lir. W. H. de Beaufort. DE E EM LAN DER". Maandag 23 Juni 1913. ft, W. H, (Is Beaufort. BUITENLAND. FEUILLETON.^ Het Eeuwige Leven. H\ 336 Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. li" Jaargang Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalvo op Zon- en Feestdagon. Advertentiën gelievo men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1regols f 0.50. Elke regol moor-0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bostaan zoor voordoolige bepalingor tot hot herhaald ndvortoeren in dit Blad, bij abonnomeiis Eono circulaire, bevattondo do voorwaurdon, wordt op aanvraag toegozondon. A.an hen, die met 1 Juli a, s. op dit blad inteekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver- sohjjnenkosteloos toege zonden Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort j Gezien een sohrijven van den heer Kolonel-Militie- nuniasaris in de provincie Utrecht, dd. 20 Juni 1913, no. 87, en art. 96 der Militiewet (Staatsblad 1912, no. 21) Brengt ter kennis van de verlofgangers dezer ge meente 1. Brandt, £duard Johnnu Heinrick, der lichting 1!^9 van het 4© regiment huzaren 2. Yan der Ka. Arend Jacobse, <ler 'lichting 1909 van de 2e oorapagme wielrijders 3. Dietikcr, Cocnraad, der liohting 1910, van het 5e regiment infanterie, en 4. van Deventer, Aalbert, der lichting 1910, van hot 6e regiment infanterie dat zij op Donderdag, don 10. Juli 1913, des voormiddags ten tien uur, in het Militaire Loge ment, Lange Nieivvrstraat te Utrecht, gekleed in uniform en voorzien van de kleeding- en uitruu- 'ingstukken, lien by vertrek met groot verlof me degegeven, van hun zakboekjes en verlofpassen, ter n' inspectie voor gemelden lieer Militieconimissans oeten verschynen. De aandacht van gemelde verlofgangers wordt ge ëgd op art. 97 der Militiewet (Staatsblad 1912, no. 21), waarbij ia bepaald, dat de icr'ofgaugers, niet oiereenkomstig art. 94 der gemelde wet oor den Militieconimissalis verschijnen, in werke- iyken dienst worden geroepen en daarin geduren- le ten hoogste twee maanden gcliouden. Amersfoort, 21 Juni 1913. De Burgemeester voornoemd, v. RAiNDWIJCK. Do Burgemeester en "Wethouders \an Amers foort, Gelet oip artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van h©v publiek;~dat een door If. R. Visser ingediend verzoek, met by lagen, om xgunning tot het oprichten van eene slachterij en ro i kor ij op het perceel alliier, gelegen aan de 1-JTlgestraat, bij i et kadaster bekend onder sectie E, no. 4032. °P de Secretarie der gemeonte ter visie L:-1, ©n dat op Vrijdag den 4. Juli aanstaande, des vormiddags te half elf uren, gelegenheid ten Raad- lituzo wordt gegovcn om, ten overstaan 'van het Gi-meentehestuur of van één of meer zijner ledon, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot iliet beroep, bedeeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens do bestaande jurispruden tie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor liet Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, don 20 Juni 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. VEENSTRA, 1-s. v. R'A'NDWIJCK. Voor «ie herstemming op Woensdag 25 Juni hevelen wij ten krachtigste aan Kiezers, waakt! Do uilslag van de stemming op Dinsdag j.l. igeeft reden tot tevredenheid en dankbaar- ihedd aan de kiezers, die trouw opgekomen izijn om hun slem le geven aan den. voiorlref- ifclijken candidaat, mr. W. H. de Beaufort. Maar nu mogon wij niet op onze lauweren igaan rusten. Inl legend oei, met dos te meer (inspanning moeten wij thans aan hot werk iom a.6. Woensdag ook in den beslissenden slag de overwinning te behalen. Onze kansen staan goed, wij kunnen met Vertrouwen optrokken. Maar het zal 'n lieele islrijd worden. De coalitie zal met den moed ider wanhoop haar onneembaar gewaande vesting verdedigen en den laatsten man in het vuur brengen. Met alle machlt werpt zij zich op het district; overal treden sprekers op; hare beste propagandisten zendt zij naar de be dreigde punten; in Biaarn en Doorn spreekt ds. Wisse, in Zeist niemand minder dan het (Kamerlid Lobman. Wij mogen ook niet vergelen dal er Dins dag nog bijlna 1200 kiezers thuis gebleven izijn, waiarVan alleen in Bunschoten reeds 100, die allen rechts zijn en nu natuurlijk met alle macht naar de stembus gedreven zullen worden. Maar omder die 1200 zullen er ook velen van ons zijn, die uit gemakzucht of onver schilligheid van hun stemrecht geen ge bruik gemaakt hebben. Hen te overreden dm a.s. Woensdag toch hun burgerrecht uit Je oefenen, hen to overtuigen, dat de beslis sing in hun hand ligt, is thans onze laak. Van hen, die reeds bij de le stemming den heer de Beaufort kezen, verwachten wij natuurlijk nu wederom dat zij trouw zui den opkomen. Eenmaal op mr. W. H. de Beaufort gestemd hebbende, zijn wij, als jnanmon van eer verplicht ons woerd ge- Stand te doen. en onzen candidaat lolt het eind toe getrouw te blijven. Wel loopen er thans rechlsche propagan disten rond, die de zwakken onder ons drachten over le halen om hun woord te breken en bij dc herstemming naar de te genpartij over te loopen. Maar wij geloovcn «liet, dal zij velen afvallig zullen maken of van dc wijs zullen brengen, want hun praat jes zijn te doorzichtig. Zij komen aldoor (maar weor aandragen met het verschortien l,,roode spook" on d»c versleten „zweep van fTroelstra", wfaar de slag allang uil is. Nog altijd trachten zij met die schrikbeelden de kiezers tegen mr. do Beaufort op le zetten. Maar wij zouden wel eens willen vragen, lals de coalitie werkelijk zoo bang is voor het «roede gevaar, waarom werkt zij dan in dis tricten waar 'n liberaal en 'n socialist legan- lover elkaar staan, bij voorkeur de verkie zing van dien socialist in de hand.? Waarom versterkt zij dan liet aalntal socialisten in Kamer en Staten, hoewel zij het in haar haind had hen te weren? Als zij inderdaad van oordeel is, dat de sociaal-democratie eoo verderfelijk is, waartxm vergroot zij dan. den invloed en waagt er het land aan? Neen, wij laten ons niet misleiden door die jechlsche propagandisten van de drie maal onoprechte coalitie, onoprecht uit godsdienstig oogpunlt, onoprecht uit econo misch oogpunt en onoprecht uit politiek oog punt. Wij laten ons niet misleiden, niet waar, want wij welen dat juist in deze laatste ja ren onder het bewind der coalitie de macht der sociaal-democratie zoo enorm toegeno men is; wij welen dat bijv. in Rotterdam, waar sinds 2 jaar de oolaliljie aan liet roer is, de socialistische stemmen verdriedubbeld zijn en dat Rotterdam, indien de coalitie nog danger de teugcis in handen houdt, weldra geheel en al aan dc sooiaal-dcmocnatie uit geleverd zal zijn. Wij laten ons niet bangmakeai door do recQi'lsche propagandisten, die U truckben 'wijs te maken, dat als de hoer die Beaufort gekozen wordt, de socialisten dc baas zullen worden, ja die zelfs zoggen be webon, dunt Troelslra minister viordl! Wij weten, dat dit Slechts politieke trucs zijn., wij weten, dat er tot dusver slechts 1 sociaal-democraat geko- Ben is, terwijl het aantal der oo-alilie-man- pen reeds 42 bedraagt, zoodat zij er nog •maar 9 noodig hebben om toch in de meer» dierheid te blijven. De socialisten daarom legen zullen het brengen tot 10 of 12 en elke zetel, dien zij eb arkoven veroveren, zul len zij te danken hebban aan dJon openlij ken of heimelijken. steun van de coalitie. Het groote gevaar dreigt op het oogen» blik niet van dc sociaal-democratie maar van de coalitie. Verwerft deze nog slechts enkele zelols, dan behoudt zij hare, zij het Ook verzwakte meerderheid, 'welke haar iu blaat zal stellen le blijven regeeren. En dan Weel gij de gevolgen: aanneming van dc Ta- ricfwol, welke ongeveer alles zal duurder maken; Ondermijning van de volksschool; verdere verscheuring en versplintering van ons volk; vernedering van do Hervormde Kerk; geen verzorging van ouden van dagen door staatspensioen; roekeloos optreden in Indië, ondermijning van het Nederlandsche gezag, uitlokking van revolutie. Kiezers waaktI Gij hebt U reeds eenmaal zoo dapper ge weerd, houdt thans voet bij stuk. Iloel Nederland slaat U gade! Op dus voor Politiek Overzicht. De legerveraterking in Duitschland. De rijksdag is nu nagenoeg gereed meW de tweede lezing van de „Wchrvorlagc", dc voordracht tot verhooging van de legersterk- te. Men had gehoopt die eergisteren ten ein de te brengen; maar de vergadering was slecht bezocht en daardoor niet in staat om over de amendementen to stemmen. Die stem mingen zullen nu morgen plaats hebben, en wanneer de leden in voldoend aantal opkomen, zal men door dit stadium van de behandeling heen kunnen komen. Dan is de weg vrij om Woensdag dc tweede lezing aan de orde te stellen van den „Wehrbeitrag", de buitengewone belasting, waaruit het milliard moet komen, dat moet dienen tot dekking van de uitgaven voor een die de invoering van de nieuwe legerorganisatie zal vorderen, en daarbij zal zich aansluiten de behandeling van den bundel belastingvoorstellen, waaruit de jaarlijks teruglceerende uitgaven zullen moeten bestreden worden. Men is in de laatste weken met veel ijver werkzaam geweest om- overeenstemming to verkrijgen onder de verschillende partijen van den rijksdag over de wijze, waarop de uilgaven, die de legcrverstcrking meebrengt, zullen worden gedekt. Daarmee is men thans een goed eind gevorderd. Dc regeling, die is opgebouwd op den grondslag van dc door de regeering voorgestelde belasting op dc ver meerdering van het vermogen, is volgens dc inlichtingen die de Frankf. Ztg. daarover uit Berlijn heeft verkregen wel geen com promis, waartoe eene in cijfers vaststaande meerderheid zich verbonden heeft; maar te oordeelen naar 't geen daarvan verluidt, kan toch met vrij groote zekerheid verwacht wor den, dat ten slotte eene meerderheid met dit compromis zal meegaan, die belangrijk groo- ter is dan men nog voor twee weken kon aan nemen, toen men op grond van de houding van sommige partijen en hunne organen had moeten gelooven, dat de kwestie van de dek king der kosten de gcheele zaak in gevaar bracht en dat een conflict met de ontbinding van den rijksdag op den achtergrond in aan tocht was. „Dat is nu overwonnen. Tot zulk een conflict heeft geene enkele partij lust ge had, ook die niet, welke principieel de gehoe de legervoordracht bestrijdt. Het mislukken van deze legervoordracht en dc aigemeene verkiezingen, die daaruit noodwendig hadden moeten voortvloeien, heeft met het oog niet alleen op den buitcnlandschen maar ook op den binnen]andschen toestand geene enkele partij gewenscht. En wanneer naderhand eene partij in de polemiek tegen anderen mocht beweren, dat haar de ontbinding van den rijksdag koud zou hebben gelaten, dan zal ieder, die de stemmingen in den rijksdag •kent en weet wat in die vergadering om gaat, weten wat hij van eene dergelijke be wering heeft te denken. Er zijn omstandig heden, waaronder, zooals bij deze gelegen heid niet voor het eerst maar bijzonder dui delijk blijkt, ook eene zwakke regcering, die geen vaste meerderheid achter zich heeft en van geene enkele partij onvoorwaardelijk steun geniet, do grootste eischen aan het per soonlijke en financieele draagvermogen, die men nauwelijks als mogelijk had beschouwt' voordat zij werden gesteld, kan doordrijven. Misschien is echter doordrijven een tc sterk woord, want het financieele gedeelte is min der door dc regcering dan door den rijksdag, door de in stilte beraadslagende leiders van de groote partijen, tot sland gebracht." Nu de overeenstemming lusschcn de par tijen verkregen is, kan men verwachten, dal het gehecle werk spoedig voltooid zal wor den, want de rijksdag verlangt naar luiis. Hot woid't niet onmogelijk geacht, dat dc voordracht tot versterking van het leger ei. het geheele daarbij bokoorende samenstel van belastingen in het laatsit van deze maand of in de eerste dagen van Juli zullen worden afgedaan. Dan is de verdaging van den i ijks dag le verwachten. Wat de vraag betreft, of dc regeerlng liarc toestemming zal verlcenen tol hel werk dei partijen, wordt de meening uitgedrukt, dat dit wel waarschijnlijk maar nic.t zeker is. Dc bondsstaten, wier belastingstelsel slóunt op de belasting van liet vermogen, zien in ceno rijkswet, die van hetzelfde beginsel uitgaat, eene bedreiging van hunne welvaart; zij zouden zich daarom althans do toepassing en dc uitwerking der bijzonderheden van dczcu maatregel willen verzekeren. Saksen hoeft reeds laten verklaren, hel in de maak zijnde compromis te zullen verwerpen. Maar de rijkskanselier schijnt geen bepaalde tegen stander van dit plan le zijn en men mag dus aannemen, dal l'ruison al zijn invloed zal aanwenden om de toestemming van den bondsraad le verkrijgen. Aan «lei» JSatkan. In de vierde zitting van de financieel* Balkancommissie is de mededceling ingeko men, dat dc Oostenrijkschc en de Italiaan» sche regeering de bepaling van het reglement van orde hebben aangenomen, dat dc vier Balkanstaten beslissende stemmen hebben en dal alle besluiten met eenstemmigheid mooten worden genomen. Het reglement van orde is nu definitief vastgesteld. De drie subcommissifin, die benoemd zijn, hebben respectievelijk besloten tc verzoeken om verschaffing van dc noodige gegevens tot vaststelling van het juiste bedrag van do openbare schuld van het Turksche rijk, om overlegging van eene lijst van dc maat schappijen en individuen, die concession en verdragen bezitten, betrekking hebbende op de streken, die door Turkije zijn afgestaan, en eindelijk de vier Balkanstaten uit te noo< digen hel bedrag van hunne aanspraken op schadevergoeding in cijfers vast te stellen en de voor die aanspraken geldende redenen to motivceren. Over liet bedrag van deze schadevergoe dingen wordt bericht, dat zij aanvankelijk overdreven hoog waren. Bulgarije verlangde eerst ruim 1000 milliocn frs., hetgeen later verminderd werd tol 800 milliocn. Servië vië verlangde 600 millioen en Griekenland 700 milliocnMontenegro heeft nog geene opgave gedaan. Sedert hebben de Balkan- bondgenooten zich tot eene nieuwe vermin dering van hunne eischen laten vinden, en op dit oogenblik vertegenwoordigen hunne £eu Roman Tan Liefde 9 89 DOOR MARIE CORELLI. lik keek hen beiden geheel verbijsterd aan. Zij spraken van redding, redding waar van? Hopeloos verstrikt en tot slachtoffer gemaakt? Wat bedoelden zij? Sinds ik Rafel Santoris met een andere vrouw had gezien, die hij „lieveling" noemde, was ik bijna niet in staat tot spreken maar nu herkreeg ik plotseling mijn stem. „Ik begrijp u niet," zeide ik zoo duidelijk en vast als ik kon. „Ik ben hier op mijn eigen verlangen en ik ben niet verstrikt; noch lol slachtoffer gemaakt. Waarom zou ik redding noodig hebben?" De oude man schudde het hoofd deelne mend. „Arm kind!" zeide hij. „Zijt ge geen gevangene in het huis van Aselzion?" „Met mijn eigen toestemming," antwoord de ik. (Hij hief de hand verwonderd op en de yrouw glimlachte droevig. ,£>at is niet zoo!" vertelde zij. „Gij verkeert in zeer ernstige dwaling. Gij zijt hier door den boozen wil van Santoris een man die ieder zonder eenige gewetenswroeging zou opofferen, indien ziju eigen krankzinnige theorieën slechts werdeD gediend! Gij ziil onder zijn invloed, gij arm schepsel en zoo gemakkelijk in die val gelokt ook! Gij meent, dat gij uw eigen weg gaal en uw eigen wen- schen volbrengt maar gij zijt in werke lijkheid de slaaf van Santoris, en dat zijt gij steeds geweest, sinds gij hem hebt ontmoet. Gij zijt niets dan een instrument, waarop hij elke wijs kan spelen." Zij wendde zich tot den ouden man naast haar met een vragende beweging. „Is het niet zoo?" •Ilij boog het hoofd bevestigend. Een oogenblik was het, alsof mijn hoofd draaide. Kon het waar zijn, dal hetgeen zij zelden waarheid behelsde? Hun oogen wa ren oprecht geen andere drijfveer dan vriendelijkheid konden zij hebben om mij voor aanstaand kwaad le behoeden Ik tracht te den martelenden angst, die mij bezielde, le verbergen en vroeg kalm: „Indien gij goede reden hebt om dit alles te gelooven, wat zoudt gij mij dan aanraden, te doen? Indien ik in gevaar verkeer, hoe zal ik er aan ontkomen?" -De vrouw keek mij vreemd aan, en haar oogen glinsterden van plotselinge belang stelling. Haar eerwaardige metgezel beant- waardde mijn vraag: „Te ontsnappen is heel gemakkelijk hier Gij hebt ons slechts te volgen en wij bren gen u uit dit bosch en naar .uw eigen te huis en vergeet „Vergeet wat?" viel ik hem in de reden. „Al deze dwaasheid," antwoordde hij met vriendelijken ernst. „Deze gedachte van eeuwig leven en liefde, welke de listige be zweerder Rafel Santoris in uw tc gevoelige en lichtgeloovige verbeelding heeft gewekt dit fantastisch geloof aan onsterfelijkheid *n individualiteit der ziel di zult den ouderdom en den dood met de gezonde on derwerping van gewone stervelingen aan vaarden. Zulk een liefde als waarin hij be weert te gelooven bestaat niet, zulk een leven kan er nooit zijn en het geheim van zijn jeugd „A'h!" riep ik levendig uit. „Vertel mij daarvan! En van de schitterende jeugd van Aselzion, terwijl hij oud en zwak moest zijn? Vertel mij van dit alles!" Voor het eerst, gedurende dit gesprek, ke ken mijn metgezellen verlegen. Dit zag ik en ik kreeg vertrouwen door hun klaarblijke lijke verwarring. „Waarom?" vervolgde ik, „zoudt gij met waarschuwingen lot mij komen tegen hen, die God of hel Lot in mijn leven heeft ge bracht? Gij kunt misschien zeggen, dat gij zelf door God zijt gezonden, maar spreekt de godheid zichzelf tegen? Ik ben er mij niet van bewust, dat ik eenig kwaad heb door slaan door Rafel Santoris of door Aselzion ik ben verbijsterd en gegriefd en gemar teld door hetgeen ik hoor en zie maar mijn gehoor en gezicht kunnen misleid wor den waarom zou ik aan slechte dingen denken, die niet bewezen zijn?" Dr vrouw keek mij plotseling met groote verachting aan. „Dus wilt gij hier de dupe van uw eigen gevoelens en droomen blijven!" zeide zij verachtelijk. „Gij, een vrouw wilt onder een gemeenschap van mannen blijven, die be kend zijn als bedriegers en offert uw naam en reputatie v<?or een hersenschim op!" 'Haar uitdrukkingen en manieren waren geheel veranderd en ik was dadelijk op mijn hoede. „Miin naam en rcDutalle heb ik zelf te ver dedigen," antwoordde ik koel. „Wat ik ook doe zal ik verantwoorden aan hen, die er hel recht toe hebben." De oude man naderde nu en legde de hand op mijn arm. Zijn oogen fonkelden toornig. „Gij moet voor uzelf worden gered," zeide hij scherp. „Gij moet met ons mee komen of gij wilt of niet! Wij hebben reeds tc veel slachtoffers van de kunst van Aselzion ge zien, wij zijn besloten u te redden van de gevaren, die u dreigen." Ilij deed een poging mij dichter naar zich toe te trekken, maar mijn geest was ontwaakt en ik week terug, zooveel ik kon. „Neen, ik wil niet met u gaan!" riep ik driftig. „God alleen zal mij van onheil ver wijderen, wanneer er werkelijk eenig onheil tegen mij wordt bedoeld. Ik geloof geen woord van hetgeen gij gezegd hebt over Ra fel Santoris of tegen Aselzion. Ik heb den een lief en ik vertrouw den ander! Laat mij in vrede mijn eigen weg gaan!" Nauwelijks had ik deze woorden gespro ken of de oude man en de vrouw wierpen zich op mij, gicpen mij en beproefden mij mede te sleuren. Ik verzette mij uit alle macht, en hield nog altijd het boek „Het ge heim des Levens" stevig in mijn handen. Maar hun vereende krachten begonnen mij te overweldigen en toen ik mij zwakker cn zwakker voelde worden riep ik luid in wan hoop uit: „(Rafel! Rafel!" In een oogenblik was ik vrij. Mijn bewaar ders lieten mij los, en ik snelde weg, niet wrclende waarheen Ik snelde slechts heen, bang vervolgd te worden totdat ik eens kin ns bemerkte, dat ik alleen was aan de oevers van een donkere uitgestrektheid wa« ter, dal zich in koude duisternis tot den lie rlzon uitstrekte. HOOFDSTUK XVIII. Droomen in een droom. Ik stond eensklaps, door een onzichtbar* hand gedwongen, stil. Er was niets dan het zwarte water voor mij, dat deinde in een langzame beweging, terwijl het flauw ver licht was door een schemerachtig licht, als van de afnemende maan. Ik keek achter mij, daar ik vreesde, dat mijn vervolgers nog achter mij waren en zag dal een dikke mist alles onzichtbaar maakte. Ik meende dat het dag was en dc zon scheen, maar nu scheen het nacht. Geheel uitgeput naar lichaam en geest zonk ik vermoeid op den grond neer, vlak aan den rand van den vreemden, don keren vloed, dien ik ternauwernood kon zien. De stille cn diepe duisternis had ccn slaap wekkende uitwerking op mijn zinnen en ik dacht Koe goed het zou zijn, als mij werd toegestaan le rusten op de plek waar ik was. „Ik kan mij begrijpen," zeide ik tot mij zelf, „waarom velen verlangen naar den dood en er om bidden als een grooten zegen! Zij hebben de liefde verloren en zonder llefdo is het leven van geen waarde. Om voort te leven door tijdkringen cn werelden, die be roofd zijn van iïefelijkheid zonder metgc zei en zonder hoop dit zou de hel zijn niet de hemel!" ,/IIel niet de hemel 1" zeide een stem naast mij. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1