Mr. W.H.OE BEAUFORT. „DE EEMLANDER' Kamsrvsihiezing Amersfoort. Mr. W. 1L de Beaufort. BUITENLAND. H\ 3335 IIJaargang. DINSDAG 17 JUNI Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post 1.150. Per week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Coiirant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën geliove men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f O.SG^ Elke regel meer- 0.10/ Dienstaanbiedingen 25 cent* bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruiinto. Voor handel on bodryf bestaan zoor voordooligo bopalingeo tot het herhaald advortoeron in dit Blad, bij abonnement Eene oirculairo, bovattondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. A.an lien, die met 1 Juli h. s. op dit blad inteeKenenworden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver- schijnenkosteloos toege zonden Kennisgevingen. uitslag verkiezing. Burgemeester en Wethouders <ler gemeente Amersfoort maken bekend, dat afschrift van -heb procesverbaal, vcmeldciïde den Uitslag der op 13 Juni 1913 gehouden stemming ter verkiezing van drie leden \an de Provinciale Staten van Utrecht is aangeplakt cn voor een ieder ter Gemeente-secre tarie ter inzage Ligt. Amersfoort, den 14. Juni 1913. Burgemeester en Wet houders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN*. VAN RANDWIJCK Niet dringend genoeg Runnen ■wij de kiezer» aanbevelen, hun »teni uit te brengen op Aim <teu vooravond. "Wij staan nu aan den vooravond van den groolen slag. Morgen zullen de Nederland- schie kiezers zich uitspreken, ol zij al dan niet de bestendiging wensclien van de Kuy- pcriaansch-ullramontaansche meerderheid in onze volksvertegenwoordiging. Al wat voor uitstrevend en vrijzinnig is in den lande, 1 t.U zich vereenigd om aan deze meerder- cid n eind te maken cn in onze staatkun dige evolutie de historische lijn, waarvan steeds verder afgeweken werd, ja welke zelfs geheel afgebroken dreigt te worden, weer te doen volgen. Dal morgen blijken zal, dat duizenden kie zers zich van de coalitie afgewend hebben, valt niet te betwijfelen. Of dde verschuiving giool genoeg zal zijn om de politieke weeg schaal naar links te doen overslaan, zal eerst de uitslag kunnen loeren. Maar de voortee kenen zijn gunstig. Wat meer in bet bizonder het district Amersfoort betreft, over de kansen van de coalitie en de concentratie loopen de mee ningen uiteen. De rechlsche partijen cloetn alsof zij geen spoor van gevaar zien, maar ni- tusschen werken zij harder dan ooit te voren; de vrijzinnige kiezers, die van de verkiezings actie van het Vrijzinnig Comité, waarvan met opzet weinig ruchtbaarheid gegeven is, on geveer niets afweten, zijn zeer sceptisch ge stemd c-ii achten de herkiezing van het af tredende anti-rev. lid vrijwel verzekerd. Hel verkiezingscomilé zelf echter en allen, die van de actie in hel heele district meer afweten, zijn vol goeden moed en achten 'n gunsligen uitslag ook in dit district geenszins uitgeslo ten. Evenwel slechts dan, wanneer alle vrij zinnigen ter stembus komen en geen enkele hunner in onvergeeflijke eigenwijsheid zich deze „noodelooze moeite" wenschl te bespa ren. Nooit stond de kans om. dit bolwerk der anti-revolutionairen te veroveren zoo goed als thans. De krachtige strooming, welke door bet heele land coalitie-afwaarts gaat, liet ont waken van de Hervormde kiezers, de onver moeide propaganda in bijna alle gemeenten vun liet district, de kiczerskweek, en last nol least de persoon van den candidaat, als niensch en staatsman bij allen even hoog aan geschreven en gewaardeerd, en diens buiten gewone populariteit in hel district, dat al les en nog veel meer heeft bij liet verkie- zings-comité dc- overtuiging gevestigd, dat de herkiezing van den heer van Asch van W ijck volstrekt niet zoo zeker is. De uitslag van de verkiezing in 1909 was miserabel. De heer van Asch van Wijok ver kreeg toen 4725 stemmen, de heer de Beau fort 2469 en de heer van Leeuwen 629. deze cijfers hebben de rechlsche partijen over moedig en vele linksche kiezers kleinmoedig gemaakt. Ten onrechte. In 1909 immers is er door de vrijzinnigen ongeveer niets uitge voerd; van 'n ernstige poging om den lieer de Beaufort verkozen te krijgen, kan niet ge sproken worden. Diens candidnluur diende slechts tot vlagvertoon. Zeer leerzaam is een vergelijking van de stemmencijfers van 1909 met 1905, toen er wél gewerkt is. In 1905 verkreeg de heer dc Beaufort 3592, de heer Staalman, Chr. dem. 330, de lieer van der Goes, soc. dem. 109 en de heer van Asch van Wijck 4465 stemmen. Nog gunstiger was de uilslag van de ver kiezing in 1901 toen laatstgenoemde slechts 321 stemmen boven den heer de Beaufort kwam. De vergelijking van de stemmencijfers in de verschillende gemeenten van hel district leert, dal in 1909 geenszins n verschuiving onder de kiezers van links naar rechts heelt plaats gehad maar dal dc liberale kiezers gewoon thuis gebleven zijn. hun candidaat aan z'n lot overgelaten licbben. Ter toelichting; in Amersfoort, waar dc vrijzdjiaiiigen steocls n aanzienlijken voor sprong op rechts hebben, verwierf dc heer van Asch van. Wijck in 1909 1123, de heer de Beaufort slechts 863 stemmen! In Btt-arn stonden beide candidateu in 1905 vrij wel gelijk (479—481); in 1909 was de anti-rev. eenige tientallen steiritaen vooruitgegaan (542), de vrijz. echter gedaald lot 309! De Bilt gaf in 19U5 den heer de Beaufort 'n voor sprong (221—195); in 1909 bleef de anti-rev. ongeveer oip gelijke hoogte (186), dc vrijzin nige zakte tot 110, precies de helft van 1905! In Zeist had de heer de Beaufort in 1905 even veel stemmen als dc anti-rev. en chr. dem. te zamen (615—617); in 1909 bleef de anti ul- weer op gelijke hoogte (627), maar de lieer de Beaufort kreeg er 140 minder. In Soest precies hetzelfde, do anti steeg niet noe menswaard (426—449), de vrijzinnige daalde van 210 lot 791 Al deze "cijfers bewijzen ten duidelijkste, dat de ongunstige uilslag van 1909 uitslui tend aan de laksheid der vrijzinnigen, te wij ten was en dal uit dezen uitslag volstrekt niet de hopeloosheid van hel district afge leid mag worden. Doze opvatting, welke helaas bij zoovele onzer kiezers post gevat heeft, is zoo niet de eenige dan locli de meest dreigende wolk welken wij aan don verkiezingsüiemei in dit district zien. Het zal er morgen om spannen. Zal h handjevol vrijzinnige thuisblijvers al hel werk van het verkiezings-comité ongedaan maken? Dat die thuisblijvers zich er dan wel rekenschap van geven, dal zij den reclit- schen candidaat verkozen, cn waar net orn één zetel gaan kan het rechtsche régime gered zuilen hebben! Dat zij op hun geweien zullen hebben de Tariefwet, dien sprong in liet duister, welke de omverwer ping van onze beproefde handelspolitiek, waarvan ons land de rijkste vruchten ge plukt heeft, ten gevolge zal hebben-! Dat zij de sloopers van de school voor heel ons volk binnen gelaten zuilen hebben! Dat zij aan de steeds verder gaande verscheuring en ver splintering van onze natie medeplichtig ge steld zullen worden! Dat zij de dreigende, reaclionnaire grondwetsherziening binnen gesmokkeld zullen hebben! Neen, wij kunnen en willen niet gelooven, dat er in Amersfoort één kiezer gevonden wordt, zóó onverschillig, dat hij in deze hoogst ernstige lijden nog niet beseft wat zijn plicht is tegen de menschheid, jegens zn vaderland, jegens z'n volk, jegens z'n gezin, jegens zich zelf. Niemand, niemand blijve thuis! Allen ter slembus en gestemd op Christelijk Men herinnert zich. dat wij, toen baron van Wijnbergen z n beruchte canaille-rede te Leiden gehouden had, „curiosilcilshalve" 'n voorbeeld gaven hoe onzerzijds 'n opsomming te geven ware van de verschillende catego ries die rechts slemden; wij voegden er met nadruk bij, dat zulks in den stijl-Wijnbergen geschiedde en dat wij ons wel zouden wach ten op n serieuse vergadering aldus argu menteeren. Rechts heeft hieruit 'n politiek slaatje wil len slaan en zoo heeft men in schier alle clericals blaadjes kunnen lezen en op vele rechlsche propaganda-avonden kunnen hoo- ren, dat, volgens het Amersf. Dagblad, rechts stemden: alle vroomheids-huichelaars, alle schijnheiligen, alle mond-christenen, enz. 'n Storm van verontwaardiging! Maar de Beeren spiekers cn scribenten vergeten, dat die verontwaardiging niet ons gold, doch den stijl-Wijnbergen, dien „beste der coalitie- propagandisten"! Dat verheugt ons. Maar wat te denken van dc „Voorhoede", die zich bezondigde aan het volgende on derschrift: Ziezoo, nu weet gij 't. Dat zijn de recht sche hcerenl 'l Is mooi hè? Wel, we zouden zeggen: de ploer ten'), die zulke dingen in hun krant schrijven. En verder zeer vele fatsoenlijke men- schcn, die op politiek gebied met ons van mcening verschillen en die 't niet helpen kunnen, dat ze zulk schoru min hun midden hebben. Wat nu te denken van de heeren van West broek en van de Stichtsche Courant, die in vollen ernst nog vele ergere dingen zeggen? Of zijn de p 1 o e r t e n en het schorum van links vogelvrij verklaard? Wij spalicieeren. Red. Met Moomselie gevaar. Aldus dc titel van het jongste geschrift van den bij ons zoo goad bekenden en zeer geachlcn hoogleuraar der Leidsche univer siteit proi. dr. 13. D. Etrdmans (versche nen im. de serie „Redelijke godsdienst" 111. no. 2, Hol 1 aoHÜa-Drukkorij te Baarn). Dit ge schrift komt juist op tijm, eai het veaheugl me, dal ik er de aandacht op kan vestigen nog juist even vóór de grioobe verkilezinigcn. Aam bevelling behoeft het natuurlijk niet. We weien nu eenmaal allen wel, dal prof. Eerdmans naast zijtne vele veixüiensten op Oud-Tcslamernlisch gebied ook nog heiaft deze ka-pit aio verdienste, dat hij zich niét afzon dert in zijn studeerkamer, zich niét Beperkt tot zijn college-zaal, maar medeleeft hél groo- te leven van tegenwoordig in ons vaderland, en dat voor een deel mede leidt, bestuurt en dan als gevolg, ook bdhpersohl. Het heelt dit voor by hel geschrift vam prof. Cam-negiéter, waarvoor ik ook reeds de aan dacht vroeg, dat het vetel populairder en ge makkelijker is geschreven. In 't geheel telt liet maar 32 bladzijden, Ls dus met eeaügen gótèdcsn wil gemakkelijk i!n een uur lijds te lezen. Wat ojv> allen- zeer aan te Bevelen is, voorzoover we prijs stellen op ons pro t c s t a n t i s m e nliet alleen, maar m/oer al gemeen nog op onze v r ij hei d. De wassende invloed van Rome ten onzent dateert van 'l jaar 1853, toen- door den paus de bisdommen werden hersteld, die sinds den hervormiimgstijd rtiiot mochten, beslaan. Op merkelijk dat Rome juist dezen invlodd heeft t.e donken aan de LFharale poli'liek, terwijl deze politiek nu in oiks vadeu-land door Rome en Dortht ton zeerste wKxrdll bestreden. We wéten, dat Rome's invloed ten onzent thaws buitengewoon groot is, en dat, wnninéor we nog spreken van bot protestsntscho Neder land, zulks gewoonlijk niet zander eeniige lichte ironie geschiedt. Wederom opmerkelijik, dat niemand min der dan de veel geprezen staatsman Groen van Prinsfórer dit gevaar heeft zien aan komen eüi ervoor heeft gewaarschuwd. Van hom hel woord, dial door do reohilsche par- lijien wel eens mag worden overwogen: „Vrije ontwikkel mg der roomsoh-kialholieike kerk, im haar zin, te verlangen, is een eiisch waar mee noch onafhankelijkheid der wereürische macht, no elf verdraagzaamheid voor de pro testanten kan bestaan". Dat woord mag wél wou*den overwogen door de anti-revolutio naire partij en de c kristel ijk -hi stor lscIio par tij, dilc beiden zeggen te gaan in de lijiii dei gereformeerde vaderen en hun nazaat Groen van PiUnster-cr, hoog geloofd, maar die iim- tussdhon blijken hem hét vertrouwen lie heb ben opgezegd, immers dat loonen door hun samengaan mét en hun steunen van Rome. De beide fundamenteels 1 oaring cn van Ro-me worden doocr prof. E. aldus omschre ven: v le. dalt de Paus de sitedethouder is van Christ ik, den Zoon vam God. Hij en do ham goh oor z amend c ge e.silelijkhciM ve-ijtegen woor- «digit op aarde de goddelijke macht ein ver kondigt dan wil van- God. Buiten do kerk, wanrva.ni dc Paus het hoofd is, is er geen bron dc\r waarheid; 2o. dal do gewone niensch ge-en kenmis kan lielbbe-n van God-, wil. Er is geen openlbairiliig Gods, dlie hem daartée in staat zou stellen. Hij lean dien wil slechts vain de organen, waardoor Gold zich ofpemlbaart, vernemen, d. i. van den Paus en de hem gehoorzamenlde geestelijkheid. Daarmee moet dan als dorde punt wor den verbonden, dat do r.-k. kerk van bedeln dezelfde wil zijn en is aLs de r.-k. kerlc van het verledcm. Haar gansche wereldbeschou wing Ls dientengevolge uit don tijd, reeds lang door de wetenschap overwonnen en on- mo-geliijk gemaakt In onzen nieuw eren tijd staat d'e R.-K. kerk als een machtig sltuk M. Ë.'sohe t.rad'iitilo, bekorende door haire ge heim ziniüighoid zeker, maar niét beatatnd to gen bet verder doordringen, van. het licht dar wetenschap. „In geien van de kerkge nootschappen van ons vaderland bestaat zoo- voel bijgeloof als bij do roomsch-katholie- ken" ken orof. E. oonsltateereo Met deze korte aankondiging van d'it ge schrift meen ik bier te kunnen volui-aau. Wij menschen van dc linkerzijde, mogen ons er van bewust worden, dart er inderdaad is oen gevaar, dail ons bedreigt vun dén kant van Rome, en de daarmee verbonden mach ten. Wie oog heeft voor wat men zou kun nen noemen d e ironie dor g e s c h i o- dcniis, zi'el ge lii'er: Rome. mach Dig voort- sdhrijdertdo op on»w\ vadert amdsoluMi )>o- dom, gesteund cn geholpen door wie zich noemen de trouwe volgelingen van Galvijn on de gereformeerde vaideren. Gaarne zou jk amn deze regelen nog eenc enkele opmerking willen toevoegen. In „De Eenibodc" van Vrijdag 1.1. heeft een stukje aan mijn adres gestaan, dat inideiVlaakl lieel wait wuandcerender is dan liet opsolirifl zou doen vermoeden: „Vrijzinnige geestver warring". Daarin wordt betwijfeld de waar heid van wat ik beweerd had in een vroeger ingezonden stukje, n.l. dart de vrijzinnigen er niet aam dénken dc r.-k. kerk te benoovon van de rechtens hun toekomende vrij heid. Ik geloof, dol dc R -IC., gezien de histo rie vain ons eigen vaderland, lol dien twijfel toch eigenlijk geen recht hebben. Wanneer dc r.-k. kerk zich houdt evenals de an dere kerken cn kerkgenootschappen bin nen de haar toegestane rui m- t e van bewegin g, dan zoo durf ik gerust te beweren, zullen dc r.-k. ziem, dat hunne rechten, dat hunne vrijheid van be weging all om worden gerespecteerd cn ont zien. TOXOPEÜS. Amersfoort. Politiek Overzicht Kei xiitferen jubileum van K^ijtcr Ailiielin li. Wederom is het koninklijke sloit te Berlijn heit ïmdldelpuuit van lees/tbcloon. Kort gel-e- d<e»n was 't hét huwelijk van 'sKéizeais doch ter, waardoor aller oogen zich riohtl'cn naar do rcsiJdunlüe der Hoheiizollerns. Thaais is 't het hoofd van het geslacht zelf, do/s gehul digd worklt naar aanléiding vaji zijn zilve ren rcgeeriiigsjubiieura. Tol twee malen tioe sviond in hdl jaar 1888 het Deiitsche volk aan liet graf van een zijmer Keizers. Den 3c n Maart leg do de eerste Kei- gcr van liet herboren Duitsche rijk op 91- jarigon löeltijd het hoofd Dor rustic. Drie maanden later, den 15. Junfi, volgde zijn zoon^ die doodziek hem op den troon had al- gelost, hem in hel graf. Nog jong, slechts 29 jaren oud, besteeg Wilhelm li don troon. Ec'n njieuwe liUersulicr is altijd oen onbeschreven blad. Niemand, kani weten hoe hij dc, hooge plaats, die lnj, hoeft ingenomen, zal vervullen. In iliit geval droieg de herinnering aan wal zijne beide voorgangers waren geweest, or toe bij om rle verwachting te drukken, cliie mem had van hol nifcuwe gekroonde hoofd. Met een zeker wantrouwen zag mén naar hem op bij zijne komsit aan dc regeerinJg, on dat wanlrouwon beïnvloedde ook liet oordeel, dat over zijne dadenj we Cd geveld in don eersten tijd vaffi zij'm bev>inil. Hét kwam uit in den bijnaam, dién de volksmond in d'ic dagon hem gaf. „Der Reisekaiser" wérd Wilhelm II genoemd, en er klonk eenige spot in die benaming, die ge bruikt werd om hem tb onderscheiden van zijn grootvader, dén „gredscn Kadser", cn van zij,n vader, den „weisen Kaiser". K-éizcr Wilhelm II heeft zich zelf den weg moeten banen-, diie hét hart van zijn» volk» voor nem onllslool eni hem de waardieering bracht van zijne lijidgenootcn. En hij heefb dten weg gevomdon. De „Ivaiser", zooals hij fieaicnemil wordt niet alleen in Duitschlamd maar ook buiten dc Duitsche grens, is eene persoonlijkheid geworden, d-iie een aaiitrek- Idngapimt is van de gansche wercM, hélong- wélvkerud zooals er misscQii'cn geen tweede bestaat. Zijne veelzijdigheid is verwonder lijk en in die mate misschien -nog nooiilt op eon Lroon voorgekomem. Hij wéét alles, het nioligsfte on licit gewichtigste, cn stelt belang in alles wat ver af e»n nabij is. Zijne persoon lijke kundigheden zijn zoo vele, dat men ze haast ni-ot kan opnoemen. Hiji toekenJt, sohil- dert, ontwerpt bouwplannen, componeert den „Sang a-n Aegi-r", neemt dc-n maatstok ter hand om zelf t'o diirdgeercn; hij laat twee diedlen vollcslite'dci'en bijeenbrengen ora den Dumtschen man-nenzang te verbeteren; hij neemt in dc-n schouwburg, als hij dtil noodlig vindt, zelf de r-egix» op zich, geeft wenken aan de toooieelspelors en laat een dag-order achter de coulissen aanplakken, dat zij zich (k>quelln tot voorbéeld moeten nemen; hij sticht wetenschappelijke instellingen van dén; w.rsten rang, houd/t zich bezig met theologi sche studiën, spreekt over Ba-bel en den bij bel, houdt zelf préeken over Gods woord. En tlffiL alles doét hij| als bijzaken, biji wijze van onTspamniug de staatszaken, wellver druk kend en last hij blijmoedig draagt, dag enl nacht. Hij zou ment gen leerstoel kunnen sié- rem en blijft daarbij een onvermoeide leer ling. Dit deze onleschba-re dorst naar ken nis ziüi ten deele ook dc vele reizen to vcnkla- 1X211, die hem steeds nieuwe indrultken bron- gen. Waar liefde is, mo<fl schaduw zijn. Ook van Kéizer Wilhebn II gcLdt, dat hij heeft „le défnut de sa qmalité". Maar die uitwas sen van zijne goede eigenschappen zijm dc| drijfkracht, die zijn zoo veelzijdig sameiige^ slëld organisme in beweging houdt. Zij kun nen geen afbreuk doen aun dc populariteit, die liij zich verworven heeft; zij strekken veeleer om die te bevestigen, want zij brén gen hean nader lot dc menschen, die daar door zich bewust worden, dat op den Do-it- sch«n Keizerstroon gezeteld is een niensch, wion niéts mcnschelijks vi*eenid is. De lof van Keizer Wilhelm II wordt ill deze» dagen mi vele tonen bezongen. Mén huldigt liem als ba an brok ca-, die zijn volk nieuwe we gen tot ontwikkeling heeft aangewezen; men huldigt liem bovenal als vredevorst, dli'o, zoo als d-e voorzitter van den Duitsohon rijksdag eergisteren heeft gezog<l, het oorlogsczwaard slechts zal Gékken, als het moot dienen oan de levensvoorwaarden van liet Duitsche volle te verdedigen. Dat is misschien de hoogste lof, die dén Duiitscben Keizer op zijm zilver ren jubileum kan word'én gebracht, wamt om' zich dien lof te verwerven, heeft hij eene overwïnnifiig moeten behalen op zioli zelf. De monarch, difo in liét bogi-n vam zijne re- gccring heeft gezegd: „Wie mij weerstaat, dien verpletter ik", hooft eene grootc zelflxv- lieersohinig aan den dag gelogd, door in zijuio nu reeds over eon kwart eeuw loopendc rc« geéring steeds als hoogrto stelregel in acht te nemen, dat dc wei'eklvredo mo ïl worden gehandhaafd. Aa-n dc hulde, die hem daar voor toekomt, kunnen wij allen meedoen. Aan <lcn Italkan. Sofia, 14 .1 u n i. Hel antwoord van dev. koning van Bulgarije op liet telegram van den Czaar zegt: Reeds den 13 April wendde mijm regcering zich lot minister Sasonow om heiï te verzoeken een einde le maken aan den staat van opwinding aan beide zijden van dc grens, door dc beide -partijen uit te noodige zich aan arbitrage te onderwerpen. Toen deze uilnoodiging gedaan werd, heeft mijne regee ring haar dadelijk aangenomen. De Servische regeering zette slechts hare politiek voort, waarvan dc laatste manifestatie de verklaring van minister-president Basics in dc skoepsch lina was. Die veroorzaakte in Bulgarije eene des te grootcrc ontroering, omds-t zij bekend werd gemaakt op een oogenblik, toen de bij eenkomst van de minister-presidenten werd voorbereidUwe Majesteit zal niet weigeren le erkennen, dat Bulgarije trouw is geweest aan zijn woord. Het wacht steeds af, dat de arbitrage eveneens zal worden .^ingenomen door Servië. Het is wel degelijk de Servische regcering die voortgaat de gevaren van den broederstrijd uil le lokken. Wij willen oprecht dien strijd vermijden, ofschoon wij niet kunnen ingaan tegen de eenstemmige gevoelens van verontwaardiging, die bij mijn gehcele volk worden opgewekt, door de po gingen van onze bondgenooten, die het, ir. strijd met recht cn de bezworen trouw, de heiligste rechten van zijne overwinningen will n ontnemen. Bulgarije heeft niet alleen rechten op Macedonië: het heeft ook onafwijs bare plichten jegens 'eene bevolking, die tot eiken prijs Bulgaarsch wil blijven. Die plicht werd gedurende langen jaren erkend door Rusland zelf. P a r ij s, 14 Jun i. De Temps bericht uit Petersburg, dat de van Bulgarije cn van Ser vië ontvangen antwoorden als bevredigend worden beschouwd, en dat nu de eerste mi nisters van de Ballcanstalen naar Petersburg bijeengeroepen zullen worden, staip. wanneer althans die stap nog niet is ge schied. Weenen. 14 Juni. Bevoegde kringen zeggen, dat in dc komende gedachtcnwisse- ling over de arbitrage van den Czaar in hel Bulgaarsch-Servische conflict rekening zal gehouden moeten worden met de belangen van Ooslenrijk-IIongarije aan den Balkan Geschiedt dal niet, dan zal do Balkancrisia niet geëindigd zijn en zou men tegenover nieuwe moeielijklieden staan. Sofia, 16 Juni. De gezant van Grieken land heeft bij de regeering een voorstel tot demobilisatie ingediend, overeenkomende mei het Servische voorstel. Bu ka rest, 14 Juni. De officieuse Poli- tika spreekt tegen, dal de regeering voorne mens zou zijn drie legerkorpsen te mobili- secre-n. DuïtschlancL B e r 1 ij n, 14 Juni. In het begin der zit ting van den rijksdag van heden werd dl Duitsche Keizer gehuldigd naar aanleiding van zijne 25-jarige regeering. De rijkskan* selicr, alle staatssecretarissen, verscheidene ministers en de afgevaardigden van de bur gerlijke partijen waren hiervoor verschenen, De Keizer wees bij de aanvaarding van zijne regeering met verontwaardiging de beschuB diging af, die hem roem- en oorlogsgedach ten toeschreven. Dit bezwaar bleek ook ge heel ongegrond. De Keizer, die het machtig» ste oorloc8instrument in de hand houdt, ge*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1