Zaterdag 28 Juni 1913. „DE EEMLANDER". Uitgevers: VALKHOFF Co. II Jaargang. N°. 341 Eerste Slaeh D. Gerritsen. en J. van der Wal Kzn. J. van der Wal Kzn. en H. Donker. D- Gerritsen, en J. van der Lijke. BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS; J?er 8 maanden voor Amersfoort v. f l.OO. Idem franco per post 1-5©» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Doze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertent ïën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regel9f 0.50f Elko rogol meer- 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bodrijf bestaan zoor voordceligo bopalingoti tot hot horhaald advertooron in dit Blad, bij abonnemonC Eono ciroulaire, bevattend© do voorwaarden, wordt oj aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. STEMMING GEMEENTERAAD. Dc Burgemeester van Amersfoort brengt ter open bare kennis, dat stemming ter vervulling van zes plaatsen in den Gemeenteraad in bet kiesdistrict 1, 11 en UI, zal plaats hebben op Woensdag, 2 Juli 1913, van des voormiddags aohL tol des namiddags vijf uur. in het Gymnasticklooaal Hoogere Burgen school, Ie DistrictGymnastieklccaal School D, Hellestraat, lie District, en voormalig Schoolge bouw Koestraat, IIIc District. Candidalen zijn Ie District D. GERRITSEN.. J. IIOPLAND, F. A. L. KATER, H. J. DE KEMPENAEFV, Mr. L. STADIG, Mr. C. M. VAN VOORST VADER, J. VAN DER WAlL Kaï., G. VAN WJJLAND Jr. lie District: P. VAN ACHTERBERGII, H. DONKER, J. C. HAGELEN, A. H. VAN KALKEN. F. A. L. KATER, H. KROES. J VAN DER WAL Kzn., G. VAN WIJILAND Jr.* Ill© District P. VAN AOHTERBEROH. D. GERRRITSEN, J. HOFLAND, S. KRAAN, J. VAN DE LIJKE, Mr. L. STADIG P. S. R WOLTERBEEK, G. VAN WIJLAND Jr. Verder wordt herinnerd aan art. 128 van hel Wetboek van Strafrecht, iuidendo ,,-Hy, die opzettelijk zich voor een ander uit gevende, aan eene krachten» wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Amersfoort. 26 Juni 1913. Dc Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. KIESRECHT. Dc Burgemeester van Amersfoort vestigt dc aan dacht op do volgende artikelen der Kieswet Art. 67. Personen, bij wie en bestuuurders van bijzondere ondernemingen en instellingen, waarbij umnnen, die den leeftijd van vyf en twintig jaren hebben bereikt, m dienstbetrekking zijn. zijn, voor zoover uiet bij aigemeenen maatregel Yan bestuur vrijstelling is verleend, verplicht te zorgen, dat. ieder van dezen, die bevoegd is tot de keuze mede te werken, gedurende ten minste twee achtereen volgende uren tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags daartoe gelegenheid vinde. Art. 58. Personen on bestuurders, in het voor gaand artikel bedoeld, zijn, voor zoover arbeid ■wordt verricht in fabrieken of werkplaatsen ver plicht te zorgen, dat in het arbeidstekaal, en zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan óón arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen vóór en op den lot stemming bepaalde^ tijd op eene zichtbare wijze is opgehangen eene door hen of van hunnentwege onderteekeude lijst, de uren in het voorgaand artikel bedoe'd, vermel dende, voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk. Art. 164. Overtreding van dc artt. 57 en 58 dezer wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen t>' geldboete yan ten hoogste vijf en zeventig gulden. Bovenbedoelde algemeen* maatregel van bestuur, welke is vastgesteld by Koninklyk besluit van 24 Mei 1901 ("Staatsblad no. 109) luidt als volgt Art. 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in art. 57 der Kieswet bedoelde personen en bestuur ders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke uit hoofde van die dienstbetrek king op den dag der stemming lunchen de in ver meld artikel genoemde tijdstippen uiet gedurende twee achtereen volgende uren \erioeven ill de ge meente, op welker kiezerslijst zij voorkomen. Art. 2. Vrijstelling als omschreven m het \oor- gaand artikel wordt voorts verleend aan genees kundigen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, alsmede aan per sonen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen Ji dien» tb «trekking z\jndc ziekenverplegers. Amersfoort, 26 Juni 1913. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK, Vrijzinnig legen Vi-i jy.ïimig- Wij spraken gisleren leedwezen uit over de verdeeldheid der vrijzinnigen bij de ko mende raadsverkiezingen. Wie hiervoor ook aansprakelijk moge zijn, de kiesvereeniging Gemeentebelang zeker niet; zij tocli heeft de zen winter, onder groote instemming van bij na alle leden en van vele buiten elke kiesver eeniging staande vrijzinnigen, alles in het werk gesteld om ook bij de periodieke raads verkiezingen de vrijzinnigen weer gezamenlijk te doen optrekken. Het succes zou ongetwij- geld even schitterend geweest zijn als bij dc jongste Kamerverkiezing, in I en III zouden de gemeenschappelijke eandidaten er reeds bij eerste stemming gekozen zijn, de herstemming met al hare beslommeringen en koslen voor de gemeente en voor de kiesvereenigingen, ware vermeden en de reohlsche zetel in het thans linksche district III zonder veel moeite veroverd. Het heeft niet zoo mogen zijn. Dc loffelijke- 1 pogingen van Gemeentebelang zijn ten slotte afgestuit op den onwijzen onwil van de afd. Amersfoort van den Vrijz. Dem. Bond en dc kiesver. Araersf. Belang. Wij zeggen onwil, en dat is niet te kras uit gedrukt. De voorstellen, waarmede het bestuur van Gemeentebelang kwam, waren alleszins aan nemelijk en voor de andere organisaties zoo royaal, als zij maar konden wenschen. Men zal zich nog herinneren de zonderlinge hou ding van de bestuursleden van Amcrsf. Be lang die aanvankelijk met het voorstel tot sa menwerking meegaande, ten slotte finaal om draaiden en op 'n ledenvergadering hunner vereeniging bijna unaniem tegen hun eigen voorstel stemden. Daar het bestuur van de overigens weinig invloedrijke vrijz. democratische afdecling reeds terstond de samenwerking afgewezen had, waren de pogingen van de kiesvercen. Gemeentebelang dus op niets uitgeloopen; toch is haar loffelijk streven niet vergeefsch geweest want het heeft haar onze en veler sympathie bezorgd en wij verwachten, dat ook dc kiezers hun afkeer over de onverzoenlijke houding der andere organisaties duidelijk uit spreken zullen. Zooveel ontstemming verwekte de weige ring van Am. Belang en van de Vrijz. Dem., dat er in den beginne in en buiten Gemeente belang zelfs stemmen opgingen om met rechts 'n accoord aan te gaan. Gelukkig echter luw de de ontstemming eenigszins, doordat an dere zaken de aandacht vroegen, en werd van zulk 'n accoord niet meer gerept. En zoo zal dus Gemeentebelang op zich zelf aange wezen, den strijd aanvaarden. De andere kiesvereenigingen zochten voe ling met elkaar en sloten 'n verbond, tot het welk weldra nog toetraden eenige losse vrij zinnigen, hoogstaande en zeer respectabele mannen, die echter van de politieke constel latie weinig op de hoogte schenen te zijn en slechts gedreven werden door eenige grieven, welke zij tegen het beleid van hot gemeente bestuur hadden, met name tegen de grondpo litiok. En zoo is ontstaan de hoogst zonderlinge combinatie, 'n coalitie n.l. van 'n gedeelte van dc conservatieve liberalen met de bij de aid. Amersfoort aangesloten vrijzinnig-democraten en de kiesver. Am. Belang, welke zich zoo gaarne opwerpt als de arbeiders kiesvereeni ging tegenover de „heeren" kiesvereeniging „Gemeentebelang", 'n onderscheiding tusschen j. haakjes, welke wij zeer verwerpelijk en aller minst vrijzinnig achten. Slechts enkele dagen scheiden ons nog van de le stemming, veel tijd tot ondcrlingn strijd is er dus gelukkig niel. Toch vreezen wij', dat 1 er nog wel menig onvertogen woord gespro ken of de pen in gal gedoopt zal worden. Dat schijnt nu eenmaal altijd te moeten gebeuren bij 'n strijd welke niet om beginselen maar orn personen gevoerd wordt. Wij voor ons weigeren mede te doen aan dc Hetze tegen de persoon van wie dan ook. Ons ernstig streven zal er steeds op gericht zijn om in den politieken strijd dn deze ge meente het persoonlijke steeds meer op den achtergrond te dringen en het zakelijke meer naar voren te halen. Vooral waar het ditmaal gaat tusschen. geestverwanten, die enkele dagen geleden schouder aan schouder met zoo buitengewoon succes tegen den gemeenschappelijken tegen stander optrokken, geeft het geen pas elkaar Muans 'als o$ de \jisc(hmarkt in de Jhare-n te Yiiegen. Etn dalt is zeker ook niet de meest praotische methode om het weldenkende deel der kiezers voor zich te winnen. Evenmin als men vliegen vangt met azijn, overtuigt men niet aan gemeente-politiek doende kiezers, wier stemmen den doorslag geven, door hate lijkheden aan het adres der tegenstanders. District I. "Wij noemden nu reeds twee redenen, waarom wij onze lezers adviseerden inj dis trict I a.s. Woensdag d'e beide aftredende vrijzinnigen', dó licciieto D. Gerritsen en J. vlam der Wal Ilzn. te stommen. D'c eerste reden onit vouw don wij gisteren: wij achten 'liell belang der gemeente het best gediend door (bestendiging van het huidige régime, ónder hetwelk ons gemeente-bestuur groote dingen bot stiand gebracht heeft en zal Voortgaan tót stand te brengen. De tweede reden welke wij boven ver meldden, is deze, dal de beide aftredenden wederom gecandildeehd worden door dc kilcs- Vbroerniguig GemeentebeBang, welke zich hij de helaas mislukte onderhandelingen tot samenwerking het nicest sympathiek gedra gen heeft en ons grootste vertrouwen bezit. Maar er is nog 'n 3o reden, welke wij gis- tferton cvenioens reot&s terloops aanroerden: de silaat vaan diianslt vain de beide aftredende lieden zelvci Wat den heer Gerritsen betreft, diens groote verdiensten jegens de gemeenltc memoreerden wij eenige maanden geladen. (ri!e ons no. van 25 Fobr.), toen de dwaze vraag te berde was gébracht, of hij inog wel vrijzinnig gemxemd mocht worden. Wij lie ten tóen hui'ten beschouwing, den heer Ger ritsen als dien grootpa fiLanilroop eai den modol-werkgever om slechts op z n ver-. dJiómsl'en als raadslid en publiek persoon de aandacht te vestigen. Schier geen maatregel van algemeen be lang of van sociale bcteekenis werd in dc j&rdn van zijn lidmaatschap genomen of hij wad de voorsteller er van of degeen, die or diefa krachtigs ten sloot toe gaf. l>e opsom ming te herhalen zou zooveel ruimte oischen, dalt dit artikel dot gestelde perken te zeer zou overschrijd/en; trouwens voor hen ,die nïet Amersfoort is geschiedenis bekend zijn, Is hot overbodig; on bovendi/en kregen wij juiöt hudón 'n strooibiljet in handen, waarin wij diezelfde opsomming treffen. Het amdore aftredende raadslid, dc heer \lasni d'er Wal, heeft nóg slechts eaikeLel diowst- jameii, maar in dien kJoricn tijd reeds heeft hij door z'n bezadigd boud en zelfstandig oord'odl 'aller achting verworven; yooral in da gnondpoli'tiek is hij 'n specialiteit, maar ook op amier gebied gaif hij vaak blijk van beider inzicht en waarachtige vooruitstre vendheid. Z'n langdurig verblijf in deze ge meente, welke hij dienJÜeingevolge door en door kertl, slrekt mede tót "aanbeveling. De kansen dor aftreden-dón in district I, het móest linksche district voor Amersfoort, slaan goed. Waren or geen vrijz. tegencanv clidat/en gesteld, huw herkiezing bij oeralte stemming ware aan geen twijfel onderhe vig. Maar ook thans is, bij goede opkomst, de mogelijkheid, dat de laiózorsi in I voor 'n tweedon gang naar de stembus gespaard blijven, geenszins uitgesloten. Bij de Staten verkiezing van 13 Juni j.l., toen voor de Can dida tuur van den lieer Gerritsen geen hand werd uil gesloken, verwierf deze in di'L dis trict met 1116 kiezers, 364 van die 850 uitge brachte geldige stemmen. Vloor den gemeen teraad zijn er in I 973 kiezers, waarvan zelfs al werd cr niet gewerkt, op 320 stellig te re- konen zou zijn. Nu cr ditmaal wel gewerkt wordt, is het geenszins ónmogelijk dit aan tal met 'n honderdtal te vermeerderen. Bij 'n opkomst van 850 kiezèrse zou hot dan bij. le stemming kunnen afloopeni. Maar dan is hot ook noodzakelijk, dlat róóds» Woensdag 'de kiezers trouw opkomen etn huD stem uitbrengen in district I op (altredend) (uitredend) Op nader uiteen te zetten gronden, bevelen wij in district II aan Ijl district III. Politiek Overzicht Dc iegerversterking in Uuitschland. Elf lange zittingen liocft de rijksdag be steed aan de tweede lcziing van de „Wehr- vorlage", het wetsontwerp betreffende de ver sterking van het Duilschc leger. Wanneer men bedenkt, dat dit geheele wetsontwerp be sts at uit vier artikelen, waarvan slechts liet eerste aanleiding gaf tot discussie wegens dc daarop voorgestelde amendementen, en dat dit artikel is aangenomen in de tweede zit ting in de door dc commissie voorgestelde redactie, dan kan men niet zeggen, dat de behandeling vlug is gegaan. Inlusschon had dc commissie, naast het westontwerp zelf, nog een 24-tal motiën voorgesteld, waarin wen schen waren geformuleerd die zich uitstrek ten over het geheele gebied van de lcgerin- richling, en de sociaal-deinocralische partij had er nog eenige bijzondere wenschen bij gevoegd. Daaruit is de lange duur van deze debatten te verklaren. Nadat de nieuwe bepalingen omtrent de logersterkl© waren afgedaan, bleef cr als tweede, niet minder gewichtige taak nog over de middelen aan le wijzen, waaruit de reus achtige uitgaven die uit dc lcgcrvcrsterking zullen voortvloeien, kunnen worden gedekt Hier kan den rijksdag het verwijt van lang zaam werken allerminst treffen, want in vlie gende vaart slaat hij zich door -dien arbeid heen. Een ooggetuige geeft den indruk, dien de zittingen van den rijksdag in dc heden af- loopcndc week op hem hebben gemaakt, al dus weer: „De rijksdag werkt niet stoom om klaar te komen. Hij bevindt zich in de stemming van een man, die zich van een voor hem on- aangenamen last, Waaraan hij zich niet kan onttrekken, met een armzwaai wil ontdoen. Zoo komt het, dal de rijksdag met de belas- tingontwerpen reeds gereed is op een oogen- blik, Waarop het groote publick Ier nauwer- nood in staat is, zich aan de hand van het gedrukte rapport der commissie op dc hoog te te stellen van de strekking der verschil lende voorstellen. De begrootingscommissie heeft het zoo gegeven, en de vergadering, de belasting bclalenden en dc regeering moe ten 't maar nemen. Halleluja! De rijkskan selier heeft gelijk gekregen in zijne vcrlcJa ring van een paar weken geleden, dat or overeenstemming over de dekkingskweslie zal worden gevonden, omdat die moet wor den gevonden. Dc overeenstemming is zelfs gevonden, zonder dat de rijkskanselier in de noodzakelijkheid gekomen is er voor te strij den, zooals hij had aangekondigd. En nu zij verkregen is, beslaat er voor den rijksdag geen dringender wensch dan vlug vooruit tc komen, om naar huis le kunnen gaan. Dal is aan de vergadering duidelijk te merken, want er bestaat onder de leden eene dringen de behoefte om met elkaar le praten, een wensch die altijd is op tc merken, als men op het punt staat de koffers te pakken. Geen verzoek van den voorzitter, hoe dringend ook, is in staat aan de sprekers de vereisch- te rust tc verschaffen. Zij spreken voor dc stenografen, en de beraadslaging gaat zoo vlug, dat dc voorstellen reeds verworpen zijn, voordat zij konden worden gedrukt." Zoo is het mogelijk geweest gisteren met de tweede lezing van het geheele complex van belastingvoorstellen, waardoor de be schikking wordt verkregen over 1000 mil- liocn mark voor de uilgaven voor eens en over 175 millioen mark per jaar voor de jaar lijks terugkecrcnde uitgayen, gereed te ko men- Nu moet de derde lezing nog geschie den, en dan zal er voor den rijksdag gelegen heid zijn met vacantie te gaan en zich tot den 25en November te verdagen. Zal men dan kunnen zeggen: Eind goed al goed? Dat is moeielijk aan te nemen. Daar voor is dit werk te zeer met den Franschen slag verricht. De Frankf. Zlg. schrijft: „Om ingrijpende belastingwetten, zooals nu aan de orde zijn, naar eisch te bewerken, is de openbare kritiek onmisbaar. De breedc krin gen der belanghebbenden, de groote econo mische lichamen, de mannen der weten schap, deze allen hebben er een natuurlijk recht op, mee te spreken en gehoord te wor den. Maar wat nu gebeurt is geheel anders: niet de regeering, niet eens dc rijksdag als zoodanig, maar de kleine kring van dc com missie ontwerpt de wetten en besluit er over, terwijl enkel voor den vorm een regeerings- ontwerp tot grondslag wordt genomen. Wet ten dus, die in langzamen iarbeid en na zorg vuldige kritiek zouden moeten ontstaan, worden geïmproviseerd, waarbij het gevaar van leemten en gebreken ook bij den groot sten ijver van de deelnemers moeielijk is uit le sluiten. Nu weten wij wel, dat aan deze dingen op het tegenwoordige oogenblik niet is te veranderen. Maar het zou eene plicht- vergetenheid zijn, als wij de bezorgdheid, die uit deze werkwijze resulteert, niet openlijk uitsDraken." Aanileii Balkan. W e c n e n, 27 Juni. Dc Neue Frcie Pres se bericht uit Sofia: Eene sectie ka vallei ie, sterk 60 man, is hij Tcmok, ter hoogte va* Widdcn, de grens overgetrokken om de Bul- gaarsclie stelling te verkennen; zij werden door de Bulgaren omsingeld. Dc Servcn moe ten zijn gedood tot den laatster. man. Athene, 2 7 Juni. De evzonon van 1900t 1901 en 1902 zijn voor de eerste veertien da gen van Juli onder de wapenen ge reep en. lieden is ccnc Grieksche nota in Sofia over handigd, waarin eene aigemeene arhiUagi gevraagd wordt Belgrado, 27 Juni. Na een tamelijk woelig debat besloot de skocpschlina lol Maandag de discussie ovey de interpellation over de buitcnlandschc politiek uit te stel* len, ten einde aan minister-president Basics gelegenheid tc geven liet standpunt der re geering in de arbitrage-kwestie uiteen te zetten. Athene, 2 7 Juni. Dc Grieksche nota is heden in Sofia overhandigd. Zij drukt dc hoop uit, dat Bulgarije, tegelijk met de ver mindering van dc effectiefs in Macedonië, een rechtstreeksch overleg liissclien de vier regeeringen zal aannemen, alsmede eene ai gemeene arbitrage over de gebiedskweslie voor het gevtal, dat dit overleg niet mocht slagen. Dc opvatting van den locstand blijft afwis- selen tusschen pessimisme cn optimisme. It Petersburg schijnt het pessimisme weer boven te drijven. Servië heeft wel toegestemd ia het Russische aanbod vain een scheidsgerecht, maar zij.ne toestemming vastgeknoopt aan voorwaarden, die Bulgarije niet zal wilton aannemen. Dat maakt, naar de mceninig van Russische diplomaten, dc kansen veel gerin ger op eene vreedzame bijlcgging van den twist. Ook de gevechten tusschen Servcn en Bul- gareu aan de grens dragen er toe Lij, dat man de zaken minder gunstig inziet. Uil Pe tersburg wordt aan dc Frank. Ztg. bericht, dat de diplomatie dc laatste gevechten niet meer als voorpostengevechten beschouwt, waarbij de regecringen geone verantwoorde lijkheid behoeven le dragen, maar bijna reed® als liet begin van den veldtocht. De Russisch» kriiiL'cn laten zich zeer gereserveerd uit. Aan de mogelijkheid van ernstige ver wikkeling en onder de mogendheden en van eene verdere! uitbreiding van den oorlog gelooft eohler nie mand. In Londen handhaaft zich, ondanks de op windende berichten uil Belgrado over ernstige gevechten tusschen Bulgaren en Serven, do opvatting, dat in den ecnon of anderen vorm de twist tusschen de bondgenooten ten slotto. looli nog éene minnelijke oplossing zal vin- de u. liet Bulgaarsehe standpunt vindt men uit gedrukt in dc volgende inededeeling, die do correspondent van de Frankf. Ztg. te Sofia doet over de daar heerscliende opvatting; Onze naar Petersburg gezonden memorie tot uilcenzelLing van onze aanspraken betreft al leen de zoogenaamde betwiste zóne. Mon kent echter reeds in Petersburg ons standpunt bc-* treffende de principieele oplossing van do crisis. Onze voorwaarden zijn de volgenden; Servië onderwerpt zich zonder voorbehoud, aan de scheidsrechterlijke beslissing en legt zoo spoedig mogelijk zijne stukken bctreffes«< de de betwiste zóne over, zooals Bulgarije reeds heeft gedaan. Wanneer Servië niet toc-^ stemt in het Bulgaarschc voorstel vain de ge mengde bezetting, dan verlangt Bulgarije do bepaling van een krap toegemeten "termijn voor het vellen van de arbitrale beslissing Eindelijk staal Bulgarije er op, dat zijn ge schil niet Servië en dat met Griekenland ieden afzonderlijk behandeld worden, evenzeer als dc contractuecle grondslagen van d© Bulgaar^ sche verhouding lot <le beide buren verschil* lend zijn» Natuurlijk is Bulgarije bereid ool^ het geschil met Griekenland op den weg dei^ arbitrage te brengen; maar men heeft zich. nog niet gebonden aan een bepaald scheids* gerecht. Duitschland. Berlijn, 2 7 Juni. Op een© vraag vaiy Brey (socialist) over de veelvuldige ziekte-. verschijnselen bij het 78e infanderie-regk ment iin Osnabrück antwoordde de diiigce^ rende officier van gezondheid Schuit-zen: lie* aantal ziektegevallen bedroeg lot eergisteren 3*12. De aandoeningen hadden allen betrok-, king op de spijsverteringsorganen. Veelvul dig trad een voorbijgaande koorts op. Do aandoeningen verliepen in den regel licht, behalve in twee gevallen, waarin hartzwakte! optrad. De oorzaak ligt vermoedelijk in heV gebruiken van vloesoh. van eene door den; veearts als gezond en gezond beschouwde koe, want ook in gezinnen, die van dezelfdo 6lagers vleesch betrokken, zijn ziektegeval len voorgekomen. Ook de majoor, die het ©ten van de manschappen heeft geproefd, riek geworden. Metaalvergiftiging is, op gnomd van het ziekteverloop, tótgesloten. Wanneer, ondanks de inachtneming van d© wettelijke voorschriften, storingen teweeg ge bracht worden door het gebruiken Yan vleesch, dan heeft men hier waarschijnlijk te doen met eva geyaL dat naar den tegen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1