er. 2 Woensdag 2 Juli 1913. 12" Jaargang. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco por post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties cn berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elko regel meer- O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordooligo bopalingon tot het herhaald advorteeren in dit Blad, bij abonnement. Eono circulaire, bovattoude do voorwaarden, wordt og aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. DE EEMLANDER". Uitgevers: VALKHOFF Ca Politiek Overzicht De crisis in de Balkanlanden. De toestand aan den Balkan heeft door de berichten over de nieuwe gevechten van Bulgaarsclie met Servische en Grieksclie troepen weer een ernsLiger aanzien gekre gen, zoodat men zich afvraagt of dit nu het begin is van den nieuwen oorlog, die naar de opvatting van velen aanstaande is. Men heeft hier blijkbaar te doen met gevechten, waarhij bet warm toegaat. De opvatting, dat deze gevechten zijn begonnen naar een be paald plan met toestemming van het opper bevel en dat van Sofia uit een algemeene aanval op Servië en Griekenland zou zijn bevolen, vindt tot dusver nog geene bevesti ging. Maar de vraag moet toch opkomen, of men niet op deze wijze gaandewg zal komen tot vijandelijlkheden, die meer beteekenen dan schermutselingen zonder vast plan, en tot een oorlog zonder voorafgegane oorlogsver klaring. De Frankf. Zlg. is van meening, dat bij de beoordeeling van deze gevechten in aanmer king moet worden genomen, dat men hier te doen heeft niet met grensincidenten, maar met ontmoetingen tusschen de bezettings troepen van hel aan de Turken ontnomen Macedonische gebied: Bulgaren en Serven in het noo-rdelijke, Bulgaren en Grieken in het zuidelijke deel van' Macedonië. Bij de poli tiek geheel onzekere verhoudingen en de met elkaar onvereenigbare aanspraken van de drie concurreerende bondgenooten, zijn zulke gebeurtenissen verklaarbaar, en de aan het einde van een bloedigen oorlog zeker niet meer onberispelijke tucht in de zege vierende legers maakt ze eigenlijk onvermij delijk. Als bijzondore moeielijkheid komt er nog bij, dat in Macedonië niet slechts de ge regelde troepen van de betrokken staten den eeuen oorlog gevoerd hebben en op den an deren zich voorbereiden, maar dat aan hunne zijde hebben gestreden talrijke ben den van de verschillende nationaliteiten, waarbij natuurlijk van lucht en zelfverlooche ning volstrekt geen sprake is. Deze laatste eigenschap zal trouwens ook bij de geregelde troepen en hunne officieren ontbreken, die jkbaar, Bulgaren, Serven en Grieken, al- hierin overeenstemmen, dat zij de kaart ".vi Macedonië liever met den sabel in stuk ken willen hakken, dan haar met de diplo ma tenpen netjes le verdeelen. De gevechten zelf, die nu dagelijks in Ma cedonië plaats hebben, worden ongetwijfeld noch in Belgrado en Athene, noch in Sofia zoo tragisch opgevat, dat men ze positieven invloed zal laten uitoefenen op de betrek kingen tusschen de drie landen. Maar men bereidt zich in elke van de drie hoofdste den er op voor, zoodra om zakelijke rede nen een bevredigend accoord over de ver deeling van Macedonië niet meer mogelijk schijnt, de dan onvermijdelijke uitbarsting van den oorlog met de botsingen en grens gevechten in verband te brengen. Daar bij zullce incidenten gewoonlijk beide partijen in dezelfde mate gelijk en ongelijk hebben, kan bijna ieder incident op zich zelf door de eene en door de andere zijde als een „niet meer te dragen inbreuk" en als ope ning van de vijandelijkheden opgevat en ver kondigd worden. Men verklaart dan, en is daarvan eerlijk overtuigdDe ander heeft ons snood aangevallen en den oorlog begon nen wij zijn de aangevallenen en moeten ons verweren. Dit is de beteekenis van deze incidenten. De beslissende vraag is dus niet, wat de sol daten in Macedonië doen, maar wat de kabi netten in Sofia en Belgrado denken en boe zij optreden. Dat is echter voor 't oogenblik nog geheel onzeker; het wisselt van uur tot uur. Servië moet reeds bereid zijn geweest ver reikende concessién te doen, hetgeen slechts kon beteekenen, dat het de toepas- sising van het traktaat van bondgenootschap in beginsel althans wilde erkennen en in de praktische bepaling van de grens van aanra king met het nieuw-Grieksche gebied wilde afzien. Maar plotseling schijnt men in Bel grado weder minder toegevend te zijn ge worden. Hel nieuwe feit, dat deze omkce- ring heeft teweeg gebracht, is de slap, dien Rumenië thans doet om ook bij dezen twee den Balkanoorlog, hetzij hij uitbreekt of niet, zich eene compensatie te verzekeren. Daar mee versterkt Rumenië natuurlijk, zonder di rect partij te kiezen, Scrvië's positie. Want Bulgarije zit nu voor een moeielijkheid naar bedde zijden. Het moet óf aan de Serven zóó veel toegeven, dat dezen zonder oorlog tevre den zijn, óf het moet de Rumeensche onzij digheid met eene vergrooting van de Do- broedsja koopen. Want een oorlog legen drie fronten tegelijk, Griekenland, Servië en Ru menië, zal den heeren in Sofia wel al te ge vaarlijk voorkomen. Op dit oogenblik hangt nagenoeg alles hiervan af, welke zijde in dit dilemma de Bulgaren zullen kiezen. Aau deii .Balkan. Londen, 1 Juli. Reuter bericht dat de vergadering van ambassadeurs in hel Foreign Office zich heden heeft bezig gehouden met de Scrvisch-Bulgaarsche crisis. Daarna werd de kwestie van den toegang van Servië naar de Adriatische zee besproken, waaromtrent de ambassadeurs eenige raadgevingen heb ben gericht tot hunne regeeringen. De ver gadering nam geen enkel besluit. Sofia, 1 Juli. Dc Bulgaarsclie regeering heeft gisteren aan den Russischen gezant eene memorie betreffende de arbitrage van den Czaar overhandigd. Athene, 1 Juli. Eene gisteren in Sofia overhandigde ttexta beschuldigt Bulgarije met Griekenland een bedriegelijk bondgenoot schap l© hebben gesloten. Bulgarije wordt beschuldigd Le zijn doorgedrongen tot Salo nika door oostelijk Macedonië been, waar geene Turksche strijdkrachten aanwezig waren, en te hebben geweigerd versterkingen te zenden n'aar Tsjafaldja en Galtipoli te bezetten, hetgeen de Grieksclie vloot zou hebbeen in stiaat gesteld in de Dar da nel len binnen le dringen. Dc nota verwijt Bul garije heimelijk met Turkije bepalingen ge sloten le hebben, die strijdig zijn met dc ge voelens en de belangen der bondgenooten, bedriegelijk of dóór geweld burgerlijke en militaire autoriteiten te hebbeai ingesteld in de door Grieksclie troepen bezette landen en afpersingen te hebben gepleegd tegen de Grieksche bevolking. De portretten van de Grieksclie koninklijke familie en de Griek sche vlag zijn beïcedigd dóór de Bulgaarsclie troepen, Grieksche schopen zijn door dó Bulgaren beschoten, Grieksche soldaten. zijn gevangen gcma'akt en schandelijk behandeld. Bulgaarsche afgezanten gingen naar Valoaira om bonden te vormen en die tegan de Grieken los te laten. De Bulgaren, hebben wanordelijkheden verwekt in Salonriki. Zij hebben verscheidene malen aanvallen be proefd tegen dc Grieksche stellingen. Einde lijk hebben de Bulgaren op uitdagende wijze de loyale pogingen afgewezen die door Grie kenland zijn aangewend om tot arbitrage te komen en een schandelijken broederoorlog te vermijden. S aio nik i, 3 0 Juni, 11 uur des avonds. De bezetting van de St.-Sofiakerk en van dc boulevard Hamidie, waar de Bulgareu ge vestigd waren, gaf aanleiding tot een ge vecht. De Bulgaren brachten eene mitrail leuse in actie; zij gaven zich gedeeltelijk oyer. Men heeft geen enkel bericht uit het bin nenland. Belgrado, 30 Juni. De ministerraad is onder voorzitterschap van den Koning bijeengekomen om te beraadslagen over den nieuwen aanval van de Bulgaren cn den lopp van de discussie in de skoepschlina. De Mon- tenegrijnsche minister-president heeft een lang onderhoud met Basics gehad. De op dc linie Zletovo—IslipGergheli aangevangen gevechten worden overal beschouwd als voorloopers van den oorlog. Intusschen be houden sommige diplomatieke kringen nog de hoop, dat de beweging zal kunnen wor den in toom gehouden door Servië cn Grie kenland. Athene, 1 Juli, 9.30 vcormiddags. De Bulgaarsche gezant heeft zich naar VcnezeLos begeven om te prolesteeren tegen de aanval len op de Bulgaren in Panghayon en Eleulhe- ra. Venizelos antwoordde, dat hij zich moest verbazen over een dergclijken slap van de zijde van de Bulgaarsche regeering, die, ter wijl zij tot eiken prijs den oorlog wilde, niet dc verantwoordelijkheid voor bare daden op zich mam op het oogenblik, waarop de Bul gaarsclie troepen de aanvallen aam hel front hebben begonnen. Athene, 1 Juli. Uit dc bijzonderheden over liet gevecht in Saloniki blijkt, dat, toen uur na het verstrijken vail don in brief van generaal Kanaris de Bulgaren Saloniki nog niet hadden verlaten, liet Grieksche le ger de Bulgaarsche huizen of kazernes aan viel, die zich de eene na dc andere overga ven na een zwakken tegenstand. De kazernes in de buurt van het liuis, waar de generale staf gevestigd is, boden krachtiger tegen stand. De St.-Sofiakcrk werd zander moeite bezet. Onder de gebouwen, die aioig tegen stand bieden, zijn Lwee kazernes, waarvan een ligt bij dc St. Sofiakerk. Er heerscht in de stad eene volmaakte orde. Aan Grieksche zijde zijn volstrekt geen verliezen geleden. Belgrado, 1 Juli. De minister van binnenlandsche zaken verklaarde in dq Skocpstjina uit naam der regeering dat de gevechten tusschen Bulgaren en Serven van dien aard zijn dat ze niet kunnen beschouwd worden als grensincidenten doch als een be gin van oorlogsfeiten. Generaal Poutrik heeft bevel ontvangen om het alle macht de Ser vische stellingen te verdedigen. Athene, 1 Juli. De dagbladen zijn vam mcening, dat Bulgarije feitelijk den oorlog heeft verklaard aan Griekenland en aau S er vie. Belgrado, 1 Juli. Volgens particuliere inlichtingen werden de Bulgaren terugge dreven op het gehecle Seawische front. Saloniki, 1 J u 1 i. Bij Gumindjc heb ben de Grieken een aanval van de Bulgaren afgeslagen. Belgrado, 1 Juli. De Servische verlie zen gedurende den dag van gisteren waren 1400 dooden en gewonden, waaronder 10 officieren. Het was dus eon ernstige slag. Men kent den uilstag niet, iu don namiddag duurde de strijd voort. Sofia, 1 Juli Dc groole generale staf heeft gedurende den afgeloopcn nacht de volgende mededeelingen ontvangen: Giste ren vernieuwden de Grieken den aanval niet. De uitkomst van de gevechten van gisteren is ongunstig voor hen. Na een krachtigen tegenaanval versloegen onze troepen hen en vervolgden hen aan don rechteroever van de Stroema en ten zuiden van het meer Taslii- nadaarna versterkten zij zich in hunne nieuwe stellingen ten westen van Doctria. Onze troepen dreven eene Servisch-Griuk- sche colonne terug, die zij vervolgden. Na een bloedig gevecht maakten zij zich meester van Geogheli, waar zij zich dadelijk ver schansten. Het bevel om cle operatiën tegen dc Ser ven te staken, is hernieuwd. Er is een parle mentair gezonden om aan de Serven voor te stellen eveneens hunne actie op te schorten. Wanneer zij dit voorstel weigeren en weder onze troepen komen aanvallen, hebben dezen bevel gekregen den aanval te beantwoorden. De aanvallen van gisteren waren ongunstig Yoor hen. Onze troepen bezetten: Oudoye, Krivolaz, Souchcvo, Tachon, Dobrevo en Emeritza en versterkten zich daar terstond. Men bericht, dat de Grieksclie militaire autoriteiten in Saloniki den generaal lles- saptsjew en dc leden van zijn gevolg bij liet verlaten van Saloniki hebben willen gevan gen nemen. Na langdurige aarzeling werd den generaal toegestaan zijn weg le vervol gen, maar de officieren van zijn gevolg cn de ordonnancen werden achtergehouden Er heerscht groole ongerustheid in Saloniki. Athene, 1 Juli. Een mededeeling van den generalcn staf houdt in, dat dc Buig.*- die zich bevinden in de huizen rondom de St. Dematenkcrk te Saloniki. hunne wapc.:. a liebbcn overgegeven nadat zij ccn krachtigen tegenstand hadden geboden. De inland i ie, door artillerie gesteund, had hen dicht in sloten, maar zij hadden zich gehandhaafd iu de kazernes en boden daar een krachtigen tegenstand lot 5 uur 's morgens. Het hevige kanonvuur dwong hen eindelijk terug tc wij ken. Omstreeks 500 Bulgaarsche soldaten ga ven zich over, door dc witte vlag uit le ste ken. Majoor Lazarow en tien Bulgaarsche officieren zijn gevangen gemaakt. De Bulgaarsche soldaten 1208 in getal, zijn ontwapend en naar liet binnenland gezonden Er heerscht orde in Saloniki. Belgrado, 1 Juli. (Van den bijzonderen correspondent van Ilavas.) Dc skoepschtinfc heeft met 82 tegen G9 stemmen eene motie aangenomen, voorgesteld door den oud-radis caal Ninchics, die luidt ten gunste van do ontmoeting te Petersburg cn de arbitrage van den Czaar. Volgens een bericht aan de Frankf. Zlg. uii Athene begroeten dc politieke kringen aldaar met vreugde het ingrijpen van Rumenië in den Balkanstrijd, waurtoc naar hunne opvatting de onverzadelijlkhoid van Bulgarije aanleiding heeft gegeven. Men doet als zeer gewichtig uitkomen, dat Rumenië, lot dusver de voor post van den driebond, zijne houding plot seling gewijzigd heeft in den zin van dc Rus sische pogingen; men meent, dat hierdoor het oorlogsgevaar bijna geheel wordt uitgeslo ten. In tegenstelling hiermee staat het feit, dat hel optreden van Rumenië de Servische re* gcering weder teruggebracht heeft van hart» geneigdheid om toe te geven en gestijfd heeft in hare neiging lol hardnekkigheid. Minister* president Pnsics heeft in dc Servische skoepschlina vèrklaard, dat dc scheidsrech terlijke uitspraak van Rusland zal geschieden niet op grond van liet traktaat van bondgc< nootschap, maar op een brecdcrcn grondslag; ook schijnt aan dc regeeringspartij in Belgra* do tc zijn medegedeeld, dat Servië niets van het veroverde gebied weder zal behoeven at te staan. Wanneer dit met de feiten overeen' komt, d.vv.z. wanneer dit aan dc Serven door Rusland is beloofd, dan zou dal beteekenen dat Bulgarije op dc geheelc linie zou moeten toegeven, als het naar Petersburg ging. In So fia schijnt men over dc Russische opvatting anders georiënteerd tc zijn. In ieder geval echter is hel niet aan tc nemen, dat Bulga rije, zonder door een wapengang er toe ge dwongen tc zijn, dc nu weder in Belgrado verkondigde anaspraken zal erkennen. Wanneer dus dc Servische regeering op haar stuk blijft staan, dan staat inderdaad de oor log weder voor de deur. In dit verband krij gen ook de botsingen tusschen Bulgaren cn Serven cn tusschen Bulgaren en Grieken oene ernstiger beteekenis. dan zij uit zich zelf zou den verdienen. I'it .Q fia wordt aau de Vossische Zlg. bo rn M, dat de lijding uit Bukarcst, dat Runic* ni' in hel geval van ccn nieuwen oorlog zal mobiHsecren. daar algemeen heeft verrast en een diepen indruk lie ft teweeggebracht, om dat niemand daai-p voorbereid is geweest Dc toongevende kringen willen nog altijd niel aan de mog ijkhcid van eene inmenging van Rumenië gelooven'ën zeggen, dal daardoor dc Europecs-he oorlog zou ontslaan. Ongc< i ij leid zal dit en de door den Rumeensclien gezant Ghilca afg legde verklaring, dal Ru it,enië zich iu hel geval van ccn nieuwen oor log vrijheid van handelen voorbehoudt, in- vlo, d ui:; ïcn op-de oplossing van de con flicten onder de bondgenooten, omdat daar door een geheel nieuwe toestand in 'l leven wordt geroepen. Frankrijk. Parijs, 1 Juli. Dc ministerraad heeft in zijne heden morgen in het Elys-óe gehouden vergadering den dug van dc verkiezingen voor de algemeene raden vastgesteld op 'J September. Velen zoeken altijd het geluk in de verte en zien daardoor niet wat voor hun voet op den weg ligt. Een Roman van Liefde 95 DOOR MARIE CORELLI. Weer ontsnapte mij een zucht van louter geluk ik strekte de armen traag uit, als iemand, die pas ontwaakt uit een langen, ver- frisschenden slaap. Mijn gewaarwordingen waren nu zeer aangenaam, een frisch, stra lend leven scheen door mijn aderen le vloeien en ik verlangde in dat genot van instroomende gezondheid en vreugde le blijven. De kamer, waarin ik mij bevond, was nieuw voor mij ze scheen behangen met liefelijke kleuren en gevuld met een overvloed heerlijke bloe men, het scheen alsof ik ingesloten ls-g in een kleinen tempel van schoonheid. Ik had geen verlangen mij te bewegen of te spreken, alle droefheid, alle onrust was uit mijn ge moed verdwenen, en ik sloeg Aselzion droo- na-erig gade, toen hij een stoel naast mijn rustbank zette en .plaats nam daarna nam hij mijn hand en voelde mijn pols aandachtig. Ik glimlachte weer. „Sl&at hij nog?" vroeg ik, mijn stem plot se'. ng terug krijgende. „De groote zee heeft hem zeker doen verdrinken?" Nog altijd hield hij mijn hand vast en keek mij strak aan. „Vele wateren kunnen de liefde niet uit- blusschen!" zeidc hij zacht. „Lieve kind, gij hebt de waarheid. Wees tevreden-" Terwijl ik mij van niijn kussen oprichtte, bestudeerde ik zijn ernstig gelaat onder zoekend. „Zeg mij." zeidc ik half fluisterend, „is het mij gelukt?" Hij drukte aanmoedigend mijn hand. „Neen. Gij hebt bijnft overwonnen!" „Bijna! Slechts bijna?" Ik zonk weer op hel kussen terug, verwonderd en in afwachting. Hij bleef heel stil naast mij. Na een poosje werd de spanning ondragelijk cn ik zeide weer: „Hoe ontkwam ik. Wie heeft mij gered, toen ik viel?*' Hij glimlachte ernstig. „Er was niets om aan te ontkomen," ant woordde hij, „cn niemand redde u, daar gij niet in gevaar waart." „In geen gevaar!" herhaalde ik verbaasd. „Neen! Slechts in uw geest!" Ik keek hem ten uiterste verbaasd aan. Hij vestigde een vriendelijken en geruststellenden blik op mij. „Heb geduld!" zeide hij vriendelijk. „Alles zal u te rechtertijld worden verklaard! Onder- tnsschen zal dit uw kamer zijn voor den tijd dien gij nog hier blijft, hetgeen niet lang zal zijn ik heb al uw zaken uit de proefkamer in den toren hierheen laten brengen, zoo dat gij niet meer verontrust zult worden door de looneelmalige veranderingen er van!" Ilier glimlachte hij weer. „Ik ga u nu verlaten, opdat gij kunt hekomen van de verschrik kingen, welke gij zoo dapper hebt doorstaan. rust wat uit en verfrisch u geheel, want gij hebt niets meer te vreezen. Indien gij geheel gereed zijt, raak dit dan aan," en hij wees naar de bel, „ik zal het liooren en dadelijk komen." Voordat ik een woord kon zeggen om hem terug te houden was hij verdwenen en was ik alleen gelalen. Ik stond op van mijn rustbank cn de eerste indruk, dien ik had, was er een van buitengewone rust en verlichting een gevoel van lichamelijke kracht en gezondheid, dat onuitsprekelijk heerlijk was. De liefelijkheid en de rust van de kamer, waarin ik mij bevond bekoorde mij alles, waarop mijn oog rustte, sprak van schoonheid. De vensters waren bedekt met rose zijden gordijnen en toen ik ze opentrok, zagen ze uit op een marmeren loggia of balkon dat begroeid was met klimrozen en uitzag op een zeer mooien tuin en de blauwe zee. Er was nergens een klok om mij den tijd te zeggen, maar de zon scheen en ik meende dat het middag moest zijn. Naast dit weelderig vertrek was een even weelderige hadkamer, met alle denkbare pracht gemeubeld het bad zelf was van marmer en het water borrelde in het midden daarvan op als een natuurlijke bron. Ik vond al mijn kleeren, boeken en verdere bezittin gen met zorg gerangschikt, zoodat ik alles gemakkelijk kon vinden, en tot mijn vreugde lag het boek. „Het Geheim des Levens" het geen ik dacht, dat ik verloren had tijdens mijn gevaarlijk avontuur, op een tafeltje apert, als ware het oen kleinood. Dc baadde en kleedde mij snel en nam geen tijd om over eenig onderdeel mijner avonturen te denken, maar gaf mijzelf geheel over aan de vreugde van het nieuwe en verrukkelijke leven, dat mij doortrilde. Een spiegel in de kamer toon de mij mijn gelaat, gelukkig en stralend, mijn oogen helder en glimlachend geen zorg scheen een spoor op mijn trekken te heb ben achtergelaten cn ik was mij ten volle be wust van mijn volmaakte kracht en gezond heid, wrardoor het ademhalen zelfs reeds tot een genot werd. Na zeer korten tijd was ik gereed om Aselzion te ontvangen cn ik raakte dc bel aan, die hij aangewezen had om hem te waarschuwen. Daarna ging ik voor het raam zitten cn keek 'naar het schoonc tafereel voor mij. Wat prachtig was de wereld, dacht ik hoe vol zuivere schoonheid! Ilct diepe blauw van den hemel en van de zee, dat aan den horizon ineen scheen te smelten de tecdere tinten der klimrozen tegen het groen van het omringend gebladerte het liefelijk licht, dat door dc lucht drong als stofgoud! Moest men voor al deze dingen niet dankbaar zijn cn kon er eenig werkelijk ongeluk zijn, zoolang onze ziel in overeenstemming was met de volmaakte harmonie der Schepping? Toen ik schreden achter mij hoorde, stond ik op met een blijden kreet strekte ik de handen uit naar Aselzion, die juist was binnen getreden. Hij nam ze in de zijne, drukte ze zachtjes, trok toen een stoel tegenover den mijne en ging zitten. Zijn gelaat teekende een zekeren ernst en zijn stem was zacht en vriendelijk, toen hij begon te spreken. „Ik heb u veel te vertellen." zcidc hij, „maar ik zal het zoo kort maken als ik kan. Gij zijt hier gekomen om een zielkundige proef te doorstaan en gij zijt er met succes doorgeko men door alles, behalve de laatste phase. Daarover zullen wij dadelijk spreken. Voor het oogenblik zijt gij onder den indruk, dai gij ontzettende en Diüdiike oogenblikken hebt doorleefd. Dal hebt gij ook, maar niet op dt manier, die ge denkt. Niets is er met u go beurd dan ln uw eigen gedachten. Uw avon turen zijn zuiver geestelijk geweest en waren het gevolg van de werking van verschillen do hersenen op de uwe. die u dwongen tc zier. en te hooren, wat zij wilden. Daar! kijk niet zoo verschrikt!" want ik was met ccn onwillckeurigen uitroep opgesprongen, „ik zal u alles heel duidelijk uitleggen en gij zult het spoedig begrijpen.? Hij zweeg, en ik ging weer verwonderd cn in afwachting bij het venster zitten. „In deze wereld," ging hij voort, „wordt do mcnsch niet zoozeer bcinvlocd door het kli maat of de natuur, die hem omringt, maar door zijn medemenschen, die hun gedachten op hem overbrengen. Mcnschclijke wezens leven werkelijk omringd door de golven van gedachten, die ontstaan in hun eigen hersenen en van hen, die ons omgeven, cn dit is de: reden waarom zij, als zij niet sterk genoeg zijn om ovenwicht in zichzelf te vinden, be- invloed worden door dc gedragingen cn ge-, dachten, die nooit hun eigendom zouden zijn uit eigen keuze of vrijen wil. Wanneer een Geest, of laat ons zeggen een Ziel, de indruk* ken kan weerstaan, die haar door andere krachten dan van haar zelf te dragen worden gegeven indien zij alleen kan staan, vrij van bezwaren in het licht van het Goddelijk Beeld, dan hoeft ze meesterschap over alle dingen gekregen. Maar het bereiken van zulle' een toestand is zoo moeiélijk, dat het mcesfal onmogelijk is» Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1