„DE EEMLANDER". Dinsdag 17 Juni 1913. BUITENLAND. FEUILLETON^ Het Eeuwige Leven. H\ @31 II Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1-50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijko nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1B regels f 0.50. Elke regel moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbotaling. Groote letters naar plaatsruimto. Voor handel on bedrijf bestaan zoor voordoeligo bepalingen tot het herhaald ndvortooron in dit Blad, bij abonnement. Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. JLa.ii hendie niet 1 Juli a. s. op dit blad inteekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver schijnen Kosteloos toege zonden Christelijk? (.Herplaatsing wegens misstelling). Men herinnert zich, dat wij, toen baron van "Wijnbergen z'n beruchte canaille-rede te Leiden gehouden had, ,.curiositeitshalve" 'n voorbeeld gaven hoe onzerzijds 'n opsomming te geven ware van de verschillende catego- riën, die rechts stemden; wij voegden er met nadruk bij, dat zulks in den stijl-Wijnbergen geschiedde en dat wij ons wel zouden wach ten op n serieusc vergadering aldus te argu- nienteeren. Rechts heelt hieruit 'n politiek slaatje wil len slaan en zoo heelt men in schier alle dc- ricale blaadjes kunnen lezen en op vele recht- sche propaganda-avonden kunnen hooren, dat, volgens het Amersf. Dagblad, rechts stemden: alle vroomheids-huichelaars, alle schijnheiligen, alle mond-christenen, enz. 'n Storm van verontwaardiging 1 Maar de heeren sprekers en scribenten vergeten, dat die verontwaardiging niet ons gold, doch... den stijl-Wijnbergen, dien „beste der coalitie- propagandisten". Dat verheugt ons. Maar wat te denken van de „Voorhoede die zich bezondigde aan het volgende on derschrift: Ziezoo, nu weet gij 't. Dat zijn de rcoht- sche heeren 1 't Is mooi hè? Maar wie stemmen nu links? Wel, we zouden zeggen: dc ploer ten die zulke dingen in hun krant schrijven. En verder zeer vele fatsoenlijke men- schcn, die op politiek gebied met ons van meening verschillen en-die 'L niet helpen kunnen, dat ze zulk schorum in hun midden hebben. Wat nu tc denken van de heeren van West- broük en van de Slichlsche Courant, die in vollen ernst nog vele ergere dingen zeggen? 01 zijn de ploerten en het schorum van links vogelvrij verklaard? Wij spatiecrcn. Red. Aau «ten JSalknii. p a r ij s, 10 Juni. De linancieele Balkan- commissie heeft van hel onlwerp-reglement van orde met algemeene stemmen aangeno men art. 2, dat de wijze van stemming regelt. Dit artikel bepaalt, dat de besluiten van de commissie moeten worden genomen, met een stemmigheid van de vertegenwoordigde sis ten. Dit besluit, dat de kwestie regelt of dc stem moet zijn raadgevend of medebeslissend, is met algemeene stemmen goedgekeurd; maar de delegaliën van Oostennjk-Ilongarije en Italië behielden de definitieve goedkeuring voor aan hunne regeeringen. De overige ar tikelen werden .zonder voorbehoud goedge keurd. Dc mogendheiddie haren vertegen woordiger op de financieele Balkanconl'eren- tie te Parijs niet bij tijds instruction heeft ge geven over de kwestie van hel recht der oor- logvoerencd bij de stemmingen, waardoor de verdaging van de conferentie tot Maandag noodig werd, is Oostenrijk-Hongarije. Dc mogendheden van de triple entente hebben getracht in Weenen concessiën te krijgen, en het schijnt, dat hunne pogingen eenig succes hebben gehad. Oostenrijk-Hongarije, dal oor spronkelijk aan de Balkan-bondgenoolen stechls cene raadgevende slem wilden toe staan, is bereid hun ecne beraadslagende slem toe te staan. Het blijft er echter bij, dat de vier verbonden stalen slechts ééne slem zullen mogen uitbrengen. Het is onzeker of de Balkansla ten er genoegen mee zullen ne men, dat op deze wijze halverwege aan hun verlangen wordt tegemoet gekomen. De mogendheden, of althans een deel van hen, wenschen, dal de Balkanstalen niet al leen een deel van de geconsolideerde Turk- sche staatsschuld overnemen, maar dat zij ook in eene billijke verhouding opkomen voor een deel van de vlottende schuld. Volgens eene officieele opgave zijn vóór de uitbarsting van den oorlog aan Turkije voorschotten ver leend tot een bedrag van 11,602,067 Turkscho ponden. De voorschollen, die na den oorlog zijn toegestaan, bedragen tc zamen 11,550,795 T. p. Het geheele bedrag van dc vlottende schuld is dus 28,153,412 T. p. De mogendhe- ren verlangen, dat de Balkanstalen van dit be drag 19.34 pel., dus omstreeks 4£ milliocn Turksche ponden, zullen overnemen. Londen, 16 Juni. Reuter verneemt, dat Servië in zijn antwoord aan den Czaar de uilnoodiging heeft aangenomen om deel te nemen aan de conferentie van de eerste mi nisters te Petersburg, ten einde tol overeen stemming te komen omtrent dc punten van geschil. Tevens handhaaft Servië hel standpunt, dat de herziening van het Bulgaarsche ver drag noodig is. Belgrado, 1 6 J u n i. De regeering heeft dc uilnoodiging van Rusland aangenomen om deel te nemen aan de samenkomst van de vier eerste ministers te Petersburg. Pasics heelt het verzoek om ontslag vaD het kabinet aangenomen. De Daily News bericht uil Petersburg, dat hel telegram van den Czaar aan de Balkan- monarchen, eerst gezonden werd na dringen de vertoogen van Engeland en Frankrijk, dat Rusland cenige kracht zou aanwenden in de richting van 't vermijden van een conflict. Ook toen werd de bekendmaking van dat te legram uitgesteld totdat de mogendheden, Duitschland en Engeland voorop, een beroep op dc bondgenoolen hadden gedaan om eene gedeeltelijke ontwapening te krijgen. De Bcrlijnsche correspondent van dc Ivöln. Ztg. bericht, dat er nog geene officieele be vestiging verkregen is, dat Bulgarije van alle strijdpunten zich onvoorwaardelijk aan dc be slissing van den Czaar onderwerpt. Inlus- schen schijnt het toch, dat Rusland voldoende toezeggingen bezit, dal de scheidsrechterlijke beslissing zoowel door Bulgarije als door Ser vië wordt aangenomen en uitgevoerd. Eene andere voorwaarde, waarvan Rusland de vervulling wenscht, is dat de beide stalen en' ook de andere leden van den Balkanbond en Turkije zoo spoedig mogelijk overgaan tot eene gedeeltelijke ontwapening. Daar de vre- despreliminaires in Londen zijn ondcrleekend cn de oorlogstoestand tusschcn Turkije cn de Baikanstaten dus geëindigd is, bestaat cr uit het verleden geen reden meer om de volledige oorlogstoerusting te handhaven. Voor dc toe komstige ontwikkeling zal natuurlijk Rusland, evenals iedere groote mogendheid, bezwaar maken een scheidsrechterlijke uitspraak le doen, zoolang de beide twistende partijen tot aan dc tanden gewapend en geheel tot den oorlog toegerust tegenover elkaar slaan. In de Kazan-kathedraal tc Petersburg is een dienst gehouden ten gunste van de be moeiingen om den vrede in de Balkanlanden te herstellen. Het doel van dc door de Bulgaarsche re- gccring gestelde voorwaarde om het Servi sche voorstel tot demobilisatie aan te nemen wanneer het gehccle door Servië bezette Macedonische gebied, hetzij het behoort tot het in geschil zijnde of tot het niet betwiste land, gemeenschappelijke garnizoenen krijgt, is de uitvoering van dc zeer gewenschte de mobilisatie te verzekeren op cene wijze, die Bulgarije voor iedere verrassing zal be sehermen. Uit Sofia wordt daarover aan de Frankf. Ztg. bericht: „Wel is waar is uil den Icksl Yan het tele gram van den Czaar af te leiden, dat de Rus sische scheidsrechterlijke beslissing in over eenstemming met de verdragen en ook met de bijzondere militaire overeenkomsten zal worden genomen en dat bijgevolg hel in hel verdrag aan Bulgarije toegekende gebied van Mucedonic ook aan dc Bulgaren zal wor den toebedeeld, liet zal echter cenigen tijd duren; voordat de uitspraak van den scheids rechter geschiedt, terwijl Bulgarije bezwaar lijk gezind kan zijn, zijne legers voorlangen tijd op oorlogsvoel le houden Er moei daar om een overgangsmaatregel zijn, die voor Bulgarije dc demobilisatie vergemakkelijkt. Daartoe dient het voorstel, dat na hol terug trekken van dc veldtroepen in de door dc Serven bezette Macedonische steden Bul gaarsche garnizoenen van gelijke sterkte worden gelegd. Wanneer Servië dit voorstel aanneemt, dan kan het oorlogsgevaar als voor goed uil den weg geruimd beschouwd worden. Intusschen leggen de militaire krin gen le Sofia weinig hoop aan den dag, dat de vrede verzekerd zal blijven." Duitschland. iB e r 1 ij n, 16 Juni. De nationale gift bij gelegenheid van het Keizer-jubileum voor de zending in de Duitsche koloniën van protec toraten is heden aan den Keizer overhan digd. Het totale bedrag is 3.300,000 mark, waarvan bestemd zijn voor de evangelische missiën 2.503.436 mark, en voor de katholieke missiën 1.300.000 mark. In den loop van den voormiddag groeide de menscheninassa's Unter den Linden en in de omgeving van hel slot geweldig aan. Tal rijke deputaliën bruhten gelukwenschen over. Van 10 uur al ont\ingen 1I.H. M.M. dc depu- latlën, die geschenken overbrachten, liet Keizerpaar nam opstelling in de kapittelzaal onder den troonbaldakijn. Dc rijkskanselier bracht dc gelukwenschen van het ministerie over. Namens den bondsraad sprak dc Beicr- sche gezant graaf Lerchcnfcld. Daarna volg den het presidium van den bondsraad en dat van den landdag. Veldmaarschalk graaf Ilaeselcr bracht den Keizer een maarschalk- slaf, dien de Keizer met hartetlijken dank iu ontvangst nam. Daarna volgden deputaliën van de vloot cn van het leger. Prins Ilein- rich overhandigde een zilveren adelaar, die den vlaggcstok van het jacht Ilohenzollern zal versieren. Er volgde nog eene lange reeks andere deputation. Aan het hoofd van cene Amerikaansche deputatie reikte Carnegie een adres over. Om elf uur werd een defileercour van gc- lukwensching gehouden in dc ridderzaal. De Keizer schonk den rijkskanselier zijn portret in den vorm van ecne plaquette met een eigenhandigen brief, waarin hem zijne bevordering tot luitenant-generaal la suite werd medegedeeld. Aan de dcpartcmcnts- directeurs in het ministerie van oorlog, ge neraals Wandel en Stadl cn den gewezen di recteur Bachmeister is de erfelijke adel verleend. Den gewezen Rijkskanselier vorst Bülow heeft de Keizer zijne portret-plaquette geschonken, die hem bij zijne doorreis tc Bazel door den Duilschcn gezant werd over handigd. Dc feesldag van heden werd om zeven uur door eene reveille ingeleid. Daarna brachten 7000 jongens cn meisjes den Keizer eene aubade. B e r 1 ij n, 16 Juni. De Berlijnsclie uni versiteit hield hedern naar aanleiding van het regeei'ingsjubïieum van deai Keizer eene plechtige vergadering 'm de aula. Een uitge lezen gezelschap was daarvoor opgekomen; o.a. woonden do minister van ceredienst von TroCt zu Solz en do staatssecretaris van het rijks dep an-lioment van justitie Lisco do ver gadering bij. Dc liibtoilcus prof. Otlbo Iliinize Meld de feestrede, waaniai van bijzonder belang was dc mcdcidcediuig van ecne gdheel onbekende historische gebeurtenlis, waartoe de Kdizcr hom machtiging had verleend: namelijk de verniteULgmg von liet politieke testament van Koning Friedrich Wilhelm IV, waartoe de Keizer is overgegaan om dc grondwet tot in de verre toekomst zeker te stellen. Bij de aanvaarding van zijne regeering was heit eerste stuk, dat de Keiizer op zijne schrijf tafel vond, opende on herkende als ge schreven in hol karakteristieke handschrift van Friedrich Wilhelm IV, dit poh/ltiiuke tes tament, dat iedcrem nieuwen heersoher bij dc aanvaarding van de regeering moesit wor den voorgelegd. Het bevatte de in de krach tigste on dringendste bewoordingen vervatte vermaning om de grondwet nog vóór de eedsaflegging tc vernietigen. Wilhelm II was evenmin als zijlne beide voorgangers gezind aan deze vermaning gevolg te geven, maai bij ging vorder eii overwoog, dat de mogelijk heid niioü was uitgesloten, dat in de toekomst eens een jonge, oneu'varen heerschor aan. de regeeriiug zou komen, op wien de vermaning oen nood'lottigen indruk had kunnen maken. Bij die gedachte, zcide do Koizer, was hot mij alsof ik een kruitvat in mijn huis had. Ik had geen rusL totda'l hol testament was vernietigd. Hot werd verbrand en de enve loppe werd aan het keizerlijk arcliief over gegeven met hot bijschrift: „Inhoud vernie tigd." Naar aanleiding van hol regeeringsjubiloum van den Ivdizor hebbon ook de bondsvorslön on de vrijo rijkssteden amnestiën uitgevaar digd. Weenen, 16 Juni. De Keizer hooft eon dagorder uitgevaardigd, waarin hij doet uit komen, dat het lcgor van Ooslenrijk-Ilongarijc do gevoelens van geestdrift deelt van leger c-ii viool in Duiltschland ten aanzien van den Duilschcn Keizer. Do Keizer brengt aan zijn waarden vriond en vcillieveii hond gei don groot van Oostenrijk-llongarije's legor cn vloot. Hij bidt den Almachtige hem le behou den voor zijfn volk bel grooter welzijn van hel Duitsclic rijk. B c r 1 ij n, 16 Juni. De keizer cn de kei zerin deden heden namiddag in een open automobiel een rit door den Tiergarten; zij werden door duizenden juichend begroet. Des avonds was cr familiediner in het slot, daarna eene gala-voorstelling van de Lohen grin in het prachtig met slingers van anjelie ren in alle kleuren versierde operagebouw. De sterkte van het leger in vredestijd is door den rijksdag, door aanneming van art. 1 volgens hel voorstel van de commissie, vast gesteld op 659.563 man. liet aantal nieuwe kavallerie-regimenlen is op drie bepaald ge bleven; een voorstel om de door dc regee ring gevraagde zes regimenten le herstellen werd verworpen met 203 tegen 159 stemmen bij zes onthoudingen. Vooraf was met 302 tegen 67 stemmen verworpen een voorstel om nog twee regimenten meer loc le staan dan de regeering had gevraagd. De Nordd. Allg. Zeitung drukt dc hoop uit, dat bij de derde lezing dit votum nog zal wor den gewijzigd, en zegt, dat door den rijks kanselier, door den minister van oorlog en door cene reeks van afgevaardigden uit de grensprovinciën met nadruk gewezen is op de zware verantwoordelijkheid, die men op zich zou laden door vcrwaarloozing van do grensbescherming. Dc rijksdag is blijven stoken in de discussie over den duur van den diensttijd, maar heeft ecnigc van den door de commissie voorge stelde resolution aangenomen. Een van deze drukt den wcnscli uit, dat slechts volledig ge schikte personen worden ingelijfd. Eene an dere, dal dc bepalingen over vrijsttelling van den aotievcn dienst ingevolge burgei lijko omstandigheden en kostwinners van behoefti ge familiên op gelijke wijze als tot dusver werden gehandhaafd. Verder wordt de wensch uitgedrukt, dat dc soldalen per jaar minstens vier weken verlof moeien bobben en dat dc verloftijden van de uit den landbouw afkomstige soldaten zooveel mogelijk in den oogsttijd worden verleend. Voorts werden nog aangenomen resolution, waarbij een wets ontwerp lot verhooging dor ondersteuning van gezinnen der manschappen verlangd wordt, en besparingen worden verlangd door invoering van eene zelfde uniform voor oor log en vrede cn door aanstelling van niet ac tieve officieren in betrekkingen, waarvoor geschiktheid voor den velddienst geen onmis bare voorwaarde is. België. Brussel, 16 Juni. Met liet oog op d« daling van de caoulchouc-prijzen wordt in Heil Koiuaii van Liefde 85 DOOK MARIE CORELLI. „Alle vrouwen zijn dwazen 1" en deze ver sleten opmerking werd door iemand op harden, bitteren toon gezegd. „Het is geen liefde, die haar drijft, veel meer do ■soldoe- ning bemind te worden. Geen vrouw zou lang trouw kunnen zijn aan een gestorven man zij zou de verwachte voldoening barer overvloeiende sentimentaliteit missen en zij zou geen geduld hebben om hem in het Pa radijs te kunnen ontmoeten indien zij in zulk een mogelijkheid geloofde hetgeen zij in negen van de tien gevallen niet zou doen." „Volgens Aselzion zijn er geen gestorven mensehen," zeide de andere onzichtbare spreker. „Zij zijn eenvoudig overgegaan in een anderen levensstaat. En volgens zijn leer kunnen zij, die elkaar liefhebben, niet lang gescheiden worden, zelfs niet door hetgeen de dood wordt genoemd." „Een armzalige troost!" en bij die woor den hoorde ik minachtend spottend lachen. JDe vrouwen, die Rafel Santoris hebben ^fgehad, zouden u er niet zeer voor dan ken." Ik huiverde een weinig, alsof ik het koud had. „De vrouwen, die Rafel Santoris hebben liefgehad!" Deze zin scheen de herinr^rins aan het knappe gclqal, en dc gestane van den man, zooals ik ze bijna onbewust was beginnen te idealiseeren, te verduisteren er kwam iets ruws en gewoons zich met hem verbinden en de moed ontzonk mij, ik was van alle hoop ontbloot. Enkel stemmen! maar hoe martelen zij mij! Als ik de waar heid maar wist, dacht ik! Als Aselzion maar wilde komen en mij dadelijk hel ergste zeide! In een soort verdooving van nameloos leed stond ik in het kleine met purper be hangen altaar, dat zoo onverwacht voor mij werd geopend en droomerig begon ik na te denken over de onvriendelijkheid en hard heid van deze stemmen! Ah, wat geleken zij op de stemmen der wereld! Stemmen, die lioonen, spotten en veroordcelen! Stem men, die liever een leugen zeggen, dan eenig woord, dat zou kunnen helpen en troosten, stemmen, die er een genot in hebben, juist dat ééne ding te zeggen, hetgeen een hopen- den en strevcnden geest moet wonden en verpletteren! Stemmen, die niet over liefde kunnen spreken zonder wrekende bitterheid en minachting, stemmen ah God! indien al de harde en lasterende woorden der menschheid slechts waren gestild, wat zou deze aarde dan een hemel zijn! En toch waarom zouden wij naar ze luisteren? Wat hebben zij eigenlijk met ons te maken? Moet de ziel van haar middelpunt worden gedre ven door een toevallige meening? Wat raakt het mij of deze of gene mijn daden gocd- of afkeurt? Waarom zou ik in de war wor den gebracht door praatjes of beangst door slechte oordeelvelliagen? ■Verdiept in deze gedachten, drong de bijna godsdienstige vrede van mijn omgeving nauwelijks tot mii door, en pas toen de stemmen cenige oogcnblikken zwegen, zag ik wat dit kleine vertrek bevatte, dat ik haast zonder het te welen, was binnen ge treden een uiterst fijn tafeltje, naar het scheen gemaakt van kristal, dat als een dia mant schitterde en op de tafel, een open boek. Een stoel was erbij geplaatst met het klaarblijkelijk" doei lot lezen uit te noodigen en toen ik naderde, eerst onverschillig en daarna met steeds meer belangstelling zag ik, dat het open boek een inschrift had op het eerste blad. „Aan een trouw onder zoeker van Aselzion." Was ik „een trouw onderzoeker?" in vrees en gedruktheid! Hier was ik, gedeeltelijk in mijn zclfbcheer- sching geschokt, alleen door het hooren van stemmen achter den muur. „Ik, die had ge zegd, dat God niets beveelt zonder dat het nul .heeft, was eensklaps gereed te gelooven, dat Hij den dopd zou hebben bevolen van den minnaar, Lot wien Zijn wetten mij had den geleid! Ik, aan wie het zaligmakend Visioen van een Engel was toegestaan. Een Engel, die gezegd had: God denkt geen kwaad van u wenscht u niets verkeerds toe heeft geen straf voor u in liet zicht geef uzelf in zijne handen en wees ge- rusll" deinsde reeds terug en wendde mij af van het geloof, dat mij sterk moest houden! Een gevoel van schaamte overviel mij bijna verlegen naderde ik de tafel, waarop het open boek lag cn ging op den stoel zit ten. Ternauwernood had ik dit gedaan of de stemmen begonnen weer op nog luider en toorniger toon. „Zij verbeeldt zich het geheim des levens le kunnen leeren! Nog wel een vrouw! Welk een onbeschaamde aanmatiging zoo iets te willen beproeven!" „Neen, neen, het is niet zoo zeer het ge heim des levens, dat zij verlangt tc ontdek ken, als wel het geheim van voortdurende jeugd! Dat is voor een vrouw alles! Altijd jong en altijd schoon te zijn! Welke vrouw zou niet op pad gaan voor zulle een koop waar!" Een luide lach volgde op deze opmerkiug. „Santoris was goed op weg naar zijn doel," zeide een stem, die zacht en kalm klonk. „Het is zeker, dat niemand zijn waren leeftijd zou gissen." „Hij bezat al het vuur cn den hartstocht der jeugd!" zeide een andere sitcm. „Het vuur der liefde stroomde zoo warm door zijn aderen, alsof hij een Romeo was! Niets van de koudheid en tegenzin van den ouderdom raakte hem, waar 't het schoone geslacht betrof!" Weer volgde gelach. Ik zat onbeweeglijk in mijn stoel bij de kristallen tafel en luister de naar elk woord. „De vrouw hier is het laatste slachtoffer van zijn hypnotisme, is het niet zoo?" „Ja. Men kan zeggen zijn laatste slachtoffer hij zal er geen meer maken." „Ik denk, dat zij dadelijk zou vertrekken, als Aselzion haar de waarheid zcide?" „Natuurlijk! Waarom zou zij blijven? Het is slechts een liefdedroom, welke haar hier heeft gebracht als zij weet dat de droom voorbij is, zal er niets meer overblijven." Dat was wa-ar! Niets meer overgebleven! De geheele wereld is verlaten en de hemel zelf zonder hoop! Ik drukte mijn handen tegen mijn oogen om te beproeven dc bran dende pijn te verkoelen was het mogelijk, dat, hetgeen deze stemmen zeiden, waar kon ziin? Zij spraken niet meer; er heerschte een gezegende stilte. In een soort wanhoop nam ik den brief, dien Rafel Santoris mij had geschreven en herlas elk woord met hartstocht en verlan gen vooral dien eenen zin, die luidde: „Wij gij cn ik die welen dal Leven, al liet Leven zijnde, niet kan sterven bcliooren in onze tegenwoordige tijdruimte wijzer le zijn, dan le twijfelen aan eikaars oneindige liefde en dc volmaakte wereld van schoonheid, die liefde schept." „Wijzer dan tc twijfelen!" Ah, ik was niet wijs genoeg! Ik was vol twijfel en ingebeelde gevaren en waarom? Door stemmen achter een muur! Zeker een dwaze reden tot smart! Ik trachtte mijn geest uit de duisternis van neerslachtigheid te trekken, waarin ik was vervallen cn om mijn aandacht af te leiden van mijn ongelukkige gedachten keek ik naar het bock, dat open voor mij lag. Terwijl ik keek, trof dc titel in vergulde letters mijn oogen als een zonnestraal. „liet geheim van het Leven." Een plotselinge, levendige verwachting werd in mij gewekt ik vouwde den brief van Rafel dicht cn stale hem weer in de verbor gen plek bij mijn hart daarna trok ik mijn stoel dicht bij de tafel.boog mij over het bock en begon le lezen. Alles was nu volmaakt stil om mij heen de stemmen zwegen, gaande weg bemerkte ik, dat hetgeen ik las tot mijn onderricht was bedoeld en dat het boek zelf een geschenk van Aselzion voor mij was, wan neer ik bewees een „getrouw onderzoekerte zijn. Een trilling van hoop en dankbaarheid begon de koude zware last van mijn hart weg te nemen en plotseling nam ik mij voor niet meer te luisteren, al zou er weer gespro ken wordeiu Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1