Mr. W.H. DE BEAUFORT. DE EEMLANDER". Donderdag 12 Juni 1913. Kamerverkiezing Amersioort. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven, m\ 327 11" jaargang DINSDAG 17 JUNI Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familio- advertenties envberichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elko regel moor- O.IO Dionstaanbiodingon 25 conls bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar pluatsruimto. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoeligo bepalingen tot het herhaald ndvortooron in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt oy aanvraag toegozondeu. Kennisgevingen. WnKIEZBsG OF GUOHDAATSTDbUXG. iDc Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt ter kennis, dal de periodieke verkiezing van zes leden van den gemeenteraad van Amersfoort zal plaats hebben oip Dinsdag, den 24. Juni 1&13, op wel ken dag van des morgens 9 lot des namiddags 4 uur, bij den Burgemeester der gemeente Amersfoort, ter gemeente-secretarie aluaar, de opgaven van candi- dalen, en wel voor twee leden in het Ie kiesdis- trict, voor twee leden in het lie kiesdistri-ct en voor twee leden in het Wie kiesdistrict zal plaats hebben. Formulieren voor deze opgaven worden ter Secre tarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar gesteld van af heden tot en met den dag der verkiezing en moeten onderteekend zijn, wat het Ie kieadristriot betreft door minstens 20 kiezer?, in het II© kiesdis trict door minstens 17 kiezers en in het UI© klei district door minstens 19 kiezers, bevoegd tot deel neming aan deze verkiezing. De inlevering dezer opgaven geschiedt persoonlijk door een of meer personen dio haar hebben on derteekend, tegen een door den Burgemeester af te geven ontvangbewijs. Verder worden de ingezetenen herinnerd aan art. 161 der Kieswet, luidende: ,,Hij, die eene opgave, 4 als bedoeld in art. 61 der Kieswet inlevert, wetende dat zij voorzien is van handteekenmgen van perso nen, dio niet bevoegd zyn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, ter wijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van teil hoog ste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden." Met gelijke straf wordt gestraft hij, die, wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering be stemde opgave, als bedoeld bij art. 51, heeft onder- teökend." De stemming en herstemming, zoonoodig, zijn bepaald respectievelijk op Woensdag 2 Juli en Woensdag 9 Juli e.k Amersfoort, den 10. Juni 1913. Do Burgemeester voornoemd, y. KAN'DWUCK. Niet dringend genoeg kunnen wij de kiezer» aanbevelen, bnn stem uit te brengen op Partiotismc of i»atfiotisnie. Wanneer Emile OÜivier, lid van de Aca démie iran$aise, den oorlog van 1870 be schrijft en hij den treurigen uitslag wijt aan het part iotisme gebruikt hij dit woord, in tegenstelling met patri otisme. „Het patriotisme", zegt hij, bestaat hierin, dal men geen gevoel, geen gedachte, geen politiek belang, godsdienstig of sociaal, bo ven het vaderland stelt. Wanneer men Iets, wat het ook zij, boven het begrip vaderland plaatst is men geen vaderlander meer. Daar om kan het patriotisme alleen bestaan, waar vrijheid heerscht, omdat alleen daar ieder de waarborg kan vinden voor zijne denkbeel den, voor zijne meeningen, voor zijn gelojf en daarom is er geen enkele reden iets bo ven het vaderland te stellen. Maar er Zijn sommigen, die wel iels boven het vaderland hebben geplaatst en die de voorkeur gegeven hebben aan de hartstoch ten, de belangen, de begeerigheden, den haat van hun partij. Welnu, daaruit is geboren het partiotisme, het partijbelang. De partij boven alles, of het vaderland te gronde gaat, doet niets ter zake. Zoo waren de Franschen in 1870 en zoo komt het, dat Frankrijk terug gevoerd werd in korten tijd van de eerste plaats, die het zich veroverd had, lot eene mogendheid van den tweeden rang". De partij boven alles! Is t ook zoo niet op 'l oogenblik In Neder land? Wee dengene, die uit den band springt. Oogcnblilakelijk is hel, „sc soumettre of demet- trc". Daar is Ommen". Welke stoutigheden lubben de Christelijk I-Iistorischen daar uit gehaald en de zweer woekert voort, voor wel ker genezing de leider de zalf nog niet heeft uilgevonden. Baron Mackay uitgeworpen! Daar is Ede, jhr. Schimmelpenninck uitge worpen, omdathij niet anti-revolulionnair, geen genade vindt in de oogen van de dolec- rendc broeders. Daar is „Sneevliet", die de partij harde woorden tocslingerde, woorden, als: „mijn ondervinding is, dal er in de vak beweging nog minder vrijheid van het woord bestaat, dan in de politieke partij'' en dio in de vergadering van 19 Januari de Sociaal- Democraten aanraadt tot het niet volgen van de gewoonte der kerkgenootschappen, om al les uil te smijten, wat niet „gcucher" ge noeg is. Uitgeworpen! Partijbelang boven alles. Zul 't zoo doorgaan? We hopen, dat Neder land voor partijbelang bewaard worde, 't Va derland boven alles! Vrijheid van gedachte, vrijheid van gevoelens, vrijheid van geloof voor ieder. Die vrijheid Jioogliouden wil de vrijzinnige partij. Hel Vaderland boven alles, het algemeen belang boven liet bizondere. Daarover zal de strijd gaan den 17en Juni. Daarvoor zullen de drie verbonden vrijzinnige partijen pal staan. Maar dan ook alle kleine geschil op zij gezel, pal staan voor dc vrijheid, ook voor andersdenkenden* B. Politiek Overzicht Het einde van de vredes conferentie. De Czaar van Rusland heeft in telegram men aan de Koningen van Bulgarije en Ser- vië hen vermaand een broederoorlog te ver mijden en den wensch doen kennen om in de geschillen, die hen verdeeld houden, het ambt van scheidsrechter op zich te nemen. De Czaar heeft zich daarmee êcn van zin verklaard met zijn neef, den Koning van En geland, die op het déjeuner, dat hij verleden Zaterdag, gal aan dc vredcsgevolmachtigden, tot zijne gasten heeft gezegd, dat een nieuwe oorlog op het BaLkanschiereiland eene mis daad tegen de menschheid zou zijn. In het telegram, dal deze koninklijke woorden ver meldde, werd gezegd, dat zij eon die pen Indruk hebben gemaakt op de hoor ders. Die indruk schijnt echter spoedig weer te zijn uilgewischt, want de eigen handelwijze van deze vredcsgevolmachtigden, waarmee zij hunne bijeenkomsten hebben besloten, levert het bewijs hoe wftnig vredelievend de stem ming is. Zij rijn uiteengegaan, omdat van hun verder samenzijn geen vrucht kon worden verwacht. Over sommige punten van ondergeschikt belang zou het wel mogelijk geweest zijn zich te verstaan, maar op de hoofdpunten en voor al wal het weder in werking brengen betreft van de verdragen en overeenkomsten, vóór den oorlog bestaande, en den staat van de onderdanen der Balkanstaten in het Turksehe gebied en omgekeerd, heelt de discussie slechts er toe geleid, het verschil van inzicht duidelijker le dc.en uitkomen, dal bestaat niet alleen tusschen de Turken en de bondgenoo- ten, maar tusschen de bondgenooten zelf. Voor den oorlog van 1897 bezaten (fe Grie ken Lii Turkije rcclilen, die nagenoeg gelijk waardig waren inei die van de burgers der grootc mogendheden; in 1897 zijn die voor rechten besnoeid, maar zij zijn toch nog zeer belangrijk en van veel meer gewicht dan die, waarvan de onderdanen van de andere Bal kanstaten genieten. Men begrijpt, dat Grieken land zich inspant om zijne oude privilegiën terug te krijgen. En daar aan den anderen kant het aantal mohammedaansche bewoners van Griekenland betrekkelijk gering is, zou Griekenland zeer geneigd zijn zich toegevend te loonen, wat den staat der muzelmannen betreft in de geannexeerde landen. Bulgarije bevindt zich in een geheel ande ren toestand. Zijne burgers hebben tol dusver in het Turksehe rijk slechts zeer beperkte rechten genoten. liet heeft er dus voLstrekt geen belang Lij, dal de oude verdragen weer in werking treden. liet hoopt iels beters te krijgen. Daarentegen kan Bulgarije, wat de muzelmannen betreft, die b.v. in Thracié nog langen tijd de meerderheid van de bevolking zullen uitmaken, zich niet zoo meegaande toonen als Griekenland. De Bulgaarsclie re geering verheelt niet, dat zij iu dezen toe stand zich verplicht zal zien de voorrechten te beperken, die de mohammedanen in Bul garije genieten. Men ziet hoezeer de belangen verschillen en kan dus begrijpen, dat daardoor de on derhandelingen niel konden vlotten. Wat het Turksehe standpunt betreft, het doel van de Porte is de voorrechten, die de Europeanen genieten in hel Turksehe rijk, zooveel moge lijk te besnoeien. Daaruit volgt, dat zij vol strekt niet gezind is #aan Griekenland zijne vroegere privileges terug te geven. Dit is niet het eenigc punt, waarop men niel verder kan komen. Er zijn nog verschei den anderen. Zoo weigert de Porto, voor de onderhoudskosten van de Turksehe krijgsge vangen op te komen, en Bulgarije heeft geen lust, het aan Turkije blijvende gebied dade lijk te ontruimen. Dit alles maakt het ver klaarbaar, dat de conferentie te Londen er toe gekomen is, in een eenstemmig genomen besluit te verklaren, dat men gemakkelijker lot een resultaat zal komen, wanneer het vrc» desverdrag wordt aangevuld door afzonder lijke, tusschen de betrokken regeeringen recht streeks gesloten overeenkomsten. Aan de rc- gecrfcigon is dus de zorg overgelaten ieder voor zich te trachten tot het sluiten van zulke overeenkomsten te komen. De conferentie heeft dus haren arbeid in roerende eenstem migheid gesloten Maar zij heeft zich zelve daarmede een brevet van onbekwaamheid ge geven om datgene te bereiken, wat van haar werd venvacht. Wat op de conferentie te Londen is bereikt, is dus niet anders geweest, dan dat voor Turkije dc vredestoestand is hersteld ten koste van de groote offers, die dc loop van den oorlog het heeft opgelegd. Tusschen Turkije en de leden van den Balkanbond is het nu weer vrede. Maar terwijl de gevolmachtig den van den Balkanbond op de conferentie elkaar de han-l tot afscheid drukten, kondigt zich een nieuwe strijd aan om de verdeeling van den buit. Heden zijn het nog woorden en enkele geïsoleerde schoten, die over en weer vliegen. Misschien duurt hel nog slechts en kele dagen, dat geschutsalvo's zullen klinken als ouverture van oen tweeden Balkanoorlog. Ann den Kal kan. De gezantenconferentie heeft in hare laat ste zitting, van 9 dezer, zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de vraag, hoe aan Ser vië een economische toegang tot de Adriu- tische zee kan worden verschaft. De confe rentie is daarover niet lot een besluit geko men; de leden zuilen van de gevoerde gedach- tenwisseling aan hunne regeeringen mede- decling doen. Sofia, 11 Juni. Ter bcvoegder plaatse verluidt, dat dc Keizer van Rusland aan de Koningen van Bulgarije en van Servië tele grammen heeft gericht met de aanmaning een broederoorlog te vermijden. De Keizer heeft levens den wensch uitgedrukt het anibl van scheidsrechter op zich te nemen. Weenen, 11 Juni. Volgens de bladen is aan de gezanten van Oostenrijk-Hongarije hij dc Balkanstaten opgedragen mee te doen aan een gemeenschappelijken stap van de mo gendheden om demobilisatie te vragen. Petersburg, 12 Juni. Het telegraaf- agontschap bericht: De Keizer zond den 8en uil Moskou een telegram aan dc Koningen van Bulgarije cn van Servië, waarin gezegd wordt: Hel Bulgaarsclie en het Servische volk droegen bij hun traktaat van bondgenootschap aan Rusland de beslissing op over elk ver schil van meening over de uitvoering der be palingen van hc' verdrag. Ik verzoek daarom Uwe Majesteit trouw te blijven aan de aan vaarde verplichtingen en dc bijlegging van het tegenwoordige mceningsverschil tusschen Bulgarije en Servië, aan dc besüssing van Rusland over te laten. Daar ik hel schcids- rechlersambt niet als een voorrecht, maar als mijn ernstigen plicht beschouw, geloof ik Uwe Majesteit te moeten mcdedeelen, dal een oorlog tusschen de bondgenooten mij niel on verschillig zou kunnen laten. Ik constateeï uitdrukkelijk, dat de slaat, die den oorlog zou beginnen, daarvoor verantwoordelijk zou zijn tegenóver dc Slavische zaak. Ik behoud mij alle vrijheid voor ten aanzien van d6 houding, die Rusland zal aannemen tegcnovei een zoo misdadigen strijd. Belgrado, 10 Juni. Het gerucht loopt, dat dc ministers aan Bulgarije een duidelijk antwoord hebben gevraagd op het verzoek tol herziening van het Servisch- Bulgaarsclie verdrag. Weenen, 11 Juni. Men meldt uil Bel grado, dal de clief van den gencralen staf in structies heeft ontvangen met liet oog op iedere gebeurlijkheid, die kan voortvloeien uit don buitenlundsclicn toestand. Athene, 11 Ju n i. Het Griekschc eska der heeft Saloniki verlaten om zich naar Moundros te begeven. De prefect van politie heeft lieden eene meeting win Epiroten verboden. Konstanlinopel, 1 O J u ni. De bevol king vuil Rodosto protesteert tegen dc Bul gaarsclie buitensporigheden. De gezanten moeten er aan gedacht hebben schepen naar Rodosto te zenden, maar hebben daarvan afgezien uil vrees voor de torpedo's, die in het vaarwater zijn gelegd. Konstan tinopcl, 1 1 J u n i. Dc Bul- gaarschc commandant van Tsjataldja dceldi aan den Turksohcn commandant mede, dat langs de kust van de zee van Marmara op een afstand van 1U KM. onderzeeschc mijnen zijn geplaatst. Over den stand van dc crisis in de Bai- kanlanklen wordt uit Berlijn aan de Kölui, Ztg. berieht, dal de oorlogsstroomiiig in Bul garije en iu Servië stijgt. De behandeling van dc pun ton van geschil tot dusver heeft geene ontspanning van den toestand gebracht. Of het voorgenomen onderhoud (lusschen. de vier niiLiiüsüer-presiLdeiiiten van den Balkan- bond nog zal plaats hebben, scjijjpit yoorloo- pig wew twijlelachLig te zijn geworden. De militaire toebereidselen van Bulgarije oener- zijds en Servië en Griekenland ansderzijids moeten nagenoeg voltooid zijn. Niettemin) schijnt er nog alitijd hoop Le bestaan, dat licit zou kunnen gelukken dtan oorlog in den BaLkanbond te vermijden. Er zijn diploma tieke moioielijkliedén, die 't voor dio leiders van' de Bulgaarsclie en de Servische politiek raadzaam zouden kunnen maken, te zoeken naar een vreedzaam compromis. Over de vraag, welke houding builen den Balkanbond slaande statten, zooals b.v. Ru- menie of Turkijie, zouden kunnen innemen als liet tot een oorlog komt, heeft men tol heden nog geen zekerheid. Men weet slechts uil zeer slbcllige mededeel in gen vain de Ru- m eens cl ie en de Turksehe regeering, dal Ru- menié en dc Por te in hel geval van oen oor log lusschen Bulgarije, Servië en Griekenland onder gGCtoe omstandigheden neutraal zou den blijven* De grooDe mogend lieden heb ben lol dusver bij he rivaling hum invloed aan gewend ten gunste van het bewaren van den vrede. Hot schijnt ook juist te zijn, dat ecna ufficieele opwekking van de mogendheden, aan Turkijie en de stalen van den Balkan bond zal wonden gericht om allen zoo sipoe- dig mogelijk lol eene gedeeltelijke ootwape llet hoogste geluk heeft geen woorden en de diepste smart geen geluid. JËen Kouiaii van liiefdc, 82 DOOR MARIE CORELLI. «Mijn hart ontzonk mij, maar ik zeide niets .Sn sloeg hem gade, terwijl hij de kristallen globe opnam, die vol schietende fijnen en lichtstippen was, glinsterend als vuur; hij hield ze een oogenblik tusschen zijn handen. iDaarna zette hij ze neer en bedekte ze weer. Hel volgend oogenblik had hij de lamp uit- gebluscht en stonden wij beiden in den blee- ken glans van het maanlicht, dat nu een breed zilveren pad over de zee wierp. Do vloed kwam op, ik hoorde het plechtig ge luid van de golven, die tegen de kust braken. Zwijgend nam Aselzion mij bij de hand cn leidde mij door een lage deur uit de kleine hermitage in de open lucht, waar wij op en kele passen afstand van de zee stonden. De stralen der maan hulden ons in een vloed van parelachtige schittering. Onwillekeurig keek ik om, teneinde naar mijn metgezel te zien. Zijn gelaat scheen veranderd tot boven natuurlijke schoonheid en een oogenblik dacht ik met schrik en verbazing aan zijn woorden in de kapel, toen hij had gezegd, dat de last van zeventig jaren hem drukte. Zeventig jaren! Hij scheen in de kracht van het leven te zijn en do enkele gedachte aan ouderdom in verband met hem, was dwaas en onbestaanbaar. Terwijl ik verbaasd en betooverd naar hem keek, hief hij een hand op, als in plechtige aanroeping tot de sterren, die boven ons hoofd in ontelbare millioenen schitterden en zijn diepe muzikale stem klonk zacht maar toch duidelijk door de stilte- „O, Hoogste God, van al de geschapen we relden, neem deze Ziel aan, die er naar ver langt, aan U gewijd te worden! Help haar alles le bereiken, wat zal zijn tot haar wijs heid cn verbetering en maak haar een met dc Natuur, waaruit zij is geboren. Gij, stille en vredige Nacht, bekleed haar met uw diepe kalmte! Gij heldere Maan, doordring haar geest met Uw schijnsel; in heilige droo- men geef haar uw kracht en diepte, o, Zeel en moge zij uit de schatten der Lucht alle gezondheid, schoonheid, leven en liefelijk heid trekken, zoodat haar bestaan moge wor den een vreugde voor dc wereld en haar liefde een zegen! Amen!" Mijn geheele wezen trilde van verrukking, terwijl hij zoo voor mij bad, ik zou in diepen eerbied voor hem hebben kunnen neerknie len, maar instinctmatig wist ik, dal ik, dat hij deze daad van eerbetoon niet zou wen- schen. Ik gevoelde, dat het 't best was stil te zijn, ik gehoorzaamde aan zijn leidende hand, die mij door een gewelfde steenen gang en een lange wenteltrap opvoerde; boven geko men stond hij stil, nam een sleutel van zijn gordel en ontsloot een kleine deur. „Daar is uw kamer, mijn kind," zeide hij met ernstige vriendelijkheid. „Vaarwel, de toekomst is bij u zelf alleen." Ik hield een oogenblik zijn hand vast. „Zal ik u niet terugzien," vroeg ik met lichte trilling in mijn stem. „Ja, gij zult mij terug zien, als gij uw proef met succes doorslaat," antwoordde hij. „Niet, indien het u mislukt." „Wat zal er gebeuren, als ik in gebreke blijf?" „Niets dan dc allergewoonste gebeurtenis," antwoordde hij. „Gij zult deze plaats veilig verlaten en lerugkeeren naar uw tehuis en uw gewone werk, gij zult leven, zooals de gewone vrouwen leven, misschien op een wat hooger peil van werk en gedachte, en er zal een lijd komen,waarin gij op uw be zoek aan liet huis van Aselzion zuil neerzien als niets dan een dwaas uilstapje! De wereld en haar conventies zullen u gevangen hou den." „Nooit!" riep ik hartstochtelijk uit. „Asel zion, ik zal niet bezwijken!" Hij keek mij ernstig aan, legde daarna de handen op mijn hoofd als in zwijgenden zegen en wenkte mij mijn torenkamer in te gaan. Ik gehoorzaamde. Dadelijk sloot hij de deur achter mij, ik hoorde den sleutel in het slot omdraaien en daarna de flauwe echo van de zich verwijderende voetstappen langs de wenteltrap. Mijn kamer was verlicht door een heel flauw licht, ik wist niet waar het vandaan kwam. Alles was, zooals ik het ver laten had;: voor dat ik werd opgeroepen naar de geheimzinnige kapel van het Kruis en de Ster; ik keek rond, gerustgesteld door den vrede en eenvoud van mijn omgeving. Ik voelde geen neiging tot slaap en ik be sloot alles neer te schrijven, wat ik mij van de woorden van Aselzion herinnerde, terwijl mijn geest nog frisch was De witte* sluier. die mij was gegeven, had ik nog om, nu nam ik^dien af en vouwde hem zorgvuldig op. voor verder gebruik, indien het noodig mocht zijn. Terwijl ik aan de kleine tafel ging zit ten nam ik pen, papier cn inkt, maar hoe liet kwam, ik kon mijn gedachten niet bepa len hij hetgeen ik wilde doen. De stilte om mij lieen was intenser dan ooit en ofschoon mijn venster open was, kon ik niet eens het gemurmel van dc zee hooren. Ik luisterde nauwelijks ademhalend er was geen ge luid. De buitengewone_slilte verdiepte, en daarmede gepaard kwam een gevoel van koude; ik scheen op een plaats gebracht te zijn, waar geen menschelijke aanraking, geen menschelijke stem mij kon bereiken en ik gevoelde, zooals nooit in mijn leven, dat Ik werkelijk geheel alleen was. HOOFDSTUK XVI. Schaduw en geluld. De stilte werd dieper. Het scheen mij or ik het versnelde slaan van eiken polsslag in mijn lichaam kon hooren. Een vreemde, vage angst nam bezit van mij ik slree<l tegen den verraderlijken invloed er van en mijn hoofd buigend over het papier, dal ik voor mij had gelegd, maakte ik mij tot schrijven gereed. Na enkele minuten gelukte het mij mijn zenuwen eenigszins onder bedwang te krijgen en begon duidelijk en in volgorde de dingen neer te schrijven, die Aselzion mij had verteld, ofschoon ik wist, dat er weinig gevaar bestond, dat ik ze ooit zou vergeten. En toen overviel mij een plotselinge ge waarwording, die mij dwong er mij reken schap van te geven, dat er iels of iemand in de kamer was, die mii vast aankeek. Met inspanning hief ik liet hoofd op ci zag in hel eerst niets, dwaarna bemerkte ik gaandeweg dat een Schaduw, donker cn on doordringbaar lusschen mij en hel open ven ster stond. Eerst scheen het slechts een vorm- looze massa van zwarte dampen, maar spoe dig nam hel den omtrek aan van een gestui te, die mensckelijk scheen. Ik legde dc pen neer en terwijl mijn hart bonsde van vices, keek ik naar deze vreemde duisternis, die als het ware zich op een plaats samenpakte en den zilveren glans der maan buitensloot Terwijl ik keek, was al hel licht in mijn ka mer eensklaps uitgedoofd. Een kreet ont snapte onwillekeurig aan mijn lippen cn vrees begon dc overhand op mij le krijgen. Want met de lioonemariidc duisternis werd dc gehc&mzininlige Schaduw steeds duidelijker eert zwartheid zich als het ware afteeke- nend tegen een andere zwartheid; het bleiek Licht, en dc stralen der maan verlicht-' ten haar slechts flauw, even als een wolk door een ra-iud van licht wondt oinz-oomd. Ze was niet onbeweeglijk, zo bewoog nu en dan* alsof ze zich tot bovennatuurlijke hoogte wil de verheffen en boog zich over mij als een belichaamde storm en terwijl ik er nog allijid met vrees naar keek, elke zenuw tot he| uiterst gespannen, zou ik er een eed op bob ben kunnen doen, dat twee grootc, stralendó oogen met een onderzoekende en meedao? gciüooze intensiteit op mij waren gericht. Hel is onmogelijk te beschrijden, wat ik gevoelde! eert gevoel van een. afgrijselijke bezwijming 'overviel mij, mijn hoofd werd duizelig en ifi kon geen geluid udHbrengen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1