Maandag 30 Juni 1913. DE EEMLANDER". VT. 342 BUITENLAND. FEUILLETON^ Het Eeuwige Leven. II" Jaargang. H. Donker en J. van der Wal Kzn. D. Gerritsen, en J. van de Lijke. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10, Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant versohijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.."50„ Elke regel moor- 0.10 Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbotaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordooligo bepalingoiv tot hot herhaald advorteoren in dit Blad, bij abonnomont. Eene circulaire, bevattende do voorwaardon, wordt oj aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ,9 l>istrict 11. Wat wij, gisteren schreven ter aan beveling van de caiulldaluur vam de heeren vam der Wal en. Gerritsen in district I geldt im hot algemeen ook voor district II, waar wij de kiezers advisee- ren hun stem uit le brengen op de heeren Donker en rvan der Wal. In de eerste plaats alweer omdat zij de vrijzinnige meerderheid zullen versterken en vóór bestendiging zijn van het huidige, vooruitstrevende regime, dat ons werkzaam gemeentebestuur thans volgt; in de tweede plaats omdat genoemde heeren gccandideerd worden door de kiesvereeniging, welke hij de helaas mislukte onderhandelin gen tot samenwerking zich het nobelst gedra gen heeft; en in de derde plaats om de can didaten zelve*. Over den heer van der Wal spraken wij gisteren reeds. Tol zijne aanbeveling verga ten wij> echter nog eenige feiten aan te voe ren, welke wij vonden in de circulaire, waar van wij wel reeds gewaagden doch wellce wij toen blijkbaar toch nog niet voldoende nauw keurig gelezen hadden. Daarin wordt dan n l. nog gereleveerd, dat de organisatie van de Kaasmarkt en do Land- en Tuinbooiwbeurs hoofdzakelijk tot stand gekomen is op initia tief van den Iheer van der Wal, die ook als lid van de Tuinbouw vcreeniging Amersfoort i die richting der vooruitgang.van onze stad achtig bevordert, terwijl hij ook een der eraars is voor dc reorganisatie van het arktwezen, waartoe reeds de eerste stap ge el an is door de oprichting van een gebouw voor de groontenveiling. De andere candidaat is de heer H. Donker, sigarenfabrikant, een oud Amersfoorter, voor al in district II wèl bekend. .Vis secretaris van de vorige vrijzinnige kiesvereeniging heeft de heer Donker aan de vrijzinnige zaak groote diensten bewezen en blijk gegeven van z'n onovertroffen liefde voor de vrijzinnige beginselen. Hij staat alom aan- geschreveh als man van besliste zelfstandig heid, onafhankelijkheid en politieke eerlijk heid, eigenschappen, welke in. 'n raadsLid niet genoeg te waardeeren zijn. District II wordt vaak 'n verloren district •cnoemd cn inderdaad heeft rechts hier de ste jaren steeds 'n zij het ook .kleine mecr- riieid. Ware de concentratie ook voor deze raadsverkiezing tol stand gekomen, wij twij- feleiA ntifcit of bij krachtige actie zou ook dit district evengoed le veroveren geweest zijn als het onneembaar gewaande Kamerdistrict van den heer vam Asch van Wijck. Maar ook nu nog schijnt ons het 2e district niet hope loos toe. Natuurlijk is de kans om het in eenen te winnen verkeken wegens de veel heid van candidaten, maar aan den anderen kant kan deze veelheid juist oorzaak zijn, dat alle vrijzinnigen tot den laatslen man opko men; do groote keus zal ook de mopperaars ter stembus doen gaan, die anders thuis blij ven, omdat de candidaten hun niet behagen Natuurlijk mag men hot hier niet op her stemming doen aankomen. Spannen de vrij zinnigen niet nu reeds hun uiterste krachten in, dan worden de rechtsche candidaten da delijk bij le stemming gekozen. Daarom Woensdag flink gestemd o.p District III. District III geniet het treurige voorrecht hel felst omstreden district te zijn. In dit thans overwegend linlcsche district had bij vrijzinnige samenwerking de wankele zetel van den anti-rev. en zich niet weder be schikbaar stellenden heer Ruys zonder veel inspanning door een der onzen bezet kunnen worden. Nu echter 4 vrijzinnigen in hel strijd perk treden is er gevaar, dat rechts met den buit gaat strijken. En «dat zou jammer zijn, want de linkerzijde heeft dezen zetel nog 1100- dig. De verhouding in den Raad is immers thains 11 links (maar hoe?) tegen 8 rechts; ei- behoeft dus slechts één periodieke verkiezing ongunstig uiit te vallen, waarbij, de rechtsche partijen 2 zetels veroveren heigeen immers nog in 1907 in dit zelfde derde district ge schied Is en de Raad is om. Nood zakelijk lijkt het ons daarom, dat de verhou ding van 118 gebracht wordt op 12—7, want eerst dan is alle gevaar voor omslaan van den Raad voor langen tijd uitgesloten. Toen de pogingen tot samenwerking mislukt waren ,moest de kiesvereeniging Gemeente belang om de stemming zuiver ie houden cn geen stemmen naar rechts cn links le doen afdwalen, wel met eigen candidaten uitkomen. Betreuren wij aan den cenen kant, dat de concentratie niet tot stand gekomen is, aan den anderen kant heeft het misschien ook z'n nut. Bij samenwerking immers, zou natuur lijk de candidaluur van den heer van Ach- terbergh gehandhaafd" Zijn. Na al wat er dc laatste weken geschied is, na z'n onhandig en vaak bruusk optreden in den Raad en nog meer na de waterleidingquaeslie, waarin het hem nog steeds niet gelukt is het door hem ingenomen standpunt aannemelijk te maken of te bewijzen, dat hij gelijk had door te han delen zooals hij deed, heeft de heer van Ach- terbergh zeer vele kiezers, die hem niet kun nen vergeven, dal hij door 100 huizen bij de Utr. Waterleiding aan le sluiten de gemeente lijke waterleiding zoo'n slag heeft toegebracht, van zich afgeslooten. De andere candidaat van Amersfoorl's Be lang van de Vrijz.-Dcm. afdeeling, dc heer Wolterbeek, wiens noodlot hel schijnt le zijn steeds op het verkeerde oogenblik 'n candida- tuur te moeten aanva-arden, is o.i. als aan den uitersten rechtervleugel van het vrijzin nige leger staande, zeker niet dc aangewezen man voor III ,dat voor het meest democra tische district doorgaat. Dit alles overwegende betwijfelen wij of men met deze candidaten wel tegen rechts opge wassen zou zijn. Daarom gelooven wij dat meer kans gemaakt zal worden om met de heeren Gerritsen en van de Lijke de rechtsche candidaten te weren. Door hen te stemmen wordt niet alleen het belang der gemeente, maar ook dc zaak der vrijzinnigen het best gediend. Vooral de heer Gerritsen geniet als volks vriend, die niet door woorden maar door da den de sociale belangen der economisch zwakkeren steeds voorstond, in dit. district grooto populariteit en zal dus stellig op 'n. flink aantal stemmen mogen rekenen. Ma-ar ook de heer van dc Lykc zal als homo novus in de gemeente politiek goede kans ma ken. Dc heer van dc Lyke, die als bouwkundig ambtenaar 'n zeer eervollen loopbaan achter zich heeft in Ncdcrlandsch Suriname, liceft steeds blijk gegeven van groote belangstelling in de vrijzinnige zaak cn in het gemeente belang. Beschikkend over veel vrijen lijd kan van hem alleszins verwacht worden, dat liij z'n raadslidmaatschap zeer conscientious ver vullen zal; en als bouwkundig specialiteit zou hij vooral na hel aftreden van den heer Kam, voor den gemeenteraad zeker 'n goede aan winst rijn. Hel belooft 'n spannende strijd te worden in district III en liet schijnt in elk geval op herstemming le moeten uilloopen. Daar rechts vaisti aaneengesloten optrekt, is hel te ver wachten, dat de clericale candidaten het wel tol herstemming welen te brengen. Nu is het Yoor de vrijzinnige kiezers geraden om te zorgen, dal diegenen der vrijzinnige candida ten mede in herslemming komen, die de mees te kans zullen hebben later ook gekozen wor den. En op grond van het bovenstaande zijn wij overtuigd ,ds'l dit zullen zijn Politiek Overzicht De crisis in de Balkanianden. In, de crisis, die de Balkanianden thans doormaken, is de stemming afwisselend pessi mistisch en optimistisch. Vlagen van ontmoe diging wisselen af met eene meer hoopvolle opvatting. Gaandeweg inlusschen wint liet optimisme veld. In het Oostenrijksclie heeren huis heeft de minister-president graaf Sturgkh hen, die hopen dat dc uitbarsting van een tweeden Balkanoorlog zal kunnen voor komen worden, een riem onder het hart ge stoken door zijne verklaring, dat de Ralkansta- ten op weg schijnen te zijn om hun toevlucht te nemen tot een vreedzaam accoord. Deze verklaring is uiterst voorzichtig gesteld, maar zij opent toch hel uitzicht, dat men er in zal slagen den weg naar den vrede te vinden. Ook hel besluit van de Servische skoepschtina tot verdaging va-n het debat, waarin minister president Pasics het standpunt zal uiteenzet ten, dat zijn kabinet inneemt in dc arbitrage- kwestie, wijst in die richting. Dal uitstel ver schaft gelegenheid om dc wijze los te beharti gen, die is opgesloten in het Franschc spreck- wooixl: „La nult portc conseil''. Voor Servië bestaat het allermeest aanlei- 'ding o|m| zich naar dien raad te gedragen, want van alle Balkanstaten moet Servië het zwaarste ojffer brengen om tot den vrede te besluiten. liet moet zich daarvoor, eene teleur stelling getroosten zooals een zelfbewust volk na groote overwinningen moeielijk kan verge ten. Door toe le geven, offert Servië een levens belang op. In dezen strijd heeft trouwens Bul garije met Servië gemeen, dat het voor een levensbelangopkomt. Ilior moet, zooals de Frankf. Ztg. opmerkt, de onpartijdige aan beide partijen de moreelc rechtmatigheid van hunne aanspraken toestemmen. Het formeelc recht en de hislorisdhc rechtvaardigheid schijnen meer aan de Bulga-arsche zijde le zijn. Maar men kan toch dc hardnekkigheid van de Serven begrijpen, dat zij met handen cn voeten zich er tegen verzetten, dat men hun dc beste vruchten van den zegevierenden oorlog tegen Turkije weder wil ontnemen. Dc Ser- ven worden inderdaad sedert jaren door het ongeluk vervolgd; ziji voelen dit als een zwaar onrecht, waaraan zij zich nu in het nieuwe bewustzijn van fiunue militaire kracht niet langer willen* onderwerpen. In hoever zij dit ongeluk aan eigen fouten hebben te wijten, is eene vraag, die op zich zelf kan worden on derzocht. In ieder geval Ls Servië een politieke Hans Ongeluk, en zoo iemand geraakt gemak kelijk in eene stemming van vertwijfeling, die hem voor zijne gehcele omgeving gevaarlijk maakt. De zwaarst© slag, dPe Servie in het laatste jaar heeft getroffen, wais» het bevel van Europa hel pas veroverde Albanië weder prijs le geven. De pas bekend geworden nota van do regcering te Belgrado ver klaart openhartig, dat het verkrijgen van gebied aan de Adriatischc Zee voor Servie het hoofdmotief geweest is om deel te ne men a'an don oorlog. Het sitreven naar een weg maar zee en naar een haven aan dc Adriia was een politiek doel, waarvoor dc Serven zioh zeker niet behoefden te scha men. Maar zij hadden bij voorbaat zich er van bewust moeten zijn, dat hi'er liunne be langen cn die van Oostenrijk-Hongarije met elkaar in botsing moesten komen. Oositen- 1 "ijk-Hongarije is op dit punt overwinnaar gebleven, en Servie heeft van Albanië en vam dé Adria moeten afzien. Voor de winst, die het in Albanië was ontgaan, wilde Servie nu in Macedonië zich schadeloos stellen. Dal was voor de regce ring te Belgrado de weg, die voor de hanjd lag, cn er was ook moeilijk een andere weg te vindon, waariop Servie zich het loon van zijn succes in den oorlog had kunnen zoeken. Malar het is aan den anderen kant even l>o» grijpelijk, dat de Bulgaren niet inzien waar* om de koslen van hel door Servie geleden ongeluk uit hun zak moeten wonden be taald. Het bondgenootschap tussehen doze beide volken komt niet voort uit gevoelens van vriendschap of stamverwantschap. Da Serven en de Bulgaren halen elkaar weder- keerig even bitter, als ieder van bon tol dusver den Turk heeft gehaiat. Zij zijn wa penbroeders geworden, om ccn bepaald doei te bereiken on op den grondslag van be paalde (JonLractueele afspraken. Servie ver langt nu ceno herziening van 't geen is overeengekomen, maar eene herziening, dï» geheel eenzijdig in zijn vooixleel moot zijn. Het eenige ernstige argument voor Servies verlangen is de wensch om le worden scha deloos gesteld voor <l'e zware nederlaag tegenover Oostenrijk-IIongnrije in dc \»lnru- kwestic. Maar dit argument is voor Bulgarije natuurlijk niet overtuigend. Hier staal het eene levensbelang tegenover het andere, en Bulgarije laat het zijne hel zwaarst wegen. Aan ilen ISalkan. Athene, 2 8Juni. Eene Bulgaarsclie com pagnie trachtte gisteren dc onzijdige Gris cli- Bulgaarsche linie bij hel Kcrkinili-mcer te overschrijden. Toen dc Bulgaren weigerden zich terug te trekken, scholen dc Grieken een dertigtal geweren af en noodzaakten daar door de Bulgaren hunne oorspronkelijke stel- lingon weder le gaan innemen. Belgrado, 28 Juni. Op hel laatste pro test van Servië tegen den aanval op Servische troepen door Bulgaren hij Sletovo den 25eu Juni, heeft hel kabinet te Sofia geantwoord, dat de opgegeven foiitcn onjuist zijn en bij gevolg het protest ongegrond is. Wc enen, 2 9 Juli. Hel FrcntdenblaU zegt in eene beschouwing over dc crisis in het oosten, dal zonder eenigen twijfel geva ren zouden ontstaan, wanneer dc Balkansta ten zich tot hel instrument maakten van po gingen, bestemd om liet Europcesch even wicht te verplaatsen. S o f i a, 2 8 J a n Te Ghurghcvo aan do Do» nau waar ccn Ooslenrijksch seliip met 4Q Bulgaarschic soldalen aan boord stil lag, trachtten twee soldaten van Turksclie natio naliteit tc vluchten. Een korporaal, die hen nazette, werd door Rumccnsche soldaten ge-( vangen genomen. Dc Bulgaren gaven luid ruchtig hun ongenoegen te kennen; zij ver klaarden dem kapitein, dat zij het schip niet zouden laten vertrekken, als dc korporaal niet werd losgelaten. Door de bemoeiingen van den Ooslenrijksch en consul werd de korporaal weder in vrijheid gesteld. Sofia, 28 Juni. Dc gezant van Rumenië lioeft eene olficiecle nota -overhandigd, waar-* in wordt verklaard, dat Rumcnië in het geval van een oorlog tussehen Servie cn Bulgarije zich volledige vrijheid van handelen voorbe houdt W e o n e n, 28 Juni. Dc correspondent t© Bukarest van dc Neue Freie Fresse zegt uit zeer goede bron te weten, dat de mobilisatie.' van 'het Riinieensclie leger voltooid i<s. Het' vervoer van go<ederen over de Rumcensche spoorwegen i& geschorst. Koaslantinopel, 2 8 Juni. De Rus sische ambassade heeft een keizerlijke firman Een Roman van LieMe 94 DOOR MARIE CORELLL Weer meeaide ik een flauw glinsterend licht te zien, binnen de sombere draperieën. „Wat zoudt gij voor de Liefde willen doen?" vroeg de stem weer. „Zoudt gij alle dingen willen dragen en alle dingen geloo ven? Kunt gij luisteren naar leugen, getui genissen tegen waarheid en toch nog lief hebben! Wilt gij elk lijden verduren, elk mis verstand, alle koudheid en wreedheid, en uw ziel toch helder houden als een bran dende lamp, met de vlam van geloof? Zoudt gij de hemelen willen beklimmen en terug storten in het diepste der hel terwille van hem dien gij liefhebt, wetende dat uwe liefde hem één moet maken met u op het door God aangegeven uur?" Ik keek op naar de gedaante, te vergeefs pogende haar gelaat te zien. „Al deze dingen, zou ik willen doen!" ant woordde ik. „Alles wat in de macht mijner ziel is om te verduren, sterfelijk of onster- velijk, wil lk terwille der liefde verdragen!" Nog eens flitste het licht door het zwarte kleed. Toen zij weer sprak klonk de stem hard, met een onheilspellende dreiging. jUw minnaar is doodt" sprak ze. „Hij is van deze sieer naar een andere overgegaan, cn gij zult gedurende vele tijdkringen elkaar niet meer ontmoeten! Gelooft gij het?" Een koude doodangst beklemde mijn borst, maar ik wilde er niet aan toegeven en ant woordde vast: „Neen, ik geloof het niet. Hij zou niet kun nen sterven, zonder dat ik gevoeld zo-u heb ben, dat zijn ziel van de mijne scheidde." Er heerschte een oogenblik stille, waarin alleen, het gedonder van die onzichtbare zee ver beneden mij hoorbaar was. Toen ver volgde de slem. „Uw minnaar is valsch! Zijn liefde voor u was een voorbijgaande genegenheid, reeds hceflt hij berouw, reeds verveelt de gedachte aan u hem en heeft hij u niet meer lief. Ge looft gij het?" Ik nam geen tijd tot nadenken, maar ant woordde dadelijk zonder aarzeling: „Neen! Want als hij mij niet liefheeft, dan liegt zijn Geest! en geen Geest kan liegen!" Weer stilte. Daarna stelde de stem de vraag: „Gelooft gij werkelijk in God, uw Schep per, de Maker van hemel en aarde?" Terwijl ik mijn oogen half hopend, half smeekend naar het met sterren bezaaide diepe uitspansel boven mij ophief, antwoord de ik vurig: „Ik geloof in Hem met geheel mijn ziel!" Er volgde een drukkende stilte, die mij zeer lang toescheen. Daarna sprak de stem weer: „Gelooft gij in de Liefde, de voortbrengster van het Leven en de ooiv:- -k en Geest van al wat geschapen is?" En weer antwoordde ik: „Met geheel mijn rioll" De Gedaante boog zich naar mij en het licht in de duisternis werd vaster cn schit terender. Nu strekte zich een arm cn hand wit en stralend in den vorm van een bevende vlam, langzaam uit de omhullende, zwarte draperieën. Ze wees naar den afgrond on der mij. „Indien uw liefde zoo groot is," sprak de stem. „Indien uw geloof zoo sterk is, indien uw vertrouwen in God zoo zeker en volko men is, daal dan hierin aff' Ik hoorde het, maar kon mijn eigen ooren niet gelooven. Ik keek naar de gesluierde spreekster, naar den bevelenden arm, die mijn sterfelijk lichaam naar vernietiging ver wees. Een oogenblik was ilc verzonken in wilde ontsteltenis en nog wilder twijfel. Was dit vreeselijk voorstel een verzoeking of een proef? Moest er gehoorzaamd worden? Dc trachtte mijn evenwicht le henvinnen, al mijn krachten te verzamelen, mij rekenschap te geven van mijn eigen wil, cn mij verantwoor delijk te stellen voor mijn eigen daden, en toen, toen stond ik stil. Alles wat zuiver ster felijk in mij was, huiverde aan den rand van het Onbekende. Eén blik omhoog naai de teedere duisternis van het purperen uit spansel, en de millioenen sterren. Eén met afschuw vervulden blik omlaag naar de don kere diepte, waar ik het gebulder dor zee hoorde! Ik vouwde de handen in smeekende wanhoop te zamen en koek nog eens naar d« plechtige Schaduw naast mij. „Indien uw Defde zoo groot is!" herhaalde ze langzaam en met nadruk. „Indien uw ge loof zoo sterk is! Indien uw vertrouwen in God zoo zeker en volkomen isl" Nu volgde er een oogenblik van ge- sDannen stilte, een oogenblik, waarin mijn leven van mij losgemaakt scheen, zoodal ik hot als een afzonderlijk schepsel in mijn handen vasthield. Eensklaps kwamen mij weer allen, die ik in het laatste visioen tussehen de donkere bergen van Coruisli had gezien, levendig voor den geest, de vrouw, die had geknield naast dc gegrendelde poort des Hemels, wachtend om binnen te g;un. „O laat haar niet altijd buiten gesloten cn alleen!" liad ik gebeden. „God heb deernis! Ontgrendel de deur cn laat haar binnen! Zij heeft zoo lang gewacht!" Een snik ontsnapte onwillekeurig aan mijn lippen mijn. oogen vulden zich met bran dende tranen, die mij verblindden. Smeekend wendde ik mij nog eens naar de hardvoch tige gestalte naast mij, wier hand nog steeds omlaag wees en weer scheen ik de woor den te hooren: „Indien uw liefde zoo groot is! Indien uw geloof zoo sterk is! Indien uw vertrouwen in God zoo zeker en volmaakt isl" En toen vond ik eensklaps het middelpunt van mijn; eigen Ziel de basis v.an mijn wer- kehjk we£n en vaststaand op het gebied der onvernietigbare kracht nam ik snel een besluit, „Niets kan jmij vernietigen," zeide ik bij mijzelf. „Niets kan het onsterfelijk deel van mij dooden en niets kan mijn ziel scheiden van de ziel van mijn geliefde! In den hemel noch op aarde is er oorzaak voor vrees!" Niet langer aarzelend sloot ik de oogen strekte de gevouwen handen uit en stortte mij in de duisternis omlaag, omlaag, zonder einde omlaag! Een licht volgde mij als de lichtflits van een meteoor, die de duisternis doorboort, ik behield genoeg bewustzijn om mij te verbazen over den glans en een oogenblik werd ik als op vleugels omlaag ge dragen. Omlaag, nog steecis omlaag! ik', zag den Oceaan aan mijn voelen! een deinende massa van verbolgen golven, hier en daar met schuim bedekt! „De Verandering, die Dood genoemd wordt, maar het Leven is!" iDit was de eenige heldere gedachte, die als een bliksemschicht door mijn hersenen schoot, terwijl ik snel naar de verzwelgende wildernis der zee daalde! Daarna verander de alles in duisternis en stilte!" Een zachte, warme gloed, alsof zonne stralen door beschaduwde zijde" en kristal gingen een geur van rozen en een ver-/ rukkolijk geluid, als de muziek van harpen tot deze dingen ontwaakte ik door een zachte aanraking op mijn voorhoofd, lk koek op en mijn hart verlidhlle zich geheel Lq een diepen zucht vaiiverrukking, het was Aselzion zelf, die zich over mij heen boog j Aselzion, wiens ernstige blauwe oogen mij met zorg gadesloegen, Dc glimlachte hem toe' in antwoord op zijn zwijgende vraag, hoe ik het maakte en zou zijn opgestaan, wanneer!, hij mij niet gebiedend een teeken had gege- l ven, stil te liggen. „Rust!" zeide hij en zijn stem was heel zacht en teeder. „Rust, arm kind, Gij hebt het meer dan goed gedaan!" Wordi vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1