W. H. OE BEAUFORT. Kamerverkiezing Amersfoort. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N°. 328 IIde Jaargang „DE EEMLAN DER". Uitgevers: VALKHOFF Co Vrijdag 13 Juni 1913. DINSDAG 17 JUNI BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco por post 1.50. Per week (met gratis verzekering togen ongelukken) - 0.10. Afzondorlijko nummers w- - 0.05. Deze Courant verschijnt dageiyks, behalve op Zon- on Feestdagen. Ad vertent lën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke t egel meer«0.10, Dienstaanbiedingen 25 ccnt.s by vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol en bedryt bostaan zeor voordooligo bepalingou tot hot herhaald advortooron in dit Blad, by abonnomont Eone circulaire, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Niet dringend genoeg kunnen wij de kiezers nan be ve 1 en, kun stein uit te krengen op Westbi-oek uml kein JBntle. De strijdwijze van de Stichtsche Courant, liet orgaan van Amcrsfoort's afgevaardigde, jlir. mr. II. \V. van Asah van Wijck, is van oudsher berucht. Schier dagelijiks overtreft dat blad zich zelf in uraluirhcud en allo per- Icon dlaa' politieke belaimelijkheid 'tie builen gaande verkiezingsdrift. To-ch durft lidt zich nog aan te dienen als „christelijk dagblad en verdediger van den godsdienst. In trouwe, is de godsdienst ooül meer o-ndermijnid, is hel christendom ooit meer geschaad dan. door dc organen van liet valsche podilCiekc chris tendom, de coalitie-christelijkheidV Tegojiioiver liet dries-U? gezwets en liet gods lasterlijk geschrijf zullen wij onzcrzijids dc verkkizingspokmiek verre boven hot Sliclil- sche peil houden, maar tegenover de on waardige strijdmiddelen van dit anti-rev. or gaan, moeien wij locli nog eenmaal 'n waar dig woord van ernstig protest do-en hooren, waarbij ongetwijfeld ook diegenen onzer le zers, die zicli overigens r.iel onze geestver wanten noemen, zullen aansluiten. Men herinnert zich hot gebeurde te West broek, de rauwe wijze, <lc platte taal, waar op door den gereformeerden predikanll, door hel hoofd der bijzondere school en door een •anti-rev. landbouwer „gedebatteerd" werd te gen den heui* hip (ortlhoiuox) candiidaat in dc theologie, die zich vermal van christelijk standpunt de coalitie te veroordeelert. Men zal zich ook herinneren, dat de Sticlit- sche Courant im- stede van liare afkeuring uil te spreken over 'n zoo verfoeilijke wijze van debat voeren, zelf even hard ging mee doen en 'n laf artikeltje schreef met schier louter flauwe woordspoliin-gon op den naam van den spreker. En in piaals van maar vei'der lê zwijgen over di.d luoogsl compromitteerde historie, gaat de ül'iclilsohe zicli or thans nog dieper inwerken door '11verdediging van het gebeurde te beproieven met 'n slot, zoo stijf vara poEJliiek rattakruid, dlaft liiedcr deadijk menscli er van walgen un gruwen zal. Laai oavs oerst de verdediging hooron. De Süioiilsche schrijft, dalt van deze verga dering 'n „leugenachtig" verslag versohenen iis in hot AmersfooiUsdi Dagblad, welk ver slag gr ei Lig door alle liberale dagbladen werd op gen om on. 'n „Leugenachtig" verslag! Lezer, hoor dan het verslag van de Stichtsche zelf en zog ons, of hielt ooize i\iet veel guns/liger, veel beza digder voorstelling gaf dan liet anti-rev. or gaan dluot. "Wij oratlaeaien letllerlijk aan de Sdiclitsehe: Bij hel debat wöes ds. Offninga hem (Kap) onder meter op de valschhedd van zijpi leuze en positie. Immers: op dte zijde der coalitie stonden: I. Wetenschappelijke mannen wier pink dikker was dan zijne lendenen, mannen mot naam en cere. II. GclooYige on godzalige mannen, n.l. honderden hervormde predikanten, die ten volien Christus verkondigden voor ten arm zondaar. 111. Honderdduizenden mannen en vrou wen uil do lierv., Gerei, en Lil'bh. ker ken, iiie de kerkgebouwen vulden en mei begeerlijkheid luisterden naar oen predi king waar God op het hoogst verheerlijkt on de monsch op licit diepst vernederd wordt. legen do coalitie stonden naast den godsdienst]gun lieer Kip en de zijiraen: I. tic pi incipieele tegenstanders van dien Christus. De Joden, als Christus-vervol gers. Dc modernen als Christus-looche naars. Dc Chinieezen on Mohammedanen als Ghristushalers in IradiLë. De vrijmetse laars als Ülirislusveraclilcrs en de Socia listen met hun: „geen God en geen Mees ter en. „Eigendom" is diefstal". II. Tegenstanders uit eigenbelang als: Antitaruicfwetmatnaien, café-, sociëteit- en kroeghouders, bezoekers van concerten, opena's, comedies, bioscopen enz., men- sclien die nooit meer in een kerk komen, maar den dag des Ifeeren ontheiligen. III. Iloercbazcn, die brullen tegen de zedelijkheids wel van minister Regout. Wij vragen: Waar blijft hot „leugenachtige" van ons verslag? .Dikt d« Stichtsche het niet veeleer aan, dan dat zij het verzacht? Dc quaïififcaitie vain „leugenachtig" past eordcr op hel Stichtsche versLag. Immers lii?r lezen wij, dat de heer Oostveen, de anti- rev. landbouwer, gezegd zou hebben, dat, zoo er 9 herbergiers in die streken waren, or ook 9 tegenstanders van de coalitie zouden zijn. W ij houden echter staande, dat dc hoor Oostveen niet van herber giers, doch van bordeelhouders sprak Maar hot treurigste en van hopeloos poli- Gek bederf getuigend is wel het slot van het ai'lik'jl. De door deze vergadering berucht ge worden gereformeerde dominee hoeft, volgens de St. Crt., naar aanleiding van ons verslag 'n brief cui 'n briefkaart ontvangen. De brief was van 2 israèliatische godsdieoslleeraren, dile niet' konden gelooven, dat ds. Offriftiga jodjen en lioerobazen in één adem genoemd zou hebben en daarom „beleefd om inlich tingen vroegen". Dit schrijven, aldus de St., eert die welcorw. mannen en bewijst, dal er nog eerlijke tegenstanders zijn, dite nfeet alle LeugonachLige berichten der liberale bladen gelooven. Bereidwillig word liun die inlich ting gegeven." Indlon deze „ohristusvervolgers", thans ploitseling gepromoveerd tolt „wolearw. man nen" en „eerlijke tegenstanders", ook het varslag vatn de Süiclitscho Gnt. ontvangen hebben zoo riet, dun zal dc redactie dit op onze kosten wel alsnog willcai zondon met 'n exemplaar van dit nummer van ons blad, dal wij haar doen toekomen dan zullen zij geleerd liebbon, dat de liberale leugonbc- richton niet alleen geloofwaardig zijn, maar zelfs gerust nog wat aangedikt mogen woi- don. Maar nu eindelijk het toppunt van politie ke goraflineerdhdid, het ongeiotefelijk un faire, waarop wij reeds dooiden. Ds. Offringa zou ook 'n briefkaart ouitvan- gen hebben, postmerk Den Haag, zondoi* on- cWiibeekeniiug cn met de schrijfmachine» ge schreven en behelzende zoo n god slabberende taal, dal wij onis wel zullen hoieden het over Ie schrijven, maar dat door de Sticlitsoho in geuren en kleuren vetrlbeld wordt, met hel niol-oaiduidelijlce oogmerk om do cmvaudige, in liun heiligste overtuiging gekrenkte gc- loovigou, op te hitsen en hun politieke harts tochten ojj onverainitwoortlclijkc wijze op te zweepen. Zoo iets zijin, wij van de Stichtsche weliswaar gewoon cn kunnen wij liaar dus raiol ton kwade duiden. Maar dat zij dan de laagheid begaat oni te s oh rij van: „Zoo zijn onze manieren, zeggen de liberalen", dat zij politieke munt 9laal uil de door niemand verdedigde heiligschennis van con of ander odutoerekonbaar sujet on in do oogen van hare eenvoudige lezers de liberalen aanspra kelijk slielt voor de daad van dien zot. Ziet, da't Ls zóó inferieur, dat wij gelooven, dat onze taal nilol rijk genoeg is om daar voor 'n qualihoatie üe geven. Politiek Overzicht De moord op Ktahmoed ChefKet. Men kan niet zeggen, dal het doodsbericht van Mahnioed Chefkct' Paclia onverwacht ge komen is, en ook de wijze waarop hij den dood lieefl gevonden, is geene verrassing ge weest voor lien, die bekend waren mei den toestand, die nu in Konslanlinopel hecrscht. Maar dal het hoofd der regeering door moor denaarshand is gevallen, maakt het voor allen zichtbaar in welk eene liopelooze verwarring de toestand daar is. Aan het einde van een \oorbccldeloos rampspoedigen oorlog, liccft Turkije meer dan ooit behoefte aan eene vaste, krachtige hand, om-het te verheffen uit zijne vernedering, en hel is daarom dubbel jam- nier, dat deze man, die boven velen uitstak, voor zijn land is verloren gegaan. Men kent dc gewichtige rol, die sedert dc omwenteling vara 1903 door Malimocd Chef- kot Pacha is gespeeld. Toen in April 1909 dc tegenomwenteling uitbrak, stelde hij zicli aan het hoofd van het leger te Saloniki en onder nam den marscli naar Konstantinopel, die uilliep op de vervallenverklaring van sultan Abdul Ilainid. Hij maakte sedert deel uit ah minister van oorlog van bet kabinct-IIakki en daarna van het kabinet-Said, dat in Augus tus 1912 het veld moest ruimen voor dc vijand schap van den militairen bond. De toen aan het bewind gekomen partij hield hem in de eerste maanden van den noodlotligen oorlog op den achtergrond. Maar toen de verbitte ring over den vernoderenden vrede, dien het kabinet-Kiamil op liet punt stond te sluiten, waardoor Adrianopcl en zijne dappere ver dedigers zonder strijd zouden worden prijs gegeven, voor Enver Bcy den weg had ge ëffend tot dc overrompeling, waardoor den 23en Januari van dit jaar het kabinet-Kiamil werd weggevaagd, was hij dc aangewezen nuin om als grootvizier aan liet hoofd van dc regeering op te treden. Toch last men zeker niet mis, wanneer men in dc wijze waarop Mahmoed Cliefket toen weder lot de macht is gekomen, dc aanleiding zoekt tot zijn gc- wekldadigcn dood. De weg naar dc macht is voor hem gegaan over de lijken van een aan tal officieren, met name van den opperbevel hebber Nazim Paclia. Het bloed van deze dooden is door den moordaanslag, waarvan Mahmoed Chefkct eergisteren hel slachtoffer is geworden, gewroken. In overeenstemming met deze opmerkingen schrijft de Köln. Ztg., dat liet dc innerlijke twist, de slrij,d der partijen is geweest, die de misdaad heeft veroorzaakt. „Sedert weken vermeerderden de aanwijzingen, dat achter de coulissen zicli eene nieuwe botsing voorbe reidde. Dc slrooming in het leger legen het Jong-Turkschc kabinet is nooit afgeleid; tel kens weer moesten officieren gevangen geno men worden, die tegen de Jong-Turkcn had don gewerkt, en het ministerie had allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om zich tc beveiligen tegen de herhaling van eene ver rassing, zooals die waardoor het zelf aan dc regeering was gekomen. Men hoorde cr van, dat ccn van de commandcerende generaals, Aboek Pacha, zich niet had ontzien den veel genoemden Enver Bey, toen hij voor politie leen intrige-arbeid verscheen in hel gebied, waar hij bevel voerde, eenvoudig te laten ge vangen nemen cn in verzekerde bewaring te houden, zonder gevolg te geven aan den wcnsch Yan den grootvizier om hem vrij te laten. Dc vrienden van den indertijd vermoor den minister van oorlog Nazim Pacha had don steeds verlangd, dat de daders voor den rechter zouden worden gebracht, en maakten zicli gereed om na het sluiten van den vrede hun verlangen aan het hoofd van hunne troepen tc herhalen. De aan hel Jong-Turk- sclie comité vijandige militaire bond was sedert liet einde van den oorlog weer aan het werk gegaan. Kortom, alles dreef tot eene nieuwe, zware binnenlandsche crisis. Hel behoort, helaas! tot de kenteekenen van den nieuwen tijd in Turkije, dat men vol strekt geen eerbied voor menschenlevens heeft. Alle partijen zijn bereid politieke tegen standers, die hun lastig zijn, met revolver of dolk uit den weg te ruimen. En dc bloed schuld roept dan weer om wraak. Zoolang ir.cn in het Turksclie rijk niet dezen wog ver laat, is cr niot te denken aan ccn gezond won den van den toestand, en in plaats van lief nationale welzijn tc bevorderen, worden de leiders van de strijdende partijen doodgra vers van het vaderland, dat zij zeggen te wil len redden." Aan <lcn Kulkan. Belgrado, 11 Juni De Servische gc zant te Sofia is vertrokken om zijn post wcei te bezetten. Ilij is houder van nieuwe in struction, die in den ministerraad van gis teren zijn vastgesteld. Dc officieuse Samouprava spreekt legen, dat do regeering voornemens zou zijn te be sluiten tot dc onmiddellijke inlijving van het gebied, dat bezet cn opgeëischt wordt door Servië. Petersburg, 12 Juni. Bulgarije cn Servië hebben dc arbitrage van Rusland aan genomen. Belgrado, 12 Juni. De Servische re geering heeft aan dc Bti-lgaarsclie regeering eene mola gezonden, die ton doel heeft eonc oplossing tic krijgen, wat dc toekomstige grens en helt iira geschil zijnde gebied betreft. Ser vië shell voor do Iftogerawoordigc leger-effec- liefs lol een vierde van dc sterkte l'erug tb brengen. Dc demobilisatie zal toelaten het ge schil in der minne on op vreedzame wijze te vereffenen. Belgrado, 12 Juni. Dc ministerraad is van zijn besluit, om van Bulgarije een onmid dellijk antwoord tc verlangen op dc Servi sche nota betreffende de herziening van het Servisch-Bulgaarsche bondsverdrag. terugge komen. De raad heeft besloten de Bulgaarsclie regeering uit tc noodigen, last te geven tol da delijke demobilisatie van drie vierden van het tegenwoordige oorlogseffectief en kennis te geven van den datum, waarop dc bijeen komst van dc vier minister-presidenten zal piaals hebbon. Belgrado, 12 Juni. Dat in Uskub Bul garen met geweld bij het leger zijn ingelijfd cn dat vrouwen cn kinderen zijn gevangen genomen, wordt (tegengesproken. Sofia, 12 Juni. Bevoegde kr>ngon ver klaren, dat Bulgarije deir Czaar zal antwoor den, dat het eene scheidsrechterlijke beslis sing slechts kan begrijpen v-oor do in geschil zijne streek Men gelooft nu aan eone vreed zame oplossing. Londen, 1 2 J u n i. In het lagerhuis druk te Sir Ed wand Grey, in antwoord op ccnc vraag over don toesllarad aan den Balkan, dc hoop ui'l, dal de raad, dile door don Kei zer van Rusland gegeven was, zou worden aangenomen. Hij legde nadruk op dc ge voelens van teleurstelling en afkeuring, waarmee de openbare meening getuige zou zijn van do uitbarsting van'n oorlog lusschera de lot voor kort verbonden stalen, en ver klaarde, dat dc Ba lkarasla ben zelf zich er van bewust inoteölen zijn, dat als zij ten strij de trokken, zij gevaar zouden loopen te ver liezen wat zij hadden gewonnen in den oor log legen Turkije. Dc voorzitter van de Bulgaarschc sobranjft Dancw heeft van den Koning de opdracht gekregen, hol nieuwe kabinet samen te stel len, dat hij zal trachten te vormen uil alle politieke partijen. Daar gcenc partij ie krip "Wil er steeds aan denken cn vergeet het nimmer, dat hoogmoed, hoe ook in eigen majesteit vermomd, stepds kleinheid is. Een Itoiuau au Liclde 83 DOOR MARIE CORELLI. Hevig sidderend stond ik op, dloor werk- tuigelijk'oa aandrang, met het besluit nli'et meer naar deze v-ormioozo schim te kijken, toen eensklaps als door e-era bliksemstraal de gedachte bij mij opkwam, dal' ik niet door ialbainüg vermijden kom verwachten. mij,n eigen angsten of het nameloos gevaar tc ontkomen, dat mij blijkbaar dreigde. Ik sloot de oogen earn trok mij als het ware in mij, zeli terug oin liet evenwicht van mijn eigon getest te vinden, dat een on var windel ijk kracht m-oost blijven ondanks welken aanval ook, daar ze in zich zelf on&terielijk was en geestelijk verschanste ik mijn ziel met ge- da/ckfte*n vam ge wapenden tegenstand. Toen ik de o-ogen weer opende, zag ik, dat de- Schaduw nJög zwarter en vaster opdoemde terwijl de lichtglans er omheen duidelij ker wend diiie kwam niet van de maan, maar was evan arader, spookachtig cn ver schrikkend licht. Maar ik had nu wat moed verzameld en, hoe gering het ook wia&, be schouwde ik het als mijtn laatste hoop en hield cr mij aan va t, als een drenkeling aan oen reddingsplank. Spoedig gevoelde ik mij in slaat vragen te doen aan mijn eigen be wustzijn. Wa.l kon toch deze Schim indkan hel een Schim was do-en om mij nadeel Ie berokkenen? Zou ze mij van louter schrik kun men dooden? In dat geval zou de schrik mijn eigen schuld zijn, wanit waarvoor zou ik hang zijin? Wat Dood genoemd word, was toch iiliets dam Leven, Verandering en hol deed er niét zooveel toe, wanneer en hoe de verandjarioig plaats greep! „Wie is aansprakelijk,'' zeide ik tolt mij zelf, „voor liet gevoel van vrees? Wie is hel, die zoo d>e Goddelijke orde van het Heelal wantrouwt, dat hij twijfelt aan de bedoeling van goodheid in dingen, die kwaad schijnen? Ran ik hel niet zalf, die mijn e'igeai vrees aansteekt, on lean diit donkere, stomme spook mij meter doen, dan tot mijn welzijn beslo ten is?" Met deze gedachten werd ik stoutmoediig mijn sidderen hield op. Ik wilde vast stellen, dat deze geheimzinnige schaduw, hoe donker ze ook werd, iets als een vermomde vriend van mij was. Ik hief het hoofd half ui'Ldagend in de duisternis op an liet zon derling feilt, dat het etenjig lioht, dat van den spoohacihl'igcn lichtrarvd rondom de Schim kwam, schrikte mij niet af van dc houding, die ik mij voorgenomen had aan te nemen. Hoe m-eior ik mij tot doze houding zette, des te vaster werkl zc, en dies tc sterker werd mijn moed. Ik schoof de tafel waaraan, ik had gezeten zacht op zij, en sUyrad op. Toen ik ctenmaol stond, gevoelde ik mij moediger en zekerder van mijzelf en ofschoon de Schaduw tegenover mij donkerder dn drei gender scheen dam te voren, begottï ik er vastberaden heen te loopen. Ik deed een po ging tot spreken en herkreeg eindelijk mijn stem. „Wat gij ook zijl," zeide ik overluid, „gij kunt niet bestaan zoaikler Goids wil! God be veelt niets, wat niet goed is, daarom kurat gij hier nicJt zijn tolt een boos dceleiindel Wanneer ik bevroesd voor u ben, dan is mijn vrees mijn eigen zwaikheid. Ik wil niet naar u zion als een djimg, dal mij kwaad' doen kan, of wil; en daarom kom ik tot u om uw bedoeling uil tc vorschcn! Gij zult mij toonen, waaruit gij zijt gevormd, tot het diepste, tot de kern van uw duisternis! Gij zult mij alles ontsluieren, wat gij achter uw ontstellend uiterlijk verbergt, opdat ik weet, dat, wat uw bedoeling ook tegenover mij is, gij mijn ziel niet kunt benadeelen!" Terwijl ik sprak kwam ik steeds nader, en dc lichtgevende rand rondom de Schim werd lichter cn lichter, totdat eensklaps een schit terende kleur als een regenboog recht in mijn oogen glinsterde, zoo scherp dat ik terug viel, half verblind door de pracht. Toen, ter wijl ik keek viel ik in sprakeloos ontzag op mijn knieën, want dc schaduw was veran derd in ceil verblindende gedaante van licht, een gestalte cn gelaat zoo prachtig, dat ik slechts kon staren en staren met geheel mijn ziel in verrukking gebracht! Ik hoorde heer lijke muziek rondom mij, maar ik kon niet luisteren; mijn geheele ziel lag in mijn oogen. Het visioen nam toe in lengte en in pracht, ik strekte er mijn handen smeekend naar uit, mij er van bewust, dat ik in de stralende tegenwoordigheid was van een bewoner van Ilooger en liemclscher sferen dan de onze. liet schoone hoofd, gekroond met een dia deem van bloemen, die op witte sterren ge leken, boog zich naar mij dc stralende oogen zagen glimlachend in de mijne en een stem, liefelijker dan alle liafelijk gezang, sprak lot mij met trillende lecderheid. „Gij hebt wel gedaan! Nader zoo steeds Duister nis zonder vrees! Dan zult gij het Licht vin den! Ga verdriet met een vertrouwend hart tegemoet, dan zult gij een engel cr achter verscholen vinden! God denkt geen kwaad van u, wenscht u geen kwaad loc, heeft geen straf voor u in het vooruitzicht, geef uzelf in zijn Hand, en wees gerust!" Langzaam, evenals dc kleuren van den zonsondergang wegsmelten in het grijs van het schemerlicht, zoo verbleekte het Visioen, en toen ik mij herstelde van de verbijstering waarin ik geworpen was, vond ik mijzelf in volkomen eenzaamheid en duisternis, dui sternis, die niet werd opgeheven dan door hel flauw* licht van de ondergaande maan. Gedurende geruimen tijd kon ik aan niets denken, dan aan de gebeurtenis welke ik juist had beleefd en ik vroeg mij af, wat er zou zijn gebeurd.indien ik had getracht te ontsnappen, inplaals van moedig nader te treden cn de donkere Schim aan te zien die mij zoo had doen ontstellenI Ik geloofde, en ik geloof, dat ik gelijk had, dat ik alle deu ren.open zou hebben gevonden, en mij alles gemakkelijk gemaakt zou zijn, voor een laf hartige vlucht, als ik het had gewenscht. En dan zou alles ten einde zijn geweest! Ik zou waarschijnlijk het Huis van Aselzion hebben moeten verlaten, en misschien zou ik ook geteekend'zijn geworden met een zwart kruis als ccn mislukking! Inwendig was ik verheugd, dat ik tot dusverre niet bezweken was cn toegevende aan een gevoel van slaap, ontkleedde ik mij en ging te bed, mij vol maakt rustig en gelukkig gevoelende. Ik moet verscheiden uren hebben geslapen, toen ik eensklaps werd gewekt door hel ge luid van stemmen vlak bij mij zij schenen aan den anderen kant van den muur te zijn, waar mijn bed was geplaatst. Ilct waren mannenstemmen en een paar klonken zon derling soherp cn geprikkeld. Er was vol doende licht in mijn kamer, want de nacht was voorbij; het scheen mij vroeg in den morgen te zijn Het spreken hield aan en ik gevoelde mij gedwongen tc luisteren „Asel zion is de knapste bedrieger van zijn lijd," zeide er een. „Hij is het gelukkigst als hij voor ccn kleinen god kan spelen en zijn aan bidders beet heeft!" Gelach volgde op deze uitspraak: „Hij is op zijn manier een wonder," zeide een ander. „Hij moet een soort afstammeling zijn van een Egyplischen bezweerder, die de kunst verstond met vuur te spelen. Er is niets in, wat men bij wijze van spreken, een wonder noemt, wat hij niet kan doen, cn nalinirlijk zijn zij die zijn methode niet ken nen goedgeloovig." „Zooals de vrouw hier," viel de eerste slem in. „Ja, zooals de vrouw hier, dc kleini dwaas," toen volgde gelach, „die zich in beeldt Rafel Santoris lief te hebben!" Ik ging rechtop in mijn bed zitten, mij in spannende elk woord te hooren. Mijn wan gen gloeiden, mijn hart klopte, ik wist ternauwernood, wal ik moest denken. Er volgde stille gedurende twee of drie minuten, -- minuten, die mij eeuwen toeschenen, in mijn verlangen om meer te hoorenl" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1