Woensdag 18 Juni 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N% 332 IIae Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogelsf 0.50. Elke regol meer-0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruilbotnling. Groote letters naar plaatsruimto. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordooligo bepalingen tot hot herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnemont, Eene circulaire, bevattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. „D E EEMLAN DE R". Uitgevers: .Aan lien, die met 1 Juli u. s. op dit blad inteekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen -ver schijnen Kosteloos toege zonden. Kennisgevingen. Do Burgemeester van Amersfoort, brengt ter kennis vau belanghebbenden, dat blij kens niedcdeeling van den Minister van-Oorlog op 16, 17, 18 on 19 Juni 1913 schietoefeningen zullen worden gehouden op het strand onder Rockanje, eiland Voorne. Er zal gevuiud worden met kanonnen van licht kaliber en met mitrailleurs, waarby onveilig wordt gemaakt Nieuwe--of Noordergat. De (loeien die beschoten worden zijn opgesteld op de W.-punt van het strand van het eiland Voorne, terwijl de batterijen, waaruit gevuuru wordt, Z.-O.- lijk daarvan Staan t-ussdhen dc mijlpalen 12 en 14. Op de dagen waarop ge\ uurd wordt, zullen tus- schcn de mylpalen 10 en 14 op ongeveer 500 M. van het strand op de hoogste duintoppen roode vlaggen waaien, vanaf 'één uur voor het begin der oefening tot na afloop daarvan. Een sfoomvaartuig tot het verleen cn van sleep dienst is niet aanwezig. Amersfoort, 16 Juni 1913. De Burgemeester voornoemd, v. RAN'DWIJGK. lie eerste stormloop. liet Nederlandsche volk hoeft zich gisteren uiiiJgesprok'en en niiot onduidelijk verklaard van d\j twijfelachtige zegeningen vain heil rocjilscihc régiinc ndul gedlbeaid te zijn. Ons ontbreekt nog de gelegenheid om den uitslag in, z'n vollen omvang De overzien, maar zoo veel is zeker, dat door helt geheele land 'n kraichliige stnoomimg coalitie-afwaarts is ge gaan. De mogelijkheid, dal redilis nog 'n kleine meterderhedd ini dei Tweede Kamer zal weten te behalen, is niet gehete! uitgesloten; maar de kans is even groot, dal de coali'liile zicfy mol 15 zetels zal moeten Den-red en stellen. Rechts brengt steeds bij het eerste tref ton reeds allo troepen in het veld en zal nog» slechts door tactische misgrepen der tegen standers gered kunnen worden. De leidslie den der anitircoaiiblie-pantij-an hebben thans heit lot van de coalitie in handen. Verrassend zal voor de meestem wel de uilslag van Amersfoort geweest zijn. Do in de verkiieziiiigsiact&c nJiet ingewijden zullen wel sjllermalnst verwacht hebben, dat hol in dit djistrioL' een van de weinige districten in ons land* benrooiden de Moerdijk, dat nog nooit 'n liberaal afvaardigde, dat liet. in dat vaste rechtsohe bolwerk tol 'n horst camming komen zou en wij. betwijfelen of helt verkiezings-i comité zelf o-p zóó gunstige cijfers gwlioopl zal hebben. Want gunstig zijn de cijfers. Dc> heer De Beau fort bleef immers ternauwer nood 100 stemmen bij dien hoer Van Asfoh--van Wijok ten achter. En als men, hierbij nu eens vergelijkt den uitslag van de verkiezing In 1909, boen van Asch van "Wijck 4725 en def Beaufort slechts 2469 stommen behaalde, dan begrijpt men wolk 'n groote voüdioeaiing de uilslag van gisteren moet zijn voor bdü Vrij zinnig VciidiOzingsoomité, dat zonder luid ruchtige propaganda maandenlang onver moeid gewerkt heeft aan de voorbereiding van deize verkiezing. Maar wat de dug van gisitoren olns bovenal geleerd heeft, dat is de macht van samenwerking. Zoo demoralLsoe- rend cn verslappend onderlinge bestrijding werkt, zoo opbouwend en opwekkend is hel meit elkaar optirokken van brooders uil één huls. Het aanvankelijk succes moge voor alle vrijzinnigen 'n krachtige prikkel zijn tot 'nj uitere te inspanning om op don dag dw her stemming rar. W. H. de Beaufort ook inder- daad gekozen te krijgen. Want diit heseffe men wel; wij zijn er nog nie»l, nog lang niet zelfs. Wij hoorden giste ren wol reeds zeggen: „Amersfoort liberaal", en dait klonk zoo heerlijk cn za.l menigeen' van vreugde bobben doen ontroeren, edoch' wij mogen niet jubelen vóórdat het pleift be slecht is. En op het oogonblik is de rechtsohe candidaaft don heer De Beaufort locli nog 100 slt ommen voor. Diie moeten ingehaald worden. En nu h oord on wij iedereen wol zoggen, dat dc 715 stemmen van dr. Van Leeuwen ongetwijfeld op mr. Do Beaufort zouden overgaan, en dat de sociaal-democraten zich In heit belang van land on volk verplicht zul len gevoelen d'a candiMiailuur-Da Beaaifor^ te steunen, maar men moet op alles bedacht zijn. Men moet rekening houden met de mogelijkheid, dat de S. D. A. P. het consigne van onthouding uitgeeft en dan zullen van die 715 kiozcuvs slechts zij op mr. De Beaufort overgaan, di'e, los van de S. D. A. P. staande, uit bijzondere overwegingen dr. Van Leeuwen stemden. En hoe groot hun aantal zijn zal, is niet to berekenen. Vergeleken bij den uit slag van de Statenverkiezing van de vorige weeik, zou men geneigd zijn te zeggen, dat de zoogenaamde bijlioopers van. de S. D. A. P. ditmaal reeds bij eerste stemming mr. De Beaufort gestemd hebben. Het is zaak waakzaam dn werkzaam te blijven. Slechts één week scheidt ons nog van d'dn dag dei- eindbeslissing. Die lijd moeit benut worden. Allen nu aan het werk! Politiek Overzicht De crisis in de Oalkanianden. Van de gunstige opvatting, die men in het departement van builenlandsche zaken te Berlijn heeft van den toestand aan den Balkan, getuigt dc Nordd. AUg. Zeitung, die in hare laatste Wochenrundschau gewaagt van eene, naar men hopen mag, beslissende omkeering ten goede en schrijft: Het gevaar van eene gewapende botsing tusschcn Bul garije en Servië is belangrijk verminderd. De eenstemmig afradende houding van de groote mogendheden is in Belgrado en iii Sofia niet zonder uitwerking gebleven. Bij het ingrijpen van Europa viel aan de Russische politiek hel initiatief ten deel, doordat Keizer Niko- laas van hel in het Bulgaarsch-Servische ver drag voorziene recht van de aanbieding cener scheidsrechterlijke beslissing in een persoon lijken slap bij de Koningen van Bulgarije en Servië gebruik maakte. Bij dit voor dc Euro- pccschc vredespolitiek zeer te waardoeren optreden sloot zich aan een door de groote mogendheden in Konstantinopel en de hoofd steden van den Balkanbond gemeenschappe lijk verleende raad tot vermindering van dc op oorlogsvoct gebleven strijdkrachten. Zekere teekenen spreken er voor, dat de vriendschappelijke vermaning haar doel niet zal missen. Wanneer Bulgarije cn Servië zich verstaan over demobilisatie-maatregelen, dan zal men ook daar kunnen spreken van een voor goed inslaan van den weg der vreed zame vereffening van de nog aanhangige ge schillen. Een toontje minder opgewekt laat de Neue Pre ie Prcsse zich uit; maar toch is ook dit blad van meening, dal dc nieuwe Bulkancri- sis op weg is om op te klaren. Naar aanlei ding van het bericht, dat binnen kort de minister-presidenten van de Balkanslatcn naar de Russische hoofdstad zullen worden genoodigd, waar de geschillen definitief zul len worden bijgelegd, schrijft de Neue Freie Pres se: De wil van Rusland om den vredio op den Balkan to handhaven is niet aan twijfel on derhevig, cn d-eze wil is zeker zeer prijzens waard. Maai: de taak, die Keizer Nicola as op zich neemt, is nog met vele moeaolijjkheden bezwaard, want Servië en Bulgarije zijn nog vari verschillende mceniLng over de vraag over welke ruimte de arbitrage van den Czaar zich zal uiiilstabekken. Koning Ferdinand doel in zijn telegram uitkomen, dat Bulgarije een door Rusland erkend recht op het bezit van Macedonië heeft, en geeft/ daarmee uit drukking aan de Bulgaarsohe meenllng, dat de beslissing van den scheidsrechter slechts bdtrekking kan hebben op het zoogenaamde betwiste gehield. In Belgrado daarentegen is men van andere moaning. Men gelooft, dat de Czaar zijino beslissing zal vellen over liet geheele aan Turkije ontnomen gobidd; e-n stelt de oprichting van een condominium over dit gebiod voor, waaraan natuurlijk ook Griekenland zou moeten deelnemen. De mde- ningen loopen dus nog tamelijk ver uiteen, cn al is ■onmiskenbaar zoowol aan Bulgaar sche ais aeai Servische zijde de wil maar den vrede aanwezig, dan blijken toch natuur lijk thans, nu de weg maar den vrede moert worden gevonden, de moeiclijkhedon, die er nog aan in den weg staan, in verscherpt? mate. Bulgarije en Servië hebban verklaard in te stemmen met de arbilrage van den Czaar; maar deze instemming is in zoover niet iden tiek, omdart de beide statert onder deze arbi trage iets geheel andere verstaan. II flor over eenstemming te verkrijgen, is het doel van eene kalme, bezonnen en zich vaat haar doel bewusbe politiiek. In Servië wacht man thams op hét Bulgaarsche antwoord op het dlomo- bi'lisa'lievoorsbe 1. Nog heerscht er gceno vol ledige klaarheid over de voorwaarden, waar- oaikler Bulgarije op dit voorstel zal ingaan. Wanneer Bulgarije van Servië de ontruiming van Macedonië verlangt, dam ontslaat eeoie nieuwe moeielijkheid. Maar ook die behoeft rtfét overschat te worden. In Belgrado on in Sofia weet men, hoezeer Europa nflceerig is van de beslechrtlijiïg van hot tegenwoordige oomfliot met d"o wapenen. Het beroep, dat (lc Czaar in naam van hel' Slavendom oip de bdido verbonden tegenstand ere heeft gedaan, oefent in de beide hoofdsteden, vooral echter in Belgrado, een grooten invloed uit. Dat de mOctfolijkhedon niet mdt één slag uit don weg kunnen worden geruimd, is volkomen begrij pelijk. Er zal op den weg naar de volledige ent warring van de Balkanikweshiëni nog monig moeielijk Station zijn, maar eindelijk en ton sloitttie zal in dit langdurige proces toch do vrede overwinnen. Want hij heeft twee goede pleitbezorgers: flict verstand en Europa. Aan «len Elalkan. Sofia, 17 Juni. De vertegenwoordiger van Bulgarije te Belgrado zal heden aan de Servische regeering liet antwoord van dc Bulgaarsche regeering op het voorstel betref fende de demobilisatie doen toekomen. Wecnen, 17 Juni. Volgens een bijzon der bericht van het Extrablalt uit Sofia zou minister-president Danew, alvorens zich naar Petersburg te begeven, zijn weg nemen over Weenen om zich met graaf Berchtold over den tegenwoordigen toestand te onderhouden. S a 1 o n i k i, 17 Juni. Koning Constantijn is heden nacht aan boord van de Avcrow hier aangekoriicn. Er hebben weder huiszoekingen plaats gehad bij verscheidene Bulgaren. Athene, 17 Juni. Minislcr-president Ve- nizelos heeft de uitnoodiging van Rusland aan genomen om zich naar Petersburg te begeven. Sofia, 17 Juni. In bevoegde kringen wordt gezegd, dat op de uitnoodiging van Sasonow is geantwoord, dat eene samenkomst van eerste ministers der Balkanlanden slechts mogelijk zal zijn na eene voorafgaande ont wapening. Sofia, 17 Juni. In haar antwoord op het Servische voorstel neemt de Bulgaarsche regeering in beginsel d<* demobilisatie aa'n, wanneer Servië de ontruiming of de gemeng de bezetting van. westelijk Macedfonlié aan neemt. Men gelooft, dat Servië dit zal wei geren. Volgens een bericht uit Celtinje, heeft het Montenegrijnsche legerbestuur drie brigades bijeengetrokken in de richting van Ipek. De van deze troepen zou zijn, in het geval van eene Servisch-Bulgaarsche complicatie de door de Serven ontruimde stellingen in liet sandjak Novibazar te bezetten. Deze maat regel schijnt op grond van een tusschen Cet- tinje cn Belgrado gevoerd overleg genomen te zijn. Uit dit bericht zou, als hel zich bewaar heid!, zijn af te leiden, dat Montenegro in hel geval van een oorlog tusschen Servic en Bul garije steun zou verleenen en in het sandjak de hezettingsdienst zou overnemen, hetgeen aan do Serven gelegenheid zou verschaffen hun operaticlegcr te versterken. Uit Weenen wordt aan do Frankf. Ztg. he richt, dat langs diplomatieken weg ter ken nis van do mogendheden is gebracht, dof Oostenrijk-Hongarije in hél telegram van, den Czaar ge on gelukkig gekozen mitklel ziet om de BalkancrisÜs ten dinde te bréngen. Oos< tenrijks bezwaren gelden zoowel de zaak als don vorm: d. i. zoowel hel afzonderlijk op treden van Rusland, waardoor Oostenrijk reeds bewogen is zijne deelneming aan don oolloolaeven stap van dc mogendheden ten. behoeve der demobilisatie in te trekken, als ook hel' beroep op de Slavische zaak, waar door wordt gotraclil don Balkan lol een aan hangsel van Rusland on een werktuig van hel militante Slavisme le maken. Of dÜt slandpunt ook openlijk zal woerden kenbaar gemaakt bij beantwoording van eene interpellatie, st.aat nog niet vast. Do meening van de diplomatieke kringen is, dal Rusland door hel peremptoir cischen van hel scheids* reebtorsambt, zich voor eene haast onoplos bare taak heeft geplaatst. Wanneer legen de verwachting dc arbitrale beslissing mocht gelukken en oene lol- én militaire conventie mocht worden gesloten, dan zou, zoo meent men, Oostenrijk voor besluiten staan, waarbij de Balkankwestiën van tot dusver ver zouden achterslaan. De ministerieele crisis in Servië heef. slechts 24 uren geduurd. Minister-president Pasics heeft volgens de mededeel ingen van den correspondent van de Köln. Zlg. te Bel grado het verzoek om ontslag van het ka binet ingetrokken, nadat hem van alle kan ten verzekerd was dal men hem in Belgrado geen enkel verwijl maakte wegens zijn hou ding tegenover Bulgarije. Uit de omgeving van den minister-president verluidt, dal Pa« sics vooral was afgetreden, omdat Koning Ferdinand in zijn telegram aan den Russi< schcn Czaar hém had beschuldigd, door zijf houding de vreedzame bijlegging van hö Servisch-Bulgaarsche geschil te bcmociclij ken. Dit beletsel wilde Pasics door zijn aflri den uit den weg ruimen. Daar echter Ker ning Peter hem verzekerde van zijn volledig vertrouwen en naar dc algemcene opvatting Pasics inderdaad het meest, ja nagenoeg al leen invloed had cn heeft op de ontwikke ling der dingen in deze zaak, zal hij blijven om hel Bulgaarsch-Sevischc geschil „vreed zaam of bloedig", overeenkomstig het belang van Servië tot afdoening te brengen. Dultschland. Berlijn, 17 Juni. De Keizer deed heden morgen een wandelrit. Hij ontbeet inel de Keizerin. In den loop van den voormiddag ontving hij depute tién en de officieren vat dc lijfgarde- cn de huzarenregimenten om een eercgcschcnk in ontvangst te nemen. Om elf uur namen het Keizerpaar en de prinsen en prinsessen van hot koninklijke huis van het balkon van het slot den stoet in oogen- schouw, dien dc gilden hadden georganiseerd om hunne hulde te brengen. Om half een ontvingen dc Keizer en de Keizerin in de pilarcnzaal de Duilsche bonds- vorsten en dc voorzitters van de senaten der vrije sleden. Hierbij hield dc prins-regent Ludwig van Beieren eene rede, waarin liijf Eeu Rouiau van JLicide 86 DOOR MARIE CORELLL „Rafel Santoris is niet dood!" zeide ik luid en met beslistheid. „Hij zou zioh nu niet zoo van mij kunnen scheiden- Hij is niet bedrie- gelijk hij is geen lijk! Hij houdt mij niet voor den mal hij vertrouwt, dat ik in hem geloof. En ik wil in hem gelooven! mijn liefde en vertrouwen zullen niet geschokt worden door praatjes. Ik zal hem geen reden geven mij zwak en lafhartig te noemen, ik zal hem tot het einde vertrouwen!" En, na deze woorden te hebben gesproken, ging ik rustig door met lezen in de groole stilte, die welriekend werd gemaakt door den geur yan onzichtbare bloemen. HOOFDSTUK XVII. Het looverboek. Het is niet mogelijk meor dan een paar uit treksels over te schrijven uit het boek, dat nu geheel mijn aandacht in beslag nam. De uit gezochte passages, zijn alleen uitgekozen, om- dal zij misschien van nut kunnen zijn voor die weinigen, die zeer weinigen die wen- sdien van hun leven iels meer te maken, dan een eenvoudige koop- en verlcoopzaak en ook, omdat ze zeUai' niet moeieliik te begrijpen genoemd kunnen worden. Toen Paracelcus schreef, .,Het geheim van een Lang Leven'', deed hij het op zulk een duistere en inge wikkelde manier, dat slechts de zeer ijverigen en doorzcltenden der leerlingen met de studie doorgingen, hetgeen ongetwijfeld zijn bedoe ling was. Maar de instructies, die werden gegeven in het boek, dat voor mij lag, waren eenvoudig en in overeenstemming met de feiten, die door de moderne wetenschap wa ren ontdekt. En terwijl ik steeds verder las, begon ik licht te zien in de duisternis en eenig idee te krijgen van de wijze, waarop ik een ingewijde zou kunnen worden in hetgeen de Wereld „een wonder" geliefd tc noemen, maar wat toch eigenlijk niets is dan de wetenschap pelijke toepassing van gezond verstand. Om beginnen wil ik het volgende aanhalen met het hoofd: Het leven cn zijn aanpassing. Het leven is de Goddelijke beweegkracht van Liefde. De kracht achter het Heelal is liefde, en uit de Liefde is mensch en Schep ping geboren. Evenals de minnaar hartstoch telijk het bezit van zijn geliefde verlangt, zoo- dal uit hun wederkeerige teederheid de kin deren der Liefde worden geboren, zoo is de Goddelijke Geest onsterfelijk scheppend en verlangt naar volmaakte schoonheid en ver vult de ruimte met eeuwige kracht, brengt millioenen zonnestelsels voort, waarvan elk een verschillende organisatie bezit en een afzonderlijk bestaan. De mensch, het schep sel van onze kleine planeet, de Aarde, is slechts een resultaat van de onuitputtelijke mijn van Goddelijke vruchtbaarheid; desniet tegenstaande is „de Mensch het evenbeeld Gods," in zoover hij begiftigd is met rede, wil en verstand boven de zuiver dierlijke schep ping en liern een onsterfelijke ziel is gege ven, gevormd door Liefde en de eeuwige dingen, die de Liefde schept. Hij kan zelf Goddelijk zijn, in den Wenscli en de voort zetting van hel Leven. In strikt materieel op zicht is hij niets dan een belichaamde kracht, samengesteld uit atomen, die in ccn zekeren georganiseerden vorm bij elkaar zijn gehou den maar in dezen georganiseerden vorm is een geestelijk Wezen vervat, in staat hel aardsche voertuig te leiden en in bedwang te houden en het aan le passen aan de omgeving en de omstandigheden. In zijn tweevoudigen aard heeft de Mensch de macht zijn levens- cellen onder zijn eigen bevel te houden hij kan ze hernieuwen of vernietigen, zooals hij wil Hij verkiest ze meesital te vernietigen door zijn zelfzucht en koppigheid, de twee voornaamste ontbindende elementen van zijn sterfelijk samenstel. Vandaar het gevolg, hetwelk hij „dood* noemt maar hetwelk slechts de noodzakelijke verplaatsing is van zijn bestaan (hetgeen hij zelf le weeg ge bracht heeft) in een nuttiger phase. Indien hij eens vooral wilde leeren, dal hij zijn le ven op deze aarde in jeugd en gezondheid tot een onbepaald tijdiperk kan verlengen, waarin dagen cn jaren niet worden geteld, maar slechts geestelijke „episoden" of sei zoenen, dan zou hij van de eene vreugde in de andere gaan, van de eene triomf in de andere, even gemakkelijk als hij de lucht inademt. Het wordt voor 's menschen lichaam goed geoordeeld, dat hij rechtop slaat cn dat hij zich met bevalligheid en ge mak beweegt en lichamelijke oefeningen doet ter versterking van zijn spieren en hij wordt geen dwaas genoemd om eenige daad van physisch vermogen, die hij kan doen. Waar om zou hij zijn ziel dan niet oefenen even rechtop te staan als. zijn lichaam, zoodat zij volle bezit kan nemen van alle machten, die natuurlijke cn geestelijke crergic kan ver schaffen? Lezer cn onderzoeker, gij, voor wie deze woorden zijn geschreven, leer en onthoud dat dc geheime kracht en de vernieuwing van hot leven, is: Aanpassing, de aanpassing van de atomen, waaruit het lichaam is sa mengesteld, aan de bevelen der Ziel. Wees de god van uw eigen heelal. Regel uw eigen zonnestelsel, dat hel u moge verwarmen en vernieuwen met een steeds terugkeerende lente 1 Maak Liefde tot den zomer van uw leven en laat zc in u scheppen den hartstocht van edele begeerte, den gloed der vreugde, het vuur van idealisme en geloof! Ken uzelf als deel van den Goddelijken Geest van alle dingen en het goddelijke in uw eigen schep pend bestaan. Het geheele heelal staat open voor de onderzoekingen van uw Ziel, wan neer Liefde de toorts is om u den weg te wijzen I" INadat ik zoover had gelezen, hield ik op de kleine kamer, waarin ik zat scheen donkerder of was het mijn verbeelding? Ik luisterde naar de stemmen, die mij zoo hadden verward en ontstemd maar er kwam geen geluid. Ik sloeg de bladen van het boek voor mij om, en vond het volgende. De daad van de gedachte. ^Gedachte is een werkelijk bewegende kracht, machtiger dan eenige andere bewe gende kracht in de wereld. Het is niet enkel dc polslag in een bepaald stel hersencellen, bestemd om tot niels over te gaan, als de polsslag opgehouden heeft. De gedachte is de stem der Ziel. Evenals dc menschel ijkt» stem wordt overgebracht in de verte door de tclcphoondraden, zoo wordt dc Slem dcf Ziel door stralende vezelen verbonden met de zenuwen van de hersenen De hersenen ontvangen zc, maar kunnen zc niet behou den want door haar electrischc kracht wordt ze overgebracht naar andere hersenen cn evenmin als gij den zonneschijn kunt bewaren, kunt gij een gedachte voor. uzelf bewaren. Overal, in alle werelden, door den geheelen Cosmos, spreken Zielen door mid< del van het matcricele medium der hersenen Zielen, die mogelijk deze wereld in het geheel niet bewonen, maar die zoo ver van ons verwijderd kunnen zijn als de laatste ster, die onder den slerksten telescoop zicht* baar is. De harmonie, die nu den musicus wordt ingegeven, kan van Sirius of Jupiter zijn gekomen, zijn aardsche hersens met geestelijke liefelijkheden uit onbekende we relden beroeren dc dichter schrijft, wat hij ternauwernood zelf beseft, gehoorzamend aan de inspiratie zijner droomen cn wij allen zijn op zijn best slechts mediums van ge dachten, ze het eerst zelf uil andere sferen ontvangend en ze dan aan anderen over brengend. Shakespeare, dc voornaamste! dichter en profeet der wereld, heeft geschre ven: „Er is niets goed of kwaad of de ge-' dachte maakte het zoo", hiermede een groote waarheid zeggend een der grootste waaiv heden van de Geestelijke Geloofsbelijdenis. Want hetgeen wij denken, zijn wij; en onze gedachten openbaren zich in onze daden. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1