hersteld. Daar Turkije hierop voorloopig niet wil ingaan, dreigt er een stilstand in de besprekingen. Daarentegen heeft de Daily News verno men, dat algemeen de wensch bestaat, dat de nog hangende kwestiën zullen worden afge daan, zoodat de zittingen kunnen worden ge sloten. Sir Edward Grey heeft heden de gevolmach tigden bij zich aan tafel genoodigd. Ingevolge ccne in art. 2 van de vredespre- liminaires gebrachte wijziging zal de Turksch-Bulgaarsche grenslijn Midia—Enos door eene internationale commissie vastge steld worden. Het herstel van de diplomatieke betrekkin gen tusschen Turkije cn Bulgarije wordt als onmiddellijk aanstaande beschouwd. Bulgarije zal waarschijnlijk voorloopig ccn zaakgelas tigde naar Konstanlinopel zenden. liet eenigc lastbare resultaat van de samen komst der Bulgaarsche cn Servische premiers verleden Zondag avond aan dc Bulgaarsch- Servische grens is, volgens den vertegenwoor diger van de Times in Sofia de toestemming van Bulgarije tot de oorspronkelijk door Venizelos voorgesteld conferentie der vier minister-presidenten, zoodat voor den Grieks chen premier een succes is te boeken. In de hoofdkwestie die han gende is, zijn in den loop van hel gesprok Bulgarije en Servië niet dichter bij elkaar gekomen. Wel is waar heeft Bulgarije door de aanneming van het Servische voorstel een be wijs van gemalighcid en verzoenlijkheid ge leverd, dat met het oog op dc houding van Servië vooral in het oog springt. Ruslands aandrang is zeker van invloed geweest op Bulgarije's beslissing. Maar voorloopig koes tert men van Bulgaarschc zijde ernstigen tw ij fel over de praktische resultaten, als niet Ser vië zijne houding tegenover hel verdrag wij zigt. Over het antwoord op dc jongste Servische nota en over tijd en plaats van dc conferen tie der vier premiers zal eerst na de komst van dr. Danew in Sofia beslist worden. Als plaats voor de samenkomst moei Rusland Pe tersburg begunstigen. Indien men voorkeur mocht he»bbcn voor Saloniki, dan meent dc vertegenwoordiger van de Times, dat de pre miers het best zouden doen, de vreedzame stille van den berg Athos op tc zoeken, waar zij bij landslieden zouden kunnen afstappen cn geen last zouden hebben van lawaaima kende politiekers, nieuwsgierige dagblad schrijvers en strijdlustige oorlogsmannen. Uit Sofia wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat dc uitbarsting van dc ministerieele krisis vóór den lijd gekomen is. liet verzoek om ontslag van Gcschow moet tot den ingewik- kcldcn toestand cn dc plotseling grootcr ge worden verantwoordelijkheid terug tc bren gen zijn. De samenkomst van de vier premiers in Saloniki is onder deze omstandigheden weer twijfelachtig geworden. Men verwacht in Sofia ccne scherpere politiek tegen Servië en meent, dat een ingrijpen van Turkije en Rumenië in den strijd legen Bulgarije uitge sloten is. Het vertrouwen op liet recht en dc kracht van Bulgarije is algemeen en neemt steeds loc. In de welingelichte kringen te Wecncn verluidt,, dat in de Saloniki-kwcstic principi- ecle overeenstemming tusschen Bulgarije en Griekenland is verkregen om de kwestie aan een scheidsgerecht tc onderwerpen. Slechts hieromtrent bestaat nog verschil, dat Grieken land wenscht, dat alleen dc mogendheden van (le triplc-cntenlc scheidsrechters zijn, ter wijl Bulgarije op het standpunt staat, dat aan alle mogendheden het scheidsrechlersambt moet worden opgedragen. Saloniki, 5 Juni. De zending van ge neraal Iwanow is geëindigd met de onder- teckening van eene met generaal Dousmanis gesloten overeenkomst, krachtens welke de beide legers, totdat de grensbepaling is ver richt, de thans door licn bezette stellingen zullen behouden. De Bulgaarschc generaal zal morgen met een bijzonderen trci/n naar Serres vertrekken. V a 1 o n a, 5 J u n i. Hier is eene proteslvcr- gadoring tegen dc inlijving van Siamoria bij Griekenland gehouden. Na deze vergadering werd eene belooging gehouden voor liet Grieksche consulaat. Konstanlinopel, 5 Juni. De Bulgaar- sche troepen hebben Rodosto, dat gelegen is aan de kusl van de Marmara-zee, ontruimd liet bestuur van do stad is aan do mocdii* overgegeven. De Turksche regeering hoeft besloten de zcemijincn op te ruimen en de lichten in dc vuurtorens weder te ontsteken. A t h e nc, 5 J u n i Het Staatsblad beval een besluit, waarbij de lichting van 1913 o i l r do wapenen wordt geroepen. Roin e, 5 J u n i. De Tribuna zal heden avond een interview brengen van Suraja Bej Vlora, oud-afgevaardig. c van het Turksche parlement cn schoonbroeder van sad Pacha. Hij verklaart aan de ministers San Giuliano en Berchlold eene memorie te heb ben gezonden, waarin wordt gevraagd: 1. spoedige aanwijzing van een christelijke prins als vorst van Albanië; 2. oprichting van eene Albaneesche staatsbank met OosLiirijksch en It&liaanscli kapitaal en met controle van den* slaat op iedcren inbreng; 3. instelling van eene internationale gendarmerie. Over de organisatie van Albanië wordt van andere zijde verzekerd, dat Oostenrijk dc candidaluur zal steunen van een mohammc- (laanschc prins cn daarbij zal doen gelden, dat men kans zou hebben, dat een christelijke prins aanhoudend de niet-clirïstelijlce elemen ten zou kwetsen. De candidatuur van een mohammedaansclic prins zou voor Oostenrijk de uitoefening van liet protectoraat over dc Albaneesche katholieken meebrengen. Dc Ncuc Frcic Presse beval een gesprek var, haren correspondent met Essad Paeha, die daarin zeidc: II; hoop, dal hel ons z.il geluk ken in Albanië rust en vrede lol stand bren gen, en dat Albanië een factor van den vrede zal worden, als het de volledige vrijheid krijgt, die hel door dc grootc mogendheden is gewaarborgd. Daarom houd ik de bezet ting door internationale troepen voor uiterst gevaarlijk, omdat die de voorspoedige ontwik keling van onze natie zou belemmeren. Wan neer Europa ons vertrouwen sclicnkt, dan zul» len wij tooncn dit waardig tc zijn. Frankrijk. P a r ij s, 5 J u n i. Dc Senaat heeft de staats- begrooling voor 1913 in baar geheel aange nomen. Dc commissie van de Kamer voor de belas tingwetgeving heeft beraadslaagd over het financiecle plan der regcéring tot dekking van de buitengewone kosten der lcgcrversler* king door eene inkomstenbelasting. Zij heeft deze voordracht verworpen en, na langdurige beraadslaging, in beginsel besloten tot heffing van ccne buitengewone vermogensbelasting, die voor eens zal. worden geheven, maar waar van dc betaling over eenigc jaren zal worden verdeeld. Ook wal dc dekking van dc uitgaven Dfc- treft, die dc lcgervcrslcrking zal vorderen, zai Frankrijk dus Duilschland's voorbeeld volgen. Dc Senaat liceft een voorstel behandeld, dat door dc financiecle commissie met toe stemming van de regeering was gedaan, tot heffing van ten bijslag van 20 a 50 pel. van dc successiebelasting op de nalatenschappen, die 10,000 frs. Ij hoven gaan, in de gevallen waarin dè erflater slechts een of twee erf genamen nalaat. Deze bijslag was bestemd om het in de staalsbegrooting aanwezige tekort Toewijding heeft pas waarde, wanneer zij in het geheim geschiedt en geen toeschou wers hccl't, die haar huldigen. Een Koiiia» van JLief^e 77 DOOR MARIE CORELLI. Aselzdon's oogen waren met ernstig en tecder medelijden op hem gevestigd. „Welke aanklacht brengt gij legen het le ven in?" vroeg hij. „In hoeverre heeft het leven u verongelijkt?" „Hoe het leven mij heeft verongelijkt?" de ongelukkige man hief dc handen met een wanhopende beweging op. „Gij, die beweert gedachten te kunnen le zen en dc ziel te peilen, kunt gij het vragen? Hoe het leven mij verongelijkt heeft? Door on rechtvaardigheid l Van mijn eersten adem tocht want ik heb nooit gevraagd geboren te worden! van mijn vroegste dagen, toen ftl mijn jeugdigen droomen eu wenschen Werden teleurgesteld, gesmoord, gedood door liefhebbende ouders I Zeker liefhebbende ouders, wier gedachte over „liefdo" geld was! Elke groote eerzucht gedwarsboomd elke hoogere verwachting neergeslagen! en in mijn eigen liefde de liefde voor de vrouw, die de hoogste vloek voor den man is zelfs zij was valsch en waardeloos, als een on echt muntstuk zij gaf cr niet om of mijn leven werd gered of ten onder ging het ging natuurlijk ten onder! maar wat doet liet er toe? wie behoeft daar om te geven. O, de verveling de telkens opnieuw ko mende last van den tijd! hel verlangen in vrede neer tc liggen, verborgen onder het gras, waar geen valsche vriend, geen be- dricgelijke liefde, geen „vriendelijke beken den, die blij zijn mij te zien lijden," hun spottende handen naar mij uitsteken of hun wreede oogen op mij kunnen vestigen! Asel- zion, indien de God, dien gij dient, half zoo slecht is als de menschen die Hij schiep, dan is de hemel zelf een Hel." I-Iij sprak kalm maar toch hartstochtelijk. Aselzion zag hem zwijgend aan. Het vurige Kruis en de Ster vlamden met vreemde kleu ren als millioenen juweeleu, en de diepe stilte der kapel waren, gedurende verscheiden mi nuten niet verbroken. Opeens, als het ware gedwongen door een onweerstaanbare kracht, viel hij op de knieën. „Aselzion! Daar gij sterk zijt, lieb mede lijden met de zwakken! Daar gij Goddelijk zijl, heb deernis met hen, die blind zijn. Daar gij vast staat, steek een hand uit naar hen, wier voeten op drijfzand slaan en als dood en vergetelheid tot Uwe giften behooren, ont houd ze mij dan niet, want ik zou liever sterven dan leven!" Er volgde stille. Daarna trilde do stem van Aselzion kalm, helder en vriendelijk door de stille. „Er is geen dood!" zeide hij. ..Gij kunt niet sterven. Er is geen vergetelheid gij moogt niet vergeten! Er is slechts een manier van leven cn wel door het te leven!" Weer een oogenblik stille daarna ver volgde weer de vaste bedaarde slem. „Gij beschuldigt hel leven van onrecht vaardigheid gij zijt het, die onrechtvaar dig zijt tegen hel leven. Het leven gaf u die droomen en verwachtingen, waarover gij spraakt hel lag in uw macht ze le verwe zenlijken! Ik zeg, dat liet in uw macht lag, als gij ha dl gewild! Geen ouders, geen vrien den, zelfs God niet, lcsn u terughouden van hetgeen gij wilt doen! Wie anders dan gij zelf doodde uw eerzucht. Wie kan de hoop vernietigen dan hij in wiens ziel ze werd geboren? En die liefde voor de vrouw! was zij uw ware kameraad? Of slechts ccn pop met oogen, Iiaren en ijdelhcid? Betrof uw hartstocht slechts haar lichaam of ook haar Ziel? Hebt gij trachten le ont dekken of die Ziel ooit in haar was ont waakt, of waart gij maar al te voldaan met haar schoonheid om er om te geven? Laak u zelf In al deze dingen, maar niet het leven! want het leven geeft u aarde en hemel, tijd en eeuwigheid, om vreugde te genieten vreugde, waarin, indien gij geen beletsel waart, geen spoor van smart zou zijn!" De knielende boeteling want dat scheen hij nu te zijn bedekte het gelaat met de handen. „Ik kan u den dood niet geven," vervolgde Aselzion „gij kunt, hetgeen bij dien naam genoemd wordt, zelf nemen, indien gij wilt gij kunt door uw eigen daad, plotseling of voorbedacht, dezen vorm en samenstelling zelf vernietigen voor zoo lang, als de krach ten der Natuur noodig hebben u weer op te bouwen, dal is een ongelooflijk korte tijd. Maar gij wint niets gij verliest noch uw bewustzijn, noch uw herinnering! Bedenk dit wel, voor dat gij uw tegenwoordig woon huis neerhaalt! want ondankbaarheid brengt bekrompenheid voort en uw volgende wo ning zou kleiner kunnen zijn en minder ge schikt voor vrede en rustig ademhalen!" Met deze woorden, vriendelijk gesproken, richtte hij den boeteling op, en wenkte hem naar zijn plaats terug le kceren. Hij deed dit gehoorzaam, zonder een enkel woord, en trok zijn kap weer dicht om zich heen, zoo dat zijn medebroeders niets van zijn trekken konden ontwaren. Een andere man trad naar voren en sprak Aselzion aan. „Meester," zeidc hij, „zou het niet beter zijn te sterven dan oud le worden? Wanneer cr, zoo als gij zegt, geen werkelijke dood is, zou er dan werkelijk verval zijn? Welk genot is cr in het leven, als dc kracht ontbreekt cn de pols trager klopt, als hot warme bloed koel wordt cn wanneer zelfs zij, die wij heb ben liefgehad, oordeclen dat wij te lang heb ben geleefd? Ik, die nu spreek, ben oud, of schoon Ik er mij niet van bewust ben, maar anderen voelen hel voor mij hun blik, hun woorden geven te kennen, dat ik hun in den weg sta dat ik langzaam bezig ben te ster ven, zooals een "afgesneden boom, en dat het proces te lahgzaam gaat voor hun ongeduld. En toch ik kon jong zijn! mijn werkkracht is eerder vermeerderd dan verminderd ik geniet het leven meer, dan zij die nog jeugdig zijn,maar ik weet dal ik den last van zeventig jaren draag, en ik zeg dat het ze ker beter is te sterven, dan zoo lang te leven!" Aselzion, die in het volle licht van het Kruis en de Ster stond, keek met een glim- lath naar hem. „Ook ik draag den last, indien gij het een last moet noemen, van zeventig jaren," zeid-» hij. „Maar jaren zijn niets voor mij, zij moes» ten het ook niet voor u zijn. Wie heeft u ge vraagd ze te tellen of er op te lellen? In do Natuur, wordt dc lijd slechts dooi jaargetij den gemeten, de vogel weet hoe oud hij is, de iozcnboom lelt zijn jaardagen nietI Gij, dien ik ken fds braaf man en geleerde, hebt hel gewone leven geleid van man van de wereld, gij zijt getrouwd met een vrouw, die er zich nooit over bekommerd heeft uw geestelijke natuur tc begrijpen cn nu veel ouder is dan gij. ofschoon in jaren werkelijk jonger, gij hebt kinderen, die u beschouwen als hun bankier, en die, terwijl zij genegenheid vood» wenden, slechts levendig naar uw dood uit zien, teneinde uw fortuin le bezitten. Gif zoudt even goed nooit kinderen hebben kun nen bezitten! Dit alles weet ik even goed als gij, ook weet ik, dal door den invloed van, zoogenaamde „vrienden", cn hunne redenee ringen, die u van uw ouderdom wenschen te overtuigen het scheidingsproccs is begonnen, maar dit kan tot staan worden gebracht. Gij. zelf kunt het tegenhouden! de droom van Faust is geen bedrog, de herinnering der jeugd is alleen geen werk van magisch kwaad, maar van natuurlijk goed; wanneer gij jong wilt zijn, verlaat de wereld dan, zooals gij haar hebt gekend, en begin op-, nieuw, verlaat vrouw, kinderen, vrienden, alles wat als zwam aan een eik hangt, zijn stam doet verrotten en zijn kracht uitzuigt zonder ccnigen nieuwen vorm van levens* kracht bij te brengen. Leef weer, bob weer lief!" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1