Ir. W.H. GE BEAUFORT. Zaterdag 14 Juni 1913. Kamerverkiezing Amersfoort. BINNENLAND. m\ 329 Eesasf© Blad. IIde Jaargang. DINSDAG 17 JUNI Mr. W. fl. de Beaufort. BUITENLAND. KOLONIËN. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. DE E EM LAN DER". ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elko regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbotaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodryt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald advortoeren in dit Blad, by abonnomont Eene circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt of aanvraag toegozonden. Niet dringend genoeg kunnen wij de kiezers aan I>e vel en, hun stem uit te brengen op ü5e cauditlatcu. Onder alle Candida ten, voor wie het heir van propagandisten in deze weken stad en dorp afreist, is er geen voor w'ien het zoo aangenaam werken is nis voor nar. \Y. il. de Beaufort. Wie noemt ons den candidaat, die meer po pulariteit geniet in z'n district en meer alge meen door vriend of vijand of liever door geestverwanten en legenslanders, want vijan den liceit hij niet geëerd en gewaardeerd wordt dan mr. W. H. de Beaufort? Om geen vijanden te hebben, moet men al buitengewoon hoog staan; want zoo lang men nog in het bereik is van het wereldje van vechtende, lasterende, intrigeercnde wezens, doe men „politici" noemt, is er allicht n,.g een, wien de lust bekruipt z'n pijlen te rich ten op hein, dien hij zoo ver boven zich ziet. •Te hoog daarvoor slaat de heer Dc Beau fort èn als mcnsch èn als staatsman. Op zuil; 'n man z'n slem tc mogen uitbrengen, kan inderdaad 'n eer genoemd worden on door zulk 'n man als hun afgevaardigde aan te wij zen, zouden de kiezers stellig zich zelf eeren en hun land 'n grooten dienst bewijzen. Wij zouden den kiezer wel eens willen zien, die den heer Dc Beaufort niet waardig keur- j om z'n stem te krijgen; wij gelooven eer- i-, dat de heer De Beaufort slechts de stemmen van hen zal moeten missen, die zich zelf niet waardig achten hun stem op hem uit' te brengen. Om niet den schijn op ons te laden, lïijj dc bc oordeeling van den candidaat door partij belang geleid te worden, willen wij hier slechts overnemen wat Schaepman in 1901 van den heer De Beaufort schreef ..liier is werkkracht, hier is ernst, hier is jv r. Hier is vernuft, hier is scherpzinnig er J. Veelzijdigheid van welen en van pralc- ujik. Voorzichtigheid en kloekheid ook, maar dc hoffelijkheid geeft aan dit alles hel per soonlijk karakter, den eigen glans. „In al zijn verschillende betrekkingen is de hoffelijkheid de groote eigenschap, die den heer De Beaufort steeds onderscheiden heeft en onderscheidt. In het ldeine als in liet groote, als landheer en als schoolopziener, als lid der Kamer, als minister, als schrijver en redenaar, als partijman zelfs. ,Hij is ook in hachelijke omstandigheden dc Nederlandschc minister van Buitenl. Zaken gebleven. En in het Nederlandsche leven van de laatste helft der negentiende eeuw is hij een der aantrekkelijkste verschijningen. Hij toont het beste wat wij bezittengoede tra ditie, ernstige wetenschap, degelijke voor zichtigheid, fijne beschaving en aangenamen geest." Dit oordeel van den r.-k. staatsman wordt nog door allen gedeeld. En het wil wat zeg gen, na 35 jaren zich in hel parlementaire leven bewogen te hebben, na afwisselend lid van de Eerste en van dc Tweede Kamer en minister geweest te zijn (in welke qualiteit de heer De Beaufort de eerste Haagsché Vredes conferentie presideerde), dus na 35 jaar aan den weg getimmerd te hebben, het wil wat zeggen, herhalen wij, om dan nog zoo lioog in dg achting van allen, van vriend en tegen stander, aangeschreven te staan. En zouden dan de kiezers in het district, waar de heer De Beaufort geboren en met dc bevolking op gegroeid is, waar hij. lot den huldigen dag z'n verblijf lieeft, hem niet geschikt en waar dig keuren als hun "vertegenwoordiger 's lands zaken en hun belangen te dienen? Hoe zonden de kiezers zich zelf eeren, in dien ziji deze laatste maal naar wij vreezen helaas dat de heer De Beaufort zich 'n candidatuur laat welgevallen, den nobelen staatsman, die in hun midden woont, als af gevaardigde voor z'n eigen district, naar de Tweede Kamer zonden! Minderwaardiger verkiezingspraklijken dan het afkammen van tegencandidalen kennen wij niet; wij laten dus den heer Van Asch van Wijok als mensch in alle eer. Ook over den politicus Van Asch van Wijok kunnen wij weinig zeggen, omdat hij in de Tweede Ka mer nooit iels gepraestcerd heeft en wij hem overigens slechts kennen als hoofdredacteur van de Stichtsche Courant, in welke hoeda nigheid hij zich, naar wij willen aannemen, slechts van z'n slechtste zijde'heeft laten ken nen, zoodat het beter is ook hierover maar le zwijgen. De derde candidaat, dr. J. van Leeuwen, behoort niet tot die luidruchtige vertegen- wooidigers der sociaal-democratie, wien hel er slechts om te doen is door groote woorden en opwindende taal de menigte op hun hand te krijgen. Eenige kans van slagen heeft de candidatuur van den heer Van Leeuwen ech ter niet en daarom mag geen enkele niel- socialist z'n slem op hem uitbrengen, omdat n dergelijke manifestatie niet anders dan dc candidatuur van mr. W. H. de Beaufort scha den zou. Het is immers zaak, dat de heer De Beau fort met zoo hoog mogelijk aantal stemmen uit de bus komt. Indien de mogelijkheid om er bij oerste stemming te komen uitgesloten heet, dan moet het stcmmencijfer van den heer De Beaufort dat van den anti-rev. can didaat zoo dicht mogelijk nabij komen, opdat hel geringe verschil voor de kiezers 'n aan sporing worde bij de eventueele herstem ming door nog 'n laatste inspanning van alle krachten de zege te bevechten voor Aan dett Jlaikau. Belgrado, 13 Juni. (Van den bijzon- deren correspondent van Havas). Dc verte genwoordigers van de groote mogendheden hebben heden middag aciilereenvolgens den minister-président bezocht, aan wien zij mededeelden, dat het de wensch van Europa was, de Balkans talen te zien clemoboliseeren. Basics antwoordde, dat Servië genegen is in den wensch van de mogendheden toe te stem men. liet beste bewijs daarvan is liet voor stel, dat gisteren reeds in dien zin aan Bul garije is gedaan. Sofia, 13 Juni. De bevoegde kringen zeggen, dat de gezant Spalaikowics niet dc instructie lieelt om een onmiddellijk antwoord le vragen op de nota van Servië betreffende de herziening van het verdrag. Servië wil lie ver wachten om zich rekenschap te kunnen geven van liet telegram van den Czaar om den weg van een vreedzaam overleg voor te bereiden. Aan Bulgaarsche zijde houdt men zich aan het standpunt, dat de streken; die geen onderwerp van geschil uitmaken, vooral door Seryiè moeten worden ontruimd en dat geen condominium moet worden ingericht in de in geschil zijnde streek, ten einde de kwestie van het aanroepen van een scheids gerecht te onderzoeken. Sofia, 1 3 J u n i. De toegang tot dc Bul gaarsche havens is slechts over dag toege staan aan de schepen, op voorwaarde dat zij dooi* loodsen worden begeleid totdat dc mijnen zullen zijn weggenomen. Konstantinopcl, 13 Juni. Daar de mogendheden i nog niet eens zijn over den vorm van den bij de Porie te ondernemen slap, om aan le dringen op demobilisatie, gelooft men, dat deze stap zal worden uitge steld. Sofia, 13 Juni De slap van de mogend heden ten behoeve van dc demobilisatie der Bélkanlegers zal waarschijnlijk morgen plaats hebben. Duitschland. Berlijn, 13 Juni. De rijksdag heeft in de tweede lezing van de voordracht betref fende de legerverslerking de door de regee ring aangevraagde versterking van de leger- organisatie en de nieuwe formatiën aangeno men. Alleen werden bij kavailerie, in over eenstemming met het voorstel van dc com missie, van de aangevraagde zes nieuwe re gimenten dc helft geschrapt. Een voorstel van de natonaal-liberalen tot herstel van de regeeringsvooruracht c-n een voorstel van de conservatieven om nog eene kavallerie-divisie meer in 't leven te roepen dan de regeering vroeg, werden verworpen. Frankrijk. Do Senaat heeft, bijma zonder debat, het ontwerp van eene nieuwe kieswet aangeno men in don vorm, die. er door zijm'-e commis sie aan gegeven was. Daarmee is liet door de Kamer aangenomen stelsel van even redige vertegenwoordiging weder uit het wetsontwerp verdwenen en het meerder- lieidsstelscl in oerc hersteld. In dezen gewij- zigden vorm gaal nu het wetsontwerp naai de Kamer -Uerug. liet zal nu moeten blijken, of in de Kaan er de meerderheid blijft vast houden aan hel evenredigheidsslolsel en bo- re-id is daarvoor een strijd met den Senaat to wagon. De re gearing schijnt voornemens te zijn, eene gemengde commissie yan senato ren en afgevaardigden te belasten met dc taak om oeree regeling uit te denken, waarbij de beide vergaideri-ugon zich kunnen neer leggen. P a r ij s, 1 3 J u n i Dc Kamer behandelde heden de interpellation, die lot onderwerp hebben dc incidenten, welke zijn ontstaan door de aankondiging van do wet op den driejarigen diensttijd. Als uitkomst van de instructie, die is ge- voord legen do deelnemers aan de militaire betoogingen, die don 18en Mei in Toiul zijn gehouden tegen den driejarigen! diensttijd, zullen vijf sold a ton vootr dcui krijgsraad terecht staan; de overigen zullen disciplinair gestraft worden. In Bourges zullen aobl sol daten van liet 134site inifantcric-rcgimeoit Yoor don krijgsraad koman. Oostenrijk-Hongarije# Budapest, 13 Juni. De minister van justitie heelt- bij de Kamer een wetsontwerp ingediend, waarbij de straffen voor majesteits schennis en aanvallen tegen dc staatsinstellin gen verzwaard worden. Tot voorzitter van de Kamer is gekozen Beöthy. Bulgarije. Sofia, 13 Juni. Alle tegenwoordige mi nisters zullen deel uitmaken van het nieuwe kabinet, dat uiterlijk morgen zal zijn samen gesteld. Turkije. Konst-antinopcl, 13 Juni. Hdl kabi net zal waarschijnlijk aldus zijn samenge steld: builondandsche zalven Rifaiët Pacha, binncnlandsche zaken Talaat Bey, financiën Rifaat Boy of Djavid Bey, voorzitter van den raad van stalen Hadji Adil, landbouw Suley- nuan, oorlog Tchurukwabou, marine Mah- maud Pacha, openbare werken Fethi Bey. De andere ministers worden gehandhaafd. Konstantinopel, 13 Juni. De politic heeft op het bericht, dat Zia, een der \er- moedelijke moordenaars van den grootvizier, gevlucht was in een huis te Pera, dit huis omsingeld. Zia schoot met een revolver; hij verwondde den luitenant Ililmi aan de borst en den rechter van instructie Samuel Effendi aan dc voet. Men bericht, dat Zia doodelijk ge wond is. Een officieel communiqué bericht over dit geval: De overheid, die vernomen had, dat sommigen van de moordenaars van Malimoed Chefket zich bevonden in een huis tc Pera; hel de deuren sluiten en iloodigdc de moor denaars uil zich over te geven. De moorde naar antwoordden, door te schieten op de agenten, die hel vuur beantwoordden. De po litie en de troepen belegeren het huis. Men zegt, dal verscheidene agenten gewond zijn. Om 4.50 was het beleg geëindigd. De kapitein Kiazim, de luitenant ter zee Mehmed Ali cn Ghefki, die ook een zeeofficier moet zijn, wei den gevangen genomen. De uitvaart van den vermoorden groot vizier Mahmce-d Chefket Pacha en vain den met hem dood gescholen adjudant Ibrahim is met grooie praal geschiied. De plechtigheid begon om half elf voormiddags int höL minis terie van oorlog; eerst om 5 uur namiddags was zij geëindigd met de bijzelling van hel lijk op den Vrijheids-heuvel voor de poorten van Pera, waai" zich een monument bevindt toL herdenking van de verovering van Ko-n- stanlinopel door Mahmocd Gliefkot. De zo nen van den sultan, alle miniLslors, de hoog ste dignitarissen, eene talrijke geestelijkheid, het geheele garnizoen, hel geheelc corps di plomatique, alle militaire a'llaolié's, dc admi raals cn commandanten van de vreemde oor logsschepen met detachementen van ieder schip en eene groote menschenmenigle ge leidden den lijkwagen e:i woonden de bij- zeJttilng bij. De menschcnmenigte was zicht baar diep ontroerd. liet staat vast, dat de aanslag op Maihmocd Chcfkct hol werk van politieke samenzweer ders is geweest. Do Porte cn ook d'e overle den grootvizier zolf hebben eene waarschu wing ontvangen, dall er een aanslag op zijn Ie vein aanstaande was. Het zou misschien doelmatig geweest zijn, bijzondere voorzorgs maatregelen te nemen om den grootvizier te beschermen, maar hij zelf was daarvan geen vriend. Van de vier mannen, die bij de bilt voering van de daad medewerkten, zijn drie gevangen genomen. Ilct schijnt zeker, dat zij leden zijn van eon'e bende van gehuurde moordenaars. Marokko. T a n g e r, 1 3 J u n i. Het gevecht in Tadla schijnt zich le bevestigen. Dc colonne moet 52 dooden en 109 gewonden gehad hebben. P a r ij s, 13 Juni. De minister van oor log bevestigt, dat de colonne-Mangin een ern stig gevecht heeft moeten doorstaan in do streek van Tadla. De colonne moet ongeveer 45 dooden gehad hebben, waaronder een offi cier, en 100 gewonden. Madrid, 13 Juni. Kolonel Sylvestre seint, dat in den loop van eene verkenning, die gisteren bij Sockh el Arba heeft plaats ge had, dc colonne door inlandsehe contingenten beschoten werd. Twee Sps-ansche officieren, een inlandsehe officier, een onderofficier cn acht manschappen werden gewond. Allerlei. Londen, 13 Juni,. De luchtschipper Gordon Bell is ernstig gewond cn zijn passa gier luitenant Kennedy is gedood, omdat he den te Brookland, een vleugel van hun inono- plan den grond raakte, waardoor het toestel met groote kracht op den grond geworpen werd. Lissabon, 13 Juni. Tijdens een wed strijd deed dc vlieger Alamo een doodelijkcn val in Sacovem bij Lissabon. Oost-ïmllë. Aanslag De correspondent te Batavia der N. R. Ct. seint: Een inlander besprong het rijtuig van den veearts Eysenburger te Makasscr; do aan valler doodde mevrouw Eysenburger door lanssteken en bracht den heer Eysenburger levensgevaarlijke wonden Loc. De Staatscourant van Zaterdag 14 Juni beval o.a. de volgende Koninklijke besluiten benoemd tot leeraar aan de R. H. B. S. te Leeuwarden mr. dr. P. C. Andreae, thans lij delijk; te Goes M. J. Bruigom, thans lijdelijk; benoemd lot raadsheer-plaatsvervanger in liet gerechtshof le Arnhem mr. R. D. B. baron van Lyndon, oud-president der rechtbank al daar benoemd toL adspirant-adjunct-inspocleur der visscherijen A. M. Sohepman, thans tijde lijk tijdelijk eervol ontheven van het bevel over het panlserschip „lieemskerck" de kapitein ter zee \V. T. dc Booij, en het bevel opgedra gen aan den kapitein-luitenant ter zee L. P. W. v. d. Wal, lc officier aan boord van de „lieemskerck". overeenkomstig diens verzoek, is ingetrokken het besluit vau 14 Maart j.l., waarbij dr. G. A. F. Mo lengraaf!, kooglceraar aan do Technische Hoogc- school te Delft, buiten bezwaar van 'sRijks echat- km, benoemd is lot gedelegeerde van de Neder landsche Regeering by het in 1913 te Toronto tc houden 12de Internationaal Geologisch Congres; toestemming verleend aan II. J. Kooiman, secreta ris der gemeente Kerkwyk, om tot 1 Mei 1918 te Zaltboinmel te wonen aan na te noemen personen verlof verleend tot hot aannemen der ouderscheidingsteekenen achter hujine namen vermeld A. M. Gorter, te Amsterdam, kunstschilder, Je versierselen van officier der orde van de Kroon van Italië, hem door Z. M. den Koning van Italië ge schonken mr. J. W. Frederiks, te 's-Gravenhagc, advocaat en procureur, de versierselen van ridder der Orde van Leopold II, hem door Z. M. den Koning der Belgen geschonken jhr. A. W. G. vau Riemsdijk, te Acrdenhout, ge- meent-; Bloemendaal, letterkundige, de versierselen van cereridder der Johanniter-ordc, hem door Z. M. den Koning van Pruissen geschonken G. F. Lehman, te Apeldoorn, het Kruis van Chevalier du Mérite agricole, hem door den Minis ter vau Landlouw der Fransehe Republiek geschon ken mevrouw 11. A. Th. M. van Meeuwen, geboren Mahie, te VHerbogenbosch, J. \V. Smit, te Amster dam, voorzitter van den Ned. R.-Kath. Volksbond, J. B. Derks, to Mortel, gemeente Getn^rt, hoofd eener openbare lagere .school, en A. J. J. F. van Noorden, le 'a-Gravenliage, koopman, allen het kruia ,,Pro Ecclesia et Pontefice", hun door Z. dl den Paus geschonken H. H. Stultieils, te Echt, de medaille ,.Bene mcienti", hem door H. den Paus geschonken; met wijziging in zooverre van het besluit van 13 Mei jl., zijn let gedelegeerden der Nederlandsche Regeering op het iu Juni 1913 to Gent te houden 2de Internationale Congres voor Huishoudonder- vijs, buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, benoemd mej. T. H. Mansholt, te Groningen, directrice der Landbouw-IIuishoudschooI aldaar, mej. G. Olden- boom, te Hilversum, benoemd directrice der Nieuwe Huishoudschool te Amsterdam, en H. van der Man- dele, te 's-Gravenhage, secretaris van de afdecling 's-Gravenhage van den Volksbond tegen Drankmis bruik bepaald is, dat de commissie voor het afnemen van het eindexamen aan de adspirant-administra- teurs der 1ste afdeeling. in dit jaar zal zijn samen gesteld als volgt lid, tevens voorzitterdo hoofdinspecteur vau administratis N. J. J. van Rijn van Alkenwie leden, do inspecteur van administratie C. Flaq cn de officieren van administratie der lo klasse, J, R. J. de Raadt, G. H. Homcrsma en P. A. Snellen van Vollenhovcn plaatevervangend lid, de officier van administra- tio der lo klasse, \V. II. C. ten Drummeier eccretoriu, uitsluitend met het secretariaat belast^ dc officier van administratie der 2o klasse, II, P, Verschuur. De Kamerverkiezingen. Men verzoekt aan hot llbld. medé te doelen dit in tegenspraak mot een vori{ bericht daft de Nationale Bonld van Prot. Kiezers te Wijk bij Duurstede voor de Twos* de Kamer zal aanbevelen d-cn hoor E. A Keuchenius. Prov. Statenverkiezingen. Noor d-II o 11 a n d. Amsterdam I. 5160 kiezers. Uitgebracht 3504 geldige stemmen. J. H. Huijbers (S. D. A P.) 621; mr. E. II.* Markvoort (christ.-liisL) 1119; D. Rahusen (U.-L., aftr.) 1748; P. Voogd (S. D. A. P.( 521; B. C. E. Zwart (U.-L., aftr.) 1688. Herstemming tusschcn J. H. Huijbers (S. D. A. P.(, mr. E. M. Markvoort (chr.-hist.), D. Rahusen (U.-L.) en B. C. E. Zwart (U.-L.). Amsterdam 11. 5027 kiezers. Uitge« bracht 3464 geldige stemmen. Mr. P. A. Die penhorst (anti-rev.) 1064; D. Goedkoop (U.-L., aftr.) 1006; J. W. Malt hijsen (S. D. A. P.) 1163J M. Men dels (S. D. A. P.) 1528; mr. II. Smcenge (U.-L., aftr.) 759. Herstemming tusschcn mr. P. A. Diepen horst (anti-rev.), D. Goedkoop (U.-L.), J. W, Malthijsen (S. D. A. P. en M. Mendels (S. D. A. P.). Amsterdam III. 16,415 kiezers. Uitge bracht 12,306 geldige stemmen. Mr. H. Bijie- veld Jr., (anti-rev.) 2841; II. W. Kchrer Jr. (vrij-lib.) 2674; mr. B. J. Polenaar (U.-L.) 2634f S. J. Polhuis (S. D. A. P., aftr.) 6532; F. M. Wibaut (S. D. A. P., aftr.) 6824. Gekozen S. J. Pothuis (S. 1). A. P.) en F. M Wibaut (S. D. A. P.) Amsterdam IV: 4713 kiezers. Uiige* bracht 3632 geldige stemmen. Mr. J. Kappcyno van de Goppello (U.-L., aftr.) 1942; mr. B. Klee- rekooper (S. D. A. P.) 1207; mr. M. Mendels (S. D. A. P.) 1244; mr. J. Vijn (chr.-hist.) 405; Hendrik Wertheim (vrijz.-dem.) 1918. Gekozen mr. J. Kappcyne van de Coppella (U.-L.) en Hendrik Wertheim (vrijz.-dem.) Amsterdam V. 16,038 kiezers. Uitge bracht 12,013 geldige stemmen. A. II. Gerhard (S. D. A. P.) 4086; Th. M. Ketelaar (vrijz.- dem.) 5073; Jos. Loopuyt (S. D. A. P.) 3203; W, dje Vlugt (anti-rev.) 3377; G. P. Wijnmalon JrL (U. L., aftr.) 4508. Herstemming lusschen A. II. Gerhard (S. D. A. P.), Tli. M. Ketelaar (vrijz.-dem.), W. de Vlugt (anti-rev.) en G. P. Wijnmalen Jr. (U.-L.). Amsterdam VI. 6002 kiezers. Uitge bracht 4530 geldige stemmen. J. F. Ankersmit (S. D. A. P.) 535; mr. E. P. F .A. van den Bogacrt (katli.) 1567; S. P. van Eeghcn (U.-L. aftr.) 2424; P. A. C. Jooslcn (S. D. A. P.) 470; F. Licflinck J.Hzn. (vrij-lib., aftr.) 2360. Gekozen S. P. van Eeghen (U.-L.) en F. Licflinck J.IIzn. (vrij-lib.). Amsterdam Vil. 5210 kiezers. Uiige-- bracht 4026 geldige stemmen. I)r. G. Bcllaai? Spruijt (vrijz.-dem.) 1463; Jan ter Haar Jr, (chr.-hist., aftr.) 1678); J. de Roode (S. D. A- P.) 788; mr. dr. II. J. C. van Tienen (U.-L.) 1295; mr. S. de Vries Czn. (anti-rev., aftr.) 1658; F. M. Wibaut (S. D. A. P.) 868. Herstemming lusschen dr. G. Bellaar Spruijt (vrijz.-dein.), Jan ter Haar Jr., (chr.-hist.), mr. dr.. H. J. C. van Tienen (U.-L.) cn mr. S. de Vries Czn. (anti-rev.). Amsterdam VIII. 5622 kiezers. Uitge bracht 4227 geldige stemmen. Win. van Die- sen (vrijz.-dem.) 1107; prof. D. P. I). Fabiur (anti-rev., aftr.) 1462; A. b. Klcerekoper (S. Dl A. P.) 1521; P. Nolling (vrijz.-dem., aftr.) 1397; L. van dar Wal (S. D. A. P.) 1320. Herstemming lusschen prof. D. P. D. Fa- bius (anti-rev.), A. B. Klecrekoper (S. D. A. F.), P. Nolting (vrijz.-dem.) en L. van der Wal (S. D. A. P.). Amsterdam IX. 22,427 kiezers. Uitge bracht 17.037 geldige stemmen. Mr. J. Deking Dura (vrij-lib.) 4298; J. B. van Dijk (kath.) 5102; Th. M. Ketelaar (vrijz.-dem., aftr.) 4826; C. Thomassen (S. D. A. P.) 6387; W. II. Miegen (S. D. A. P., aftr.) 7661. Herstemming lusschen J. B. van Dijk (kath.) Th. M. Ketelaar (vrijz.-dem.), C. Thomassen (S. D. A. P.) cn W. II. Vliegen (S. D. A. P.). Allem a a r. A. J. van Bcnlhcm (aftr. R.-K.) 5926, mr. H. Boelmans ter Spill, (lib.) 3297, N. Glinderman (aftr. A.-R.) 3900, dr. A. Schuc- kink Kool (V. D.) 3077. Gekozen d'e heeren Van Benthem en Glin derman. Edam. Aantal kiezers 39G0. Uitgebracht geldige stemmen 2585, volstrekte meerderheid 1293, II. J. Calkoen (lib., aftr.) 2127, A. H. Gerhard (S. D. A. P.) 458 stemmen. Zoodat gekozen is de heer Calkoen. Enkhuizen. Aantal kiezers 8907. LTitge- bracht 8420 geldige stemmen (volstrekte meer* derheid 4211), H. J. Avis (U. L.) 3414, J. Buit Pz. (R.-K., aftr.) 4444, J. H. Huybcrs (S. D. A. PJ 376, F. A. Kries GS. D. A. P J 268, J. .TensW

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1